Tải bản đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: ''Một sôs biện pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty xuất khẩu ARTEXPORT

Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Mục lục
Lời nói đầu
Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu hàng thủ công mỹ
nghệ.
1.1 Sản phẩm thủ công mỹ nghệ và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ .
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản.
1.1.2 Đặc điểm của hàng TCMN
1.1.3 Các hình thức xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. ....................................
1.2 Vai trò của xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ...........................................
1.2.1 Đối với nền kinh tế quốc dân. ..................................................................
1.2.2 Đối với các doanh nghiệp . ......................................................................
1. 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu TCMN............................................
1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô .......................................................
1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường vi mô .......................................................
1.4 Tổng quan về thị trường Nhật Bản .............................................................
1.4.1 Nhật bản và nhu cầu nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ..................................
1.4.2Xu hướng nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Nhật Bản.........................
Chương II :Thực trạng về sản xuất và xuất khẩu TCMN ở Việt Nam và

công ty ARTEXPORT trong thời gian qua
1.1 Thực trạng về sản xuất và xuất khẩu thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam. ..........
1.1.1 Thực trạng về sản xuất thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề.....................
1.1.2 Thực trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam .................. .
1.1.3 Tình hình xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang thị
trường Nhật Bản ............................................................................................... .
* Xuất khẩu sang Nhật Bản ..............................................................................
*Xuất khẩu tại chỗ.
1.2 Thực trạng về sản xuất và xuất khẩu TCMN của công ty ARTEXPORT..... .
2.2.1 Tổng quan về công ty...............................................................................
2.2.2 Tình hình xuất khẩu của công ty sang Nhật Bản trong một só năm vừa
qua ...................................................................................................................
* Xuất khẩu sang Nhật Bản.
* Xuất khẩu tại chỗ...........................................................................................
2.2.3 Đánh giá về thực trạng xuất khẩu sang Nhật Bản của công ty trong thời
gian qua............................................................................................................ .
Chương III : Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng TCMN vào thị
trường Nhật Bản


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

3.1 Xu thế phát triển hàng thủ công mỹ nghệ ...................................................
3.1.1 Định hướng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Đảng và Nhà nước ...
3.1.2 Xu thế phát triển hàng thủ công mỹ nghệ trong những năm tới. ...............
3.2 Phương hướng kinh doanh của công ty ARTEXPORT trong thời gian tới..
3.2.1 Mục tiêu của công ty trong thời gian tới ..................................................
3.2.2 Nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới .................................................
3. 3 Một số giải pháp vi mô ..............................................................................
3.3.1 Về nguồn nhân lực...................................................................................
3.3.2 Về hoạt động Maketing ...........................................................................
3.3.3 Hoạt động sản xuất . ................................................................................
3.4 Các giải pháp vĩ mô ....................................................................................
3.4.1 Giải pháp về thị trường. ...........................................................................
3.4.2 Giải pháp phát triển sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ ..............................
3.5 Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Bộ thương mại.
Kết luậnGenerated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Lời nói đầu
Với mục tiêu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất
nước hướng về xuất khẩu, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có đồng thời từng bước
tham gia hội nhập nền kinh tế khu vực, kinh tế thế giới thì việc tận dụng
nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước để phát triển những mặt hàng xuất khẩu
là vấn đề hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Trong chiến lược hướng vào xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu ngành
hàng, Đảng và Nhà nước đã xác định mặt hàng thủ công mỹ nghệ là mặt hàng
xuất khẩu chiến lược, có khả năng tăng trưởng cao, nó không chỉ mang lại lợi
ích thiết thực mà còn có ý nghĩa chính trị xã hội rộng lớn. Với chính sách mở
cửa nền kinh tế và tích cực tham gia vào tiến trình khu vực hoấ, toàn cầu hoá
đã mở ra nhiều cơ hội cho mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Trải qua những bước
thăng trầm, hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam hiện đã có mặt trên 120
nước trên thế giới. Tuy nhiên hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam đang gặp
những khó khăn không nhỏ trong vấn đề sản xuất và đẩy mạnh lượng hàng
xuất khẩu và để tìm cho mình một thị trường tiêu thụ ổn định thì hướng cần
thiết nhất là khai thác để thâm nhập và mở rộng thị phần ở những thị trường
mới trong đó có Nhật Bản là một thị trường đầy tiềm năng và hứa hẹn
Quan hệ Việt Nam- Nhật Bản đã và đang diễn ra rất tốt đẹp do có
nhứng nét văn hoá truyền thống gần gũi, những mặt hàng xuất nhập khẩu của
2 nước đều có lợi thế so sánh tương đương. Vì vậy việc xem xét khả năng
thâm nhập và đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang
thị trường Nhật Bản, một thị trường có dung lượng lớn là có cơ sở và rất cần
thiết. Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ có được còn không ít những
khó khăn thách thức, đòi hỏi không chỉ nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp
thủ công mỹ nghệ Việt Nam mà cần có sự hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước để
có thể tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam
vào thị trường Nhật Bản.


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT là doanh
nghiệp Nhà nước thành lập theo quyết định của Bộ Thương mại,chuyên sản
xuất và thu mua hàng thủ công mỹ nghệ để xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Trong bước chuyển mình của toàn ngành thủ công mỹ nghệ, công ty cũng
đang từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của
mình sang thị trường Nhật Bản, trong những bước tiến này công ty sẽ gặp
không ít những khó khăn thách thức. Trong quá trình thực tập tại công ty , em
thấy cần thiết phải có những biện pháp nhằm hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu sản
phẩm của công ty sang thị trường Nhật Bản, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Xuất phát từ ý tưởng đó cùng với những kiến thức đã học ở trường và
những thông tin thực tế thu thập qua thời gian thực tập, em xin chọn đề tài
Một số giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ
của công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT sang thị
trường Nhật Bản làm đề tài cho luận văn của mình.
Đối tượng nghiên cứu tập trung vào hoạt động xuất khẩu của doanh
nghiệp bao gồm nhiều nội dung khác nhau : từ đặc điểm sản phẩm thủ công
mỹ nghệ , của xuất khẩu thủ công mỹ nghệ, vai trò của xuất khẩu và các yếu
tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cho đến thực trang hiện nay ở công ty.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là hoạt động xuất khẩu sản phẩm thủ
công mỹ nghệ của công ty ARTEXPORT sang thị trường Nhật Bản.
Trong đề tài này em sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, thống kê
số liệu để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công
mỹ nghệ của công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT sang
thị trường Nhật Bản trong thời gian qua, kết hợp với biện pháp tìm kiếm, thu
thập những thông tin liên quan đến thị trường nhập khẩu của Nhật Bản, từ đó
đưa ra những biện pháp nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng thủ
công mỹ nghệ sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới.


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Nội dung của luận văn được chia làm 3 phần như sau:
Chương I : Một số vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu hàng thủ công
mỹ nghệ.
Chương II: Thực trạng về sản xuất và xuất khẩu TCMN ở Việt Nam
và công ty ARTEXPORT trong thời gian qua.
Chương III: Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng TCMN vào thị
trường Nhật Bản.
Trong giới hạn về khả năng cũng như thời gian em đã rất cố găng để
hoàn thiện đề tài này, tuy nhiên do hạn chế về mặt kiến thức cũng như nguồn
tài liệu nên bài viết còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến để
em có thể nhận thức một cách hoàn thiện hơn. Qua đây em xin chân thành
cảm ơn TS. Ngô Xuân Bình- thây giáo trực tiếp hướng dẫn và thầy cô giáo
trong Bộ môn Kinh tế thương mại, tập thể phòng Xuất nhập khẩu tổng hợp
9,công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT cung cấp tài liệu
và dành thời gian cũng như ý kiến đóng góp để em hoan thành luận văn này.
Em xin chân thành cảm ơn.


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Chương I
Một số vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu hàng
thủ công mỹ nghệ.
1 Sản phẩm thủ công mỹ nghệ và xuất khẩu hàng thủ công mỹ
nghệ .
1.1 Một số khái niệm cơ bản.
Trong quá trình phát triển của lịch sử cũng như hiện nay đề cho thấy
làng xã Việt Nam có vị trí hết sức quan trọng trong sản xuất cũng như đời
sống nhân dân ở nông thôn. Qua thử thách của những biến động thăng trầm,
những lệ làng phép nước và phong tục tập quán ở nông thôn vẫn được duy trì
đến ngày nay.
Làng xã Việt Nam phát triển từ rất lâu đời, nó thường gắn liền với nông
nghiệp và sản xuất nông thôn. Theo kết quả nghiên cứu sử học, làng xã Việt
Nam xuất hiện từ thời các vua Hùng dựng nước, những xóm làn định canh đã
hình thành, dựa trên cơ sở những công xã nông thôn. Mỗi công xã gốm một
số gia đình sống quây quần trong một khu vực địa giới nhất định. Đồng thời
là nơi gắn bó các thành viên với nhau bằng khế ước sinh hoạt cộng đồng, tâm
thức tín ngưỡng,lễ hội, tập tục, luật lệ riêng nhằm liên kết với nhau trong quá
trình sản xuất và đời sống.
Từ buổi ban đầu, ngay trong một làng, phần lớn người dân đều làm
nông nghiệp, càng về sau có những bộ phận dân cư sống bằng nghề khác, họ
liên kết chặt chẽ với nhau, khiến cho nông thôn Việt Nam có thêm một số tổ
chức theo nghề nghiệp, tạo thành các phường hội: phường gốm, phường đúc
đồng, phường dệt vảitừ đó, các nghề được lan truyền và phát triển thành
làng nghề. Bên cạnh những người chuyên làm nghề thì đa phần vừa sản xuất
nông nghiệp, vừa làm nghề phụ. Nhưng do nhu cầu trao đổi hàng hoá, các
nghề mang tính chuyên môn sâu hơn và thường chỉ giới hạn trong quy mô nhỏ
dần dần tách khỏi nông nghiệp để chuyển hẳn sang nghề thủ công. Những


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

làng nghề phát triển mạnh, số hộ, số lao động làm nghề truyền thống tăng
nhanh và sống bằng nghề đó ngày càng nhiều.
Như vậy, làng xã Việt Nam là nơi sản sinh ra nghề thủ công truyền
thống và các sản phẩm mang dấu ấn tinh hoa của nền văn hoá, văn minh dân
tộc . Quá trình phát triển của làng nghề là quá trình phát triển của tiểu thủ
công nghiệp ở nông thôn. Lúc đầu sự phát triển đó từ một vài gia đình rồi đến
cả họ và lan ra cả làng. Trải qua một quá trình lâu dài của lịch sử, lúc thịnh,
lúc suy, có những nghề được gìn giữ, có những nghề bị mai một hoặc mất hẳn
và có những nghề mới ra đời. Trong đó có những nghề đạt tới trình độ công
nghệ tinh xảo với kỹ thuật điêu luyện và phân công lao động khá cao.
Theo đó ta có thể đưa ra một số khái niệm sau:
Làng nghề là một cụm dân cư sinh sống trong một thôn( làng) có một
hay một hay một số nghề được tách ra khỏi nông nghiệp để sản xuất kinh
doanh độc lập. Thu nhập của các nghề đó chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá
trị sản phẩm của toàn làng.
Làng nghề truyền thống
Để làm rõ khái niệm về làng nghề truyền thống cần có những tiêu thức
sau
- Số hộ và số lao động làm nghề truyền thống ở làng nghề đạt từ 50%
trở lên so với tổng số hộ và lao động của làng.
- Giá trị sản xuất và thu nhập từ ngành nghề truyền thống ở làng đạt
trên 50% tổng giá trỉan xuất và thu nhập của làng trong năm.
- Sản phẩm làm ra có tính mỹ nghệ mang đậm nét yếu tố văn hoá và
bản sắc dân tộc Việt Nam.
- Sản xuất có quy trình công nghệ nhất định được truyền từ thế hệ này
sang thế hệ khác.


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Từ những tiêu thức trên có thể định nghĩa về làng nghề truyền thống
như sau: Làng nghề truyền thống là những thôn làng có một hay nhiều nghề
thủ công truyền thống được tách ra khỏi nông nghiệp để sản xuất kinh doanh
và đem lại nguồn thu nhập chiếm phần chủ yếu trong năm. Những nghề thủ
công đó được truyền từ đời náy sang đời khác, thường là qua nhiều thê hệ.
Cùng với thử thách của thời gian, các làng nghề thủ công này đã trở thành
nghề nổi trội, một nghề cổ truyền tinh xảo, với một tầng lớp thợ thủ công
chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp đã chuyên tâm sản xuất, có quy trình
công nghệ nhất định và sống chủ yếu bằng nghề đó. Sản phẩm làm ra có tính
mỹ nghệ và đã trở thành hàng hoá trên thị trường.
Ngành nghề truyền thống là những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp
đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử phát triển kinh tế của nước ta còn tồn tại cho
đến ngày nay, bao gôm cả ngành nghề mà phương pháp sản xuất được cải tiến
hoặc sử dụng những máy móc hiện đại để hỗ trợ cho sản xuất nhưng vẫn tuân
thủ công nghệ truyền thống.
Như vậy từ các định nghĩa trên ta có thể hiểu cụ thể về hàng thủ công
mỹ nghệ như sau: sản phẩm thủ công mỹ nghệ là những sản phẩm mang
tính truyền thống và độc đáo của từng vùng, có giá trị chất lượng cao, vừa là
hàng hoá, vừa là sản phẩm văn hoá, nghệ thuật, mỹ thuật, thậm chí có thể trở
thành di sản văn hoá của dân tộc, mang bản sắc văn hoá của vùng lãnh thổ hay
quốc gia sản xuất ra chúng.
Hàng thủ công mỹ nghệ bao gồm các nhóm hàng sau:
1. Nhóm sản phẩm từ gỗ( gỗ mỹ nghệ)
2. Nhóm hàng mây tre đan
3. Nhóm sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ
4. Nhóm hàng thêu


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

1.2 Đặc điểm của hàng TCMN
1.2.1. Tính văn hoá
Khác với sản xuất công nghiệp, trong sản xuất tiểu thủ công , lao động
chủ yếu dựa vào đôi bàn tay khéo léo và đầu óc sáng tạo của người thợ, người
nghệ nhân. Sản phẩm làm ra bừa có giá trị sử dụng nhưng lại vừa mang dấu ấn
bàn tay tài hoa của người thợ và phong vị độc đáo của một miền quê nào
đó.Cũng chính vì vậy mà hàm lượng văn hoá ở các sản phẩm thủ công mỹ
nghệ được đánh giá cao hơn nhiều so với hang công nghiệp sản xuất hàng loạt.
Ngay từ khi phát hiện ra các sản phẩm trống đồng Đông Sơn, trống đồng
Ngọc Lũ, thế giới đã biết đến một nền văn hoá Việt Nam qua những sản phẩm
phản ánh sinh động và sâu sắc nền văn hoá, tư tưởng và xã hội thời đại Hùng
Vương. Cho đến nay, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm tính văn
hoá như gốm Bát Tràng, hay bộ chén đĩa, tố sứ cao cấp có hình hoa văn Châu
á, mang đâm nét văn hoá Việt Nam như chim lạc, thần kim quy, hoa senđã
được xuất khẩu rộng rãi ra khắp thế giới, người ta đã có thể tìm hiểu phần nào
văn hoá của Việt Nam .
Có thể nói đặc tính này là điềm thu hút mạnh mẽ đối với khách hàng
nhất là khách quốc tế, nó tạo nên một ưu thế tuyệt đối cho hàng thủ công mỹ
nghệ và được coi như món quà lưu niệm đặc biệt trong mỗi chuyến du lịch của
du khách nước ngoài. Khách du lịch khi đến thăm Việt Nam không thể không
mang theo về nước một món đồ thủ công mỹ nghệ , cho dù ở nước họ có thể
sản xuất ra nhưng sẽ không thể mang hồn bản sắc văn hoá của Việt Nam . Sản
phẩm thủ công mỹ nghệ không chỉ là hàng hoá đơn thuần mà trở thành sản
phẩm văn hoá có tính nghệ thuật cao và được coi là biểu tượng của nghề
truyền thống của dân tộc Việt Nam .
1.2.2 Tính mỹ thuật
Sản phẩm mang tính mỹ thuật cao, mỗi sản phẩm thủ công mỹ nghệ là
một tác phẩm nghệ thuật, vừa có giá trị sử dụng vừa có giá trị thẩm mỹ. Nhiều
loịa sản phẩm vừa là phục vụ tiêu dùng , vừa là vật trang trí trong nhà, đền


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

chùa nơi công sởcác sản phẩm đều là sự kết giao giữa phương pháp thủ
công tinh xảo với sự sáng tạo nghệ thuật. Khác với các sản phẩm công nghiệp
được sản xuất hàng loạt bằng máy móc, hàng thủ công mỹ nghệ có giá trị cao
ở phương diện nghệ thuật sáng tạo thì chỉ được sản xuất bằng công nghệ mang
tính thủ công, chủ yếu dựa vào đôi bàn tay khéo léo của người thợ. Chính đặc
điểm này đã đem lại sự quý hiếm cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Nhờ
đó, tai các hội chợ quốc tế như EXPO, hội chợ ở NEW YORK , Milan( ý)
hang thủ công mỹ nghệ đã gây được sự chú ý của khách háng nước ngoài
bởi sự tinh xảo trong các đường nét hoa văn trạm trổ trên các sản phẩm , hay
những kiể u dáng mẫu mã độc đáo, mặc dù nguyên liệu rất đơn giản có khi chỉ
là một hòn đá, xơ dừaqua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đã trở thành
các tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao.
1.2.3 Tính đơn chiếc
Hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống đều mang tính cá biệt và có sắc
thái riêng của mỗi làng nghề. Cùng là đồ gốm sứ, nhưng người ta vẫn có thể
phân biệt được đâu là gốm Bát Tràng, Thồ hà, Hương Canhnhờ các hoa văn,
màu men, hoạ tiết trên đó. Bên cạnh đó, tính đơn chiếc có được là do hàng
thủ công mỹ nghệ Việt Nam mang hồn của dân tộc Việt Nam , mang nét văn
hoá và bản sắc của dân tộc Việt Nam , chính vì vậy hàng của Trung Quốc hay
Nhật bản cho dù có phong phú hay đa dạng đến đâu cũng không thể có được
những nét đặc trưng đó,cho dù kiểu dáng có thể giống nhưng không thể mang
hồn của dân tộc Việt Nam . Cùng với đặc trưng về văn hoá, tính riêng biệt
đã mang lại ưu thế tuyệt đối cho hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam trong
xuất khẩu . Đối với Việt Nam và cả khách hàng nước ngoài, nó không những
có giá trị sử dụng mà còn thúc đẩy quá trình giao lưu văn hoá giữa các dân
tộc.
1.2.4 Tính đa dạng
Tính đa dạng của sản phẩm thủ công mỹ nghệ thể hiện ở phương thức ,
nguyên liệu làm nên sản phẩm đó và chính nét văn hoá trong sản phẩm.


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Nguyên liệu làm nên sản phẩm có thể là gạch, đất, cói , dây chuối, xơ
dừamỗi loại sẽ tạo nên một sản phẩm thủ công mỹ nghệ với những sắc thái
khác nhau, cho người sử dụng có những cảm nhận khác nhau về sản phẩm. Là
một đôi dép đi trong nhà, nhưng dép làm bằng cói đã quá cũ đối với người tiêu
dùng nên hiện nay, các nghệ nhân sử dụng chất liệu dây chuối, tạo cảm giác
rất mới lạ, vừa có màu vàng ngà của chuối vừa có mầu mốc tự nhiên của thân
chuốiBên cạnh đó, tính đa dạng còn được thể hiện qua những nét văn hoá
trên sản phẩm thủ công mỹ nghệ bởi vì mỗi sản phẩm thủ công mỹ nghệ đêù
mang những nét văn hoá đặc trưng của từng vùng, từng thời đại sản xuất ra
chúng. Chính vì vậy trên thị trường có rất nhiều loại sản phẩm thủ công mỹ
nghệ, mỗi loại đều có sự khác biệt rõ rệt, không đồng nhất. Cũng là đồ gốm sứ
nhưng người ta vẫn có thể thấy đâu là gốm Việt Nam , gốm Nhật Bản , gốm
Trung quốc
1.2.5 Tính thủ công
Có thể cảm nhận ngay tính thủ công qua tên gọi của sản phẩm thủ công
mỹ nghệ. Tính chất thủ công thể hiện ở công nghệ sản xuất, các sản phẩm đều
là sự kết giao giữa phương pháp thủ công tinh xảo và sáng tạo nghệ thuật.
Chính đặc tính này tạo nên sự khác biệt giữa sản phẩm thủ công mỹ nghệ và
những sản phẩm công nghiệp hiện đại được sản xuất hàng loạt và ngày
nay,cho dù không sánh kịp tính ích dụng của các sản phẩm này nhưng sản
phẩm thủ công mỹ nghệ luôn gây được sự yêu thích của người tiêu dùng.
1.3 Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ và vai trò của xuất khẩu hàng thủ
công mỹ nghệ
1.3.1 Các hình thức xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác hàng hoá khác ở chỗ nó vừa có thể sử
dụng vừa có thể là vật trang trí, làm đẹp cho nhà cửa, văn phòng hay cũng có
thể là đồ lưu niệm hấp dẫn trong mỗi chuyến du lịch của khách quốc tế. Chính
vì vậy, hàng thủ công mỹ nghệ có thể được xuất khẩu ra nước ngoài theo 2
phương thức sau:


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

- Xuất khẩu tại chỗ: khi khách du lịch đến từ nước ngoài vào Việt Nam
và mua hàng thủ công mỹ nghệ sản xuất tại Việt Nam. Với xu hướng phát
triển của du lịch như hiện nay, hình thức xuất khẩu này sẽ góp phần đáng kể
vào kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam hàng năm.
- Xuất khẩu ra nước ngoài: là hình thức các doanh nghiệp bán hàng thủ
công mỹ nghệ cho các đối tác nước ngoài bằng cách mang hàng sang tận nơi
băng các phương tiện vận tải khác nhau và phải chịu sự ràng buộc của một số
thủ tục xuất khẩu nhất định.
1.3.2 Vai trò của xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ
1.3.2.1 Đối với nền kinh tế quốc dân.
* Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp
hoá- hiện đại hoá đất nước.
Việc xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của nước ta trong mấy năm gần
đây đã mang lại cho nước ta nguồn ngoại tệ lớn, đóng góp không nhỏ cho sự
phát triển của nền kinh tế quốc dân. Cụ thể trong năm 2003 Việt Nam đã xuất
khẩu được gần 400 triệu USD, và tính đến tháng 4 năm nay, kim ngạch hàng
thủ công mỹ nghệ đã đạt trên 100 triệu USD, tăng 10% so với năm ngoái.
Đây là nguồn thu ngoại tệ to lớn thực thu về cho đất nước từ nguồn nguyên
liệu rẻ tiền có sẵn trong tự nhiên và từ lực lượng lao động nhàn rỗi ở các vùng
nông thôn nước ta.
Nhờ có nguồn vốn đó, các làng nghề truyền thống Việt Nam có điều
kiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sản xuất
kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề và kỹ thuật cao cho ngành thủ
công mỹ nghệ.
* Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông thôn theo hướng hiện đại hoá
Chuyển dịch cơ cấu nông thôn là nhằm phát triển kinh tế nông thôn lên
một bước về chất, làm thay đổi cơ cấu sản xuất , cơ cấu lao động, cơ cấu việc
làm , cơ cấu giá trị sản lượng và cơ cấu thu nhập cua ra dân cư nông thôn bằng


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

các nguồn lợi thu được từ các lĩnh vực trong nông nghiệp và phi nông nghiệp.
Với mục tiêu như vậy, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ngày
càng được thúc đẩy, nó diễn ra ngay trong nội bộ ngành công nghiệp và cả các
bộ phận hợp thành khác của cơ cấu kinh tế nông thôn. Việc phát triển các
làng nghề truyền thống dẫ có vai trò tích cực trong việc góp phần tăng tỉ trọng
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thu hẹp tỷ trọng của nông
nghiệp, chuyển từ lao động sản xuất nông nghiệp thu nhập thấp sang ngành
nghề nông nghiệp có thu nhập cao hơn. Ngay từ đầu khi nghề thủ công xuất
hiện thì kinh tế nông thôn không chỉ có ngành nông nghiệp thuần nhất mà bên
cạnh còn có các ngành thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ cùng tồn tại
phát triển.
Mặt khác có thể thấy kết quả sản xuất ở các làng nghề cho thu nhập va
giá trị sản lượng cao hơn hẳn so với sản xuất nông nghiệp. Do từng bước tiếp
cận với nền kinh tế thị trường, năng lực thị trường được nâng lên người lao
động nhanh chóng chuyển sang đầu tư cho các ngành nghề phi nông nghiệp,
dặc biệt là những sản phẩm có khả năng tiêu thụ mạnh ở thị trường trong nước
và ngoài nước. Khi đó khu vực sản xuất nông nghiệp sẽ bị thu hẹp , khu vực
sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được tăng lên.
Làng nghề truyền thống phát triển đã tạo cơ hội cho hoạt động dịch vụ
ở nông thôn mở rộng địa bàn hoạt động thu hút nhiều lao động. Khác với sản
xuất nông nghiệp, sản xuất trong các làng nghề là một quá trình liên tục, đòi
hỏi sự cung cấp thường xuyên trong việc cung ứng vật liệu và tiêu thụ sản
phẩm . Do đó dịch vụ nông thôn phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đa
dạng và phong phú , đem lại thu nhập cao cho người lao động.
Như vậy, sự phát triển của làng nghề truyền thống có tác dụng rõ rệt với
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo yêu cầu của sự nghiệp
công nghiệp hoá- hiện đại hoá. Sự phát triển lan toả của làng nghề truyền
thống đã mở rộng quy mô và địa bàn sản xúât, thu hút rất nhiều lao động.


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Cho đếnnay cơ cấu kinh tế ở nhiều làng nghề đạt 60-80% cho công nghiệp và
dịch vụ, 20-40% cho nông nghiệp.
* Tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.
Tác động của xuất khẩu thủ công mỹ nghệ đến đời sống bao gồm rất
nhiều mặt. Trước hết thông qua mặt sản xuất hàng xuất khẩu với nhiều công
đoạn khác nhau đã thu hút hàng triệu lao động vào làm việc và có thu nhập
không thấp tăng gía trị lao động tăng thu nhập quốc dân. Bên cạnh đó, xuất
khẩu thủ công mỹ nghệ còn tạo nguồn để nhập nguồn vật phẩm tiêu dùng thiết
yếu, phục vụ đời sống và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày một phong phú của
nhân dân và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động .
- Tạo việc làm cho người lao động.
Trên phương diện xã hội đẩy mạnh xuất khẩu thủ công mỹ nghệ đã kích
thích việc phát triển các làng nghề truyền thống. Hiện nay trong các làng nghề
truyền thống bình quân mỗi cơ sở chuyên làm nghề tạo việc làm ổn định cho
27 lao động thường xuyên và 8 đến 10 lao động thời vụ, mỗi hộ chuyên nghề
tạo việc làm cho 4 đến 6 lao động thường xuyên và 2 đến 5 lao động thời vụ.
Đặc biệt ở nghề dệt, thêu ren, mây tre đan, mỗi cơ sở có thể thu hút 200 đến
250 lao động.
Nhiều làng nghề không những thu hút lực lượng lao động lớn ở địa
phương mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động ở các địa phương khác. Làng
gốm bát tràng ngoài việc giải quyết việc làm cho gần 2430 lao động của xã,
còn giải quyết thêm việc làm cho khoảng 5500 đến 6000 lao động của các khu
vực lân cận đến làm thuê.
Mặt khác, sự phát triển của các làng nghề truyền thống đã kéo theo sự
phát triển và hình thành của nhiều nghề khác, nhiều hoạt động dịch vụ liên
quan xuất hiện, tạo thêm nhiều việc làm mới, thu hút nhiều lao động. Ngoài
các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất trực tiếp còn có các dịch vụ khác như
dịch vụ tín dụng ngân hàng.


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Từ kinh nghiệm thực tiễn đã tính toán cho thấy cứ xuất khẩu 1 triệu
USD hàng thủ công mỹ nghệ thì tạo được việc làm và thu nhập cho khoảng
3000 đến 4000 lao động chủ yếu là lao động tại các làng nghề nông thôn,
trong đó có lao đông nông nhàn tại chỗ và các vùng lân cận( trong khi đó chế
biến hạt điều thì 1 triệu USD kim ngạch xuất khẩu chỉ thu hút được 400 lao
động).
- Nâng cao và cải thiện đới sống nhân dân.
Ngoài việc được coi là động lực gián tiếp giải quyết việc làm cho người
lao động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ còn góp phần tăng thu nhập và cải
thiện đời sống cho người lao động ở nông thôn. ở nơi nào có ngành nghề phát
triển thì nơi đó thu nhập cao và mức sống cao hơn các vùng thuần nông. Nếu
so sánh với mức thu nhập lao động nông nghiệp thì thu nhập của lao động
ngành nghề cao hơn khoảng 2 đến 4 lần, đặc biệt là so với chi phí lao động và
diện tích sử dụng đất thấp hơn nhiều so với sản xuất nông nghiệp. Bình quân
thu nhập của 1 lao động trong hộ chuyên ngành nghề phi nông nghiệp là
430000- 450000 đồng / tháng, ở hộ kiêm nghề từ 190000- 240000 đồng/
tháng, trong khi đó ở hộ lao động thuần nông chỉ có khoảng 70000-100000
đồng/ người/ tháng. Có những làng nghề có thu nhập cao như làng gốm Bát
Tràng : Mức bình quân thu nhập của các hộ thấp cũng đạt từ 10-20 triệu/năm.
Thu nhập từ nghề gốm sứ Bát Tràng chiếm tới 86% tổng thu nhập của toàn xã.
Vì vậy thu nhập của các làng nghề truyền thống đã tạo ra sự thay đổi khá lớn
trong cơ cấu thu nhập của hộ gia đình và của địa phương.
Sự phát triển ổn định của làng nghề tạo ra nguồn hàng ổn định đối với
các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này . từ đó tạo ra sự thuận lợi trong
kinh doanh, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao thu
nhập và mức sống cho người lao động.
Ngoài ra việc khôi phục và sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ còn
kéo theo nhiều ngành khác phát triển nhất là ngành du lịch và các ngành dịch
vụ có liên quan. Sản xuất thủ công mỹ nghệ và du lịch là 2 nhân tố có tác


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

động 2 chiều . Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ luôn là một nét hấp dẫn rất
quan trọng và ấn tượng đối với khách du lịch nhất khách du lịch văn hoá ,các
sản phẩm càng đa dạng phong phú càng có tác dụng thu hút mạnh mẽ du
khach tới tham quan, qua đó các dịch vụ về du lịch phát triển đồng thời hàng
thủ công mỹ nghệ của Việt Nam cũng được các nước bạn biết đến nhiều hơn,
đây chính là một biểu hiện của hình thức xuất khẩu tại chỗ. Ngược lại, nếu du
lịch phát triển, có nhiều khách du lịch đến tham quan tại các làng nghề c sản
phẩm thủ công mỹ nghệ sẽ được biết đến nhiều hơn, được quảng bá nhiều
hơn, đó cũng là một hình thức khuyêch trương giới thiệu sản phẩm của Việt
Nam ra nước ngoài, từ đó ta có thể mở rộng quan hệ kinh doanh và có thể
tăng kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ.
* Xuất khẩu TCMN là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy quan hệ kinh tế
đối ngoại của nước ta.
Đẩy mạnh xuấu khẩu nói chung và thủ công mỹ nghệ nói riêng có vai
trò tăng cường sự hợp tác quốc tế với các nước, nâng cao địa vị và vai trò của
nước ta trên thị trường quốc tếXuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và công
nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu thúc đẩy quỹ tín dụng đầu tư, mở rộng vận tải
quốc tếMặt khác, chính các quan hệ kinh tế đối ngoại mà chúng ta kể trên
lại tạo tiền đề mở rộng xuất khẩu.
Có thể nói xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ không chỉ đóng vai trò
xúc tác hỗ trợ phát triển kinh tế mà nó còn cùng với hoạt động nhập khẩu như
là yếu tố bên trong trực tiếp tham gia vào việc giải quyết những vấn đề thuộc
nội bộ nền kinh tế như: vốn , kỹ thuật, lao động, thị trường tiêu thụĐối với
nước ta, hướng mạnh về xuất khẩu hàng là một trong những mục tiêu quan
trọng trong phát triển kinh tế đối ngoại.
* Góp phần giữ gìn các giá trị văn hoá và ngành nghề truyền thống
của dân tộc.


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Lịch sử phát triển của các làng nghề truyền thống luôn gắn liền với lịch
sử phát triển văn hoá của dân tộc, nó là nhân tố tạo nên nền văn hoá ấy đồng
thời là sự biểu hiện tập trung nhất bản sắc của dân tộc.
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ là sự kết tinh của lao động vật chất và lao
động tinh thần, nó được tạo nên bởi bàn tay tài hoa và trí óc sáng tạo của
người thợ thủ công. Vì vậy mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật chứa
đựng nét đặc sắc của dân tộc, đồng thời thể hiện những sắc thái riêng, đặc tính
riêng của mỗi làng nghề và mang mỗi dấu ấn của mỗi thời kỳ. Tìm hiểu lịch
sử của mỗi làng nghề ta thấy kỹ thuật chế tác ra các sản phẩm có từ rất xa xưa
và được bảo tồn đến ngày nay. Kỹ thuật đúc đồng và hợp kim đồng thau đã có
từ thời văn hoá Đông Sơn - một nền văn hoá với những thành tựu rực rỡ, đặc
biệt là trống đồng Ngọc Lũ gắn liền với lịch sử thời Hùng Vương dựng nước.
Cho đến sau này nghề đúc đồng vẫn để lại những dấu ấn lịch sử. Mới đây nhất
ta thấy có tượng phật mới đúc được đặt ở chùa Non Nước cao và nặng nhất
Đông nam á.
Ngày nay các sản phẩm thủ công mỹ nghệ với tính độc đáo và độ tinh
xảo của nó vẫn có ý nghĩa rất lớn với nhu cầu đời sống của con người. Những
sản phẩm này là sự kết tinh, sự bảo tồn các giá trị văn hoá lâu đời của dân tộc,
là sự bảo lưu những văn hoa nghệ thuật và kỹ thuật truyền từ đời này sang đời
khác tạo nên những thế hệ nghệ nhân tài ba với những sản phẩm độc đáo
mang bản sắc riêng. Chính vì vậy xuất khẩu thủ công mỹ nghệ không những
góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá của dân tộc Việt nam mà
còn có nhằm quảng bá chúng trên khắp thế giới .
1.3.2.2 Đối với các doanh nghiệp .
Xuất khẩu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu
thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Nhờ có xuất khẩu mà tên tuổi của
các doanh nghiệp không chỉ được khách hàng trong nước biết đến mà còn có
mặt ở thị trường nước ngoài.


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Xuất khẩu tạo nguồn ngoại tệ cho các doanh nghiệp , tăng dự trữ, qua
đó nâng cao khả năng nhập khẩu ,thay thế, bổ sung, nâng cấp máy móc, thiết
bị phục vụ cho quá trình phát triển.
Xuất khẩu phát huy cao tính năng động sáng tạo của các cán bộ xuất
nhập khẩu cũng như các đơn vị tham gia, tích cực tìm tòi và phát triển các mặt
hàng trong khả năng xuất khẩu vào các thị trường có khả năng thâm nhập.
Xuất khẩu buộc các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới và hoàn thiện
công tác quản trị kinh doanh , đồng thời giúp các doanh nghiệp kéo dài tuổi
thọ chu kỳ sống của sản phẩm .
Xuất khẩu dẫn đến cạnh tranh, theo dõi lẫn nhau giữa các đơn vị tham
gia xuất khẩu trong và ngoài nước. Chính vì vậy, các doanh nghiệp buộc phải
nâng cao chất lượng hàng hoá, tìm mọi cách để nâng cao chất lượng sản phẩm,
hạ giá thành, từ đó tiết kiệm các yếu tố đầu vào hay tiết kiệm nguồn lực.
Sản xuất hàng xuất khẩu giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều lao
động và tăng thêm thu nhập,ổn định đời sống cán bộ công nhân viên và tăng
lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu có cơ hội mở rộng quan
hệ buôn bán kinh doanh với nhiều đối tác nước ngoài trên cơ sở đôi bên cùng
có lợi.
1. 4 Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu TCMN
1.4.1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô
* Chính trị và pháp luật
Các yếu tố chính trị và pháp luật có thể ảnh hưởng đến việc mở rộng
phạm vi thị trường cũng như dung lượng thị trường, ngoài ra cũng có thể mở
rộng nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn trên thị trường quốc tế. Các yếu tố
chính trị có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động xuất khẩu : sự bất ổn về chính trị
sẽ làm chậm lại sự tăng trưởng, kìm hãm sự phát triển của khoa học công nghệ


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

gây khó khăn cho việc cải tiển công nghệ, tăng chất lượng sản phẩm xuất
khẩu.
Luật pháp cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới xuất khẩu. Bất kì
doanh nghiệp nào muốn kinh doanh xuất khẩu muốn tồn tại và phát triển lâu
dài thì phải tuân thủ pháp luật, không những pháp luật của nước mình mà con
tuân thủ luật pháp nước nhập khẩu. Nghiên cứu kỹ chế độ chính trị và pháp
luật sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
1.4.2 Chính sách kinh tế
* Chính sách về thúe quan và công cụ phi thuế quan.
Hệ thống thuế quan cũng là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn tới hoạt
động xuất khẩu thông qua thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu nguyên liệu sản
xuất hàng hoá phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài. Nếu như thuế nhập
nguyên vật liệu quá cao sẽ làm chi phí sản xuất cao dẫn đến giá thành hàng
hoá xuất khẩu cao, làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hoá, giảm lợi
nhuận cho nhà xuất khẩu, và như vậy làm giảm lượng xuất khẩu và ngược lại.
Các công cụ phi thuế quan như hạn ngạch nhập khẩu đối với nguyên vật
liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu và hạn ngạch xuất khẩu cũng
gây khó khăn rất lớn cho hoạt động xuất khẩu.
Vì những ảnh hưởng đó, để khuyến khích xuất khẩu Chính phủ thường
miễm thuế xuất khẩu và giảm thuế nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất
hàng hoá xuất khẩu đối với những mặt hàng có lợi thế sản xuất . Chính phủ
thường áp dụng hạn ngạch xuất khẩu đối với những hàng hoá mà sản xuất
không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước và tăng thuế nhập khẩu đối với nguyên
vật liệu dùng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu .
* Chính sách tỷ giá hối đoái
Trong thanh toán quốc tế, người ta thường sử dụng những đồng tiền
của các nước khác nhau, do vậy tỷ suất ngoại tệ so với đồng tiền trong nước
có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu: nếu tỷ gia hôi đoái lớn hơn tỷ


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

suất lợi nhuận thì hoạt đông xuất khẩu có lãi, vì vậy thúc đẩy xuất khẩu và
ngược lại. Chính vì thế mà tỷ giá hối đoái trở thành một công cụ điều tiết của
Nhà nước.

* Hệ thống ngân hàng tài chính.
Hoạt động xuất nhập khẩu liên quan chặt chẽ đến vấn đề thanh toán
quốc tế, thông qua hệ thống Ngân hàng Tài chính giữa các quốc gia. Nó tạo ra
những điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán được thực hiện một cách đơn
giản, nhanh chóng, chắc chắn. Nhờ có hệ thống ngân hàng này dẽ đảm bảo
rằng người bán sẽ thu được tiền và người mua sẽ nhận được hàng , làm giảm
bớt việc phài dành nhiều thời gian và chi phí để các bên đối tác tìm hiểu nhau.
Nếu như một quốc gia có hệ thống tài chính phát triển, hiện đại thì đó
cũng là một điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước trong hoạt
động xuất khẩu và ngược lại.
*Khả năng sản xuất
Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của Việt nam chịu sự tác động của
nhiều nhân tố, những nhân tố này có sự biên đổi trong từng thời kỳ và tác
động theo chiều hướng khác nhau. Chúng có thể là những nhân tố thúc đẩy
nhng ngược lại cũng có thể là những nhân tố kìm hãm sự phát triển của sản
xuất. ở mỗi vùng, mỗi địa phơng, mỗi làng nghề do có những đặc đIểm khác
nhau về các đIều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội , văn hóa nên sự tác động của
các nhân tố này là không giống nhau. Có thể hiểu một cách kháI quát chúng
bao gồm các nhân tố sau:
Thứ nhất, nguồn nhân lực: là một trong những nguồn lực quan trọng
nhất của sản xuất. tại các làng nghề, nguồn nhân lực chính là các nghệ nhân,
những người thợ thủ công , và những chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. Những
nghệ nhân là người có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền nghề, dạy
nghề, đồng thời là những người sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo mang


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

đậm tính truyền thống. Có được nguồn nhân lực có tay nghề và trình độ cao
sẽ là một yếu tố thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu thủ công mỹ nghệ.
Thứ hai, nguồn vốn: đây là nguồn lực vật chất rất quan trọng trong
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ chủ yếu nhất của nguồn
vốn là đầu tư phát triển sản xuất , đầu tư phát triển cơ sở vật chật và kết cấu
hạ tầng, đầu tư đổi mới công nghệ. Vì vậy phát triển sản xuất hàng thủ công
mỹ nghệ phụ thuộc rất lớn vào các nguồn vốn huy động được. Trước đây, vốn
của các hộ sản xuất kinh doanh đều rất nhỏ bé, chủ yếu là vốn tự có nên đã
làm hạn chế việc tăng trởng sản xuất. Ngày nay, sự phát triển của thị trường
luôn đòi hỏi lượng vốn rất lớn để đáp ứng các nhu cầu của thị trường. Vì vậy
rất cần sự hỗ trợ tích cực và cụ thể từ phía nhà nước, đặc biệt là việc đề ra
những chính sách phù hợp với đặc đIểm sản xuất của các làng nghề truyền
thống để có thể đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất và xuất khẩu.
Thứ ba, nguồn nguyên vật liệu: trong những giai đoạn trước đây, gần
nguồn nguyên vật liệu được coi là một trong những điều kiện tạo nên sự hình
thành và phát triển của các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ hay các làng
nghề truyền thống. Song hiện nay vấn đề này trở nên không quan trọng đối
với sự phát triển của các làng nghề bởi sự hỗ trợ tích cực của các phương tiện
giao thông và các phương tiện kỹ thuật. Tuy nhiên vấn đề khối lượng chất
lượng, chủng loại và khoảng cách của các nguồn nguyên liệu này vẫn có
những ảnh hưởng nhất định tới chất lượng và giá thành sản phẩm. Nếu có
được nguồn nguyên vật liệu ổn định dẫn đến sản xuất cũng ổn định, các nhà
xuất khẩu sẽ có nguồn hàng thường xuyên, tạo uy tín cho doanh nghiệp.
Thứ tư, trình độ kỹ thuật và công nghệ: trong điều kiện hiện nay, khi
mà giao lưu thương mại mang tính toàn cầu hoá thì việc ứng dụng khoa học
công nghệ mới có ý nghĩa quyết định, có tác động trực tiếp tới sự đảm bảo và
nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Nhận thức được điều đó, nhiều
làng nghề thủ công mỹ nghệ đã đẩy mạnh việc áp dụng kỹ thuật và đổi mới
công nghệ, cải tiện phương pháp sản xuất để nâng cao năng suất lao động và


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

chất lượng sản phẩm, hạ giá thành tạo ra sự phát triển mạnh mẽ và ổn định
cho ngành. Tuy nhiên, việc áp dụng khoa học kỹ thuật không phải là hoàn
toàn mà vẫn phải giữ nét văn hoá và truyền thống cốt yếu trong mỗi sản phẩm
thủ công mỹ nghệ .
Thứ năm, kết cấu hạ tầng : bao gồm hệ thống các đường giao thông,
điện, cấp thoát nước, bưu chính viễn thông. Thực tế cho thấy rõ, sản xuất thủ
công mỹ nghệ chỉ có thể phát triển mạnh ở những nơi có kết cấu hạ tầng đảm
bảo và đồng bộ. Đây là yếu tố có tác dụng tạo điều kiện tiền đề cho sự ra đời
và phát triển của các cơ sở sản xuất, tạo tiền đề khai thác và phtá huy tiềm
năng sẵn có của các làng nghề. Sự phát triển của yếu tố này sẽ đảm bảo vận
chuyển và cung ứng nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm, đưa nhanh tiến bộ
khoa học và công nghệ mới vào sản xuất, đồng thời làm giảm thiểu ô nhiễm
môi trường. Hệ thống thông tin liên lạc bưu chính viễn thông giúp doanh
nghiệp nắm bắt các thông tin thị trường để có những ứng xử kịp thời.
1.4.3 Các nhân tố thuộc môi trường vi mô
* Tiềm lực tài chính
Là một yếu tố tổng hợp phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp thông
qua khối lượng nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động vào kinh doanh,
khả năng phân phối( đầu tư) có hiệu quả nguồn vốn. Khả năng quản lý có hiệu
quả các nguồn vốn trong kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện qua cá chỉ
tiêu: vốn chủ sở hữu, vốn huy động, tỷ lệ tái đầu tư về lợi nhuận, khả năng trả
nợ ngắn hạn và dài hạn
* Tiềm năng con người
Trong kinh doanh con người là yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo
thành công. Chính con người với năng lực của họ mới lựa chọn đúng cơ hội và
sử dụng sức mạnh khác mà họ đã có như vốn, tài sản, kỹ thuật công nghệ một

* Trình độ tổ chức quản lý.


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Mối doanh nghiệp là mọt hệ thống với những liên kết chặt chẽ với nhau
để hướng tới mục tiêu. Một doanh nghiệp muốn hướng tới mục tiêu của mình
thì đồng thời phải đạt tới một trình độ tổ chức quản lý tương ứng.Khả năng tố
chức quản lý doanh nghiệp dựa trên quan điểm tổng hợp, bao quát , tập trung
vào những mối liên hệ tương tác của tất cả các bộ phận tạo nên sức mạnh thật
sự của doanh nghiệp.
* Cơ sở vật chất kỹ thuật.
Cơ sở vật chất kỹ thuật phản ánh nguồn tài sản cố định doanh nghiệp có
thể huy động vào kinh doanh : thiết bị, nhà xưởngNếu doanh nghiệp có cơ
sở vật chất ngày càng đầy đủ và hiện đại thì khả năng nắm bắt thông tin cũng
như việc thực hiện các hoạt động kinh doanh xuất khẩu thuận tiện và hiệu quả
cao.
* Hoạt động Marketing
Trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng hoá thì việc tiếp thị, tìm
đẩu ra cho sản phẩm là hết sức quan trọng và chức năng này thuộc về các hoạt
động Marketing. Hoạt động này bao gồm: nghiên cứu thị trường, xác định thị
phần, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm và nhiệm vụ chính của nó là quảng bá sản
phẩm cho doanh nghiệp . Đối với hoạt động xuất khẩu thì hoạtđộng này là rất
khó khăn nhưng cũng rất quan trọng. Khó khăn là ở chỗ việc quảng bá, tiếp
thị sản phẩm là rất tốn kém, hơn nữa xuất khẩu là bán hàng ra nước ngoài nên
việc tìm hiểu thói quen tiêu dùnglà rất phức tạp và tốn nhiều thời gian.
* Hoạt động tạo mẫu sản phẩm.
Hoạt động tạo mẫu sản phẩm là việc nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới,
tính năng mới nhằm đưa ra thị trường những loại sản phẩm được người tiêu
dùng đón nhận và đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Trong hoạt động xuất
khẩu thì việc thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thị hiếu người tiêu
dùng tại thị trường nhập khẩu được coi là bước thành công ban đầu của doanh


Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

nghiệp, ngược lại, nếu công tác này không tốt doanh nghiệp sẽ chịu tổn thất
lớn do không tiêu thụ được sản phẩm đã sản xuất ra.
* Hoạt động sản xuất
Hoạt động sản xuất là một quắ tình bao gồm: thu mua nguyên vật liệu,
phụ liệu để sản xuất, sản xuất và đóng gói. Trong hoạt động xuất khẩu thì một
đòi hỏi rất khắt khe đó là chất lượng sản phẩm và thời hạn giao hàng. Chất
lượng sản phẩm phải đáp ứng theo đúng yêu cầu của đối tác xuất khẩu về
chất liệu, mẫu mã. Trong quá trình sản xuất ngoài việc đảm bảo chất lượng
sản phẩm còn phải đảm bảo tiến độ sản xuất để kịp giao hàng đúng thời hạn.
Nếu không đảm bảo những yêu cầu trong hợp đồng của đối tác thì doanh
nghiệp trước hết bị mất uy tín trong kinh doanh và sau đó phải bồi thường hợp
đồng gây thiệt hại về tài chính.
1.5 Tổng quan về thị trường Nhật Bản
1.5.1 Nhật Bản và nhu cầu nhập khẩu thủ công mỹ nghệ.
* Đặc điểm thị trường Nhật Bản.
Nhật Bản là một thị trường mở quy mô rộng lớn với dân số 127 triệu
người có mức sống khá cao( GDP theo đầu người năm 2001 là 32.585 USD)
và GDP năm 2003 là 4,143 tỷ USD. Nhật Bản là một trong những nước có
nền công nghiệp phát triển mạnh và đứng hàng đầu thế giới. Nhưng do đặc
điểm về địa lý, Nhật Bản là một trong những nước rất hiếm về tài nguyên thiên
nhiên, ngoại trừ nguồn hải sản, do đó hầu hết các sản phẩm gia dụng,trang trí
nội ngoại thất đặc biệt là các hàng thủ công mỹ nghệ mà chủ yếu là nguyên
liệu tự nhiên, đều phải nhập khẩu.
* Tập quán tiêu dùng
Vic nm rừ c im tiờu dựng v tớnh cỏch kinh doanh ca ngi
Nht s giỳp cỏc doanh nghip Vit Nam giao tip v kinh doanh thnh cụng
vi h.


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Thị hiếu của người tiêu dùng Nhật Bản rất đa dạng nhưng cũng khá độc
đáo. Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, người tiêu dùng Nhật rất chú ý
đến chất lượng hàng hoá. Sống trong môi trường có thu nhập cao nên người
Nhật Bản thường đòi hỏi rất khắt khe về chất lượng hàng hóa bao gồm cả vấn
đề vệ sinh, hình thức và dịch vụ hậu mãi.
Có những lỗi rất nhỏ, chẳng hạn như vết xước hàng hóa trong quá trình
vận chuyển, cũng có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tiêu thụ cả lô
hàng và ảnh hưởng đến uy tín.
Người Nhật Bản cũng rất nhạy cảm với giá tiêu dùng hàng ngày. Sau
cuộc khủng hoảng kinh tế bong bóng vào cuối những năm đầu của thập kỷ 90,
người Nhật Bản không chỉ quan tâm đến vấn đề chất lượng mà còn rất chú ý
đến sự thay đổi giá cả.
Đặc biệt, do người mua chủ yếu là do những phụ nữ nội trợ đi mua
hàng ngày, có nhiều thời gian (tình trạng sau khi lấy chồng sẽ bỏ việc làm tại
công ty vẫn còn phổ biến) nên họ rất quan tâm đến sự thay đổi về giá và về
mẫu mã hàng hóa. Tuy vậy, tâm lý thích dùng hàng xịn, hàng đồ hiệu cho dù
với giá rất cao vẫn không thay đổi nhiều so với trước đây.
Người Nhật Bản rất quan tâm đến vấn đề thời trang và màu sắc hàng
hóa phù hợp theo từng mùa xuân, hạ, thu, đông. Mặt khác, tính đa dạng của
sản phẩm là yếu tố vô cùng quan trọng cho việc thâm nhập thị trường. Trên
thực tế, trong các siêu thị ở Nhật Bản có vô số những kiểu dáng, loại của cùng
một loại hàng tiêu dùng.
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cũng cho biết, gần đây, mối quan
tâm đến vấn đề sinh thái của người Nhật ngày càng nâng cao. Các cửa hàng
đang liên tục cải tiến cách đóng gói sản phẩm để làm sao vừa đẹp, vừa đơn
giản và bao bì có thể tận dụng bằng các nguyên liệu tái sinh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×