Tải bản đầy đủ

Một số bài tập trong công tác bồi dưỡng đội tuyển cầu lông cho học sinh trường PTDTNT THCS krông ana

UBND HUYỆN KRÔNG ANA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG PTDTNT THCS KRÔNG ANA

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
TÊN ĐỀ TÀI

“MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG
ĐỘI TUYỂN CẦU LÔNG CHO HỌC SINH
TRƯỜNG PTDTNT THCS KRÔNG ANA”
LĨNH VỰC: THỂ DỤC

Họ và tên tác giả: NGÔ QUANG SÁNG
Đơn vị công tác: Trường PTDTNT THCS

Tháng 4 năm 2019

MỤC LỤC
1Mục
I
1
2
II
1
2
3
4
I
II

TÊN ĐỀ MỤC
Phần thứ nhất: Mở đầu
Đặt vấn đề
Lý do lý luận
Lý do thực tiễn
Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu
Phần thứ hai: Giải quyết vấn dề
Cơ sở lý luận của vấn đề
Thực trạng của vấn đề
Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm
Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị
Kết luận
Kiến nghị

BẢNG TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Từ viết đầy đủ

PTDTNT

Phổ thông dân tộc nội trú

THCS

Trung học cơ sở


HKPĐ

Hội khỏe phù đổng
2

TRANG
4
4
4
4
5
6
6
7
8
20
21
21
21


HSG TDTT

Học sinh giỏi thể dục thể thao

Phần thứ nhất. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề.
1. Lý do lý luận:
- Việt Nam đã và đang vươn mình mạnh mẽ để bước vào một thời kì mới,
thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mở đầu cho thời kì mới đòi hỏi
phải có những con người mới với sự thông minh, sáng tạo để làm chủ đất nước.
Con người mới đó chắc chắn phải là sản phẩm của nền giáo dục tiến bộ. Để đáp
3


ứng được yêu cầu đó, giáo dục ngày càng được quan tâm, phát triển và được coi
là quốc sách hàng đầu.
- Giáo dục thể chất là một trong những nội dung cơ bản của giáo dục toàn
diện học sinh đó là: Đức - trí - thể - mĩ, thông qua các bài tập giáo dục thể chất
góp phần giáo dục học sinh hình thành nhân cách, đạo đức lối sống, tác phong
nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỉ luật. Do vậy việc tìm ra một số phương pháp, một
số bài tập giúp học sinh rèn luyện nâng cao sức khỏe, làm nền tảng cho sau này
đó là trách nhiệm chung của ngành giáo dục thể chất, là giáo viên giảng dạy bộ
môn thể dục ở nhà trường tôi luôn suy nghĩ tìm ra một số bài tập nhằm giúp học
sinh phát triển các tố chất thể lực.
2. Lý do thực tiễn.
- Hiện nay bộ môn cầu lông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào
giảng dạy trong nhà trường phổ thông, với thể thao tự chọn, để bộ môn cầu lông
được phát triển và nhân rộng ở các địa phương, hàng năm các cuộc thi HSG
TDTT và Hội khoẻ Phù Đổng đã được tổ chức thường xuyên ở các cấp, gồm có
nhiều môn thể thao trong đó có môn cầu lông, để có được đội tuyển cầu lông của
nhà trường, bản thân đã tham gia vào việc tìm kiếm thông qua các cuộc thi HSG
TDTT và Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường.
- Qua nhiều năm giảng dạy và bồi dưỡng đội tuyển môn cầu lông bản thân
tôi đã đúc kết được một vài kinh nghiệm, đó là cách bố trí các bài tập phải khoa
học, những bài tập được thực hiện từ thấp đến cao, từ nhẹ đến nặng và các bài
tập đó phải được duy trì thường xuyên một cách có hệ thống, ngoài những yếu
tố trên các em cần phải tập luyện theo kế hoạch hợp lí, kiên trì, mới đem lại sức
khỏe và đạt thành tích tốt.
- Từ những vấn đề nêu trên, tôi mạnh dạn đưa ra “Một số bài tập trong
công tác bồi dưỡng đội tuyển cầu lông cho học sinh trường PTDTNT THCS
Krông Ana”, nhằm truyền đạt những kiến thức, kĩ năng cơ bản, giúp các em
nắm thật vững, hiểu rõ và tập luyện tốt mang lại sức khỏe cho bản thân giúp ích
cho gia đình và xã hội, trở thành người công dân toàn diện trong tương lai.
II. Mục đích (mục tiêu)nghiên cứu.
4


* Đối với giáo viên: Vào mỗi đầu năm học tôi luôn chủ động tham mưu
với nhà trường tổ chức ở cấp trường gồm nhiều môn thể thao, trong đó có môn
cầu lông, trên cơ sở tổ chức hội thao cấp trường, tôi đã tiến hành tuyển chọn
những em có năng khiếu môn cầu lông vào đội tuyển cầu lông của nhà trường,
từ đó tôi đã lên kế hoạch tham mưu với nhà trường hỗ trợ dụng cụ tập luyện, xây
dựng kế hoạch tập luyện một cách cụ thể và được nhà trường ủng hộ, từ những
kế hoạch cụ thể đó mà đội tuyển cầu lông của nhà trường tham gia hội khỏe Phù
Đổng và thi đội tuyển TDTT cấp huyện và cấp tỉnh nhiều năm liền đạt thành tích
khá cao.
* Đối với học sinh: Khi được tham gia tập luyện và thi đấu các môn thể
thao tại hội thao cấp trường, các em có cơ hội thể tài năng của mình, đồng thời
rèn luyện được sức khoẻ tránh xa các tệ nạn xã hội.
* Đối với nhà trường: Thông qua hội thi HSG TDTT và HKPĐ cấp
trường giáo dục đạo đức học sinh, biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giáo dục kĩ
năng sống cho học sinh thông qua các hoạt tập thể.
Đề tài “Một số bài tập trong công tác bồi dưỡng đội tuyển cầu lông cho
học sinh trường PTDTNT THCS Krông Ana”, bước đầu giúp cho học sinh yêu
thích hoạt động thể dục thể thao, tạo sân chơi cho các em được rèn luyện, bồi
dưỡng phát triển tài năng thể thao, có lối sống lành mạnh trong giao tiếp với bạn
bè và mọi người, đồng thời rèn luyện cho các em những kĩ năng khéo léo, nhanh
nhẹn, dẻo dai…...
Phần thứ hai. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận của vấn đề
Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương sáng trong phong trào tập luyện
TDTT cho mọi người dân Việt Nam, Bác thường xuyên tập luyện võ thuật, thể
hình, leo núi... nhằm tăng cường sức khỏe.
Bước vào thời kỳ đổi mới khởi đầu từ Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ VI (1986) trong công tác thể dục thể thao nói chung và công tác giáo dục
thể chất trong các trường học luôn luôn được Đảng - Nhà nước quan tâm đầu tư
5


và chất lượng giáo dục thể chất trong các trường học là một yêu cầu cấp bách để
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế an ninh quốc phòng
trong điều kiện và nhiệm vụ mới của đất nước trên con đường đổi mới.
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho
thế hệ trẻ. Trong đó, trí dục, đức dục được coi là những vấn đề hệ trọng nhằm
giáo dục hình thành nhân cách người học sinh - sinh viên - người chủ tương lai
của đất nước, những người lao động phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể
chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức.
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho
thế hệ trẻ. Trong văn kiện đại hội Đảng lần thứ VII nêu rõ “Giáo dục đào tạo
cùng với khoa học và công nghệ phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu,
chuẩn bị tốt hành trang cho thế hệ trẻ đi vào thế kỉ 21” và khẳng định: “Sự
cường tráng về thể chất là nhu cầu của bản thân con người, đồng thời là vốn quí
để tạo ra tài sản trí tuệ và vật chất cho xã hội”.
Chỉ thị 36 CT/TW của ban bí thư TW Đảng: “Thực hiện GDTC trong tất
cả các trường học, làm cho việc tập luyện TDTT trở thành nếp sống hằng ngày
cho hầu hết học sinh sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước”.
Qua những chỉ thị, thông tư của Đảng, nhà nước chứng tỏ các cấp chính
quyền rất quan tâm đến công tác giáo dục thể chất của học sinh nói riêng và
nhân dân nói chung, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các em phát triển toàn
diện về Đức – Trí - Thể – Mĩ, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước.
Giáo dục thể chất nói chung và môn học Cầu lông nói riêng luôn giữ vai
trò đặc biệt quan trọng việc phát triển toàn diện con người về mọi mặt. Tập
luyện và thi đấu thể dục thể thao là biện pháp cơ bản tác động tích cực đến sức
khỏe học sinh. Nhằm cung cấp cho học sinh những kĩ năng vận động cơ bản để
rèn luyện sức khỏe, làm cơ sở cho học sinh rèn luyện thân thể bồi dưỡng tác
phong đạo đức, hoàn thiện con người.
Do yêu cầu phát triển của xã hội ngày nay, ngoài các yêu cầu chung về
phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, học sinh còn phải được giáo dục tốt về thể
6


chất để trở thành một con người phát triển toàn diện về mọi mặt với sự năng
động, sáng tạo. Mặt khác TDTT đang trên đà phát triển mạnh mẽ đây là bộ mặt
của mọi tổ chức xã hội và của đất nước. Vì vậy phong trào tập luyện thi đấu
TDTT nói chung, môn cầu lông nói riêng đang là nhiệm vụ quan trọng cần thiết
của bất cứ cá nhân, tổ chức xã hội nào cũng phải thực hiện nhằm phát hiện đào
tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
2. Thực trạng của vấn đề.
- Đặc thù trường có 97,9% các em là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhút
nhát chưa thật mạnh dạn và nhiều gia đình phụ huynh chưa chú tâm đến việc cho
các em vào các hoạt động phong trào. Để giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội,
bản thân tôi tìm cách giáo dục các em thông qua các giờ học thể dục, nhằm thu
hút các em đem lại hiệu quả thiết thực hơn. Vì vậy tôi đã chọn các kĩ thuật của
bộ môn cầu lông nhằm trang bị cho các em, để các em có phương tiện tập luyện,
thi đấu nâng cao sức khỏe, tạo lối sống lành mạnh.
- Ban đầu khi thành lập đội tuyển cầu lông của nhà trường, tôi đã gặp vô
vàn khó khăn, nhiều em học sinh không hưởng ứng, vì điều kiện gia đình còn
khó khăn, cơ sở vật chất tập luyện còn thiếu thốn, các em chưa hứng thú với thể
thao nhất là môn cầu lông vì tập luyện còn tốn kém và các em còn phải học văn
hóa.
Mặc dù nhà trường đã có nhà đa chức năng có một số em có năng khiếu
nhưng các em tham gia tập luyện theo lối tự do, tự phát chỉ đánh qua lại với
nhau và không có bài tập hay kỹ thuật nào cụ thể, chính vì vậy qua các năm
tham gia HKPĐ, HSG TDTT cấp Huyện đạt kết quả chưa cao.
Bảng 1.1. Bảng thống kê kết quả môn cầu lông tham gia HKPĐ, HSG
TDTT cấp huyện, tỉnh các năm học 2014 – 2015 và năm học 2015 – 2016 khi
chưa áp dụng đề tài:
TT

Số lượng

Độ

học sinh

tuổi

tham gia

khối

HKPD,

lớp

Năm học
Đạt giải cấp huyện
Đạt giải cấp tỉnh
2014 – 2015 – Nhất Nhì
Ba HCV HCB HCĐ
2015

2016
7


1
2

HSG TDTT
2
8–9
0
2
1
1
0
0
0
2
6–7
2
0
0
0
0
0
0
Bảng 1.1 kết quả tham gia các hội thi HKPĐ, HSG TDTT của đội tuyển
cầu lông nhà trường.
- Với những khó khăn như vậy bản thân tôi luôn quyết tâm tìm ra cách để
thu hút các em học sinh tham gia vào tập luyện môn cầu lông, bằng cách vào
đầu năm học tôi lên kế hoạch tham mưu với nhà trường tổ chức hội thao cấp
trường, gồm có nhiều môn thể thao, trong đó có môn cầu lông, và cho các em
tham gia một số giải của các câu lạc bộ phòng giáo dục và huyện tổ chức từ đó
đã có nhiều em học sinh tham gia tập luyện nhiều hơn.
- Với nội dung của đề tài này sau khi được áp dụng vào thực tiễn tôi nhận
thấy có sự chuyển biến tích cực, nhiều em học sinh tham gia tập luyện hăng say,
tích cực, nhiều em hưởng ứng và tham gia tập luyện vào các giờ rảnh, giờ ra
chơi, giúp học sinh có tác phong nhanh nhẹn, bản lĩnh, tự tin trong giao tiếp.
3. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.
a. Các giải pháp
* Giải pháp 1: Nhằm để nâng cao chất lượng môn Thể dục ở trường học
nói chung và môn cầu lông nói riêng qua đó để môn học Cầu lông được nhân
rộng trong nhà trường thì việc làm đầu tiên cần làm tốt công tác tham mưu nhà
trường, hội Cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí mua dụng cụ tập luyện, thi đấu.
* Giải pháp 2: Thông qua hội thi HSG TDTT và HKPĐ cấp trường tuyển
chọn những em học sinh có năng khiếu về môn Cầu lông thành lập đội tuyển
Cầu lông, Cung cấp một số kiến thức, phương pháp tập luyện cơ bản và nâng
cao liên quan đến bộ môn cầu lông, từ đó giúp học sinh ý thức được việc tham
gia tập luyện thể dục thể thao nói chung và tập luyện môn Cầu lông nói riêng là
để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, giúp các em có tinh thần sảng khoái để
học tập.
Tăng cường tổ chức thi đấu giữa các thành viên trong đội tuyển, cũng như
tham gia các giải do các câu lạc bộ và các giải danh cho học sinh qua việc được
thi đấu giúp các em đam mê tập luyện môn Cầu lông hơn, cũng qua việc được
8


tham gia thi đấu nhiều giúp các em hình thành những kĩ xảo, bản lĩnh trong thi
đấu.
* Giải pháp 3: Tham mưu với nhà trường thành lập các câu lạc bộ TDTT
trong nhà trường phối hợp cùng cha mẹ học sinh động viên các em tham gia vào
đội tuyển cầu lông nhà trường, chúng ta đã biết đa số cha mẹ học sinh đều
hướng các em tập trung học các môn văn hoá, không chú trọng đến các môn thể
thao vì tốn nhiều thời gian trong học tập, vì vậy cần làm tốt công tác tư tưởng
đối với phụ huynh thúc đẩy các em trong tập luyện.
- Bản thân giáo viên phải tham gia hướng dẫn các em tận tình, đưa ra
những phương pháp, những bài tập phù hợp, nhằm giúp cho các em học sinh có
phương tiện, biện pháp luyện tập hiệu quả rèn luyện sức khỏe.
Để có được đội tuyển cầu lông trong nhà trường thì khâu tuyển chọn nhân
sự vận động viên là khâu vô cùng quan trọng, bước vào đầu năm học phải xây
dựng kế hoạch tổ chức hội thao cấp trường, thông qua hội thao để tuyển chọn
những em có năng khiếu môn cầu lông vào đội tuyển cầu lông của nhà trường.
+ Khi tuyển chọn học sinh vào đội tuyển cần chú ý đến những em có
thành tích nổi bật, đặc biệt chú ý đến các tố chất thể lực, sức nhanh, sự khéo léo,
và sức bền.
+ Đặc điểm thể hình phải có chiều cao, có thể trạng sức khoẻ tốt không
mắc các bệnh về hô hấp và tim mạch.
+ Khả năng tiếp thu về kĩ thuật và chiến thuật tương đối tốt, trong quá
trình tập luyện phải chăm chỉ, tự giác, có sự tiến bộ trong quá trình tập luyện.
+ Xây dựng kế hoạch tập luyện cụ thể, tuần tập 3 buổi, mỗi buổi tập 90
phút.
- Trước khi đưa ra các giải pháp trong tập luyện, tôi đã khảo sát khả năng
thực hiện của học sinh về hai kĩ thuật di chuyển và kỹ thuật đập cầu.
- Khi nhìn vào bảng khảo sát tôi thấy khả năng thực hiện 2 kĩ thuật di
chuyển và kỹ thuật đập cầu của học sinh khá tốt, từ đó tôi đã đưa ra các bài tập
bổ trợ nhằm nâng cao kĩ thuật cho học sinh.
* Các bài tập được đưa vào tập luyện căn bản cho đội tuyển.
9


Bài tập 1: Cách cầm vợt.
Cán vợt cầu lông được chia làm 6 mặt, 2 mặt đối diện có bản lớn nằm
trùng với mặt vợt, 4 măt đối diện còn lại có bản nhỏ hơn và năm với sóng vợt
(hay còn gọi là vành vợt). và cách cầm vợt như sau:
Tay cầm cợt phải đảm bảo độ chắc và độ mạnh truyền lực đều vào cầu.
Không nên thay đổi lực đột ngột lúc mạnh, lúc nhẹ sẽ khiến cho tay truyền lực
bị phản tác dụng ngược lại. Ngón cái và ngón trỏ tạo thành góc nhọn nắm lấy má
trái và má phải của cán vợt
Ba ngón còn lại nắm tự nhiên ở phía dưới ngón trỏ nhưng phải đảm bảo
độ chắc chắn, nếu không cầm chắc khi đánh cầu rất dễ làm tuột vợt và mất đà
khi chơi
Tay cầm vợt không nên gò bó quá phải để thoải mái, tự nhiên, phải đảm
bảo sự linh hoạt để khi đánh cầu các bạn có thể có những động tác phát cầu,
đánh cầu được thực hiện một cách tốt nhất có thể. Chính điều này sẽ giúp các
bạn có những cú đánh chính xác và dễ ghi điểm hơn rất nhiều
Bài tập 2: Các bước di chuyển trong cầu lông.
Các bước di chuyển trong cầu lông: Bước tiến, lùi, đơn bước, đa bước,
bước trượt, bước chéo trước, sau, bước sang ngang. Đây là những kĩ thuật căn
bản đòi hỏi học sinh cần biết cách thực hiện đúng, để làm nền tảng cho sau này
tập các kĩ thuật cao hơn.
a. Di chuyển sang ngang.
Đứng ở tư thế chuẩn bị cơ bản giữa sân.
Khi di chuyển ngang sang bên phải thực hiện bằng cách chân trái bước
sang ngang một bước nhỏ tới sát vị trí của chân phải. Chân phải bước tiếp một
bước rộng sang ngang, bên phải đồng thời thực hiện kĩ thuật đánh cầu phải.
Lúc này trọng tâm đang dồn vào chân phải, dùng lực của chân đạp mạnh
chân phải theo hường ngược với hường di chuyển để thu chân phải về vị trí ban
đầu.
b. Di chuyển lùi và tiến.
10


Di chuyển tiến lùi là thực hiện các bước di chuyển đưa cơ thể di chuyển
về phía trước hay lùi về phía sau để đánh cầu.
Động tác kỹ thuật:
Từ tư thế cơ bản đổ người về phía trước đồng thời đạp mạnh chân thuận
bước về trước, sau đó sau đó bước tiếp chân kia, trọng tâm hạ thấp gối khuỵu
bước dài.
Bước cuối cùng ở gần lưới sao cho chân thuận ở trên để thực hiện động
tác đánh cầu phía trước
Trọng tâm lúc này dồn vào chân trước, sau đó đạp nhanh chân trước theo
hướng ngược lại để bước lùi về sau, thân trên ngửa ra và trọng tâm lại đổ về sau
ở tư thế cao.
c. Di chuyển từ giữa sân ra tới góc.
Đây là kĩ thuật di chuyển để phối hợp với các kĩ thuật đánh cầu nhằm đỡ
lại những quả khi đối phương bỏ nhỏ sang hay tấn công trên lưới hoặc là đối
phương đánh sang rơi vào 2 góc cuối sân bên mình.
Di chuyển lên 2 góc gần lưới:
Đây là kĩ thuật di chuyển để phối hợp với các kĩ thuật đánh cầu nhằm đỡ
lại những quả khi đối phương bỏ nhỏ sang hoặc để tấn công trên lưới.
+ Động tác kỹ thuật:
Đứng ở vị trí giữa một bên sân.
Khi thấy đối phương bỏ nhỏ cầu vào góc phải hay góc trái gần lưới bên
sân mình thì người tập di chuyển bằng cách bước chân trái một bước về phía
trước theo hướng cầu rơi, sau đó là bước tiếp chân phải và phối hợp với kĩ thuật
đánh cầu.
Lúc này trọng tâm đang dồn vào chân phải, dùng sức chân phải đạp mạnh
theo hướng ngược với hướng vừa di chuyển, đưa chân phải về vị trí ban đầu,
tiếp theo chân trái cũng rút về vị trí chuẩn bị ban đầu.
Di chuyển về 2 góc cuối sân:

11


Đây là kĩ thuật dùng để phối hợp vơi các kĩ thuật đánh trả những quả cầu
đối phương đánh sang rơi vào 2 góc cuối sân bên mình.
+ Động tác kỹ thuật:
Đứng ở vị trí một bên sân cầu lông
Khi thấy đối phương đánh cầu sang góc phải cuối sân
Chân trái lùi một bước về sau sang phải tiếp theo chân phải lùi tiếp một
bước nữa và phối hợp với các kĩ thuật đánh cầu ở góc cuối sân.
Đạp mạnh chân phải theo hướng ngược với hướng vừa di chuyển đê đưa
chân về vị trí chuẩn bị ban đầu.
Khi đối phương đánh cầu sang góc trái cuối sân
Lùi chân trái một bước về sau sang trái.
Chân phải bước vòng phía trước sang trái ra sau theo hướng cầu rơi, đồng
thời với bước chân phải thân người quay gần 180° theo chiều ngược vơi chiều
kim đồng hồ, lưng hướng về lưới phối hợp với các kĩ thuật đánh cầu trái tay.
Đạp mạnh chân phải đưa chân phải trở về vị trí chuẩn bị, chân trái cũng
rút tiếp theo sau để trở về vị trí ban đầu.
Động tác di chuyển đa bước trong cầu lông là một trong những động tác
kỹ thuật rất quan trọng giúp người chơi bao quát được sân thi đấu và đỡ tốn sức
hơn.
Bài tập 3: Kĩ thuật phát cầu.

12


Giáo viên đưa ra hình ảnh minh họa, phân tích kĩ thuật, thị phạm kĩ thuật, học
sinh quan sát tập theo hình thành kĩ năng.
- Kỹ thuật giao cầu dài (long serve):
Là cách giao cầu tạo điểm rơi của trái cầu ở phía sau lưng của đối thủ,
càng sát về giới hạn cuối sân càng tốt.
Tuỳ theo trường hợp đánh đơn hay đánh đôi, điểm rơi hợp lệ của giao cầu
dài (vùng INSIDE) sẽ có những mức giới hạn cuối sân khác nhau.
Thường dùng trong đánh đơn để đẩy đối thủ ra xa về cuối sân.
Khi muốn dồn ép đối thủ có sức trả cầu yếu, hay đối thủ đã bị yếu.
Kỹ thuật giao cầu ngắn (short serve, low serve):
Là kỹ thuật giao cầu tạo điểm rơi của trái cầu ở phía trước mặt của đối
thủ, trong vùng INSIDE và càng sát lằn ranh giới hạn phía SHORT càng tốt.
Chú ý là lằn ranh giới hạn phía SHORT hợp lệ cho giao cầu ngắn này áp
dụng chung cho cả hai trường hợp đánh đơn và đánh đôi.
Có hai cách giao cầu ngắn: giao cầu ngắn thuận tay (forehand short serve)
và giao cầu ngắn trái tay (backhand short serve).
Thường dùng trong kỹ thuật đánh đôi để hạn chế sức tấn công của đối thủ
và hy vọng có thể giành được quyền tấn công trước, khi đối thủ buộc phải trả
cầu cao lên.
Khi đối thủ đứng nhận giao cầu khá xa vạch mức chữ T.
Giao cầu cao, giao cầu thấp.
Kỹ thuật giao cầu cao
Sử dụng giao cầu cao trong đánh đơn để buộc đối thủ phải di chuyển ra xa
về phía cuối sân và để lộ phần sân trống. Chú ý một điều khi sử dụng cách giao
cầu lông cao trong đánh đôi, đối thủ của bạn có thể dễ dàng tấn công và khiến
bạn rơi vào thế bị động.
Đứng ở tư thế tay thuận hạ thấp và hơi đưa về phía sau.
Đứng cách vạch giao cầu khoảng 3 bước.
Thả lỏng cơ thể và đầu gối có xu hướng về phí trước.
13


Trụ bằng chân nghịch (chân ở phía tay không cầm vợt), chân thuận đặt
phía sau.
Tay nghịch (tay không cầm vợt) giữ phần lông cầu, đưa cao ngang mặt và
bắt đầu thả cầu rơi thẳng phía trước người.
Đưa vợt từ phí sau tới và vung vợt theo chiều cánh tay đi tới và hướng vợt
sau khi đánh có phần nghiêng về phía vai của tay cầm cầu.
Lưu ý: Tiếp xúc cầu ở giữa mặt vợt, chân không nhấc lên.
Kỹ thuật giao cầu thấp
Sử dụng cách giao cầu này nếu bạn muốn đối thủ nâng cầu. Nó thường
được sử dụng trong đánh đôi, nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó trong quá trình
đánh đơn nếu đối thủ của bạn tấn công quá mạnh. Bạn có thể sử dụng cách giao
thuận tay hoặc trái tay cho cách giao cầu này.

14


15


(Hình ảnh học sinh đang tập giao cầu, ngắn và dài)
Bài tập 4 : Kĩ thuật đập cầu (Smart) trong câu lông.
Kỹ thuật đập cầu là một cú đánh mạnh từ trên cao làm cho trái cầu đi
nhanh qua phần sân đối phương và theo chiều hướng đi xuống. Trong kỹ
thuật đập cầu sẽ bao gồm: Kỹ thuật đập cầu thuận tay, đập cầu trái tay, đập
cầu không dậm nhảy và đập cầu có dậm nhảy.
Trong kỹ thuật đập cầu lông thì người chơi phải đánh trái cầu từ phía
trên cao và phía trước mặt. Càng đánh cầu trên cao càng tốt vì sẽ rút ngắn
thời gian tấn công, điểm rơi của trái cầu càng sát lưới, buộc đối thủ phải ở
vào tư thế bị động, chỉ có thể trả cầu bổng hay trả cầu lưới. Do đó, nói
chung, đập cầu có dậm nhảy sẽ tạo nên cú đánh có uy lực hơn đập cầu thông
thường không dậm nhảy.
Kỹ thuật nhảy đập cầu lông
Kỹ thuật nhảy đập cầu lông là 1 kỹ thuật liên hoàn, lực phát ra là sự phối hợp
của nhiều lực. Vì thế muốn đập được liên tục và đập được mạnh nhất thiết
chúng ta phải nắm được kỹ thuật cơ bản của động tác này và phải luyện
nhuần nhuyễn.
Khi bạn đã biết cách nhảy đập cầu lông, đã biết lùi về hoặc đứng tại
chỗ bật 2 chân lên nhưng lại không đúng với nhịp rơi của quả cầu. Thường

16


thì bạn nhảy lên sớm quá, hoặc quá muộn, đều khó đánh tốt động tác này dẫn
đến không phát huy được lực đánh tối đa hoặc lãng phí lực đánh.
Khi mà tất cả nào là kỹ thuật cơ bản như kỹ thuật di chuyển, kỹ thuật
bỏ nhỏ, kỹ thuật đập cầu hay thể lực sung mãng,… vv đã tương đối đầy đủ
nhưng bạn thiếu đi nhịp thì cũng khó phát huy tốt những thứ đó.
Để phát huy được toàn bộ kỹ thuật, sức lực vào cú nhảy đập phải bắt
được nhịp một cách chính xác với tình huống, xác định được tọa độ rơi
xuống của cầu bao xa và bao lâu, di chuyển đón cầu nhanh, chính xác và đủ
thời gian phán đoán điểm rơi của cầu sẽ tiếp xúc ra lực tốt nhất khi bật lên.

17


18


Hình ảnh học sinh tập luyện kỹ thuật đập cầu (Smart)
Tập luyện thường xuyên để có được điểm tiếp xúc tốt và đúng nhịp.
Thực hiện các bước di chuyển không có cầu như lên lưới bỏ nhỏ, hoặc
sang ngang thủ 2 bên rồi lùi về phía sau cuối sân chụm chân để bật lên nhiều
lần để có 1 bước chân di chuyển thật nhuần nhuyễn với các tình huống giả
định như thực.
Đứng cuối sân đón các đường cầu thực tế do thầy hoặc bạn phát bổng
sang cho mình tập. Có thực hiện động tác đập, từ nhẹ đến mạnh, từ đứng
dưới đất đến bật nhẹ lên đập, quen rồi thấy ổn thì bật cao nữa lên để thực
hiện động tác, cho đến hết khả năng để tìm ra cảm giác với điểm tiếp xúc
cầu đúng nhất với bản thân. Một điều chắc chắn là khi bật lên càng cao bật 2
chânthì lực đập cầu sẽ càng mạnh và đường đập sẽ càng hiểm và biến hóa
khó đỡ.
Thực hiện 2 bước trên thành 1 bài tập thực tế, đồng đội sẽ giúp đưa 1 quả
cầu lên phía trên để buộc bạn di chuyển lên sau đó đưa 1 quả cầu bổng xuống
dưới cuối sân để bạn lui về thực hiện động tác bật 2 chân lên đập. Cứ như
vậy đều đặn và nhiều lần bạn sẽ thành công.

19


( Hình ảnh học đang thi đấu giao lưu tại sân cầu lông nhà trường)

( Hình ảnh học đang thi đấu giao lưu tại sân cầu lông nhà trường)

Các biện pháp giải pháp đã nêu trong đề tài có thể dùng cho giáo viên
giảng dạy các nội dung của môn cầu lông, hay bồi dưỡng học sinh đội tuyển
môn cầu lông, tất cả các bài tập nêu trên đều có mối quan hệ với nhau, do đó
muốn học tốt môn cầu lông học sinh cần phải nắm và biết cách thực hiện ở mức
cơ bản đúng các kĩ thuật, giáo viên cần giúp đỡ, uốn nắn học sinh tập luyện
đúng phương pháp.
Sự chuẩn bị bài của giáo viên có vai trò quyết định trong sự thành công
của các giờ bồi dưỡng. Vì vậy đòi hỏi giáo viên bắt buộc phải chuẩn bị giáo án,
đồ dùng, cùng các phương tiện dụng cụ cần thiết trước khi bồi dưỡng, cách bố
trí và tổ chức học sinh tập luyện khoa học, các bài tập phải hợp lý từ đơn giản
đến phức tạp, từ dễ đến khó để học sinh tiếp thu và tập luyện hình thành kĩ năng
một cách dễ dàng.
Giáo viên cần phải phân loại học sinh để có những phương pháp, cũng
như các bài tập đưa ra cho phù hợp, thường xuyên theo dõi, uốn nắn sửa sai cho
20


học sinh, giáo viên có thể bố trí các em có năng lực giỏi giúp đỡ những em có
năng lực khá.
Cách làm hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng môn cầu lông là cần phải
tổ chức cho các em được thi đấu với nhau và tham gia các giải, qua thi đấu có sự
cạnh tranh hơn thua lẫn nhau, giúp các em có hướng phấn luyện tập nhiều hơn,
từ đó tôi thấy các em biết tận dụng thời gian của giờ ra chơi để tập nội dung cầu
lông tương đối nhiều.
4. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm.
* Chất lượng thi đấu của đội tuyển cầu lông của nhà trường sau khi áp
dụng đề tài:
Đề tài này được áp dụng thực hiện đối với việc bồi dưỡng học sinh đội
tuyển môn cầu lông học sinh trường PTDTNT THCS Krông Ana qua các năm
học như: năm học 2016 - 2017, năm học 2017 – 2018, năm học 2018 – 2019. khi
áp dụng đề tài với các bài tập mới, nhìn chung các em rất hứng khởi, hứng thú
tham gia tập luyện rất nhiệt tình và tiếp thu các kĩ thuật khá tốt, tự tin hơn khi
thực hiện các kĩ thuât cầu lông, và kết quả đã thể hiện rõ rệt đạt kết quả cao hơn
so với hai năm học trước năm học 2014 – 2015 và năm học 2015 – 2016, được
thể hiện ở bảng thống kê.
Bảng 1.2. Bảng thống kê kết quả môn cầu lông tham gia HKPĐ, HSG
TDTT cấp huyện, tỉnh năm học 2016 – 2017, năm học 2017 – 2018, năm học
2018 – 2019 sau khi áp dụng đề tài:
TT

1
2
3

Số lượng học

Độ

sinh tham gia

tuổi

HKPD, HSG

khối

TDTT

lớp

4
4
8
6

Năm học
2016 2017
Đạt giải cấp
2018

Đạt giải cấp tỉnh

huyện
Nhất Nhì Ba HCV HCB HCĐ2017 2018 2019
6–7
4
8–9
4
8
6
21

1

2
2

1
1

4
3

3
2

1
1

1

2
1

1
1

2

1

1


Bảng 1.2. Sau khi áp dụng đề tài kết quả so với bảng 1.1, thì kết quả thấy
rõ thành tích đội tuyển cầu lông tham gia HKPĐ, HSG TDTT đạt rất nhiều thành
tích cao và bước đầu phát huy hiệu quả.

Hình ảnh trao giải nhất môn cầu lông đơn nam tại HKPĐ cấp tỉnh năm
học 2017 – 2018, em Nguyễn Y Chung Kbuôl lớp 9A đạt huy chương vàng.
Phần thứ ba. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
Việc áp dụng một số bài tập nâng cao trong công tác dạy học kết hợp tổ
chức thi đấu và tham gia thi đấu các giải tôi thấy có hiệu quả cao, các em hứng
thú, hăng say tập luyện, các em nắm bắt các kĩ thuật khá nhanh và biết vận dụng
vào tập luyện cũng như thi đấu.
Thông qua đề tài này bước đầu giúp các em học sinh trong đội tuyển cầu
lông của nhà trường hình thành những kĩ năng cơ bản của môn cầu lông, làm
nền tảng cho các em sau này học lên những kĩ thuật cao hơn, có độ phức tạp lớn
hơn.
II. Kiến nghị
22


Để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, cũng như trong giảng dạy và
khi áp dụng đề tài:
Đối với học sinh: Các em học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, có tinh
thần hợp tác trong học tập.
Đối với giáo viên: Giáo viên được phân công bồi dưỡng cần nắm rõ tình
hình học tập của học sinh, từ đó nghiên cứu để có phương pháp huấn luyện phù
hợp và linh hoạt.
Giáo viên phải nghiên cứu tìm các bài tập phù hợp với năng lực học sinh,
sự quan tâm tận tình của giáo viên cũng là nhân tố quan trọng trong việc góp
phần vào sự thành công của tiết học, ngoài việc phổ biến kĩ thuật giáo viên còn
theo dõi uốn nắn kịp thời những kĩ thuật mà học sinh thực hiện sai, để các em
dần hoàn thiện về kĩ năng vận động của mình.
Nhà trường cần tạo điều về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cũng
như tạo điều kiện về thời gian để triển khai đề tài để giáo viên có thể áp dụng
vào thực tiễn dạy học.
Krông Ana, ngày

/ 4 /2019

Người viết

Ngô Quang Sáng
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP HUYỆN
23


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Danh mục các tài liệu tham khảo.
24


Tài liệu giảng dạy môn cầu lông:

Giảng viên. Phạm Thái Phương

Tài liệu bộ luật cầu lông hiện hành của tổng cục TDTT

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×