Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

giáo án lịch sử 12 cơ bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.16 KB, 9 trang )

Tuần 9
Tiết 17
Bài 12

Ngày soạn 6/10/2019
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ 1919 ĐẾN 1925
(Tiết 2)

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Học xong bài này, học sinh cần:
1. Kiến thức trọng tâm:
- Hiểu được hoạt động của tiểu tư sản, tư sản và công nhân Viêt Nam
- Hoat động của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam
2. Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử .
3. Thái độ:
Bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức phản kháng dân tộc, học tập và trân trọng
các thành quả CM
4. Định hướng năng lực hình thành:
4.1. Năng lực chung
- Năng lực tự học
- Năng lực hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề
4.2. Năng lực bộ môn:
- Tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử.
- So sánh, phân tích
- Nhận xét, đánh giá và rút ra bài học lịch từ những sự kiện, hiện tương lịch
sử.
- Xác định giải quyết mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động giữa các sự kiện, hiện


tượng lịch sử với nhau.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ
1.Giáo viên:
- Lược đồ Quá trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc treo tường
hoặc bản đồ đã được thiết kế chuyển động trên PowerPoit.
- Những hình ảnh về chân dung Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu, Phan Chu
Trinh, hình ảnh về tình cảnh người nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX.
2.Học sinh: học bài cũ và soạn trước nội dung bài mới.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Ổn định lớp học:
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong bài
3. Tổ chức dạy học
3.1. Hoạt động tạo tình huống học tập
Gv dẫn dắt để tạo hứng thú cho hs và kết nối vào bài
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức


NỘI DUNG BÀI HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt
Nam từ năm 1919 đến năm 1925
1. Hoạt động của Phan Bội Châu,
Phan Châu Trinh và một số người Việt
Nam sống ở nước ngoài.

Hoạt động 1
GV hướng dẫn học sinh đọc thêm phần
này và tìm hiểu về cuộc đời và những

hoạt động của Phan Bội Châu và Phan
Châu Trinh trong những năm đầu thế
kỉ XX.

2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và Hoạt động 1: Cá nhân , nhóm
công nhân Việt Nam
Phương pháp, kĩ thuật
- Làm việc nhóm, phát vấn đàm thoại
* Hoạt động của tư sản:
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ, đặt câu
- Tổ chức phong trào tẩy chay tư sản hỏi
hoa Kiều, chủ trương “chấn hưng Tổ chức hoạt động
hàng nội, bài trừ hàng ngoại”, đấu Gv chia lớp làm 3 nhóm và phân công
tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn, nhiệm vụ

+ Nhóm 1: Hãy nêu những phong trào
đấu tranh tiêu biểu của giai cấp tư sản
- Thành lập Đảng lập hiến (1923) để Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới
đòi tự do dân chủ, nhưng khi được thứ nhất đến đầu thập kỉ thập kỉ 20.
Pháp nhượng bộ một số quyền lợi thì +Nhóm 2:Tầng lớp tiểu tư sản bao
lại thoả hiệp.
gồm những thành phần xã hội nào?
* Phong trào đấu tranh của tiểu tư sản Lĩnh vực đấu tranh chủ yếu của tầng
Việt Nam:
lớp tiểu tư sản Việt Nam?
- Vì sao nói Tiếng bom Sa Diện của
- Một số tổ chức chính trị ra đời lãnh Phạm Hồng Thái lại được ví như
đạo đấu tranh: Việt Nam nghĩa đoàn, “Cánh én nhỏ báo hiệu mùa xuân”?
Hội phục Việt, Đảng thanh niên,…
+ Nhóm 3: Trước năm 1925, phong

- Cho ấn hành và xuất bản nhiều tờ báo trào đấu tranh của công nhân Việt
tiến bộ: Tiếng chuông rè, An Nam trẻ, Nam như thế nào?
Người nhà quê, Nam Đồng thư xã, Vì sao nói cuộc đấu tranh của công
Cường học thư xã,…
nhân Ba son đánh dấu phong trào
- Năm 1923, thành lập tổ chức Tâm công nhân Việt Nam dần dần chuyển
tâm xã ở Quảng Châu. Tiếng bom Sa sang tự giác?
Diện của Phạm Hồng Thái mở đầu thời Hs nhận nhiệm vụ, tìm hiểu SGK, thảo
kì đấu tranh mới.
luận, thống nhất ý kiến và báo cáo
- Phong trào đấu tranh đòi thả Phan nhiệm vụ.
Bội Châu (1925) và đòi để tang Phan GV: Nhận xét, trình bày bổ sung và
Châu Trinh (1926) lan rộng khắp cả nhấn mạnh: Nhìn chung giai cấp tư sản
nước.
Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ
nhất đã có những cố gắng nhất định
* Phong trào công nhân:
trong cuộc đấu tranh chống sự cạnh
tranh, chèn ép của tư bản nước ngoài.
- Trước năm 1925, phong trào đấu Tuy nhiên, các cuộc đấu tranh này chủ


tranh của công nhân còn mang tính tự yếu nhằm thoả mãn các yêu cầu tối
phát
thiểu về quyền tự do dân chủ, quyền
bình đẳng trong kinh doanh kinh tế và
- Tháng 8/1925, công nhân xưởng hoạt động chính trị với tư bản Pháp.
đóng tàu Ba Son (Sài Gòn) bãi công, - Cuộc đấu tranh của công nhân Ba
ngăn cản Pháp đưa binh lính người Son đề ra mục đích rõ ràng cả về kinh
Việt sang đàn áp cách mạng Trung tế và chính trị và ủng hộ phong trào

Quốc
đấu tranh của nhân dân Trung Quốc
 Công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển HS: Lắng nghe và ghi bài
sang đấu tranh tự giác.
Nl, phẩm chất:
- Tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử,
3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
- Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở lại nhận xét, đánh giá và rút ra bài học
lịch từ những sự kiện, hiện tương lịch
Pháp tiếp tục hoạt động
sử, làm việc nhóm
- Ngày 18/6/1919, Người thay mặt - Yêu quê hương đất nước, dũng cảm
những người Việt Nam yêu nước gửi
đến Hội nghị Vécxai bản yêu sách của
nhân dân An Nam đòi các quyền tự do, Hoạt động 1: Cá nhân
dân chủ, nhưng không được chấp Phương pháp, kĩ thuật
- Nêu vấn đề, lập bảng, đàm thoại
nhận.
- Tháng7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc - Đặt câu hỏi, 321
bản sơ thảo luận cương về vấn đề dân Tổ chức hoạt động
tộc và thuộc địa của Lênin. Người tìm GV sử dụng lược đồ treo đường hoặc
ra con đường cho cách mạngViệt Nam. bản đồ giáo khoa điện tử soạn trên
- Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc dự phần mềm PowerPoint về “Hành trình
Đại hội lần thứ XVIII của Đảng xã hội tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái
Pháp ở Tua. Người bỏ phiếu tán thành Quốc” để hướng dẫn HS khai thác và
Quốc tế Cộng sản, gia nhập Đảng cộng trình bày.
sản pháp, trở thành người cộng sản HS được phát Phiếu học tập,
đọc SGK, kết hợp trả lời một số câu
Việt Nam đầu tiên.
- Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng hỏi và hoàn thành phiếu học tập.

với một số nhà cách mạng thuộc địa,
Sự kiện
lập ra Hội liên hiệp các dân tộc thuộc Thời gian
địa ở Paris để tập hợp những người 1917
dân thuộc địa sống trên đất pháp chống 6/1919
chủ nghĩa thực dân; xuất bản báo 7/1920
Người cùng khổ (Le paria)
12/1920
- Năm 1925, Người xuất bản cuốn 1921
“Bản án chế độ thực dân Pháp”
1923
- Tháng 6/1923, Người bí mật từ pháp 1924
đi Liên Xô để dự Hội nghị Quốc tế Hs trình bày về những hoạt động chính
Nông dân và Đại hội V Quốc tế Cộng của Nguyễn Ái Quốc (1917 -1924), kết
sản.
hợp với sử dụng lược đồ.


- Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về
Quảng Châu (Trung Quốc), chuẩn bị
về tổ chức cho sự ra đời của Đảng
cộng sản Việt Nam.
* Ý nghĩa: Người đã tìm ra con đường
cứu nước đúng đắn cho cách mạng
Việt Nam và chuẩn bị tích cực cho sự
ra đời của Đảng.

Cuối cùng, GV nhận xét, nhấn mạnh
các sự kiện cơ bản sau:
- Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách

của nhân dân An Nam tới Hội nghị
Vécxai: Bản yêu sách của nhân dân
thuộc địa không được hội nghị chấp
nhận, Người nhận ra rằng “muốn được
giải phóng các dân tộc chỉ có thể trông
cậy vào lực lượng của bản thân mình”.
- GV tổ chức cho HS trao đổi về ý
nghĩa của những hoạt động yêu nước
của Nguyễn Ái Quốc đối với cách
mạng Việt Nam những năm 20 của thế
kỉ XX.
HS: Sửa chữa, bổ sung vào phiếu học
tập và nắm vững kiến thức ngay tại
lớp.
Nl, phẩm chất:
- Tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử,
phân tích, xác định giải quyết mối liên
hệ, ảnh hưởng, tác động giữa các sự
kiện, hiện tượng lịch sử với nhau, năng
lực giải quyết vấn đề
- Tôn trọng, tự tin, nhân ái

3.3. Hoạt động luyện tập
GV tổ chức cho HS tự củng cố kiến thức ngay tại lớp thông qua việc trả lời các
câu hỏi
Nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm
1919 - 1925?
3.4. Hoạt động vận dụng
Gv yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức trả lời các câu hỏi cuối bài
3.5. Hoạt động tìm tòi sáng tạo

Gv yêu cầu học sinh tìm hiểu thêm về những hoạt động của NAQ qua trang web
bachkhoatrithuc
.............................................................................................


Tiết 18

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
(Tiết 1)

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Học xong bài này, học sinh cần nắm:
1. Kiến thức trọng tâm:
- Biết được những sự kiện tiêu biểu thể hiện sự phát triển của phong trào dân
tộc dân chủ ở Việt Nam dưới tác động của các tổ chức cách mạng có khuynh
hướng dân tộc dân chủ.
- Hiểu được sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là kết quả của sự
lựa, chọn sàng lọc lịch sử.
2. GD kĩ năng:
Rèn luyện HS kĩ năng phân tích tính chất, vai trò lịch sử của các tổ chức, đảng
phái chính trị, đặc biệt là Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập.
3. GD tư tưởng, thái độ:
Bồi dưỡng HS tinh thần dân tộc theo hướng cách mạng vô sản, lòng kính yêu
lãnh tụ CM
4. Định hướng năng lực hình thành
4.1. Năng lực chung
- Năng lực tự học
- Năng lực hợp tác
- Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề

4.2. Năng lực bộ môn:
- Tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử.
- Thực hành bộ môn
- So sánh, phân tích
- Nhận xét, đánh giá và rút ra bài học lịch từ những sự kiện, hiện tương lịch
sử.
- Xác định giải quyết mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động giữa các sự kiện, hiện
tượng lịch sử với nhau.
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:
- Chân dung các nhân vật LS như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nhà yêu nước
Nguyễn Thái Học.
- Các cuốn sách viết về Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách
mạng Đảng, Quốc dân Đảng, Hội nghị thành lập Đảng.
2.Học sinh:
Học bài cũ và soạn nội dung bài mới, sưu tầm và tìm hiểu tiểu sử một số nhân
vật lịch sử Việt Nam thời kì này.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Ổn định lớp học:
2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày tóm tắt những hoạt động yêu nước của Nguyễn
Ái Quốc từ năm 1917 đến năm 1919. Ý nghĩa?


3. Tổ chức dạy học
3.1. Hoạt động tạo tình huống học tập
Gv đặt vấn đề để kết nối vào bài tạo sự hứng thú cho học sinh
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức
NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ
chức cách mạng

1. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
*Hoàn cảnh:
Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về
Quảng Châu (Trung Quốc). Người lựa
chọn một số thanh niên tích cực trong
nhóm Tâm tâm xã, lập ra Cộng sản
đoàn.
- Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc
thành lập Hội VNCMTN để tổ chức,
huấn luyện đào tạo cán bộ, chuẩn bị
thành lập Đảng.

* Hoạt động
- Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo
chiến sĩ cách mạng đưa về nước hoạt
động
- 21/6/1925 ra tuần báo thanh niên lầm
cơ quan ngôn luận của hội
- 1927, các bài giảng của NAQ được
tập hợp, in thành sách Đường Kách

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ
TRÒ
Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
- Phương pháp: Giải quyết vấn đề,
đàm thoại, phát vấn.
- Kĩ thuật: động não, hỏi và trả lời,
321
- Tổ chức hoạt động
GV hướng dẫn HS tìm hiểu về hoàn

cảnh ra đời của tổ chức Hội Việt
Nam cách mạng thanh niên. GV có
thể đặt các câu hỏi gợi ý như sau:
- Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên ra đời vào thời gian nào, dựa
trên cơ sở nào?
- Hội do ai sáng lập? Mục tiêu của
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
là làm gì?
-Tại sao NAQ lại chọn thanh niên là
lực lượng nòng cốt cho cách mạng?
HS: Dựa vào SGK để trả lời
GV: Nhận xét và nhấn mạnh tới
“tầm nhìn xa trông rộng” của
Nguyễn Ái Quốc khi người lựa chọn
đối tượng là thanh niên để làm lực
lượng nòng cốt cho cách mạng, giúp
HS thấy được trách nhiệm của thê hệ
trẻ đối với công cuộc xây dựng và
bảo vệ đất nước hiện nay.
HS: ghi nhớ và ghi chép ý chính
Gv yêu cầu học sinh đọc sách giáo
khoa ghi các hoạt động của hội vào
vở và trả lời câu hỏi:
Em biết gì về hái tác phẩm báo
Thanh niên và Đường kách mệnh?
GV hướng dẫn HS tìm hiểu về hai ấn
phẩm của Hội Việt Nam cách mạng
thanh niên là báo Thanh niên – Cơ
quan ngôn luận của Hội, đặc biệt là

tác phẩm Đường kách mệnh – được


Mệnh.
=> Báo Thanh niên và tác phẩm Đường
Kách Mệnh trang bị lí luận cho cán bộ
cách mạng, là tài liệu tuyên truyền cho
các tầng lớp nhân dân Việt Nam.
- 1928 Hội Việt Nam Cách mạng thanh
niên tổ chức phong trào “vô sản hoá”,
đưa Hội viên vào các hầm mỏ, nhà
máy, đồn điến...tiến hành tuyên truyền
vận động, nâng cao ý thức chính trị.

+ Vai trò:
-Truyền bá lí luận giải phóng dân tộc
theo khuynh hướng vô sản vào Việt
Nam
-Giác ngộ nâng cao ý thức chính trị cho
giai cấp công nhân thúc đẩy công nhân
phát triển mạnh sang giai đoạn tự giác
-Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng đội
ngũ cán bộ cho sự ra đời của Đảng

coi là Sơ thảo trong Chính cương,
Sách lược vắn tắt của Nguyễn Ái
Quốc tại Hội nghị thành lập Đảng
(tháng 2/1930).
GV hướng dẫn HS quan sát hình bìa
cuốn sách Đường Kách mệnh và

nhấn mạnh: Ðường Kách mệnh được
viết một cách mộc mạc, đơn giản,
ngắn gọn, nhưng nội dung phong
phú, hàm chứa những tư tưởng lớn
mang tính quốc gia và quốc tế vĩ đại
của Hồ Chí Minh. Người đã đưa chủ
nghĩa Mác-Lê-nin vào Việt Nam theo
cách của riêng mình. Với những lời
mộc mạc, dễ hiểu về "vũ khí tư tưởng
của thời đại", làm cho lý luận Mác Lê-nin đến với Việt Nam, thật giản dị
và sinh động.
GV khẳng định: Hai ấn phẩm trên đã
trang bị lí luận cho cán bộ cách
mạng. Sau khi được trang bị lí luận
và đào tạo các hội viên về nước và
hoạt động trong phong trào “vô sản
hóa”.
HS: Lắng nghe, trao đổi và tự ghi vở.
Gv qua tìm hiểu những hoạt động
của Hội VNCMTN, em hãy cho biết
vai trò của hội?
Hs suy nghĩ trả lời
Gv nhận xét và chốt kiến thức
Nl, phẩm chất:
- Tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử,
năng lực giao tiếp, làm chủ ngôn
ngữ, tu duy.
- Kỉ luật, trách nhiệm vói gia đình,
quê hương, đất nước


Hoạt động 1
2. Tân Việt Cách mạng Đảng
GV hướng dẫn HS đọc thêm SGK
Hoạt động 1: Cả lớp, nhóm
3. Việt Nam Quốc dân Đảng
- Phương pháp: học nhóm, đàm thoại
* Sự thành lập:
- Kĩ thuật: Chia nhóm, giao nhiệm vụ
Ngày 25/12/1927, tổ chức Việt Nam - Tổ chức hoạt động
Quốc dân đảng được thành lập (do GV chia lớp học thành 4 nhóm, giao
nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, nhiệm vụ cụ thể để các em cùng


Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính nghiên cứu SGK thảo luận và báo
lãnh đạo).
cáo.
Nhóm 1: Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời,
* Xu hướng hoạt động:
lực lượng lãnh đạo của tổ chức Việt
Năm 1929, Quốc dân Đảng đưa ra Nam quốc dân Đảng
chương trình hành động dựa trên tư Nhóm 2: Nêu mục đích và các hình
tưởng “Tự do, bình đẳng, bác ái”, chia thức hoạt động của Việt Nam quốc
thành bốn thời kì, thời kì cuối là “đánh dân Đảng.
đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền”  đi Nhóm 3: Tìm hiểu nguyên nhân, diễn
theo con đường cách mạng dân chủ tư biến và kết quả của khởi nghĩa Yên
Bái.
sản.
Nhóm 4: Thông qua hoạt động của
các tổ chức yêu nước ở nước ta đầu
* Khởi nghĩa Yên Bái:

- Tháng 2/1929, Việt Nam Quốc dân thế kỉ XX, nhận xét về tình hình đấu
Đảng tổ chức ám sát tên trùm mộ phu tranh của nhân dân ta và xu thế cách
đồn điền Badanh tại Hà Nội Pháp tiến mạng trong giai đoạn sắp tới.
GV - HS: Hết thời gian, GV yêu cầu
hành khủng bố dã man cách mạng.
đại diện từng nhóm trình bày, các
- Bị động trước tình thế đó, Việt nam nhóm khác lắng nghe và có thể nêu
quốc dân Đảng dốc toàn bộ lực lượng thắc mắc để nhóm trình bày giải
tiến hành cuộc khởi nghĩa Yên Bái thích rõ hơn.
(9/2/1930) với phương châm “không GV: Nhận xét phần trình bày của
thành công cũng thành nhân” nhưng từng nhóm, sau đó sử dụng lược đồ
về khởi nghĩa Yên Bái để trình bày
cuối cùng đã thất bại.
khái quát lại và chốt ý
* Ý Nghĩa: Khởi nghĩa Yên Bái đã cổ GV cần nhấn mạnh:
vũ lòng yêu nước và chí căm thù giặc - Vai trò của các yếu nhân trong Việt
Nam Quốc dân Đảng, nhất là
của nhân dân ta.
Nguyễn Thái Học.
- Việt Nam Quốc dân đảng về căn
bản là một tổ chức tiểu tư sản trí thức
lớp trên ở nước ta. Vì thiếu một cơ
sở kinh tế và giai cấp đủ mạnh làm
chỗ dựa, cho nên trong suốt mấy năm
tồn tại của mình. Việt Nam Quốc dân
Đảng rất sơ hở, lỏng lẻo, công tác
tuyên truyền huấn luyện thì sơ sài.
Những nhược điểm và hạn chế đó
làm cho Việt Nam Quốc dân đảng
không đủ khả năng đảm nhiệm vai

trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
HS: Theo dõi và ghi chép ý chính
Nl, phẩm chất:
- Tái hiện sự kiện, nhân vật lịch


sử,nhận xét, đánh giá và rút ra bài
học lịch từ những sự kiện, hiện
tương lịch sử, năng lực giao tiếp,
làm chủ ngôn ngữ, làm việc nhóm
- Trung thực, dũng cảm
3.3. Hoạt động luyện tập
GV đặt câu hỏi để học sinh trả lời qua đó củng cố kiến thức:
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Việt Nam Quốc dân đảng đã ra đời và
hoạt động như thế nào?
.Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với quá trình vận động chuẩn bị thành lập
Đảng cộng sản Việt Nam như thế nào.
3.4. Hoạt động vận dụng
- Học theo câu hỏi phần củng cố kiến thức
3.5. Hoạt động tìm tói sáng tạo
Gv yêu cầu học sinh đọc thêm cuốn Lịch sử Việt Nam( tập 2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×