Tải bản đầy đủ

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN TỔ CHỨC NHÀ HÀNG CHO SINH VIÊN

Học viện quản lý giáo dục

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian làm khóa luận tốt nghiệp em đã nhận được sự hướng dẫn,
chỉ bảo nhiệt tình, thân thiện của các thầy cô giáo và đã hoàn thành khóa luận
tốt nghiệp đúng thời gian quy định. Có được điều này em xin được gửi lời
cảm ơn sâu sắc nhất tới Ban giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, Ban chủ
nhiệm khoa Giáo dục, các thầy cô giáo trong khoa Giáo dục và đặc biệt cô
giáo ThS Phạm Thị Lụa đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt thời gian làm
khóa luận tốt nghiệp. Em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới Ban chỉ đạo thực
tập Trường Trung cấp Kinh tế và Du lịch Hoa Sữa, cùng các bạn sinh viên
năm thứ nhất ngành Quản trị nhà hàng đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt
khóa luận tốt nghiệp của mình.
Em xin gửi lời cảm ơn tới các Thầy, Cô giáo trong thư viện Học viện
Quản lý Giáo dục đã giúp em nghiên cứu các nguồn tài liệu liên quan trong
suốt thời gian em làm khóa luận tốt nghiệp
Em xin chân thành cảm ơn !
Sinh viên

Lê Văn Sứng


Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU................................................................................................................1
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI......................................................................................1
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU..............................................................................2
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU...........................................................................2
4. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU...........................................................................2
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU..............................................................................2
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....................................................................2
6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận.....................................................................2
6.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn...........................................................3
6.3. Phương pháp thống kê toán học......................................................................3
7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.................................................................................3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
THUYẾT TRÌNH THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN TỔ CHỨC NHÀ
HÀNG CHO SINH VIÊN.....................................................................................4
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÔNG CỤ.................................................................4
1.1.1.Khái niệm thuyết trình..................................................................................4
1.1.2. Khái niệm kỹ năng.......................................................................................4
1.1.2.1. Quan niệm triết học về kỹ năng................................................................4
1.1.2.2. Quan niệm Tâm lý học về kỹ năng...........................................................5
1.1.3. Khái niệm kỹ năng thuyết trình....................................................................7
1.1.4. Khái niệm rèn luyện kĩ năng thuyết trình....................................................7
1.1.5. Khái niệm dạy học.......................................................................................7
1.2.CÁC DẠNG THUYẾT TRÌNH TRONG DẠY HỌC.....................................7
1.3. CÁC BƯỚC THUYẾT TRÌNH TRONG DẠY HỌC....................................8
1.4. YÊU CẦU CỦA THUYẾT TRÌNH................................................................9
1.4.1. Xác định rõ ràng, chính xác mục đích bài thuyết trình................................9
1.4.2. Sắp xếp thứ tự nội dung thuyết trình............................................................9
1.4.3. Cấu trúc bài thuyết trình khoa học.............................................................10
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệpHọc viện quản lý giáo dục

1.4.4. Thể hiện được tính cách cá nhân................................................................10
1.4.5. Thể hiện sự tự tin........................................................................................11
1.4.6. Kĩ năng phản hồi và xử lý có hiệu quả các tình huống phát sinh...............11
1.4.7. Kiểm soát được cảm xúc, thái độ...............................................................11
1.4.8. Ngôn ngữ....................................................................................................11
1.4.9. Lựa chọn trang phục phù hợp, ấn tượng....................................................12
1.4.10. Có khả năng phối hợp linh hoạt phương pháp thuyết trình với các
phương pháp khác như: ......................................................................................12
1.4.11. Có khả năng sử dụng và vận dụng các thiết bị hỗ trợ tốt trong quá trình
trình bày bài thuyết trình......................................................................................12
1.5. NỘI DUNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH............................13
1.5.1. Chuẩn bị trước khi thuyết trình:.................................................................13
1.5.2. Luyện tập trước khi thuyết trình:...............................................................14
1.5.3. Tiến hành thuyết trình................................................................................14
1.6. Ý NGHĨA CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH...........14
1.7. KHÁI QUÁT VỀ MÔN QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG......................................16
1.7.1. Mục tiêu cụ thể:.........................................................................................16
1.7.2. Cấu trúc nội dung môn học........................................................................17
1.7.4. Phương pháp dạy học môn Quản trị nhà hàng...........................................18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT
TRÌNH CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ DU LỊCH
HOA SỮA............................................................................................................19
2.1. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ DU LỊCH HOA
SỮA.....................................................................................................................19
2.1.1. Khái quát chung về trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa...............19
2.1.2. Vài nét về sinh viên ngành Quản trị nhà hàng...........................................20
2.2. THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH THÔNG
QUA DẠY HỌC CÁC MÔN CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ
HÀNG TRƯỜNG TCKTDL HOA SỮA.............................................................20
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

2.2.1. Khái quát về việc khảo sát thực trạng........................................................20
2.2.2. Thực trạng nhận thức về ý nghĩa của việc rèn luyện kĩ năng thuyết trình
đối với sinh viên trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa.............................21
2.2.3. Thực trạng kĩ năng thuyết trình của sinh viên ngành Quản trị nhà hàng
..............................................................................................................................23
2.2.4. Thực trạng mức độ tham gia thuyết trình của sinh viên.............................29
2.2.5. Thực trạng việc rèn luyện kĩ năng thuyết trình thông qua dạy học các
môn cho sinh viên................................................................................................31
2.2.6. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên........................................................33
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH
THÔNG QUA MÔN HỌC TỔ CHỨC NHÀ HÀNG CHO SINH VIÊN
NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG – TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ DU LỊCH HOA SỮA...........................................................................................38
3.1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
THUYẾT TRÌNH CHO SINH VIÊN..................................................................38
3.2. NHỮNG BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHO
SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG................................................38
3.2.1. Cung cấp kiến thức về kĩ năng thuyết trình cho sinh viên.........................38
3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp...........................................................................39
3.2.1.2. Nội dung biện pháp.................................................................................39
3.2.1.3.Cách thức thực hiện.................................................................................43
3.2.1.4. Điều kiện thực hiện.................................................................................43
3.2.2. Rèn luyện kỹ năng thiết kế nội dung bài thuyết trình theo yêu cầu
chương trình của môn Tổ chức nhà hàng.............................................................43
3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp...........................................................................44
3.2.2.2. Nội dung biện pháp.................................................................................44
3.2.2.3. Cách thức thực hiện................................................................................45
3.2.2.4. Điều kiện thực hiện.................................................................................46
3.2.3. Hướng dẫn sinh viên cách tập luyện bài thuyết trình ở nhà.......................46
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp...........................................................................46
3.2.3.2. Nội dung biện pháp.................................................................................47
3.2.3.3.Yêu cầu thực hiện biện pháp....................................................................48
3.2.3.4 Điều kiện thực hiện..................................................................................48
3.2.4. Rèn luyện kĩ năng trình bày bài thuyết trình trước lớp cho sinh viên........49
3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp...........................................................................49
3.2.4.2. Nội dung biện pháp.................................................................................49
3.2.4.3.Yêu cầu thực hiện biện pháp....................................................................52
3.2.4.4. Điều kiện thực hiện.................................................................................52
KẾT LUẬN..........................................................................................................53
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................56

Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TCKTDLHS: Trung cấp Kinh tế Du lich Hoa Sữa
TPHN: Thành phố Hà Nội
GV: Giáo viên
HS: Học sinh
UBND: Ủy ban nhân dân
KN: Kỹ năng
QTNH: Quản trị nhà hàng

Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Nhận thức của sinh viên trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch
Hoa sữa về ý nghĩa của việc rèn luyện kĩ năng thuyết trình
Bảng 2.2. Thực trạng kĩ năng thuyết trình của sinh viên ngành QTNH
Bảng 2.3. Thực trạng mức độ tham gia thuyết trình của sinh viên trong
quá trình học tập
Bảng 2.4. Thực trạng việc rèn luyện kĩ năng thuyết trình thông qua các
môn học cho sinh viên

Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

MỞ ĐẦU
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay sinh viên đến lớp không chỉ là để nghe giảng và ghi chép bài
mà còn phải thường xuyên tự nghiên cứu tài liệu và trình bày trước lớp. Kỹ
năng thuyết trình trước nhiều người như vậy trở nên rất cần thiết đối với sinh
viên ngày nay và thuyết trình được coi là một trong những kĩ năng quan trọng
nhất của kĩ năng học tập. Sở dĩ có thể nói như vậy, vì với bất kì phương pháp
dạy học nào thì hiệu quả của nó vẫn phụ thuộc nhiều vào năng lực và khả
năng thích ứng cũng như tương tác của người học với những yếu tố khác
trong quá trình học tập. Một giáo viên có năng lực sư phạm tốt, một kiến thức
khoa học có sự gia công sư phạm cẩn thận, chu đáo... . Nhưng học sinh không
thể tiếp nhận, không biến nó thành những kiến thức của chính mình, không có
sự tác động tích cực ngược trở lại thì mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Và thuyết trình
chính là phương tiện hữu hiệu để thể hiện điều này.
Thấy được vai trò quan trọng thực sự của kĩ năng thuyết trình như vậy
tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng học tập và rèn luyện kĩ năng thuyết trình
cho bản thân. Trong một thời gian dài được tiếp xúc và tham gia nhiều hoạt
động ở trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa, tôi nhận thấy kĩ năng
thuyết trình của các bạn sinh viên ở đó chưa thật sự cao và đủ sức thuyết
phục. Đặc biệt là các bạn sinh viên ngành Quản trị nhà hàng thì kĩ năng thuyết
trình của các bạn còn rất yếu. Đối với sinh viên ngành Quản trị nhà hàng là
một ngành rất cần kĩ năng trình bày hay chính là kĩ năng thuyết trình để
thuyết phục mọi người tin, hiểu và lựa chọn dịch vụ của họ. Nhưng tại thời
điểm nay thì kĩ năng thuyết trình của các bạn sinh viên Ngành Quản trị nhà
hàng là rất kém và điều quan trọng là các bạn vẫn chưa có những biện pháp
rèn luyện phù hợp để khắc phục thực trạng đó. Điều này ảnh hưởng rất lớn
đến kết quả học tập và rèn luyện của các bạn.

Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

Chính vì những lý do trên nên tôi lựa chọn đề tài: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
THUYẾT TRÌNH THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN TỔ CHỨC NHÀ
HÀNG CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG TRƯỜNG
TRUNG CẤP KINH TẾ DU LỊCH HOA SỮA – TPHN
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ năng thuyết trình thông qua dạy học môn
Tổ chức nhà hàng cho sinh viên lớp k15 trường Trung cấp Kinh tế Du lịch
Hoa Sữa – TPHN, nhằm góp phần nâng cao kết quả dạy học trong nhà trường.
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Vấn đề rèn luyện kỹ năng thuyết trình thông qua dạy học môn Tổ chức
nhà hàng cho sinh viên lớp K15A trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa TPHN.
4. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU
Quá trình dạy học môn Tổ chức nhà hàng cho sinh viên trường Trung cấp
Kinh tế Du lịch Hoa Sữa - TPHN.
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc rèn luyện kỹ năng thuyết trình
thông qua dạy học môn Tổ chức nhà hàng cho sinh viên
5.2 Phân tích thực trạng của việc rèn luyện kỹ năng thuyết trình thông qua
dạy học các môn học cho sinh viên ngành Quản trị nhà hàng trường Trung
cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa
5.3 Đề xuất các biện pháp rèn luyện kỹ năng thuyết trình thông qua dạy
học môn Tổ chức nhà hàng cho sinh viên lớp K15 trường Trung cấp Kinh tế
Du lịch Hoa Sữa
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
Sưu tầm sách báo, tài liệu trên internet... có liên quan đến vấn đề rèn luyện kĩ
năng thuyết trình cho sinh viên. Tiến hành phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ
thống hóa xây dựng thành cơ sở lý luận của đề tài.

Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

6.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
6.2.1. Phương pháp quan sát
Tiến hành quan sát 3 giờ dạy của giáo viên dạy các môn học tại ngành
Quản trị nhà hàng, theo dõi diễn biến quá trình thuyết trình trên lớp, ngoài giờ
lên lớp, trước và sau khi có tác động thực nghiêm nhằm thu thập những thông
tin cần thiết phục vụ cho việc phân tích thực trạng vấn đề cần nghiên cứu.
6.2.2. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi
Tiến hành xây dựng hai phiếu hỏi dành cho hai đối tượng là giảng viên và
sinh viên nhằm thu thập những thông tin cần thiết phục vụ cho việc phân tích
và đánh giá thực trạng việc rèn luyện kĩ năng thuyết trình cho sinh viên ngành
Quản trị nhà hàng thông qua dạy học các môn học.
6.2.3. Phương pháp phỏng vấn
Tiến hành phỏng vấn, trao đổi với một số giảng viên và sinh viên của
Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa sữa để làm rõ hơn những kết quả thu được
qua phiếu hỏi, đồng thời bổ sung thêm những thông tin cần thiết phục vụ cho
việc nghiên cứu đề tài.
6.2.4. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm
Nghiên cứu sản phẩm thảo luận, kế hoạch thuyết trình để đánh giá thực
trạng kĩ năng thuyết trình của sinh viên.
6.2.5. Phương pháp chuyên gia
Xin ý kiến các chuyên gia để xây dựng đề cương, xây dựng bộ công cụ
điều tra và toàn bộ quá trình triển khai nghiên cứu.
6.3. Phương pháp thống kê toán học
Phương pháp thống kê toán học được sử dụng để xử lý các số liệu thu
được qua khảo sát và các số liệu thu được trước và sau thử nghiệm.
7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đề tài chỉ tiến hành khảo sát, phân tích thực trạng việc rèn luyện kỹ năng
thuyết trình thông qua môn học Tổ chức nhà hàng của sinh viên ngành Quản
trị nhà hàng trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa. Từ đó đề xuất biện
pháp rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho sinh viên ngành Quản trị nhà hàng
trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa.
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
THUYẾT TRÌNH THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN TỔ CHỨC NHÀ
HÀNG CHO SINH VIÊN
1.1.

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÔNG CỤ

1.1.1. Khái niệm thuyết trình.
Thuyết trình là một khái niệm quen thuộc đối với mọi người. Vì vậy có
rất nhiều quan điểm khác nhau về thuyết trình. Chẳng hạn như:
Theo từ điển Stardict: thuyết trình là trình bày một vấn đề một cách hệ
thống, logic cho một số đông người. Theo cách hiểu của tác giả từ điển này
thì thuyết trình chính là một việc trình bày ở mức độ phức tạp hơn, đó là yêu
cầu tính khoa học và logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, quan điểm này vẫn chỉ dừng
lại ở sự chỉ ra, phân tích và giảng giải về một vấn đề mà thôi
Trong dạy học: Thuyết trình là phương pháp giáo viên dùng lời nói để
trình bày, giải thích nội dung bài học một cách có hệ thống, lôgic cho học sinh
tiếp thu. Đây là phương pháp được sử dụng lâu đời nhất trong dạy học. Gần
đây có nhiều ý kiến cho rằng phương pháp này ngày càng bị giảm vai trò
trong dạy học do người học có thể thu nhận thông tin từ nhiều nguồn khác
nhau với sự giúp đỡ của các phương tiện truyền thông hiện đại.
Trên cơ sở nghiên cứu các khái niệm về thuyết trình, tôi cho rằng:
“ Thuyết trình là dùng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể để trình bày trước
nhiều người về một vấn đề nào đó nhằm cung cấp thông tin hoặc thuyết
phục, gây ảnh hưởng đến người nghe”.
1.1.2. Khái niệm kỹ năng
1.1.2.1. Quan niệm triết học về kỹ năng
Theo quan điểm Triết học, kỹ năng có cả ở người và động vật. Cơ chế tâm
lý của sự hình thành kỹ năng ở người và động vật là hoàn toàn tương tự nhau.
Tuy nhiên, kỹ năng của con người là có ý thức còn kỹ năng của động vật là
không có ý thức. Về bản chất, quan điểm Triết học xem xét kỹ năng nghiêng
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

về mặt kỹ thuật của hành động. Đó là những tác động máy móc do được lặp đi
lặp lại nhiều lần mà thành. Đồng thời họ cũng khẳng định kỹ năng chính là
kết quả của hành động và có liên quan chặt chẽ với năng lực, là điều kiện của
hoạt động sáng tạo của con người.
1.1.2.2. Quan niệm Tâm lý học về kỹ năng
Ở góc độ Tâm lý học, có rất nhiều các tác giả trong và ngoài nước quan
tâm nghiên cứu về kỹ năng và đã có khá nhiều cách diễn tả khái niệm kỹ năng
khác nhau. Tuy nhiên, qua nghiên cứu nhiều tài liệu, chúng tôi có thể quy về
hai quan niệm chính sau:
- Quan niệm thứ nhất
Quan niệm này xem xét kỹ năng nghiêng về mặt kỹ thuật của hành động, của
thao tác và ít quan tâm đến kết quả của hành động. Đại diện cho quan niệm
này có các tác giả như: V.A Kruchetxki; Trần Trọng Thuỷ; A.G Côvaliôv;
Hoàng Phê; Hà Nhật Thăng...
- Quan niệm thứ hai không chỉ đơn thuần xem xét kỹ năng không chỉ đơn
thuần là mặt kỹ thuật của hành động mà còn là sự biểu hiện năng lực của con
người, đồng thời có tính đến kết quả của hành động. Đại diện cho quan niệm
này có các tác giả như: N.Đ.Lêvitov; N.Đ; X.I. Kixegov ; P.A. Ruđich; K.K
Platônôv...
- Gần đây các nhà biên soạn từ điển Giáo dục học đã phân biệt rõ Kỹ năng bậc 1
và kỹ năng bậc 2:
+ Kỹ năng bậc 1 là:“ Khả năng thực hiện đúng hành động, hoạt động phù hợp
với những mục tiêu và điều kiện cụ thể tiến hành hoạt động ấy, cho dù hành
động cụ thể hay hành động trí tuệ”.
+ Kỹ năng bậc 2 là: Khả năng thực hiện hành động một cách thành thạo, linh
hoạt, sáng tạo phù hợp với những mục tiêu trong các điều kiện khác nhau.”
Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các quan niệm về kỹ năng cả ở góc độ Triết
học, TLH, chúng tôi nhận thấy, dù theo quan niệm nào thì khi nói đến kỹ năng
thì chúng ta đều phải quán triệt một số điểm sau:
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

+ Mọi kỹ năng đều phải dựa trên cơ sở là tri thức. Muốn hành động hay thao
tác được trước hết phải có kiến thức về nó.
+ Nói tới kỹ năng của con người là nói tới hành động có mục đích, tức là khi
hành động con người luôn hình dung tới kết quả cần đạt được.
+ Để có kỹ năng con người cũng phải biết cách thức hành động trong những
điều kiện cụ thể và hành động theo quy trình với sự luyện tập nhất định.
+ Kỹ năng liên quan mật thiết đến năng lực của con người. Nó biểu hiện cụ
thể của năng lực.
Với cách nhìn nhận như trên, chúng ta có thể đi đến một cách hiểu chung,
khái quát về kỹ năng như sau: “Kỹ năng là khả năng thực hiện có kết quả
một hành động nào đó bằng cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm
đã có để thực hiện hành động phù hợp với những điều kiện nhất định. Kỹ
năng không chỉ đơn thuần là kỹ thuật của hành động mà còn là biểu hiện
về năng lực của chủ thể hành động”.
Các mức độ của kỹ năng
Theo tôi có thể hiểu một cách khái quát và ngắn gọn thì kỹ năng có các mức
độ: Chưa thành thạo (Tương ứng với mức độ kỹ năng sơ đẳng): Tương đối
thành thạo (Tương ứng với mức độ kỹ xảo); Thành thạo (Tương ứng với
mức độ kỹ năng phức tạp).
Quy trình hình thành kỹ năng: gồm 5 bước
Bước 1: Nhận thức về mục đích, cách thức, điều kiện hành động.
Bước 2: Quan sát mẫu và lặp lại theo mẫu
Bước 3: Làm thử theo sự hướng dẫn.
Bước 4: Luyện tập
Bước 5: Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh.
Việc phân chia các bước như trên cũng chỉ có tính chất tương đối.
Trong thực tế giữa các bước luôn có sự đan xen, liên kết với nhau. Chẳng hạn
khâu kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh sẽ phải hiện diện ở tất cả các bước.

Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

1.1.3. Khái niệm kỹ năng thuyết trình.
Kỹ năng thuyết trình là khả năng thực hiện tốt một bài thuyết
trình bằng cách lựa chọn, sử dụng, phối hợp những phương thức thực
hiện phù hợp trong một bài thuyết trình nhằm đạt được kết quả tốt nhất
1.1.4. Khái niệm rèn luyện kĩ năng thuyết trình.
- Khái niệm rèn luyện: Rèn luyện là cách thức hoạt động mà dưới sự chỉ dẫn
của người dạy, người học sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần những hành động nhất
định nhằm hình thành và phát triển những kĩ năng, kĩ xảo
- Khái niệm rèn luyện kĩ năng thuyết trình:
Khi nói tới kỹ năng là nói tới khả năng thực hiện một hành động đạt tới mức
đúng đắn và thuần thục nhất định
Từ đây chúng ta có thể hiểu rằng: Rèn luyện kĩ năng thuyết trình cho sinh
viên là rèn luyện hệ thống các yêu cầu của kỹ năng thuyết trình nhằm
giúp đối tượng đạt được kết quả tốt nhất khi thuyết trình
Như vậy, thực chất của việc rèn luyện kĩ năng thuyết trình là giúp sinh
viên biết cách phát hiện những điểm yếu và điểm mạnh của bản thân, mối
quan hệ của nó đối với các yêu cầu đặt ra khi thuyết trình để xây dựng kế
hoạch rèn luyện phù hợp với bản thân.
1.1.5. Khái niệm dạy học.
Dạy học là một quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tốt chức và có
định hướng giúp người học chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu biết các
giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được để giải quyế mội vấn đề trong cuộc
sống của người học (Skill.hieuhoc.com/test&improve/effevtive presentations)
1.2.

CÁC DẠNG THUYẾT TRÌNH TRONG DẠY HỌC

- Kể chuyện là một dạng của phương pháp thuyết trình, trong đó giáo viên
tường thuật lại các sự kiện, hiện tượng một cách có hệ thống, thường được sử
dụng trong các môn khoa học xã hội (văn học, lịch sử, địa lý) có yếu tố mô tả
và trần thuật.

Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

- Giải thích là một dạng của phương pháp thuyết trình, trong đó giáo viên
dùng những luận cứ, những số liệu để giải thích, chứng minh, làm sáng tỏ vấn
đề giúp học sinh hiểu được kiến thức cần lĩnh hội.
- Diễn giảng là một dạng của phương pháp thuyết trình, trong đó giáo viên
trình bày một cách có hệ thống ở các lớp cuối nội dung học tập nhất định.
Hình thức này được sử dụng phổ biến ở các lớp cuối cấp trung học phổ thông
và các trường đại học.
1.3. CÁC BƯỚC THUYẾT TRÌNH TRONG DẠY HỌC
- Đặt vấn đề: Giới thiệu ý tưởng, thông điệp chính: giới thiệu tóm tắt các nội
dung cơ bản và tạo nên sự hòa hợp giữa người trình bày với mọi người. Phần
mở đầu của bài thuyết trình thường chiếm khoảng 10 % thời lượng bài thuyết
trình.
- Phát biểu vấn đề: Là bước nêu lên những câu hỏi cụ thể nhằm vạch ra
phạm vi những vấn đề cần phải xem xét trong bài thuyết trình
- Giải quyết vấn đề: Lựa chọn thông điệp chính; sắp xếp theo thứ tự logic;
xác định thời gian phù hợp với từng nội dung. Chiếm khoảng 80% thời lượng
bài thuyết trình. Bước này có thể tiến hành theo logic quy nạp hay logic diễn
dịch
+ Logic quy nạp là con đường nhận thức từ sự kiện, hiện tượng đến cái
chung, cái khái quát, từ những trường hợp cụ thể đến quy luật, khái niệm
nguyên tắc
+ Logic diễn dịch là con đường nhận thức từ nguyên lí chung đến cái cụ
thể, đơn nhất. Theo logic diễn dịch, bắt đầu ra kết luận sơ bộ khái quát, sau đó
tiến hành giải quyết
- Kết luận: Là bước kết thúc việc trình bày vấn đề. Nó là sự kết tinh dưới
dạng súc tích chính xác những khái quát bản chất của vấn đề đưa ra thông
điệp ấn tượng cho bài thuyết trình.
- Thuyết trình được sử dụng phổ biến trong các trường phổ thông và ĐH
nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội công nghiệp phải đào tạo số lượng lớn lực
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

lượng lao động trong thời gian ngắn. Khi thuyết trình, GV tác động mạnh mẽ
đến nhận thức tình cảm của người học. Qua thuyết trình, người học cũng lĩnh
hội kiến thức một cách có hệ thống làm cơ sở cho các hoạt động học tập tiếp
theo. Trong thuyết trình, GV tiếp xúc trực tiếp bằng ngôn ngữ với HS, toàn
bộ nhân cách của GV được thể hiện trong bài giảng và tác động trực tiếp đến
người học, điều đó khiến thuyết trình trở thành con đường quan trọng để hình
thành nhân cách người học.
Tuy nhiên, khi sử dụng thuyết trình, GV làm việc là chủ yếu, HS dễ rơi vào
trạng thái thụ động. Việc người học chỉ lắng nghe, hiểu và ghi chép lời nói
của GV dễ hình thành thói quen thụ động, thiếu sáng tạo và ghi nhớ kém bền
vững
1.4. YÊU CẦU CỦA THUYẾT TRÌNH
Để một bài thuyết trình đạt được hiệu quả, cần có những yêu cầu sau:
1.4.1. Xác định rõ ràng, chính xác mục đích bài thuyết trình
Trước khi tiến hành giới thiệu về một vấn đề nào đó thì mục đích của
bài thuyết trình cần phải được đặt ra. Điều này sẽ đảm bảo được hiệu quả của
bài thuyết trình.
Thông thường mục đích thuyết trình được thể hiện ở hai mục đích cơ bản là:
- Thông báo: Cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan.
-

Thuyết phục: Nhằm thuyết phục người nghe đồng tình với quan điểm mình
đã đưa ra, từ đó bắt buộc họ làm theo những yêu cầu, hướng dẫn kèm theo.
Đối với học sinh TCCN, hoạt động thuyết trình của các bạn cũng hàm
chứa những mục tiêu trên nhưng thường đơn giản hơn.
1.4.2. Sắp xếp thứ tự nội dung thuyết trình
Một bài thuyết trình cần được trình bày một cách rõ ràng và đầy đủ
thông tin. Như vậy sẽ tạo ra được hứng thú đối với người nghe và giúp họ dễ
dàng hiểu được ý đồ, mục đích của người thuyết trình. Với học sinh, nội dung
cần được chuẩn bị theo những dàn ý chi tiết, nếu cần các em có thể viết sẵn
những dẫn chứng, những thuật ngữ cần thiết trong quá trình thuyết trình để
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

đảm bảo rằng các em sẽ trình bày đúng và đủ những điều mình muốn thể
hiện, tránh bị cho là dài dòng, không đi vào đúng vấn đề, gây trở ngại tâm lí
trong việc thực hiện thuyết trình cho các em.
1.4.3. Cấu trúc bài thuyết trình khoa học
Một trong những nguyên tắc cơ bản là“ không phải ta trình bày cái ta
muốn mà trình bày những gì người khác muốn nghe”. Dù chủ đề, hoàn cảnh
hay có nhiều yếu tố khác có thế ảnh hưởng xấu tới buổi thuyết trình, nhưng
với bài thuyết trình được chuẩn bị chu đáo, chắc hẳn, khả năng thành công sẽ
là rất cao.
Nội dung của bài thuyết trình dù dài hay ngắn thì thường và chỉ nên có
bố cục 3 phần:
- Mở bài: Nêu lên sự quan trọng của chủ đề thuyết trình, giới thiệu bản
thân và uy tín của bạn, tạo thu hút với người nghe bằng cách kể câu chuyện
ngắn, khôi hài, câu nói gây sốc, hoặc trích dẫn câu nói của một người noiir
tiếng. Chiếm 10% thời gian của bài thuyết trình.
-Thân bài: Lựa chọn thông điệp chính, sắp xếp theo thứ tự logic, xác định
thời gian phù hợp với từng nội dung. Chiếm khoảng 80% thời lượng bài
thuyết trình
-Kết bài: Tóm tắt các nội dung; đưa ra thông điệp, kêu gọi khuyến khích
người nghe. Chiếm khoảng 10% còn lại của bài thuyết trình
1.4.4. Thể hiện được tính cách cá nhân
Đây chính là một yếu tố quan trọng để người thuyết trình được số đông
người nghe chấp nhận bởi khi thể hiện được cá tính của mình, người thuyết
trình sẽ tạo ra được cái riêng của họ không giống ai và làm cho người nghe
cảm thấy họ không cố thể hiện như một diễn viên hay MC nào đó mà họ đã
quá quen thuộc. Ngoài ra thì: ánh mắt, nụ cười, cách đưa tay gật đầu của
người thuyết trình cũng rất quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa, thống
nhất với người nghe…

Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

1.4.5. Thể hiện sự tự tin
Qua hành động, điệu bộ, cử chỉ, lời nói… sẽ là dấu hiệu để người nghe
nhận xét, đánh giá người nói có thực sự tự tin hay không.
1.4.6. Kĩ năng phản hồi và xử lý có hiệu quả các tình huống phát sinh
Trong khi thuyết trình có thể xảy ra các tình huống bất ngờ và các câu
hỏi hóc búa, nên cần phải bình tĩnh và trả lời mọi câu hỏi đặt ra có liên quan
đến nội dung trình bày một cách nhanh nhạy, đúng đắn, khoa học và tạo được
ấn tượng tốt.
1.4.7. Kiểm soát được cảm xúc, thái độ
Thái độ và cảm xúc của người trình bày cần phải ổn định, vui tươi và
nhạy cảm. Vì đối tượng mà bài thuyết trình hướng tới thường là số đông
người, chính điều này có thể làm xuất hiện nhiều cảm xúc tiêu cực như run, lo
lắng, băn khoăn, tưởng tượng ra những điều bất lợi và suy nghĩ, lo âu. Người
thuyết trình cần có được trạng thái cảm xúc cân bằng, làm điều kiện cho việc
tập trung hoàn toàn vào thể hiện nội dung bài thuyết trình.
1.4.8. Ngôn ngữ
- Ngôn ngữ được coi là yếu tố quan trọng nhất để người thuyết trình
thực hiện việc truyền tải mong muốn và ý đồ thuyết trình của mình tới người
nghe. Giọng nói chuẩn là điều tốt nhất. Cùng với đó, người thuyết trình cần
biết lựa chọn những cách nói khác nhau phù hợp với các nội dung và điều
kiện, hoàn cảnh khác nhau. Nói một cách tự nhiên, như đang trò chuyện với
khán giả. Tránh nói một cách đều đều như trả bài, nói quá nhanh, cũng không
nên chỉ nhìn và đọc lại bài thuyết trình đã chuẩn bị sẵn. Thể hiện sự nhiệt
tình: chứng tỏ quan điểm rõ ràng và tích cực, niềm yêu thích về chủ đề đang
nói thông qua giọng nói và các biểu cảm trên nét mặt. Nét mặt tươi vui, sẽ
giúp người thuyết trình tự tin hơn và nhận được thiện cảm với người nghe.
Trình bày ngôn từ thật đơn giản, dễ hiểu để tránh việc người nghe hiểu nhầm
và sẽ gây khó khăn cho người thuyết trình lúc đặt và trả lời câu hỏi.
- Ngôn ngữ cơ thể:
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

+ Giao tiếp bằng mắt (eye contact): phải duy trì sự giao tiếp bằng mắt với
người nghe để tăng sự tin cậy, tăng sự thích thú, tập trung và cũng có thể nhận
ra được sự phản hồi ngầm từ người nghe đối với bài thuyết trình của mình.
+ Hình tay: Đối với các bạn nam khi thuyết trình để tạo ấn tượng tốt thì
nên để tay hình tháp. Đối với các bạn nữ khi thuyết trình nên để tay giống
MC. Dang tay ngang vai khi muốn diễn tả nội dung hay kí hiệu nào đó của bài
thuyết trình
+ Điệu bộ: Người thuyết trình cần giữ điệu bộ một cách tự nhiên, tránh
những cử chỉ lặp lại. Có thể dùng cử chỉ như tay để nhấn mạnh các điểm
chính và thu hút sự chú ý từ người nghe
+ Cách đi đứng: dáng điệu và sự di chuyển tốt sẽ truyền tải được sự tự tin,
chuyên nghiệp và tin cậy ở chính mình. Không nên di chuyển quá nhanh hoặc
quá chậm gây phản cảm cho người nghe.
1.4.9. Lựa chọn trang phục phù hợp, ấn tượng
Người ta thường nói quần áo không làm nên thầy tu nhưng người ta vẫn
đánh giá chúng ta qua những bộ trang phục chúng ta mặc. Và điều đầu tiên
mà khán giả quan tâm đến ở người thuyết trình là dáng đi và cùng với nó là
trang phục mà họ đang mặc. Việc lựa chọn trang phục phụ thuộc vào từng
người theo độ tuổi, phong cách sở thích riêng. Ngoài ra cần quan tâm đến nội
dung trình bày, đối tượng tham gia, hoàn cảnh trình bày, điều kiện làm việc,…
để có những cách ăn mặc phù hợp, tạo được thiện cảm và ấn tượng đẹp cho
mọi người.
1.4.10. Có khả năng phối hợp linh hoạt phương pháp thuyết trình với các
phương pháp khác như: Vấn đáp, đặt vấn đề trao đổi cặp đôi, trực quan,
đàm thoại… để tăng hiệu quả thuyết trình. Đây là một yêu cầu khá cao, tuy
nhiên chính yêu cầu này lại góp phần quan trọng tạo ra hiệu quả tuyệt đối của
bài thuyết trình.
1.4.11. Có khả năng sử dụng và vận dụng các thiết bị hỗ trợ tốt trong quá
trình trình bày bài thuyết trình: Máy chiếu đa năng (LCD); Đèn chiếu
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

(Overhead Projector); Trang chiếu (Transparency); Máy vi tính; Máy quay
phim, Tivi, VCD, màn hình; Bút viết, giấy A0, A4, thẻ màu...
Trên đây là những yêu cầu cơ bản tạo nên hiệu quả của bài thuyết trình.
Do vậy, học sinh cần rèn luyện thường xuyên để đạt được những yêu cầu
này và đảm bảo cho sự thành công của bài thuyết trình
1.5. NỘI DUNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH
1.5.1. Chuẩn bị trước khi thuyết trình:
- Chuẩn bị về hình dáng bên ngoài: Cần chuẩn bị về cách ăn mặc về diện
mạo. Nói chung là tránh sự lố bịch, giữ khuôn mẫu, đơn giản hài hòa. Bạn
phải là trọng tâm của buổi thuyết trình chứ không phải là quần áo bạn mặc
- Chuẩn bị nội dung bài thuyết trình: Trước tiên bạn nên tự hỏi tại sao bạn
tiến hành thuyết trình hay bạn thuyết trình vì mục đích gì. Điều này có thể
giúp bạn chuẩn bị tốt bài thuyết trình của bạn. Việc chuẩn bị tốt nội dung cho
bài thuyết trình sẽ giúp công việc trôi chảy và hiệu quả hơn. Xác định mục
tiêu và tìm hiểu đối tượng nghe là hai công đoạn rất cần thiết để chuẩn bị nội
dung cho bài thuyết trình.
+ Bước 1: Xác định mục tiêu
+ Bước 2: Tìm hiểu khán giả: Giá trị ( xác định điều gì là quan trọng đối với
khán giả); Nhu cầu (Tìm hiểu nhu cầu của khán giả trước buổi thuyết trình);
Sự bó buộc (Điều gì ngăn cản người nghe); Thông tin chung về buổi thuyết
trình (Cần biết số lượng người nghe, địa điểm thuyết trình…)
- Tám bước cần thiết để chuẩn bị bài thuyết trình tốt
+ Bước 1: Động não để có được những ý tưởng chính
+ Bươc 2: Trình bày những ý phụ
+ Bước 3: Nêu những lợi ích
+ Bước 4: Thiết kế tài liệu phân phát
+ Bước 5: Chuẩn bị nội dung trực quan
+ Bước 6: Nhắc lại các ý chính
+ Bước 7: Viết phần mở bài
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

+ Bước 8: Viết phần kết của bài thuyết trình
1.5.2. Luyện tập trước khi thuyết trình:
- Cách luyện tập thuyết trình:
+ Ghi chú những từ khóa
+ Hãy tự ôn lại toàn bộ bài thuyết trình để hệ thống các ý chính.
+ Lặp lại những thao tác trên đến khi bạn trở nên quen thuộc
+ Hãy bắt đầu luyện tập bài thuyết trình
+ Thực hành trả lời các câu hỏi mà bạn dự đoán khán giả sẽ nêu ra trong buổi
thuyết trình
+ Trình bày lại toàn bộ bài thuyết trình. Nếu có thể thì quay phim lại trong
buổi tập thuyết trình và nhận xét lại buổi thực tập đó.
+ Trình bày lại toàn bộ bài thuyết trình
1.5.3. Tiến hành thuyết trình
- Phải truyền đạt sự nhiệt tình của bản thân đến khán giả nếu như mong muốn
họ tích cực tiếp nhận vấn đề mà mình trình bày.
- Nếu luôn đứng thẳng, ít cử động cơ thể và nói giọng đều đều mà không có
sự giao tiếp tốt bằng mắt với khán giả thì sẽ không mang lại nhiều kết quả
như mong đợi. Không chỉ truyền đạt thông tin bằng từ ngữ. Những hành động
phi ngôn ngữ sẽ truyền tải cảm xúc của bạn. Nếu như kênh giao tiếp này bị
ngắt, do quá lo lắng thì mức độ tương tác, giữa giao tiếp bạn với khán giả sẽ
bị ảnh hưởng.
- Một lợi ích to lớn qua lối thuyết trình sinh động và có sự tương tác tốt là
phần năng lượng tạo ra do sợ hãi, lo lắng của ban sẽ được chuyển thành dạng
tích cực và không tồn đọng trong cơ thể.
- Giữ lối giao tiếp tự nhiên sẽ dẫn dắt người theo đúng hướng với một phong
cách thuyết trình thân thiện.
1.6. Ý NGHĨA CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH
Ai đó đã từng nói: “Thế giới phải chăng được điều hành bởi người
đúng? Hay bởi những người thuyết phục mình đúng? Chắc gì làm việc đó đã
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

đúng? Chắc gì đi theo người đó là đúng nhưng mọi người vẫn làm, vẫn theo
bởi họ đã bị thuyết phục. Suy cho cùng, cuộc đời là một chuỗi các thuyết
trình, thuyết phục. Vì vậy thành công trong cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào
cách ta ăn nói, ứng xử, cách ta hùng biện” [1;3]
Quan điểm vừa rồi thật đúng với thời đại của chúng ta, thời đại của sự bùng
nổ tri thức.
Chúng ta đều biết rằng thuyết trình là phương tiện hữu hiệu và quan
trọng để học sinh thực hiện hoạt động học tập trên lớp. Đối với học sinh
TCCN thì thuyết trình không là một cái gì xa xôi mà đó chính là những lời
phát biểu về nội dung bài học hay ý tưởng của bản thân về chủ đề nào đó
trước thầy cô giáo, bạn bè trong lớp. Do đó, có thể xem thuyết trình chính là
một nguồn tư liệu để giáo viên tiến hành hoạt động đánh giá và điều chỉnh
hoạt động giáo dục. Bởi thông qua hoạt động thuyết trình của học sinh, giáo
viên sẽ nắm bắt được tình hình học tập của các em, từ đó nhắc nhở, uốn nắn
trong thái độ, cách tư duy nói riêng và cách học nói chung của học sinh, các
em sẽ có cách học đúng đắn hơn, đồng thời giáo viên sẽ điểu chỉnh cách dạy
của chính mình cho phù hợp và đạt hiệu quả.
Thuyết trình giúp sinh viên phát triển ngôn ngữ và cách trình bày, tạo
điều kiện thúc đẩy cho sự phát triển tư duy và sự thích thú trong tư duy cái
mới của học sinh. Điều này cũng sẽ giúp ích nhiều hơn cho học sinh trong quá
trình làm việc nhóm. Với sự linh hoạt của ngôn ngữ cũng như tư duy, học sinh
sẽ là những đối tượng tích cực trong quá trình làm việc nhóm. Việc học nhóm
là cơ hội để học sinh rèn luyện nhiều kĩ năng như: Làm việc đồng đội, kĩ năng
lập kế hoạch, kĩ năng xác định mục tiêu, kĩ năng giao tiếp nói chung và đặc
biệt là kĩ năng thuyết trình nói riêng đơn giản và hiệu quả.
Việc rèn luyện kĩ năng thuyết trình có một ý nghĩa vô cùng quan trọng
đó là giúp sinh viên khắc phục sự hồi hộp. Bởi hồi hộp là trạng thái tự nhiên
khi bị căng thẳng. Chúng ta thường căng thẳng khi thuyết trình, vì thế việc

Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

thường xuyên rèn luyện kỹ năng thuyết trình sẽ giúp chúng ta biết cách chế
ngự sự căng thẳng, làm cho buổi thuyết trình sôi nổi hơn.
Kỹ năng thuyết trình tạo cơ hội cho việc rèn luyện kỹ năng phản hồi,
kỹ năng giải quyết, ứng phó với mọi tình huống xảy ra khi đang thuyết trình
nói riêng và khả năng ứng phó với những căng thẳng, những vấn đề xuất hiện
trong cuộc sống nói chung. Trong quá trình thực hiện thuyết trình, người
thuyết trình luôn phải đương đầu với những vấn đề khó khăn xuất phát từ các
yếu tố chủ quan hay khách quan như: Bỏ sót nội dung bài thuyết trình, những
trạng thái tâm lí tiêu cực xuất hiện trước và trong quá trình thuyết trình, sự tác
động từ phía người nghe (cổ vũ, chê bai,…) những yếu tố này có thể xuất hiện
bất cứ lúc nào trong quá trình thuyết trình của họ. Vì thế nếu thường xuyên
rèn luyện kỹ năng thuyết trình tức là các bạn đã có được một sự trải nghiệm
qua các thử thách và tìm ra được phương pháp, phương tiện, để ứng phó với
những tình huống có thể xảy ra.
Mặt khác việc rèn luyện kỹ năng thuyết trình góp phần quan trọng cho
việc hình thành những nét tâm lí cần thiết như: Biết kiềm chế cảm xúc, luôn
giữ phong thái vui tươi, bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, tôn trọng người khác
và đặt mình vào vị trí, tâm trạng của người khác,…
Như vậy, một lần nữa cần khẳng định rằng thuyết trình là một kĩ năng
quan trọng đối với tất cả mọi người và đặc biệt là đối với sinh viên thì kĩ năng
thuyết trình cũng là một yếu tố quan trọng quyết định kết quả học tập và rèn
luyện của các bạn. Và chắc hẳn, không dừng lại ở những hiệu quả trong quá
trình ngồi ghế nhà trường, với kĩ năng thuyết trình tốt, các em có thể lưu giữ
nó như một hành trang quan trọng để thực hiện tốt những công việc, những
hoạt động khác khó khăn và phức tạp hơn trong tương lai.
1.7. KHÁI QUÁT VỀ MÔN QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG
1.7.1. Mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức:

Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

+ Hiểu được các khái niệm về nhà hàng, kinh doanh nhà hàng và những
đặc điểm của kinh doanh nhà hàng.
+ Biết các khái niệm và cách phân loại cơ sở vật chất của nhà hàng, liệt kê
được số trang thiết bị trong nhà hàng.
- Kĩ năng:
+ Biết cách bố trí sắp đặt trang thiết bị, tiện nghi trong nhà hàng.
+ Biết cách bảo quản hàng hóa và nguyên liệu trong nhà hàng.
- Thái độ:
+ Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và mối liên hệ giữa các bộ phận
trong nhà hàng.
+ Tự hoàn thiện bản thân và tham gia có trách nhiệm thực hiện tốt các
mục tiêu kinh doanh của nhà hàng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh
của nhà hàng.
1.7.2. Cấu trúc nội dung môn học
Nội dung gồm 4 chương:
Chương 1: Giới thiệu khái quát về kinh doanh nhà hàng
- Phần lý thuyết:
+ Khái niệm về kinh doanh nhà hàng
+ Ý nghĩa của hoạt động kinh doanh nhà hàng
+ Lịch sử hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh nhà hàng
Chương 2: Giới thiệu cơ sở vật chất của nhà hàng
- Phần lý thuyết:
+ Khái niệm về cơ sở vật chất của nhà hàng.
+ Phân loại cơ sở vật chất của nhà hàng
- Phần thực hành:
+ Giới thiệu một số trang thiết bị trong nhà hàng (2 tiết)
+ Giới thiệu một số loại hình kinh doanh ăn uống trên thị trường hiện nay
(3 tiết)
Chương 3: Giới thiệu tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực của nhà hàng.
Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Học viện quản lý giáo dục

- Phần lý thuyết:
+ Tổ chức lao động trong nhà hàng
+ Nhân lực và tuyển chọn nhân lực cho nhà hàng
- Phần thực hành:
+ Giới thiệu tổ chức bộ máy của nhà hàng ( 2 tiết)
Chương 4: Trình bày nội dung tổ chức hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
- Phần lý thuyết:
+ Tổ chức mua hàng hóa, nguyên vật liệu cho nhà hàng
+ Tổ chức nhập và dự trữ bảo quản hàng hóa, nguyên vật liệu cho nhà
hàng
- Phần thực hành:
+ Tổ chức quảng cáo, bán hàng, phục vụ khách hàng ( 5 tiết)
1.7.4. Phương pháp dạy học môn Quản trị nhà hàng.
- Dùng các phương pháp dạy học như: Thuyết trình, diễn giải,… cùng các
giáo cụ trực quan để minh họa.
- Hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu giáo trình gắn với thực tế
- Hướng dẫn sinh viên thảo luận theo nhóm

Lê Văn Sứng – K2B TLGD

Khóa luận tốt nghiệp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×