Tải bản đầy đủ

1 thuyet minh NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------***----------

THUYẾT MINH THIẾT KẾ
BẢN VẼ THI CÔNG ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
CÔNG TRÌNH

KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG
HẠNG MỤC
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
(GIAI ĐOẠN 1)

ĐỊA ĐIỂM: KHU CNC ĐÀ NẴNG – HUYỆN HÒA VANG- ĐÀ NẴNG
CHỦ ĐẦU TƯ: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN: BAN QLDA – ĐTXD KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIỂN XANHThuyết minh TKBVTC điều chỉnh, bổ sung: Nhà máy xử lý nước thải tập trung (Giai đoạn
1) – Khu công nghệ cao Đà Nẵng

THUYẾT MINH THIẾT KẾ
BẢN VẼ THI CÔNG ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
CÔNG TRÌNH

KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG
HẠNG MỤC
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
(GIAI ĐOẠN 1)

ĐỊA ĐIỂM: KHU CNC ĐÀ NẴNG – HUYỆN HÒA VANG- ĐÀ NẴNG
CHỦ ĐẦU TƯ: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN: BAN QLDA – ĐTXD KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIỂN XANH

ĐƠN VỊ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

BAN QLDA–ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG

KHU CNC ĐÀ NẴNG

NGHỆ BIỂN XANH

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Công nghệ Biển Xanh – GreenSea


Thuyết minh TKBVTC điều chỉnh, bổ sung: Nhà máy xử lý nước thải tập trung (Giai đoạn
1) – Khu công nghệ cao Đà Nẵng

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐIỀU CHỈNH:
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014;
Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về


quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ
về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ tài
nguyên Môi trường, quy định về bảo vệ môi trường Khu kinh tế, khu chế
xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước
và xử lý nước thải;
Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và
khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định 1866/QĐ-TTg ngày 08/10/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội
thành phố Đà Nẵng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2423/QĐ-TTg ngày 21/12/2011 Về việc phê
duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao Đà
Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 về việc phê
duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Đà Nẵng;

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Công nghệ Biển Xanh – GreenSea


Thuyết minh TKBVTC điều chỉnh, bổ sung: Nhà máy xử lý nước thải tập trung (Giai đoạn
1) – Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số 10672/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây
dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghệ cao Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của
UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý, vận
hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 9233/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành kế hoạch thu hút đầu tư vào Khu
Công nghệ cao giai đoạn 2012-2015;
Căn cứ Thông báo số 107/TB-UBND ngày 15/7/2016 của UBND
thành phố về việc áp dụng Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016
của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong
quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,
Căn cứ Công bố giá Quý II/2016 của Sở Xây dựng thành phố Đà
Nẵng
Căn cứ biên bản họp ngày 23/09/2016 về việc thống nhất tổng mặt
bằng điều chỉnh nhà máy xử lý nước thải tập trung
Căn cứ Công văn số 462/BQLKCNC-QHXDMT ngày 01/9/2016 của
Ban quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng về việc điều chỉnh vị trí nhà
máy xử lý nước thải tập trung thuộc dự án khu Công nghệ cao Đà Nẵng.
Căn cứ Công văn số 7452/SXD - QLQH ngày 05/9/2016 của Sở Xây
dựng Đà Nẵng về việc liên quan đến điều chỉnh vị trí Trung tâm hành
chính và Nhà máy xử lý nước thải tập trung trong khu Công nghệ cao Đà
Nẵng.
Căn cứ Thông báo số 276/TB-VP ngày 22/9/2016 về kết luận của chủ
tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại cuộc họp nghe báo cáo tình
hình xây dựng và phát triển khu công nghệ cao Đà Nẵng.
+ Các tiêu chuẩn, qui chuẩn áp dụng trong thiết kế công trình:

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Công nghệ Biển Xanh – GreenSea


Thuyết minh TKBVTC điều chỉnh, bổ sung: Nhà máy xử lý nước thải tập trung (Giai đoạn
1) – Khu công nghệ cao Đà Nẵng

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: Tập 1, 2, 3 ban hành theo Quyết
định số 683/BXD-CSXD ngày 14-12-1997 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng.
- Quy chuẩn Hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình số
47/1999/QĐ-BXD.
- TCXD 33-2006:Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình
- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 7957:2008 Thoát nước Mạng lưới và công trình bên ngoài;
- TCVN 7957-2008: Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công
trình
- TCVN 7422-2002: Yêu cầu chung về môi trường đối với các
trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung.
- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn Việt Nam đối với nước thải
Công nghiệp.
- QCVN 07:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
- TCVN 7447:2010: Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà
- TCVN 9206:2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình
công cộng-Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 9207:2012: Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công
trình công cộng-Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 9208:2012: Lắp đặt cáp và dây dẫn trong các công trình
công nghiệp.
- TCVN 9207:2012: Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và Công
trình công cộng-Tiêu chuẩn thiết kế.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Công nghệ Biển Xanh – GreenSea


Thuyết minh TKBVTC điều chỉnh, bổ sung: Nhà máy xử lý nước thải tập trung (Giai đoạn
1) – Khu công nghệ cao Đà Nẵng

- TCXDVN 333:2005: Chiếu sáng nhận tạo bên ngoài các công
trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- TCVN 7114-1: 2008: Chiếu sáng nơi làm việc-Phần 1: Trong
nhà.
- TCVN 7114-1: 2008: Chiếu sáng nơi làm việc-Phần 3: Yêu cầu
chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà.
- TCVN 9385:2012: Chống sét cho các công trình xây dựngHướng dẫn Thiết kế Kiểm tra và Bảo trì hệ thống.
- TCVN 9358:2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công
trình công nghiệp.
- TCVN5687:2010: Thông gió, điều hòa không khí, sưởi ấm-Tiêu
chuẩn thiết kế.
- TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công
trình.
- TCVN 5738: 2001- Hệ thống báo cháy tự động/ Yêu cầu kỹ
thuật.
- Các tiêu chuẩn TCVN khác liên quan đến thiết kế M&E
- Báo cáo khảo sát địa chất bổ sung do Công ty Cổ phần Công nghệ
Biển Xanh thực hiện tháng 9/2016.
II. CĂN CỨ VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:
1. Căn cứ điều chỉnh:
Căn cứ Công văn số 462/BQLKCNC-QHXDMT ngày 01/9/2016 của
Ban quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng về việc điều chỉnh vị trí nhà
máy xử lý nước thải tập trung thuộc dự án khu Công nghệ cao Đà Nẵng.
Căn cứ Công văn số 7452/SXD - QLQH ngày 05/9/2016 của Sở Xây
dựng Đà Nẵng về việc liên quan đến điều chỉnh vị trí Trung tâm hành

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Công nghệ Biển Xanh – GreenSea


Thuyết minh TKBVTC điều chỉnh, bổ sung: Nhà máy xử lý nước thải tập trung (Giai đoạn
1) – Khu công nghệ cao Đà Nẵng

chính và Nhà máy xử lý nước thải tập trung trong khu Công nghệ cao Đà
Nẵng.
Căn cứ Thông báo số 276/TB-VP ngày 22/9/2016 về kết luận của chủ
tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại cuộc họp nghe báo cáo tình
hình xây dựng và phát triển khu công nghệ cao Đà Nẵng.
Thông báo số 107/TB-UBND-15/7/2016 về việc áp dụng thông tư
05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của bộ xây dựng về hướng dẫn xác
định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng.
2. Nội dung điều chỉnh:
2.1.Điều chỉnh về dự toán
- Dự toán cập nhật lại đơn giá nhân công theo Thông báo số 107/TBUBND-15/7/2016 về việc áp dụng thông tư 05/2016/TT-BXD ngày
10/03/2016 của bộ xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân
công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố
Đà Nẵng.
- Dự toán cập nhật lại công bố giá vật liệu quý III/2016 của Sở xây
dựng Đà Nẵng.
2.2. Điều chỉnh về mặt bằng và kết cấu
2.2.1. Tổng mặt bằng :
- Vị trí nhà máy và tổng mặt bằng đã được phê duyệt:
- Đây là khu đất J5 rộng 3.02 ha được xác định trong Khu công
nghiệp.
- Vị trí giới hạn định vị công trình được định vị bởi 05 điểm có tọa
độ như sau:
- Điểm R1: X = 508798.0460

Y = 1778434.8709

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Công nghệ Biển Xanh – GreenSea


Thuyết minh TKBVTC điều chỉnh, bổ sung: Nhà máy xử lý nước thải tập trung (Giai đoạn
1) – Khu công nghệ cao Đà Nẵng

- Điểm R2: X = 508791.4290

Y = 1778589.3315

- Điểm R3: X = 508951.3249

Y = 1778595.0776

- Điểm R4: X = 508931.9954

Y = 1778369.7618

- Điểm R5: X = 508927.8416

Y = 1778368.3797

- Vị trí nhà máy và tổng mặt bằng điều chỉnh bổ sung:
- Đây là khu đất A27 rộng 3.52 ha được xác định trong Khu công
nghiệp.
- Vị trí giới hạn định vị công trình được định vị bởi 06 điểm có tọa
độ như sau:
- Điểm R1: (X = 508.938,9115

Y = 1.778.905,6744)

- Điểm R2: (X = 508.944,7122

Y = 1.778.747,8028)

- Điểm R3: (X = 508.940,1430

Y = 1.178.742,6375)

- Điểm R4: (X = 508.734,4034

Y = 1.778.724,9852)

- Điểm R5: (X = 508.729,1663

Y = 1.778.729,7362)

- Điểm R6: (X = 508.722,4196

Y = 1.778.887,0962)

2.2.2. Các hạng mục thay đổi do thay đổi tổng mặt bằng:
Do tổng mặt bằng thay đổi nên các hạng mục như sân đường nội
bộ, cổng tường rào, hệ thống cấp thoát nước thay đổi về cao độ
thiết kế và khối lượng, còn lại giữ nguyên theo thiết kế bản vẽ thi
công đã được phê duyệt tại quyết định số 2711/QĐ – UBND ngày
05/05/2016 của ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Cụ thể như
sau:

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Công nghệ Biển Xanh – GreenSea


Thuyết minh TKBVTC điều chỉnh, bổ sung: Nhà máy xử lý nước thải tập trung (Giai đoạn
1) – Khu công nghệ cao Đà Nẵng

- Sân đường nội bộ:
+ Khối lượng đường bê tông giảm từ 4172m2 xuống còn 3346m2
+ Khối lượng vỉa hè giảm từ 1099m2 xuống còn 852m2.
+ Khối lượng bó vỉa giảm từ 1181m xuống còn 1108m.
- Cấp thoát nước:
+ Khối lượng cống BTCT D300 giảm từ 752m xuống còn 440m.
Hố ga giảm từ 32 cái xuống còn 17 cái, ống HDPF D600 giảm từ
60m xuống còn 30m.
+ Khối lượng ống HDPE D63 từ 307m xuống còn 205m.
- Cổng tường rào:
+ Chiều dài tường rào tăng lên so với thiết kế bản vẽ thi công được
duyệt. Kích thước cổng phụ thay đổi từ rộng 8m xuống còn 5m.
- Hồ sinh học
+ Thay đổi hình dạng hồ sinh học, hồ sinh học có diện tích khoảng
1740m2 bổ sung lớp tấm nhựa HDPE dày 5mm chống thấm nước
cho đáy hồ.
- Các bể xử lý : Tư vấn thiết kế đề xuất giải pháp xử lý nền móng
bằng cọc bê tông cốt thép BxH(300x300mm), bê tông cọc mác 300
với chiều dài cọc cho các hạng mục như sau: Cụm bể Anoxic và
Aroten có chiều dài cọc 11,6m, Bể khử trùng có chiều dài cọc
14,4m, Bể lắng sinh học có chiều dài cọc 13m, Bể điều hòa có
chiều dài cọc là 7,2m; Bể lắng hóa lý có chiều dài cọc 8,3m; Cụm
bể bùn có chiều dài cọc là 14,4m; Bệ đặt bồn Accelerator có chiều
dài cọc là 14,4m.
- Trạm biến áp và đường dây trung thế:

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Công nghệ Biển Xanh – GreenSea


Thuyết minh TKBVTC điều chỉnh, bổ sung: Nhà máy xử lý nước thải tập trung (Giai đoạn
1) – Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Điều chỉnh lại khối lượng ( cắt giảm đường dây) do điều chỉnh về
tổng mặt bằng.
2.2.3 Các khối lượng dự toán bổ sung do tư vấn tính thiếu:
Trong lần điều chỉnh này dự toán đã tính thêm khối lượng phần gia
cố móng cát vàng của hạng mục nhà điều hành.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Công nghệ Biển Xanh – GreenSeaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×