Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

Baitap vitichphanádfghjjbbfcx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.97 KB, 12 trang )

1.Trong hệ tọa độ Đề các, tìm Grad Z, biết:
Z  arcsin  x  y 

Giải
� arcsin  x  y   r � arcsin  x  y   r
Grad Z 
ix 
iy

x

y
1 r
1 r

ix 
iy
2
2
1 x
1 y


2.Trong hệ tọa độ cầu, tìm Grad Z, biết:

Z  sin  .cos 
Giải
� sin  cos   r � sin  cos   r � sin  cos   r
Grad Z 
ir 
i 


i

r
r
r
 cos  .cos  .i  sin  .sin .i 


r
F

1
x y z
2

2

2

r
r
r
.  x.ix  y.iy  z.iz 

Giải


� �
� �

x
y
z
� ��
� ��

��
2
2
2
2
2
2
2
2
2
� x y z � � x y z � � x y z �
� �
� �

DivFr  �

x

y

z

x.2 x
y.2 y
z.2 z
x2  y 2  z 2 
 x2  y2  z 2 
 x2  y 2  z 2 
2 x2  y 2  z 2
2 x2  y 2  z 2
2 x2  y2  z 2

x2  y 2  z 2


2x2  2 y2  2z 2
( x  y  z ). x  y  z
2

2

2

2

2

22

x2  y2  z 2


r
r
r
r
F  R cos  .iR  R sin  .z.i  6.z.iz

Giải

2R
cos

R
sin

.
z

6.
z

.
R
1

DivFr  �


R� �
Rz �


1
  2 R cos   R.z.cos   6 R   2 cos   z.cos   6
R


r
r
r
r
x
x

x
F  e .sin yz.ix  z.e .cos yz.iy  y.e .cos yz.iz

Giải
�� y.e x .cos yz  � z.e x .cos yz  �r �� e x .sin yz  � y.e x .cos yz  �r


rot Fr  �

.ix  �

.iy

� �


y

z

z

x

� �

�� z.e x .cos yz  � e x .sin yz  �r

�


.izx

y


r
r
x
x
x
x
x
x

�
e
.cos
yz

y
.
e
.
z
.sin
yz


e
.cos
yz

z
.
e
.
y
.sin
yz
.ix   e . y.cos yz  y.e .cos yz  .i y
r
x
x
  z.e .cos yz  e .z.cos yz  .iz  0


r
r
r
r
2
F  8.ir  r.i  r .sin  .i


Giải
3
2
3


r
.sin

.sin


r


r
.sin .sin   � r
r


81
rot Fr  2

.ir  �

.r.i


r .sin  � � ��


r

� �


r
r
1
3
3

2

 2

r
.sin

.cos

.
i

3
r
.sin

.sin

.
i

2
r
.sin   .i �

r
r .sin 
r
r
r.sin  .cos  r

.ir  3r.sin  .i  2.i
sin 

�� r 2  � 8  �
r�

�

.r.sin  .i �
��
r

 �


7.Trong hệ tọa độ Đề các, tìm Laplace F, biết:

F  cos  x  4 y  6 z 


Giải
��� cos  x  4 y  6 z  
f  �

x�

x�  sin  x  4 y  6 z  

x

� ��� cos  x  4 y  6 z   � ��� cos  x  4 y  6 z  
� �
� �
��

��

y

y
z

z
� �
� �

� 4sin  x  4 y  6 z   � 6sin  x  4 y  6 z  y

z

  cos  x  4 y  6 z   16 cos  x  4 y  6 z   36 cos  x  4 y  6 z 
 53cos  x  4 y  6 z 8.Trong hệ tọa độ cầu, tìm Laplace F, biết:
6
a
F  .sin 2 .cos 3
r

� �


�a 6
��
�a 6
��

�a 6
��

.sin
2

.cos
3


.sin
2

.cos
3


.sin
2

.cos
3

� ���

��


��
r
r
r
1 ���2


1
��
��
��


f  2
r .sin  . �
sin  . �
. �
��
��

r .sin  �

r�

r
�


 �sin � �

� �
� �1 a 6

a6
��
sin  . .2.cos 2 .cos 3 � ��
. .sin 2 .3.sin 3 �
6
a
.sin


.sin
2

.cos
3r
sin

r
1 �
� �


 2
 �

r .sin  �

r


1 �
a6
a6
1 a6
 2
cos  . .2.cos 2 .cos 3  sin  . .2.cos 3.  2  .sin 2 
. .sin 2 .3.3.cos 3 �

r .sin  �
r
r
sin  r

2a 6 .cos  .cos 2 .cos 3 4a 6 .cos 3.sin 2 9a 6 .sin 2 .cos 3r 3 .sin 
r3
r 3 .sin 2 


9. Tính thể tích vật thể F giới hạn bởi các mặt sau:
2
2
x  y  2 y, z  y  2, y  2 z  2
�x  r cos 
Chuyển sang tọa độ trụ �

�y  1  r sin 
zy 2
�z  z

Xác định cận 0 � �2
Hình chiếu của vật thể trên mặt Oxy là hình
tròn có bán kính bằng 1 �0 r 1
y  2z  2

Vật thể bị giới hạn dưới bởi mặt y = 2z + 2
và bị giới hạn trên bởi mặt z + y = 2
r.sin   1
 �
z 1 r.sin 
2


zy 2

2

1

1 r .sin 

0

0

r .sin  1

2

V �
dxdydz  �
d �
dr


F

2

1

�r.dz
2

1

�3 r 3 r

�3 3 2

�
d �
� .  . .sin  �d
� r  r .sin  �dr  �
2 2
2 2 2 3


�0
0
0�
0 �
2

y  2z  2

2

3

2

1
�3 1

�3
� 3
�
�  .sin  �d  �   cos  � 
4 2
2
2

�4
�0
0 �Biết F giới hạn bởi z � x  y
2

zdzdydz
10. Tính I  �


F

x  y  z �2 z
2


4z�
�
2z
z �
2

2

2


�x  r.sin  .cos 

�y  r.sin  .sin 
�z  r.cos 


Chuyển sang
hệ tọa độ cầu

1

1

2

z

2

1

x

2

y

2


Hình chiếu F lên (Oxy) là hình tròn
bán kính bằng 1

1


x �
y z 2 z
�0 r 2 cos 
2

1

I

2


2

2

d �
d


4

04
12

r

2 cos 

2cos

3
r
� .cos  .sin  dr
0


2

2cos

4


0

r4
 2 .� .cos  .sin 
 4

d


2


2

4

4

6


4.cos
�
5
 2 .�
4.cos  .sin  .d  2 . �


� 6
�


1 
 2 . 
12 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×