Tải bản đầy đủ

Quản lý nhà nước về văn hóa từ thực tiễn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỒNG THỊ THƠM

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA TỪ THỰC TIỄN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

HÀ NỘI, năm 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐỒNG THỊ THƠM

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA TỪ THỰC TIỄN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngành: Luật hiến pháp và luật hành chính
Mã số: 8.38.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

GS.TS. NGUYỄN MINH ĐOAN

HÀ NỘI, năm 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những vấn đề được trình bày trong luận văn do tôi tự

tìm hiểu, có sự tham khảo, sưu tầm từ những nghiên cứu của các tác giả đi
trước. Các số liệu và kết quả nghiên cứu là trung thực, có trích dẫn rõ ràng.

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

TÁC GIẢ

Đồng Thị Thơm


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ VĂN HÓA ..............................................................................................8

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quản lý nhà nước về văn hóa ....................8
1.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về văn hóa ...................................................8
1.1.2. Đặc điểm của quản lý nhà nước về văn hóa ...........................................10

1.1.3.Vai trò của quản lý nhà nước về văn hóa ................................................10
1.2. Nội dung, chủ thể, đối tượng quản lý nhà nước về văn hóa ........................12
1.2.1. Nội dung quản lý nhà nước về văn hóa ...................................................12
1.2.2. Chủ thể quản lý nhà nước về văn hóa. ....................................................12


1.2.3. Đối tượng quản lý nhà nước về văn hóa.................................................15

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về văn hóa ...............................15
1.3.1. Năng lực của nền hành chính .................................................................16

1.3.2. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước về văn hóa .............17
1.3.3. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ....................................................18
1.3.4. Tài chính và cơ sở vật chất, kỹ thuật ......................................................19

1.3.5. Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị .........................................19
1.3.6. Sự tham gia và ủng hộ của người dân ....................................................20
1.3.7. Những yếu tố tác động khác....................................................................21
Chương 2: THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA TẠI THÀNH

PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG .....................................................24
2.1. Thực trạng hoạt động văn hoá và các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước
về văn hóa tại thành phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương ...................................24
2.1.1. Các yếu tố kinh tế, địa lý, xã hội… có ảnh hưởng tới quản lý nhà nước
về văn hóa tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương ................................24
2.1.2. Thực trạng hoạt động văn hóa tại thành phố Thủ Dầu Một ...................25
2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn thành phố Thủ Dầu
Một........................................................................................................................35
2.2.1. Thực trạng các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố Thủ


Dầu Một ............................................................................................................35
2.2.2. Thực trạng tiến hành các hoạt động xây dựng thể chế quản lý văn hóa ở
thành phố Thủ Dầu Một ....................................Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Thực trạng tiến hành các hoạt động (thi hành pháp luật) quản lý về văn
hóa trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương ............................36

2.2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình
quản lý nhà nước về văn hóa ở Thành phố Thủ Dầu MộtError!

Bookmark

not defined.
2.3. Đánh giá chung đối với quản lý nhà nước về văn hóa tại thành phố Thủ Dầu
Một........................................................................................................................41
2.3.1. Những thành tựu, kết quả đạt được đối với quản lý nhà nước về văn hóa
tại thành phố Thủ Dầu Một...............................................................................47
2.3.2. Hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về văn hóa tại thành phố Thủ
Dầu Một tỉnh Bình Dương ................................................................................53
2.3.3. Bài học kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về văn hóa tại thành phố
Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương .........................................................................54
Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TRONG

BỐI CẢNH HIỆN NAY..........................................................................................57
3.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong bối cảnh

hiện nay.................................................................................................................57
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hoá trong bối cảnh
hiện nay.................................................................................................................57
3.2.1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý Nhà nước về văn hóa .......59
3.2.2. Củng cố nâng cao năng lực cho các chủ thể trực tiếp quản lý Nhà nước
về văn hóa .........................................................................................................60
3.2.3. Tổ chức thi hành tốt hơn pháp luật về quản lý văn hóa ..........................61
3.2.4. Tuyên truyền phổ biến cho người dân về bảo vệ, giữ gìn và phát huy văn
hóa dân tộc ........................................................................................................63
3.2.5. Hợp tác quốc tế trong bảo vệ và phát triển văn hóa, chống lai căng, vô


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×