Tải bản đầy đủ

Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng ngữ văn 7 tại trường THCS lương thế vinh – krông ana đắk lắk

Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

Phần thứ nhất : MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
Lí do lí luận
Nghị quyết 29 – NQTW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế có viết: “ Chuyển mạnh
quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực
và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục
nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội...”. Bộ giáo dục Đào tạo đổi
mới chương trình SGK theo định hướng phát triển năng lực học sinh là quan điểm
cần thiết để xác định mức độ đạt được của từng năng lực, gợi ý cách thức kiểm tra
cũng như đánh giá năng lực học sinh..
Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý
tích cực hoá học sinh về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải
quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời
gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Tăng cường việc học tập
trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa
quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức

và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập
phức hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.
Lí do thực tiễn
Qua thực tế giảng dạy ở trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana –
tỉnh Đăk Lăk đa số học sinh chưa có sự say mê học môn Ngữ văn. Khả năng cảm
thụ, diễn đạt, trình bày về văn chương... còn nhiều hạn chế. Các em thiểu sự chuẩn
bị bài trước khi đến lớp, khi vào lớp học sinh rất thụ động. Một số em chỉ biết dựa
vào sách giáo khoa trả lời máy móc, không có tư duy sáng tạo...Một số giáo viên
còn quen với cách dạy học cũ, nặng về thuyết trình, chưa chú ý khai thác kênh
hình, hay bản đồ hoặc đưa thêm tư liệu minh họa cho bài dạy , ít tạo điều kiện cho
học sinh khai thác kiến thức. Từ đó việc học của học sinh trở nên nặng nề, nhàm
chán, hiệu quả học tập không cao.
Đặc biệt trong chương trình Ngữ văn THCS được xây dựng theo tinh thần tích
hợp. Các văn bản được lựa chọn theo tiêu chí thể loại văn bản ngoài yêu cầu về tính
tư tưởng phù hợp với tâm lí lứa tuổi THCS thể hiện qua các tác phẩm văn học còn
có nội dung là tính cập nhật, gắn kết với đời sống, đưa học sinh đến với những vấn
đề quen thuộc, gần gũi hằng ngày vừa có tình lâu dài mà mọi người quan tâm đến
thể hiện trong các văn bản nhật dụng. Giảng dạy văn bản nhật dụng theo định
hướng phát triển năng lực sẽ giúp học sinh phát huy những phẩm chất năng lực đáp
ứng được với yêu cầu của xã hội hiện đại tuy nhiên thực tế cho thấy trong giảng
Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

1


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

dạy văn bản nhật dụng nhiều giáo viên còn gặp rất nhiều khó khăn về lựa chọn
phương pháp phù hợp để có thế khai thác tốt bài học đảm bảo mục tiêu của tiết học
đồng thời có thể phát huy tối đa năng lực của học sinh.
Nhằm làm phong phú thêm nội dung bài học đồng thời phát huy được tính tích
cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện những kĩ năng cần
thiết, kích thích sự tìm tòi, phát hiện kiến thức mới, làm cho tiết học sinh động, hấp
dẫn, qua đó gây được hứng thú cho học sinh học tập bộ môn Ngữ văn, hạn chế sự
nhàm chán và phát huy tối đa những năng lực hiện có và sẽ có ở học sinh kết nối
giữa Văn học với đời sống, nâng cao chất lượng giảng dạy trong các tiết học về văn
bản nhật dụng
Tôi đã chọn nội dung “ Một số kinh nghiệm định hướng phát triển năng lực
học sinh trong dạy học văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại trường THCS Lương


Thế Vinh” là đối tượng nghiên cứu.
II. Mục đích( mục tiêu) nghiên cứu
Trọng tâm của đề tài là nghiên cứu giải pháp dạy học văn bản nhật dung
Ngữ văn 7 theo định hướng phát triển năng lực học sinh nhằm mục đích tạo sự hấp
dẫn, hứng thú cho các tiết học văn bản nhật dụng, phát triển những năng lực học
sinh cụ thể: năng lực đọc hiểu, năng lực thuyết trình, năng lực kết nối, năng lực giải
quyết vấn đề, năng lực hợp tác làm việc nhóm. Đối tượng nghiên cứu là học sinh
lớp 7 trường THCS Lương Thế Vinh huyện Krông Ana – tỉnh Đak Lak. Để nghiên
cứu đề tài này tôi đã sử dung các phương pháp sau
Phương pháp phân tích và tổng hợp
Phương pháp quan sát
Phương pháp thử nghiệm để kiểm nghiệm một sốkết quả mà đề tài đề xuất
Phương pháp phân tích và tổng hợp kinh nghiệm
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
Nghị quyết 29 – NQ TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục có
đưa ra những nội dung đổi mới như sau:
Chương trình dạy trong hệ thống được thiết kế theo quan điểm định hướng
phát triển năng lực kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để người học sau khi học
xong có năng lực thực hiện được công việc trong thực tiễn.
Việc thực hiện quan điểm định hướng trong giáo dục và dạy học sẽ giúp phát
triển năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp và làm cho việc học tập trở nên có
ý nghĩa hơn nhằm nâng cao năng lực của người học, giúp đào tạo những người có
đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại.
Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

2


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

Dạy học sử dụng kiến thức trong tình huống cụ thể. Thay vì tham nhồi nhét
cho học sinh nhiều kiến thức lí thuyết, dạy học định hướng phát triển năng lực chú
trọng tập dượt cho học sinh vận dụng các kiến thức kĩ năng học được vào các tình
huống thực tế, có ích cho cuộc sống sau này làm công dân, làm người lao động, có
năng lực sống tự lập.
Cũng như các môn học khác môn Ngữ văn có nhiệm vụ và khả năng góp phần
vào việc thể hiện mục tiêu đào tạo của Trường phổ thông nói chung, cung cấp cho
học sinh những kiến thức cơ bản của khoa học xã hội, thế giới tự nhiên, những
năng lực, kĩ năng giải quyết vấn đề ; nên đòi hỏi học sinh không chỉ biết mà còn
phải hiểu và vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống cho nên cùng với các
môn học khác việc học tập Ngữ văn áp dụng phương pháp này có thể tạo ra động
lực bên trong của sự học tập, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo phê phán, sự
hợp tác và kĩ năng giao tiếp.
Nhằm thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ
động của học sinh, những năm gần đây các Trường phổ thông đã chú ý đến việc đổi
mới soạn giảng ở giáo viên và tổ chức học tập ở học sinh, trong đó coi trọng vị trí
và vai trò của học sinh: Vừa là đối tượng vừa là chủ thể. Thông qua quá trình học
tập, dưới sự chỉ đạo của giáo viên học sinh phải tích cực, chủ động cải biên chính
mình.
Đặc điểm của dạy học phát triển năng lực: Lấy học sinh làm trung tâm
Dạy học lấy học sinh làm trung tâm được xem là phương pháp đáp ứng yêu
cầu cơ bản của mục tiêu giáo dục, đòi hỏi người học là chủ thể của hoạt động học,
họ phải tự học, tự nghiên cứu để tìm ra kiến thức bằng hành động của chính mình,
người học không chỉ được đặt trước những kiến thức có sẵn ở trong bài giảng của
giáo viên mà phải tự đặt mình vào tình huống có vấn đề của thực tiễn, từ đó tự
mình tìm ra cái chưa biết, cái cần khám phá, học để hành, hành để học, tức là tìm
kiếm kiến thức cho bản thân.
Còn người dạy chỉ là người tổ chức và hướng dẫn quá trình học tập, đạo diễn
cho người học tự tìm kiếm kiến thức và phương thức tìm kiếm kiến thức bằng hoạt
động của chính mình.
Quan hệ giữa người dạy và người học được thực hiện dựa trên cơ sở tin cậy và
hợp tác với nhau. Trong quá trình tìm kiếm kiến thức của người học có thể chưa
chính xác, chưa khoa học, người học có thể căn cứ vào kết luận của nguời dạy để tự
kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về cách học của mình.
Văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn THCS mang nội dung “gần
gũi, bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng đồngtrong xã hội
hiện đại” hướng người đọc tới những vấn đề thời sự hằng ngày mà mỗi cá nhân
cộng đồng đều quan tâm như môi trường, dân số, quyền trẻ em ... do đó những văn
Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

3


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

bản này giúp người dạy dễ dàng đạt được mục tiêu tăng tính thực hành, giảm lí
thuyết , gắn bài học với thực tiễn, hình thành và phát triển những phẩm chất năng
lực.
Xuất phát từ điều này tôi muốn tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn những phương
pháp để dạy học có hiệu quả đối với những văn bản nhật dụng.
II.Thực trạng của vấn đề
- Thuận lợi : Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư: tài liêu, tư liệu, tranh
ảnh khá phong phú, hệ thống công nghệ thông tin được trang bị tương đối đáp ứng
nhu cầu giảng dạy của giáo viên.
Học sinh ngoan, có ý thức cao trong học tập, phụ huynh khá quan tâm đến
việc học của con em.
Bản thân đã nhiều năm giảng dạy Ngữ văn 7 nên tôi cũng có những kinh
nghiệm trong giảng dạy chương trình Ngữ văn của khối học này.
- Khó khăn:
Cơ sở vật chất đã được đầu tư nhưng chưa thật đồng bộ.
Trường THCS Lương Thế Vinh là ngôi trường nằm trong địa bàn có nhiều
học sinh dân tộc thiểu số sự bất đồng về ngôn ngữ, phong tục tập quán cũng là một
trở ngại khá lớn cho giáo viên trong việc tổ chức hiệu quả bài học về văn bản nhật
dụng.
Tâm lí của học sinh xem nhẹ bộ môn Ngữ văn hơn so với các bộ môn Khoa
học tự nhiên, nên học sinh không ham thích bộ môn và không hứng thú trong giờ
học Văn, việc này dẫn đến học sinh không chịu khó nghiên cứu, tìm tòi kiến thức,
thực hành luyện tập nên khả năng cảm thụ và diễn đạt của các em rất hạn chế
không ít em viết không thành câu, nói chưa trọn ý, cảm xúc trở nên khô cằn, lời văn
nghèo nàn. Rụt rè nhút nhát khi thuyết trình trước đám đông, hằng năm chất lượng
của bộ môn rất thấp, nguồn cho chất lượng mũi nhọn không có.
Khi đi dự giờ đồng nghiệp giảng dạy văn bản nhật dụng tôi nhận thấy không
ít giáo viên coi văn bản là một thể loại cụ thể giống như truyện, kí... nên thường chỉ
chú ý đến khai thác và bình giá trên nhiều phương diện nghệ thuật mà chưa chú
trọng nhiều đến vấn đề xã hội đặt ra trong văn bản gần gũi với học sinh. Chưa vận
dụng linh hoạt các phương pháp dạy học cũng như các biện pháp tổ chức dạy học
nhằm gây hứng thú cho các em. Giáo viên còn có tâm lí phân vân không biết có
nên sử dụng phương pháp giảng bình khi dạy những văn bản này không và nếu có
thì nên sử dụng ở mức độ như thế nào. Nhiều ý kiến cho rằng : “ Chất văn” trong
văn bản nhật dụng không nhiều nếu không chú ý dễ biến giờ Ngữ văn thành bài
thuyết trình về một vấn đề lịch sử, sinh học, hay pháp luật, dẫn đến hiệu quả các
tiết dạy học các loại văn bản này chưa cao
Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

4


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Ngữ văn 7 tôi cảm thấy rất trăn
trở về điều nay làm thế nào để có được một tiết dạy hay làm cho học sinh không
quay lưng lại với bộ môn, thắp lên ngọn lửa đam mê bộ môn Ngữ văn trong học
sinh, kết nối giữa kiến thức văn chương với đời sống để học sinh nhìn nhận ra mục
đích của việc học bộ môn mình giảng dạy, làm thế nào để qua việc giảng dạy Ngữ
văn của mình có thể hình thành những phẩm chất năng lực cho các em giúp các em
có thể tự tin và linh hoạt giải quyết những tình huống có vấn đề trong đời sống.
Chính những trăn trở này đã thôi thúc tôi phải tìm kiếm những giải pháp để nâng
cao chất lượng giảng dạy và phát triển những phẩm chất năng lực của người học từ
những văn bản nhật dụng của chương trình ngữ văn 7. Đây cũng là lí do tôi chọn đề
tài này để nghiên cứu
III. Các giải pháp đã tiến hành để giảo quyết vấn đề
Nhằm giúp giáo viên có được cách tổ chức dạy học phần văn bản nhật dụng
Ngữ văn 7 theo định hướng phát triển năng lực để đạt được mục đích kích thích ở
học sinh khả năng tư duy, tìm tòi và liên hệ vấn đề với thực tiễn đời sống. Tôi xin
nêu một số giải pháp được đúc kết từ chính kinh nghiệm giảng dạy của tôi, khi vận
dụng những giải pháp sau đây tôi nhận thấy một sự thay đổi khá rõ về thái độ, tinh
thần của học sinh đối với việc học văn bản nhật dụng. Giải pháp cụ thể như sau:
Giải pháp1. Làm tốt khâu chuẩn bị cho bài dạy.
- Chuẩn bị kiến thức dạy học
Vì mục tiêu của các bài học văn bản nhật dụng là giúp học sinh có vốn hiểu
biết vấn đề lớn về đời sống như giáo dục, môi trường, xã hội ... từ đó tăng cường ý
thức công dân của các em nên việc chuẩn bị kiến thức hỗ trợ cho bài học văn bản
nhật dụng mang một ý nghĩa tích hợp rộng hơn đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn của
cả thầy và trò. Giáo viên phải làm tốt khâu thiết kế giáo án bằng việc nghiên cứu
nội dung sgk và tư liệu từ các kênh thông tin , đồng thời trước mỗi bài học giáo
viên phải có kế hoạch giao nhiệm vụ cho học sinh như thu thập, sưu tầm tư liệu
phục vụ cho bài học sắp tới.
Ví dụ: Trước khi dạy văn bản “ Sài Gòn tôi yêu” giáo viên nghiên cứu kĩ kiến
thức về địa lí, tự nhiên, con người Sài Gòn. Với sự nghiên cứu kiến thức kĩ như vậy
giáo viên có thể giúp học sinh hiểu rộng, hiểu đúng về Sài Gòn.
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh tự tìm hiểu về địa danh này bằng sự gợi
ý về các kênh thông tin để lấy tư liệu, tài liêu, thông tin.
Trong tiết dạy giáo viên yêu cầu học sinh thuyết trình, học sinh đại diện trình
bày, các học sinh khác bổ sung hoàn chỉnh.
Với cách thức này tôi nhận thấy tiết học khá sinh động, các em thuyết trình vấn
đề rất tự tin, rất chủ động, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu
Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

5


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

- Chuẩn bị phương tiện dạy học, kĩ thuật dạy học
Chủ đề nhật dụng trong các văn bản Ngữ văn 7 khá phong phú bởi vậy để giúp
học sinh nắm được những nội dung bài học một cách sâu sắc và phát triển những
phẩm chất năng lực thì giáo viên ngoài sử dụng những phương tiện dạy học truyền
thống như SGK , bảng, phân trắng, tranh ảnh, sô đồ minh họa cần phải kết hợp
thật tốt các phương tiện hiện đại như máy tinh, máy chiếu... khai thác triệt để thế
mạnh của Công nghệ thông tin trong dạy học (Internet, các phần mềm)
+ Xác định mục tiêu bài học: Trong kế hoạch bài dạy giáo viên cần xác định
rõ các yêu cầu về Kiến thức, kỹ năng, thái độ và các năng lực hướng đến.
Bằng việc xác định mục tiêu này trong quá trình dạy học giáo viên sẽ có thể lựa
chọn được phương pháp giảng dạy phù hợp , cách thức tổ chức lớp học theo đúng
mục tiêu đã định.
+ Xác định các phương pháp dạy học theo đặc thù bộ môn : Bên canh những
phương pháp dạy học truyền thống cần chú ý các phương pháp dạy học tích cực
như: phương pháp trực quan, phương pháp làm việc theo nhóm, phương pháp đóng
vai, phương pháp tích hợp...
Giải pháp 2. Thực hiện giờ dạy học theo hướng mở, vận dụng linh hoạt các
phương pháp dạy học tích cực:
Tính chất của văn bản nhật dụng là tính thời sự do vậy việc dạy học văn bản
này giáo viên không nên quá đặt nặng vấn đề về nghệ thuật mà cần làm cho học
sinh hiểu được “vấn đề’ mà văn bản đề cập đã và đang diễn ra như thế nào? nó có
tác động gì đến cuộc sống xã hội nói chung và đối với bản thân học sinh nói riêng
từ đó học sinh có thể hình thành được những quan điểm đánh giá riêng của mình.
Do vậy để thực hiện một giờ dạy học văn bản nhật dụng phát huy được tính tích
cực cả học sinh và làm cho một tiết học trở nên sinh động, nhẹ nhàng giáo viên cần
làm tốt các nội dung sau:
a. Khởi động bài học một cách hấp dẫn.
- Khởi động bài học theo kiểu tổ chức trò chơi
Giáo viên có thể chia lớp theo tổ, theo nhóm, cặp đôi tham gia một số trò chơi
đã được giáo viên chuẩn bị dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong một thời
gian hạn định có thể là 3-4 phút. Việc làm này sẽ giúp học sinh hứng thú, gợi sự tò
mò, sáng tạo ở học sinh và tạo tâm thế tốt choviệc lĩnh hội nội dung chính của bài
học.
Ví dụ: Bắt đầu cho bài học “ Cổng trường mở ra” giáo viên tổ chức cho học
sinh chơi trò giải mã ô chữ.
Giáo viên có thể thiết kế một slide với hàng loạt ô, mỗi ô chứa một kí tự cần
giải mã, để giải mã được những ô trên học sinh phải trả lời được những câu hỏi của
Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

6


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

giáo viên. Lưu ý giáo viên đề ra những câu hỏi để giải mã ô chữ không được quá
khó vì sẽ làm mất nhiều thời gian và tạo cho học sinh cảm giác bức bí dễ bỏ cuộc.
Khi tổ chức trò chơi giải mã ô chữ giáo viên sẽ huy động được sự hợp tác của
tất cả đối tượng học sinh, học sinh trao đổi, thảo luận, thi đua, động não, kết nối với
thực tế đời sống... để giải mã. Qua đây các em sẽ phát triển năng lực giải quyết vấn
đề, năng lực hợp tác, năng lực kết nối
Nội dung câu hỏi để giải mã ô chữ thì phần trả lời của nó phải liên quan đến
chủ đề của bài học.Từ việc học sinh giải mã được từ khóa của ô chữ giáo viên giới
thiệu bài
Khởi động bài học theo kiểu kết hợp trình chiếu hình ảnh nêu tinh huống
có vấn đề:
Giáo viên trình chiếu những hình ảnh và clíp liên quan đến vấn đề nhật dụng
của văn bản sau đó giáo viên đưa ra nhưng tình huống có vấn đề để học sinh giải
quyết trên cở đó giáo viên dẫn vào bài.
- Khi dạy bài “ Cuộc chia tay của những con búp bê” giáo viên có thể nêu vấn
đề như sau: Trong cuộc sống, trên báo đài và nhiều kênh thông tin , em đã từng
chứng kiến về hoàn cảnh những bạn nhỏ thiếu tình yêu thương của người cha,
người mẹ vì những lí do khác nhau. Em cảm thấy như thế nào về điều này?
Cách thức giới thiệu bài mới này đã tạo cơ hội cho học sinh bộc lộ những quan
điểm của cá nhân bằng khả năng diễn đạt, thuyết trình trước lớp của mình từ đây
học sinh sẽ tự tin hơn trong giao tiếp, các em sẽ biết kết nối vấn đề đời sống để giải
quyết
Tóm lại có nhiều cách vào bài khác nhau để phát huy năng lực của học sinh tuy
nhiên để có phần vào bài hiệu quả, hấp dẫn giáo viên phải không ngừng tìm tòi,
trau dồi vốn hiểu biết của mình về những vấn đề nhật dụng của văn bản.
b. Tổ chức giờ dạy bằng sự kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp
+ Phương pháp thuyết trình: giáo viên tăng cường phương pháp thuyết trình
giải quyết vấn đề : trong quá trình giảng dạy nội dung bài dạy giáo viên nêu vấn đề
vạch những mâu thuẫn trong nhận thức. Người học luôn luôn được đặt trong tình
huống có vấn đề, nên có thói quen suy nghĩa logic, biết cách phân biệt vấn đề và
giải quyết vấn đề.
Ví dụ, với phương pháp thuyết trình của học sinh, ở văn bản "Ca Huế trên sông
Hương", giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu ở nhà những hiểu biết của mình về
Huế và ca Huế, khuyến khích những cách tìm hiểu có sự hỗ trợ của công nghệ
thông tin.
Trong quá trình giảng dạy phần đọc hiểu văn bản giáo viên tổ chức cho học
sinh thuyết trình nội dung đã được chuẩn bị sau đó các học sinh khác bổ sung để
Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

7


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

hoàn chỉnh nội dung. Tiếp theo giáo viên nhận xét và động viên học sinh bằng cách
cho điểm, hoặc thưởng một món quà nhỏ.
Với hoạt động này tôi nhận thấy học sinh rất hứng thú với nội dung bài học và
khả năng ngôn ngữ của học sinh được nâng lên rõ rệt, sự tự tin, mạnh dạn trước tập
thể của các em được rèn luyện.
Khi dạy về văn bản “ Cuộc chia tay của những con búp bê” giáo viên tạo tình
huống có vấn đề để khắc sâu kiến thức đồng thời qua đó phát triển năng lực kết nối
của học sinh ví dụ như: Trong thực tế đời sống em đã từng biết đến hoàn cảnh nào
giống hoàn cảnh của hai nhân vật Thành và Thủy chưa? Em nghĩ gì về cuộc chia
tay của bố mẹ hai nhân vật Thành và Thủy. Học sinh bằng sự kết nối với hiểu biết
đời sống để giải quyết vấn đề giáo viên đặt ra.. Qua đây giáo viên đã phát triển
năng lực kết nối để giải quyết vấn đề ở học sinh.
+ Phương pháp học tập nhóm: Là một trong những phương pháp tạo được
sự tham gia tích cực của học sinh trong học tập, học sinh được tham gia trao đổi,
bàn bạc, chia sẻ ý kiến về một vấn đề mà cả nhóm cùng quan tâm thảo luận, được
tự do bày tỏ quan điểm của mình, rèn luyện kĩ năng giải quyết những vấn đề khó
khăn. Sử dụng phương pháp này sẽ giúp học sinh phát triển được, năng lực sáng
tạo, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề.
Trong phương pháp này giáo viên chia lớp thành các nhóm hợp lí,nhóm nào
cũng có học sinh khá giỏi đan xen với học sinh năng lực còn hạn chế, học sinh
đồng bào thiểu số ( nhóm theo tổ, cặp đôi, nhóm bốn sau đó giáo viên đặt vấn đề
( những vấn đề trọng tâm của bài học, văn bản) học sinh thảo luận trong nhóm để
giải quyết vấn đề. Trong qua trình tổ chức học sinh thảo luận nhóm giáo viên nên
định hướng cho nhóm trưởng cách thức thảo luận (phân nhiệm cụ thể cho các thành
viên trong nhóm, tùy theo từng năng lực của các thành viên mà giao nhiệm vụ phù
hợp) để phát huy tối đa năng lực của các thành viên trong nhóm và tạo cơ hội cho
các bạn năng lực còn hạn chế được rèn luyện và bồi đắp.
Ví dụ: Khi dạy phần củng cố văn bản "Ca Huế trên sông Hương". Giáo viên
tổ chức hoạt động nhóm, giáo viên chiavlớp thành 4 nhóm tương ứng với 4 tổ, sau
đó giáo viên nêu vấn đề: “Nếu được là một hướng dẫn viên du lịch em sẽ nói gì để
quảng bá về ca Huế?
Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trong 3 phút. Học sinh làm việc nhóm, giáo
viên quan sát và có sự hỗ trợ kịp thời. Sau đó học sinh thuyết trình, giáo viên có
thể hướng dẫn một vài kĩ năng của người hướng dẫn viên. Giáo viên cho học sinh
nói lên những cảm nhận sau các phần thuyết trình của các bạn. Tiếp theo giáo viên
nhận xét và động viên.
Sau đó, mời đại diện (bất kì một học sinh nào trong nhóm) lên trình bày
trước lớp như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ.
Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

8


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

Sử dụng phương pháp này ở tất cả các khâu tổ chức dạy học, học sinh có cơ
hội được trình bày hiểu biết của mình, nói lên tiếng nói suy nghĩ của cá nhân mình
từ đó có thể hiểu được những ý nghĩa thiết thực mà các văn bản nhật dụng, mang
lại, phát triển năng lực hợp tác và năng lực ngôn ngữ, năng lực kết nối
Cùng với đó, sử dụng các mẩu chuyện, dẫn chứng mang tính thực tế, lịch
sử (áp dụng tùy vào nội dung từng bài), để kích thích gây tò mò, hứng thú, say mê
cho học sinh. Giúp học sinh hiểu bài dễ hơn, nhanh hơn qua phần giới thiệu bài và
liên hệ ngay từng phần của bài học.
Để đạt được những yêu cầu, kết quả đó, giáo viên phải luôn luôn tìm tòi, lắng
nghe, nắm bắt thông tin cập nhật (liên quan đến nội từng văn bản nhật dụng) qua
đài, trên báo chí, qua thông tin mạng, qua tình hình thời sự trong
nước,quốctế…,để vận dụng vào bài giảng.
+ Phương pháp đóng vai:
Giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm, đóng vai nhân vật
trong tác phẩm tự sự, kịch hoặc xử lý một tình huống giao tiếp giả định.
Để tổ chức hoạt động này giáo viên gợi ý cho học sinh chọn nội dung phù
hợp, xây dựng một đoạn kịch bản và thực hiện đóng vai. Hoạt động này phải mất
nhiều thời gian do vậy giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh để các em
tự tập luyện ở nhà, trên lớp sẽ kết hợp thực hiện trong giờ hoạt động ngữ văn.
Phương pháp đóng vai sẽ giúp học sinh tự chủ trong giải quyết vấn đề, kích thích
sự sáng tạo, phát triển năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác ở học sinh. Kể cả những
học sinh yếu, học sinh dân tộc thiểu số cùng có điều kiện, cơ hội để thể hiện những
phẩm chất năng lực, đưa ra những quan điểm, ý kiến cá nhân của mình về những
vấn đề mình quan tâm, vấn đề mang màu sắc địa phương, bản sắc văn hóa dân tộc.
Ví dụ: Khi dạy văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” giáo viên có
thể yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đóng vai nhân vật xây dựng vở kịch chuyển
thể từ nội dung của văn bản.
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm tương ứng với 4 tổ, mỗi tổ sẽ chọn bất cứ
tình huống nào trong văn bản để xây dựng thành kịch nhưng yêu cầu vở kịch phải
thể hiện được chủ đề nhật dụng của văn bản.
- Đến tiết trải nghiệm sáng tạo học sinh sẽ thể hiện vở kịch này.
- Giáo viên uốn nắn những điểm chưa được của học sinh khi các em thể hiện
xong các sản phẩm của nhóm.
Ở phương pháp này, tôi nhận thấy học sinh của mình rất hào hứng, các em đã
biết tự lựa chọn những nội dung trọng tâm của bài để chuyển thể thành kịch bản,
các em cũng biết kết nối với thực tế đời sống để đưa vào sán phẩm của nhóm.
Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

9


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

+ Phương pháp trải nghiệm thực tế, sáng tạo: Tổ chức cho học sinh trải
nghiệm thực tế những địa điểm liên quan đến bài học, theo đó, Học sinh sẽ tự rút
ra kiến thức cho bản thân về lịc sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. Ở trường THCS
Lương Thế Vinh, hàng năm đều tổ chức cho học sinh đi tham quan thực địa gồm
các điểm đến như Bảo tàng văn hóa Đăklăk, Nhà đày Buôn Ma Thuột, các buôn
làng, những công trình thủy lợi lớn...,đây là một trong những hoạt động hết sức
thiết thực, bài thu hoạch của học sinh là những sản phẩm sáng tạo dựa trên những
nội dung bài học kết hợp với thực tế trải nghiệm. Điều này đã giúp học sinh phát
huy được năng lực tự chủ, năng lực sáng tạo, năng lực quan sát cảm thụ.
+ Phương pháp dạy học tích hợp, liên môn. Có thể tích hợp ba phân môn
hoặc tích hợp môn Ngữ văn với các phân môn khác như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục
công dân; tích hợp giữa kiến thức trong sách vở với kiến thức thực tế ngoài cuộc
sống. Các vấn đề được đề cập trong các văn bản nhật dụng trong chương trình ngữ
văn 7 là những vấn đề cũng được đề cập nhiều trongcác môn học khác Ví dụ: Vấn
đề Quyền trẻ em được đề cập trong chương trình Giáo dục công dân lớp 7.
Việc dạy học tích hợp (gồm tích hợp nội môn và tích hợp liên môn) sẽ đem
lại hiệu quả cao trong việc khai thác nội dung văn bản, đồng thời sẽ làm cho học
sinh thấy được một cách rõ nét tính thời sự của vấn đề đặt ra trong văn bản.
Trong quá trình dạy học có thể xây dựng một số tình huống thực tiễn hặc
tình huống giả định và yêu cầu các nhóm học sinh tìm cách giải quyết. Phát huy
tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong dạy học môn Ngữ văn , đó chính là quan
điểm dạy học đổi mới. Đáp ứng quan điểm tích cực trong dạy học văn bản nhật
dụng là giáo viên lựa chọn và kết hợp các biện pháp dạy học, các cách tổ chức dạy
học, các phương tiện dạy học có thể khai thác tốt nhất năng lực tự học của HS. Thu
thập, sưu tầm các nguồn tư liệu ngoài văn bản liên quan đến nội dung văn bản là
công việc dạy và học chủ động tích cực của giáo viên và học sinh trong khâu
chuẩn bị bài học. Nhưng xử lí nguồn thông tin đó theo cách nào để tích cực hoá dạy
học văn bản nhật dụng ? Đó sẽ là lựa chọn các thông tin bên ngoài phù hợp với
từng nội dung bên trong văn bản được giới thiệu trực tiếp hoặc qua phương tiện
điện tử, cùng với lời thuyết minh ngắn gọn của học sinh hoặc giáo viên để làm rõ
thêm nội dung nhật dụng của văn bản được học.
Gắn kết đọc - hiểu văn bản nhật dụng với các tri thức tương ứng của phương
thức biểu đạt (tích hợp với văn, tập làm văn). Gắn kết đọc - hiểu văn bản nhật dụng
với các tri thức ngoài văn bản liên quan đến chủ đề văn bản nhật dụng (tích hợp
đọc văn với kiến thức liên quan). Đặc biệt gắn kết chủ đề nhật dụng gợi lên từ văn
bản với phạm vi tương ứng của đời sống xã hội của cá nhân và cộng đồng hiện đại
Ví dụ: Với bài “Cuộc chia tay của những con búp bê” có tích hợp kiến thức của
môn Giáo dục công dân 7 bài Quyền trẻ em.
Thực tế dạy học tích hợp giáo viên có thể lựa chọn những nội dung kiến
thức từ các môn học khác có liên quan đến chủ đề, đề tài của bài học qua đó gợi
Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

10


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

cho học sinh ý thức vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau trong việc giải
quyết vấn đề đặt ra. Tuy nhiên nên lựa chọn phương pháp này trong việc giải quyết
tình huống thực tiễn xuất phát từ nội dung bài học. Bằng cách làm này học sinh sẽ
thấy được tính thống nhất của môn Ngữ văn với nhiều môn khoa học khác.
Giải pháp 3. Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ các phương pháp dạy học
theo đặc thù môn Ngữ văn.
Sử dụng tranh ảnh tư liệu phục vụ cho bài dạy. Phần mềm trình chiếu
Powerpoin. Có thể nói sự thành công của phương pháp dạy học mới là nhờ có sự
hỗ trợ tích cực từ CNTT. Có thể mất nhiều thời gian hơn trong khâu chuẩn bị song
chính CNTT làm cho công việc của người giáo viên nhẹ đi rất nhiều khi lên lớp.
mặt khác việc khai thác thông tin cập nhật, các hình ảnh minh họa làm cho học
sinh như là được “mắt thấy, tai nghe” về những vấn đề được đề cập.
Để học sinh thực sự làm chủ quá trình học tập giáo viên cần kết hợp một
cách đồng bộ các giải pháp nói trên. Phát triển năng lực học sinh không phải là học
lỏm cách làm mà phải là tự học sinh tìm ra những thắc mắc, những mâu thuẩn và
biết cách để giải quyết mâu thuẫn đó. Việc thực hiện các giải pháp nêu trên phải
mang tính đồng bộ với việc khai thác đồ dùng dạy học, trang thiết bị dạy học và cơ
sở vật chất của nhà trường. Học sinh cần phải được nói, được làm, được thể hiện
mình trong quá trình học tập, có như vậy việc dạy học của giáo viên mới cóthể giúp
cho học sinh phát triển được năng lực của mình.
IV.Tính mới của giải pháp
Giáo dục theo định hướng năng lực nhằm đảm bảo đầu ra của việc dạy học
thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng
lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiến nhằm chuẩn bị cho con
người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp. Chương
trình này nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách chủ thể của qua trình nhận
thức
Thực hiện quan điểm giáo dục hướng đến người học, đánh giá kết quả giáo
dục phải hướng tới việc sau khi học, học sinh có thể áp dụng kiến thức, kĩ năng
được học trong nhà trường vào cuộc sống chứ không phải chỉ đánh giá từng đơn vị
kiến thức, kĩ năng riêng lẻ do đó phải có cách đánh giá dựa trên năng lực .
Trong phạm vi đề tài này, tôi tập trung nghiên cứu một số phương pháp dạy
học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học mà tôi
cho là phù hợp để vận dụng vào việc dạy học văn bản nhật dụng Ngữ văn 7. Từ đó
đưa ra những cách tiếp cận giảng dạy văn bản nhật dụng có hiệu quả làm tiền đề áp
dụng rộng rãi cho những năm sau.
Các giải pháp nêu ra trong sáng kiến không phải hoàn toàn mới, cái mới ở
sáng kiến này, trên cơ sở những phương pháp dạy học đã có, tôi đã phát triển thêm
Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

11


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

cho phù hợp với việc tổ chức một tiết dạy học văn bản nhật dụng Ngữ văn lớp 7 đạt
hiệu quả và phát huy những phẩm chất năng lực người học.
V. Hiệu quả của Sáng kiến kinh nghiệm
Từ năm học 2017-2018, khi tôi tập trung nghiên cứu và áp dụng cải tiến
phương pháp dạy học thì chất lượng giờ học đã được nâng lên rõ rệt, khả năng
học sinh hai lớp 7 Trường THCS Lương Thế Vinh mà tôi đảm nhận trong việc
nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề liên quan đến nội dung bài học cũng trở nên
hiệu quả hơn. Tôi cũng đã tổ chức khảo nghiệm cu thể:
+ Đối với học sinh:
Trước và sau khi tôi áp dụng những phương pháp dạy học này
Khi dạy bài Ca Huế trên sông Hương, tôi đưa ra vấn đề cho học sinh
trao đổi, thảo luận như sau: Hiện nay, nước ta đã và đang trên con đường hội nhập,
nền văn hóa Việt Nam tiếp xúc và giao thoa với nhiều nền văn hóa khác nhau trên
thế giới, hãy cho biết quan điểm của em trong việc xây dựng và phát huy các giá
trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của học sinh và việc đưa ra kết
quả đúng với yêu cầu tôi thu được kết quả như sau: Bảng tổng hợp kết quả khảo
nghiệm. Kiểm chứng năng lực
Năm
học

Lớp

Kiểm chứng năng lực ( Mức độ trung bình trở lên)
Năng
lực đọc
hiểu
văn bản

Năng
lực hợp
tác làm
việc
nhóm

Năng
lực giải
quyết
vấn đề

Năng
lực
thuyết
trình

Năng lực
sáng tạo

20172018

7ª2

30/37

30/37

25/37

19/37

14/37

7ª5

20/34

19/34

20/34

17/34

12/34

20182019

7ª1

35/35

36/35

30/35

20/35

20/35

7ª4

29/36

28/36

24/36

18/36

15/36

Ghi
chú

- Đối với những học sinh năng lực còn hạn chế, học sinh Dân tộc thiểu số tôi
nhận thấy có một sự tiến bộ đáng kể, các em có quan tâm hơn đến bộ môn Ngữ
văn, yêu thích và tích cực khi được giao nhiệm vụ trong thảo luận nhóm và làm
việc nhóm nhất là với các tiết trải nghiệm sáng tạo.
Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

12


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

Tỉ lệ học sinh khá giỏi cao hơn so với năm trước, tỉ lệ học sinh trung bình trở
lên ở học sinh Dân tộc thiểu số tăng lên rõ rệt
Với kết quả như trên có thể thấy rằng việc áp dụng những sáng kiến về đổi
mới phương pháp dạy học đã đem lại những kết quả cao hơn. Học sinh tích cực
tìm tòi sáng tạo trong các hoạt động học tập. Kết quả học tập của học sinh qua các
năm được nâng lên rõ rệt, qua mỗi bài dạy về văn bản nhật dụng trong chương
trình.
Phần thứ ba: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
Một giờ học văn bản nhật dụng không chỉ đơn thuần là một tiết học khám
phá vẻ đẹp của tác phẩm văn chương mà còn là giờ bồi dưỡng nhân cách, năng lực
ứng xử trước các vấn đề nóng bỏng của cuộc sống xã hội hiện đại. Song nếu mỗi
giáo viên đều tâm huyết với nghề, với mục tiêu giáo dục tích cực thì tôi thiết nghĩ
không có gì là chúng ta không thể làm được để nâng cao chất lựong giáo dục.Mỗi
thầy cô cần chú tâm đến bài giảng của mình từ khâu đầu tiên cho đến khâu cuối
cùng của tiết học, thể hiện nó bằng những câu hỏi vừa phù hợp tâm sinh lí lứa tuổi
vừa phát huy được những năng lực của người học, phù hợp với đặc trưng bộ môn,
phù hợp với điều kiện trang thiết bị của nhà trường. Có như thế những quan niệm
nhân sinh, bài học về thế giới quan, về lối sống, về lí tưởng, hòài bão ước mơ được
các em lĩnh hội và thực hiện. Cũng biết rằng những ý tưởng tôi đưa ra không phải
hoàn toàn mới nhưng nó chính là những sự kết hợp của những cái đã có với những
cái thuộc về kinh nghiệm giảng dạy của cá nhân tôi , hi vọng những kinh nghiệm
nhỏ bé của mình sẽ là một bông hoa nhỏ đồng hành cùng ngàn hoa tươi sắc trong
các trường THCS góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 29 – NQTW 8 khóa XI
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
II. Kiến nghị
- Đối với giáo viên
Tìm hiểu thực tế nhiều hơn nữa những vấn đề xung quanh để giải đáp những
thắc mắc của các em học sinh.
Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực
học sinh
- Đối với nhà trường
Nhà trường đầu tư hơn nữa cho cơ sở vật chất, nhất là công nghệ thông tin.
Tổ chức những buổi ngoại khóa để nâng cao hiểu biết, mở rộng chương trình
tìm hiểu địa phương, hình thành những kĩ năng sống cho các em học sinh.

Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

13


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

Nếu có thể bố trí thời gian và tạo điều kiện cho học sinh có những chuyến đi
thực tế trải nghiệm sáng tạo để học sinh có thêm sự hiểu biết và hình thành những
phẩm chất năng lực
Rất mong sự góp ý của đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiên hơn.
Buôn Trấp, ngày 2 tháng 5 năm 2019
Người viêt

Lưu Thị Hiền Phương

Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

14


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Trang mạng Google
- Nghị quyết số 29 BCHTƯ 8 khóa XI
- Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên
- Sách giáo khoa và sách giao viên Ngữ văn 7
- Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ văn 7
- Sách giáo khoa GDCD 7,9

Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

15


Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7 tại
trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana- Đắk Lắk

MỤC LỤC
Phần thứ nhất: PHẦN MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
II. Mục đích nghiên cứu
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
II. Thực trạng vấn đề
III. Các giải pháp, biện pháp
VI. Tính mới của giải pháp
V V. Hiệu quả SKKN
Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu Thị Hiền Phương – THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắk Lắk

Trang
2
3
3
5
6
7
12
13
14
14
15
16

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×