Tải bản đầy đủ

AI BIẾT ăn dè đã chuyển đổi

AI BIẾT ĂN DÈ?
Một hôm, các con vật nhỏ trong

tổ chức

cuộc thi ăn.
Nhưng không phải ăn nhanh, ăn nhiều, mà là ăn
dè.đều dự thi. Ban giám

khảo sẽ phát cho mỗi người
lâu nhất sẽ đạt giải thưởng.
mỗi ngày ăn
mỗi ngày

hạt

hạt, được

hạt, được

. Ai ăn

ngày.
ngày .

tuy nhỏ nhưng trong
ngày đã chén
sạch nên hạng bét là cái chắc.
Ban giám khảo đợi

ăn nốt

số hạt

cuối cùng mới trịnh trọng mời bác
,
người có giọng hót vang xa thông báo: “ Vô địch
ăn dè là

”.Tất cả đều hoan hô

.


Đúng lúc ấy,

bước ra nói:” Thưa ban giám

khảo, cháu còn

hạt

Bác

hỏi:”

hạt


chưa ăn”.
đó đâu?”

thưa:” Xin ban giám khảo đi cùng cháu”.
Nói rồi,

đưa mọi người tới vạt đất nhỏ

ngoài

và dừng lại. Bác

không đưa

hạt

của cháu đâu?”.

thấy

, mới giục:”
trỏ vào

hạt

cây

đã có

và đáp:”Thưa bác, đây ạ! Cháu đã
trồng chúng đúng
hôm”. Tất cả bây giờ mới
“À!” lên và nói:

ấy,

giỏi qúa

là nhất! Với

sẽ có hàng trăm hạt

cây
khác”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×