Tải bản đầy đủ

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THU HÀ

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT
VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

HÀ NỘI, năm 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THU HÀ

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT
VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngành: Luật Kinh tế

Mã số: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS DƯƠNG ANH SƠN

HÀ NỘI, năm 2019


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế “Hỗ trợ doanh nghiệp

khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” là
công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu trong luận văn được thu thập từ thực tế và có nguồn gốc rõ
ràng, đáng tin cậy, được xử lý trung thực khách quan và không sao chép của

bất cứ công trình nghiên cứu nào trước đây.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Tác giả

Nguyễn Thu Hà


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

KHỞI NGHIỆP .........................................................................................................6
1.1. Khái niệm doanh nghiệp ..................................................................................6
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp .......................................................6
1.1.2. Đặc điểm doanh nghiệp khởi nghiệp ........................................................7

1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp khởi nghiệp trong nền kinh tế........................11
1.2. Khái niệm pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp..................................17
1.2.1. Định nghĩa pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.........................17
1.2.2. Đặc điểm pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ...........................17
1.3. Cơ sở pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ............................................18
1.3.1. Các văn bản pháp luật chính thức ..........................................................18


1.3.2. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp .........................................20
1.4. Các yếu tố tác động đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi
nghiệp ....................................................................................................................23
1.4.1. Yếu tố môi trường chính trị .....................................................................24
1.4.2. Yếu tố môi trường kinh tế ........................................................................24
1.4.3. Yếu tố môi trường xã hội.........................................................................25
1.4.4. Yếu tố môi trường công nghệ ..................................................................25
1.4.5. Yếu tố chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện chính sách hỗ trợ .................26
1.5. Cơ cấu, nội dung của pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp

luật Việt Nam ........................................................................................................26
1.5.1. Tối ưu hóa môi trường pháp lý ...............................................................26
1.5.2. Tăng cường giáo dục tinh thần khởi nghiệp và phát triển các kỹ năng kinh

doanh cần thiết ..................................................................................................26
1.5.3. Tạo điều kiện trao đổi, ứng dụng và đổi mới công nghệ ........................27
1.5.4. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự tiếp cận nguồn tài chính ..........................27


1.5.5. Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và thiết lập các cụm liên kết, các hiệp
hội hỗ trợ liên quan...........................................................................................27
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

KHỞI NGHIỆP TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ...................29
2.1. Thực trạng pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ............................29
2.1.1. Thực trạng pháp luật về điều kiện được hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
...........................................................................................................................29
2.1.2. Thực trạng pháp luật về quy định ưu đãi tín dụng..................................29
2.1.3. Thực trạng pháp luật về quy định vốn ....................................................30
2.1.4. Thực trạng pháp luật về quy định thuế, phí ............................................32
2.1.5. Thực trạng pháp luật về các hình thức hỗ trợ khác................................33
2.2. Thực tiễn thi hành pháp luật của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại thành phố
Hồ Chí Minh .........................................................................................................35
2.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội và sự tác động đến việc thi hành pháp luật về

hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp từ thực tiễn các doanh nghiệp tại thành phố
Hồ Chí Minh......................................................................................................35
2.2.2. Đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ............................................41
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỪ
THỰC TIỄN CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ....52
3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và nâng

cao hiệu quả thực hiện...........................................................................................52
3.1.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.52
3.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp

khởi nghiệp ........................................................................................................53
3.2. Giải pháp ........................................................................................................55
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ....55


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×