Tải bản đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TRẦN VŨ SƠN

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ
ĐẮK LẮK

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60.34.01.02

Đà Nẵng - Năm 2018


Công trình được hoàn thành tại
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Trường Sơn

Phản biện 1: PGS. TS. Nguyễn Phúc Nguyên

Phản biện 2: TS. Ngô Quang Huân
.

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh
tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 8 năm 2018.

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng;
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, cùng với xu thế cổ phần hóa và phát triển kinh tế
tư nhân của nước ta, môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng
khốc liệt trước các đối thủ cả trong và ngoài nước, trong bối cảnh
Việt Nam đang thực hiện công cuộc mở cửa, đổi mới, tham gia tích
cực và hội nhập sâu rộng vào các tổ chức kinh tế - thương mại khu
vực, thế giới thì vai trò của văn hóa doanh nghiệp ngày càng được
xem trọng và đánh giá cao nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp có
bản sắc riêng nhưng vẫn phù hợp với thông lệ quốc tế, truyền thống
dân tộc và tuân thủ pháp luật, các nhà quản lý ngày càng nhận thức
được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, bởi đây là yếu tố
quan trọng giúp người lao động, khách hàng, đối tác trung thành với
doanh nghiệp, tạo nên diện mạo, hình ảnh tốt đẹp của doanh nghiệp
trong công chúng, là nền tảng cho sự phát triển có tính bền vững.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các giá trị văn hóa doanh
nghiệp hiện có, xây dựng một số giá trị văn hóa mới tại Công ty cổ
phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk mang bản sắc riêng để góp phần
vào sự phát triển tích cực và bền vững của Công ty.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về văn hóa doanh nghiệp tại
Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Nghiên cứu đề xuất giải pháp và lộ trình để hoàn thiện các
giá trị văn hóa doanh nghiệp đã có, xây dựng các giá trị văn hóa mới
tại Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
2
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Mọi biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần
Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp quan sát, khảo sát, điều tra, phỏng vấn.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh.
5. Bố cục luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương:
Chương 1- Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp.
Chương 2 - Thực trạng về văn hóa doanh nghiệp tại Công ty
cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Chương 3 – Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các giá trị
văn hóa doanh nghiệp hiện có, xây dựng một số giá trị văn hóa mới
tại Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.


3
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.1. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp
Trong phạm vi và mục đích nghiên cứu của đề tài này, theo
tác giả đây là khái niệm về văn hóa doanh nghiệp phù hợp nhất: “Văn
hóa doanh nghiệp là hệ thống giá trị bao gồm: truyền thống, tập
quán, lối ứng xử, nghi lễ, biểu tượng chuẩn mực được hình thành
trong quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp, tạo nên
bản sắc riêng và có tác động sâu sắc đến tâm lý, tư tưởng, niềm tin
và hành vi của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp”.
1.1.2. Các cấp độ thể hiện của văn hóa doanh nghiệp
a. Lớp thứ nhất - những giá trị thực thể hữu hình
Đi từ ngoài vào, yếu tố đầu tiên đập vào mắt chúng ta là
những cấu trúc, những giá trị hữu hình của một doanh nghiệp gồm:
Kiến trúc; Hệ thống định dạng thương hiệu; Sự kiện (events); Truyền
thông, thông tin liên lạc; Intranets (Mạng nội bộ, Bảng tin, Báo chí
nội bộ); Khen thưởng; Ấn phẩm; Những nghi thức, nghi lễ, phong tục
tập quán của doanh nghiệp; Các truyền thống và giai thoại của doanh
nghiệp. Điểm quan trọng của lớp văn hoá này là chúng ta có thể dễ
dàng nhận thấy nhưng lại rất khó giải mã được giá trị đích thực của
nó.
b. Lớp thứ hai - những giá trị chuẩn mực
Hệ thống chuẩn mực: Bao gồm hệ thống các quy tắc, các tiêu
chuẩn, quy định được thể hiện bằng văn bản hay bằng sự ngầm hiểu
giữa các cá nhân, những quy định trong doanh nghiệp được thể hiện
cụ thể bằng nội quy, quy định và một số nguyên tắc cụ thể mà bất cứ
thành viên nào trong tổ chức cũng phải tuân thủ.


4
Chuẩn mực thể hiện trong giao tiếp hay cụ thể trong các mối
quan hệ: quan hệ giữa lãnh đạo với nhân viên, quan hệ giữa nhân
viên với khách hàng, quan hệ giữa nhân viên trong doanh nghiệp....
c. Lớp thứ ba - giá trị nền tảng
Là lớp sâu nhất của văn hoá doanh nghiệp là những giá trị
nền tảng. Khi các giá trị được thừa nhận và phổ biến đến mức gần
như không có sự thay đổi, chúng sẽ trở thành các giá trị nền tảng.
Hệ thống giá trị cốt lõi của tổ chức: Hệ thống giá trị riêng
biệt của doanh nghiệp bao gồm các giá trị riêng biệt mà doanh nghiệp
đã và đang có, những yếu tố cơ bản của một tổ chức trong việc tạo
dựng niềm tin.
Mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp: Mục tiêu của doanh
nghiệp trong một thời gian nhất định, đi theo một mục tiêu chung
nhất mà doanh nghiệp hướng đến ngay từ đầu.
Chiến lược dài hạn của doanh nghiệp: Chiến lược lâu dài mà
doanh nghiệp hướng đến nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp
đề ra.
Giữa các lớp văn hoá này có mối quan hệ tương tác chặt chẽ
với nhau. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp muốn xác lập các giá trị
văn hoá nền tảng cho doanh nghiệp của mình thì trước hết phải làm
cho các thành viên chấp nhận và phổ biến. Đến lượt mình các giá trị
nền tảng sẽ quyết định việc lựa chọn các giá trị văn hoá ở các lớp bên
ngoài và chỉ những giá trị nào phù hợp với các giá trị văn hoá nền
tảng mới có thể được lựa chọn và phổ biến.
1.1.3. Mô hình tảng băng của văn hóa doanh nghiệp
- Phần nổi của tảng băng – Phần hữu hình: những giá trị văn
hóa có thể nhìn thấy ở bề mặt, bao gồm những quá trình và cấu trúc
hữu hình như cách bài trí, biểu tượng, khẩu hiệu, lễ hội v.v.


5
- Phần chìm của tảng băng – Phần vô hình: những giá trị khó
nhận biết, cảm nhận bằng mắt thường mà đòi hỏi phải có quá trình
tìm hiểu, nghiên cứu vì chúng chỉ thể hiện thông qua các dấu hiệu,
biểu hiện. Là những giá trị sâu hơn và những nhận thức được hình
thành bởi các thành viên của tổ chức, gồm: những giá trị được chấp
nhận, chia sẻ, tuyên bố (các chiến lược, mục tiêu, triết lý của doanh
nghiệp, các quan niệm chung (niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và tình
cảm) ...
1.1.4. Mô hình văn hóa doanh nghiệp
Trong khuôn khổ mục tiêu nghiên cứu của đề tài, tác giả nhận
thấy một số mô hình văn hóa doanh nghiệp có tính thực tế và thích hợp
để Công ty có thể áp dụng đó là mô hình nghiên cứu của Cameron và
Quinn. Không có việc đánh giá văn hóa doanh nghiệp này tốt hơn hay
cao hơn, thấp hơn văn hóa doanh nghiệp khác tuy nhiên có thể có những
kiểu văn hóa doanh nghiệp phù hợp hơn với tình hình và ngữ cảnh cụ
thể nào đó hơn một kiểu doanh văn hóa doanh nghiệp khác:
Văn hóa hợp tác.
Văn hóa sáng tạo.
Văn hóa kiểm soát.
Văn hóa cạnh tranh.
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp
- Người đứng đầu/chủ doanh nghiệp: Là yếu tố quan trọng
nhất ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp. Người đứng đầu doanh
nghiệp không chỉ là người quyết định cơ cấu tổ chức và công nghệ
được áp dụng trong doanh nghiệp mà còn là người sáng tạo ra các
biểu tượng, các ý thức hệ, các hệ thống giá trị áp dụng trong doanh
nghiệp, sáng tạo ra niềm tin, các giai thoại, nghi lễ, các nguyên tắc,
mục tiêu, chiến lược… của doanh nghiệp.


6
Ngoài nhân tố người đúng đầu/ chủ doanh nghiệp là nhân tố
quan trọng nhất ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp, còn có các
nhân tố ảnh hưởng sau:
- Lịch sử, truyền thống của doanh nghiệp.
- Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
- Hình thức sở hữu của doanh nghiệp.
- Mối quan hệ giữa các thành viên của doanh nghiệp.
- Văn hóa vùng miền.
- Những giá trị văn hóa học hỏi được.
1.1.6. Cơ sở khi xây dựng văn hoá doanh nghiệp
- Văn hoá doanh nghiệp trước hết phải vì lợi ích của mọi đối
tượng liên quan.
- Khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần phải có những biện
pháp cụ thể.
- Văn hoá trong từng doanh nghiệp được xây dựng trên nền
tảng chung của văn hoá dân tộc.
1.1.7. Nguyên tắc khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp
- Phải có thời gian.
- Lãnh đạo phải là người thay đổi đầu tiên.
- Phải được sự thống nhất của mọi thành viên trong doanh
nghiệp.
- Văn hóa doanh nghiệp phải hướng về con người.
- Văn hóa doanh nghiệp phải phù hợp với cả môi trường bên
trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp.


7
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK
2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ
Y TẾ ĐẮK LẮK
2.1.1. Thông tin chung
- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y
TẾ ĐẮK LẮK.
- Trụ sở chính: Số 9A, đường Hùng Vương, Buôn Ma Thuột,
Đắk Lắk
- Lĩnh vực hoạt động:
 Sản xuất chữa bệnh cho người, các sản phẩm thực phẩm
dinh dưỡng, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.
 Mua bán thuốc, dược phẩm, vắc xin – sinh phẩm, hóa chất
các loại và các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng.
 Mua bán thiết bị quang học, thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị
bệnh viện.
 Dịch vụ sửa chữa, bảo hành máy móc, thiết bị y tế chuyên
dụng.
 Trồng cây dược liệu, chế biến dược liệu.
 Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, dược liệu và thiết bị y tế.
2.1.2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của
Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk
Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk (gọi tắt là
BAMEPHARM) được thành lập ngày 14/04/1976 theo quyết định số
28/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân (UBND) cách mạng tỉnh Đắk Lắk
với tên gọi là Công ty Dược phẩm Đắk Lắk.


8
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc chuyển doanh
nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, Công ty có tên mới là Công
ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk theo Quyết định số 3849/QĐUB ngày 03/12/2003 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk là Công ty cổ
phần. Tổng số cổ đông là 308, tổng số cán bộ công nhân viên lao
động trong Công ty là 198 người.
2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Từ ngày thành lập đến nay Công ty đã có những bước phát
triển lớn mạnh. Dù với cơ sở vật chất, tiền vốn ban đầu khiêm tốn,
nhưng Công ty đã từng bước xây dựng, củng cố cơ sở vật chất, nhà
làm việc, chi nhánh, kho bãi, các cửa hàng, phân xưởng sản xuất.
Hiện nay cơ sở làm việc và cửa hàng đã tương đối khang trang, đáp
ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Công ty xây dựng
nhà kho đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) trong
năm 2008 và có kế hoạch lập dự án xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn
“Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP) trong thời gian tới.
2.2. THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK
2.2.1. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp được nhìn từ các
yếu tố cấu trúc hữu hình của Công ty (lớp thứ 1).
a. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế
Đắk Lắk
Từ năm 2016, Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk đã
tái cơ cấu tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt, cải cách các
thủ tục hành chính rườm rà gây gián đoạn các hoạt động kinh doanh
nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được tiến hành tương đối
thuận lợi.


9
b. Kiến trúc (trụ sở, văn phòng, quầy bán thuốc, trang thiết
bị ....)
Xuất phát điểm của Công ty từ một chi nhánh nên cơ sở vật
chất còn rất nhiều hạn chế. Mặc dầu cho đến nay Công ty đã có trụ sở
chính, xây dựng được hệ thống kho đúng tiêu chuẩn GSP (Good
Storage Practice) nhưng nhìn chung yếu tố kiến trúc của Công ty còn
khá nhiều bất cập, như sự chưa đồng bộ, chưa đúng tiêu chuẩn ở các
chi nhánh tuyến huyện.
c. Nhận dạng thương hiệu
Tên Công ty gắn với tên địa điểm hoạt động kinh doanh –
tỉnh Đắk Lắk, điều này chứng tỏ Công ty đại diện cho tất cả những
đơn vị hoạt động kinh doanh dược phẩm trên địa bàn Đắk Lắk. Trước
đây là lợi thế rất lớn giúp Công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả khi
Luật Đấu thầu chưa được ban hành.
Công ty đã xây dựng logo biểu trưng cho thương hiệu của
mình. Tuy nhiên, logo vẫn chưa có điểm nhấn đặc biệt, các hình ảnh,
màu sắc của logo còn mờ nhạt.
Trang phục: Hầu hết nhân viên đều cho rằng đồng phục
không đẹp, chất liệu chưa đảm bảo nên nhân viên thực hiện chỉ được
một thời gian đầu. Đồng phục của nhân viên chưa phát huy được giá
trị trong việc xây dựng hình ảnh của Công ty.
d. Nghi lễ
Các sự kiện: Trong thời gian qua, Công ty cũng đã thể hiện rõ
sự tri ân, tinh thần hợp tác và sự tôn trọng đối với khách hàng thể
hiện qua hội nghị khách hàng thường niên. Nhưng hội nghị đều tổ
chức theo khuôn khổ, thiếu sự sáng tạo vì thế không thể hiện được sự
đổi mới và hấp dẫn đối với khách hàng.


10
Công ty vẫn còn những hạn chế trong việc tham gia quảng bá
hình ảnh thông qua các sự kiện lớn của tỉnh như: sức khoẻ cộng
đồng, thời sự xã hội…
e. Hệ thống thông tin
Có thể nói, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và thành
tựu khoa học của Công ty còn khá khiên tốn. Mặc dù đã có website
của Công ty nhưng thông tin trên website còn rất nghèo nàn, chưa
kịp thời cập nhật các hoạt động của doanh nghiệp, chưa xứng đáng là
một trong những công cụ quảng bá tích cực cho hình ảnh của Công
ty.
f. Ấn phẩm, báo chí
Công ty đã sử dụng những ấn phẩm như thiệp chúc mừng,
lịch tết để gửi tặng khách hàng như hiệu quả chưa như mong đợi do
đối tượng được tặng vẫn chủ yếu là các khách hàng quen thuộc, chưa
có tác dụng quảng bá rộng rãi hình ảnh Công ty. Công ty chỉ mới sử
dụng tạp chí ngành dược để giới thiệu về Công ty, tuy nhiên với
phương tiện này chi phí rất cao nhưng đối tượng tham khảo tạp chí
lại hạn chế. Chính vì thế, Hiệu quả sử dụng ấn phẩm và báo chí của
Công ty chưa thật sự phù hợp nên thiếu tính khả thi.
2.2.2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp qua hệ thống
chuẩn mực và giá trị được chia sẻ (lớp thứ 2)
Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh Công ty chưa chú
trọng đến việc xây dựng và phát triển giá trị này. Bằng chứng cho
thấy, trong thời gian qua tình hình thực hiện nề nếp, tác phong giao
tiếp và làm việc của nhân viên trong Công ty chưa theo một khuôn
khổ, nề nếp nhất định.


11
Hệ thống chuẩn mực thành văn: chỉ được ban hành theo tính
thời sự, hình thức, còn rất ít nội dung cụ thể, chưa đi sâu vào những
nội dung của từng vấn đề cần quản lý.
Chuẩn mực không thành văn: còn có những chuẩn mực riêng
gây ảnh hưởng rất lớn đến quy chế Công ty. Đó là sự thiết lập từng
nhóm nhân viên có cùng quan điểm, sở thích không tuân thủ đúng
theo quy định của Công ty. Trong thời gian đến, Công ty cần sớm
ban hành hệ thống các quy chế, quy định để thiết lập lại quy chế nội
bộ của Công ty.
2.2.3. Đánh giá giá trị nền tảng ( giá trị ngầm định) - lớp 3
Mục tiêu cốt lõi, giá trị cốt lõi, của Công ty chưa được xác
định cụ thể, rõ ràng và truyền bá rộng rãi trong nhân viên. Chính vì
thế, nhân viên còn mơ hồ trong việc xác định mục tiêu cá nhân, họ
không biết họ đang làm gì và vì sao phải cống hiến hết mình trong
mọi việc. Và đa số các cán bộ công nhân viên không biết sứ mệnh
của Công ty mình đang công tác.
Yếu tố con người: Các cấp lãnh đạo của Công ty nhận định
đây là giá trị lớn của Công ty nhưng chưa có một con số cụ thể về
nhu cầu nhân lực tại Công ty. Công ty chưa có chính sách cụ thể nào
đề cao vai trò con người trong tổ chức và chưa dành mọi ưu tiên cho
việc thu hút và phát triển nguồn nhân lực. Công ty vẫn chưa có một
kế hoạch hay chỉ tiêu đặt ra đối với công tác tuyển dụng, đào tạo và
khai thác nguồn nhân lực chất lượng cao.
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH
NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ
ĐẮK LẮK
2.3.1. Những giá trị văn hóa hiện có, cần tiếp tục phát triển,
hoàn thiện


12
a. Các yếu tố cấu trúc hữu hình của Công ty (lớp thứ 1)
Cơ cấu tổ chức:
Công ty đã tái cơ cấu tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, linh
hoạt, cải cách các thủ tục hành chính rườm rà gây gián đoạn các hoạt
động kinh doanh nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được tiến
hành tương đối thuận lợi.
Kiến trúc ( trụ sở, văn phòng, quầy bán thuốc, trang thiết
bị....):
Công ty đã có trụ sở chính, xây dựng được hệ thống kho đúng
tiêu chuẩn GSP (Good Storage Practice). Cơ sở vật chất của hệ thống
trụ sở, nhà xưởng, kho bãi, quầy thuốc … đã được đầu tư để hình
thành mạng lưới rộng khắp địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ở cả
3 tuyến tỉnh, huyện, xã.
Nhận dạng thương hiệu:
Tên Công ty gắn với tên địa điểm hoạt động kinh doanh – tỉnh
Đắk Lắk, là lợi thế lớn, phần nào thể hiện được vị thế của một Công
ty tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh,
có truyển thống lâu đời.
Công ty đã xây dựng logo biểu trưng cho thương hiệu của
mình, tuy chưa thực sự ấn tượng đối với công chúng, khách hàng.
Trang phục: đã có quy định, thiết kế đồng phục nhân viên văn
phòng, nhân viên bán hàng… tạo nét riêng cho nhân viên Công ty
trong khi làm việc với đối tác, khách hàng.
Nghi lễ:
Công ty đã có tổ chức các sự kiện thể hiện sự tri ân, tinh thần
hợp tác và sự tôn trọng đối với khách hàng, đối tác.


13
Hệ thống thông tin:
Đã có Website của Công ty để thông tin về các hoạt động của
doanh nghiệp, triển khai mạng LAN để kết nối, chia sẻ dữ liệu trong
toàn Công ty.
Ấn phẩm, báo chí:
Công ty đã sử dụng những ấn phẩm như thiệp chúc mừng,
lịch tết để gửi tặng khách hàng, sử dụng tạp chí ngành dược để giới
thiệu về Công ty.
b. Hệ thống chuẩn mực và giá trị được chia sẻ (lớp thứ 2)
Đã ban hành “Nội quy Công ty” và “Những hành vi được
khuyến khích và không khuyến khích”.
2.3.2. Những giá trị văn hóa mới cần xây dựng trong thời
gian tới
a. Hệ thống chuẩn mực và giá trị được chia sẻ (lớp thứ 2):
Chuẩn mực trong mối quan hệ giữa lãnh đạo Công ty với
nhân viên của Công ty
Công ty cần có chính sách rõ ràng để dung hòa được các
quyền và nghĩa vụ của các chức danh trong Công ty bằng việc đẩy
mạnh phân quyền, tăng tính chủ động cho các phòng ban trong Công
ty, các chi nhánh tuyến huyện.
Chuẩn mực trong mối quan hệ giữa nhân viên trong Công
ty
Mối quan hệ giữa nhân viên trong một Công ty chưa được
đánh giá cao ở sự đoàn kết giải quyết công việc và những khó khăn
trong cuộc sống, chưa thể hiện được tinh thần hợp tác, tôn trọng, giúp
đỡ lẫn nhau thông qua lời nói, hành động cụ thể.


14
Chuẩn mực trong mối quan hệ giữa nhân viên với khách
hàng
Nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng đa phần có
trình độ cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nên khả năng giao tiếp
cũng như kỹ năng bán hàng còn nhiều hạn chế.
Sự nhiệt tình của nhân viên đối với khách hàng, đối tác chưa
tốt.
b. Giá trị nền tảng ( giá trị ngầm định) - lớp 3:
Hầu hết lãnh đạo và nhân viên Công ty vẫn chưa nhận thức
rõ ràng, thấu đáo về các giá trị văn hóa ở lớp giá trị nền tảng, chỉ
dừng lại một cách chung chung là nêu ra những thuận lợi và khó
khăn của Công ty. Nhiệm vụ đặt ra là cần phải xây dựng các giá trị
văn hóa mới để phục vụ hiệu quả hơn cho hoạt động kinh doanh và là
nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty:
- Các giá trị cốt lõi.
- Tầm nhìn, sứ mệnh.
- Triết lý kinh doanh.
- Xác định tầm quan trọng của yếu tố con người.


15
CHƯƠNG 3
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC GIÁ
TRỊ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HIỆN CÓ, XÂY DỰNG
MỘT SỐ GIÁ TRỊ VĂN HÓA MỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP HIỆN CÓ, XÂY DỰNG MỘT SỐ GIÁ TRỊ
VĂN HÓA MỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y
TẾ ĐẮK LẮK
3.1.1. Phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của
doanh nghiệp trong thời gian tới
Doanh nghiệp đặt ra một tầm nhìn, sứ mệnh nào và cần điều
chỉnh văn hóa ra sao để thực hiện thành công tầm nhìn, sứ mệnh đó?
3.1.2. Thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh
doanh
Doanh nghiệp buộc phải thay đổi để thích ứng với môi trường
bên ngoài: kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, công nghệ…, cần xuất
hiện tư tưởng và thể chế tiến bộ phù hợp với yêu cầu đổi mới.
3.1.3. Xây dựng phong cách văn hóa lấy khách hàng làm
trọng tâm
Doanh nghiệp cần phải biết lắng nghe và hiểu được nhu cầu
của khách hàng để từ đó phục vụ khách hàng tốt hơn; xây dựng một
phong cách văn hóa doanh nghiệp hướng đến khách hàng trên cơ sở
tôn trọng khách hàng, coi khách hàng là bạn đồng hành trong quá
trình phát triển của doanh nghiệp.
3.1.4. Lãnh đạo phải là người tiên phong, dẫn dắt xây dựng
văn hóa doanh nghiệp


16
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ là bài phát biểu
hay khẩu hiệu được trưng bày. Công việc này đặc biệt cần tới sự cam
kết, gương mẫu đi đầu của cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp.
3.2. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC GIÁ
TRỊ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HIỆN CÓ, XÂY DỰNG CÁC
GIÁ TRỊ VĂN HÓA MỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK
3.2.1. Cải thiện các giá trị hữu hình
+ Kiến trúc
Hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất tại Công ty cũng như một
số chi nhánh, quầy thuốc của Công ty, tạo được hệ thống chi nhánh
ngoài tỉnh cũng như tuyến huyện đầy đủ phòng làm việc, kho lưu trữ
thuốc và quầy giao dịch với khách hàng.
Các bộ phận, các phòng chức năng cần được bố trí lại, tạo
thuận tiện trong quá trình tác nghiệp của nhân viên, các phòng ban
chuyên môn và phòng lãnh đạo cũng cần được bố trí gần nhau, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc thường xuyên giữa ban lãnh đạo
và nhân viên. Cải thiện sự đồng bộ về kiến trúc, màu sắc, bảng hiệu
các cửa hàng bán lẻ: Trụ sở Công ty và các chi nhánh nên thống nhất
cùng một màu sơn chủ đạo chung tạo ấn tượng và dễ nhận diện đối
với khách hàng.
+ Cải thiện yếu tố biểu tượng (logo) và đồng phục
Tạo logo mới: phát động và thực hiện hiệu quả phong trào
nhân viên tham gia thiết kế logo mới cho Công ty. Logo là một yếu
tố quan trọng tạo nên dấu ấn riêng của doanh nghiệp, chính vì vậy
một mẫu thiết kế logo đẹp, chuyên nghiệp, ấn tượng, dễ nhớ có thể
giúp quảng bá doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.


17
Chú trọng đến đồng phục có tính đặc thù của ngành, đồng
phục tạo được sắc thái riêng của Công ty, tránh nhầm lẫn với doanh
nghiệp, cơ quan khác.
Thực hiện đúng theo quy định tiêu chuẩn ISO về chất lượng,
quy định về đồng phục tác phong giờ làm việc, ban hành quy định về
việc kiểm tra thực hiện mặc đồng phục một cách nghiêm túc, có chế
tài xử phạt để tránh việc ăn mặc tùy tiện, ngẫu hứng trong khi làm
việc, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Công ty.
+ Kiểm soát hệ thống thông tin:
Áp dụng các phương tiện hiện đại, ứng dụng, khai thác thành
tựu của khoa học công nghệ thông tin để truyền tải và quản lý‎ thông
tin.
+ Nghi lễ liên kết:
Tổ chức hội nghị khách hàng thực sự có ý nghĩa, đạt được
các mục tiêu: bày tỏ lòng cảm ơn, tri ân đến các khách hàng, đối tác;
giữ chân khách hàng khi họ nuốn chấm dứt hợp tác kinh doanh; thu
hút, thuyết phục khách hàng tiềm năng đến với doanh nghiệp, truyền
thông, quảng bá sản phẩm, thương hiệu;
Xây dựng hệ thống các chuẩn mực
+ Hệ thống chuẩn mực thành văn:
Nhấn mạnh khía cạnh “Đạo đức trong kinh doanh”. Công ty
cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định bắt buộc của hệ thống
pháp luật của Nhà nước. Hoạt động kinh doanh phải nghiêm túc tuân
thủ và thực hiện tốt các trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.
+ Hệ thống chuẩn mực không thành văn:
Khuyến khích những phát kiến, tư tưởng tích cực đồng thời
loại bỏ những chuẩn mực tự phát có tính tiêu cực trong:
- Văn hóa ứng xử giữa cấp trên với cấp dưới.


18
- Văn hóa ứng xử của cấp dưới với cấp trên.
- Văn hóa ứng xử giữa các đồng nghiệp.
- Văn hóa giao tiếp với khách hàng.
- Văn hóa giao tiếp với nhà cung cấp, đối tác.
- Văn hóa giao tiếp với cơ quan chính quyền.
- Văn hóa giao tiếp với báo chí, truyền thông.
3.2.3. Xây dựng các giá trị nền tảng
a. Tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh:
Tầm nhìn (Vision): Để xác định đúng tầm nhìn của doanh
nghiệp, người lãnh đạo doanh nghiệp cần phải trả lời những câu hỏi
ví như 5 năm nữa, 10 năm nữa… doanh nghiệp muốn/ sẽ dẫn dắt tổ
chức tới đâu? Tới bến bờ nào?
Sứ mệnh (Mission): Là lý do để doanh nghiệp tồn tại. Các
doanh nghiệp thường thể hiện sứ mệnh của mình bằng một “tuyên bố
sứ mệnh” súc tích, ngắn gọn, giải thích tổ chức đó tồn tại để làm gì
và sẽ làm gì để tồn tại.
b. Hình dung tương lai:
Mục tiêu này cần có thời hạn rõ ràng (thường là 10 - 30 năm
sau) để đơn vị có thể xác định khi nào họ đạt được nó và mọi người
nói chung đều có khuynh hướng cố gắng chạy đua đến đích như vậy.
c. Xây dựng triết lý kinh doanh:
Việc xây dựng triết lý kinh doanh tại Công ty là vấn đề hết sức
cấp bách, thể hiện thái độ của doanh nghiệp với người sở hữu, nhà
quản trị, người lao động, khách hàng và các đối tượng khác, doanh
nghiệp có nghĩa vụ thực hiện một cách triệt để triết lý kinh doanh có
vai trò là kim chi nam định hướng suy nghĩ, phát ngôn cũng như
hành động của doanh nghiệp, các bộ phận, mọi cá nhân trong doanh
nghiệp.


19
d. Phát triển yếu tố con người:
- Ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có.
- Phát triển nguồn nhân lực.
- Chính sách thu hút nguồn nhân lực.
e. Xác lập giá trị văn hóa cốt lõi của Công ty:
- Đạo đức kinh doanh.
- Tính chuyên nghiệp.
- Tính đoàn kết.
- Lòng trung thành.
- Hiệu quả kinh doanh.
3.2.4. Xác định vai trò của lãnh đạo Công ty trong việc dẫn
dắt thay đổi các giá trị văn hóa của đơn vị
Thứ nhất, lãnh đạo Công ty cần nhận thức được sự cần thiết
phải thay đổi các giá trị văn hóa của Công ty để phù hợp với yêu cầu
và thay đổi của môi trường. Lãnh đạo Công ty cần đưa ra được
những tuyên bố rõ ràng về sứ mệnh, mục tiêu chiến lược, các hình
dung tương lai đã được xác định, tạo được ấn tượng về quan điểm,
giá trị mới mà Công ty hướng tới.
Thứ hai, lãnh đạo Công ty cần có sự cam kết, gương mẫu đi
đầu trong việc thay đổi các giá trị văn hóa. Đi làm đúng giờ, tác
phong, đồng phục đúng quy định, giao tiếp chuẩn mực...
Thứ ba, nhà lãnh đạo cần tạo ra một cơ chế hữu hình, một
mục tiêu dài hạn theo đó họ và tất cả những người lãnh đạo trong
tương lai phải phụ thuộc vào nó.
Thứ 4: Lãnh đạo phải ban hành các quy chế để thực hiện các
giá trị văn hóa tại Công ty, thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực
hiện văn hóa doanh nghiệp thông qua kiểm tra các trưởng bộ phận.


20
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Ngày nay, để đánh giá một doanh nghiệp, ngoài các vấn đề
như: tiềm lực tài chính, trình độ công nghệ, hệ thống thông tin và
trình độ quản lý… người ta còn quan tâm đến giá trị cốt lõi của nó,
đó chính là văn hóa doanh nghiệp. Một doanh nghiệp xây dựng thành
công văn hóa doanh nghiệp riêng cho mình tức là đã sở hữu một tài
sản đặc trưng, điều làm nên sự khác biệt với đối thủ nhầm tạo lợi thế
cạnh tranh và giúp cho doanh nghiệp đó trường tồn. Khi văn hóa
doanh nghiệp là một tài sản, một nguồn lực thì nó rất cần khả năng sử
dụng để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, cũng như mỗi thành viên của
doanh nghiệp đó.
Xu hướng phát triển chung hiện nay của nền kinh tế toàn cầu
là toàn cầu hoá và cạnh tranh đã trở thành thách thức nhưng cũng là
động lực thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp cũng như các
nền kinh tế. Thực tế này đã tạo ra những cơ hội tiếp cận thị trường
thế giới rộng lớn nhưng cũng buộc các doanh nghiệp, cho dù ở các
nước phát triển hay kém phát triển, phải đối mặt với một môi trường
kinh doanh nhiều rủi ro hơn và cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.
Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững đòi
hỏi phải xây dựng được thế mạnh riêng cho mình và một trong những
thế mạnh đó là nền văn hóa doanh nghiệp phù hợp, tiến bộ.
Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk là một cá thể
trong nền kinh tế Việt Nam. Chính vì thế Công ty cũng đang gặp phải
những hạn chế và cần có những giải pháp cụ thể để thay đổi. Đề tài
luận văn "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Dược
- Vật tư Y tế Đắk Lắk" được tiến hành nghiên cứu. Tác giả hy vọng,
với đề tài này sẽ có những đóng góp tích cực trong việc hoàn thiện


21
các giá trị văn hóa doanh nghiệp hiện có, xây dựng các giá trị văn
hóa mới tại Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Căn cứ vào những vấn đề cốt lõi khi nghiên cứu về văn hóa
doanh nghiệp tác giả luận văn triển khai và vận dụng trong nghiên
cứu và xây dựng giải pháp cho văn hóa doanh nghiệp ở Công ty cổ
phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk. Trong quá trình nghiên cứu và
hoàn thành đề tài, tác giả đã nắm bắt thông tin thực tế khá xác thực vì
Công ty cũng đang rất cần có những giải pháp để cải tiến và thay đổi
trong thời gian đến. Song song với việc tiến hành điều tra khảo sát từ
nhân viên và lãnh đạo Công ty, tác giả cũng đã được cung cấp khá
nhiều tư liệu có tính truyền thống của Công ty để có cái nhìn xuyên
xuốt qua các thời kỳ của Công ty, đây là yếu tố khá quan trọng trong
văn hóa doanh nghiệp, tác giả cũng đã kết hợp với phương pháp phân
tích khoa học để đánh giá văn hóa đang có tại Công ty đồng thời đề
xuất giải pháp hoàn chỉnh các giá trị văn hóa doanh nghiệp hiện có,
xây dựng các giá trị mới trong thời gian đến. Trọng tâm của đề tài
vẫn là xác lập tập giá trị văn hóa doanh nghiệp cốt lõi, hoàn thiện các
giá trị văn hóa doanh nghiệp văn hóa hiện có, xây dựng các giá trị
văn hóa mới cần có tại Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Để hoàn thiện các giá trị văn hóa doanh nghiệp hiện có, xây
dựng các giá trị văn hóa mới tại doanh nghiệp không đơn thuần chỉ là
sự nỗ lực của nhà quản trị, tuy nhà quản trị đóng vai trò hết sức quan
trọng, có tính quyết định mà còn đòi hỏi phải có sự nỗ lực của tất cả
các thành viên trong doanh nghiệp cộng với sự khởi xướng, cổ vũ,
động viên của lãnh đạo. Với cách hiểu, nhận thức đúng đắn và đầy đủ
về văn hóa doanh nghiệp sẽ giúp Công ty từng bước xây dựng thành
công văn hoá cho mình.


22
Văn hóa và giá trị văn hóa là những yếu tố tương đối mơ hồ,
trừu tượng, khó xác định và đánh giá. Đánh giá văn hóa ở giác độ giá
trị là vấn đề tương đối khó khăn nên có thể thiếu sót và không thể
đảm bảo tính chính xác hoàn toàn. Tuy nhiên, vì tính chất của vấn đề
nghiên cứu là văn hóa doanh nghiệp nên vấn đề phạm vi nghiên cứu
không có những ảnh hưởng lớn kết quả kinh doanh của Công ty.
Từ những thay đổi của văn hóa doanh nghiệp sau khi được
hoàn thiện các giá trị văn hoá hiện có, xây dựng các giá trị văn hóa
mới tại Công ty cổ phẩn Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk, Công ty có thể
tiếp tục định hình và xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp của
Công ty phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình, thích ứng với
môi trường kinh doanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×