Tải bản đầy đủ

Luận văn thạc sĩ Dạy học tập đọc cho học sinh lớp 3 theo quan điểm tích hợp

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

DẠY HỌC TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG HẢI PHÒNG
THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC

CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC
MÃ SỐ: 60.14.01.01.04.10

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thuận


HẢI PHÒNG – 2017


Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

i
LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài: “ Dạy học tập đọc cho học sinh lớp 3
Trường tiểu học Quang Trung Hải Phòng theo quan điểm tích hợp” là đề
tài do chính tôi thực hiện, không có sự trùng lặp với bất kì đề tài của tác giả
khác. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Hải Phòng, ngày 02 tháng 5 năm 2017
Tác giả luận văn tốt nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

ii
LỜI CẢM ƠN

Đây là kết quả nghiên cứu khoa học của tôi sau hai năm Cao học. Để
có được luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với TS Nguyễn
Thị Thuận, người đã dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn tôi từ những
bước đầu khó khăn cho đến khi hoàn thành công việc nghiên cứu của mình.
Bên cạnh đó, trong thời gian qua, cô cũng là người giúp đỡ và động viên tôi
về mọi mặt.
Tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các quý thầy cô
Trường Đại học Hải Phòng, các GS- TS Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
trong những năm qua đã tận tình giảng dạy cho chúng tôi.
Người viết cũng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Hải
Phòng và K h o a sau Đại học đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong


quá trình học tập và làm luận văn.
Xin cảm ơn gia đình, anh chị em đồng nghiệp đã động viên, ủng hộ và
giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Hải Phòng, ngày 02 Tháng 5 năm 2017
Tác giả luận văn tốt nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)


iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN...................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................ii
MỤC LỤC ........................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................v
DANH MỤC BẢNG............................................................................................vi
MỞ ĐẦU ...............................................................................................................1
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC DẠY HỌC TẬP ĐỌC.................8
THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP.........................................................................8
1.1. Cơ sở lí thuyết.................................................................................................8
1.1.1. Khái niệm tích hợp ......................................................................................8
1.1.2. Dạy học tích hợp..........................................................................................9
1.1.3. Dạy học tích hợp trong môn Tiếng Việt ở Tiểu học ................................11
1.1.4. Dạy học tập đọc lớp 3 theo quan điểm tích hợp.......................................12
1.2.Thực trạng dạy học Tập đọc cho học sinh lớp 3 trường Tiểu học Quang
Trung Hải Phòng .................................................................................................19
1.2.1.Mục đích khảo sát.......................................................................................19
1.2.2. Địa bàn khảo sát ........................................................................................19
1.2.3.Nội dung và phương pháp khảo sát ...........................................................20
1.2.4.Kết quả khảo sát .........................................................................................22
1.3.Tiểu kết chương 1..........................................................................................36
Chương 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 3
TRƯỜNG QUANG TRUNG HẢI PHÒNG THEO HƯỚNG TÍCH HỢP......39
2.1. Nguyên tắc tích hợp giáo dục.......................................................................39
2.2. Tổ chức dạy học Tập đọc với Kể chuyện ....................................................39
2.3. Tổ chức dạy học Tập đọc với Tập làm văn .................................................43
2.3.1.Văn bản kể chuyện .....................................................................................43
2.3.2. Văn bản Nhật dụng – Hành chính.............................................................43
2.4.Tổ chức dạy học Tập đọc với Luyện từ và câu ............................................44
2.5. Tổ chức dạy học Tập đọc với Chính tả........................................................45
2.5.1. Phát hiện lỗi phát âm học sinh thường mắc..............................................46
2.5.2. Điều chỉnh, bổ sung các từ ngữ cần luyện đọc trong SGK cho phù hợp
với đối tượng HS trên địa bàn giảng dạy. ...........................................................46


iv
2.5.3. Cho học sinh rèn luyện theo mẫu cách phát âm những từ ngữ cần luyện
đọc ........................................................................................................................47
2.6. Tổ chức dạy học Tập đọc với các môn học khoa học khác (liên môn) ......47
2.7. Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình dạy học một số bài
Tập đọc lớp 3 đảm bảo tính tích hợp ..................................................................48
2.8 . Tiểu kết chương 2........................................................................................54
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ...........................................................56
3.1. Mục đích thực nghiệm..................................................................................56
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm .................................................................................56
3.3. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm...............................................................56
3.3.1. Đối tượng thực nghiệm ............................................................................56
3.3.2. Địa bàn thực nghiệm ................................................................................57
3.4. Nội dung và cách thức tiến hành thực nghiệm ............................................58
3.4.1. Nội dung thực nghiệm...............................................................................58
3.4.2. Các bước tiến hành thực nghiệm ..............................................................58
3.4.3. Mô tả thực nghiệm.....................................................................................58
3.5. Kết quả thực nghiệm ....................................................................................70
3.5.1. Đánh giá giờ dạy thực nghiệm và đối chứng............................................70
3.5.2. Đánh giá kết quả bài kiểm tra sau giờ học................................................71
3.5.3. Đánh giá kết quả các giờ học Tiếng Việt có liên quan đến bài Tập đọc .72
3.5.4. Kết luận rút ra từ thực nghiệm sư phạm ...................................................75
3.6. Tiểu kết chương 3.........................................................................................76
KẾT LUẬN..........................................................................................................78
1. Kết luận chung.................................................................................................78
2. Một số ý kiến đề xuất ......................................................................................79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................81


v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Giải thích

GV

Giáo viên

HS

Học sinh

DHTH
SGK
GVCN

Dạy học tích hợp
Sách giáo khoa
Giáo viên chủ nhiệm

GD

Giáo dục

SGV

Sách giáo viên

TLV

Tập làm văn

Đội TNTP HCM
ĐA

Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
Đáp án


vi

DANH MỤC BẢNG
Số hiệu

Tên Bảng

Trang

Thống kê, phân loại văn bản Tập đọc lớp 3 có tích hợp

1

bảng
1.1

nội dung kiến thức của các phân môn Tiếng Việt khác.
1.3

Kết quả khảo sát nội dung 1

13

1.4

Kết quả khảo sát nội dung 2

14

1.5

Kết quả khảo sát nội dung 3

15

1.6

Kết quả khảo sát nội dung 4

16

1.7

Kết quả khảo sát nội dung 5

17

1.8

Kết quả khảo sát nội dung 6

18

1.9

Kết quả khảo sát nội dung 7

19

1.10

Kết quả khảo sát nội dung 8

20

2.1

Thống kê một số từ khó bổ sung trong một số văn bản

21

tập đọc
2.2

Thống kê, phân loại văn bản Tập đọc lớp 3 có tích hợp

22

nội dung kiến thức của các môn học khác
3.1

Kết quả khảo sát thực nghiệm

26


1

MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.1. Đảng ta đã nhận định: “Tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống
giáo dục quốc dân”, nền tảng có vững chắc thì toàn hệ thống mới bền vững và
kiên cố. Mục tiêu của giáo dục là hình thành cho HS cơ sở ban đầu cho sự
phát triển đúng đắn và lâu dài về trí tuệ, thể chất, tình cảm và các kĩ năng cơ
bản. Giáo dục tiểu học tạo tiền đề cơ bản để nâng cao dân trí, là tiền đề hết sức
quan trọng để đào tạo thế hệ trẻ trở thành người có ích trong giai đoạn mới. Vì
thế chương trình giáo dục nói chung và chương trình giáo dục Tiểu học nói
riêng ngày càng được quan tâm đúng mức tới mục tiêu cần đạt.
Cách học tập và giảng dạy theo chương trình SGK gồm nhiều môn học,
phân môn riêng rẽ, biệt lập với nhau không thể phát huy được hết khả năng tư
duy,sang tạo của học sinh, vì vậy đòi hỏi người giáo viên phải biết dạy tích
hợp các khoa học, dạy cho học sinh biết cách thu thập, chọn lọc, xử lí các
thông tin, biết xâu chuỗi và vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc
sống.
1.2. Tích hợp là một trong những quan điểm GD đã trở thành xu thế
trong việc xác định nội dung DH trong nhà trường phổ thông và trong xây
dựng chương trình môn học ở nhiều nước trên thế giới. Quan điểm tích hợp
được xây dựng trên cơ sở những quan niệm tích cực về quá trình học tập và
quá trình DH.
Thực tiễn ở nhiều nước đã chứng minh rằng, việc thực hiện quan điểm
tích hợp trong GD và DH sẽ giúp phát triển những năng lực giải quyết những
vấn đề phức tạp và làm cho việc học tập trở nên ý nghĩa hơn đối với HS so
với việc các môn học, các mặt GD được thực hiện riêng rẽ. Tích hợp là một
trong những quan điểm GD nhằm nâng cao năng lực của người học, giúp đào
tạo những người có đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề
của cuộc sống hiện đại. Nhiều nước trong khu vực Châu Á và trên thế giới đã
thực hiện quan điểm tích hợp trong DH và cho rằng quan điểm này đã đem lại


2
hiệu quả nhất định.Vì vậy dạy học tích hợp ở Việt Nam là vô cùng cần thiết;
trong đó có môn Tiếng Việt ở Tiểu học.
1.3. Môn Tiếng Việt ở Tiểu học là môn học không chỉ rèn luyện về kĩ
năng sử dụng Tiếng Việt, cung cấp những kiến thức sơ giản về tự nhiên, xã
hội, con người ,không chỉ rèn luyện về các thao tác tư duy, phân tích tổng hợp
mà còn bồi dưỡng cho các em tính thẩm mĩ, đạo đức và tâm hồn, giúp các em
hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam và của nước ngoài. Góp phần hoàn thiện
nhân cách con người xã hội chủ nghĩa. Tiếng Việt cũng là môn học có những
cơ sở để thực hiện tích hợp một cách thuận lợi bởi lẽ Tiếng Việt bao gồm các
phân môn như Tập đọc, Kể chuyện, Luyện từ và câu, Chính tả, Tập làm văn.
Ngoài ra nội dung môn Tiếng Việt cũng liên quan đến các môn học khác như
Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Mỹ thuật, Âm nhạc….Việc tích hợp các phân
môn Tiếng Việt với nhau nhằm phát huy hết lợi thế của phân môn, tiết kiệm
thời gian và kiến thức, nội dung học không bị trùng lặp, đồng thời tăng hứng
thú cho HS trong quá trình học tập.
1.4. Tập đọc là một phân môn thực hành mang tính tổng hợp, nhiệm vụ
quan trọng nhất là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Đọc giúp các em
chiếm lĩnh ngôn ngữ để dùng trong giao tiếp, học tập, tạo ra hứng thú và động
cơ học tập, tạo điều kiện để học sinhcó khả năng tự học và tinh thần học tập
cả đời. Qua bài tập đọc học sinh được làm quen với ngôn ngữ văn học, các
nhân vật trong các bài tập đọc, các thông điệp mà nội dung bài học cần thông
báo ...Tập đọc giúp các em phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, bồi dưỡng
cho các em cảm nhận được những rung cảm thẫm mỹ, cảm nhận được vẻ đẹp
của ngôn ngữ qua bài đọc, từ đó giáo dục cho các em những tình cảm trong
sáng, tốt đẹp. Đọc là khả năng không thể thiếu được của con người trong thời
đại văn minh. Vì lẽ đó, ở trường Tiểu học, giáo viên có nhiệm vụ dạy cho học
sinh một cách có hệ thống các phương pháp để hình thành và phát triển năng
lực đọc cho học sinh.


3
1.5. Là một giáo viên đang giảng dạy lớp 3 ở Trường Tiểu học Quang
Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Chúng tôi nhận thấy thực tế
hiện nay ở Trường Tiểu học Quang Trung, mặc dù trong những năm qua đã
có sự nỗ lực của các ban lãnh đạo, các cán bộ giáo viên tìm ra một số phương
pháp dạy đọc cho học sinh và thu được một số kết thành tựu nhất định ,song
kỹ năng đọc của học sinh còn nhiều hạn chế, bản thân giáo viên cũng chưa
tìm ra được phương pháp tối ưu nhất để nâng cao kết quả giờ đọc .Việc dạy
của giáo viên vẫn bám vào phương pháp dạy đọc cá nhân , đọc theo nhóm , ...
giáo viên hầu hết không kiểm soát được tốc độ đọc, cách đọc của học sinh,
học sinh vẫn đọc sai, nhớ chậm và học thuộc lòng theo lối “học vẹt” nhiều .
Đây là nguyên nhân làm cho học sinh hoạt động không tích cực , sinh ra
nhàm chán khi học bộ môn Tập đọc . Để nâng cao chất lượng đọc cho học
sinh lớp 3 và tránh nhàm chán cho các em trong giờ học chúng tôi chọn đề
tài:" Dạy học Tập đọc cho học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Quang Trung
Hải Phòng theo quan điểm tích hợp .”
2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ
2.1. Nghiên cứu về vấn đề dạy học theo quan điểm tích hợp
Trên thế giới, nhất là ở những nước phát triển, vấn đề dạy học theo quan
điểm tích hợp đã và đang được quan tâm. Đầu những năm 90 của thế kỷ XX,
tài liệu giới thiệu về chương trình (Curriculum – A Comprehensive
Introduction) của Hoa Kì [ 28] đã dành hẳn một mục bàn về vấn đề tích hợp
trong chương trình các cơ hội học tập.Tài liệu này khẳng định tích hợp nội
dung giáo dục trong chương trình giáo dục là nhằm đáp ứng mong muốn làm
cho chương trình thích ứng yêu cầu xã hội, làm cho chương trình trở nên có ý
nghĩa.
Ở một số nước phương Tây cũng đã xuất hiện những công trình nghiên
cứu nghiêm túc về quan điểm tích hợp trong dạy học. Hai nhà sư phạm
Francois Marie Gerard và Xavier Rocgiers đã tổng hợp lại thành tài liệu
“Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà


4
trường ” năm 1996 [29] .Trong cuốn sách này, tác giả đã phân tích những căn
cứ để dẫn tới việc tích hợp trong dạy học, từ lí thuyết về các quá trình học tập
(những trào lưu sư phạm), các cách xây dựng theo quan điểm tiếp cận tích
hợp trong giáo dục tới khái niệm tích hợp – định nghĩa và mục tiêu; ảnh
hưởng của cách tiếp cận này tới việc xây dựng chương trình giáo dục, tới thiết
kế mô hình SGK và việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Ở Việt Nam, việc kết hợp nhiều nội dung và nhiều kĩ năng học tập trong
một bài học vốn đã có trong truyền thống dạy học. Tuy nhiên, hiện nay dạy
học tích hợp được nhấn mạnh, phát huy và nâng lên thành lí luận và được đưa
vào áp dụng ở hầu như tất cả các môn học từ bậc Tiểu học đến Phổ thông
trung học. Một số tác giả tiêu biểu quan tâm đến vấn đề này là tác giả Trần Bá
Hoành, Nguyễn Thị Minh Phương, Cao Thị Thặng, Nguyễn Văn Đường,
Nguyễn Trọng Hoàn, Nguyễn Thanh Sơn…
2.2. Nghiên cứu về vấn đề dạy học Tiếng Việt theo quan điểm tích
hợp
Ở bậc Tiểu học, gần đây cũng đã có một số tác giả nghiên cứu về vấn đề
dạy học tiếng Việt theo quan điểm tích hợp. Trong tài liệu Hỏi – đáp về dạy
học Tiếng Việt 3, tác giả Nguyễn Minh Thuyết đã làm rõ vấn đề Thế nào là
dạy học tiếng Việt theo quan điểm tích hợp? [46; tr 26].
Trong cuốn Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học, chu
kì III, tác giả Nguyễn Đắc Diệu Lam đã đề cập đến nhiều vấn đề như Khái
niệm về dạy học tiếng Việt theo quan điểm tích hợp [19; tr30]; quan điểm tích
hợp thể hiện trong chương trình và SGK Tiếng Việt [19; tr32]; những vấn đề
tích hợp ở sách giáo khoa và sách giáo viên trên một lớp [19; tr35]; thực hành
xây dựng kế hoạch bài học và thực hành dạy học tiếng Việt theo quan điểm
tích hợp [19; tr37].
2.3. Nghiên cứu về vấn đề dạy đọc
Trên thế giới, vấn đề dạy đọc trong nhà trường đã có hằng thế kỉ nay.
Với các công trình nghiên cứu nổi tiếng như Hoạt động đọc của Wolfgang


5
Iser; Hiện tượng về đọc của Hanshoberr Jauss. Hay một số bài báo có giá trị
như Phân tích việc dạy đọc từ góc độ tâm lí và ngôn ngữ học của J. Bcarroll;
Yêu cầu về kĩ năng của việc học đọc của RL. Venezky, R. Ccalfee, R.S
Champman…
Ở Việt Nam, việc dạy đọc trong nhà trường đã có bề dày lịch sử cùng
với việc dạy chữ Quốc ngữ. Nhiều tác giả đã quan tâm và giải quyết các vấn
đề về dạy đọc thành tiếng, dạy đọc hiểu và đọc diễn cảm. Đáng chú ý là ý
kiến của các tác giả Cao Đức Tiến, Lê Phương Nga, Nguyễn Thị Hạnh,
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Thanh Hương…
Như vậy, nhiều tác giả với nhiều công trình nghiên cứu đã bàn tới các
vấn đề về dạy học tích hợp, dạy học Tập đọc. Tuy nhiên, những công trình
nghiên cứu tổng hợp hai vấn đề trên còn đang rất ít được quan tâm. Kết quả
nghiên cứu của các công trình trên giúp chúng ta định hướng đúng đắn trong
việc tìm hiểu và nghiên cứu việc dạy học Tập đọc nói chung và dạy học Tập
đọc lớp 3 nói riêng theo quan điểm tích hợp.
Tóm lại, đã có một số công trình nghiên cứu đề cập tới vấn đề dạy học
tiếng Việt ở Tiểu học theo quan điểm tích hợp. Song phần lớn các công trình
nghiên cứu này chưa đặt vấn đề nghiên cứu dạy học theo hướng tích hợp cho
từng phân môn Tiếng Việt, từng bài cụ thể, đặc biệt là đối với phân môn Tập
đọc. Hơn nữa, chưa có một công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về việc dạy
học Tập đọc cho học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Quang Trung Hải Phòng
theo quan điểm tích hợp – một việc làm theo chúng tôi là cần thiết, góp phần
hiện thực hóa quan điểm tích hợp được đề cập đến trong SGK, chương trình
tiếng Việt ở Tiểu học hiện nay.
3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
3.1. Mục đích nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu nhằm chỉ ra sự tích hợp các nội dung kiến thức của
các phân môn Tiếng Việt khác trong bài Tập đọc, tìm ra biện pháp dạy học
Tập đọc đảm bảo tính tích hợp đó, nhằm củng cố mối liên quan giữa các phân


6
môn Tiếng Việt, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Tập đọc ở lớp 3 nói
riêng và dạy Tập đọc ở Tiểu học nói chung.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích trên, luận văn cần giải quyết các nhiệm vụ sau:
- Xác định được cơ sở của việc dạy Tập đọc theo quan điểm tích hợp.
- Đề xuất một số biện pháp dạy Tập đọc cho học sinh lớp 3 Trường Tiểu
học Quang Trung, Thành phố Hải Phòng theo hướng tích hợp.
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm để bước đầu kiểm tra, đánh giá hiệu
quả của những biện pháp đề xuất trên.
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Dạy học Tập đọc cho học sinh lớp 3
Trường Tiểu học Quang Trung, Thành phố Hải Phòng theo quan điểm tích
hợp.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên của đề tài là các văn bản Tập đọc lớp 3, nội dung kiến
thức có liên quan đến bài Tập đọc của các phân môn Tiếng Việt khác trong
chương trình Tiếng Việt lớp 3 và phương pháp dạy học các bài Tập đọc cho
cho học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Quang Trung, Thành phố Hải Phòng theo
quan điểm tích hợp.
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để giải quyết tốt các nhiệm vụ đặt ra trong luận văn, chúng tôi đã sử
dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu
Phương pháp này dùng để nghiên cứu, khái quát hóa những quan điểm,
luận điểm trong các tài liệu có liên quan để xác lập cơ sở lí luận cho việc dạy
học Tập đọc cho học sinh lớp 3 Quang Trung Hải Phòng theo quan điểm tích
hợp.


7
- Phương pháp quan sát
Phương pháp này dùng để thu nhận kết quả dạy học của giáo viên và
học sinh lớp 3 Quang Trung Hải Phòng theo quan điểm tích hợp.
- Phương pháp điều tra, khảo sát.
Phương pháp này dùng để tiến hành điều tra thực trạng dạy, học Tập đọc
của giáo viên và học sinh lớp 3 Quang Trung Hải Phòng theo quan điểm tích
hợp.
- Phương pháp thống kê
Phương pháp này dùng để thống kê, xử lí các số liệu thu thập được.
- Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp này dùng để thực nghiệm các phương pháp đã đề xuất.
6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN.
-

Góp phần xây dựng cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy Tập đọc lớp

3 theo quan điểm tích hợp.
-

Đề xuất được một số biện pháp dạy học Tập đọc lớp 3 nhằm đảm bảo

tính tích hợp trong dạy học Tiếng Việt ở Trường Tiểu học Quang Trung.
7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo và Phần phụ
lục,phần nội dung luận văn gồm 3 chương sau:
Chương 1: Cơ sở của việc dạy Tập đọc theo quan điểm tích hợp.
Chương 2 : Tổ chức dạy học Tập đọc cho học sinh lớp 3 Quang Trung
Hải Phòng theo hướng tích hợp.
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm


8
Chương 1
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC DẠY HỌC TẬP ĐỌC
THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP
1.1. Cơ sở lí thuyết
Những vấn đề chung về dạy học và dạy học tích hợp
1.1.1. Khái niệm tích hợp
Tích hợp là một khái niệm rộng, không chỉ dùng trong lĩnh vực lí luận
dạy học các bộ môn. Tích hợp (Intergration) có nguồn gốc từ tiếng Latinh
Intergration với nghĩa: xác lập lại cái chung, cái toàn thể, cái thống nhất trên
cơ sở những bộ phận riêng lẻ.
Theo từ điển Anh – Anh: từ intergrate có nghĩa là kết hợp những phần,
những bộ phận với nhau trong một tổng thể. Những phần, những bộ phận này
có thể khác nhau nhưng thích hợp với nhau.
Theo Từ điển Bách khoa Khoa học giáo dục Cộng hòa liên bang Đức,
nghĩa chung của từ intergration có hai khía cạnh:
- Quá trình xác lập lại cái chung, cái toàn thể, cái thống nhất từ những
cái riêng lẻ.
- Trạng thái mà trong đó cái chung, cái toàn thể được tạo ra từ những cái
riêng lẻ.
Tích hợp có nghĩa là sự hợp nhất, sự kết hợp, sự hòa nhập .
Khái niệm tích hợp được sử dụng trong nhiều lĩnh vực.
Trong kĩ thuật điện tử, tin học. theo Từ điển Điện tử và công nghệ thông
tin, tích hợp là quá trình bó các phần tử mạch thành một chíp đơn. Mạch tích
hợp (ic) là các mạch liên thông được tổ hợp, liên kết lại với nhau.
Trong lĩnh vực giáo dục, khái niệm tích hợp xuất hiện từ thời kì khai
sáng (thế kỉ XVIII) dùng để chỉ một quan niệm giáo dục toàn diện con người,
chống lại hiện tượng làm cho con người phát triển thiếu hài hòa, cân đối…
Trong dạy học các bộ môn, tích hợp được hiểu là sự kết hợp, tổ hợp các
nội dung từ các môn học, lĩnh vực học tập khác nhau thành một “môn học”


9
mới hoặc lồng ghép các nội dung cần thiết vào các nội dung vốn có của một
môn học.
Theo Từ điển tiếng Việt: Tích hợp là sự kết hợp những hoạt động,
chương trình hoặc các thành phần khác nhau thành một khối chức năng. Tích
hợp có nghĩa là sự thống nhất, hòa hợp, kết hợp.
Theo từ điển Giáo dục học: ( Dạy học) tích hợp là sự liên kết các đối
tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực
khác nhau trong cùng một kế hoạch giảng dạy.
1.1.2. Dạy học tích hợp
Dạy học tích hợp được hiểu là định hướng dạy học trong đó giáo viên tổ
chức, hướng dẫn sao cho học sinh biết huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ
năng đã có thuộc các lĩnh vực khác nhau để giải quyết được nhiệm vụ học tập
và qua đó mà hình thành kiến thức, kỹ năng mới.
Chúng ta đều biết rằng, mục tiêu tối thượng của giáo dục nói chung và
giáo dục phổ thông nói riêng là phát triển năng lực của con người. Biểu hiện
của năng lực là kỹ năng giải quyết một tình huống có ý nghĩa, chứ không phải
ở việc tiếp thụ một lượng tri thức rời rạc. Chính vì có khả năng làm cho con
người nhận thức được các sự vật, hiện tượng theo đúng mối quan hệ vốn có
của chúng với thế giới xung quanh, nên dạy học tích hợp là một cách thức rất
hữu hiệu để dạy học phát triển năng lực.
Theo Th.S. Hà Thị Lan Hương (Viện NCSP-Trường ĐHSP Hà Nội) [2]
Mục đích của dạy học tích hợp là để hình thành và phát triển năng lực
học sinh, giúp học sinh vận dụng để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn
của cuộc sống. Bản chất của năng lực là khả năng của chủ thể kết hợp một
cách linh hoạt, có tổ chức hợp lý các kiến thức, kỹ năng với thái độ, giá trị,
động cơ, nhằm đáp ứng những yêu cầu phức hợp của một hoạt động, bảo đảm
cho hoạt động đó đạt kết quả tốt đẹp trong một bối cảnh (tình huống) nhất
định; và phương pháp tạo ra năng lực đó chính là dạy học tích hợp. Dạy học
tích hợp có những đặc điểm sau đây:


10
- Thiết lập các mối quan hệ theo một logic nhất định những kiến thức, kỹ
năng khác nhau để thực hiện một hoạt động phức hợp.
- Lựa chọn những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần cho học sinh thực
hiện được các hoạt động thiết thực trong các tình huống học tập, đời sống
hàng ngày, làm cho học sinh hòa nhập vào thế giới cuộc sống.
- Làm cho quá trình học tập mang tính mục đích rõ rệt.
- Giáo viên không đặt ưu tiên truyền đạt kiến thức, thông tin đơn lẻ, mà
phải hình thành ở học sinh năng lực tìm kiếm, quản lý, tổ chức sử dụng kiến
thức để giải quyết vấn đề trong tình huống có ý nghĩa.
- Khắc phục được thói quen truyền đạt và tiếp thu kiến thức, kỹ năng rời
rạc làm cho con người trở nên"mù chữ chức năng", nghĩa là có thể được nhồi
nhét nhiều thông tin, nhưng không dùng được. Như vậy, dạy học tích hợp là
cải cách giảm tải kiến thức không thực sự có giá trị sử dụng, để có điều kiện
tăng tải kiến thức có ích. Để lựa chọn nội dung kiến thức đưa vào chương
trình các môn học trước hết phải trả lời kiến thức nào cần và có thể làm cho
học sinh biết huy động vào các tình huống có ý nghĩa. Biểu hiện của năng lực
là biết sử dụng các nội dung và các kỹ năng trong một tình huống có ý nghĩa,
chứ không ở tiếp thụ lượng tri thức rời rạc”.
Như vậy dạy học tích hợp hướng tới việc tổ chức các hoạt động học tập,
trong đó HS học cách sử dụng phối hợp các kiến thức và kĩ năng trong những
tình huống có ý nghĩa gần với cuộc sống. Trong quá trình học tập như vậy,
các kiến thức của HS từ các môn học khác nhau được huy động và phối hợp
với nhau, tạo thành một nội dung thống nhất, dựa trên cơ sở các mối liên hệ lí
luận và thực tiễn được đề cập trong các môn học đó.
Trong dạy học tích hợp, người học được đặt vào những tình huống của
đời sống thực tế, họ phải trực tiếp quan sát, thảo luận, làm bài tập, giải quyết
nhiệm vụ đặt ra theo cách nghĩ của mình, tự lực tìm kiếm nhằm khám phá
những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã
được giáo viên sắp xếp. Người học cần phải tiếp nhận đối tượng qua các


11
phương tiện nghe, nhìn,...và phân tích đối tượng nhằm làm bộc lộ và phát
hiện ra các mối quan hệ bản chất, tất yếu của sự vật, hiện tượng. Từ đó, người
học vừa nắm được kiến thức vừa nắm được phương pháp thực hành. Như vậy,
người dạy không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn các
thao tác thực hành.
Ở bậc học phổ thông, dạy học tích hợp là góp phần thực hiện mục tiêụ
giáo dục toàn diện của nhà trường, góp phần giảm tải học tập cho học sinh, là
một trong những cách thức giúp học sinh nhận thức sự vật, hiện tượng khoa
học theo đúng bản chất quan hệ của nó với các sự vật, hiện tượng khác.
1.1.3. Dạy học tích hợp trong môn Tiếng Việt ở Tiểu học
Trong môn Tiếng Việt, tích hợp có thể theo chiều ngang và chiều dọc.
Theo chiều ngang là tích hợp kiến thức tiếng Việt với các mảng kiến thức về
Văn học, Thiên nhiên, Con người và Xã hội theo nguyên tắc đồng quy. Ví dụ:
SGK Tiếng Việt 3 thực hiện mục tiêu tích hợp nói trên thông qua hệ thống
các chủ điểm học tập. Theo quan điểm tích hợp, các phân môn (Tập đọc,
Chính tả, Kể chuyện, Tập viết, Luyện từ và câu, Tập làm văn) trước đây ít gắn
bó với nhau, nay được tập hợp lại xung quanh trục chủ điểm và các bài đọc;
các nhiệm vụ cung cấp kiến thức và rèn luyện kĩ năng cũng gắn bó với nhau
chặt chẽ hơn trước.
Tích hợp theo chiều dọc là tích hợp ở một số đơn vị kiến thức và kĩ năng
mới với những kiến thức và kĩ năng đã học trước đó theo nguyên tắc đồng
tâm (còn gọi là đồng trục hay vòng xoáy trôn ốc). Cụ thể là: kiến thức và kĩ
năng của lớp trên, bậc học trên bao hàm kiến thức và kĩ năng của lớp dưới,
bậc học dưới nhưng cao hơn và sâu hơn. Ví dụ : Ở lớp 1, học sinh được học
theo các chủ điểm tương đối rộng: Nhà trường, Gia đình, Thiên nhiên và Đất
nước. Lên lớp 2, các chủ điểm được chia nhỏ hơn. Thí dụ: chủ điểm Nhà
trường và Gia đình ở lớp 2 được chia thành 8 chủ điểm nhỏ: Em là học sinh,
Bạn bè, Trường học, Thầy cô, Cha mẹ, Anh em, Ông bà, Bạn ở trong nhà.
Lớp 3, ngoài các chủ điểm đã học ở lớp 1 và 2, học sinh được tiếp cận với các


12
chủ điểm mới mở rộng hơn như Quê hương, Cộng đồng, Bắc Trung Nam,
Ngôi nhà chung, Khoa học, Thể thao, Lễ hội...Việc chia nhỏ các chủ điểm
phù hợp với sự phát triển nhận thức của trẻ và giúp trẻ duy trì hứng thú học
tập, loại trừ cảm giác nhàm chán dễ xảy ra khi học một chủ điểm trong một
thời gian quá dài.Các chủ điểm là bộ khung cho cả cuốn sách giáo khoa. Ở
lớp 1, thời gian học dành cho mỗi đơn vị học là 1 tuần; các chủ điểm lần lượt
trở đi trở lại theo kiểu đồng tâm xoáy ốc; mỗi lần trở lại là một lần khai thác
sâu hơn. Từ lớp 2 trở lên, mỗi chủ điểm được dạy trong 2 tuần, vòng đồng
tâm xoáy ốc thưa hơn. Phải sau một năm, học sinh mới trở lại với chủ điểm đã
học.
Dạy học Tiếng Việt theo quan điểm tích hợp nhằm thiết lập mối quan hệ
giữa các khái niệm khác nhau đã học: giữa các khái niệm khác nhau của cùng
một môn học cũng như các môn học khác nhau nhằm thích ứng với những thử
thách lớn lao của thời đại ngày nay.
Với môn Tiếng Việt ở Tiểu học, mỗi phân môn học có những nhiệm vụ
riêng và được dạy theo đặc trưng riêng của từng phân môn. Song để giúp HS
có kiến thức tổng hợp để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn,
người ta đã quan tâm đến mối quan hệ giữa các khái niệm, kiến thức, kĩ năng
của các phân môn học khác nhau. Đó chính là sự thể hiện của quan điểm tích
hợp trong dạy học Tiếng Việt như hiện nay.
1.1.4. Dạy học tập đọc lớp 3 theo quan điểm tích hợp
Các bước dạy tập đọc lớp 3 theo quan điểm tích hợp cũng giống các
bước dạy học tích hợp trong một giờ Tập đọc nói chung, nghĩa là cần phải trải
qua hai bước cụ thể sau:
Bước 1: Thống kê cụ thể kiến thức liên quan của các phân môn Tiếng
Việt khác có trong bài Tập đọc.
Chúng ta biết rằng, SGK Tiếng Việt 3 được biên soạn theo quan điểm
tích hợp gồm tích hợp theo chiều ngang và tích hợp theo chiều dọc. Trong
phạm vi của đề tài, chúng tôi chủ yếu tập trung khai thác việc dạy học các văn


13
bản Tập đọc ở góc độ chúng là nguồn ngữ liệu sinh động để hình thành những
kiến thức và kĩ năng khác được quy định trong chương trình. Do vậy, việc dạy
học các văn bản Tập đọc lớp 3 theo quan điểm tích hợp của đề tài chính là
việc cụ thể hóa một phần quan điểm dạy học tích hợp theo chiều ngang của
nhóm tác giả biên soạn SGK Tiếng Việt 3. Sau đây là bảng thống kê, phân
loại văn bản Tập đọc lớp 3 có tích hợp nội dung kiến thức của các phân môn
Tiếng việt khác.[Xin xem bảng 1.1 phần phụ lục 1 trang 1]
Chúng ta thấy rằng, các bài Tập đọc được tuyển chọn trong SGK Tiếng
việt 3, ngoài việc phù hợp với hệ thống chủ điểm của sách và chủ điểm của
tuần, chúng còn đáp ứng yêu cầu rèn luyện Tiếng Việt, yêu cầu về tính tư
tưởng, tính nghệ thuật và phù hợp trình độ nhận thức của HS.
Các văn bản được lựa chọn dạy trong SGK Tiếng Việt 3 khá phong phú
và đa dạng, tạo cơ hội cho HS được tiếp xúc nhiều mảng hiện thực, mở rộng
tầm nhìn cuộc sống, đồng thời cũng giúp HS làm quen với nhiều phong cách
tạo lập văn bản, ứng dụng được những kiểu văn bản đã học trong thực hành
giao tiếp. Sách có 99 văn bản tập đọc gồm có 94 văn bản văn học ( 13 bài thơ
và 81 bài văn xuôi) và 5 văn bản Nhật dụng – Hành chính ( văn bản thông
thường).Trong đó có 78 văn bản Tập đọc mang nội dung tích hợp kiến thức
các phân môn Tiếng Việt có liên quan ( chiếm gần 78% tổng số bài tập đọc
trong sách). Mức độ tích hợp của các bài tập đọc cũng rất khác nhau. Có bài
cùng một lúc là nguồn ngữ liệu phong, sinh động để dạy nhiều bài thuộc phân
môn khác trong cùng một chủ điểm. Ví dụ như các bài tập đọc: Cậu bé thông
minh ( tuần 1); Ai có lỗi? ( tuần 2); Người mẹ ( tuần 4)…
Ngoài ra, chúng ta cũng dễ nhận thấy, đa số những bài Tập đọc ở đầu
tuần, đầu chủ điểm là ngữ liệu được sử dụng nhiều hơn cả để học các phân
môn Tiếng Việt khác trong tuần, trong chủ điểm đó.
Các bài Tập đọc giữa hoặc cuối tuần có liên quan đến các phân môn
Tiếng Việt khác ở mức độ ít hơn, thường là chỉ liên quan đến một phân môn
Chính tả, Tập làm văn hay luyện từ và câu.


14
Khi tiến hành nghiên cứu, xem xét kĩ vể nội dung kiến thức của các bài
Tập đọc trong SGK Tiếng Việt 3 cùng với nội dung kiến thức của các bài học
thuộc các phân môn Kể chuyện, Chính tả, Tập làm văn, Luyện từ và câu
chúng tôi đã nhận thấy có sự liên quan chặt chẽ, thống nhất giữa các phân
môn Tập đọc với các phân môn học đó.
Bước 2: Tiến hành xây dựng kế hoạch bài học theo hướng đảm bảo đúng
mục tiêu của bài Tập đọc nhưng trong từng bước đi của bài học luôn chú ý
đến chỗ và cách tích hợp một cách hợp lí.
- Kiểm tra bài cũ: Có thể kiểm tra kiến thức của các bài Tập đọc trước đó
hoặc kiến thức của các phân môn Tiếng Việt khác trước bài học. Song, ở
bước này cũng nên kiểm tra kiến thức đã học của HS một cách tổng hợp, có
thể là nội dung kiến thức tổng hợp từ các bài Tập đọc hoặc tổng hợp nội dung
kiến thức của một bài Tập đọc với một phân môn Tiếng Việt khác trong tuần,
trong chủ điểm…nhằm giúp HS có kĩ năng thường xuyên nhìn các đơn vị
kiến thức đã học trong mối quan hệ thống nhất với nhau.
Ví dụ: Bài tập đọc Hội đua voi ở Tây Nguyên( TV3 tập 2 _ tuần 25) có
kiến thức liên quan đến phân môn chính tả, phân môn luyện từ và câu và phân
môn tập làm văn trong cùng tuần và trong tuần kế tiếp. Các nội dung có kiến
thức liên quan cụ thể như: Nội dung bài viết chính tả trong tuần chính là một
đoạn trong bài tập đọc, trong đoạn viết bao gồm các nội dung Chính tả cần ôn
luyện ( phân biệt tr/ch, ưt/ ưc); Ôn tập về Nhân hóa cách đặt và trả lời câu hỏi
Vì sao? ( phân môn Luyện từ và câu); nội dung bài liên quan đến kể về lễ hội
( phân môn Tập làm văn). Do đó dạy bài này theo quan điểm tích hợp, các
phần có thể làm như sau:
Ví dụ: Khi đọc bài Hội đua voi ở Tây Nguyên, GV có thể kiểm tra bài cũ
bằng một câu hỏi có liên quan đến chủ điểm như : Chúng ta đang học chủ
điểm gì? Hãy kể cho các bạn cùng nghe tên một số lễ hội mà em biết?
Học sinh sẽ phải nhớ lại toàn bộ kiến thức đã học ở bài tập đọc Hội Vật
và kể được tên một số lễ hội về chủ điểm đang học


15
- Giới thiệu bài: Cùng với việc dẫn dắt, lôi cuốn HS có hứng thú với bài
Tập đọc sẽ học, GV có thể giới thiệu qua về một số yêu cầu của bài học trong
đó có nói đến cả yêu cầu về nội dung kiến thức của phân môn Tiếng Việt
khác đã tích hợp trong bài nhằm định hướng cho HS chú ý, quan tâm đến
những vấn đề đưa ra trong bài học.
Ví dụ: GVcó thể giới thiệu bài như sau:
Mùa xuân là mùa của lễ hội, trên khắp đất nước ta đang diễn ra rất
nhiều lễ hội, hôm nay cô trò mình cùng đến với một lễ hội rất lớn, rất đặc sắc
của Tây Nguyên, đó là lễ hội đua voi ở Tây Nguyên.
- Luyện đọc: Trong khi xây dựng kế hoạch bài học, GV đã được tìm
hiểu, nghiên cứu kĩ về bài Tập đọc. Và đây cũng là thời điểm mà người GV
cần xem xét, phát hiện những từ ngữ, câu khó đọc đối với HS thuộc địa bàn
giảng dạy. Từ đó sẽ có kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ rèn đọc cho
HS. Giải quyết được khâu này, chính là cơ sở để HS học tốt những giờ Chính
tả tiếp sau của các bài Tập đọc.
Ngoài ra, ở khâu luyện đọc, dạy học tích hợp còn được thể hiện ở cả việc
kết hợp đọc với hiểu nội dung bài đọc bằng giọng đọc, thái độ tình cảm khi
đọc.
Ví dụ: Với bài Hội đua voi ở Tây Nguyên, do đặc trưng của bài đọc là
văn bản kể tả, bài đọc không có các đoạn hội thoại nên HS không phải phân
vai. Tuy nhiên HS phải thay đổi giọng đọc tùy thuộc theo diễn biến của cuộc
đua voi cho phù hợp. Ở đây dạy học tích hợp thể hiện ở việc luyện cho HS
đọc các từ khó có liên quan đến nội dung bài viết chính tả như: chiêng khua,
trống đánh, chiêng trống nổi lên,cuốn, huơ vòi…
- Tìm hiểu bài: Khi dạy một bài Tập đọc bất kì, việc hướng dẫn HS hiểu
nội dung bài đọc luôn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Dạy học theo quan
điểm tích hợp không những không làm mất đi vai trò đặc biệt đó mà luôn đảm
bảo đúng mục tiêu, quy trình cũng như những yêu cầu đã đặt ra trong bài học.
Nhưng cũng chính trong bước tìm hiểu bài, việc dạy học tích hợp sẽ được thể


16
hiện rõ nhất. Bao gồm dạy học tích hợp nội dung kiến thức của phân môn Tập
đọc với phân môn Kể chuyện, Tập làm văn, Luyện từ và câu. Bằng việc xây
dựng các câu hỏi, bài tập đọc hiểu vừa khai thác nội dung bài đọc vừa tạo
được những “điểm nhấn” cần thiết cho lượng kiến thức của các phân môn
Tiếng Việt khác có liên quan trong bài. Các hình thức giải quyết những câu
hỏi, bài tập cần được xây dựng một cách linh hoạt, tạo được hứng thú học tập
cho HS.
Như vậy, dạy học Tập đọc lớp 3 theo quan điểm tích hợp trong bước tìm
hiểu bài sẽ giúp HS ngoài đọc hiểu văn bản còn được lưu ý đến một phần nội
dung kiến thức sẽ học trong cùng tuần, cùng chủ điểm của các phân môn Kể
chuyện, Chính tả, Tập làm văn, Luyện từ và câu…
Ví dụ: GV có thể đặt các câu hỏi, khai thác nội dung bài Tập đọc như
sau: GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm 4 để trả lời 4 câu hỏi SGK
trong vòng 3 phút. Sau đó chữa bài dưới hình thức Rung chuông vàng
CH1: Hội đua voi diễn ra ở đâu?
A. Tây Nguyên
B. Tây Bắc
C. Nam bộ
GV đưa đáp án : A
Đưa bức tranh về Tây Nguyên và giới thiệu : …
CH2:Chọn đáp án đúng: Những công việc chuẩn bị cho cuộc đua là:
A. Voi đua từng tốp mười con dàn hang ngang ở nơi xuất phát
B. Trên mỗi con voi có hai chàng Man- gát ngồi điều khiển
C. Hai chàng Man- gát ăn mặc đẹp và rất bình tĩnh
D. Cả 3 đáp án trên
GV đưa đáp án : D
? Các em thấy công việc chuẩn bị cho cuộc đua thế nào
CH3: Nối các từ ở cột A với các cụm từ ở cụm B sao cho phù hợp


17
A

B

1. Cả bầy voi

a. Cuốn mù mịt

2. Bụi

b. Gan dạ, khéo léo điều khiển cho những chú

3. Các chàng man- gát

voi về trúng đích
c. Hăng máu phóng như bay

Gv đưa đáp án
? Qua các hình ảnh được miêu tả trong bài, em thấy không khí của cuộc
đua thế nào?
CH4: Chọn đáp án đúng
Voi đua có cử chỉ gì ngộ nghĩnh, dễ thương?
A. Xếp hàng ngay ngắn
B. Đi lại thong dong, bình tĩnh
C. Ghìm đà, huơ vòi chào khán giả
- GV đưa đáp án: C
? Chi tiết nào trong bài cho em biết điều đó
? Em thấy ngày hội đua voi ở Tây Nguyên như thế nào?
GV đưa clip hội đua voi
GV chốt toàn bài: Hội đua voi là một trong những lễ hội độc đáo của
đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, thường được tổ chức vào cuối tháng 3
âm lịch hàng năm nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ, tài thuân dưỡng voi của
người dân bản địa.
Nội dung tích hợp được thể hiện ở:
-Nội dung các câu hỏi đều liên quan đến bài Luyện từ và câu kế tiếp.
Các chú voi được nhân hóa bằng cách sử dụng những từ ngữ chỉ hoạt động,
đặc điểm, trạng thái của con người
- Hiểu được nội dung bài đọc đồng thời giúp các em nắm được nội dung
đoạn viết chính tả tiết kế tiếp


18
- Hiểu được nội dung bài đọc, giúp các em có thêm kiến thức, thêm hiểu
biết về lễ hội và học được trau dồi vốn từ ngữ, cách sử dụng câu hợp lí, giúp
các em viết được đoạn văn hay hơn về chủ đề lễ hội trong tiết Tập làm văn
- Nội dung bài học có những câu hỏi và phần chốt chuyển của GV có rất
nhiều nội dung và kiến thức liên quan đến các môn học khác như lịch sử, địa
lí….ví dụ bài Hội đua voi ở Tây Nguyên giúp các em có thêm kiến thức hiểu
biết về vùng đất Tây Nguyên trù phú, truyền thống, phong tục tập quán của
con người nơi đây.
- Luyện đọc lại
Ví dụ trong bài tập đọc Hội đua voi ở Tây Nguyên. GV hướng dẫn
Đoạn 1 các em cần đọc chậm rãi, bình tĩnh, nhấn giọng các từ “ phẳng
lì”, “vang lừng” để thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của những chú voi và người
điều khiển trước cuộc đua.
Đoạn 2 để thể hiện không khí sôi nổi, kịch tính của cuộc đua, các em
đọc nhịp nhanh, sôi động ,nhấn giọng vào các từ “ lao đầu chạy”, “ hăng
máu”, “ mù mịt”. Đến câu cuối bài đọc nhịp vui, chậm lại nhấn vào các từ “
“ghìm đà” ,“huơ vòi”
Hãy đọc cho nhau nghe trong nhóm 6, sau đó hãy cử ra một bạn đọc
thi đua với các nhóm khác.
- Liên hệ GD: Ngoài là những thành viên trong cuộc đua trong lễ hội
đua voi, những chú voi còn giúp ích rất nhiều cho bà con các dân tộc ở Tây
Nguyên. Voi được xếp vào một trong những loài động vật quý hiếm cần được
bảo tồn, vì vậy chúng ta cần chung tay chăm sóc và bảo về loài voi.
Như vậy không chỉ giúp các em có hiểu biết về kiến thức mà qua bài tập
đọc còn giúp các em thêm yêu quê hương với những truyền thống, lễ hội đặc
sắc, có ý thức giữ gìn và bảo tồn nét đẹp đó. Không những thế qua bài đọc
còn giúp các em có thêm ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các động vật quý
hiếm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×