Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

Tóm tắt luận án Tiến sĩ ngành Kế toán: Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ các quy định ở các doanh nghiệp thuộc tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (554.26 KB, 14 trang )

013456789

6
6
3
494
97


3
4 !"#39$!4% &6'
1401
(4
4)"6
13
*+,-.+/0
$
959
#9'176!34)2
19
3394-5+670 34)2
4)
! 


&8399

/7:-5
1;<=>??@A?;BCDEFGHIJKLEFGHMN2OPHEQRO
STUVWXYZXZ[
\
]
^_5
4&`


 14abZ[W

0123567289

8
258285
!"#$%&'
(
(
)*+,-./+01*.231.4/56./789(
:;<=><='#?@ABCDE'

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
'' ' '''''''''''''
G/H1.I-J1.K9.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM

G/H1.I-J1.N9.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM
O
G/H1.I-J1.P9.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
QRSTUTVWXYZ[\]^_`WaYbcVdTeYfghiRSTUTYgj
`WkTelcfmYcTf_n"RoYpqT'
rs5./t-9........)*su.....v/w1*.....1xy.NzK{(
((
|}.v/~.vy./-~€.€‚1.w1.vƒ-9.(
„'fW]c^T"RoYec…'
„'fW]c^TlcfmYcTf_n"RoYpqTM
(

F


1
23567

9


!"#"$%&'()*"+,-.!/,-0123,435,+67!/,435!,
+68,97:!1,!/12;,<=>?,/@;,AB!,C8,A5,#57,-D-,0-,+E3F,G",+!,-HI,

-J:,#D7,-D7,+K,-1L!1M,N3O!,+1J,P3H+,;1D;,CK,43I,A8!1M,Q23,435,17R+,
A"!/,[\>],-1J,I^3,PK,!/1E!,-Y3,A8!1,+L!1_,-1`:,-a,!/1E!,-Y3,!K7,AbI,
AJ,5!1,1`c!/,-J:,[\>],+d,QSQG,CK,+L!1,+3O!,+1J,-D-,43I,A8!1V,
eZ,f1L:,-R!1,+1g-,+h!_,PO,!/12;,PK,Pi!1,Cg-,j5!,k3l+,Am-,#2+_,nopq
97:!1,f1.!/,-1r,CX,0-,+E3,Ps,!13H!,K,-t!,+1g-,12!,!12,C0,ku,
1",!1`,#57,C2,.,+6`v!/_,ka:,Aa,/5,!/1w7_,/a;,;1b!,x!,A8!1,ku,
1",CK,:!,!!1,43y-,;1t!/V,z{p|}~ q^,1",!1H;_,-R!1,+6:!1,CK,6J,
67,!/KI,-K!/,/:,+T!/,5!1,1`c!/,R!1,A^!,f15,!T!/,AR+,A`s-,-D-,
0-,+E3,-J:,!1K,435!,PU_,;1D+,+6!,!Z!,f!1,+^,k:!1_,f1:,+1D-,CK,j,
90!/,#Z!,C€!/,+K,!/3IE!,Au,Am+,6:,!1€!/,IE3,-b3,d,-17,-D-,=>,
PO,!/12;,CZ,435!,PU,-!/,!1`,f,j7D+V,G:,jy,-D-,=>,+6g-,+13"-,
Nx!/,W.!/,+I,‚O,!/12;,e2+,>:,„…†‡?,-1`:,-a,!1€!/,
-1L!1,jD-1_,+1J,+0-,[\>],6E!/,;1ˆ,1s;,Cd,Am-,+1ˆ,17R+,A"!/V,‰"+,
jy,=>,97,+1^3,f,j7D+_,#3.!/,PŠ!/,435!,PU,9‹!,A^!,f1.!/,AR+,f^,
17R-1,/:7_,f!1,97:!1,f1.!/,123,435_,DI,a-,!1K,k`c!/,k3y!/,
-l;_,+1^3,Cy!,A,j5!,k3l+,f!1,97:!1_,I^3,fŒ,+67!/,-.!/,+D-,435!,
PU,AZ3,1K!1_,f1.!/,;1D+,13I,A`s-,!/K!1,!/1Z,j5!,k3l+,-1L!1_,-1J,
I^3,17R+,A"!/,f!1,97:!1,!1v,CK7,Ps,+1^,Al+,A:,e2-,!/1E!,-Y3_,
;1O!,+L-1,+1g-,+6R!/_,AD!1,/D,Y-,A",5!1,1`c!/,-J:,[\>],A^!,
QSQG,CK,+L!1,+3O!,+1J,-D-,43I,A8!1,/a;,;1b!,17K!,+12!,[\>],+R,
-D-,=>,+13"-,eƒ>„…†‡,97,Aa,PK,6l+,-b!,+1^+VŽ3l+,;1D+,+,!1€!/,PU,
97,+6E!,C2-,-1!,AZ,+K,‘’!1,1`c!/,-J:,f,j7D+,!",#",+d,123,
435,17R+,A"!/,CK,+L!1+3O!,+1J,-D-,43I,A8!1,c,-D-,97:!1,!/12;,

1
2345689
6

2


32
2
362326
2362
 !"!4#
$
%&'()*)'+,)-.'/0,)1/'23.'4
562'+)1.'/0,)1/'23.4
789:;6<=
36;6<>6<?6@A23456BCDEF
33GH

<
IJK
LMN:;6<=
32362OP
IJKH6;6A23456BCDEF
LQN:;6<=
3RS4
3 TIJKUVWVXYZ[\]^[_`]
23@6;6S4<=
3H6;6A23456BCDEF
LaNXb!Gc
d6<5
33GH
6@IJK2UVWVX YZ
2
324
23@6;6S4<=

3H6;6A23456BCDEF
LeNXf42 3;3b
23
IJK g6;6A23456
BCDEF23@6;6S4<=
3
kl.',m)'/0,)1/'23.4
n43opqX>6<?6@A23456BCDEF6r
33GH

<
IJK
3G23
bs
n43oMq8362OP
IJKH6;6A23456BCDEF

3G23
bs
t43oQqIJK6r
33GH
<
VWVX 2
324
23@
6;6S4<=
3H6;6A23456BCDEFu3

s

n43oaqvd6<5
33GH
6@IJK2UVWVXYZ[\]^
24
23@6;6S4<=
3H6;6A23456BCDEF
3G23
bs
n43oeqIJKH6;6A23456BCDEF6w
3b
23

3G
23
b324
23@6;6S4<=
3s
xy)'+z{/0'|}'~,€'|)'/0,)1/'23.'4
‚ƒ„…†‡ˆ‰„ˆ‰Šƒ‹ˆ„ŒŽ„XR2Gh

3j
6d46@!4#
;
!

33GH
6@IJK2UVWVX 2
324
23@6;6S4<=

3H6;6
A23456BCDEF


1
2345789
38 9

!"#$%&'()*+,+-./0./1#23)4
056*7./823)4059:;50<='
)!>?@AB'CDE'FGHI8J$:KLMN
)*KLMO=
PQRSTUVWQXWVTUQYZTV[\]^V_`ab6*>!c
)4/0.!c)4d!>
eQfTUVghTUVUhWVijYV[klVTUQYZTV[\]m
n3o9
pq9

qr5s87t5uv3w
v3xvyz{zx9|
}~€)4)‚)9ƒ#$B'd1ƒ@„!")*%&'(
}…€†‡ˆ05ƒ)C!"#$%&'(0..
‰#$%&'(Š+,+-0./1#23)47B'=
%*2_‹)„„ƒ0.7dŒ3*d2$)*
Ž†
n3o9
pq9

qr5s87t5uvv3‘
v8’9|

}~€“.2dŒ„9”0.76*205)‚)9ƒ#$
B'd1ƒ@!"Š%&'()9•%&'(–>0Š
)‚)9ƒ#$B'7.
}…€%*2$!)9ƒ8A*831—A05
?A%&'("B'CDE'FGHI=)4ƒ)C
!"#$%&'(0.:.‰Š+,+-0./1#
23)4"B'CDE'FGHI
}1€-!$$63*40.)56@?@˜ƒ1
$7+,+-8/1#23)4"B'CDE'FGHI

1
23467869

44744746
87
!"#$"%#&'()*&+&,-.(/&01-23456&789:&;<9=#
&+&9>#!?@(A#)B#*#7C&!:)D#$"E&'(!*IJK-L!*M"@(8#E$"N8JK-L!C"OPOQ!*.R#.(D#
.S&+&@(T9?#*UV#$9".;.WD(#$"%#&'(!:OPOQ!*.R#
.(D#.S&+&@(T9?#X,I!;T&+&#$"%#&'(."=<.YI&Z#[H/#$
< !"#$"%#&'(&I#":(9M".7\#$6#$"%#&'(WD(>#!:
OPOQ!*.R#.(D#.S&+&@(T9?#
]2^_`ab
cd`aefg`]h]]i`acjk`2`a2lm`]nf]oplm`
efg`qr`qsctlpfu`h`
bvbv]64746
6w4xyz46{|}~

-$"%#&'(!:A#&.6!8".H!*&+&T=(.M&(.*#E
.M#$JK-L&,.HNĂÂÊÔƠÊƯOI8JĐ6ăâêâôơưđơ1

4K46ăââêF+&#$"%#&'(JK-L.HI#$M"@(8#E!C"Jà-L
ảãáÔạằẳáÊẵắĂÊ"..6êôI))YH6êF-$"%#&'(
JK-L!C"@(A#.H?,- YH&8#.6ăâặô5IYH.!*&/#$W6ăâặâô
K<"H8!*8$Y6êêôG"!*&/#$W6êầF-$"%#&'(JK-L!C"
&.)7\#$.V#$."#U=.I+#.*"&R#ảơÊƯạẩẩƠẫÊáấậậ
ơẩằƠèáắạƠằằẻấậậẽXéẩ8"6êăăô2)!"#!*&/#$W6êăêô
38Hẹ"#8)6êăềF-$"%#&'(JK-L.YI7C#$U"ể .I+#9/&);<
ảđễéĂếệìơì ỉìơì 1ấậậưìơ ĩìơ XXXíX
-$"%#&'(JK-Lị)"%#@(8#9=##$D#*#$L+I&+IL8WY)6ăââặô
éƠƠƯĂáƯáẳ!*&/#$W6êặôK().8#8!*òƠạấậí
ỏõóọồổỗốộ
ờõởỗỡớợồờùỗ
-$"%#&'(A#7[#$&S8JK-L9=#OPOQ!*.R#.(D#.S


1
23256789

2
7 2
!
"#$
2
 %&$
%'6 (%
)*+,-.*/0&6# 1 #
22
#
22
 2

 2 $2
2236
624( #5

2

67869:;<=>?:@*:;<,=>ABC,D?E/678H937I6
2

2JK5L662J3MI2N12
24
OPD@=/678QRS3 T
2U6V
WX
1Y
1 
Z [
2\'N3"8]

(^(_1`
16a
1 \23256789
b3 T
2U6c5d1#We
If5
31
g
2
&$
%" ##

2

67719O*<=F;/8hhi/j*P+ABkpDqFPo;/8hir9sFPFtFP<-+;D=/8hQr9)x N6L#5
5%(I2
200Jyb3 T

2U6c83
3#\#
KI#2000z

72000{#
2

0{1 2
2|}FP<24yb3 T
2U6c ~1
8
If5 31
x
z
x5J&M

5
200!€#724'
762yb3 T
2U6c ‚1 ƒ

1 d

1
1#67c
1 d


2
!K 200
|}D+?:@*:;<,=>ABC,D?E/678H9sPD.l<-.AB
K 1L#I2'61#2
2!yb3 T
2U6c ~1
8
35 31n*lDuFP/
677H/<|*Dl
ĂÂÊÂĂÂÔƠƯĐÔăâêôơăÔưđàảãáạằẳẵẳÔ
3 T
2U6ắ6
c'N3"
367À
 9€ WÁ
(22
#[
 9{
a
2367À
Â]1zÃ_¿63Ä2g a624
367À
^6
^67

3d#`6‚2Jyb3 T
2U6)v|OoPD=>

9
3d#`6‚2
J367À

:Æ=>/67879
€ ~5"`
3Ä22367À
 6(22"Ç 9&
(V

1
23425789