Tải bản đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, tỉnh Kon Tum

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LÊ HOÀNG THẠCH

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV
CAO SU KON TUM, TỈNH KON TUM

C
Mã số: 60.04.01.02

T

T TL
N TR

Đ N

N


N T ẠC

IN

OAN

- 2019


TRƯỜNG ĐẠI

ỌC KINH TẾ - Đ

N

ĐÀ NẴNG

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

PGS. TS. Phạm Th Lan

ơ

PGS. TS. Đỗ Ng c Mỹ

ã
Kinh tế,
16

3

2019.

- Trung tâm Thông tin - H c li u,
- Th vi n tr ờng i h c Kinh Tế,

i H c à N ng
i h c à N ng

ih c
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

dễ

ẽ,

d
d

quá trình s


- ã

d

êí

Tứ Đ

óắ bó

d

ì ổì
Đ


ì

b

d

ì
ê


ì

dTC

T

C

T HH MT

ãC

b


:C í

ơỏ …C

ã


íơ


í


ê

ó


Kứ và

b

Q

ó


ắ bó

ìê
ê

í: ặ


2
bằ

ý…
d

ó

ì

êí

í


ý

ĩ

ó

ã: “Tạo động lực làm việc cho người lao động tại
Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, tỉnh Kon Tum”
ì
2. Mục tiêu nghiên cứu
H

ó

ý

ơb


ơ
P

í
Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

T

ý

C

g ty TNHH MTV Cao

su Kon Tum.
Đ


C

T HH MT C

K

T

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đ

ê

ứ :Đ

êC

TNHH MTV Cao su Kon Tum.
P

ê

ứ :ban

C

TNHH MTV Cao su Kon Tum.
d


d

4. Phương pháp nghiên cứu

2 14-2017; C
2 25.


3
Phương pháp quan sát: P
ì

ơ

d

ì

ê

Công ty TNHH MTV

Cao su Kon Tum.
Phương pháp tổng hợp: P

ơ

d

êb b …

phân tích các

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.
Phương pháp thống kê và thống kê phân tích: P
d

í

b …

ê

ý
Q

ơ
d

d

ó
Công ty TNHH MTV Cao su Kon

Tum.
Phương pháp khảo sát và điều điều tra xã hội học: P
d
13

bơ

êCông ty TNHH

MTV Cao su Kon TumCông ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.
Phương pháp phỏng vấn trực t
ã

b
ê

:T
ứ :L ơã

íý


ê

5. Bố cục luận văn
L

b

3

ơ

í

:

Chương 1: Cơ ở ýChương 2: T
C

T HH MT C


K

T


4
Chương 3: G


C

T HH MT C

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

K

T


5
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI
LAO ĐỘNG
1.1. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN TẠO ĐỘNG LỰC
LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC
1.1.1.Khái niệm động lực làm việc
T
Đ

ì

- PGS TS

Q

Q

T S
“Đ


ê

K

d :

ứ ”

1.1.2.Khái niệm tạo động lực làm việc
T

ĩB

A

T“T

í
ý
ó

b


"

1.1.3.Vai trò của tạo động lực làm việc trong tổ chức
 Đối với người lao động
 Đối với tổ chức, công ty
 Đối với xã hội
1.2. CÁC HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG
1.2.1.Học thuyết hệ thống mong muốn của Maslow
(Abraham Maslow)
ý


ó

ờ M - Ab

M

w


mong mu


phân chia các

5


ã

ó

ãC
Ở ị í

1

ặ “
ơb


c


6

C

ã

2

thành các
C

ê
” Đã ở
“ ã

”. Khi

3ó

ã

C
này, conì ẽ ì

2

3

2

1
” Ở

ó

d

b

ã
C

5
óã

ị ” L

b

ơ
1.2.2.Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner
H

d

ì

BF S

êv

Hẽ ó


(
ặ bị

) ẽ ó1.2.3.Học thuyết vế sự kỳ vọng của Victor H.Vroom
H
ó
ờ ẽ ó

ẽ ằ
í
í


ó


7
1.2.4. Học thuyết hai yếu tố của Herzberg
Đ

d

êT

H zb

ãê

ơ ở

ãó

C

ó :

ẩ (): T

ã

í

.
C
:

d

ì(í

ã

ơ
ã

ẽ b bì
1.2.5. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adams
T

JS

Ad

bằ
C

bằbằó

ĩ

í
ó
bằ

ơ

óó

ó
ã
ôn mong
/ óã bỏ

bằ


ó
ó

bằ


í


C

b/ ó

ì
ó

ì1.3. CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
1.3.1. Tạo động lực làm việc bằng công cụ tiền lương và
thưởng
1.3.2. Tạo động lực làm việc bằng công cụ chế độ phúc lợi
1.3.3. Tạo động lực làm việc bằng công cụ đào tạo, thăng


8
tiến
1.3.4. Tạo động lực làm việc thông qua công cụ đánh giá
kết quả công việc
1.3.5. Tạo động lực làm việc thông qua công cụ điều kiện
làm việc
1.3.6. Tạo động lực làm việc thông qua công cụ môi
trường làm việc
1.3.7. Tạo động lực làm việc thông qua công cụ thiết kế
công việc
1.4. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM
VIỆC TRONG TỔ CHỨC
1.4.1.Xác định mục tiêu tạo động lực lao động
M

êê
C

íã

mong

ó
Đê
ê

b

d
ì
ì bê

ẽ óýì


ơ

ê

1.4.2. Đánh giá mong muốn của người lao động
H
ã

b

óơ

ó ơ

ì
ê
9

ặ b

ìêó ó

bóã mong

ó
Mơ

bằ
b


ơ1.4.3. Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực của tổ
chức
1.4.4. Thiết kế và thực hiện các chính sách tạo động lực


10
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
TNHH MTV CAO SU KON TUM
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KON
TUM
2.1.1. Quá trình thành Công ty TNHH MTV Cao su Kon
Tum
a. Quá trình hình thành và phát triển
b. Tầm nhìn của Công ty Koruco
c. Sứ mệnh của Công ty Koruco
d. Triết lý kinh doanh của Công ty Koruco:
e. Thành tích Công ty đạt được
f. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn
2015-2017
T

ờ óó

ì

2 17 C

ê

2 15 -

d

ê

T
d

-

C

d
ê

b
T

:

2 15

22 798 ỷ

T

C

d

d
Trung - T
7 1%
2 16

ê
ê

ỉ 1% L

d

2 17 ỷ

d

2 15

2 168 15%
ê 1 %

2 17

2 16 ỷ

2 15

29 3%

ì

9 3%

2 16 Đ
ó

ơ
11


b
2.1.2. Mô hình tổ chức Công ty TNHH MTV Cao su Kon

Tum

Hình 2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Cao su
Kon Tum
Nguồn: Phòng tổ chức lao động - tiền lương
T
T

ì

ó

C

T HH MT C

K

C


ơ
ì
BC

b


óơ


2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm nhân sự tại Công
ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
+ Phòng Kế hoạch - xây dựng cơ bản:
+ Phòng Tài chính kế toán
+ Phòng Hành chính quản trị:
+ Phòng quản lý chất lượng
+ Phòng Tổ chức lao động - tiền lương


12
+ Phòng Kỹ thuật:
+ Phòng Kinh doanh:
+ Phòng thanh tra bảo vệ-quân sự:
+ Phòng Thi đua Văn thể:
KC

2 1732

:
ổ C

ổ 32

ó
b

C

í

d

ì
êó

ó
d

ơơb

TP

H

í

d

í
Tổ

ị Kê

b

íơ

ì

íì

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC TẠI
CÔNG TY TNHH MVT CAO SU KON TUM
2.2.1. Đánh giá mong muốn tạo động lực của người lao
động
Đ


13K
ơ

í


í

ì
ì
ì

M

w


ứ T

ã

ì


í


13

ì
ó

ìmong
í
2.2.2. Đánh giá thực trạng, thiết kế và thực hiện công tác
tạo động lực làm việc tại công ty
Mứ
í


3 93
bằ
í
í
ê
ê

bằ
ơ


í


ỉ 3 36
a. Tạo động lực bằng tiền lương và tiền thưởng
Tạo động lượng bằng tiền lương
K
13

53 85%

ý
ý

ơ
ó 19 23%
ơ
ý 26 92%
ý; 79 23%
ý
ý
ơ
ó 35 38%
ý
ơ
23 8% ì
ý
ơ
T ó
B
ơ

Tạo động lượng bằng tiền thưởng
Q
61 5 %

ơ
ý
ý


é

bằ
công ty; 54,62%

í

ó
d
í

Đ
ó ứ

í bằ


ã ó


14
d


ê
ìó
ó

d

í

íób. Tạo động lực làm việc thông qua các chế độ phúc lợi
T
ì 28 67%ỉ ó1 %

ơ
ê
T
C
ó
6 %
ì

ỏ Bì

ì


c. Tạo động lực làm việc bằng chính sách đào tạo, thăng

tiến
Tạo động lực lao động bằng chính sách đào tạo: K
í
ỉ T


ơ ở
bị
2 92/5
Cd


ơ


ì


í
ở êT

ê37 69%


; 27 69%

ơ ở

bị
Tạo động lực lao động bằng chính sách thăng tiến: 41,54%
í
25 38%15
í

bằ
3 8%

Đ
b

bổ

ị í
ý
b
ý T ó

ó

ì
ổ ứ
d. Tạo động lực làm việc thông qua thành tích người lao
động
K
í25 38%
26 92%

bằ
ó

í

23 8%
í
e. Tạo động lực làm việc thông qua điều kiện làm việc

ơ

ó3
57 69%ơ
ý
b
í
87 69%
c

ó

26 92%
ý
ý
ì
b

B ã
công
ó
í

ì
ê
f. Tạo động lực làm việc thông qua môi trường làm việc
1 %
ê
í
ó
T
bì >3ơ
ĩ
b
ê : 6 77%
ý

; 62 31%
ý
bị
bị
;
% ơ
ý
ý

ê

õ


16
;

62%
ê

ơ

ý

ó

ý
K
B
giá

ì
g. Tạo động lực làm việc thông qua thiết kế công việc
C
ê
í
ó
T
bì >3


:
ê 6 %


ê
õ


; T
;H
ị í


ý

ó
í
cá nhân và theo nhóm
2.3. NHẬN XÉT CHUNG
2.3.1. Ưu điểm
M
ê

1
C
ãb
d
b

T
í
ê
các chín
M
w
ó
ã
í
í
í

ó
í
ã
d
mong
M
w Bê
ó C
d
bằ
Ad S
ơ

bằ
2.4.2. Hạn chế

ó:


ứ b b


ê ứ


í


17
-P

ã

íd

ê

í
í

ê

ó
ê

í

;


í

d ó
dẫ

í
ơ


-T


ó


d

ó
d

ê

ê

í
bằó


2.4.3. Nguyên nhân
êê

í

í
í


Cao su.
:C


ê

ó

C

ơ

êT

ê
bí

ê
í

ê


18
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
TNHH MTV CAO SU KON TUM
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CÔNG
TY TNHH MTV CAO SU KON TUM
3.2. CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG
3.2.1. Điều chỉnh xác định mong muốn của người lao
động
Đ

B

í

õ

ó

ì


ị í

phân tích


ì
êã

ó

b

ó

ó

bằ

ó

ãơ
í

ý P

ơơ

dễ

di

B

ì

íí

ýắ bóơ
C

êỳ6sátP

T ở

C
êT
mong

P
C

19
b

ê w b

ó

d


ó

ê

b

P

B

ơ ở

í


í

3.2.2. Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả công việc
-Xõ

ê

í

:M


d

ỉ ê

ê

ê

ó ị

b

í

ơ


3

ê

êêí :

+ M

ê

: d

ơ

ở …
+M

ê

í :

ê

+M

ê

:dứ
ĩ

ê


ó

bổ

d

Đổ

í

bằ

d

ê
ó

nh
ó

d
í

ê

ó

ê

ê

b
b

ỉ ê

M
bã

dẫ

b
ê


í

ó


20


dý

ê

b

b

ê

ó

3.2.3. Hoàn thiện công tác tiền lương gắn với vị trí việc
làm và kết quả kết quả công việc
T

ơ

2 ã
ơ

Đ

ơ

ơ

ứ dơ


Đị í
êơ
í

ê
ơb

ơơ

ơ

Đ

ì

ê

ơ ở

ị í

ó

bằ

ơ

ơ
C

3.2.4. Lựa chọn các hình thức tiền thưởng và phúc lợi
phù hợp

ó

bằ

ó

d

íó


í

í

ì
M

ê

ơ
í

ì

C
ý

ì


B


21
ê

d

ó

ì

:
+ C

í

ặ b

: Tổb

Pý

í

ơ


+C
ê ẻ


+ Yê

í

Pó
ìthêm kinh phí.
3.2.5. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực
H

ê

bằ

C

ã

:

B

C


b

í

ĩ

bí ó

óBd

bê

êê

B

ó

ê

ý
lĩ

ó T

ó ì

ị í
bĩ


b

ê
êơT

ứ ở ê

ó ì

dB

b

í

ĩ


22
ĩìơ ở ó

3.2.6. Cải tiến môi trường làm việc ngày càng chuyên
nghiệp
M


ê
d

C
ê

ị b
ì

T

ã


d

ê:


ê

ì
d
ì

C
C

ơ


Cơ

í


bằ
b ổ

ì

ó

T

b


óó

b

bằ


ý

ó

ý

T

ý


ê ổ
d


ì

ơ

không
C
ã
ca
d

ê

ó


d

T

êC

b
ì
é
ó
T

- ơ

ì
ó
C

b
ó


ìC
Q

C
Đ

ó

b

ó


;
ý

ê


ê

ó

23
KẾT LUẬN
óbứ Kê

ờ M
ặ b

T
ó

b

ơ

1

ã ì

ýí

b

ơb


;
ddC

ơ

2ơ

ó

ị, nghiên

d

ã

êí


C

T HH M T C
ì

K

T

ãê

.


ơê

2

ã


T

C


T

T HH M T C
é

công ty
ê

d
êê

ó


êì


K

dì

bổbổ
ó

ó

ơ

ó


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×