Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu một số nhân tố kỹ thuật ảnh hƣởng tới thành tích của vận động viên nhảy cao dƣơng thị việt anh sau một chu kỳ huấn luyện (trt)

1
I. Đặt vấn đề
Điền kinh là môn thể thao có lịch sử lâu đời nhất, được ưa
chuộng và phổ biến rộng rãi trên thế giới. Do nội dung phong phú và đa
dạng Điền kinh chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình thi đấu
của các đại hội thể thao Olympic quốc tế và trong đời sống văn hóa thể
thao của nhân loại.
Nhảy cao lưng qua xà là một nội dung trong Điền kinh có kỹ
thuật rất phức tạp, đòi hỏi người tập phải có kỹ năng phối hợp vận động
rất tốt. Những yếu tố kỹ thuật nào quyết định đến thành tích thể thao
của vận động viên nhảy cao lưng qua xà? Xuất phát từ thực tế trên
chúng tôi tiến hành nghiên cứu với tên đề tài: “ Nghiên cứu một số
nhân tố kỹ thuật ảnh hƣởng tới thành tích của vận động viên nhảy
cao Dƣơng Thị Việt Anh sau một chu kỳ huấn luyện ”.
II. Mục đích nghiên cứu:
Xác định những nhân tố kỹ thuật ảnh hưởng đến thành tích của
vận động viên nhảy cao Dương Thị Việt Anh sau một chu kỳ huấn luyện
để đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao thành tích cho vận
động viên.
III. Nhiệm vụ nghiên cứu:
1. Đánh giá thực trạng những nhân tố kỹ thuật ảnh hưởng đến thành tích

của vận động viên trong huấn luyện.
2. Nghiên cứu đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao, hoàn thiện kỹ
thuật cho vận động viên.
3. Đánh giá hiệu quả ứng dụng các biện pháp đối với vận động
viên.


CHƢƠNG I
TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Quá trình hình thành và phát triển môn Điền kinh:
1.1.1. Hoàn cảnh ra đời:
1.1.2. Quá trình phát triển:
1.2. Đặc điểm tâm lý – sinh lý của nữ VĐV:
1.2.1. Đặc điểm tâm lý:
1.2.2. Đặc điểm sinh lý:
1.3. Các đặc điểm của VĐV nhảy cao:
1.3.1. Đặc điểm thể hình:
1.3.2. Đặc điểm thể lực chuyên môn của VĐV nhảy cao:
1.3.3. Đặc điểm huấn luyện thể lực cho VĐV nhảy cao:
1.3.4. Đặc điểm kỹ thuật của môn nhảy cao:
1.4. Các giai đoạn đào tạo VĐV nhảy cao
1.4.1. Giai đoạn huấn luyện ban đầu:
1.4.2. Giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu:
1.4.3. Giai đoạn chuyên môn hoá sâu:
1.4.4. Giai đoạn hoàn thiện thể thao:
1.5. Đặc điểm phát triển môn Điền Kinh tại Việt Nam:
CHƢƠNG II
PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp tổ chức nghiên cứu:
2.1.1. Phương pháp đọc tổng hợp và phân tích tư liệu:
2.1.2. Phương pháp quan sát sư phạm: Sử dụng máy camera để
quay phim trong những lần nhảy của VĐV.
2.1.3. Phương pháp phỏng vấn:
2.1.4. Phương pháp toán thống kê:
2.1.5. Phương pháp ghi hình ( quay camera ):


2.1.6. Phương pháp phân tích hình ảnh:
2.2. Tổ chức nghiên cứu:
2.2.1.Đối tượng nghiên cứu:


2.2.2.Khách thể nghiên cứu:
2.2.3.Địa điểm nghiên cứu:
2.2.4. Kế hoạch tổ chức nghiên cứu:
2.2.5. Đơn vị cá nhân phối hợp:
2.2.6.Trang thiết bị - dụng cụ nghiên cứu:
CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đánh giá thực trạng những nhân tố kỹ thuật ảnh hƣởng đến thành
tích của vận động viên trong huấn luyện.
3.1.1. Hệ thống hoá các nhân tố kỹ thuật ảnh hƣởng đến thành tích của
VĐV trong nội dung nhảy cao lƣng qua xà.
Sau khi tổng hợp các tài liệu chuyên môn của các tác giả trong
và ngoài nước, đồng thời căn cứ vào quá trình thực tiễn của quy trình
đào tạo VĐV nhảy cao tại các trung tâm đào tạo trong toàn quốc như
Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… đề tài đã liệt kê được 22 nhân tố kỹ
thuật. Kết quả liệt kê được trình bày qua bảng 3.1.
Bảng 3.1. Kết quả liệt kê sơ bộ hệ thống các nhân tố kỹ thuật ảnh
hƣởng đến thành tích của VĐV trong nội dung nhảy cao lƣng qua
xà.
STT
1
2
3
4

Các giai đoạn
Chạy đà
Giậm nhảy
Trên không
Rơi xuống hố
Tổng cộng

Số lượng nhân tố kỹ thuật
9
7
6
22


3.1.3. Kết quả phỏng vấn hệ thống các nhân tố kỹ thuật ảnh hƣởng đến
thành tích của VĐV trong nội dung nhảy cao lƣng qua xà:
Từ 22 nhân tố kỹ thuật được liệt kê ở trên, chúng tôi tiến hành
xây dựng phiếu phỏng vấn, căn cứ vào ý kiến trả lời, chúng tôi chọn các
nhân tố đạt từ 75% trở lên số người được hỏi đồng ý trả lời ở 5 mức độ
sử dụng.
Đề tài đã chọn 19 nhân tố và cụ thể là:
Chạy đà: Gồm + Cự ly chạy đà: Chạy đà gồm khoảng 8 – 12 bước hay
9 – 13 bước và cự ly chạy đà dài nhất khoảng 24m đến 30m.
+ Đường chạy đà: gồm 2 đoạn thẳng và cong kết hợp
lại. đa số các VĐV hay dung đường chạy đà hình chữ “J”.
+ Nhịp điệu chạy đà.( Có tính đàn hồi)
+ Tốc độ chạy đà. ( Tốc độ tối ưu của VĐV)
+ Tính ổn định của độ dài bước khi chạy đà.
+ Tư thế thân người ở những bước chạy đà cuối cùng.
+ Bước chạy đà cuối cùng.
Dậm nhảy: Gồm:
+ Điểm dậm nhảy.
+ Cách đặt châm dậm.
+ Góc độ đặt chân dậm.
+ Góc độ giữa trục hông cơ thể với xà ngang.
+ Vung tay đánh đùi chân lăn.
+ Tư thế cơ thể trong quá trình dậm nhảy.
Trên không: Gồm:
+Tay, vai chân lăng lên cao chàn qua xà.
+ Ép vai bên kia xà.
+ Động tác chuyển hông qua xà.
+ Thế gập bụng nâng đùi.


+ Đá cẳng chân lên cao.
Rơi xuống hố: + Đẩy vai lưng mau rơi xuống nệm.
3.1.4. Đánh giá thực trạng những nhân tố kỹ thuật ảnh hƣởng đến thành
tích của VĐV nhảy cao Dƣơng Thi Việt Anh trong huấn luyện.
Thành lập tổ chuyên gia để đánh giá thực trạng kỹ thuật của
VĐV: gồm 3 HLV hàng đầu trong lĩnh vực nhảy cao hiện nay ở nước ta
gồm:
1. HLV Cao Thanh Vân
2. HLV Phan Văn Hiếu
3. HLV Nguyễn Nam Nhân
Để dễ dàng, thuận tiện cho việc đánh giá kỹ thuật, chúng tôi
tiến hành phân loại tiêu chuẩn từng nhân tố làm 5 mức theo quy ước
sau:
Phân loại
Điểm

Rất tốt
4.1 – 5

Tốt

Trung

Kém

Rất kém

3.1 – 4

bình
2.1 – 3

1.1 – 2

0- 1

Sau khi xem video và phân tích kỹ thuật của VĐV Dương Thị
Việt Anh ở 10 lần nhảy tổ chuyên gia tiến hành chấm điểm kỹ thuật dựa
theo 19 nhân tố mà đề tài đã lựa chọn ở trên. Ở mỗi nhân tố chúng tôi
lấy điểm trung bình của 3 chuyên gia cộng lại. Qua đó phát hiện một số
sai lầm thường mắc như sau:
Đường đà thiếu ổn định, không men theo đường vòng


Đùi chân lăng không chuyển.

Đôi lúc tay chân lăng không vung, hoặc vung không dứt khoát.


3.2. Nghiên cứu đƣa ra một số biện pháp nhằm nâng cao, hoàn thiện kỹ
thuật cho vận động viên.

nhằm nâng cao, hoàn thiện kỹ thuật cho VĐV.
xây dựng phiếu phỏng vấn theo thang đo 5 mức độ - thang đo tương
ứng với số điểm như sau:
Điểm

1

2

3

4

5

Mức độ
đánh giá

Rất không
phù hợp

Không
phù hợp

Không ý
kiến

Phù
hợp

Rất
phù
hợp

ể có cơ sở hợp lý cho việc xác định bài tập nâng cao, hoàn thiện
kỹ thuật cho VĐV.


Biểu đồ 3.1: Trình độ ngƣời
trả lời phỏng vấn

tổng điểm tối đa (tương ứng với 41 điểm).
Bài tập chạy đà:
BT 01: Chạy vòng tròn đường kính 8-10m.
BT 02: Chạy vòng tròn nâng cao đùi bán kính 5-6m.
BT 03: Chạy vòng tròn với xà nhảy kẹp một bên vai.
BT 04: Chạy đà dậm nhảy đánh đùi chân lăng, với lên vạch cao ( vành
rổ, cầu môn sân bóng đá, bóng treo trên cao).
BT 05: Chạy đà 3 bước dậm nhảy liên tục trên vòng tròn đánh đùi chân
lăng vào trong, xoay lưng ra ngoài.
BT 06: Mang áo giáp ( 4-5kg ) chạy đà dậm nhảy đánh đùi chân lăng,
với lên vạch cao ( vành rổ, cầu môn sân bóng đá, bóng treo trên cao).
Bài tập dậm nhảy:
BT 07: 1 bước dậm nhảy lên bục cao ( 20cm ) đánh đùi chân lăng vung
tay lên cao.


BT 08: 3 bước dậm nhảy lên bục cao ( 20cm ) đánh đùi chân lăng vung
tay lên cao.
BT 09: 1 bước dậm nhảy liên tục đá lăng, đánh tay qua rào trên đường
thẳng từ 3-5 rào.
BT 10: 3 bước dậm nhảy liên tục đá lăng, đánh tay qua rào trên đường
thẳng từ 3-5 rào.
BT 11: 5 bước dậm nhảy liên tục đá lăng, đánh tay qua rào trên đường
thẳng từ 3-5 rào.
BT 12: 2 bước dậm nhảy liên tục đá lăng, vung tay qua rào cao từ 90100cm trên đường vòng từ 3-5 rào.
BT 13: 3 bước dậm nhảy liên tục đá lăng, vung tay qua rào cao từ 90100cm trên đường vòng từ 3-5 rào.
BT 14: 1 bước dậm nhảy qua xà( với các mức xà: thấp-trung bình-cao).
BT 15: 2 bước dậm nhảy qua xà( với các mức xà: thấp-trung bình-cao).
BT 16: 3 bước dậm nhảy qua xà( với các mức xà: thấp-trung bình-cao).
BT 17: 5 bước dậm nhảy qua xà( với các mức xà: thấp-trung bình-cao).
BT 18: Nhảy toàn đà ( với các mức xà: thấp-trung bình-cao ).
BT 19: Chạy đà từ 3-5 bước dậm nhảy bước bộ qua rào cao từ 80100cm.
BT 20: Chạy đà từ 3-5 bước dậm nhảy bước bộ lên bục cao từ 4-6cm.
BT 21: Bật 2 chân liên tục qua rào với các mức rào cao khác nhau từ 510 rào.
BT 22: Tại chổ bật lên bục cao từ 80-120cm.
BT 23: 2 bước bật 1 chân lên bục cao từ 60-100cm.
BT 24: Tại chổ bật 2 chân lên bục cao từ 60-80cm, thấp người bật lên
trên dũi thẳng các khớp.
Bài tập trên không và rơi xuống nệm:
BT 25: Tại chổ 1 tay tì điểm tựa, 1 tay để tạ tròn trên đùi đánh lăng lên
cao.
BT 26: Tại chổ 1 tay tì điểm tựa, làm động tác đánh đùi chân lăng với
sợi dây thun thể thao.


BT 27: Mang tạ bó chân (2-4kg) tại chổ làm động tác vung tay, đá chân
lăng.
BT 28: Tại chổ 2 tay cầm bánh tạ (2-3kg) làm động tác đặt chân dậm
vung tay đánh đùi chân lăng.
BT 29: Di chuyển 1 bước đánh lăng bóng nhồi 5kg trên đùi lên cao về
trước liên tục từ 8-10 lần.
BT 30: Chân rộng bằng vai, kiễng chân lên trên và co khớp gối, đưa đùi
và hông ra trước, vai và thân ngã ra sau, còn đầu về phía trước, tay hạ
xuống dưới.
BT 31: Nằm ngửa với chân co nhiều ở khớp gối ( chẳn chân kéo gần
mông), nâng đùi và hông lên trên, ưỡn thân như cái cầu, bả vai không
rời khỏi sàn.
BT 32: Cũng như trên, nhưng khi trở về tư thế ban đầu trong khi hạ
hông xuống sàn dún đùi lên, duỗi chân ra và đưa chân lên trên thành
chuối vai ( tư thế đi ra khỏi xà).
3.3. Đánh giá hiệu quả ứng dụng các biện pháp đối với vận động viên.
3.3.1 Xây dựng kế hoạch ứng dụng các biện pháp nhằm hoàn thiện và
nâng cao kỹ thuật cho VĐV.
hoạch thực nghiệm bài tập nhằm hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật cho
VĐV. Thời gian thực nghiệm: Từ tháng 2 đến 05/2013 (4 tháng), vào
các buổi 2,3, 5, 6 hàng tuần, mỗi buổi 120 phút kể cả khởi động và các
bài tập thể lực.
Kế hoạch thực nghiệm bài tập nhằm hoàn thiện và nâng cao kỹ
thuật cho VĐV được trình bày qua bảng 3.4 đến bản 3.7.


Bảng 3.4. Chƣơng trình thực nghiệm các bài tập nhằm hoàn thiện
và nâng cao kỹ thuật cho VĐV – Thời kỳ chuẩn bị chung – Tháng
2/2013.
CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM
Mục đích: Ồn định kỹ thuật: chạy đà, đặt chân dậm nhảy, tư thế chân
lăn, tay lăn
Thời gian: Tuần 1 – 4
Thứ 2
Tuần Tuần Tuần Tuần
TT

Bài tập

1

2

3

4

1 BT 01: Chạy đà vòng tròn đường kính 8-10m 3 x 3 3 x 3
3x3
2 BT 05: Chạy đà 3 bước dậm nhảy liên tục
4x3
4x3
trên vòng tròn đánh đùi chân lăng vào trong,
xoay lưng ra ngoài
3 BT 04: Chạy đà dậm nhảy đánh đùi chân
3x3
3x3
lăng, với lên trái bóng treo ở trên cao
Thứ 3
1 BT 14: 1 bước dậm nhảy qua xà (với các
mức xà: thấp-trung bình)
2 BT 15: 2 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
3 BT 16: 3 bước dậm nhảy qua xà( với các

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

mức xà: thấp-trung bình)
Thứ 5
1 BT 25: Tại chổ 1 tay tì điểm tựa, 1 tay để tạ
tròn trên đùi đánh lăng lên cao

5x3

5x3


2 BT 26: Tại chổ 1 tay tì điểm tựa, làm động
7x3
7x3
tác đánh đùi chân lăng với sợi dây thun thể
thao
3 BT 27: Mang tạ bó chân (2-4kg) tại chổ làm
5x3
5x3
động tác vung tay, đá chân lăng
4 BT 28: Tại chổ 2 tay cầm bánh tạ (2-3kg)
7x3
7x3
làm động tác đặt chân dậm vung tay đánh đùi
chân lăng
Thứ 6
1 BT 14: 1 bước dậm nhảy qua xà (với các
mức xà: thấp-trung bình)
2 BT 16: 3 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
3 BT 17: 5 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
4 BT 21: Bật 2 chân liên tục qua rào với các
mức rào cao khác nhau từ 5-10 rào

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bảng 3.5. Chƣơng trình thực nghiệm các bài tập nhằm hoàn thiện và
nâng cao kỹ thuật cho VĐV – Thời kỳ chuẩn bị chung – Tháng
3/2013.
CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM
Mục đích: Cũng cố kỹ thuật: chạy đà, đặt chân dậm nhảy, tư thế chân
lăn, tay lăn, tư thế trên không.
Thời gian: Tuần 5 – 8
Thứ 2
Tuần Tuần Tuần Tuần
1
2
3
4
TT
Bài tập
1 BT 02: Chạy vòng tròn nâng cao đùi bán
kính 5-6m

3x3 3x3

3x3


2 BT 03: Chạy vòng tròn với xà nhảy kẹp một
bên vai
3 BT 04: Chạy đà dậm nhảy đánh đùi chân
lăng, với lên trái bóng treo ở trên cao
Thứ 3
1 BT 14: 1 bước dậm nhảy qua xà (với các
mức xà: thấp-trung bình)
2 BT 15: 3 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
3 BT 16: 5 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
4 BT 07: 1 bước dậm nhảy lên bục cao ( 20cm
) đánh đùi chân lăng vung tay lên cao
Thứ 5
1 BT 27: Mang tạ bó chân (2-4kg) tại chổ làm
động tác vung tay, đá chân lăng
2 BT 28: Tại chổ 2 tay cầm bánh tạ (2-3kg)
làm động tác đặt chân dậm vung tay đánh đùi
chân lăng
3 BT 30: Chân rộng bằng vai, kiễng chân lên
trên và co khớp gối, đưa đùi và hông ra
trước, vai và thân ngã ra sau, còn đầu về phía
trước, tay hạ xuống dưới
Thứ 6
1 BT 14: 1 bước dậm nhảy qua xà (với các
mức xà: thấp-trung bình)
2 BT 16: 3 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
3 BT 17: 5 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
4 BT 22: Tại chổ bật lên bục cao từ 80-120cm.

4x3

4x3

3x3

3x3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5x2

5x3
5x3

5x3

7x3

7x3

3x3

3x3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5x2 5x2

5 BT 23: 2 bước bật 1 chân lên bục cao từ 60- 5 x 2
100cm.
6 BT 24: Tại chổ bật 2 chân lên bục cao từ 60- 5 x 2
80cm, thấp người bật lên trên dũi thẳng các
khớp

5x2
5x2
5x2 5x2


Bảng 3.6. Chƣơng trình thực nghiệm các bài tập nhằm hoàn thiện và
nâng cao kỹ thuật cho VĐV – Thời kỳ chuẩn bị chung – Tháng
4/2013.
CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM
Mục đích: Hoàn thiện kỹ thuật: chạy đà, đặt chân dậm nhảy, tư thế chân
lăn, tay lăn, tư thế hông qua xà, khả năng phối hợp các động tác đơn.
Thời gian: Tuần 9 – 12
Thứ 2
Tuần Tuần Tuần Tuần
1
2
3
4
TT
Bài tập
1 BT 05: Chạy đà 3 bước dậm nhảy liên tục
trên vòng tròn đánh đùi chân lăng vào trong,
xoay lưng ra ngoài
2 BT 06: Mang áo giáp ( 4-5kg ) chạy đà dậm
nhảy đánh đùi chân lăng, với lên vạch cao
( vành rổ, cầu môn sân bóng đá, bóng treo
trên
cao)
3 BT 29: Di chuyển 1 bước đánh lăng bóng
nhồi 5kg trên đùi lên cao về trước liên tục từ
8-10 lần
Thứ 3
1 BT 14: 1 bước dậm nhảy qua xà (với các
mức xà: thấp-trung bình)
2 BT 15: 3 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
3 BT 16: 5 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
4 BT 18: Nhảy toàn đà ( với các mức xà: thấptrung bình-cao )
5 BT 12: 2 bước dậm nhảy liên tục đá lăng,
vung tay qua rào cao từ 90-100cm trên
đường vòng từ 3-5 rào.
6 BT 13: 3 bước dậm nhảy liên tục đá lăng,
vung tay qua rào cao từ 90-100cm trên
đường vòng từ 3-5 rào
Thứ 5

3x3 3x3

3x3

4x3

4x3

3

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

5x2

5x3

5x2

5x3


1 BT 26: Tại chổ 1 tay tì điểm tựa, làm động
tác đánh đùi chân lăng với sợi dây thun thể
thao
2 BT 28: Tại chổ 2 tay cầm bánh tạ (2-3kg)
làm động tác đặt chân dậm vung tay đánh đùi
chân lăng
3 BT 31: Nằm ngửa với chân co nhiều ở khớp
gối ( chẳn chân kéo gần mông), nâng đùi và
hông lên trên, ưỡn thân như cái cầu, bả vai
không rời khỏi sàn.
4 BT 32: Cũng như trên, nhưng khi trở về tư
thế ban đầu trong khi hạ hông xuống sàn dún
đùi lên, duỗi chân ra và đưa chân lên trên
thành chuối vai ( tư thế đi ra khỏi xà)
Thứ 6
1 BT 14: 1 bước dậm nhảy qua xà (với các
mức xà: thấp-trung bình)
2 BT 16: 3 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
3 BT 17: 5 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
4 BT 18: Nhảy toàn đà ( với các mức xà: thấptrung bình-cao )
5 BT 10: 3 bước dậm nhảy liên tục đá lăng,
đánh tay qua rào trên đường thẳng từ 3-5 rào.
6 BT 11: 5 bước dậm nhảy liên tục đá lăng,
đánh tay qua rào trên đường thẳng từ 3-5 rào
7 BT 21: Bật 2 chân liên tục qua rào với các
mức rào cao khác nhau từ 5-10 rào

5x3 5x3

5x3

7x3

7x3

3x3

3x3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3x2 3x2

3x2

3x2

3x2

5x2

5x2 5x2


Bảng 3.7. Chƣơng trình thực nghiệm các bài tập nhằm hoàn
thiện và nâng cao kỹ thuật cho VĐV – Thời kỳ chuẩn bị chung –
Tháng 5/2013.
CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM
Mục đích: Nâng cao và hoàn thiện kỹ thuật: chạy đà, đặt chân dậm
nhảy, tư thế chân lăn, tay lăn, tư thế hông qua xà, khả năng phối hợp
các động tác đơn.
Thời gian: Tuần 13 – 16
Thứ 2
Tuần Tuần Tuần Tuần
1
2
3
4
TT
Bài tập
t
3x3 3x3

1 BT 03: Chạy vòng tròn với xà nhảy kẹp
3x3
một bên vai
2 BT 06: Mang áo giáp ( 4-5kg ) chạy đà
4x3
4x3
dậm nhảy đánh đùi chân lăng, với lên
vạch cao ( vành rổ, cầu môn sân bóng đá,
bóng treo trên cao)
3 BT 29: Di chuyển 1 bước đánh lăng bóng
3
3
nhồi 5kg trên đùi lên cao về trước liên tục
từ 8-10 lần
4 BT 08: 3 bước dậm nhảy lên bục cao (
3x2
3x2
20cm ) đánh đùi chân lăng vung tay lên
cao
Thứ 3
1 BT 14: 1 bước dậm nhảy qua xà (với các
x
x
x
x
mức xà: thấp-trung bình)
2 BT 15: 3 bước dậm nhảy qua xà( với các
x
x
x
x
mức xà: thấp-trung bình)
3 BT 16: 5 bước dậm nhảy qua xà( với các
x
x
x
x
mức xà: thấp-trung bình)
4 BT 18: Nhảy toàn đà ( với các mức xà:
x
x
x
x
thấp-trung bình-cao )
5 BT 12: 2 bước dậm nhảy liên tục đá lăng, 5 x 2
5x3
vung tay qua rào cao từ 90-100cm trên
đường vòng từ 3-5 rào.


6 BT 13: 3 bước dậm nhảy liên tục đá lăng,
vung tay qua rào cao từ 90-100cm trên
đường vòng từ 3-5 rào
Thứ 5
1 BT 27: Mang tạ bó chân (2-4kg) tại chổ
làm động tác vung tay, đá chân lăng
2 BT 28: Tại chổ 2 tay cầm bánh tạ (2-3kg)
làm động tác đặt chân dậm vung tay đánh
đùi chân lăng
3 BT 31: Nằm ngửa với chân co nhiều ở
khớp gối ( chẳn chân kéo gần mông),
nâng đùi và hông lên trên, ưỡn thân như
cái cầu, bả vai không rời khỏi sàn.
4 BT 32: Cũng như trên, nhưng khi trở về tư
thế ban đầu trong khi hạ hông xuống sàn
dún đùi lên, duỗi chân ra và đưa chân lên
trên thành chuối vai ( tư thế đi ra khỏi xà)
Thứ 6
1 BT 14: 1 bước dậm nhảy qua xà (với các
mức xà: thấp-trung bình)
2 BT 16: 3 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
3 BT 17: 5 bước dậm nhảy qua xà( với các
mức xà: thấp-trung bình)
4 BT 18: Nhảy toàn đà ( với các mức xà:
thấp-trung bình-cao )
5 BT 10: 3 bước dậm nhảy liên tục đá lăng,
đánh tay qua rào trên đường thẳng từ 3-5
rào.
6 BT 11: 5 bước dậm nhảy liên tục đá lăng,
đánh tay qua rào trên đường thẳng từ 3-5
rào
7 BT 21: Bật 2 chân liên tục qua rào với các
mức rào cao khác nhau từ 5-10 rào

5x2

5x3

5x3 5x3

5x3

7x3

7x3

3x3

3x3

3x2

3x2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3x2 3x2

3x2

3x2

3x2

5x2

5x2 5x2


3.3.2 : Đánh giá hiệu quả ứng dụng các biện pháp đối với vận động
viên.
Sau khi kết thúc chương trình thực ,thông qua xem video và
phân tích kỹ thuật của VĐV Dương Thị Việt Anh ở 10 lần nhảy, mỗi
lần nhảy các chuyên gia đều chấm điểm cụ thể cho từng nhân tố mà
đề tài đã lựa chọn. Cụ thể được trình bày ở bảng 3.11.
Bảng 3.11. Nhịp tăng trƣởng các nhân tố kỹ thuật sau thực
nghiệm.
Điểm trƣớc Điểm sau
TN
TN
CÁC NHÂN
TT
Điểm
TỐ KỸ THUẬT Điểm
δ1
δ2
1

1 Cự ly chạy đà
2 Đường đà
Nhịp điệu chạy
3 đà.( Có tính đàn
hồi)
Tốc độ chạy đà. (
4 Tốc độ tối ưu
của VĐV)
Tính ổn định của
5 độ dài bước khi
chạy đà
Tư thế thân
người ở những
6
bước chạy đà
cuối
Bước chạy đà
7
cuối cùng
8 Điểm dậm nhảy
Cách đặt châm
9
dậm
Góc độ đặt chân
10
dậm

W%

t

P

2

3,0
2,8
3,8

0,25
0,15
0,15

3,4
3,6
4,4

0,14 11,4 2,2 <=5%
0,14 23,8 7,3 <=5%
0,16 16,3 4,9 <=5%

3,3

0,58

3,9

0,14 15,7 3,1

<=5%

4,1

0,10

4,6

0,16 10,8 3,9

<=5%

3,7

0,58

4,2

0,41 12,8 2,3 <=5%

4,0

0,15

4,1

0,08

3,8
3,7

0,26
0,58

4,0
4,1

0,08 6,0 2,2 <=5%
0,16 10,3 2,2 <=5%

4,1

0,12

4,4

0,24

4,1

7,9

2,8 <=5%

2,8 <=5%


Góc độ giữa trục
11 hông cơ thể với
xà ngang
Vung tay đánh
12
đùi chân lăn
Tư thế cơ thể
13 trong quá trình
dậm nhảy
Tay, vai chân
14 lăng lên cao chàn
qua xà
15 Ép vai bên kia xà
Động tác chuyển
16
hông qua xà
Thế gập bụng
17
nâng đùi
Đá cẳng chân lên
18
cao
Đẩy vai lưng
19 mau rơi xuống
nệm

3,7

0,58

4,2

0,36 14,3 3,6 <=5%

2,9

0,21

3,5

0,22 16,7 4,6 <=5%

3,6

0,53

3,9

0,16

8,8

2,1

3,5

0,50

3,8

0,41

9,1

2,0 <=5%

4,1
4,1

0,12
0,17

4,6
4,4

0,24 12,3 2,1 <=5%
0,22 6,3 2,2 <=5%

4,0

0,15

4,3

0,22

7,2

2,4 <=5%

4,1

0,12

4,2

0,36

4,0

2,0 <=5%

4,0

0,15

4,2

0,16

4,8

2,5 <=5%

<=5%

Sau khi xem xét ta thấy điểm ở tất cả các nhân tố đều có sự
tăng trưởng, riêng ở nhân tố đường đà và đánh đùi, vung tay chân
lăng là tăng nhiều nhất.
- Đường đà: Điểm trung bình sau thực nghiệm tăng 23,8%, t
= 7,3 > t
-

Nhịpđiệu chạy đà( có tính đàn hồi): Điểm trung bình sau
thực nghiệm tăng 16,3%, t = 4,9 > t
P < 0.05.

-

Tốc độ chạy đà: Điểm trung bình sau thực nghiệm tăng
15,7%, t = 3,1 > t


-

-

Góc giữa trục hông cơ thể với xà ngang: Điểm trung bình
sau thực nghiệm tăng 14,3%, t = 3,6 > t
0.05.
Vung tay đánh đùi chân lăn: Điểm trung bình sau thực
nghiệm tăng 16,7%, t = 4,6 > t

Biểu đồ 3.3: Sự tăng trƣởng các nhân tố sau thực nghiệm
Sau thực nghiệm ta thấy kỹ thuật của VĐV có sự cải biến rất
rõ rệt, tất tả các nhân tố đều có sự phát triển đặc biệt đã khắc phục
được những sai lầm thường mắc. Điều này giúp cho VĐV đạt những
thành tích cao. Cụ thể trong tập luyện VĐV thường xuyên nhảy qua
1m90 đến 1m94, trong thi đấu cụ thể:
- Giải Điền Kinh Quốc Tế TP.HCM Việt Nam mở rộng
07/2013 đạt Huy Chương Vàng với thành tích 1m88.
- SEAG ames 12/2013 đạt Huy Chương Vàng với thành
tích 1m85.


Đường đà thiếu ổn địnhtrước
thực nghiệm

Đường đà được cải thiện sau
thực nghiệm

Đùi chân lăng không chuyển
trước thực nghiệm

Đùi chân lăng chuyển tốt sau
thực nghiệm

Tay chân lăng không đánh hay
không dứt khoát

Ta y chân lăng đánh rất dứt khoát


CHƢƠNG IV: BÀN LUẬN
4.1. Về việc xây dựng hệ thống bài tập nhằm hoàn thiện và nâng cao
kỹ thuật cho VĐV.
4.1.1. Đánh giá thực trạng những nhân tố kỹ thuật ảnh hƣởng đến
thành tích của vận động viên trong huấn luyện.
Bàn về việc hệ thống hoá các nhân tố kỹ thuật ảnh hưởng đến
thành tích của VĐV trong nội dung nhảy cao lưng qua xà.
Qua quá trình tổng hợp các tài liệu chuyên môn của các tác
giả trong và ngoài nước, đề tài tiến hành liệt kê được 22 nhân tố kỹ
thuật cụ thể như sau:
Chạy đà: 9 nhân tố.
Dậm nhảy: 7 nhân tố.
Trên không qua xà và rơi xuống hố: 6 nhân tố.
Bàn về kết quả phỏng vấn lựa chọn các nhân tố kỹ thuật ảnh hưởng
đến thành tích của VĐV trong nội dung nhảy cao lưng qua xà:
Từ kết quả phỏng vấn chúng tôi chọn các nhân tố đạt từ 75%
trở lên số
người được hỏi đồng ý trả lời ở 5 mức độ sử dụng. Đề tài đã
chọn 19 nhân tố kỹ thuật ảnh hưởng đến thành tích của VĐV.
Bàn về cách đánh giá thực trạng những nhân tố kỹ thuật ảnh
hưởng đến thành tích của vận động viên nhảy cao Dương Thi Việt
Anh trong huấn luyện.
Thành lập tổ chuyên gia để đánh giá thực trạng kỹ thuật của VĐV.
Qua theo dõi và phân tích kỹ thuật của VĐV Dương Thị Việt Anh
chúng tôi phát hiện một số sai lầm thường mắc của VĐV như sau:
- Đường đà thiếu ổn định, không men theo đường vòng.
- Đùi chân lăng không chuyển.
- Đôi lúc tay chân lăng không vung, hoặc vung không dứt khoát.
4.1.2. Nghiên cứu đƣa ra một số biện pháp nhằm nâng cao, hoàn thiện
kỹ thuật cho vận động viên.

nhằm hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật cho VĐV.


4.1.3. Xây dựng chƣơng trình ứng dụng các biện pháp nhằm hoàn
thiện và nâng cao kỹ thuật cho VĐV.
Thời gian thực nghiệm: Từ tháng 2 đến 05/2013 (4 tháng),
vào các buổi 2,3, 5, 6 hàng tuần, mỗi buổi 120 phút kể cả khởi động
và các bài tập thể lực.
4.2. Đánh giá hiệu quả ứng dụng các biện pháp đối với vận động
viên.
Sau khi kết thúc chương trình thực nghiệm, thông qua xem
video và phân tích kỹ thuật của VĐV Dương Thị Việt Anh ở 10 lần
nhảy, mỗi lần nhảy các chuyên gia đều chấm điểm cụ thể cho từng
nhân tố mà đề tài đã lựa chọn. Sau khi xem xét ta thấy tất cả các
nhân tố đều có sự tăng trưởng, riêng ở nhân tố đường đà và đánh đùi,
vung tay chân lăng là tăng nhiều nhất.
- Đường đà: Điểm trung bình sau thực nghiệm tăng 23,8%, t =
7,3 > t
-

Nhịpđiệu chạy đà( có tính đàn hồi): Điểm trung bình sau thực
nghiệm tăng 16,3%, t= 4,9 > t

-

Tốc độ chạy đà: Điểm trung bình sau thực nghiệm tăng 15,7%,
t= 3,1 > t

-

Góc giữa trục hông cơ thể với xà ngang: Điểm trung bình sau
thực nghiệm tăng 14,3%, t= 3,6 > t

-

Vung tay đánh đùi chân lăn: Điểm trung bình sau thực nghiệm
tăng 16,7%, t= 4,6 > t

Sau thực nghiệm ta thấy đã khắc phục được những sai lầm
thường mắc. Điều này giúp cho VĐV đạt những thành tích cao. Cụ
thể trong tập luyện VĐV thường xuyên nhảy qua 1m90 đến 1m94,
trong thi đấu cụ thể:
- Giải Điền Kinh Quốc Tế TP.HCM Việt Nam mở rộng 07/2013
đạt Huy Chương Vàng với thành tích 1m88.
- SEAG ames 12/2013 đạt Huy Chương Vàng với thành tích
1m85.


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN:
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài chúng tôi rút ra những kết
luận sau:
Thực trạng kỹ thuật của VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh:
Tuy là VĐV đỉnh cao nhưng kỹ thuật vẫn còn hạn chế, chưa ổn định,
thường mắc sai lầm ở giai đoạn chạy đà, giậm nhảy như: Đường đà
thiếu ổn định, không men theo đường vòng. Đùi chân lăng không
chuyển. Đôi lúc tay chân lăng không vung, hoặc vung không dứt
khoát.
(6 bài tập chạy đà, 18 bài
tập dậm nhảy, 9 bài tập trên không và rơi xuống nệm), nhằm hoàn
thiện và nâng cao kỹ thuật cho VĐV, giúp VĐV khắc phục những sai
lầm mắc trong kỹ thuật. Đề tài xây dựng chương trình thực nghiệm
nhằm nâng cao và hoàn thiện kỹ thuật cho VĐV.
Sau thực nghiệm ta thấy kỹ thuật của VĐV có sự cải biến rất
rõ rệt, tất cả các nhân tố đều có sự phát triển đặc biệt đã khắc phục
được những sai lầm thường mắc. Điều này giúp cho VĐV đạt những
thành tích cao. Cụ thể trong tập luyện VĐV thường xuyên nhảy qua
1m90 đến 1m94, trong thi đấu cụ thể: Giải Điền Kinh Quốc Tế
TP.HCM Việt Nam mở rộng 07/2013 đạt Huy Chương Vàng với
thành tích 1m88. SEAGames 12/2013 đạt Huy Chương Vàng với
thành tích 1m85.
KIẾN NGHỊ
1. Trong công tác huấn luyện nội dung nhảy cao, các huấn luyện viên
ngoài huấn luyện toàn diện cho VĐV cần tập trung phát triển yếu tố
kỹ thuật có tính đến đặc điểm phát triển chuyên môn theo đặc thù cá
nhân.
2. Đề nghị các HLV áp dụng thử nghiệm hệ thống các bài tập được
nghiên cứu trong đề tài vào thực tiễn kiểm tra đánh giá trình kỹ thuật
cho VĐV của mình.
3. Cần nghiên cứu thêm vấn đề này để hoàn thiện hệ thống các yếu tố
kỹ thuật ảnh hưởng đến thành tích của VĐV kể cả các VĐV nam.
Đảm bảo đánh giá trình độ kỹ thuật của VĐV nhảy cao các địa
phương và các trung tâm huấn luyện trong cả nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×