Tải bản đầy đủ

Hiệu quả tăng cường vi chất vào thực phẩm đến tình trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học huyện nghĩa đàn

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA

NGUYỄN ĐỨC VINH

HIỆU QUẢ TĂNG CƯỜNG VI CHẤT VÀO THỰC PHẨM
ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH
TIỂU HỌC HUYỆN NGHĨA ĐÀN

LUẬN ÁN TIẾN SĨ DINH DƯỠNG

Hà Nội - 2019


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ


VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA

NGUYỄN ĐỨC VINH

HIỆU QUẢ TĂNG CƯỜNG VI CHẤT VÀO THỰC PHẨM
ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH
TIỂU HỌC HUYỆN NGHĨA ĐÀN

CHUYÊN NGÀNH : DINH DƯỠNG
MÃ SỐ

: 9720401

LUẬN ÁN TIẾN SĨ DINH DƯỠNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
1. GS.TS. Lê Thị Hợp
2. PGS.TS. Bùi Thị Nhung

Hà Nội - 2019


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính tôi
thực hiện. Các số liệu, kết quả trong luận án là trung thực và
chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả

Nguyễn Đức Vinh


LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc Viện Dinh dưỡng,
Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm, các thầy, các cô, các anh chị
đồng nghiệp đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và
hoàn thành luận án tốt nghiệp.
Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới Giáo sư, Tiến sĩ


Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị Nhung những người thầy tâm huyết đã tận tình hướng dẫn, động viên khích lệ, dành
nhiều thời gian trao đổi, định hướng cho tôi trong quá trình thực hiện luận án.
Tôi xin chân thành cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Sở Y tế
tỉnh Nghệ An, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An, Phòng giáo dục, Trung
tâm Y tế và Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Đàn, các trường mẫu giáo và tiểu
học của xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Thắng, Nghĩa Long, thị trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa
Sơn, Nghĩa Yên, các cán bộ y tế xã, Ủy ban nhân dân xã đã giúp đỡ, tạo điều
kiện cho tôi tiến hành nghiên cứu và ủng hộ tôi nhiệt tình trong quá trình thu
thập số liệu nghiên cứu.
Xin trân trọng cảm ơn và dành tình cảm tốt đẹp nhất tới các cán bộ khoa
Dinh dưỡng Học đường và Ngành nghề, Viện Dinh dưỡng đã tận tình giúp đỡ
tôi trong quá trình triển khai thu thập số liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi
hoàn thành các nội dung học tập, thực hiện nghiên cứu thuận lợi.
Cuối cùng, tự đáy lòng tôi vô cùng xúc động, biết ơn tấm lòng ân tình của
gia đình (nhất là vợ và các con tôi), bạn bè, đồng nghiệp, các bạn đã quan tâm,
động viên, chia sẻ, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành đề tài.


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN............................................................................................................. 3
1.1. Thực trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng
của trẻ em mẫu giáo và tiểu học...................................................................................................... 3
1.1.1. Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi tiền mẫu giáo
và tiểu học.............................................................................................................................................. 3
1.1.2. Thực trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em..................................................... 12
1.2. Khẩu phần ăn của trẻ em Việt Nam................................................................................... 16
1.3. Phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em....................................... 18
1.3.1. Cách tính tuổi....................................................................................................................... 18
1.3.2. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng dựa vào chỉ tiêu nhân trắc......................... 18
1.4. Hậu quả của suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng..................................... 20
1.5. Giải pháp phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng
cho trẻ em.................................................................................................................................................. 22
1.5.1. Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em.................................................................. 22
1.5.2. Các Chiến lược, Nghị định bổ sung vi chất vào thực phẩm........................31
1.5.3. Cải thiện bữa ăn học đường.......................................................................................... 31
1.5.4. Chương trình sữa học đường....................................................................................... 33


1.5.5. Tình hình kinh tế, xã hội của huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.................35
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......................... 36
2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu............................................................... 36
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu...................................................................................................... 36
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu............................................................................. 37
2.2. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................................... 37
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu.......................................................................................................... 37
2.2.2. Cỡ mẫu.................................................................................................................................... 39
2.2.3. Phương pháp chọn mẫu.................................................................................................. 41
2.2.4. Triển khai can thiệp........................................................................................................... 42
2.2.5. Mô tả các bước tiến hành nghiên cứu...................................................................... 43
2.2.6. Đánh giá kết quả................................................................................................................. 50
2.2.7. Phân tích số liệu.................................................................................................................. 53
2.2.8. Các biện pháp khống chế sai số.................................................................................. 54
2.2.9. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu.............................................................................. 55
2.2.10. Hạn chế của nghiên cứu............................................................................................... 55
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................................................................................ 56
3.1. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh mẫu giáo và tiểu học
của huyện Nghĩa Đàn.......................................................................................................................... 56
3.1.1. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh mẫu giáo của huyện Nghĩa Đàn. . .56
3.1.2. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học của huyện Nghĩa Đàn......58
3.2. Hiệu quả của sử dụng thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng đối với sự thay
đổi chỉ số nhân trắc của học sinh tiểu học của huyện Nghĩa Đàn............................... 67
3.3. Đánh giá hiệu quả của sử dụng thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng


đối với sự cải thiện tình trạng vi chất dinh dưỡng: Thiếu máu, thiếu kẽm,
thiếu vitamin A của học sinh tiểu học có nguy cơ SDD thấp còi và thấp còi........74
3.4. Khẩu phẩn ăn học sinh tiểu học có nguy cơ bị suy dinh dưỡng thấp còi
và thấp còi của nhóm chứng và nhóm can thiệp tại thời điểm T0 và T5.................84
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN............................................................................................................... 87
4.1. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh mẫu giáo và tiểu học
của 6 trường mẫu giáo và 6 trường tiểu học của huyện Nghĩa Đàn...........................87
4.1.1. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh mẫu giáo của 6 trường
mẫu giáo của huyện Nghĩa Đàn............................................................................................... 87
4.1.2. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học của 6 trường
tiểu học của huyện Nghĩa Đàn.................................................................................................. 90
4.2. Can thiệp sử dụng thực phẩm bổ sung vi chất cho học sinh tiểu học
trong 5 tháng đã có hiệu quả đối với cải thiện tình trạng dinh dưỡng......................93
4.3. Hiệu quả sử dụng thực phẩm bổ sung vi chất đối với cải thiện tình trạng
vi chất dinh dưỡng ở học sinh tiểu học sau 5 tháng can thiệp....................................... 98
KẾT LUẬN........................................................................................................................................... 109
KHUYẾN NGHỊ................................................................................................................................ 111
TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN........................................................ 112
TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ
CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN....................................................... 113
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................................. 114


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BMI

Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể)

BYT

Bộ Y tế

CC/T

Chiều cao/tuổi

CN/T

Cân nặng/Tuổi

CN/CC

Cân nặng/chiều cao

CNSS

Cân nặng sơ sinh

FAO

Food and Agriculture Organization
(Tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên hiệp quốc)

FFQ

Food Frequency Questionnaire (Tần suất tiêu thụ thực phẩm)

Hb

Hemoglobin (Huyết sắc tố)

HS

Học sinh

LTTP

Lương thực thực phẩm

NCBSM

Nuôi con bằng sữa mẹ

MDG

Mục tiêu thiên niên kỷ

PNCT

Phụ nữ có thai

SDD

Suy dinh dưỡng

TE

Trẻ em

UNICEF

The United Nations Children’s Fund
(Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc)

VCDD

Vi chất dinh dưỡng

WHO

World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới)


DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Thành phần dinh dưỡng của sữa được bổ sung vi chất............................. 44
Bảng 3.1. Đặc điểm nhân trắc của học sinh mẫu giáo..................................................... 56
Bảng 3.2. Tỷ lệ SDD, thừa cân và béo phì của học sinh mẫu giáo........................... 57
Bảng 3.3. Đặc điểm nhân trắc của học sinh tiểu học Nghĩa Đàn...............................60
Bảng 3.4. Cân nặng trung bình của học sinh tiểu học theo khối lớp (kg).............61
Bảng 3.5. Chiều cao trung bình của học sinh tiểu học theo khối lớp (cm)...........61
Bảng 3.6. BMI trung bình của học sinh tiểu học theo khối lớp.................................. 62
Bảng 3.7. Z-Score CC/T (HAZ) trung bình của học sinh tiểu học
theo khối lớp

63

Bảng 3.8. Z-Score CN/T (WAZ) trung bình của học sinh tiểu học
theo khối lớp

63

Bảng 3.9. BAZ trung bình của học sinh tiểu học theo khối lớp................................. 64
Bảng 3.10. Tỷ lệ SDD, thừa cân và béo phì của học sinh tiểu học............................. 67
Bảng 3.11. So sánh chỉ số nhân trắc của học sinh tiểu học
tại thời điểm T0 giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng

68

Bảng 3.12. Hiệu quả của sữa bổ sung vi chất dinh dưỡng đối với chỉ số
nhân trắc của học sinh tiểu học ở nhóm can thiệp

68

Bảng 3.13. Sự thay đổi chỉ số nhân trắc của học sinh tiểu học
ở nhóm chứng trước và sau can thiệp 69
Bảng 3.14. So sánh chỉ số nhân trắc giữa nhóm chứng
và nhóm can thiệp ở thời điểm T5

70


Bảng 3.15. So sánh sự thay đổi chỉ số nhân trắc trước và sau can thiệp
(T5-T0) của nhóm can thiệp và nhóm chứng 70
Bảng 3.16. So sánh hàm lượng các vi chất dinh dưỡng
của nhóm can thiệp và nhóm chứng tại thời điểm T0

74

Bảng 3.17. Thay đổi hàm lượng vi chất dinh dưỡng của học sinh tiểu học
ở nhóm can thiệp 75
Bảng 3.18. Thay đổi hàm lượng vi chất dinh dưỡng của học sinh tiểu học
ở nhóm chứng

75

Bảng 3.19. Thay đổi hàm lượng vi chất dinh dưỡng của học sinh tiểu học
tại thời điểm T5 giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng

76

Bảng 3.20. So sánh sự thay đổi hàm lượng vi chất dinh dưỡng trước
và sau can thiệp (T5-T0) của nhóm can thiệp và nhóm chứng

76

Bảng 3.21. So sánh giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn của nhóm chứng
và nhóm can thiệp tại thời điểm T0

84

Bảng 3.22. So sánh giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn
của nhóm chứng và nhóm can thiệp tại thời điểm T5

85


DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Sơ đồ nghiên cứu.......................................................................................................... 38


DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1.1. Tỷ lệ SDD thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi trên thế giới (2010-2016). .3
Biểu đồ 1.2. Tỷ lệ SDD thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi
tại các nước đang phát triển (2010-2016)

4

Biểu đồ 1.3. Tỷ lệ SDD thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi tại Châu Á (2010-2016)....5
Biểu đồ 1.4. Tỷ lệ thừa cân của trẻ em dưới 5 tuổi
tại các nước đang phát triển (2010-2016)

6

Biểu đồ 1.5. Tỷ lệ thừa cân ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Châu Á (2000-2016).............7
Biểu đồ 1.6. Diễn biến suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam 2000-2016....................9
Biểu đồ 1.7. Tỷ lệ thừa cân ở trẻ dưới 5 tuổi của một số tỉnh thành năm 2015 .. 10
Biểu đồ 1.8. Tỷ lệ béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi của một số tỉnh thành năm 2015. .11
Biểu đồ 1.9. Thay đổi về tỷ lệ suy dinh dưỡng sau 9 tháng sử dụng
Viaminokid trên trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 28
Biểu đồ 3.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo trường tiểu học............................. 58
Biểu đồ 3.2. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo khối lớp tiểu học......................... 59
Biểu đồ 3.3. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới và khối lớp........................... 59
Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ suy dinh dưỡng gầy còm theo khối lớp và giới........................... 64
Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ suy dinh dưỡng gầy còm theo giới.................................................... 65
Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi theo khối lớp và giới............................65
Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ thừa cân theo khối lớp và giới.............................................................. 66
Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ thừa cân theo giới....................................................................................... 66


Biểu đồ 3.9. Tỷ lệ SDD và thừa cân béo phì của nhóm can thiệp
và nhóm chứng tại thời điểm trước can thiệp (T0) 71
Biểu đồ 3.10. Tỷ lệ SDD và thừa cân béo phì của HS tiểu học
trước và sau can thiệp của nhóm can thiệp

72

Biểu đồ 3.11. Tỷ lệ SDD và thừa cân béo phì của học sinh tiểu học
trước và sau can thiệp của nhóm chứng

73

Biểu đồ 3.12. Tỷ lệ SDD và thừa cân béo phì của học sinh tiểu học
tại thời điểm T5 của nhóm can thiệp và nhóm chứng

73

Biểu đồ 3.13. Hiệu quả của can thiệp đối với cải thiện tình trạng thiếu máu
của học sinh tiểu học nhóm can thiệp 77
Biểu đồ 3.14. Sự thay đổi tỷ lệ thiếu máu của HS tiểu học
nhóm chứng tại thời điểm T5 so với T0

77

Biểu đồ 3.15. Hiệu quả của can thiệp đối với cải thiện tình trạng thiếu máu
của học sinh tiểu học nhóm can thiệp và nhóm chứng

78

Biểu đồ 3.16. Hiệu quả của can thiệp đối với cải thiện tình trạng thiếu
vitamin A của học sinh tiểu học ở nhóm can thiệp 78
Biểu đồ 3.17. Tỷ lệ thiếu vitamin A của học sinh tiểu học
ở nhóm chứng trước và sau can thiệp 79
Biểu đồ 3.18. Hiệu quả của can thiệp đối với cải thiện tình trạng
thiếu vitamin A của học sinh tiểu học
ở nhóm can thiệp và nhóm chứng

79

Biểu đồ 3.19. Hiệu quả của can thiệp đối với cải thiện tình trạng thiếu kẽm
của học sinh tiểu học ở nhóm can thiệp

80

Biểu đồ 3.20. Tỷ lệ thiếu kẽm tại thời điểm T0 và T5
của học sinh tiểu học ở nhóm chứng 81


Biểu đồ 3.21. Hiệu quả của can thiệp đối với cải thiện tình trạng
thiếu kẽm của học sinh tiểu học
ở nhóm can thiệp và nhóm chứng

81

Biểu đồ 3.22. Hiệu quả của can thiệp đối với cải thiện tình trạng thiếu ít nhất
1 loại vi chất của học sinh tiểu học ở nhóm can thiệp

82

Biểu đồ 3.23. Hiệu quả của can thiệp đối với cải thiện tình trạng thiếu 1 trong
3 vi chất dinh dưỡng của học sinh tiểu học ở nhóm chứng 82
Biểu đồ 3.24. Hiệu quả của can thiệp đối với cải thiện tình trạng
thiếu ít nhất 1 loại vi chất của học sinh tiểu học
ở nhóm chứng và nhóm can thiệp

83


1

ĐẶT VẤN ĐỀ
Suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em đã và đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng ở
các nước đang phát triển đặc biệt là các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam.
Nghiên cứu cho thấy, giai đoạn tiền học đường và học đường là giai đoạn quyết
định sự phát triển tối đa các tiềm năng di truyền liên quan đến tầm vóc, thể lực
và trí tuệ, đây cũng là giai đoạn trẻ tích lũy chất dinh dưỡng cần thiết chuẩn bị
cho giai đoạn dậy thì. Suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng (VCDD) ở
giai đoạn này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn và ảnh hưởng tới sự
phát triển thể lực, trí tuệ và kết quả học tập. Kết quả của một số nghiên cứu
trong và ngoài nước đã cho thấy cải thiện bữa ăn học đường, trong đó việc tăng
cường sử dụng sữa ở trường học đã góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng
(TTDD) và tầm vóc của trẻ em [1]. Kết quả nghiên cứu tại Trung Quốc, Nhật
Bản và Kenya cũng cho thấy bữa ăn học đường tại nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học
có hiệu quả cải thiện đối với tình trạng SDD nhẹ cân và thấp còi của trẻ [2],
[14].
Các vấn đề thiếu dinh dưỡng ở lứa tuổi tiền học đường và học đường
thường gặp ở Việt Nam là SDD thể thấp còi, thể nhẹ cân và thiếu VCDD. Ở Việt
Nam, trong 2 thập kỷ qua, các chính sách và các chương trình dinh dưỡng đã
góp phần cải thiện rõ rệt TTDD của trẻ em dưới 5 tuổi: Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân
đã giảm từ 19,9% năm 2008 xuống 14,1% năm 2015. Tỷ lệ SDD thể thấp còi đã
giảm từ 32,6% năm 2008 xuống 24,6% năm 2015. Tuy vậy, tỷ lệ SDD thể thấp
còi vẫn còn khá cao so với một số nước trong khu vực. Suy dinh dưỡng thấp còi
có liên quan chặt chẽ với tình trạng thiếu VCDD. Kết quả điều tra SEANUTS về
tình trạng thiếu VCDD của trẻ em Việt Nam [4], [5] cho thấy: Tỷ lệ thiếu máu ở
trẻ em 6 đến 59 tháng tuổi và lứa tuổi tiểu học khá cao; Tỷ lệ trẻ có dự trữ sắt
thấp (Ferritin <30 µg/L) cao (28,8%). Thiếu vitamin A là 7,7% và gần một nửa
(48,9%) trẻ em có tình trạng thiếu vitamin A giới hạn. Nguyên nhân chính của
tình trạng thiếu VCDD là do chế độ ăn chưa đáp ứng nhu cầu khuyến nghị. Một


2

số nghiên cứu gần đây cho thấy, khẩu phần ăn của trẻ em, đặc biệt ở vùng nông
thôn, miền núi, vùng kinh tế khó khăn, không chỉ thiếu các chất dinh dưỡng như
chất đạm, chất béo mà còn thiếu các vitamin và chất khoáng dinh dưỡng cần
thiết cho cơ thể. Vì vậy, để phòng chống SDD và thiếu VCDD đối với trẻ em
tiền học đường và trẻ em học đường tại các vùng nghèo, miền núi thì cần có các
giải pháp can thiệp đặc thù và cần có sự hỗ trợ kinh phí từ Chính phủ, các tổ
chức xã hội và các doanh nghiệp. Can thiệp phòng chống SDD hiệu quả cho
nhóm đối tượng này không chỉ giúp giảm tỷ lệ SDD trong toàn quốc mà còn góp
phần nâng cao tầm vóc, thể lực của người Việt Nam.
Huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An là một trong những huyện miền núi nghèo,
có tỷ lệ SDD cao ở tỉnh Nghệ An. Theo thống kê năm 2012, tỉnh Nghệ An có tỷ
lệ SDD thể nhẹ cân là 20,2%, tỷ lệ thấp còi là 30,8%, đều cao hơn số liệu toàn
quốc. Nghĩa Đàn gồm 24 xã và 1 thị trấn; Dân số là 137.197 người, với tổng số
hộ là: 28.986 hộ, với tỷ lệ hộ đói nghèo rất cao (21,6%). Để cải thiện tình trạng
dinh dưỡng và VCDD của trẻ thì sử dụng sản phẩm sữa bổ sung VCDD là một
trong những giải pháp tối ưu.
Để đánh giá hiệu quả cải thiện TTDD của sữa học đường có bổ sung
VCDD, đề tài nghiên cứu “Hiệu quả tăng cường vi chất vào thực phẩm đến tình
trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học huyện Nghĩa Đàn” đã được triển khai với

2 mục tiêu sau:
1.

Mô tả tình trạng dinh dưỡng của học sinh mẫu giáo và tiểu học

tại 6 xã của Huyện Nghĩa Đàn.
2.

Đánh giá hiệu quả sử dụng thực phẩm bổ sung vi chất đối với

sự cải thiện tình trạng dinh dưỡng, tình trạng thiếu máu, thiếu kẽm,
thiếu vitamin A của học sinh tiểu học ở huyện Nghĩa Đàn sau 5 tháng
can thiệp.


3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng của trẻ em mẫu
giáo và tiểu học
1.1.1. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo và tiểu học
1.1.1.1. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em trên thế giới
a. Tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em trên thế giới
Suy dinh dưỡng đặc biệt là SDD thấp còi hiện nay vẫn đang là gánh nặng
dẫn tới bệnh tật và tử vong ở trẻ em trên thế giới, nhất là ở các nước đang phát
triển thuộc khu vực Châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á… Theo số liệu thống kê
từ năm 2010-2016 của UNICEF/WHO/World Bank Group [6] thì tỷ lệ SDD thấp
còi của trẻ em (TE) dưới 5 tuổi toàn cầu đã giảm từ 26,3% năm 2010 xuống
22,9% năm 2016 (Biểu đồ 1.1).

Biểu đồ 1.1. Tỷ lệ SDD thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi trên thế giới (2010-2016)
Ở khu vực Châu Đại Dương, mặc dù tỷ lệ SDD thấp còi là khá cao nhưng
tỷ lệ này không những không giảm mà còn tăng với tốc độ 0,1%/năm, từ 37,7%


4

năm 2010 tăng lên 38,3% và năm 2016. Tốc độ giảm SDD thấp còi ở khu vực
Châu Phi là 0,4-0,5%/năm và thấp hơn 0,2-0,5% so với khu vực Châu Á. Điều
này thể hiện mức độ cải thiện TTDD của người dân ở khu vực này là chậm. Tỷ
lệ SDD thấp còi của toàn Châu Phi chỉ giảm từ 33,9% năm 2010 xuống 33,2%
vào năm 2016. Tỷ lệ SDD thấp còi của Châu Mỹ Latin và Caribe là thấp nhất
trong 4 châu lục, và cũng có tốc độ giảm 0,4-0,5%/năm, từ 13,4% năm 2010
xuống còn 11% vào năm 2016 (Biểu đồ 1.2).

Biểu đồ 1.2. Tỷ lệ SDD thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi tại các nước đang phát triển
(2010-2016)
Xu hướng giảm SDD thể thấp còi của Châu Á: Nam Á là nơi có tỷ lệ SDD
thấp còi cao nhất trong khu vực Châu Á, nhưng tỷ lệ này đã giảm mạnh (0,91,0%/năm) từ 39,7% năm 2010 xuống còn 34,1% vào năm 2016. Tốc độ giảm
SDD thấp còi trong giai đoạn 2010-2016 ở Trung Á là 0,7-0,9%/năm, Đông
Nam Á là 0,7-0,8%/năm, Đông Á là 0,5-0,7%/năm và Tây Á là 0,4-0,5%/năm
(Biểu đồ 1.3).


5

Biểu đồ 1.3. Tỷ lệ SDD thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi tại Châu Á (2010-2016)
Biểu đồ 1.3 cho thấy có sự khác biệt về tốc độ giảm SDD giữa Nam Trung
Á
và Đông Nam Á. Tỷ lệ SDD thể thấp còi ở Nam Trung Á rất cao, ước
tính là
43,7% năm 2000, đã giảm khoảng 8,6% trong khoảng thời gian từ 1980 đến
2000. Số lượng TE bị SDD thể thấp còi đã giảm khoảng 6,2 triệu trẻ trong hơn 1
thập kỷ qua, tuy nhiên mức giảm này ít hơn so với chu kỳ từ năm 2000 đến
2008. Nhìn chung, SDD thể thấp còi ở Nam Trung Á khá phổ biến nhưng đã có
xu hướng cải thiện rất đáng kể trong 3 thập kỷ qua [7].
Năm 2000, ước tính ở vùng Đông Nam Châu Á có khoảng 32,8% trẻ bị
SDD thể thấp còi với khoảng 19 triệu trẻ. Mức giảm ở vùng này ước tính khoảng
0,98%/năm, giảm khoảng 20% trong thời kỳ từ năm 1980 đến 2000, từ 52,4%
xuống 32,8%. Nếu mức giảm này tiếp tục duy trì đến năm 2008, số lượng trẻ
SDD thể thấp còi sẽ giảm khoảng 3 triệu trẻ [7].


6

b. Tình trạng thừa cân, béo phì của trẻ em trên thế giới
Thừa cân, béo phì đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng trên toàn
cầu. Trong những năm gần đây, tình trạng thừa cân, béo phì của TE có xu hướng
gia tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Biểu đồ 1.4. Tỷ lệ thừa cân của trẻ em dưới 5 tuổi
tại các nước đang phát triển (2010-2016)
Tỷ lệ thừa cân ở TE dưới 5 tuổi tại các nước đang phát triển ngày càng
tăng. Biểu đồ 1.4 cho thấy Châu Đại Dương có tỷ lệ TE dưới 5 tuổi thừa cân cao
nhất, từ 7,6% năm 2010 tăng lên 9,6% vào năm 2016, tốc độ thừa cân tăng 0,30,4%/năm. Châu Phi, Châu Mỹ Latin và Caribe có tỷ lệ thừa cân ở TE dưới 5
tuổi ổn định, chỉ tăng 0,1% trong giai đoạn 2010-2016; Châu Phi từ 5,1% năm
2010 lên 5,2% năm 2016, Châu Mỹ Latin và Caribe từ 6,9% năm 2010 lên 7,0%
năm 2016. Tỷ lệ thừa cân ở TE dưới 5 tuổi tại Châu Á tăng đều 0,1% trong giai
đoạn 2010-2014, từ 4,8% năm 2010 lên 5,2% năm 2014, và giữ ổn định ở mức
5,2% đến năm 2016.


7

Biểu đồ 1.5. Tỷ lệ thừa cân ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Châu Á (2000-2016)
Biểu đồ 1.5 cho thấy Trung Á có tỷ lệ TE dưới 5 tuổi thừa cân cao nhất và
tốc độ thừa cân tăng 0,1-0,2%/năm, từ 9,9% năm 2010 tăng lên 10,7% vào năm
2016. Nam Á có tỷ lệ TE dưới 5 tuổi bị thừa cân thấp nhất, nhưng vẫn tiếp tục
tăng với tốc độ 0,1-0,2%/năm, từ 3,7% năm 2010 lên 4,4% năm 2016. Đông
Nam Á có tốc độ thừa cân ở TE dưới 5 tuổi tăng nhanh (0,3-0,4%/năm), từ 5,3%
năm 2010 lên 7,2% năm 2016. Tây Á có tốc độ thừa cân tăng đều 0,1%/năm.
Tuy nhiên, tình trạng thừa cân ở TE dưới 5 tuổi được kiểm soát khá tốt tại Đông
Á, từ 5,6% năm 2010 giảm xuống 5,5% năm 2012, 5,4% năm 2013, còn 5,3%
năm 2015, 2016. Hiện nay, thừa cân, béo phì ở TE đã trở thành vấn đề sức khỏe
ưu tiên thứ hai trong việc phòng chống bệnh tật ở các nước châu Á và được xem
như là một trong những thách thức hàng đầu đối với ngành dinh dưỡng và y tế.


8

Năm 2012, theo thống kê của Trung tâm Phòng chống và kiểm soát bệnh tật
(CDC) của Mỹ thì tỷ lệ thừa cân, béo phì của trẻ 2-5 tuổi là 8,4%, trẻ 6-11 tuổi
là 17,7%, trẻ 12-19 tuổi là 20,5% [8]. Theo điều tra khảo sát về sức khỏe của
Anh năm 2012, tỷ lệ thừa cân, béo phì của TE 2-15 tuổi là 27,9% [9].
Ở Úc, năm 1985, tỷ lệ thừa cân, béo phì của TE 2-18 tuổi là 10,2% ở trẻ
trai và 11,6% ở trẻ gái. Tỷ lệ này đã tăng lên đến 23,7% ở trẻ trai và 24,8% ở trẻ
gái vào năm 2008 [10]. Ở Nhật, tỷ lệ thừa cân, béo phì của TE 6-14 tuổi trong
vòng 25 năm (1976-2000) đã tăng từ 6,1% lên 11,1% ở trẻ trai và 7,1% lên
10,2% ở trẻ gái [11]. Tại Trung Quốc, sau 20 năm (1985- 2005) tỷ lệ thừa cân,
béo phì của TE 8-18 tuổi đã tăng từ 2% lên 14% ở trẻ trai và từ 1% lên 9% ở trẻ
gái [12]. Ở Thái Lan, theo Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2004 thì tỷ
lệ thừa cân, béo phì của trẻ 6-14 tuổi là 5,4%, trẻ 15-18 tuổi là 12,9%, đặc biệt tỷ
lệ thừa cân, béo phì của trẻ 6-14 tuổi của thủ đô Bangkok là 15% [13]. Năm
2006, theo kết quả điều tra của Văn phòng thống kê quốc gia và UNICEF thì tỷ
lệ thừa cân, béo phì của TE lứa tuổi tiền học đường của Thái Lan là 6,9% [1].
1.1.1.2. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam
a. Tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam
Biểu đồ 1.6 cho thấy SDD thể nhẹ cân ở Việt Nam đã giảm liên tục, giảm
khá nhanh và bền vững từ mức 17,5% vào năm 2010 xuống còn 15,3% năm
2013 và 13,8% vào năm 2016. Trung bình, mỗi năm Việt Nam giảm được hơn
0,6% [14].


9

Biểu đồ 1.6. Diễn biến SDD ở trẻ em Việt Nam 2000-2016
Tỷ lệ SDD thể thấp còi ở TE dưới 5 tuổi đã giảm từ 59,7% năm 1985
xuống 53,4% năm 1990 và 36,5% năm 2000, đến năm 2005 tỷ lệ SDD thể thấp
còi là 29,6%. Biểu đồ 1.6 cho thấy tỷ lệ SDD thể thấp còi là 29,3% năm 2010
giảm còn 25,9% vào năm 2013 và 24,3% vào năm 2016. Tuy nhiên, giảm SDD
thể thấp còi là một thách thức, khó hơn rất nhiều so với giảm SDD thể nhẹ cân
[15]. Ngoài ra tỷ lệ SDD thấp còi ở Việt Nam cũng có sự khác biệt khá lớn giữa
các vùng sinh thái, nhóm dân tộc, mức thu nhập kinh tế của hộ gia đình.
Tình hình SDD thấp còi của TE tiểu học cũng đang là vấn đề sức khỏe, cộng
đồng của TE Việt Nam. Kết quả điều tra trên 450 trẻ 7-8 tuổi tại 3 trường tiểu học
của tỉnh Bắc Ninh (năm 2005) cho thấy tỷ lệ SDD thấp còi rất cao - 32-40%. Kết
quả điều tra TTDD tại 6 tỉnh/thành phố của Việt Nam năm 2011 cho thấy tỷ lệ thấp
còi của TE lứa tuổi 6-9 tuổi là 13,7% và ở lứa tuổi 9-11 tuổi là 18,2% [14].

b. Tình trạng thừa cân, béo phì của trẻ em Việt Nam
Kết quả điều tra 450 trẻ 7-8 tuổi tại 3 trường tiểu học của tỉnh Bắc Ninh
(năm 2005) cho thấy tỷ lệ SDD thấp còi là 32-40% [14]. Kết quả điều tra TTDD


10

tại 6 tỉnh/thành phố của Việt Nam năm 2011 cho thấy tỷ lệ SDD thấp còi của TE
lứa tuổi 6-9 tuổi là 13,7% và ở lứa tuổi 9-11 tuổi là 18,2%.


nước ta, thừa cân, béo phì cũng đang tăng nhanh và trở thành vấn đề sức

khỏe cộng đồng. Kết quả của Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2000 cho
thấy tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi là 1,1% (năm 1999), 2,7% (năm
2000) và đến năm 2014 tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi là 4,8% trên
phạm vi toàn quốc [58].
Năm 2015, tỷ lệ thừa cân ở TE dưới 5 tuổi của thành phố Hồ Chí Minh là
cao nhất chiếm 10,8%, tiếp theo là tỉnh Bình Dương (9,6%), thành phố Đà Nẵng
(9,1%), tỉnh Bến Tre (8,6%), Khánh Hòa (8,5%), Quảng Ninh (7,9%). Một số
tỉnh, thành phố khác như Hà Nam, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội, Đồng Nai, Tây
Ninh và Long An có tỷ lệ TE dưới 5 tuổi bị thừa cân dao động trong khoảng từ
4,9-7,2% [17].

Biểu đồ 1.7. Tỷ lệ thừa cân ở trẻ dưới 5 tuổi của một số tỉnh thành năm 2015


11

Năm 2015, tỷ lệ béo phì ở TE dưới 5 tuổi của thành phố Hồ Chí Minh là
cao nhất chiếm 4,5%, tiếp theo là thành phố Đà Nẵng (3,8%), tỉnh Bến Tre
(3,6%), Bình Dương (3,4%). Một số tỉnh thành khác như Hà Nam, Hà Nội, Thừa
Thiên - Huế, Quảng Ninh, Đồng Nai, Tây Ninh, Khánh Hòa và Long An có tỷ lệ
TE dưới 5 tuổi bị béo phì dao động trong khoảng từ 0,9-2,6%.

Biểu đồ 1.8. Tỷ lệ béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi của một số tỉnh thành năm 2015
Tình hình thừa cân, béo phì của trẻ 5-19 tuổi cũng rất đáng quan tâm. Theo
kết quả của Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009-2010: Tỷ lệ thừa cân, béo phì
của trẻ 5-19 tuổi trên toàn quốc là 8,5%, trong đó tỷ lệ thừa cân, béo phì của TE
thành phố là 15,4%, TE nông thôn là 6,6% và của TE ở các thành phố trực thuộc
trung ương rất cao chiếm 27,4% [16].
Trong những năm gần đây, tình hình thừa cân, béo phì của học sinh tiểu học
ở một số thành phố lớn như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng
gia tăng khá nhanh. Kết quả điều tra năm 2004 của 7 quận nội thành Hà Nội cho
thấy tỷ lệ thừa cân, béo phì của trẻ 7-12 tuổi là 7,9% [18]. Năm 2011, kết quả
điều tra 15 trường tiểu học của các quận nội thành Hà Nội cho thấy tỷ lệ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×