Tải bản đầy đủ

Dạng 2 phương trình 2 ẩn màu

Bài 01. Điền số vào ....
+

+

=

58

+

-

=

22

+

+


=

35

-

+

=

33

+

+

=

84

+

+

=

87

=

...

Bài 02. Điền số vào ....

=

...

Bài 03. Điền số vào ....


=

...


Bài 04. Điền số vào ....
+

+

=

49

-

+

=

17

+

+

=

77

+

+

=

52

+

-

=

36

+

+

=

23

=

...

Bài 05. Điền số vào ....

=

...

Bài 06. Điền số vào ....

=

...


Bài 07. Điền số vào ....
+

+

=

39

+

-

=

43

-

+

=

9

+

+

=

49

+

+

=

64

-

+

=

18

=

...

Bài 08. Điền số vào ....

=

...

Bài 09. Điền số vào ....

=

...


Bài 10. Điền số vào ....
-

+

=

20

+

+

=

62

+

+

=

14

+

+

=

22

+

-

=

26

-

+

=

34

=

...

Bài 11. Điền số vào ....

=

...

Bài 12. Điền số vào ....

=

...


Bài 13. Điền số vào ....
+

+

=

16

-

+

=

7

+

+

=

56

-

+

=

6

-

+

=

7

+

+

=

59

=

...

Bài 14. Điền số vào ....

=

...

Bài 15. Điền số vào ....

=

...


Bài 16. Điền số vào ....
+

+

=

65

-

+

=

27

-

+

=

20

+

-

=

4

+

-

=

37

+

+

=

43

=

...

Bài 17. Điền số vào ....

=

...

Bài 18. Điền số vào ....

=

...


Bài 19. Điền số vào ....
+

+

=

61

-

+

=

25

+

-

=

38

-

+

=

24

+

=

=

...

Bài 20. Điền số vào ....

...

Bài 21. Điền số vào ....
-

+

=

37

+

-

=

13

=

...


Bài 22. Điền số vào ....
+

+

=

73

-

+

=

23

-

=

...

Bài 23. Điền số vào ....
-

+

=

27

+

+

=

83

+

+

=

56

-

+

=

18

+

=

=

...

Bài 24. Điền số vào ....

...


Bài 25. Điền số vào ....
+

-

=

85

-

+

=

45

-

=

...

Bài 26. Điền số vào ....
+

+

=

11

-

+

=

5

+

+

=

28

-

+

=

26

=

...

Bài 27. Điền số vào ....

=

...


Bài 28. Điền số vào ....
+

-

=

75

+

+

=

45

-

+

=

14

+

+

=

48

+

=

=

...

Bài 29. Điền số vào ....

...

Bài 30. Điền số vào ....
+

-

=

60

+

+

=

45

-

=

...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×