Tải bản đầy đủ

ẾCH và rùa đã chuyển đổi

ẾCH VÀ RÙA


rất ham chơi. Hàng ngày,

thường ra
Chú phát hiện ra

liền
Bỗng ụ
phải ụ

(bãi cỏ) để tập


lên ụ

(nhảy).
(đất) trống.

trống đó.


nhô ra cái đầu, thì ra không
mà là

xuống xin lỗi
và để nghị kết bạn với nhau.

đang ngủ.

Fb:@laxongbadeTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×