Tải bản đầy đủ

Mot ngay cua em ban gai phien ban 2

Lớp học Cánh Diều

Một ngày của em
(dành cho bé gái)

Buổi sáng

đi

.

. Sau đó,

lấy. Tiếp đó, em

ngồi vào bàn


.

đưa

.

.

tự xếp

tự

đi

.

.Ở


Lớp học Cánh Diều, ,

cùng các

bạn. Buổi chiều tan học,

.

đi

ngồi vào bàn
để đọc. 9 giờ
. Đây là 1 ngày của

về

.Sau đó,

.
lên giường


Lp hc Cỏnh Diu

thửực daọy
baứn chaỷi

ủi veọ sinh


Lớp học Cánh Diều

ñaùnh raêng

chaûi toùc

aên côm


Lớp học Cánh Diều

taém
chôi

nguû


Lớp học Cánh Diều

xeáp ñoà

thay ñoà
laáy saùchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×