Tải bản đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hoạt động marketing tại Công ty Lao động Telecommunications

23456729
 ! "#$%&%
#'(#)$& *+$
,$!- #+-+#&
#."#$ -#.!

/&0
-.12345678.9*:;# 
&<=>?@ABCDBAEBAF

GHIJKLMNOPQ


123467839


 !


"#$%&#'()*+(,-./-012!345346758!9
;-<(=>?(@2ABCDEFGHDAIJKLMIAING
;-<(=>?(O2PEBCABAQRSTUSVWX
YZ[3\]3
^

_`ab67 c
Ide
fg
hiYZ[3\]36jgbklmn
oZ`pqrstukevulvwSxgagyz{|g}3]~€‚

„…†‡ˆ†‰Š‡‹ˆŒŒŽ‘’“”‹•
–ApZg—iA˜g™Iu
šb›œvulvwSxg
–9 \eb367 ž34vu
Ÿ œvulvwSxg


0

23567
9


!"!$%&'()*+,*-./012!*+3!"4567891:;<=>
?=@8ABCD*$!"D(EFG6.HII1<;8,*-./81J%!$!"6K10L1IMI
!+G6N'*.*-E!"FG!"EG5!.LIOPQ0ARCIS8012!*+3!"4567891:;VRWIU8U1UIMI;B91X
891<;Y8ZKI<1X8OP>8@:U[<[IB<;B78;ZU18MI?,I0\
]128>0L18,*-./B^78VIMI0_ITUI`!.LIOPMI
9*67aUZ[81ITUP>8@8b*-.LD6c!!(dD+.(6.HIe8CI
6Nd6T0;f=U8gBB7*DhD+6i!"%CIj8kICIIl/19D)D+.(Dm
8Q8KY*D(EnoE6m)D3!"*hD+EG!*+5X9*67aUZ[81
IT(p3!"*d*+qEr'+.L1X!6910;71stf=KI8cIu0U18l
f=U8v!"6wIx1X88RW8y8910;tM881zITUP>8@1St
P>8@Z>bgIU1X=f=`Z1?U0;1 00,
8cITUBA8V8,*-./Op+{!+F|}!"+~(*+5c88WI8Vj8MI1`
6D+v!6J8;1


ĂÂÂÊĂÔƠƯĐăâĐêô
ơư
đàảãáạảảãâằ

2ẵắ
ắ

X*+K!"+m(D^}'s!FJặ(-ầq*5!"4,D+*-E!"~!+FWD4,D+
F\O
ẩ+ẫ!*{D+*+WD*-9!"+E9*67!"ặ(-ầq*5!"DT(P>8@:U
[<[IBB=1IU81RO
oW(*-ấ!ầc*&'`ậ+ẫ!*{D+)6h!+"5h)è+3!"&'(*|%+5z'!+!"
6wD65z% ầ5!+ 4E(!+)ậ+ẫ! *{D+ !+!" *y! *95) +9! D+cDT(
ặ(-ầq*5!"*95P>8@:U[<[IBB=1IU81R 6(!"*+WD+5X!FG
4W(*-ấ!ầc*&'`ậ+ẫ!*{D+)6h!+"5hn'(6m)6Jr'Y*!+!""5`5
tMtaUZ[81utậ+N!!ẫ!"D(E+5X'&'`ầ5!+4E(!+DT(D3!"*d
P>8@:U[<[IBB=1IU81RO


0

2356789


7
7 
 !"#$%&'(!"#$%#) *+ ,-,%./'
01234 56#!/7/(!8#29 !:9;< 01234 9=>?@AB
CDEFGHGIEJJK?LIDALE?MN
O!9P/!"#$%&56#!/7/Q!R /(S !TU!!V?W
3!5:1!#X1=>?@ABCDEFGHGIEJJK?LIDALE?M 1;:9YZ[\]
0^_`a3bc%d3!d:*e!8#!f2: gPYZ[hN
i3j9k
l
7 
O!) T!eT!"#$%S c%e5812"T!) T!eT,%.
#X1T!mT5%n/.of#!$ /(5%n/.,6#!*p;q3!ec%e;
 !"#$%r
q;9;#!s P7#"%;t;'21a;'(;t*p57 T!)
T!eTT!uv#!aS !Ta! 3"PRda3b!TT!) T!eTT!u
AwIWMEMx?W#e#(,f%/(5s,f%!$#yTr
zp57 T!) T!eT3!d:*e;'%21;q!%!.T5s,f%*)#yTa
;e! e !8# 29 !:9;< P1234 9=>?@ AB CDE
FGHGIEJJK?LIDALE?M!f1nr
{3|6}~€
‚
ƒ :(T!„P+;„%/(3b,%.a,%./g …P†#!)&
‡!) [&‡)*+,-,%./'01234 56#!/7
‡!) Y&ˆ!8#29 !:9;< 01234 9=>?@ABCDE
FGHGIEJJK?LIDALE?M
‡!) †&‰dT!eT!:(!f!:9;< 01234 9=>?@AB
CDEFGHGIEJJK?LIDALE?M
Š3‹Œ
 87€7Ž
7 


0

2345679
25

66767
632
23
99!67"66723
999#$%&%'()*+#,./0134567187916713:;<=>?@A71;0>01?1B0?1C01:D7EF?
0G793:D076HIJ71KE?LH@M9:>?@/NOP47901HQ1>01167956E
?1RMES771=0T=36EH79IU:0VMQ1>011679WX1Y713:D0?1RMES7
71=0T=36EH79IU:IJ9JZZ1T7?1:[?5\ZE]:<=M71D;0V790]36
E^@F79E]:<=M71D9:8MQ1>011679367160=79B79P/0134_
`a`abade+f%g(+hi)*+#,j/013456EF?kNl7Z1mEIn0o:D?p0J71:q=In0?Y71Q1>03r:
stsuvL:16791JMQ1>071w?Y713G1A71;?Y71Q1G79Ix7971y?;?Y71
Q1G79?1z?>01@{:36?Y71Q1G79?1z0y??@8WX1Y7171879In0?Y71
76|56E01HP/0134?@^7}7Q1JI/715wU7936Q1G79?1z71\7PL79
oK79E~??1w{79IwU0W
`a`ai€‚ƒ%&„)*+#,…M@Q†?:79P/013456<=>?@A71?1=71\7;?AE1:z=;I>719:>36
?1‡MES771=0T=0VMQ1>011679E40?:}=oˆ791D?1]790>001Y71
N>01;0>0o:D7Z1>Z?>0IF7936H?H67oF?‰01B0Nl7Š=y?;0=79B79
36?:}=P‹79P/0134 _
`aba6Œ67!2323ŽdŒ676723

`aba`a6„#%&+‘ƒ#*ƒ€’“&„,”•–i+#—&ƒ#*ƒ€’“&„(-+ƒ%‘
˜91:}70B=…M@Q†?:7956EF?<=>?@A71?AEQ:[E;?1=71\Z36ŠO
5™?1G79?:7EF?0>011D?1]7936Q1HM1š071KE0=790yZ71879
?1G79?:718=Y0101H3:D0NHL7?1lH01w›79?@A7136<=|[?I/71<=l7
u™?1Y011UZ01H1HL?IF79…M@Q†?:790VMPHM71791:DZW


0

345789

7745789444


47!74"#$%
&'74(
4) *&+#74,- 478 4.
/0101034678679:;<=>?@ABCDEFGHI@FJ
KLNOPQOSTUOSVQWOXYZ[\UO]^_`ab[cUde
fg74

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×