Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết Đại 7 lần 1

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN ĐU

Họ và tên: ................................................................
Lớp: 7……

BÀI KIỂM TRA
Môn: Đại số 7
(Thời gian làm bài: 45 phút)

ĐIỂM

ĐỀ BÀI
Câu 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính:
5 7 5 5
a) �  �
3 2 4 3

2

�3 � 10 � 18 �
b) 4 �

 �
�2 � 9 �

� �
� 5�

4 8
3
c)  �
4  0,8 �
5 11
11

Câu 2 (2,5 điểm): Tìm x biết:
a)

3
4 17

x- =
5
5
50

b) 3x  2 = 4

c) 2x  3  3
2

5 1
� 5 1

6 5 �
6
�5 6 �
15
2
6 4  �
A�
3 5


3 2 25 �


12 �
6  12 �
2
4 3
� 4 6

Câu 3 (1,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

Câu 4 (2 điểm): Hưởng ứng phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, cuối học kì I, bốn
chi đội 7A, 7B, 7C, 7D thu được tổng số tiền là 780 nghìn đồng. Biết rằng số tiền của
bốn chi đội lần lượt tỉ lệ với 8, 6, 7, 5. Hãy tính số tiền mà mỗi chi đội thu được?
200
300
5 
3


Câu 5 (1 điểm): So sánh:

BÀI LÀM
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................


Câu

Đáp án
a)

Điểm


5 7 5 5 5 �7 5 � 5 9 15
� � �
�  � � 
3 2 4 3 3 �2 4 � 3 4 42

1

2

�3 � 10 � 18 � 9 10 18
b) 4 �
 � 4 �  �  9  4  13
�2 � 9 �

� �
� 5� 4 9 5
4 8
3
4 8 4 3
4� 8 3 � 4
c)  �
4  0,8 �   �
4  �  �
4   �  �
5  4
5 11
11
5 11 5 11
5 � 11 11 � 5
3
4 17
3
57
57 5
19
a) �
x- =
� �
x=
�x=
��x =
5
5
50
5
50
50 3
10
2
x=
b) 3x  2 = 4 � 3x  2 = 4
3
hoặc 3x  2 =  4 � x = 2 hoặc

c)


0,75đ


3
x�
2x  3  3 (ĐK:
2)

0,75đ

� 2x  3  9 � 2x  12 � x  6 (thỏa mãn)
Vậy x = 6
2

3

2
2
�5 �1
1� �
5 1
35
51
� 5 15 �
6 6 � �
6 5 �
6


�5 6 �
�6 �4 3 �
15 �
6 �2
4� 3
2
6
4


A�

�M

�M�

3 5
3 2 25 �
51 25 5 �
�2 13 �6 5  2 2 � 5 �
12 �
6  12 �
2


� �

4 3
4
6
� 4 66
6
3
2

2

1,5đ

2

�35 6 3 �
�7 3 � �4 � 16
� M  � .  �� M  �  � � �
�6 25 5 �
�5 5 � �5 � 25

4

Gọi số tiền mà các chi đội 7A, 7B, 7C, 7D thu được lần lượt là x, y, z, t (nghìn
đồng) (0 < x, y, z, t < 780)
Vì bốn chi đội 7A, 7B, 7C, 7D đã thu được tổng cộng 780 nghìn đồng nên ta
có: x + y + z + t = 780 (1)
Vì số tiền thu được của bốn chi đội lần lượt tỉ lệ với 8, 6, 7, 5 nên ta có:
x y z t
x y z t x + y+zt
x y z t 780
   �    
�    
 30
8 6 7 5 8 6 7 5 8655
8 6 7 5 26
(theo (1))Từ đó, ta tính được: x = 240; y = 180; z = 210; t = 150 (thỏa mãn)
Vậy lớp 7A thu được 240 nghìn đồng, lớp 7B thu được 180 nghìn đồng, lớp
7C thu được 210 nghìn đồng, lớp 7A thu được 150 nghìn đồng.

 3
Ta có:
5

300

 3300  33.100   33 

100
100
Mà 27 > 25 > 0 nên 27  25

Vậy

 3

300

  5 

200

100

 27100

 5
;

200

 5200  52.100   52 

100

 25100

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×