Tải bản đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực làm việc cho NLĐ tại Công ty thủy điện Sông Tranh

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

THÁI HOÀNG NGUYÊN

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã số: 60.34.01.02

Đà Nẵng - 2019


Công trình được hoàn thành tại
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN

Người hướng dẫn KH: GS.TS. Ng


T ườ g S

Phản biện 1: ……………………………….………………………
Phản biện 2: …………………………………………….…………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Đà Nẵng vào ngày …… tháng …… năm 201…

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Muốn quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và phát huy
hết tiềm năng, năng lực của NLĐ. Đầu tiên nhà quản trị phải hiểu rõ
về nhu cầu của NLĐ, đồng thời xem xét các yếu tố chủ đạo ảnh
hưởng đến động cơ làm việc của cá nhân và tác động vào những yếu
tố đó nhằm phát huy hết khả năng tiềm ẩn bên trong của mỗi con
người để hoàn thiện cá nhân NLĐ và phát triển tổ chức.
Công ty Thủy điện Sông Tranh được Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (nay là Tổng Công ty phát điện 1) giao nhiệm vụ quản lý vận
hành Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 với công suất lắp đặt 190
MW. Công trình được xây dựng trên địa phận xã Trà Đốc, huyện
Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây là khu vực thuộc địa bàn miền
núi xa xôi, hẻo lánh, có điều kiện kinh tế, xã hội nghèo nàn, lạc hậu,
đường xá đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, địa điểm làm việc xa
khu dân cư nên có một bộ phận không nhỏ NLĐ có tâm lý dao động,
không cam kết gắn bó lâu dài với Công ty và những người có trình
độ chuyên môn tốt mong muốn được chuyển công tác về làm việc tại
các Công ty khu vực TP Đà Nẵng. Chính vì vậy, trong thời gian qua
Ban Lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Tranh đặc biệt quan tâm và
đã có một số thành công nhất định trong việc áp dụng các chính sách,
biện pháp động viên, khuyến khích, tạo động lực cho NLĐ. Tuy
nhiên công tác này tại Công ty vẫn còn một số hạn chế. Với lý do
trên, tôi chọn đề tài “Tạo động lực làm việc cho NLĐ tại Công ty
thủy điện Sông Tranh” làm luận văn cao học của mình.


2. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến tạo động
lực làm việc cho NLĐ trong các doanh nghiệp.
- Phân tích thực trạng công cụ tạo động lực làm việc cho NLĐ
tại Công ty Thủy điện Sông Tranh trong thời gian qua.
- Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công cụ tạo động lực làm
việc cho NLĐ tại Công ty Thủy điện Sông Tranh trong thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu


2
- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề liên quan đến việc tạo
động lực làm việc cho NLĐ tại Công ty Thủy điện Sông Tranh.
- Số liệu sử dụng phân tích trong luận văn từ 2015- 2017. Giải
pháp được đề xuất trong đề tài có ý nghĩa trong khoảng thời gian
2018-2023.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Các phương pháp chủ yếu được áp dụng trong nghiên cứu
gồm:
- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
- Phương pháp thống kê, phân tích số liệu
- Phương pháp điều tra xã hội học
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp chuyên gia.
5. Bố cục và kết cấu đề tài
Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho NLĐ.
Chương 2: Thực trạng công cụ tạo động lực làm việc cho NLĐ
tại Công ty Thủy điện Sông Tranh trong thời gian qua.
Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện công cụ tạo động
lực làm việc cho NLĐ tại Công ty Thủy điện Sông Tranh trong thời
gian tới.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO
LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. KHÁT QUÁT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
1.1.1. Các khái niệm
“Động lực làm việc là những nhân tố bên trong kích thích con
người tích cực làm việc trong điều kiện cho phép tạo ra năng suất và hiệu
quả cao. Biểu hiện của động lực là sẵn sàng, nỗ lực, say mê làm việc
nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức cũng như bản thân NLĐ”.
“Tạo động lực làm việc được hiểu là hệ thống các chính sách,


3
biện pháp, thủ thuật quản lý tác động đến NLĐ nhằm làm cho NLĐ
có động lực trong làm việc”.
1.1.2. Vai trò của tạo động lực làm việc
Động lực làm việc như một sức mạnh vô hình từ bên trong con
người thúc đẩy họ lao động hăng say hơn. Mặc dù quá trình tạo động
lực làm việc không tạo ra hiệu quả tức thời và đòi hỏi khá nhiều chi
phí và thời gian, nếu thực hiện tốt công tác này thì sẽ đem lại rất
nhiều lợi ích không chỉ cho NLĐ mà còn cho công ty và cho xã hội.
1.2. CÁC HỌC THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
1.2.1. Học thuyết cấp bậc nhu cầu của Abraham Maslow
1.2.2. Học thuyết hệ thống hai yếu tố của F. Herzberg
1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẠO
ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
1.3.1. Các yếu tố thuộc về cá nhân NLĐ
Như sự khác biệt về nhu cầu; khả năng, trình độ, kinh nghiệm
làm việc của người lao động; độ tuổi, giới tính, tâm lý..
1.3.2. Các yếu tố bên trong công việc
Tính chất công việc, vị trí và khả năng phát triển nghề nghiệp,
cơ hội thăng tiến.
1.3.3. Các yếu tố thuộc về môi trƣờng
a. Những yếu tố thuộc về môi trường bên trong tổ chức
Văn hóa tổ chức; Phong cách lãnh đạo trong doanh nghiệp; Cơ
cấu tổ chức; Trình độ kỹ thuật công nghệ; Điều kiện làm việc; Chính
sách nhân sự và việc thực hiện các chính sách nhân sự trong tổ chức.
b. Những yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài tổ chức
Chính sách pháp luật, điều kiện kinh tế - xã hội, phúc lợi, vị
thế của ngành.
1.4. NỘI DUNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TRONG
DOANH NGHIỆP
1.4.1. Đánh giá mức độ thỏa mãn nhu cầu và điều chỉnh
các biện pháp tạo động lực làm việc
a. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tạo động lực làm việc
- Đánh giá sự thỏa mãn của NLĐ với các chính sách tạo động


4
lực
- Kết quả thực hiện công việc
- Tỷ lệ thôi việc
- Tỷ lệ vi phạm kỷ luật lao động.
b. Điều chính các biện pháp tạo động lực làm việc
Sau khi tiến hành thực hiện các biện pháp tạo động lực cho
NLĐ, đánh giá hiệu quả công tác tạo động lực thông qua các tiêu chí
đánh giá cụ thể và lựa chọn các yếu tố cần phải điều chỉnh. Từ đó có
sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời để duy trì và tăng động lực làm việc.
1.4.2. Xác định nhu cầu của NLĐ
Mỗi người khi tham gia làm việc tại một tổ chức chủ yếu hành
động theo nhu cầu và đều có mong muốn thỏa mãn những nhu cầu
của riêng mình. Nhu cầu của NLĐ có thể xác định thông qua phương
pháp điều tra bằng bảng hỏi với hệ thống các câu hỏi được thiết kế
sẵn hoặc thông qua phương pháp phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với
NLĐ. Trên cơ sở kết quả thu thập được cần tiến hành phân loại nhu
cầu của NLĐ từ đó có thể thiết kế các biện pháp phù hợp nhằm thỏa
mãn nhu cầu của từng nhóm đối tượng.
1.4.3. Xây dựng và áp dụng chính sách tạo động lực làm
việc thông qua tiền lƣơng, thƣởng, phúc lợi
Tiền lương, thưởng, phụ cấp là các công cụ tài chính trong tạo
động lực. Nếu tiền lương, tiền công cao xứng đáng sẽ là nguồn động
lực lớn nhất giúp NLĐ nâng cao hiệu quả làm việc của mình. Đối với
NLĐ, tiền thưởng không những thỏa mãn một phần nào đó nhu cầu
vật chất của NLĐ mà còn là động lực thúc đẩy NLĐ hăng hái làm
việc qua đó nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản
phẩm… Phụ cấp giúp NLĐ nâng cao thu nhập, bù đắp cho những
trách nhiệm nặng nề hơn mà họ phải làm và họ cảm nhận được sự
thấu hiểu từ phía cấp trên đối với công việc họ đang làm, do đó họ
tin tưởng hơn vào doanh nghiệp.
1.4.4. Tạo động lực cho NLĐ bằng cách tạo điều kiện làm
việc thuận lợi
Điều kiện làm việc là yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu hao sức


5
lực và trí lực của NLĐ trong quá trình sản xuất, đó là tính chất công
việc và điều kiện làm việc. Muốn tạo động lực làm việc cho nhân
viên, các doanh nghiệp cần cải thiện điều kiện làm việc bằng các
cách thức: Thay đổi tính chất công việc; Cải thiện tình trạng vệ sinh
môi trường; Thực hiện tốt các chính sách an toàn, bảo hộ lao động,
đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng.
1.4.5. Tạo động lực cho NLĐ bằng cách tạo môi trƣờng
làm việc thân thiện
Trong doanh nghiệp cần duy trì được bầu không khí làm việc
thuận lợi, đồng nghiệp tôn trọng lẫn nhau, thường xuyên giúp đỡ
nhau, quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới không quá căng thẳng... sẽ
tạo tâm lý làm việc thoải mái cho mỗi nhân viên để họ nỗ lực phấn
đấu, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả làm việc cho nhân viên.
1.4.6. Tạo động lực cho NLĐ bằng chú trọng công tác đào
tạo và chính sách thăng tiến hợp lý
Đối với NLĐ, đào tạo giúp cho họ nâng cao kiến thức, kỹ
năng, trình độ để thực hiện công việc và tiếp cận nhanh với sự thay
đổi của môi trường, công nghệ, phát huy tính chủ động trong thực
hiện công việc. Khi đó, NLĐ cũng sẽ cảm thấy được nhà quản lý đã
đầu tư, quan tâm, khuyến khích nên có động lực hơn trong quá trình
làm việc. Đây là động lực và cơ sở để tạo cơ hội thăng tiến cho từng
cá nhân, giúp họ thoả mãn nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu tự
hoàn thiện mình.
Tạo động lực làm việc cho nhân viên bằng sự thăng tiến hợp lý
là việc sử dụng sự thăng tiến để kích thích, thúc đẩy, nâng cao tính
tích cực làm việc của NLĐ. Sự thăng tiến của NLĐ có ý nghĩa quan
trọng và luôn là vấn đề được quan tâm trong công tác tạo động lực
làm việc cho nhân viên tại các doanh nghiệp.
1.4.7. Tạo động lực làm việc bằng đánh giá thực hiện công
việc công bằng
Đánh giá thực hiện công việc được hiểu là sự đánh giá có hệ
thống và chính thức tình hình thực hiện công việc của NLĐ trong
quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về


6
sự đánh giá đó với NLĐ.
Kết quả đánh giá thực hiện công việc càng chính xác càng kích
thích NLĐ làm việc, tăng lòng tin của NLĐ với doanh nghiệp vì thế
sẽ tạo động lực cho NLĐ để họ nâng cao năng suất, hiệu quả làm
việc và tăng cường sự gắn bó với doanh nghiệp.
1.4.8. Tạo động lực làm việc bằng phân công, bố trí lao
động hợp lý
Khi NLĐ được bố trí đúng với khả năng và sở trường thì họ sẽ
cảm thấy hứng thú hơn với công việc, phát huy được khả năng của
mình đem lại hiệu quả cao trong công việc. Ngược lại nếu sắp xếp
không đúng với trình độ, khả năng thì họ cảm thấy làm việc hết sức
khó khăn, không hứng thú với công việc, không phát huy được khả
năng hay thế mạnh của mình từ đó hiệu quả công việc đem lại sẽ
không cao như vậy sẽ làm giảm động lực làm việc.
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH
2.1.1. Giới thiệu sơ lƣợc về Công ty
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH
Tên giao dịch tiếng anh: SONG TRANH HYDRO POWER
COMPANY
Tên viết tắt: HPC SONG TRANH
Địa chỉ trụ sở: Số 04 Quy Mỹ, phường Hòa Cường Nam, quận
Hải Châu, TP Đà Nẵng
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Thuỷ điện Sông Tranh là đơn vị hạch toán phụ thuộc
được thành lập theo Quyết định số: 230/QĐ-EVN ngày 22/4/2011
của Hội đồng thành viên Công ty Điện lực Việt Nam và chính thức
hoạt động từ ngày 01/7/2011.
Từ ngày 01/7/2012 đến nay Công ty Thuỷ điện Sông Tranh trực
thuộc Công ty Phát điện 1 theo Quyết định số: 3023/QĐ-BCT ngày


7
01/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thành lập Công ty
mẹ - Công ty Phát điện 1.
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty thủy điện Sông Tranh
2.1.5. Tình hình nhân sự của công ty
Hiện nay, tổng số CBCNV của Công ty là 128 người, được bố
trí vào 05 Phòng chuyên môn nghiệp vụ sản xuất gián tiếp và 02
Phân xưởng sản xuất trực tiếp. Tổng số lao động gián tiếp là 61
người và lao động trực tiếp là 67 người. Trình độ động tại Công ty
khá cao, trong đó nhân viên có trình độ đại học, cao đẳng chiếm trên
53%, trung cấp, sơ cấp chiếm 42%, NLĐ có trình độ thạc sĩ tăng dần
qua các năm (07 người) còn lại là lao động phổ thông chiếm tỷ lệ
không đáng kể. Điều này cho thấy chất lượng nguồn nhân lực của
Công ty khá cao và đáp ứng được công tác quản lý vận hành dây
chuyền công nghệ sản xuất điện tương đối phức tạp và hiện đại.
2.1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm
2015-2017
Sản phẩm chính của Công ty là sản xuất điện năng, bán cho
người mua duy nhất là Công ty mua bán Điện thuộc EVN.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trở lại đây
và 6 tháng đầu năm 2018 Công ty đều có lãi. Các hoạt động mang lại
lợi nhuận cho công ty chủ yếu xuất phát từ sản xuất và kinh doanh
điện năng. Các nguồn lợi nhuận khác không đáng kể.
2.2. THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC
LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH
2.2.1. Thông tin chung về khảo sát đánh giá thực trạng
công tác tạo động lực làm việc tại Công ty Thủy điện Sông Tranh
Để đánh giá khách quan hơn thực trạng các chính sách tạo
động lực cho NLĐ tại Công ty Thủy điện Sông Tranh, học viên khảo
sát bằng phiếu thăm dò về các chính sách tạo động lực lao động, đối
tượng khảo sát là các nhân viên ở tất cả các vị trí công tác trong
Công ty. Tổng phiếu hợp lệ đưa vào phân tích là 89 phiếu.
2.2.2. Thực trạng về động lực làm việc của NLĐ và biện


8
pháp điều chính các chính sách
a. Thực trạng về động lực làm việc của NLĐ
Kết quả thực hiện công việc
Kết quả xếp loại lao động của tập thể cơ bản ít thay đổi qua
các năm. Các Phòng/Phân xưởng đã thực hiện tốt các chức năng,
nhiệm vụ của mình. Hiện nay, tỉ lệ lao động đạt loại A1 trong công
ty từ năm 2015 – 2017 chiếm tỉ trọng tương đối ít. Từ 15% trở
xuống. Tỉ lệ NLĐ đạt loại A2 khoảng 68,1 % đến 71,2%. Có một tỉ
lệ khá lớn NLĐ xếp loại A3, A4. Tỉ trọng các kết quả xếp loại lao
động ít thay đổi qua các năm. Điều này chứng tỏ những NLĐ chưa
thực sự nỗ lực nhiều để cải thiện chất lượng công việc hằng ngày.

-

Tỷ lệ vi phạm kỷ luật lao động
Tỉ lệ vi phạm kỷ luật lao động tại Công ty chiếm tỉ trọng rất
nhỏ. Khoảng 2%/năm (trung bình có 2 - 4 trường hợp). Đây đều là
các vụ vi phạm có tính chất nhất thời, không gây thiệt hại về con
người và tài sản cho Công ty nên sau khi bị phê bình, kiểm điểm thì
NLĐ đã điều chỉnh hành vi ý thức của mình.

-

Tỷ lệ thôi việc
Nhân lực của Công ty giảm dần trong giai đoạn năm 2015 –
2017. Năm 2015 có 05 lao động nghỉ việc, đến năm 2016 tiếp tục
giảm 11 người, năm 2017 có 06 trường hợp nghỉ việc. Phần lớn
nguyên nhân là do nhân viên thôi việc và nghỉ hưu. Điều này xuất
phát tính chất đặc thù của Công ty, trong đó có nhiều lao động với
trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng nên khi làm công tác vận
hành nhà máy điện sẽ không còn phù hợp ngành nghề; Điều kiện địa
bàn làm việc tại nhà máy xa xôi, cách trở nên có một số lao động
muốn tìm các công việc mới phù hợp với bản thân và gia đình.
- Khảo sát về mức độ tạo động lực của người lao động
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của CBCNV về
công việc (DE1) chỉ ở mức trung bình là 3.35. Tiêu chí “Anh/chị
hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi làm công việc của mình” cũng có
mức đánh giá thấp với giá trị trung bình là 3.35. Mặc dù vậy tiêu chí

-


9
Anh/chị luôn nỗ lực hết mình trong công việc, Anh/chị muốn gắn bó
lâu dài với Công ty có mức đánh giá khá cao với giá trị trung bình
lần lượt là 3.59 và 3.76. Tóm lại, động lực làm việc của các nhân
viên trong Công ty chưa cao. Sự hài lòng trong công việc chỉ ở mức
trung bình, cũng có một bộ phận nhỏ không muốn gắn bó lâu dài với
Công ty.
b. Thực trạng điều chính các chính sách liên quan đến NLĐ
Thông qua các cuộc họp giao ban, bình xét kết quả lao động
hằng tháng, năm lãnh đạo Công ty nắm bắt được phần nào về nhu
cầu, nguyện vọng của NLĐ. Tuy nhiên, việc thay đổi các chính sách
về lương, thưởng, đánh giá kết quả lao động, tổ chức đào tạo nâng
cao trình độ cho nhân viên, thi đua khen thưởng,.. còn chậm, chủ yếu
thay đổi theo quy định nhà nước mà chưa đưa ra được các chính sách
đặc thù phù hợp với tình hình của Công ty.
2.2.3. Thực trạng về công tác nắm bắt nhu cầu của NLĐ
Hiện nay, nhu cầu của NLĐ được các cấp lãnh đạo trong Công
ty nắm bắt thông qua hội nghị NLĐ; Thông qua các cuộc họp đánh
giá xếp loại lao động, thi đua, khen thưởng; Qua trao đổi trực tiếp
với NLĐ. Ngoài ra, Công ty còn tiếp nhận các tâm tư, nguyện vọng
của NLĐ thông qua tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, thông qua
ý kiến khiếu nại, kiến nghị. Nhìn chung, Công ty chưa có cuộc khảo
sát chính thức nào để xác định nhu cầu của NLĐ. Vì vậy, việc đáp
ứng nhu cầu của NLĐ khó khăn, nhu cầu của NLĐ không tập trung,
khó đưa ra biện pháp.
Dựa trên kết quả khảo sát cho thấy, yếu tố thu nhập và phúc
lợi vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất. Các yếu tố như kết quả công
việc được đánh giá chính xác và công bằng; Có cơ hội học tập và
thăng tiến; Mối quan hệ với cấp trên tốt cũng có mức độ ảnh hưởng
khá lớn đến đến động lực làm việc của CBCNV tại Công ty.
2.2.4. Thực trạng chính sách tạo động lực thông qua lƣơng,
thƣởng và phúc lợi tại Công ty
Nhìn chung, Công ty đã xây dựng chính sách trả lương tương đối
hợp lý đảm bảo quyền lợi của NLĐ theo quy định của Nhà nước,


10
EVN và EVNGENCO1. Mức thu nhập hiện tại của NLĐ tại Công ty
khá cao so với mặt bằng trả lương chung của các doanh nghiệp khác
trên địa bàn. Chính vì vậy, đã đáp ứng được phần nào nhu cầu về vật
chất của NLĐ.
Từ kết quả khảo sát cho thấy, tỉ lệ nhân viên hài lòng về các
chính sách tiền lương chưa cao. Hầu hết, CBCNV đều đánh giá Công
ty hiện nay đã thực hiện khá tốt các chính sách về phúc lợi như:
Công ty chỉ trả đầy đủ các khoản chế độ, trợ cấp cho NLĐ; Công ty
thực hiện tốt các chính sách phúc lợi cho NLĐ. Tuy nhiên, do công
ty chưa tổ chức nhiều phong trào vui chơi tập thể, các chính sách
phúc lợi cũng chỉ thực hiện theo quy định, chưa có nhiều chương
trình phúc lợi mở rộng để đáp ứng nhu cầu giải trí của NLĐ.
2.2.5. Thực trạng chính sách tạo điều kiện làm việc
Kết quả khảo sát cho thấy các yếu tố về Phương tiện và thiết bị
cần thiết được trang bị đầy đủ để thực hiện công việc một cách tốt
nhất, nơi làm việc bảo đảm tốt nhất các điều kiện an toàn, bảo hộ lao
động cho nhân viên có mức đánh giá cao với giá trị trung bình trên
3.8, mức độ đồng ý và rất đồng ý về 2 tiêu chí này từ 65% đến 75%.
Tuy nhiên, yếu tố không gian làm việc sạch sẽ, thoáng mát;
Giờ giấc làm việc nghiêm chỉnh, hợp lý có mức đánh giá khá thấp
với giá trị trung bình là 3.23 và 3.4. Kết quả thống kê cũng cho thấy
NLĐ làm việc trực tiếp có mức đánh giá về không gian và thời gian
làm việc thấp hơn các đối tượng còn lại.
2.2.6. Thực trạng mối quan hệ trong công việc tại Công ty
Kết quả khảo sát cho thấy các mối quan hệ giữa các nhân viên
trong Công ty có mức đánh giá tương đối tốt. Có sự phối hợp, hỗ trợ
giữa các thành viên trong nhóm làm việc, các nhân viên cũng luôn
quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống. Mối quan
hệ giữa các đồng nghiệp trong công ty khá cởi mở và thân thiện. Tuy
nhiên, mối quan hệ giữa nhân viên với cấp trên có mức đánh giá
tương đối thấp. Để gia tăng động lực làm việc cho NLĐ, việc cải
thiện các mối quan hệ trong Công ty là cần thiết. Lãnh đạo Công ty
cần tích cực hơn nữa trong việc cải thiện các mối quan hệ này, để


11
nhân viên cảm thấy Công ty thực sự là ngôi nhà thứ 2 của mình, là
nơi xứng đáng để mọi người nỗ lực cống hiến xây dựng Công ty phát
triển bền vững.
2.2.7. Thực trạng về chính sách đào tạo và thăng tiến
Kết quả khảo sát cho thấy các yếu tố thuộc chính sách đào tạo
và thăng tiến tại Công ty có mức đánh giá rất thấp. Điều này cũng
phản ánh đúng thực tế tại Công ty. Công ty ít có các chương trình
đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, ít có cơ hội thăng
tiến trong công việc, cơ hội học tập và thăng tiến cũng chưa công
bằng và đặc biệt hầu như chính sách thăng tiến không được công
khai rộng rãi.
2.2.8. Thực trạng về công tác đánh giá thực hiện công việc
và thi đua khen thƣởng
Nhìn chung, công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty
tương đối tốt, có đưa ra tiêu chuẩn đánh giá và tổ chức đánh giá định
kỳ hàng tháng.
Các tiêu chí về thang đo đánh giá thành tích có mức độ trung
bình (dao động từ 3.12 đến 3.44), chủ yếu là ở mức bình thường. Từ
kết quả khảo sát có thể thấy, công tác đánh giá thành tích công việc
và thi đua khen thưởng chưa thực hiện tốt vai trò tạo động lực làm
việc cho NLĐ tại Công ty Thủy điện Sông Tranh.
2.2.9. Thực trạng chính sách tạo động lực làm việc bằng
việc phân công, bố trí lao động hợp lý
Kết quả khảo sát cho thấy, các CBCNV đánh giá cao tiêu chí
công việc ổn định. Hầu hết các công việc của cán bộ nhân viên đều
đòi hỏi phải có kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn sâu, rộng,
công việc ít thử thách, áp lực. Tuy nhiên, tiêu chí công việc được bố
trí đúng với năng lực của NLĐ có mức đánh giá khá thấp. Công ty
cần chú trọng đến công tác phân tích công việc, sắp xếp lại bộ máy
nhân sự để khai thác tốt hơn năng lực của CBCNV trong Công ty.
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC
LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN SỐNG TRANH
2.3.1. Kết quả đạt đƣợc


12
- Mức lương và phụ cấp hiện tại khá cao so với mặt bằng
chung của thị trường lao động tại địa phương. Mức thu nhập của
NLĐ tăng qua các năm giúp cho NLĐ yên tâm công tác, đảm bảo đời
sống của bản thân và gia đình.
- Điều kiện làm việc: NLĐ được cung cấp đầy đủ và kịp thời
các trang thiết bị, dụng cụ an toàn bảo hộ lao động giúp họ hoàn
thành công việc một cách thuận lợi và an toàn nhất. Môi trường lao
động sạch sẽ, giúp NLĐ tránh được các bệnh nghề nghiệp. Trong
quá trình sản xuất không xảy ra tai nạn lao động làm ảnh hưởng đến
sức khỏe NLĐ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, áp dụng trình độ
khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đồng thời công việc của NLĐ
ổn định không bị áp lực quá lớn về việc bị sa thải, mất việc làm.
- Mối quan hệ giữa các đồng nghiệp trong Công ty: Bầu không
khí làm việc thân thiện, hợp tác, CBCNV trong Công ty quan tâm
giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và chia sẽ những khó khăn trong
cuộc sống, điều đó làm cho NLĐ hài lòng và có xu hướng gắn bó với
công việc và Công ty.
- Đã ban hành chức năng nhiệm vụ cho từng Phòng, Phân
xưởng và bản mô tả công việc, tiêu chuẩn đánh giá cho các chức
danh. Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ chủ chốt hàng năm làm
cơ sở cho việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng.
- Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có kiến thức và
kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn, quản trị doanh nghiệp góp
phần quan trọng trong việc phát triển Công ty thời gian qua.
2.3.2. Hạn chế

- Việc xác định nhu cầu của NLĐ chưa được thực hiện theo
cách thức bài bản.
- Chính sách trả lương còn gây nhiều tranh cãi cho NLĐ.
- Các hình thức thưởng vẫn chưa thực sự tạo được động lực
làm việc cho NLĐ.

- Công tác đào tạo vẫn chưa thực sự được chú trọng
- Công tác đánh giá thực hiện công việc chưa thực sự chính


13
xác do còn mắc các lỗi chủ quan từ phía người đánh giá. Việc đánh
giá cũng chưa chú ý tới lấy ý kiến của NLĐ.

- Chính sách thăng tiến còn nhiều bấc cập, chưa có chính sách
rõ ràng, cụ thể để NLĐ phấn đấu thăng tiến trong công việc.

- Mối quan hệ giữa lãnh đạo và NLĐ vẫn cần được cải thiện.
2.3.3. Nguyên nhân
Nguyên nhân xuất phát từ tình hình HĐKD của Công ty
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đang gặp nhiều
khó khăn nên ảnh hưởng lớn đến công tác tạo động lực cho NLĐ.
Bên cạnh đó, Công ty là doanh nghiệp nhà nước nên công tác
quản lý mang tính truyền thống, theo kinh nghiệm vẫn tồn tại. Vì vậy
ảnh hưởng không nhỏ đến việc chính sách phát triển nguồn nhân lực
của Công ty.
Điều kiện làm việc của bộ phận trực tiếp sản xuất còn xa xôi,
cách trở, đi lại khó khăn và thường xuyên xa gia đình nên ảnh hưởng
đến động lực NLĐ.
Nguyên nhân xuất phát từ NLĐ
Số lượng lao động không tập trung, phân tán và tương đối
phức tạp. Do đó, việc quản lý và tạo động lực kích thích NLĐ gặp
nhiều khó khăn. NLĐ trực tiếp không có nhiều điều kiện để tham gia
học tập và các hoạt động phong trào của Công ty.
Số lao động có trình độ chuyên môn không phù hợp nhiều,
điều này ảnh hưởng đến công tác sắp xếp, bố trí lao động.


14
CHƢƠNG 3
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NLĐ TẠI
CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH
3.1. PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1.1. Phƣơng hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh
a. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh
b. Định hướng phát triển nguồn nhân lực
3.1.2. Định hƣớng nâng cao chất lƣợng cuộc sống của NLĐ
3.1.3. Định hƣớng hoàn thiện các chính sách tạo động lực
làm việc cho NLĐ
Dựa trên kết quả khảo sát chung về các yếu tố tạo động lực
làm việc cho thấy, hiện nay chỉ có yếu tố mối quan hệ với các đồng
nghiệp và điều kiện làm việc được đánh giá ở mức khá tốt, các yếu tố
còn lại vẫn còn ở mức trung bình và thấp. Nhất là công tác đào tạo,
thăng tiến và mối quan hệ với cấp trên. Kết quả khảo sát cho thấy,
các yếu tố tạo động lực làm việc hiện nay đều cần được thay đổi.
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC
CHO NLĐ TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH
3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu của NLĐ
Công ty cần có biện pháp rõ ràng, khoa học để tìm hiểu nhu
cầu của NLĐ. Tiến hành điều tra xã hội học về nhu cầu và sự hài
lòng của NLĐ. Với phương thức này, Công ty nên tiến hành điều tra
hoặc khảo sát nhu cầu của NLĐ định kỳ 6 tháng hoặc một năm. Cuộc
điều tra, khảo sát nhu cầu của NLĐ nên tiến hành độc lập, đầu mối
thực hiện là Phòng Tổ chức – Lao động. Mẫu phiếu điều tra có thể sử
dụng mẫu phiếu do học viên đề xuất tại Phụ lục 03. Để giúp quá trình
khảo sát và xử lý thông tin được thuận lợi, Công ty nên sử dụng
phương thức khảo sát online thông qua các ứng dụng khảo trên trên
google.doc hoặc thiết kế một trang khảo sát riêng. Đến kỳ, Phòng Tổ
chức – Lao động gửi đường link khảo sát đến các Phòng, Phân
xưởng. Trưởng các đơn vị thông báo cho nhân viên click vào đường
link để thực hiện khảo sát. Phòng Tổ chức – Lao động có nhiệm vụ


15
tổng hợp các kết quả khảo sát, công bố công khai trên bản tin hoặc
các trang thông tin nội bộ của Công ty, tham mưu cho lãnh đạo các
biện pháp khắc phục (nếu có).
Các cấp lãnh đạo có thể nắm bắt nhu cầu của NLĐ thông qua
việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ khi thực hiện công việc,
cuộc họp, hội nghị công nhân viên chức hằng năm.
Ngoài ra, Công ty nên mở hòm thư góp ý, phổ biến các quy
chế về góp ý và khiếu nại đến toàn bộ CBCNV. Việc đóng góp ý
kiến phải được ghi nhận kịp thời, việc điều chỉnh cần được công
khai, minh bạch, phổ biến rộng rãi đến NLĐ.
3.2.2. Hoàn thiện chính sách tạo động lực làm việc thông
qua tiền lƣơng, thƣởng, phúc lợi
a. Hoàn thiện phương pháp tính chi trả tiền lương
Xây dựng phương pháp trả lương cần căn cứ vào các tiêu
chuẩn sau:
- Khối lượng công việc.
- Trình độ và thâm niên: thông qua hệ số lương.
- Thời gian làm việc tính trên ngày công thực tế.
- Hiệu quả công việc được đánh giá dựa vào kết quả bình xét
đối với từng Phòng, Phân xưởng hàng tháng.
- Mức độ phức tạp trong công việc: dựa vào kết quả đánh giá
công việc và phân tích công việc.
- Tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm trong công việc, tuân thủ
nội quy lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu...
Các tiêu chuẩn này có thể thêm hoặc bớt tùy thuộc vào từng vị
trí chức danh công việc và từng loại lao động cụ thể.
 Đảm bảo công bằng, hợp lý trong chính sách trả lương
Để thực hiện trả lương công bằng, Công ty cần xây dựng một
chính sách tiền lương nhất quán, phải thực hiện đánh giá lao động
một cách khoa học, chính xác với năng lực, điều kiện, hoàn cảnh
công việc cụ thể. Gắn tiền lương, thưởng với kết quả làm việc sẽ
giúp phát huy vai trò kích thích lao động của công cụ tiền lương.
Hàng năm, Công ty cần tổ chức họp để xem xét, đánh giá lại


16
chính sách tiền lương đang thực hiện và điều chỉnh mức lương cho
phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển.
 Hoàn thiện chính sách phúc lợi
Công ty cũng cần đưa ra những chính sách động viên giúp đỡ
NLĐ khi họ có gặp phải những vấn đề khó khăn xảy ra trong cuộc
sống để giúp NLĐ nhanh chóng khắc phục những khó khăn đó và trở
lại với công việc. Ngoài việc trợ cấp về vật chất công ty cần tổ chức
thăm hỏi, động viên NLĐ. Điều đó thể hiện sự quan tâm của công ty
đối với NLĐ. Công ty cần tăng cường các hoạt động giải trí, thể
thao, dã ngoại để tăng cường sự giao lưu giữa các đơn vị. Tổ chức
các phong trào thi đua trong lao động, phấn đấu nâng cao năng suất
lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao hiệu quả kinh tế.
3.2.3. Hoàn thiện chính sách tạo điều kiện làm việc cho
NLĐ
- Cần cải thiện điều kiện ăn, ở, hỗ trợ đi lại cho bộ phận lao
động trực tiếp.
- Cần đầu tư đổi mới công nghệ, căn cứ vào yêu cầu của vận
hành nhà máy, công trình và điều kiện cơ sở vật chất, nguồn vốn để
có giải pháp mua sắm thay thế các thiết bị đã cũ, lỗi thời, nhằm khắc
phục những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của NLĐ.
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, kiểm tra lấy mẫu phân tích
môi trường làm việc và kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn phải được thực hiện định kỳ 1 năm/1 lần nhằm phát
hiện sớm những bệnh nghề nghiệp hoặc các yếu tố độc hại ảnh
hưởng đến sức khỏe NLĐ.
- Trang bị phương tiện cá nhân đảm bảo chất lượng, việc quản
lý cấp phát, sử dụng theo quy định của pháp luật. Công ty cần kiểm
tra định kỳ theo tiêu chuẩn, NLĐ phải kiểm tra trước khi sử dụng.
- Trưởng Phòng, Phân xưởng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc
nhắc nhở NLĐ đảm bảo thực hiện đầy đủ bảo hộ lao động khi làm
việc, tuân thủ giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi.
3.2.4. Hoàn thiện môi trƣờng làm việc, cải thiện các mối
quan hệ trong Công ty


17
Ban Giám đốc phải chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp,
quan trọng nhất là xây dựng bộ quy tắc ứng xử với nội dung và định
hướng xoay quanh các mối quan hệ công việc. Bộ tài liệu văn hóa
doanh nghiệp có thể bao gồm những nội dung cơ bản sau:
(1) Xây dựng hệ giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức và cam
kết của lãnh đạo Công ty, của NLĐ, như:
- Xây dựng hệ giá trị cốt lõi Công ty sẽ bao gồm các nội dung
về tầm nhìn, sứ mệnh, khẩu hiệu và giá trị cốt lõi.
- Xây dựng chuẩn mực đạo đức dựa trên tinh thần thượng tôn
pháp luật, trung thành, trung thực, hướng đến cộng đồng và giữ vững
niềm tin.
- Lãnh đạo Công ty phải cam kết với NLĐ để họ có được niềm
tin trong công việc và cuộc sống từ đó tận tâm cống hiến hết mình vì
phát triển toàn diện của Công ty.
- Xây dựng trách nhiệm của NLĐ
(2) Xây dựng các quy tắc ứng xử để tạo ra nét riêng, mang tính
truyền thống và sự chuyên nghiệp khi thực hiện công việc, như:
Trang phục, đi lại nơi làm việc, chào hỏi, cách thức ứng xử giữa lãnh
đạo với nhân viên, giữa nhân viên với nhau nhằm tạo ra môi trường
làm việc lịch sự, thân thiện, chia sẻ và hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.
Công ty phải luôn chú trọng xây dựng thêm các giá trị văn hóa
mới đồng thời tuyên truyền sâu rộng giá trị văn hóa của Công ty. Từ
đó, nhân viên sẽ thêm tự hào, gắn bó với Công ty - nơi mà bản thân
mình đang làm việc.
3.2.5. Hoàn thiện công tác đào tạo và chính sách thăng tiến
a. Hoàn thiện công tác đào tạo
- Xây dựng chương trình đào tạo
Đối với nhân viên làm việc gián tiếp, Công ty cần có kế hoạch
đào tạo các lớp dài hạn phục vụ công tác chuyên môn như kế toán,
quản lý, kỹ thuật, ngoại ngữ và đạo tạo lên trình độ thạc sĩ, kỹ sư....
Căn cứ theo quy hoạch cụ thể về công tác nhân sự, định hướng và tạo
điều kiện để NLĐ tham gia học tập phục vụ chiến lược phát triển của
Công ty.


18
Đối với cán bộ quản lý, Công ty cần đầu tư để họ có thể học
tập nâng cao trình độ, hỗ trợ kinh phí để họ được học lên cấp cao hơn
(thạc sỹ, cao cấp lý luận chính trị...) và tham gia các khóa đào tạo
chuyên gia trong lĩnh vực quản lý.
Đối với bộ phận lao động trực tiếp: Công ty nên tăng cường
công tác đào tạo tại chỗ, đào tạo lại cho lao động để vừa nâng cao tay
nghề, đồng thời sẽ giảm bớt được chi phí đào tạo và vẫn đảm bảo
được khối lượng công việc. Bên cạnh đó hàng năm Công ty cần lập
kế hoạch để tổ chức đào tạo cho các đối tượng này tham gia các lớp
học chuyên sâu để hướng họ trở thành những chuyên gia giỏi trong
lĩnh vực họ quản lý như: chuyên gia xử lý hư hỏng thiết bị máy phát
điện, tuabin thủy lực hay chuyên gia lập trình, rơ le bảo vệ….
- Xây dựng kế hoạch nguồn kinh phí cho công tác đào tạo
Công ty cần phải lập kế hoạch đào tạo và trình các cấp phê duyệt
chi phí để tổ chức thực hiện. Nguồn kinh phí này được hoạch toán vào
chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.
Xây dựng quy chế để hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn bộ hoặc một
phần cho NLĐ căn cứ vào thành tích, sự cống hiến của họ. Trong quá
trình đi học, NLĐ vẫn được hưởng lương và các quyền lợi khác, có như
vậy mới khuyến khích được họ học tập nâng cao trình độ, tay nghề phục
vụ cho Công ty.
- Đánh giá chương trình đào tạo
Sau quá trình đào tạo, Công ty cần phải tổ chức đánh giá
chương trình đào tạo, như: Tổ chức kiểm tra kết thúc chương trình
đào tạo; Theo dõi hành vi sau đào tạo; Đánh giá thành tích sau đào
tạo; Đối chiếu với mục tiêu khi xây dựng chương trình đào tạo.
b. Hoàn thiện chính sách thăng tiến hợp lý
Công ty cần xây dựng và ban hành quy định cụ thể việc bổ
nhiệm, miễn nhiệm dựa vào khả năng, thành tích, sự đóng góp của
NLĐ, nên tránh dựa trên thâm niên công tác hoặc được sự hài lòng
của cấp trên, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến NLĐ để
mọi người đều được biết và cố gắng, phấn đấu trong công việc.
Công ty cần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, chú


19
trọng đào tạo những cán bộ trẻ, có năng lực. Có chính sách khuyến
khích nhằm khai thác tiềm năng của tất cả CBCNV. Tiếp tục lựa
chọn, xem xét để bổ nhiệm những cán bộ trong diện quy hoạch vào
các vị trí còn khuyết trong bộ máy quản lý toàn Công ty hoặc thay
thế những vị trí không hiệu quả.
3.2.6. Hoàn thiện công tác đánh giá hoàn thành công việc
và thi đua khen thƣởng
a. Hoàn thiện tiêu chí đánh giá thực hiện công việc
Để đánh giá được thành tích của nhân viên trước hết Công ty
phải hoàn thiện lại bộ tiêu chuẩn đánh giá công việc. Đề phù hợp với
hệ thống tiêu chuẩn mới học viên đề xuất xây dựng 2 mẫu đánh giá
hoàn thành công việc như phụ lục 5 và phụ lục 6 trong luận văn.
Ngoài ra trong thời gian đến, Lãnh đạo Công ty khẩn trương
chỉ đạo các bộ phận tham mưu xây dựng và đưa vào áp dụng chương
trình đánh giá KPI để kết quả đánh giá chính xác hơn, tăng cường
tính minh bạch và lượng hóa được các tiêu chí công việc cho từng
nhân viên và đơn vị.
b. Hoàn thiện chính sách khen thưởng
Khi những NLĐ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc
hoặc có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thì lãnh đạo
Công ty phải có biện pháp khen thưởng kịp thời, đúng lúc, đúng
người để tôn vinh biểu dương họ.
Việc bình xét các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc phải
bắt đầu từ đồng nghiệp, Tổ đội, lên đến Phòng, Phân xưởng và sau
cùng là sự công nhận của Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty.
Việc xét thi đua khen thưởng công khai, minh bạch và có sự
tham gia, thừa nhận của nhiều người cũng có tác dụng làm cho NLĐ
chưa được khen thưởng có xu hướng cố gắng hơn trong công việc để
được mọi người tôn trọng như đồng nghiệp.
Cần phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các phong
trào thi đua nhằm lôi kéo CBCNV tham gia tích cực. Người được
khen thưởng cần được tuyên dương trước toàn thể CBCNV Công ty.
Xây dựng được các mức thưởng tương ứng với mỗi phong trào


20
thi đua và hiệu quả mang lại cho Công ty.
3.2.7. Hoàn thiện chính sách phân công, bố trí lao động
hợp lý (yếu tố công việc)
Công ty cần xây dựng bảng mô tả công việc chi tiết hơn và
phù hợp với thực tế, trình độ chuyên môn của NLĐ, việc này có ý
nghĩa rất quan trọng trong công tác tạo động lực lao động. Bản mô tả
công việc cần có các nội dung chính như: Thông tin chung về công
viêc, nêu rõ về trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thực
hiện công việc và các mối quan hệ trong công việc.
Xây dựng ban hành tiêu chuẩn thực hiện công việc cho từng
chức danh cụ thể để người lao động hiểu rõ mục tiêu cần đạt được
khi đảm nhiệm công việc được giao. Nội gồm các yếu tố đo lường
được như: số lượng, chất lượng và thời hạn hoàn thành công việc.
Công ty thường xuyên rà soát lại vị trí công việc để điều chỉnh
các nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn. Dựa vào kết quả đánh
giá mà Công ty thực hiện chính sách khen thưởng, đào tạo, bổ nhiệm
hợp lý từ đó càng nâng cao động lực làm việc cho NLĐ.
3.2.8. Đánh giá mức độ thỏa mãn nhu cầu và điều chỉnh
các biện pháp tạo động lực làm việc
Để đánh giá mức độ thỏa mãn nhu cầu hằng năm bộ phận TCLĐ cần thống kê và lập thành báo cáo gồm các nội dung:
- Báo cáo về kết quả thực hiện công việc theo hằng tháng, quý,
năm. Có phân tích về xu hướng thay đổi trong kết quả thực hiện công
việc. Báo cáo về thi đua, khen thưởng, tình hình biến động lao động
do nghỉ việc, luân chuyển công việc.
- Kết hợp với khảo sát nhu cầu cần điều tra khảo sát mức độ
thỏa mãn của NLĐ về các yếu tố công việc.
- Dựa trên báo cáo hằng năm, sự thay đổi của chế độ, chính
sách cho NLĐ theo quy định của nhà nước, xây dựng kế hoạch thay
đổi, bổ sung, điều chỉnh các chính sách tạo động lực cho NLĐ có
mức đánh giá thấp.
- Các quy định, quy chế mới cần được lấy ý kiến rộng rãi. Việc
chỉnh sửa phải dựa trên tinh thần cầu thị, dựa trên ý kiến số đông.


21
KẾT LUẬN
Động lực làm việc là một nhân tố vô cùng quan trọng quyết
định đến năng suất, hiệu quả thực hiện công việc, vì vậy để NLĐ sẵn
sàng, nổ lực, say mê làm việc và phát huy hết khả năng, năng lực của
mình, nhà quản trị phải có các chính sách phù hợp để tạo động lực
cho họ. Trên cơ sở sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu
khác nhau và nhìn nhận thực tiễn trong quá trình lao động của tác
giả, luận văn “Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công
ty thủy điện Sông Tranh” đã đạt được một số kết quả như sau:
Một là, trên cơ sở lý thuyết luận văn đã hệ thống hóa những
vấn đề lý luận liên quan đến công tác tạo động lực làm việc cho
người lao động trong các doanh nghiệp. Việc này có ý nghĩa quan
trọng trong việc định hướng phát triển, quản lý nguồn nhân lực và là
nền tảng để phát triển các chính sách khuyến khích, động viên NLĐ
nhằm đạt được mục tiêu của Công ty.
Hai là, trên cơ sở các tài liệu được thu thập trong quá nghiên
cứu và qua công tác khảo sát bằng bảng câu hỏi, luận văn đã phân
tích thực trạng các chính sách tạo động lực cho NLĐ đang áp dụng
tại Công ty và từ đó đưa ra các đánh giá về những kết quả đạt được,
tồn tại và chỉ ra nguyên nhân hạn chế.
Ba là, qua nghiên cứu các vấn đề lý luận, phân tích thực trạng
các chính sách tạo động lực làm việc cho NLĐ và định hướng phát
triển của Công ty thủy điện Sông Tranh trong thời gian đến, luận văn
đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực đã đạt
được, khắc phục các hạn chế, tồn tại và khuyến nghị điều chỉnh các
chính sách để thúc đẩy động lực làm việc NLĐ. Các giải pháp tập
trung vào các vấn đề như hoàn thiện chính sách lương, thưởng, phúc
lợi; cải thiện điều kiện làm việc; cải thiện các mối quan hệ trong Công
ty; hoàn thiện các chính sách về thi đua, khen thưởng; hoàn thiện các
chính sách đào tạo và thăng tiến. Các giải pháp này đã phần nào giải
quyết được các vấn đề ở phần thực trạng nêu ra.
Trong thời gian thực hiện luận văn, tác giả đã cố gắng nghiên
cứu các tài liệu, nổ lực học hỏi nhằm phân tích, nhận định thực trạng


22
đúng đắn để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách tạo động lực
một cách tốt nhất. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện ngắn, trong khi
kiến thức và khả năng của tác giả có hạn nên nội dung luận văn khó
tránh khỏi những thiếu sót. Hy vọng nhận được sự chỉ dẫn, góp ý
chân thành của Quý thầy/cô và đồng nghiệp giúp tác giả tiếp tục bổ
sung, hoàn thiện đề tài này trong thời gian tới để có thể triển khai áp
dụng nhằm cải thiện động lực làm việc cho NLĐ, góp phần thiết thực
vào sự phát triển của Công ty.
Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, tác giả xin gửi lời cảm
ơn chân thành nhất đến GS.TS Nguyễn Trường Sơn, Quý thầy/cô
trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và các đồng nghiệp đã tận tình giúp
đỡ tác giả để hoàn thành luận văn này./.
Trân trọng cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×