Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tại trường THCS lê văn tám

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
GIẢI PHÁP CÔNG TÁC QUẢN LÝ
I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN
- Họ và tên: Nguyễn Văn Quý

Năm sinh: 1966

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐHSP Hóa học
- Chức năng, nhiệm vụ được phân công: Quản lý giáo dục
- Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Văn Tám
II. NỘI DUNG
1. Tên giải pháp: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản
lý tại trường THCS Lê Văn Tám”.
2. Nêu thực trạng tình hình của tập thể trước khi chưa thực hiện giải pháp
quản lý.
Năm học 2018 – 2019 Trường THCS Lê Văn Tám có 12 lớp với 426 học sinh;
cơ sở vật chất nhà trường hiện có: Gồm 8 phòng học tầng lầu; 01 phòng cấp 4 (bán
kiên cố); 01 phòng thông minh; 01 phòng thiết bị; 01 phòng hội đồng; 04 phòng hiệu

bộ tất cả các phòng trên đây đều là bán kiên cố không đúng quy cách. Sân chơi bãi tập
còn hạn chế cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Việc chăm lo và tạo động lực để phát triển đội ngũ trong những năm vừa qua
chưa được quan tâm đúng mức.
Động cơ phấn đấu của một số giáo viên chưa cao.
Biện pháp, giải pháp thực hiện phong trào thi đua hai tốt còn bất cập, hạn chế
3. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc đưa ra giải pháp.
Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường là một
việc làm cần thiết, mang tính chiến lược lâu dài, tác động trực tiếp đến chất lượng giáo
dục toàn diện của ngành giáo dục nói chung, của trường THCS Lê Văn Tám nói riêng.
Đổi mới công tác quản lý giáo dục trường THCS là từng bước thực hiện mục tiêu giáo
dục của Đảng về chuẩn hóa, hiện đại hóa trong giáo dục và đào tạo.
Thực chất của công tác quản lý nhà trường là quản lý hoạt động dạy học, công
việc này được tiến hành thường xuyên, liên tục qua từng học kỳ và từng năm học, là
điều kiện tất yếu để nhà trường đáp ứng được mục tiêu giáo dục là: “ Nâng cao dân trí,


đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Trong những năm gần đây, cấp uỷ
Đảng, chính quyền và các đoàn thể xã hội, nhân dân địa phương đã quan tâm sâu sắc
đến giáo dục và nhận thức rõ vai trò của giáo dục đào tạo đối với sự phát triển xã hội,
của địa phương và cá nhân mỗi người.
Đội ngũ cán bộ giáo viên tương đối đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng. Hầu
hết các thầy, cô giáo nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Tập thể sư phạm của trường
luôn đoàn kết, chấp hành tốt qui chế của ngành, nội quy, nề nếp, kỷ luật của trường. Có
ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo, tự giác trong công việc, giúp đỡ nhau
hoàn thành tốt công việc được giao.
Về cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập và giảng dạy: Tương đối đủ số
phòng học và chỗ ngồi cho học sinh. Các trang thiết bị đã được cung cấp tương đối
đảm bảo quy định những đồ dùng và thiết bị giảng dạy tối thiểu của ngành. Nhìn
chung học sinh đi học có tỷ lệ chuyên cần cao, trong quá trình học tập chịu khó rèn
luyện tu dưỡng, thực hiện tốt các quy định của nhà trường. Nhà trường luôn nhận được
sự quan tâm của các cấp.
Tuy nhiên, trong thực tế nhà trường vẫn còn một số tồn tại đó là: Năng lực
chuyên môn của một số giáo viên còn hạn chế về kiến thức và nghiệp vụ sư phạm
trước yêu cầu của chương trình đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Đa phần các em
là con nông dân, mức độ hiểu biết và khả năng tiếp thu kiến thức của các em chưa
đồng đều. Cơ sở vật chất còn thiếu hầu như chưa có phòng chức năng, đồ dùng, thiết bị
phục vụ cho chương trình dạy học còn thiếu nên cũng ảnh hưởng tới việc tổ chức giáo
dục của trường.
4. Các giải pháp quản lý


a. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện giải pháp quản lý
Trong các nhà trường, đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo
dục, chất lượng giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới tốt
Trường có nhiều giáo viên giỏi thì mới có nhiều lớp đạt chất lượng cao.
Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là nhân tố quyết định hiệu quả giáo dục của các
khối lớp. Muốn có phong trào toàn diện mạnh thì phải có đội ngũ giáo viên cốt cán
giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về công tác chủ nhiệm lớp, giỏi về chỉ đạo hoạt
động Đoàn, Đội. Có đội ngũ cốt cán giỏi, nhưng điều hành như thế nào để họ tận tâm
với nghề lại có trách nhiệm cao trong tập thể, phối hợp nhịp nhàng, đồng thuận, vì mục
tiêu chung của trường, trách nhiệm này lại là của người quản lý.
Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vị trí con
người, coi con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển.
Thực hiện nhiệm vụ của Giáo dục đặc biệt giáo dục đạo đức, kỷ năng sống cho
học sinh vai trò chủ đạo không ai khác ngoài vai trò của người thầy giáo, vì đó là lực
lượng chủ chốt của ngành, đồng thời quyết định sự thành bại sự nghiệp Giáo dục - Đào
tạo. Từ nhận thức về vai trò của một cán bộ quản lý, tôi nhận thấy cần phải quan tâm


đặc biệt tới công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên và xem đó là đòi hỏi cấp
bách cần được giải quyết. Trong những năm qua đặc biệt là năm học 2018– 2019
trường chúng tôi đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý góp phần tạo nên chất lượng
giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển. Tôi xin đưa ra kinh nghiệm: “Một số
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tại trường THCS Lê Văn
Tám”.
b. Các giải pháp cụ thể
b.1 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống
* Đối với đội ngũ CBVC:
- Trước hết là người quản lý tôi luôn xác định mình phải thực sự là người đầu
tàu, có lập trường tư tưởng vững vàng và phải có cái tâm, cái tầm, hết lòng sự nghiệp
giáo dục của địa phương, coi trường là nhà. Luôn trăn trở tìm ra giải pháp tối ưu, phát
huy những mặt mạnh của tập thể và tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp. Phải làm tốt
công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị trong đội ngũ CBGVCNV nhà
trường để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của
nhà trường. Cần thực hiện đổi mới công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo của nhà
trường, của tổ chuyên môn và các bộ phận một cách khoa học và lô gic: Đồng bộ về
hình thức, đầy đủ về nội dung, cụ thể về giải pháp và chỉ tiêu thực hiện. Có những giải
pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục học sinh; Chú
trọng chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn của nhà trường. Chỉ đạo thực
hiện kế hoạch: “ Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” và các
phong trào thi đua xây dựng: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; một cách
đồng bộ, khoa học trong quá trình thực hiện mục tiêu chung của nhà trường cần làm
tốt công tác kiểm tra nội bộ nhà trường; Công tác thi đua khen thưởng để nhân rộng
những gương điển hình tiên tiến trong nhà trường.
- Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đảng trường học về việc tăng cường nhận
thức, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong lối sống lành mạnh cho
cán bộ đảng viên, giáo viên.
- Xây dựng chi bộ Đảng trong nhà trường luôn trong sạch vững mạnh có ý nghĩa
tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức trong
nhà trường.
- Xây dựng Nghị quyết của Chi bộ năm, tháng trong đó chú trọng về công tác
giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị cho giáo viên và học sinh.
- Chỉ đạo hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên thường xuyên
làm tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh hỗ trợ cho trường nâng cao chất lượng giáo
dục.
- Làm cho cán bộ giáo viên trong nhà trường nhận thức rõ vai trò quan trọng của
Giáo dục và Đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá.


* Đối với Học sinh:
- Đầu năm học GVCN có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo thông tin của lớp về
nhà trường các trường hợp đặc biệt của lớp như: (Con hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật;
con mồ côi; con gia đình chính sách; Bố mẹ ly hôn; HS có hoàn cảnh đặc biệt; HS cá
biệt …) để tổ tư vấn tâm lý có kế hoạch thực hiện đồng thời tham mưu tốt với Ban đại
diện CMHS, Hội khuyến học, các nhà tài trợ… làm tốt công tác nhân đạo từ thiện vừa
giáo dục lòng nhân ái cho học sinh vừa tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó
khăn được đến trường.
- Thông qua HĐNGLL, giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội, sinh hoạt chủ
điểm nhà trường giáo dục đạo đức, kỷ năng sống cho học sinh.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như hội thao cấp trường, thi cắm hoa, trò
chơi dân gian, thi chúng em nói tiếng Anh và các hoạt động trãi nghiệm thông qua tiết
dạy…đã tạo sân chơi bổ ích cho các em hạn chế HS chơi game, bỏ bê học hành.
- Nhà trường thành lập tổ tư vấn tâm lý cho HS do hiệu trưởng làm trưởng ban,
các thành viên là những giáo viên có kinh nghiệm và trưởng các đoàn thể. Tổ tư vấn có
trách nhiệm rà soát danh sách học sinh cá biệt, học sinh tự kỷ, học sinh có nhiều hoàn
cảnh khó khăn, éo le để có phương pháp giáo dục phù hợp cho từng đối tượng giúp các
em có kỷ năng sống tốt để phấn đấu, rèn luyện.
- Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn, cán bộ lớp phải có thông tin báo cáo
kịp thời về lãnh đạo nhà trường những biểu hiện bất thường của học sinh lớp mình để
nhà trường có hướng giáo dục tránh để hiện tượng tiêu cực lây lan. GVCN là người
được Hiệu trưởng giao trọng trách quản lý một lớp. GVCN phải là người có phẩm chất
đạo đức tốt, trách nhiệm cao, nhiệt tình kiên trì, gần gũi yêu thương học sinh, có khả
năng tổ chức tập hợp và được phụ huynh, học sinh tin cậy, kính trọng. GVCN là người
hiểu hoàn cảnh học sinh hơn ai hết, hiểu rõ nguyên nhân học sinh vi phạm đạo đức và
có nghệ thuật trong việc giáo dục học sinh. Nhẹ nhàng tâm sự, kết hợp chặt chẽ với
phụ huynh để giáo dục, tổ chức lớp giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, khích lệ biểu
dương khi thấy HS có dấu hiệu tiến bộ. Hàng tháng, kì, năm tổ chức cho học sinh bình
bầu hạnh kiểm cho nhau. Việc làm này có ý nghĩa là tạo ra sự dân chủ thật sự trong
học sinh. Chính các em tự giáo dục lẫn nhau. Cuối tháng, GVCN nộp danh sách những
HS có hạnh kiểm TB, yếu cho Tổng phụ trách Đội để cùng phối hợp giáo dục HS.
GVCN chỉ quyết định xếp loại hạnh kiểm HS khi đã có danh sách dự kiến xếp loại của
GV dạy môn GDCD và họp với các em tổ trưởng trên tinh thần khách quan, công
bằng.
- Chỉ đạo Đoàn thanh niên trong Nhà trường là tổ chức đoàn thể có sức thu hút,
là chỗ dựa tin cậy của học sinh. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, Đoàn phải
luôn luôn cải tiến phương pháp, nội dung chương trình hoạt động cho phù hợp, đáp
ứng với nhu cầu, sở thích của học sinh. Việc thu hút tuổi trẻ với tổ chức Đoàn vì mục
tiêu lí tưởng của Đảng là một vấn đề quan trọng trong hoạt của Đoàn thanh niên.


- Đoàn phải xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn
luyện, làm lễ trưởng thành Đội cho học sinh lớp 9, chủ động mở các lớp tìm hiểu về
Đoàn, tổ chức kết nạp thanh niên đủ điều kiện, có nguyện vọng vào Đoàn để Chi đoàn
tăng thêm về số lượng, chính là tăng thêm về nhân tố tích cực, đi đầu trong mọi hoạt
động và cảm hóa, giúp đỡ những học sinh chậm tiến.
- Quan tâm các hoạt động giáo dục lí tưởng, truyền thống, pháp luật, ý thức công
dân cho học sinh, nâng cao nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của giáo dục đào
tạo, khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của đất nước và tương lai của tuổi trẻ,
xây dựng ý thức trách nhiệm, tự chủ vượt khó, học tập, rèn luyện, có hoài bão và khát
vọng vươn lên, nắm vững kiến thức và làm chủ khoa học công nghệ vì sự nghiệp phát
triển của thanh thiếu niên, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh.
- Phát động phong trào thi đua theo chủ điểm từng tháng dựa vào các ngày lễ
lớn: 20/11, 22/12, 3/2 , 8/3, 26/3, 30/4, 15/5, 19/5…. Nội dung các phong trào thiết
thực, hấp dẫn, có sức thu hút, có phát, có động, có tổng kết đánh giá, khen chê kịp
thời. Tổ chức tìm hiểu về Đảng, Đoàn, Quân đội, truyền thống địa phương, nhà trường
để các em tự hào noi theo.
- Chỉ đạo Tổng phụ trách Đội, ngoài nội dung thực hiện chức năng theo qui
định, còn được Hiệu trưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng là kiểm soát cho được
những học sinh có hành vi chưa tốt như hay bỏ tiết bỏ buổi, gây gỗ đánh nhau, chơi
game chát, vô lễ, vi phạm nội quy, phá hoại CSVC, sử dụng điện thoại trong lớp,
ATGT, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường…Tổ chức phát
thanh măng non nhân các ngày 20/11, 22/12, 3/2, 26/3 và 30/4 nhằm tuyên truyền ý
nghĩa các ngày lễ đồng thời biểu dương học sinh có thành tích và nhắc nhở những học
sinh vi phạm.
b.2 Công tác chăm lo xây dựng CSVC, nâng cao chất lượng đội ngũ
- Căn cứ vào CSVC hiện có để bố trí, sắp xếp phòng học phòng chức năng phù
hợp.
- Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện CMHS,
chính quyền các cấp từng bước xây dựng CSVC theo hướng chuẩn hóa.
- Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo của nhà trường, của các tổ
chuyên môn, của đoàn thể, các bộ phận theo năm học, tháng, tuần. Bản thân tôi xác
định Kế hoạch của nhà trường có vị trí hết sức quan trọng, nó được coi như là một bộ
xương sống, nếu một bản kế hoạch khoa học, có tính khả thi thì sẽ thúc đẩy mọi phong
trào nói chung và nâng cao được chất lượng giáo dục và ngược lại.
- Kế hoạch xây dựng được sự tham gia đóng góp ý kiến, sự thống nhất cao của
các đồng chí trong ban giám hiệu và các cán bộ chủ chốt của nhà trường cũng như các
thành viên để phát huy trí tuệ tập thể, coi đây là nghị quyết để mọi người ai cũng có
trách nhiệm tham gia, sau đó mới triển khai và thực hiện thì mới có hiệu quả cao. Xây


dựng kế hoạch của tổ chuyên môn và các bộ phận công tác phải bám sát theo định
hướng chỉ đạo của kế hoạch nhà trường. Nội dung kế hoạch tập trung vào những
nhiệm vụ cụ thể trọng tâm . Các chỉ tiêu, biện pháp sát thực tế của trường, hướng vào
đối tượng học sinh để tổ chức các hoạt động tập thể và phân loại đối tượng học sinh
nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh. Tất cả các loại hồ sơ, kế hoạch của nhà
trường được chỉ đạo thống nhất, đảm bảo đồng bộ về hình thức, đầy đủ về nội dung, cụ
thể giải pháp thực hiện và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học.
- Xây dựng thời khóa biểu một cách khoa học để quản lý giờ giấc lên lớp: Thời
khóa biểu có vai trò xây dựng duy trì nề nếp dạy học, điều khiển nhịp điệu dạy học
trong ngày trong tuần, điều tiết giờ giấc lên lớp của giáo viên. Hiệu trưởng phải thực
hiện coi thời khóa biểu là biện pháp quản lý trực tiếp của mình.
- Tích cực kiểm tra giờ dạy lên lớp của giáo viên bằng hình thức dự giờ là chủ
yếu, đồng thời kết hợp việc trao đổi trực tiếp với giáo viên.
- Thường xuyên đánh giá hiệu quả của những biện pháp quản lý giờ lên lớp đã
đặt ra, nguyên nhân của tình hình .
- Ngoài việc triển khai kế hoạch bản thân luôn chú trọng và hết sức quan tâm tạo
mọi điều kiện tốt nhất để mỗi CBVC phát huy mọi năng lực sở trường của mình để
hăng hái tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Trong công việc quản lý trường học bản thân tôi xác định là rất phong phú và
đa dạng. Nào là lên kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, kiểm tra, đánh giá hoạt động
của đội ngũ, chăm lo chất lượng đại trà, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học
sinh yếu, ôn tuyển sinh, xây dựng CSVC, công tác phổ cập… Nhưng song song với tất
cả mọi công việc kể trên thì nội dung giáo dục đạo đức học sinh tôi xác định đây là
một hoạt động hết sức quan trọng, phải thật sự quan tâm và quan tâm một cách thường
xuyên
5. Minh chứng kèm theo giải pháp.
- Về Cơ sở vật chất: Với sự tham mưu tích cực, được sự quan tâm các cấp, cơ
sở vật chất nhà trường đã được cải thiện đánh kể. Hiện nay sân trường tương đối mỹ
quan đã có giếng khoan đủ nước phục vụ sinh hoạt. Nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ an
toàn, hợp vệ sinh. Sân chơi, bãi tập của học sinh đã khắc phục được một phần.
- Về chất lượng giáo dục:
+ Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống: 100% cán bộ viên chức có ý thức đoàn
kết, có tinh thần trách nhiệm cao, không vi phạm đạo đức nhà giáo. Luôn giúp đỡ nhau
trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Hạnh kiểm học sinh được nâng cao, đa số học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, ý thức
chấp hành nội quy, nề nếp nhà trường tốt, có tinh thần đoàn kết, có ý thức giữ gìn vệ
sinh môi trường, bảo quản tốt cơ sở vật chất, cây xanh.


- Về chất lượng đội ngũ: Năm học 2018 - 2019, tập thể cán bộ viên chức trường
THCS Lê Văn Tám đã quyết tâm cao, nêu cao ý thức trách nhiệm hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của ngành cụ thể:
- Với sự động viên kịp thời, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường đã tạo
sự nổ lực hăng hái thi đua của cán bộ viên chức và học sinh với kết quả như sau:
* Đối với CBVC
+ Đạt giải nhất hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh.
+ Tham gia thi GVDG cấp huyện đạt 4/4 đồng chí, tỉ lệ 100 %. Trong đó có
đồng chí Nguyễn Thị Ngân đạt giải Nhất cấp huyện.
+ Thi Khoa học kỹ thuật đạt giải Nhất cấp huyện, giải Nhất cấp tỉnh và giải Ba
cấp Quốc gia, hiện nay có 7 SKKN được chọn dự thi cấp huyện.
+ Cuối năm học 2017 - 2018 cá nhân đạt thành tích chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
04 đồng chí; đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 28 đồng chí; UBND huyện tặng giấy
khen 06 đồng chí. Về tập thể thì được UBND huyện tặng giấy khen về phong trào
nâng cao chất lượng giáo dục và UBND huyện tặng danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn
hóa”.
* Đối với học sinh
Duy trì tốt HSG văn hóa cấp huyện có 09 em đạt giải cấp huyện; 01 em đạt giải
Khuyến khích cấp tỉnh. Học sinh thi thể dục thể thao đạt 02 Huy chương Đồng cấp
tỉnh. Ngoài ra tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động chuyên môn của trường,
cụm chuyên môn của ngành.
6. Định hướng phát triển giải pháp cho các năm học tiếp theo.
- Duy trì và phát triển tốt chất lượng Giáo dục
- Phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia
7. Đề xuất, kiến nghị: Không
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN UBND HUYỆN

NGƯỜI LÀM BÁO CÁO

XÁC NHẬN PHÒNG
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


PHÒNG GDĐT KRÔNG ANA

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./BB-LVT

BIÊN BẢN
Họp triển khai giải pháp công tác quản lý
I.Thời gian: 7 giờ 30 ngày 02 tháng 5 năm 2019
II. Địa điểm: Phòng Hội đồng trường THCS Lê Văn Tám
III. Thành phần:
1. Bà Đỗ Thị Hải Yến
Phó hiệu trưởng
Chủ trì
2. Bà Nguyễn Thị Ngân
Thư ký HĐ
Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hảo
CTCĐ
Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Quý
Hiệu trưởng
Thành viên
5. Ông Nguyễn Thành Vinh Tổ trưởng CM
Thành viên
6. Ông Đình Cường
Tổ trưởng CM
Thành viên
7. Ông Lê Văn Duyệt
Tổ trưởng VP
Thành viên
8. Bà H’An NiêKĐăm
TPT đội
Thành viên
IV. Nội dung:
Triển khai Báo cáo giải pháp công tác quản lý về “Một số giải pháp nâng cao
hiệu quả quản lý tại trường THCS Lê Văn Tám”.
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh
giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Thủ tướng chính phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của
Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Căn cứ Công văn số 1434/SNV-CCVC ngày 07/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk
Lắk về xét duyệt sáng kiến trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động;
Ông Nguyễn Văn Quý Hiệu trưởng xây dựng giải pháp thông qua báo cáo trước
các thành viên tham gia cuộc họp.
Ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng: Giải pháp “Một số giải pháp nâng
cao hiệu quả quản lý tại trường THCS Lê Văn Tám”. Áp dụng tại đơn vị trong những
năm học qua đã có hiệu quả khá rõ rệt. Chất lượng đội ngũ CBVC và chất lượng hai
mặt đều tăng.
Ý kiến phản biện của cá nhân xây dựng báo cáo: Trong quá trình xây dựng và
thực hiện giải pháp có hiệu quả là nhờ sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức, đoàn thể
trong nhà trường. Tuy nhiên không thể không có sự hạn chế và tồn tại nhất định. Rất
mong sự đóng góp chân tình của đồng nghiệp.
Biểu quyết và 100% thành viên thống nhất ý kiến đề nghị Thủ trưởng cơ quan,
đơn vị trình cấp trên xem xét thẩm định và ban hành quyết định công nhận sáng kiến


giải pháp để phục vụ công tác đánh giá, phân loại công chức năm học 2018– 2019 cho
ông Nguyễn Văn Quý.
Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Ngân

Đỗ Thị Hải Yến


PHÒNG GDĐT KRÔNG ANA

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Hòa, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Số: /TTr-LVT

TỜ TRÌNH
Về việc xét duyệt sáng kiến trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh
giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Thủ tướng chính phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của
Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Căn cứ Công văn số 1434/SNV-CCVC ngày 07/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk
Lắk về xét duyệt sáng kiến trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động;
Theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 18 và điểm d, Khoản 1, Điều 25 Nghị
định 56/2015/NĐ-CP, nay tôi làm tờ trình kính đề nghị Hội đồng xét duyệt sáng kiến
của huyện xét duyệt công nhận giải pháp “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
tại trường THCS Lê Văn Tám” là sáng kiến để làm cơ sở đánh giá xếp loại công chức
(viên chức) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
Nơi nhận:
- Hội đồng sáng kiến huyện;
- Thường trực TĐKT huyện;
- Phòng GD&ĐT huyện.

HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Hải YếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×