Tải bản đầy đủ (.doc) (12 trang)

DON yêu cầu SANG KIEN 18 19

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (105.48 KB, 12 trang )

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH
NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Số :

/HD-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Châu Thành, ngày 07 tháng 09 năm 2017

HƯỚNG DẪN
Xét công nhận Sáng kiến năm học 2017 -2018

Căn cứ Hướng dẫn số 1078/HD-UBND ngày 06/9/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh Kiên Giang về việc xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa
học trong công tác thi đua khen thưởng. Nay Phòng GD & ĐT hướng dẫn các
trường thực hiện việc viết và nộp báo cáo sáng kiến như sau:
I- ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:
Là giáo viên đang trực tiếp dạy lớp (có thời gian công tác ít nhất trên 01
năm đối với cấp trường; 02 năm đối với việc viết sáng kiến cấp huyện) ; Hiệu
Trưởng, Phó Hiệu Trưởng; Cán bộ, công chức trực thuộc Phòng GD&ĐT Châu
Thành, có những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác giải dạy, quản lý,
chỉ đạo (không nhất thiết phải đăng ký ở những danh hiệu cao mới được viết
nhưng đơn vị trường phải rà soát, chấm chính xác trước khi đề nghị huyện thẩm
định).
II- YÊU CẦU TRÌNH BÀY:
- Sáng kiến, không được trùng với những năm trước và chỉ làm báo cáo
ngắn gọn trong 3 trang giấy A4 (Báo cáo không đúng mẫu, quá số trang qui định,
sẽ bị loại).
- Đánh máy trên phông chữ: Time new Roman; cỡ chữ từ 13 đến 14;


- Canh lề: Trên, dưới 2 cm; trái 3 và lề phải 2 cm.
- Rà soát lỗi chính tả, bố cục phải đầy đủ ý theo mẫu của Ban thi đua tỉnh;
- Sáng kiến đóng cuốn thành tập, trang bìa thực hiện trên giấy cứng màu
xanh dương (theo mẫu gởi kèm)
II. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN NỘP:
1- Hồ sơ nộp gồm:
Đối với cá nhân hồ sơ nộp đóng cuốn theo trình tự gồm:
a) Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến: 01 bản (theo mẫu quy định tại Phụ lục
Hướng dẫn này);
b) Bản mô tả sáng kiến: 01 bản (theo mẫu quy định tại Phụ lục Hướng dẫn
này).có số điểm chấm và kết luận của Hội đồng cấp trường gồm: chữ ký của 2
giám khảo và Chủ tịch Hội đồng cấp trường ký tên đóng dấu;
c) Bấm biên bản thẩm định số điểm chấm vào phía sau mô tả sáng kiến
của từng cá nhân.


d) Giấy chứng nhận thực hiện để trình hội đồng duyệt : 01 bản để rời
Đối với hội đồng trường:
- Bảng tổng hợp số điểm đạt vòng trường( xem Ở tập tin mẫu Excel ):
Lưu ý:
- Báo cáo sáng kiến và bản tổng hợp nộp trực tiếp cho đồng chí Vũ theo
thời gian quy định ở mục 2; bản Tổng hợp có thể chuyển trước qua đ/c mail:
duonghoangvuthcs@gmail.com
- Khi nộp sáng kiến đề nghị sắp xếp theo Khối lớp và theo từng bộ môn.
- Các hồ sơ, báo cáo in trên 01 mặt giấy và phải đóng cuốn có gởi trang
bìa.
2- Thời gian nhận hồ sơ:
- Sáng kiến cấp trường do hiệu trưởng quy định nhưng phải bám theo quy
định của huyện và chấm trước thời gian nộp về huyện ít nhất 03 ngày.
Huyện tiến hành thẩm định sáng kiến chia thành 2 đợt:

Đợt 1: Tiếp nhận sáng kiến giáo viên dạy lớp cấp THCS thi Giáo viên dạy
giỏi, nhận hồ sơ ngày ngày 26/9/2017.
+ Sáng gồm THCS: Vĩnh Hòa Hiệp, Bình An, TT. Minh Lương, Vĩnh Hòa
Phú, Minh Hòa,
+ Chiều: Giục Tượng, Mong Thọ B, Thạnh Lộc, Mong Thọ A, Mong Thọ
Đợt 2: Tiếp nhận sáng kiến giáo viên dạy lớp cấp Mầm non, Tiểu học, cán
bộ lãnh đạo, và các bộ phận khác của đơn vị trường học, nhận hồ sơ ngày ngày
08/11/2017.
+ Sáng gồm xã: Vĩnh Hòa Hiệp, Bình An, TT. Minh Lương, Vĩnh Hòa
Phú, Minh Hòa,
+ Chiều xã: Giục Tượng, Mong Thọ B, Thạnh Lộc, Mong Thọ A, Mong
Thọ
Trên đây là hướng dẫn báo cáo Sáng kiến năm học 2017-2018. Đề nghị
các đơn vị nghiên cứu viết và nộp đúng theo hạn định. Trong quá trình thực hiện
nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với đồng chí Dương Hoàng Vũ - Bộ phận
thi đua Phòng GD&ĐT để kịp thời giải quyết.
TRƯỞNG PHÒNG
NG
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng( để chỉ đạo);
- Hiệu trưởng các trường(để thực hiện);
- CB-CC Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, TĐ-KT.


BIÊN BẢN
THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN
THƯỞNG
NĂM HỌC 2017-2018
- Họ tên người viết sáng

kiến…………………………………………………
- Đơn vị công tác:
……………………………………………………………
- Nhiệm vụ được giao:
………………………………………………………
Điểm Thẩm Thẩm
STT
TIÊU CHUẨN
chuẩn định định 2
1
1

Hình thức (điểm tối đa 1 điểm)

1.1

Cấu trúc đầy đủ các phần theo hướng dẫn

0,5

1.2

Trình bày rõ ràng, khoa học

0,5

2

Tính khoa học và thực tiễn (điểm tối đa 1
điểm)


2.1

Đảm bảo tính logic của vấn đề trình bày

0,5

2.2

Các giải pháp sáng kiến kinh nghiệm
(SKKN) đưa ra phù hợp với chuyên môn
nghiệp vụ, giải quyết tốt vấn đề đặt ra

0,5

3

Sáng kiến có yếu tố mới và sáng tạo (điểm
tối đa 3 điểm)
(chỉ chọn 01 (một) trong 04 (bốn) nội dung
bên dưới và cho điểm tương ứng)

3.1

Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên

3

3.2


Có cải tiến so với giải pháp trước đây với
mức độ khá

2

3.3

Có cải tiến so với giải pháp trước đây với
mức độ trung bình

1,5

3.4

Có cải tiến so với giải pháp trước đây với
mức độ ít hơn trung bình

1

Sáng kiến có khả năng áp dụng (điểm tối
đa 3 điểm)


STT

TIÊU CHUẨN

4

(chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) nội dung

bên dưới và cho điểm tương ứng)

Điểm Thẩm Thẩm
chuẩn định định 2
1

4.1

Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh trở lên

3

4.2

Có khả năng áp dụng và hiệu quả tại đơn vị
cơ sở và có thể nhân ra ở một số đơn vị sở,
ban ngành trong tỉnh có cùng điều kiện

2

4.3

Ở mức độ làm cơ sở cho những nghiên cứu
tiếp theo

1

5

Sáng kiến áp dụng có hiệu quả (điểm tối

đa 2 điểm)
(chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) nội dung bên dưới và cho điểm
tương ứng)

5.1

Áp dụng đem lại hiệu quả cao

2

5.2

Áp dụng đem lại hiệu quả khá

1,5

5.3

Áp dụng đem lại hiệu quả trung bình

1

Tổng cộng
(điểm cộng tối đa: 10 điểm)

10

- Căn cứ vào sáng kiến, Giám khảo chọn 1 trong các mức điểm chuẩn của
từng Tiêu chuẩn để quyết định số điểm ghi vào cột Thẩm định . Sáng kiến đạt từ
6 điểm trở lên thì Kết luận: Đạt; Dưới 6 điểm thì Kết luận: Không đạt;

- Báo cáo trình bày không đúng mẫu, không đủ yêu cầu như Hướng dẫn
1078 của UBND tỉnh thì Xếp loại Không đạt và cho số điểm tương ứng ( ghi rõ
lý do vào mục II-Tồn tại )
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
I- Ưu điểm chung: (ghi được ý tưởng hay, sáng tạo mới hoặc cách làm
hay, phát minh mới …)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
II-Tồn tại: Ghi rõ lý do không đạt ( sáng kiến cũ, thiếu khả thi, không
phù hợp so với nhiệm vụ…..).
………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
tháng ... năm 201.

............. ngày ….
Người thẩm định 2

Người thẩm

định 1


\
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: - Hội đồng sáng kiến huyện Châu Thành
Tôi tên dưới đây:

Stt

1

Họ và Tên

Danh Na Phận

Ngày,
tháng,
năm
sinh
1985

Nơi Công tác

Chức
Danh

Trường Tiểu
Tổng
học Minh Hòa phụ
4

trách

Trình độ
chuyên
môn

Tỷ lệ %
đóng góp
tạo ra
sáng kiến

Đại học

100%

Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến:
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của
ban chỉ huy Liên đội trường Tiểu học.
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu:
- Mô tả bản chất của sáng kiến:
Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường,
là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng nồng cốt trong các
phong trào thiếu nhi. Đội không chỉ hoạt động trong nhà trường mà còn trên địa


bàn dân cư. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn
đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động vui chơi;
thực hiện quyền và bổn phận theo Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đội
TNTP Hồ Chí Minh với mục đích tập hợp, giáo dục thiếu nhi trở thành con
ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, trở thành người công dân có ích trong tương lai.

Việc giáo dục đội viên là nhiệm vụ chủ yếu, trực tiếp của tổ chức Đội. Muốn
làm tốt nhiệm vụ của mình, người phụ trách Đội phải biết một cách sâu sắc về
Đội TNTP Hồ Chí Minh, về các hoạt động mang tính giáo dục của Đội. Biết tổ
chức, quản lý và điều hành công tác Đội trong phạm vi nhà trường. Tổ chức
quản lý bộ máy công tác Đội, quản lý đội ngũ cán bộ phụ trách các Chi đội và
lực lượng chỉ huy Đội.
Muốn Liên đội hoạt động tốt, tham gia tích cực các hoạt động Đội trong
nhà trường thì cần phải có một bộ máy Ban chỉ huy Liên đội vững chắc về mọi
mặt như: Quản lý, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội... Thành công của Liên đội
trong đó có một phần đóng góp của Ban chỉ huy. Bởi vậy, bản thân tôi mạnh dạn
đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trong Ban chỉ huy Liên
đội mà tôi đã thực hiện trong năm học 2018-2019.
Xuất phát từ những vấn đề và yêu cầu trên, qua nhiều năm phụ trách công
tác Đội, tôi nhận thấy tác dụng tích cực mang lại trong việc giáo dục đạo đức
thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Vì vậy, tôi xin mạnh dạn đề tài “Giải
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ huy Liên đội trường Tiểu học”.
Sáng kiến có thể áp dụng rỗng rãi cho các trường Tiểu học và giải pháp
còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng học sinh ở các trường Trung học
cơ sở.
- Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng
Nhờ vận dụng hình thức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong công tác giáo
dục đạo đức mang lại kết quả rõ rệt . Số học sinh cá biệt giảm đáng kể, học sinh
ngoan, lễ phép tăng lên. Hạn chế tình trạng chán học dẫn dến bỏ học của học
sinh. Thông qua hoạt động trải nghiệm học sinh mạnh dạn trong hoạt động tập
thể trong sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội.
So sánh Tăng
NỘI DUNG THỰC HIỆN

TRƯỚC KHI ÁP DỤNG


SAU KHI ÁP DỤNG
giàm

Phát triển và hoàn thiện nhân cách cho học sinh

215/250

Biêt chia sẽ cảm thông, giúp đỡ bạn bè
Học sinh cá biêt

=

86 %

249/250 = 99,6 %

Tăng 13,6 %

190/250 = 76 %

230/250 =92 %

Tăng 16 %

22/260 = 8,4 %

4/260 = 1,5 %

Giảm 6,9 %


Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Minh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2017
Người nộp đơn

Danh Na Phận

1. Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến.
2. Tên của sáng kiến.
3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến
4. Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin, nông – lâm - ngư
nghiệp và môi trường, cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải, dịch vụ (ngân hàng,
du lịch, giáo dục, y tế...); khác.
5. Cần nêu rõ các nội dung theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 của
Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.
6. Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại Điểm g Khoản 1
Điều 5 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.
7. Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại Điểm g Khoản 1
Điều 5 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Mã số (do Thường trực Hội đồng ghi): ………………………
1. Tên sáng kiến: ( Lựa chon ngắn gọn phải có từ nâng cao, đổi mới, cải
tiến, ..)
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến (Ví dụ: Nâng cao chất lượng giảng dạy,

bảo vệ môi trường, quản lý giáo dục,CNTT..vvv…):
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:


3.1. Tình trạng sáng kiến đã biết (nêu hiện trạng trước khi áp dụng sáng
kiến mới; phân tích ưu, nhược điểm của thực trạng cũ để cho thấy sự cần thiết
của việc đề xuất sáng kiến mới):
………………………………………………………………………………
3.2. Nội dung sáng kiến đề nghị công nhận:
- Mục đích của sáng kiến (để giải quyết vấn đề gì, phải bám theo nhược
điểm của thực trạng): ………………………………
- Nội dung sáng kiến (chỉ ra tính mới, sự khác biệt của sáng kiến mới so với
giải pháp cũ; nêu cách thức thực hiện, các bước thực hiện của sáng kiến mới
một cách cụ thể):
3.3. Khả năng áp dụng của sáng kiến:
Đã áp dụng có hiệu quả tại đơn vị, được nhân rộng cho các trường trong
huyện và vươn tới áp dụng cấp tỉnh.
3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến
Qua thời gian áp dụng đã thu được hiệu quả cụ thể ở các mặt như sau:
NỘI DUNG THỰC HIỆN

TRƯỚC KHI ÁP DỤNG

/

=

SAU KHI ÁP DỤNG

So sánh Tăng

giàm

%

Lưu ý:
Có số liệu so sánh sự tiến bộ trước và sau khi áp dụng giải pháp của
mình; phải nêu được những lợi ích về kinh tế, xã hội; về vật chất, tinh thần môi
trường… tính toán số tiền làm lợi( Phải phân tích được số tiền, nếu vật chất
cũng quy đổi ra tiền) mà giải pháp của mình đem lại
3.5. Tài liệu kèm theo nếu có:
- Bản vẽ, sơ đồ … (bản)
- Bản tính toán … (bản)
- Các tài liệu khác … (bản)

Châu Thành, ngày ... tháng... năm …..
Người mô tả


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/GCN-UBND
Châu Thành, ngày ... tháng

năm 2017


GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH
CHỨNG NHẬN
- Ông/Bà: ………………………………………:
- Chức danh:…………,
- Nơi làm việc: Trường .....

tác
giả
………………………………………………….

của

sáng

kiến:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tô Hà Giang
I. Tóm tắt nội dung sáng kiến gồm những nội dung cơ bản sau:
II. Lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường thu được do áp dụng sáng
kiến:
Sáng kiến này đã áp dụng có hiệu quả tại huyện châu Thành và đang áp
dụng phạm vi cấp tỉnh với kết quả cụ thể như sau:
NỘI DUNG THỰC HIỆN

TRƯỚC KHI ÁP DỤNG


/

=

%

SAU KHI ÁP DỤNG

So sánh Tăng
giàm


+ Phạm vi áp dụng nhân rộng: Sáng kiến này đã áp dụng mang lại hiệu
quả tại huyện Châu Thành (nếu sáng kiến nộp về huyện thi ghi thêm) Được
UBND huyện công nhân theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 05 năm
2017.
+ Phần kết quả: Có số liệu so sánh sự tiến bộ trước và sau khi áp dụng
giải pháp của mình; phải nêu được những lợi ích về kinh tế, xã hội; về vật chất,
tinh thần mà giải pháp của mình đem lại. Lấy số liệu của năm học trước để báo
cáo so sánh.

KHI VIẾT CÁC NỘI DUNG MANG TÍNH CHẤT HƯỚNG DẪN BỎ RA
DÙM
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×