Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

GIAO AN SOAN GIANG
Nhóm 4
Lớp: GDTHK39B
Tên bài soạn: REN LUYÊN KY NĂNG AN TOAN KHI VUI CHƠI
Ngày soạn: 26/09/2016
Ngày giảng: 28/09/2016
I.MỤC TIÊU:
1. Kiên thưc: Sau bài hoc, Hs biêt:
- Cac tinh huông có thê găp nguy hiêm khi vui ch ơi.
2. Kỹ năng:
- Biêt xư ly cac tinh huông găp nguy hiêm khi vui ch ơi.
3. Thai đô:
- Có y thưc trong cac hoạt đông vui chơi.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giao viên:
- Clip mơ bài.
- Tranh, ảnh vê cac hoạt đông vui chơi an toàn và không an toàn.
- Cac dung cu cho ho ạt đông săm vai: tô ong, phich n ước, quả bóng,
nên…
- Giây Rô – ki, but lông, nam châm.
-….

2. Học sinh:
III. CAC HOAT ĐỘNG DAY - HỌC CHÍNH


1. Ổn định lớp: Kiêm tra sĩ sô
2. Dạy bài mới:
a.Giới thiệu bài:
Gv cho Hs theo doi môt clip sau đó dân vào bài h oc: Cac con th ây đó, v ưa
rôi bạn Bo chi m ôt chut bât cân thôi, quên bo cây but chi trên tay ch ạy ra
chơi đuôi băt với cac bạn luôn; không may bạn Bo b i nga và đa b i cây but
chi đâm vào tay làm chảy mau. Rât nguy hiêm phải không cac con!
Đó chi môt trong nhưng tinh huông nguy hiêm bât ngơ x ảy ra khi cac con
vui chơi, vây làm sao cac con biêt đươc cac tinh huông nào cac con có th ê
găp nguy hiêm và cac con phải xư li như thê nào luc đó? Hôm nay, cô và c ả
lớp se cung tim hiêu ky năng an toàn khi vui ch ơi nhe!
b. Giang bài:
Hoat đông 1: Tim hiêu vê an toàn khi vui chơi

HOAT ĐỘNG CUA GIAO VIÊN

HOAT ĐỘNG CUA HỌC SINH

- Gv cho Hs quan sat môt sô tranh, - Hs quan sat tranh, ảnh và thảo
ảnh sau đó chia nhóm 2 bàn cho Hs luân theo nhóm 2 bàn, trả l ơi cac
thảo luân cac câu hoi:
câu hoi.
+ Nôi dung cua tưng bưc tranh là gi?
+ Hành đông cua cac bạn trong
tranh, ảnh có nên làm hay không? Vi
sao?
- Gv goi đại diên cac nhóm trinh bày - Đại diên cac nhóm trinh bày kêt
kêt quả c ua nhóm minh, cac nhóm quả c ua nhóm minh, cac nhóm con
khac lăng nghe, nhân xet và bô sung. lại lăng nghe, nhân xet và bô sung.

- Gv đăt câu hoi: Qua hoạt đông vưa - Hs trả l ơi: Nhưng tinh huông khi
rôi và sư hi êu biêt cua cac con, hay vui chơi có thê gây nguy hi êm như:
cho cô biêt nhưng tinh huông nào Đa banh dưới long đương, thả di êu


khi vui chơi có thê gây nguy hiêm?gân đương dây điên, chơi sung cao
su, chơi đua với dao, keo hay cac vât
nhon, chơi gân công trương xây
dưng, chơi với chó meo, choc pha tô
ong….

- Gv kêt luân:
+ Nhưng nơi vui chơi không an toàn:
- Hs lăng nghe.
bêp; công trương xây dưng; long, lê
đương; ao, hô, sông suôi; kho thuôc
trư sâu; khu vưc đê thuôc tây rưa…
+ Nhưng vât dung không an toàn:
cac vât nhon như dao, keo; bêp ga;
bât lưa; sung cao su; cac dung cu lao
đông: liêm, cuôc, xeng…
+ Nhưng tro chơi có thê gây nguy
hiêm: thả diêu gân đương dây điên;
chơi tut câu thang; choc pha tô ong;
nghich lưa,…

Hoat đông 2: Tim hiêu cach phong tranh môi nguy h ại khi vui ch ơi
HOAT ĐỘNG CUA GIAO VIÊN
HOAT ĐỘNG CUA HỌC SINH
- Gv chia lớp thành 6 nhóm, sau đó - Hs chia thành 6 nhóm và săm vai
cho HS xư ly cac tinh hu ông sau xư ly tinh hu ông theo hướng dân
băng cach săm vai:
cua giao viên.
+ TH1: Tro/ng giơ ra ch ơi, bạn Nam
lây sung cao su ra băn cac bạn cung
lớp. Nêu em có măt luc đó em se
làm như thê nào?
+ TH2: Cac bạn qua nhà Cương chơi
thây Cương và Minh đang chơi đuôi
băt ơ d ưới bêp. Trong bêp, me
Cương có đê cac phich n ước sôi
dưới đât, cac em se xư ly nh ư thê
nào trong trương hơp này?
+ TH3: Trên đương đi hoc vê, Phu
chơt thây trên cành cây ven đương


có tô ong, Phu r u cac b ạn nem đa
lên tô ong cho ong bay ra cho vui.
Nêu em có măt ơ đó, em se x ư ly
tinh huông đó như thê nào?
+ TH4: Môt buôi chiêu, An ru Binh
ra trước nhà thả di êu. Binh nhin
thây phia trước nhà có rât nhiêu
dây điên. Nêu em là Binh thi em se
xư ly tinh huông đó như thê nào?
+ TH5: Bảo và cac bạn đang chơi đa
bóng trong sân nhà minh. Nhưng
thây trong sân chât qua, Bảo ru cac
bạn ra ngoài đương chơi cho rông.
Nêu em có măt ơ đó, em se làm gi?
+ TH6: Môt buôi tôi cup điên, Xuân
sang nhà bạn Hông chơi. Hông ru
Xuân năn hinh tư sap n ên chảy ra.
Nêu em là bạn Xuân, em se làm gi?
- Gv cho cac nhóm lên thê hi ên tinh
huông cua minh, cac nhóm khac
theo doi và nhân xet, bô sung cach
xư ly cua nhóm bạn.
- Gv kêt luân môt sô cach đ ê vui
chơi đươc an toàn.

- Cac nhóm Hs lên thê hi ên tinh
huông cua nhóm minh, cac nhóm
khac theo doi, nhân xet và bô sung.
- Hs lăng nghe.

Hoat đông 3: Nhân biêt cac tinh huông vui chơi co thê găp nguy
hiêm.
HOAT ĐỘNG CUA GIAO VIÊN
HOAT ĐỘNG CUA HỌC SINH
- Gv chia lớp thành 3 nhóm theo 3
- Hs chia nhóm theo yêu câu cua Gv.
day bàn và tô chưc cho Hs tro chơi
Tiêp sưc.
- Gv phô biên luât chơi cho Hs:
- Hs lăng nghe Gv phô biên luât
+ Gv dan 3 tơ giây Rô – ki lên bảng
chơi.
có ghi cac hành vi an toàn và không
an toàn khi vui chơi:
+ Cac nhóm thảo luân trong vong 2
phut vê nôi dung tro chơi và chon ra
5 bạn đê tham gia tro chơi.
+ Lân lươt môi bạn trong nhóm se
chạy lên bảng, điên Đ (Đung) hoăc


S (Sai) vào ô trông sao cho phu hơp
nhât. Sau đó chạy xuông chuyên but
cho bạn kê tiêp, đên hêt.
+ Cac thành viên con lại se theo doi
phân chơi cua cac bạn đê nhân xet
và bô sung.
+ Lưu y: Môi bạn chi điên 1 y và
chạy vê phia cuôi hàng đưng.
- Gv tô chưc cho lớp chơi.
- Gv cho Hs nhân xet và bô sung bài - Cả lớp tham gia tro chơi.
làm cua cac nhóm.
- Hs nhân xet và bô sung bài làm cua
- Gv kêt luân.
cac nhóm.
- Hs lăng nghe.
3. Cung cô:
Gv mơi 2-3 Hs trả lơi câu hoi:
- Cac tinh huông cac em có thê găp nguy hiêm khi vui ch ơi?
- Đê hoạt đông vui chơi đươc an toàn cac em cân phải làm gi?
4. Dăn do:
Sau khi đươc hoc Ky năng an toàn khi vui ch ơi, cac em hay ghi nh ớ nh ưng
nơi vui chơi, nhưng vât dung không an toàn, cach xư ly khi g ăp nh ưng tinh
huông vui chơi không an toàn và hay chia se ky năng này cho cac bạn c ua
minh đê cac bạn luôn an toàn khi vui chơi!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×