Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

tieu luan mon cong tac dan van cua dang trong giai doan hien nay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (148.9 KB, 26 trang )

MỞ ĐẦU
Công tác dân vận là toàn bộ những oạt động của Đảng và các tổ chức
trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm tuyên truyền, giáo dục,
vận động, thuyết phục và tổ chức mọi người dân thực hiện tốt các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nươc, phát huy vai trò, tiềm
năng to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện
thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Trong tác phẩm Dân vận viết ngày
15/10/1949 Chủ tich Hồ Chí Minh đưa ra khái niệm Dân vận là “vận động tất cả
lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào; góp thành
lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc
Chính Phủ và đoàn thể đã giao cho”.1
Thanh niên có vai trò rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Kế thừa những quan điểm của C.Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin và Chủ tịch
Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Thanh niên là rường
cột của nước nhà”, “Thanh niên là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định thành bại của sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã
hội”2… Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đỏi nhanh chóng
của tình hình thanh niên, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dướng và phát huy cao nhất vai trò,sức
mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng thanh niên và công tác
thanh niên đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước luôn luôn
quan tâm đến gáo dục lý tưởng, niểm tin cho tầng lớp thanh niên, chăm lo, bồi
dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên”. Sau khi
nghiên cứu những kiến thức cơ bản, hệ thống về công tác dân vận của Đảng
trong giai đoạn hiện nay, em xin lựa chọn đề tài: “Tỉnh ủy Yên Bái lãnh đạo
công tác thanh niên hiện nay” để làm tiểu luận môn Công tác dân vận của Đảng
trong giai đoạn hiện nay.


NỘI DUNG
1

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 5, tr.698.
Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X, NXB Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2008, Tr.35.
2


Chương 1.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN
VỀ THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
1.1. Vị trí, vai trò của thanh niên
1.1.1. Khái niệm thanh niên
Thanh niên Việt Nam (có độ tuổi từ 16 đến 30, theo quy định của Luật
Thanh niên) là một tầng lớp xã hội đặc thù, chiếm số đông trong dân số cả nước.
Thanh niên Việt Nam không phải là một giai cấp nhưng có mặt ở cả giai cấp
công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; thanh niên không phải là một
tầng lớp xã hội độc lập mà có mối quan hệ gắn bó mật thiết với các tầng lớp khác
trong xã hội; thanh niên có mặt ở tất cả các địa phương, các ngành kinh tế, văn
hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.
1.1.2. Vị trí, vai trò của thanh niên
Thanh niên Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng
nước và giữ nước, trong sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đời sống chính trị và
nền văn hoá của đất nước. Thanh niên đang là lực lượng xã hội to lớn của hiện
tại và là chủ thể sáng tạo của tương lai, họ không chỉ là một lực lượng quan trọng
của xã hội mà họ là ngày mai của xã hội.Thanh niên là một bộ phận rất quan
trọng của xã hội, giữ vị trí và vai trò hàng đầu trong dựng nước và giữ nước.
C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đều coi thanh niên là một lực lượng cách mạng
hùng hậu, có vai trò quan trọng trong cách mạng và xem xét vấn đề thanh niên

luôn gắn bó với giai cấp công nhân và đảng tiên phong. C.Mác khẳng định: “Do
những quy luật phát triển khách quan của xã hội, thanh niên bao giờ cũng giữ
vai trò quan trọng trong việc kế thừa và phát triển những thành tựu của người đi
trước”3.
Kế thừa những di sản tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin, Hồ
Chí Minh đã phát triển sáng tạo các luận điểm mác-xít về vai trò thanh niên,
phong trào thanh niên và xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản ở Việt Nam. Gắn
thanh niên với vận mệnh của dân tộc, Hồ Chí Minh, trong nhiều bài nói và viết
của mình đã luận giải một cách thuyết phục rằng: “Thanh niên là người chủ

3

C.Mác - Ph.Ăngghen, Tuyển tập, tập 36, tr.23.


tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn
là do các thanh niên”4
Trong quá trình lãnh đạo Đảng ta luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan
trọng của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng
và dân tộc. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) về công tác thanh niên trong
thời kỳ đổi mới khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách
mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần
lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ
thanh niên. Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong
những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Nghị quyết Trung ương
7 (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”
tiếp tục khẳng định: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân
tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên
nhiều lĩnh vực, đảm nhận những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và
sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ,

luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình.
Tuy nhiên không phải lúc nào xã hội và các cấp ủy đảng cũng có nhận
thức đầy đủ về vai trò, vị trí của thanh niên và tầm quan trọng của công tác lãnh
đạo đoàn thanh niên. Có nơi, có lúc các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên chưa
thực sự nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh
niên. Coi thanh niên là lớp người non trẻ, “ngựa non háu đá”, không dám giao
nhiệm vụ vì không tin tưởng. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH
đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh
chóng của tình hình đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh
của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những
nguyên nhân quan trọng dẫn đến những hạn chế, yếu kém về công tác thanh niên
của Đảng là do xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của thanh
niên và tầm quan trọng của công tác lãnh đạo đoàn thanh niên của các cấp ủy
đảng, cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên là
một yếu tố rất quan trọng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên
và Đoàn thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Phong trào thanh niên luôn gắn liền
với sự lãnh đạo của Đảng, qua đó thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng
4

Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1980, tr.84.


thành. Do đó, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên để tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên và Đoàn thanh niên không chỉ là nhu
cầu tồn tại có tính chất nguyên lý về lý luận mà còn là giải pháp thực tiễn rất
quan trọng để đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên.
1.2. Tình hình thanh niên và công tác vận động thanh niên
1.2.1. Tình hình Thanh niên
Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đất nước, nhất là sau 15 năm thực

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá
VII) tình hình thanh niên có những chuyển biến mạnh mẽ, đan xen cả những yếu
tố tích cực và tiêu cực, trong đó yếu tố tích cực giữ vai trò chủ đạo.
Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây
dựng được thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức
khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng
của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có
trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập. lao động, lập
thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo
nàn, lạc hậu; mong muốn được tin tưởng, được cống hiến cho đất nuớc, có việc
làm, thu nhập ổn định, đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú, môi
trường sống an toàn. Dù còn nhiều tâm trạng khác nhau, song đa số thanh niên
luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phát triển của đất nước.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá
VII) là một chủ trương quan trọng có tính quyết định, làm chuyển biến mạnh mẽ
tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên. Các cấp ủy đảng
đã lãnh đạo hệ thống chính trị, toàn xã hội thực hiện tốt hơn công tác thanh niên
và chăm lo xây dựng Đoàn. Nhà nước đã ban hành Luật Thanh niên, Chiến lược
phát triển thanh niên và nhiều chính sách về công tác thanh niên, tạo điều kiện,
cơ hội cho thanh niên rèn luyện cống hiến trưởng thành. Công tác đoàn và phong
trào thanh niên từng bước phát triển, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được
mở rộng, số thanh niên trở thành đoàn viên, đảng viên ngày càng tăng. Vai trò
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh
niên, công tác thanh niên đã có chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm
tin, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống


thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Học vấn của một bộ phận thanh

niên nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp; nhiều
thanh niên thiếu kiến thức và kỹ năng trong hội nhập quốc tế. Tính độc lập, chủ
động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu, chưa đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội
trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Tỉ lệ thanh niên
nhiễm HIV/AIDS còn cao.
1.2.2. Tình hình công tác vận động Thanh niên:
Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác thanh
niên; việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện chủ trương,
nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên không thường xuyên, kịp thời; công
tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ chưa thực sự được coi
trọng; chưa làm tốt công tác phát triển đảng trong thanh niên. Nhà nước chậm
thể chế hoá và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác
thanh niên; thiếu những chính sách nhất quán, đồng bộ, lâu dài đối với thanh
niên; chưa có chính sách cụ thể để bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng tài năng trẻ, việc
thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên còn hạn chế. Nhiều bộ, ngành, địa
phương chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thanh niên thuộc
lĩnh vực được phân công. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
chưa theo kịp sự phát triển của tình hình thanh niên; khả năng chi phối và ảnh
hưởng của Đoàn, Hội trong thanh niên chưa sâu rộng, tỉ lệ tập hợp thanh niên
thấp; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đoàn, hội và đoàn viên, hội viên
chưa cao. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhiều địa phương chưa phối hợp chặt
chẽ, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp; trong công tác thanh niên; sự kết hợp
giữa gia đình – nhà trường - xã hội trong giáo dục thanh niên còn hạn chế.
Những hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do:
- Nhận thức của một bộ phận không ít cấp uỷ đảng cán bộ, đảng viên về
thanh niên và công tác thanh niên chưa đầy đủ, nhiều mặt còn khoán trắng cho
Đoàn; tổ chức chỉ đạo thiếu tập trung; đánh giá thanh niên còn theo kinh nghiệm,
cảm tính, gia trưởng, thiếu tin tưởng thanh niên; một bộ phận cán bộ, đảng viên

thoái hoá, biến chất không là tấm gương để thanh niên học tập và noi theo.
- Quản lý nhà nước về công tác thanh niên còn nhiều bất cập; bộ máy
quản lý nhà nước về công tác thanh niên và cơ chế phối hợp liên ngành trong


công tác thanh niên chưa rõ ràng. Chưa gắn kết mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh với mục tiêu phát triển thanh niên.
- Công tác giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, phòng,
chống tệ nạn xã hội, hoạt động văn hoá, thể thao, báo chí, xuất bản có nhiều
khuyết điểm, yếu kém nhưng chậm khắc phục đã ảnh hưởng không nhỏ đến các
thế hệ thanh niên.
- Công tác giáo dục, ngăn ngừa, đấu tranh với những tác động, lôi kéo
thanh niên của thế lực thù địch, sự truyền bá lối sống nước ngoài không phù hợp
với truyền thống văn hoá dân tộc còn nhiều yếu kém, thậm chí bị buông lỏng.
- Việc quản lý, tập hợp thanh niên trong tình hình mới khó khăn hơn.
Điều kiện, phương tiện hoạt động của Đoàn, Hội, chính sách cho cán bộ đoàn,
nhất là cán bộ đoàn cơ sở còn bất cập. Năng lực, trình độ của không ít cán bộ
đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; khả năng tập hợp, tổ chức phong trào
thanh niên trong công tác thanh niên còn hạn chế.
1.3. Quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác thanh niên
Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hóa đã nêu lên 5 quan điểm chỉ đạo đối với công tác
thanh niên, cụ thể là:
- Một là, Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của
đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong
những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được
đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực
con người. Chăm lo, phát triển,thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo

đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước.
- Hai là, Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa
hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống
chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội.
- Ba là, Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung
quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.
Đảng đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác


định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình
tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo.
- Bốn là, Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên; thể chế
hoá đường lối, chủ truơng của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành
pháp luật chính sách, chiến lược, chương trình hành động và cụ thể hoá trong các
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh
hằng năm của các cấp, các ngành.
- Năm là, Sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của
thanh niên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây
dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh
niên là nội dung quan trọng của công tác đoàn để giáo dục, bồi dưỡng, động viên
và phát huy vai trò thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương 2.
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN


CỦA TỈNH ỦY YÊN BÁI HIỆN NAY
2.1. Tình hình chung của tỉnh Yên Bái

2.1.1. Điều kiện tự nhiên
Yên Bái là một tỉnh miền núi nằm ở khu vực chuyển tiếp giữa miền Tây
bắc và Trung du bắc bộ, phía Đông bắc giáp hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang,
phía Đông nam giáp tỉnh Phú thọ, phía Tây nam giáp tỉnh Sơn La, phía tây Bắc
giáp tỉnh Lào Cai. Từ xa xưa, Yên Bái có vị trí trọng yếu về quân sự và kinh tế
của nước ta. Yên Bái nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi. Nhiệt
độ trung bình mùa lạnh từ 15độC- 20độC, mùa hè từ 25độC - 28độC. Độ ẩm
không khí từ 80-87%, lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.400mm đến
2.200mm.
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, lịch sử, truyền
thống văn hóa
Theo kết quả điều tra dân số (1.4.2009) dân số Yên Bái là 740.905 người
bao gồm 30 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc kinh chiếm
46,26%, dân tộc tày chiếm 18,18%, dân tộc Dao chiếm 11,35%, dân tộc Mông
chiếm 11,20%, Dân tộc Thái chiếm 7,09%, các dân tộc khác chiếm 5,92%. Toàn
Tỉnh có 9 huyện, thị xã, thành phố (trong đó có hai huyện vùng cao là Mù Cang
Chải và Trạm tấu với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông). Trong 180 xã,
phường, thị trấn, trong đó có 159 xã (tính đến ngày 31.12.2008, theo quyết định
của Uỷ ban Dân tộc và miền núi, quyết định của Thủ tướng chính phủ Yên Bái
có 70 xã vùng cao, 62 xã đặc biệt khó khăn).
Với điều kiện tự nhiên phức tạp, địa hình chia sẻ nhiều núi cao, sông suối
chia cắt, giao thông đi lại khó khăn (từ trung tâm tỉnh Yên Bái đến trung tâm
huyện Mù Cang Chải là 180km). Tiềm năng kinh tế chủ yếu là rừng và đất rừng,
trên 80% dân số sống bằng nông, lâm nghiệp cho nên Yên Bái vẫn là một tỉnh
nghèo, công nghiệp chưa phát triển. Các hoạt động văn hoá thông tin, thể thao,
phát thanh và truyền hình ngày càng được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.
Đến nay toàn tỉnh đã phủ sóng phát thanh 96% và phủ sóng truyền hình được
94% địa bàn dân cư, 100% trung tâm xã có điểm xem truyền hình, nâng cao chất
lượng nội dung chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ đắc lực cho nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao dân trí.



Có thể nói, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã có chủ trương,
chính sách cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội với vùng cao và đồng bào các dân
tộc thiểu số. Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI tiếp tục đề ra những
quyết sách về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc các xã
vùng cao. Đó là những thuận lợi, những nguồn lực to lớn, những cơ sở để tính
nhiệm vụ cùng với những mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng
cao tỉnh Yên Bái từ nay đến những năm tiếp theo
2.2. Một vài nét về thanh niên ở tỉnh Yên Bái
2.2.1. Về số lượng:
Đội ngũ thanh niên của tỉnh Yên Bái hiện nay bao gồm thanh niên nông
thôn, thanh niên đô thị, thanh niên là cán bộ công chức - viên chức, thanh niên
khối công nhân, thanh niên là học sinh, sinh viên và khối thanh niên lực lượng
vũ trang. Với tổng số đoàn viên : 42,480 người. Trong đó số thanh niên nông
thôn: 19,243 người, chiếm tỷ lệ 45,30%; số thanh niên đô thị : 2,124 người,
chiếm tỷ lệ 5%; thanh niên khối công nhân: 1,247 người chiếm tỷ lệ 3%; thanh
niên khối công chức, viên chức: 3,398 người chiếm tỷ lệ 8%; thanh niên khối
trường học: 16,016 người chiếm tỷ lệ: 37,70%; thanh niên khối lực lượng vũ
trang: 425% chiếm tỷ lệ 1%. Qua đó cho thấy, tỷ lệ thanh niên khối nông dân và
khối trường học chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu thanh niên tỉnh Yên Bái. Đây chính
là đặc điểm có ảnh hưởng lớn tới sự hình thành NTCT của đội ngũ này.
2.2.2. Đặc điểm về nhận thức
Thanh niên tỉnh Yên Bái, là một lực lượng đông đảo, có sức trẻ cả về trí
óc và sức lực, đa số có trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học phổ thông, một số
có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Bên cạnh đó, cùng với quá
trình hội nhập sâu rộng vào các quá trình kinh tế - xã hội của thế giới, sự phát
triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương hiện nay. Đó là
những điều kiện thuận lợi cho việc thanh niên không ngừng nâng cao nhận thức
của mình. Tuy nhiên khả năng nhận thức của thanh niên ở Yên Bái còn gặp phải

những hạn chế nhất định, đó là: số thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn
và thanh niên là người dân tộc thiểu số rất ít được tham gia các lớp tập huấn, bồi
dưỡng về lý luận - chính trị; về trình độ học vấn, chuyên môn so với mặt bằng
chung của cả nước là rất thấp; là một tỉnh miền núi, điều kiện giao thông, thông
thương, giao lưu về kinh tế - văn hóa - xã hội khó khăn nên thanh niên ít có điều


kiện giao lưu, học hỏi…tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng lớn đến quá trình
nhận thức của lực lượng thanh niên ở đây.
2.2.3. Đặc điểm về nhu cầu, tâm trạng
Đa số thanh niên đều có nhu cầu, ý thức học tập về mọi mặt để không
ngừng nâng cao trình độ, hoàn thiện nhân cách cá nhân, nâng cao chất lượng
hoạt động trong lĩnh vực mình lao động. Nhu cầu, ý thức vươn lên của thanh
niên đã trở thành nhu cầu tự thân, gắn bó chặt chẽ, biện chứng với sự phát triển
lâu dài trong tương lai của thanh niên. Biểu hiện sinh động nhất là số thanh niên
đi học Trung học phổ thông, chuyên môn và lý luận chính trị ngày càng nhiều
hơn, nếu như những năm trước đây số thanh niên đi học là do tổ chức cử đi, thì
hiện nay thanh niên đã chủ động đề xuất với tổ chức, với cấp ủy để được đi học
nâng cao trình độ của mình.
2.2.4. Thói quen, phong tục tập quán
Thanh niên Yên Bái chủ yếu là người dân tộc thiểu số (25,514 người
chiếm 60,06%) nên có những đặc trưng tiêu biểu: trung thực trong lối sống, tình
cảm, công việc; có lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc; dũng cảm
chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc; hiếu học và cần cù sáng tạo trong lao động,…
Đồng thời ở họ cũng tồn tại các hạn chế: tính bảo thủ trong nếp nghĩ, thụ động
trong cách làm; ý chí vươn lên chưa thật mạnh mẽ, quyết liệt; khả năng thích ứng
với cái mới còn hạn chế,…mặt khác, ngày nay thanh niên đã thường xuyên và
tích cực hơn trong việc tham gia và tổ chức phong trào thanh niên, vì vậy đã hình
thành được những đặc điểm chung như : tích cực tham gia các phong trào của
Đoàn của Hội, của các tổ chức khác tạo nên sự gắn bó, đoàn kết. Thông qua hoạt

động trong tổ chức, bước đầu đã hình thành tính tổ chức, kỷ luật, tự giác trong
thanh niên.
Tóm lại, từ các đặc điểm cơ bản của thanh niên tỉnh Yên Bái đã nêu ở
trên, cho thấy: đa số thanh niên đều có nhu cầu, ý thức vươn lên, có tính kỷ luật,
tự giác, nhiệt tình và trách nhiệm,…thực sự là điều kiện thuận lợi cho việc giáo
dục NTCT cho đối tượng này. Mặt khác, trình độ học vấn chưa cao, còn bảo thủ
trong nếp nghĩ, cách làm, khả năng thích ứng với cái mới còn hạn chế,…cũng
thực sự là trở ngại lớn cho giáo dục niềm tin chính trị cho thanh niên ở tỉnh Yên
Bái hiện nay.
2.3. Thực trạng công tác vận động thanh niên của Tỉnh ủy Yên Bái
hiện nay


2.3.1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X)
* Triển khai trong các cấp ủy đảng:
Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) ban hành Nghị
quyết, Tỉnh uỷ Yên Bái đã tổ chức Hội nghị để quán triệt Nghị quyết; xây dựng
Kế hoạch triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới các cấp uỷ Đảng,
chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số:
62-CT/TU ngày 14/01/2009 về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), trong đó đã đánh giá sâu sắc tình
hình thanh niên và công tác thanh niên; xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp cụ thể về công tác thanh niên đến năm 2010 và định hướng đến 2015 trên
cơ sở điều kiện thực tế của tỉnh.
Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp quán triệt Nghị
quyết, tiến hành tổng kết “Chương trình phát triển thanh niên Yên Bái” giai đoạn
2005- 2010; ban hành chương trình phát triển thanh niên Yên Bái đến năm 2020;
ban hành một số chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên

tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho thanh niên có việc làm,
nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng. Chăm lo nhiều hơn đến giáo
dục và bồi dưỡng thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao trình độ học
vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; tăng cường đầu tư xây dựng các công trình phục
vụ nhu cầu học tập, vui chơi giải trí cho thanh niên.
Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ
sở đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn
toàn tỉnh. 100% cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã xây dựng chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết, có kế hoạch cụ thể lãnh đạo xây dựng tổ chức Đoàn, tăng
cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phát triển Đảng trong đoàn
viên thanh niên.
Các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh đã tập trung tuyên truyền
sâu rộng quan điểm của Đảng và các nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác thanh
niên thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trên Báo, Đài Phát thanh truyền
hình của tỉnh, hệ thống Bản tin sinh hoạt của chi bộ, qua Bản tin tuổi trẻ, Website
của Đoàn thanh niên...
* Triển khai thực hiện ở các cấp bộ Đoàn:


Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt nghị
quyết Hội nghị TW7 khóa X, trong 5 năm đã tổ chức 72 lớp học tập, quán triệt
nghị quyết. Đồng thời xây dựng chương trình hành động số 08 CTHĐ/TĐTN
triển khai tới 100% tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên toàn tỉnh; cụ thể
hoá các nội dung nhiệm vụ theo từng năm; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đoàn
triển khai thực hiện. Chỉ đạo Ban thường vụ Đoàn các cấp thường xuyên tham
mưu với cấp ủy cùng cấp trong việc triển khai thực hiện nghị quyết; Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết và
Chương trình hành động của Tỉnh uỷ để ban hành và triển khai trong toàn tỉnh.
Hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ động tham mưu, đề xuất và báo cáo
xin chủ chương của Tỉnh ủy về việc kiểm tra thực hiện chương trình hành động

của Tỉnh ủy; ban hành hướng dẫn việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 25QN/TW đến 100% các tổ chức cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh.
Sau 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, nhận thức về tầm
quan trọng của công tác thanh niên trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ,
các đoàn thể, cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nâng lên rõ rệt, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi
để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; công tác thanh niên
đã được quan tâm, đầu tư đúng mức. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu
nhi của tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ, thu hút tập hợp được đông đảo thanh
niên tham gia đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế,
xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh.
2.3.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết:
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW
Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa”, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được
thế hệ thanh niên thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của nhà nước; có đạo đức, nhân
cách, tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, có ý trí vươn lên trong học tập, lao
động, lập thân, lập nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời
sống; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; có
trách nhiệm với gia đình, xã hội, hăng hái tham gia vào các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong năm năm qua đã xuất hiện nhiều tấm
gương tiêu biểu, tài năng trẻ xuất hiện nhiều trên các lĩnh vực sản xuất, kinh


doanh, học tập, công tác, hoạt động khoa học - kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật, thể
dục thể thao… của tỉnh.
Một là, Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn
hóa, ý thức công dân cho thanh niên: Được các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo các cấp
chính quyền, đoàn thể phối hợp với tổ chức Đoàn triển khai với nhiều nội dung
như: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước; giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng của dân tộc; học tập các
nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đoàn - Hội các cấp; triển khai chương
trình học tập lý luận chính trị của Đoàn, cuộc vận động học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh... 5 năm qua, đã có trên 540 nghìn lượt đoàn viên
được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Đoàn thanh niên các
cấp đã phối hợp tổ chức được 127 hội thi, phát 60 nghìn tờ rơi tuyên truyền về
Luật an toàn giao thông, vận động trên 195 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên ký
cam kết thực hiện. Tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân
tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 42 nghìn lượt đoàn viên,
thanh niên. Bình quân hàng năm có trên 200 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên
được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục
pháp luật và đạo đức lối sống do các cấp ủy, chính quyền và các cấp bộ Đoàn Hội tổ chức.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và triển khai Đề án nâng cao hiệu
quả công tác giáo dục của Đoàn đến năm 2017, qua đó đã củng cố, nâng cao một
bước chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn. Các hình
thức giáo dục được đổi mới thông qua các mô hình giáo dục thực tiễn, các phong
trào hành động cách mạng, các tấm gương đoàn viên thanh niên điển hình tiên
tiến; xây dựng và duy trì hiệu quả Website Tỉnh đoàn Thanh niên, Bản tin tuổi trẻ
Yên Bái, các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Yên Bái, Đài phát thanh truyền
hình tỉnh. Tổ chức hiệu quả các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, các đợt
sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống; các chương trình thắp sáng ước mơ
tuổi trẻ Việt Nam, chương trình giáo dục nhân cách, giáo dục kỹ năng sống cho
thanh, thiếu nhi như chương trình Học kỳ trong quân đội, Học làm người có ích,
chương trình Khi tôi 18… gắn với triển khai có hiệu quả cuộc vận động Tuổi trẻ
Yên Bái làm theo lời Bác trong các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội toàn tỉnh. Qua 5
năm triển khai, đã có 1.434 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong
trào thanh thiếu nhi được nhận kỷ niệm chương, cờ, bằng khen của Chính phủ,


UBND tỉnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội,

các bộ, ngành Trung ương và BCH Tỉnh đoàn.
Qua các hoạt động tuyên truyền giáo dục đã tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao
nhận thức chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy trong thanh thiếu nhi lòng tự hào
dân tộc, xác định trách nhiệm và vai trò xung kích của thanh niên trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hai là, Công tác chăm lo những nhu cầu chính đáng của thanh niên: Nhu
cầu sinh hoạt văn hoá, tinh thần cho thanh niên từng bước được quan tâm; nhiều
điểm sinh hoạt văn hoá, thể thao được tu sửa, cải tạo đưa vào sử dụng; các hoạt
động giao lưu văn hoá, thể dục, thể thao ở các cấp được tăng cường. Hội đồng
nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án phát triển hệ thống nhà
thiếu nhi cấp huyện tỉnh Yên Bái đến năm 2020; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê
duyệt Đề án đầu tư sửa chữa, nâng cấp Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi
tỉnh; giao nhiệm vụ khảo sát lập dự án để đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động
Thanh thiếu nhi miền Tây tại thị xã Nghĩa Lộ; phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng
bể bơi cho thanh, thiếu nhi tại Nhà thiếu nhi tỉnh… góp phần từng bước củng cố
và hình thành hệ thống giáo dục ngoài nhà trường cho thanh, thiếu nhi.
Các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo sự nghiệp giáo dục - Đào tạo, tạo
điều kiện và khuyến khích thanh niên học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên
môn, nghiệp vụ. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ khen
thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và
học trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Đề án tăng cường giảng dạy, đào tạo, ứng dụng
công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn
2010 – 2012 và trong những năm tiếp theo; ban hành và sửa đổi, bổ sung chính
sách thu hút cán bộ trẻ, trí thức trẻ về công tác tại tỉnh. 5 năm qua, các cấp bộ
đoàn đã phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tích cực vận động
thanh, thiếu niên trong độ tuổi ra các lớp phổ cập THCS, vận động học sinh đến
lớp, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, hạn chế
số lượng học sinh bỏ học giữa chừng ở các cấp góp phần giữ vững kết quả chuẩn
quốc gia về phổ cập giáo dục THCS của tỉnh. Số học sinh sau tốt nghiệp THCS
tiếp tục học lên THPT và đi học nghề tăng cả về số lượng và chất lượng.

Công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên được
chú trọng. Trong 5 năm qua, đã đào tạo nghề cho 11.888 thanh niên; mở 398 lớp
đào tạo nghề ngắn hạn tại các xã, phường, thị trấn cho 7.631 thanh niên nông


thôn; trên 56 nghìn lượt thanh niên được tổ chức Đoàn tư vấn, hướng nghiệp và
giới thiệu việc làm; thông qua các hoạt động vay vốn giải quyết việc làm đã giải
quyết việc làm cho trên 65 nghìn lao động. Chính sách tín dụng, ưu đãi cho
thanh niên được quan tâm đúng mức và đạt hiệu quả cao, tổng dư nợ các nguồn
vốn vay từ Ngân hành chính sách xã hội uỷ thác cho tổ chức Đoàn quản lý đến
nay đạt trên 124 tỷ đồng.
Đoàn thanh niên các cấp đã thực hiện tốt chức năng chăm lo và bảo vệ
quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên thông qua phong trào “Bốn đồng hành
với thanh niên lập thân, lập nghiệp” với nhiều chương trình hoạt động cụ thể gắn
với từng khu vực, từng đối tượng thanh niên, góp phần hình thành nhận thức
đúng đắn của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, phát huy vai trò của thanh
niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
2.4. Đánh giá chung:
2.4.1. Thành tựu và nguyên nhân:
* Thành tựu
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá", với sự quan tâm
lãnh chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp giữa Mặt trận, các ban, ngành,
đoàn thể, tình hình thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh đã có
nhiểu chuyển biến tích cực, tạo được sự thay đổi căn bản về nhận thức của cấp
uỷ, chính quyền và cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên, bước đầu hình
thành môi trường thuận lợi để thanh niên các dân tộc trong tỉnh rèn luyện, cống
hiến và trưởng thành. Một số vấn đề xã hội bức xúc của thanh niên đã được tập
trung giải quyết tốt hơn như: vấn đề việc làm, vốn vay, nâng cao trình độ học

vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên và bồi dưỡng nâng cao nhận thức
chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên. Vai trò của tổ chức Đoàn
thanh niên, Hội LHTN Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng - an ninh được phát huy.
Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, hoạt động xung kích
tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát triển kinh tế hộ gia đình trẻ, tạo việc
làm và thu nhập chính đáng… đã được tổ chức Đoàn các cấp phát triển thành xu
thế hành động của lớp trẻ. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng,
thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm tham gia của các tầng lớp thanh niên. Chất


lượng tổ chức Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên được nâng lên
qua từng năm, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh
niên và nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với thanh niên và công tác thanh niên thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
* Nguyên nhân của những thành tựu:
Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của cấp ủy
Đảng các cấp, sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền, sự phối kết hợp tốt của
các ban, các ngành đoàn thể với tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trong việc tạo
cơ chế, nguồn lực hỗ trợ và phát huy thanh niên.
Ban Thường vụ Đoàn các cấp thường xuyên tham mưu với cấp ủy cùng
cấp trong việc triển khai thực hiện nghị quyết; tạo điều kiện, môi trường thuận
lợi để thanh niên được giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và cống hiến và trưởng
thành.
Tổ chức Đoàn các cấp đã tập trung đổi mới nội dung, phương pháp chỉ
đạo và tổ chức thực hiện; trong chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng
điểm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, năng động sáng tạo, phát
huy nội lực của tổ chức; qua đó đã đánh giá được tầm quan trọng của thanh niên
và công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân:

* Hạn chế
Việc triển khai Nghị quyết của một số cấp uỷ còn chậm; xây dựng
chương trình hành động còn hình thức; việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh
nghiệm chưa kịp thời. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ
trẻ chưa thực sự được coi trọng; một số cấp uỷ Đảng chưa quan tâm làm tốt công
tác phát triển đảng trong thanh niên. Một số cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính
trị chưa có sự phối hợp đồng bộ và phương án giải quyết kịp thời những nhu cầu
bức thiết của thanh niên về đào tạo, giải quyết việc làm, xây dựng các thiết chế
văn hoá, vui chơi giải trí, thể dục thể thao; sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường
và xã hội trong quản lý, giáo dục thanh niên còn yếu.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, định hướng chính
trị cho thanh niên tuy có đổi mới nhưng chưa thường xuyên; kính phí đầu tư và
các trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục của Đoàn chưa đáp ứng được
yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục thanh thiếu niên trong tình hình mới.


Chất lượng cơ sở Đoàn ở nhiều nơi còn yếu; tính bền vững trong công tác
đoàn kết tập hợp thanh niên chưa cao. Tình hình thanh niên đi làm ăn xa khỏi địa
bàn chưa được quản lý chặt chẽ. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên
về thanh niên và công tác thanh niên chưa đầy đủ, chưa thấy hết vai trò, vị trí,
tiềm năng của thanh niên trong phát triển nguồn nhân lực; trong đánh giá thanh
niên chưa thấy hết mặt tích cực, còn thiên về những hạn chế, yếu kém mang tính
nông nổi của tuổi trẻ, từ đó dẫn đến việc chăm lo, bồi dưỡng, sử dụng và phát
huy vai trò của thanh niên có lúc còn hạn chế .
Một số chỉ tiêu chưa hoàn thành đúng kế hoạch đề ra đến năm 2010, như
tỷ lệ cán bộ Đoàn trong độ tuổi thanh niên; quy hoạch điểm vui chơi, giải trí cho
thanh thiếu nhi; xây dựng và triển khai các thiết chế văn hoá, giáo dục ngoài nhà
trường cho thanh niên…
* Nguyên nhân của những hạn chế:
Là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, việc đầu tư các

nguồn lực cho phát triển nói chung và cho thanh niên còn hạn chế. Một số cấp ủy
Đảng, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến thanh niên và
hoạt động của tổ chức Đoàn, còn có hiện tượng buông lỏng, “khoán trắng” cho tổ
chức Đoàn.
Việc quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ Đoàn ở một số cấp uỷ chưa
được thường xuyên, một số cán bộ đoàn quá tuổi, hạn chế trong việc tiếp cận với
thanh niên, một số không thực sự gắn bó, tâm huyết với tổ chức Đoàn; chưa tạo
được cơ chế để thu hút cán bộ trẻ có năng lực làm công tác thanh niên.
Vai trò tham mưu của một số tổ chức đoàn với cấp ủy, chính quyền còn
yếu. Chưa có sự chủ động trong việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể,
MTTQ để giải quyết những vấn đề mới đặt ra cho công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi trong tình hình mới.
Công tác sơ kết chương trình hành động thực hiện Nghị quyết qua hàng
năm chưa kịp thời.
2.4.3. Bài học kinh nghiệm:
Trước hết, các cấp uỷ cần quán triệt sâu sắc 5 quan điểm chỉ đạo công tác
thanh niên, xác định nhiệm vụ công tác xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung
quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.
Từ đó, quan tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý
nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, chỉ đạo sự phối hợp các ngành,


đoàn thể với tổ chức Đoàn; coi trọng vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh và Hội LHTN Việt Nam trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy
thanh niên tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Quan tâm tới việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, coi trọng
tài năng trẻ, bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên các lĩnh vực.
Thứ hai, Trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết, các
cấp ủy đảng phải có nội dung, chương trình hành động cụ thể, quán triệt sâu sắc
đến cán bộ, đảng viên về những quan điểm của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải

pháp tăng cường công tác thanh niên, căn cứ điều kiện thực tế để có chủ trương,
nghị quyết, giải pháp sát hợp với từng địa phương, cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi
cho công tác thanh niên. Gắn việc tổ chức thực hiện với việc thường xuyên kiểm
tra, đôn đốc, đánh giá rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời các tập
thể, cá nhân có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết.
Thứ ba, Công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và
toàn xã hội trên cơ sở đoàn thanh niên làm nòng cốt, phải chủ động, linh hoạt,
phù hợp với điều kiện thực tế, phối hợp, lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các
chương trình, đề án KT-XH tạo môi trường cho thanh niên; giải quyết kịp thời
những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên. có tác động
tích cực đến công tác giáo dục, bồi dưỡng, phát triển thanh niên; phải hiểu được
đặc điểm tâm lý, đánh giá đúng và đặt niềm tin vào sức mạnh to lớn của thanh
niên để phát huy vai trò, vị trí của thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH và
hội nhập quốc tế.
Thứ tư, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội LHTN các cấp phải
không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực,
hiệu quả, phù hợp với trình độ, nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng thanh
niên; tạo môi trường hấp dẫn để tập hợp được thanh thiếu niên, phát huy được
sức mạnh, lòng nhiệt tình, tinh thần tình nguyện, sẵn sàng xả thân vì đất nước
của thanh niên; cổ vũ thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích tham
gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chương 3.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ


LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY YÊN BÁI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC
THANH NIÊN HIỆN NAY
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và rút ra những bài học kinh
nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, quán triệt Nghị quyết Đại

hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, để tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên cần thực hiện đồng bộ
các giải pháp cơ bản như sau:
3.1- Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn
hoá, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp,
có quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa.
Các cấp ủy Đảng, ngành chức năng và Đoàn thanh niên tăng cường tuyên
truyền giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về quyền lợi và nghĩa
vụ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam cho thanh niên.
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong thanh niên
học sinh, sinh viên, công nhân các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong thanh
niên dân tộc thiểu số, tôn giáo...
Các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu thường xuyên nắm tình hình
thanh niên, định hướng cho Đoàn hoạt động và kiểm tra việc thực hiện công tác
thanh niên. Làm tốt việc phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách công tác
Đoàn, Hội. Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp định kỳ ít nhất một lần trong
năm gặp gỡ đối thoại với thanh niên, định kỳ nghe Ban Thường vụ Đoàn báo
cáo, đề xuất và có ý kiến chỉ đạo. Lấy kết quả công tác thanh niên, công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu niên làm tiêu chí đánh giá xếp loại cơ sở Đảng
hàng năm.
Cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí của thanh
niên và công tác thanh niên trong tình hình mới. Cần nắm vững các nghị quyết,
chỉ thị của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên. Trên cơ sở đó thống nhất
trong nhận thức của cấp ủy đảng, của cán bộ đảng viên và của chi ủy trong đánh
giá, nhìn nhận vị trí, vai trò của thanh niên và xác định rõ trách nhiệm của từng
cấp ủy, từng chi bộ, đảng bộ, cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo
thế hệ trẻ, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn. Coi việc xây dựng tổ chức
đoàn làm hạt nhân đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên cũng quan



trọng như xây dựng tổ chức đảng. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên là một
bộ phận quan trọng, không tách rời trong toàn bộ công tác dân vận của đảng,
luôn luôn là nhiệm vụ cách mạng có tính chiến lược.
3.2. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho thanh
niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, có tri thức và kỹ năng.
Tạo mọi điều kiện cho thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn,
ngoại ngữ, tin học... nhất là thanh niên vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thanh
niên dân tộc thiểu số. Giải quyết về cơ bản tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao
tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên, học nghề; giữ vững kết
quả phổ cập giáo dục các bậc học. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu
đãi cho sinh viên vay học tập; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động khuyến
học, khuyến tài; nhân rộng việc tổ chức tuyên dương cổ vũ những tấm gương
học sinh, sinh viên xuất sắc đang theo học các cấp học sau mỗi năm học. Chú
trọng làm tốt công tác tư vấn cho học sinh, sinh viên chọn ngành để học. Sơ kết
và tiếp tục thực hiện tốt chương trình đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học
trong lực lượng thanh niên.
3.3. Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu
nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên.
Đẩy mạnh thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tập
trung dạy nghề cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên là người
dân tộc thiểu số. Khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo và nâng cao tay nghề
cho thanh niên công nhân. Khuyến khích thanh niên học tập tự tạo việc làm, làm
giàu chính đáng và đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.
Thực hiện tốt chính sách ưu đãi cho các cơ sở dạy nghề, tín dụng ưu đãi
cho thanh niên vay vốn để tự tạo việc làm. Đầu tư, nâng cao chất lượng các trung
tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn đủ sức kết hợp cùng với các ngành
đoàn thể tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho thanh niên
nông thôn. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng

nghề, các trung tâm dạy nghề huyện, thị về chương trình, giáo viên, thiết bị... để
đào tạo và cung cấp lao động chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong khu
vực. Thường xuyên tổ chức các hội thi và tuyên dương thanh niên giỏi nghề
nông, sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ trong thanh niên để kịp thời động viên, cổ
vũ thanh niên học tập ứng dựng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống.


3.4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh
niên nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện.
Đẩy mạnh cuộc vận động "Yên Bái làm theo lời Bác" gắn với xây dựng
các chuẩn mực cán bộ, công chức; tạo sự chuyển biến trong phòng, chống tội
phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; nâng cao chất lượng cuộc vận động xây
dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh
các sản phẩm văn hoá không lành mạnh, nhất là qua Internet, qua đó xây dựng
môi trường văn hoá lành mạnh, hình thành lối sống văn hoá trong thanh niên.
Tăng cường công tác xã hội hoá, khuyến khích các thành phần kinh tế
đầu tư phát triển điểm vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Nâng cấp, chỉnh
trang, cải tạo và nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm hoạt động thanh thiếu
niên, Nhà thiếu nhi tỉnh. Các huyện, thị xã tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch và bàn
giao quỹ đất xây dựng hệ thống nhà thiếu nhi cấp huyện cho tổ chức Đoàn thanh
niên quản lý theo tinh thần Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVI và Quyết định số
157-QĐ/UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Phát huy
hiệu quả hoạt động các trung tâm văn hoá huyện, thị xã, thành phố, nhà văn hoá
xã, thôn, bản… tăng cường đầu tư kinh phí để phát triển phong trào văn hoá văn
nghệ, thể dục thể thao quần chúng trong thanh thiếu niên.
Tăng cường giáo dục tiền hôn nhân và kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cho
thanh thiếu niên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc
gia về dân số, sức khoẻ, phòng chống HIV/AIDS trong thanh thiếu niên.
3.5. Bố trí và phát huy, sử dụng cán bộ trẻ trên các lĩnh vực.
Thực hiện tốt các chính sách sử dụng tài năng trẻ do Trung ương quy

định. Tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng cho cán bộ trẻ có đức có tài; coi đây là
một nội dung quan trọng về công tác cán bộ của Đảng để lựa chọn cán bộ cho
tương lai. Nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý ở các
cấp, các ngành; chú ý cán bộ trẻ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ; sơ kết việc
thực hiện các chính sách thu hút cán bộ trẻ, khuyến khích sinh viên các trường
cao đẳng, đại học sau khi ra trường tình nguyện về công tác ở xã, phường, thị
trấn phù hợp với ngành nghề đã đào tạo.
Trên cơ sở quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cấp ủy đánh giá xem xét
lựa chọn một số chức danh cán bộ trẻ trong quy hoạch để tiến hành luân chuyển
cán bộ chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.


3.6. Xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về
chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là trường học xã hội chủ nghĩa của
thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng.
Các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng cần đổi
mới trong cách nhìn nhận đánh giá thanh niên. Từ đó, tạo ra sự thống nhất trong
nhận thức và đề ra các chương trình kế hoạch, giáo dục, bồi dưỡng thanh niên
nhằm tạo ra một đội ngũ thanh niên – những chủ nhân tương lai trưởng thành
qua phong trào học tập, tu dưỡng rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Cần phải tin
tưởng vào trí tuệ và khả năng sáng tạo, sáng kiến và sự nhiệt tình năng nổ của
thanh niên. Tuy nhiên muốn tập hợp thanh niên tham gia vào các hoạt động trên
phải có tổ chức Đoàn. Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính
trị xã hội của thanh niên. Thông qua phong trào thanh niên tổ chức Đoàn trưởng
thành và lớn mạnh và ngược lại tổ chức Đoàn vững mạnh sẽ tạo động lực thúc
đẩy phong trào thanh niên lên tầm cao mới. Đoàn là đội dự bị tin cậy, đồng thời
là tổ chức quần chúng đặc thù của Đảng do đó các cấp ủy đảng cần nhận thức
được rằng với chức năng là đội dự bị của Đảng, thì sự phát triển, triển thành của
Đoàn cũng là sự phát triển trưởng thành của Đảng trong tương lai.
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt

Nam, Hội sinh viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng về tổ chức, hoạt động
và đoàn viên, hội viên; hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở, bám sát nhiệm vụ
chính trị của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hoạt động; xung kích
tình nguyện đảm nhận thực hiện một số chương trình, dự án về phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương. Đồng thời nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn phải
thiết thực với nhu cầu học tập, lao động sản xuất, vui chơi giải trí của đoàn viên,
hội viên thanh niên. Tiến hành khảo sát toàn diện chất lượng thanh niên, đánh giá
đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên; dự báo xu hướng phát
triển, nhận thức, thái độ của thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập quốc tế. Quản lý chặt chẽ số và chất lượng đoàn viên, hội
viên nhất là đoàn viên sau khi tốt nghiệp ở các trường về địa phương, đơn vị
công tác. Tiếp tục đa dạng hình thức tập hợp thanh niên, tăng dần tỷ lệ cơ sở
Đoàn vững mạnh, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp từ đoàn viên, thu hẹp cơ sở Đoàn
yếu kém, nhất là chi đoàn gắn với địa bàn dân cư thôn, bản, tổ dân phố. Phối hợp
với tổ chức công đoàn tuyên truyền giáo dục thanh niên công nhân trong các


doanh nghiệp ngoài Nhà nước và từng bước hình thành tổ chức Đoàn, Hội trong
các doanh nghiệp, ở các khu công nghiệp tập trung.
Kiện toàn bộ máy tổ chức Đoàn các cấp về số lượng và nâng cao chất
lượng hoạt động theo hướng trẻ hoá và bảo đảm đủ tiêu chuẩn do Trung ương
quy định. Thực hiện tốt quy chế quản lý cán bộ Đoàn do Trung ương ban hành.
Từng bước hình thành và tạo cơ chế luân chuyển cán bộ Đoàn khi hết tuổi giữa
các cơ quan trong hệ thống chính trị, đảm bảo 80% số cán bộ Đoàn chuyên trách
từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn trong độ tuổi thanh niên theo tinh thần
Quyết định số 289-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định
757-QĐ/TU của Tỉnh ủy Yên Bái.
3.7. Tăng cường vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh
tế xã hội và gia đình, phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng từ tỉnh đến cơ sở phối

hợp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng khu dân cư văn hoá,
gia đình văn hoá và mỗi đoàn thể đều phải có chương trình hoạt động cụ thể để
giáo dục thanh niên, chú ý giáo dục nữ thanh niên, nhất là nữ thanh niên ở nông
thôn và trong các doanh nghiệp. Phân công cán bộ làm công tác thanh niên thuộc
đoàn thể mình, tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách đối với thanh
niên và công tác thanh niên.
Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện giữa các đoàn thể với Đoàn thanh
niên để chăm lo giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên.
3.8. Phát huy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi thanh niên trong học tập,
lao động và cuộc sống; không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thiện
nhân cách, trở thành công dân hữu ích, thành viên tốt trong gia đình, tích
cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước.
Tăng cường giáo dục cho thanh niên nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình,
luôn rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh, giữ gìn truyền thống văn
hoá dân tộc. Chủ động và không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn,
tay nghề và chịu khó lao động sáng tạo, có tác phong lao động công nghiệp, làm
giàu chính đáng; xung kích tình nguyện bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn
xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, xung kích, tình nguyện đảm nhận những
việc khó khăn khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân yêu cầu.
3.9. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên và
công tác thanh niên.


Uỷ ban nhân dân các cấp phân công cán bộ có năng lực, trình độ trực tiếp
theo dõi, tham mưu về công tác thanh niên; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của
phòng công tác thanh niên thuộc sở Nội vụ; xây dựng và ban hành Chương trình
phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái đến năm 2020 trên tinh thần Nghị quyết
45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về ban hành chương trình
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp
hành trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công

tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tiếp tục làm tốt
công tác phối hợp giữa UBND và Đoàn thanh niên các cấp trong việc quản lý,
giáo dục, chăm lo và phát huy thanh niên.
Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ - chăm
sóc và giáo dục trẻ em trong các ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao vai
trò và trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong giám sát và phản biện xã hội đối
với việc xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến thanh
niên. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên, Hội liên hiệp thanh
niên, nhất là cấp cơ sở hoạt động.

KẾT LUẬN


Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan
trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều
lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và
sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ,
luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Song, do còn trẻ, thiếu kinh
nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước và
toàn xã hội. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí
của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh
niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương
giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung
thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù bất
cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử
của mình.
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng
đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định: “Trong thời gian qua, dưới sự
quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa mặt trận,

các ban, ngành, đoàn thể… tình hình thanh niên và công tác thanh niên trên địa
bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được sự thay đổi căn bản về
nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên.
Một số vấn đề được thanh niên quan tâm như: việc làm, vốn vay, nâng cao trình
độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo
đức cách mạng, lối sống cho thanh niên… được tập trung giải quyết tốt, tạo
được sự đồng thuận trong thanh niên”.
Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng
của tình hình thanh niên, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức
mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


×