Tải bản đầy đủ

TỔNG hợp lí THUYẾT hóa hữu cơ TRONG đề THPTQG 2018

Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

TỔNG HỢP LÍ THUYẾT HÓA HỮU CƠ TRONG ĐỀ THPTQG 2018
Câu 1: ( Chuyên Bắc Giang – Lần 2-2018) Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cho mẫu đá vôi vào dung dịch giấm ăn, không thấy sủi bọt khí.
B. Cho Zn vào dung dịch giấm ăn, không có khí thoát ra.
C. Giấm ăn làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
D. Giấm ăn làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
Câu 2: ( Chuyên Bắc Giang – Lần 2-2018) Cho dãy các chất:metan, etilen, axetilen, etan, ancol
anlylic,axit acrylic, glixerol. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom là
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 3: ( Chuyên Bắc Giang – Lần 2-2018) Cho các chất sau: axit acrylic, foman đehit, phenyl
fomat,glucozơ, anđêhit axetic, metyl axetat, saccarozơ. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng
bạc là.
A. 5.
B. 4.
C. 6.

D. 3.
Câu 4: ( Chuyên Bắc Giang – Lần 2-2018) Cho các phát biểu sau:
(a) Phenol ( C6H5OH) và anilin đều phản ứng với dung dịch nước brom tạo ra kết tủa.
(b) Anđehit phản ứng với H2 ( xúc tác Ni, t0) tạo ra ancol bậc một;
(c) Axit fomic tác dụng với dung dịch KHCO3 tạo ra CO2;
(d) Etylen glicol, axit axetic và glucozơ đều hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường;
(e) Tinh bột thuộc loại polisaccarit
(g) Poli (vinyl clorua), polietilen được dùng làm chất dẻo;
(h) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
Số phát biểu đúng là
A. 6
B. 4
C. 5
D. 3
Câu 5: ( Chuyên Bắc Giang – Lần 2-2018) Cho các chất hữu cơ X, Y, Z có công thức phân tử
C4H8O2 thỏa mãn các tính chất sau:
- X có cấu tạo mạch cacbon phân nhánh, phản ứng được với Na và NaOH.
- Y tác dụng được với dung dịch NaOH và được điều chế từ ancol và axit có cùng số nguyên tử
cacbon trong phân tử.
- Z có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh, tác dụng được với dung dịch NaOH và có phản
ứng tráng bạc.
Các chất X, Y, Z lần lượt là:
A. CH3CH(CH3)COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3.
B. CH3CH(CH3)COOH, CH3CH2COOCH3, HCOOCH2CH2CH3.
C. CH3[CH2]2COOH, CH3CH2COOCH3, HCOOCH2(CH3)2.
D. CH3[CH2]2COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3.
Câu 6: (Chuyên Đại học Sư phạm lần 2 - 2018) Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin,
saccarozơ, etylamin, Gly- Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
Câu 7: (Chuyên Đại học Sư phạm lần 2 - 2018) Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

1Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

B. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.
C. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.
D. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.
Câu 8: (Chuyên Đại học Sư phạm lần 2 - 2018) Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y,
Z, và T. Kết quả được ghi ở bảng sau;
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
T
Dung dịch Br2
Kết tủa trắng
Y
Quỳ tím
Quỳ tím chuyển sang màu xanh
X, Z
Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun
Kểt tủa Ag trắng bạc
nóng
Z
Cu(OH)2
Tạo dung dịch màu xanh lam
X, Y, Z, T lần lượt là
A. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin.
B. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.
C. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic.
D. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol.
Câu 9: (Chuyên Đại học Sư phạm lần 2 - 2018) Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
o

o

 CH3OH/HCl,t
 C2 H5 OH/HCl,t
 NaOHdu,to
X 
Y 
 Z 
T

Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là các chất hữu cơ chứa nitơ. Công thức phân tử của Y và T là
A. C6H12O4N và C5H7O4Na2N.
B. C7H15O4NCl và C5H8O4Na2NCl.
C. C6H12O4NCl và C5H7O4Na2N.
D. C7H14O4NCl và C5H7O4Na2N.
Câu 10: (Chuyên Đại học Sư phạm lần 2 - 2018) Cho các phát biểu sau:
(a) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(b) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn.
(c) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.
(d) Thủy phân hoàn toàn abumin của lòng trắng trứng, thu được α – aminoaxit.
(e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng hiđro.
Số phát biểu đúng là:
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 11 (Chuyên Thái Nguyên lần 2 - 2018) Cho các cặp chất sau tác dụng với nhau:
(1) CH3COOH và C2H5ONa;
(2) C2H5NH2 và C6H5NH3Cl;
(3) C6H5OH và C2H5ONa;
(4) CH3NH2 và ClH3NCH2COOH;
Các cặp xảy ra phản ứng là:
A. (1), (2), (3), (4)
B. (1), (3)
C. (1), (2), (4)
D. (1), (2), (3)
Câu 12: (Chuyên Thái Nguyên lần 2 - 2018) Người hút thuốc lá nhiều thường mắc các bệnh
nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là
A. Mophin
B. Cafein
C. Nicotin
D. Heroin
Câu 13: (Chuyên Thái Nguyên lần 2 - 2018) Cho sơ đồ phản ứng sau:
X + NaOH → trong sản phẩm hữu cơ có một chất Y và CH3COONa;
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

2


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

Y + O2 → Y1;
Y1 + NaOH → CH3COONa + H2O
Số chất X thỏa mãn sơ đồ trên là
A. 2
B. 1
C. 4
Câu 14: (Chuyên Thái Nguyên lần 2 - 2018) Cho các sơ đồ phản ứng sau:
xt
(a)X  O 2 
Y
xt
(c)Z  Y 
T

D. 3

xt
(b)Z  H 2 O 
G


H
(d)T  H 2 O 
Y  G

Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa và G có 2
nguyên tử C trong phân tử. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong phân tử T có giá trị xấp
xỉ bằng?
A. 37,21%
B. 44,44%
C. 43,24%
D. 53,33%
Câu 15: (Chuyên Thái Nguyên lần 2 - 2018) Cho các phản ứng sau:
(1) Cu+H2SO4 đặc
(2) Cu(OH)2+glucozo
(3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH)2/NaOH
(4) Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl
(5) Cu+HNO3 đặc
(6) CH3COOH + NaOH
(7) AgNO3 + FeCl3
(8) Al + Cr2(SO4)3
Số phản ứng xảy ra là?
A. 7
B. 5
C. 8
D. 6
Câu 16: (Chuyên Thái Nguyên lần 2 - 2018) Hai hợp chất hữu cơ nào sau đây là đồng phân của
nhau?
A. amilozo và amilopectin.
B. anilin và analin.
C. etyl aminoaxetat và α- aminopropionic.
D. vinyl axetat và mety acrylat.
Câu 17: (Chuyên Thái Nguyên lần 2 - 2018) Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T (dạng
dung dịch) với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Thuốc thử
Mẫu thử
Hiện tượng
Dung duchj NaHCO3
X
Có bọt khí
X
Kết tủa Ag
Y
Kểt tủa Ag
Dung dịch AgNO3/NH3, t0
Z
Không hiện tượng
Y
Dung dịch xanh lam
Cu(OH)2/OHZ
Dung dịch xanh lam
T
Dung dịch tím
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. fomanđehit, etylenglicol, saccarozơ, Lys – Val- Ala.
B. axit axetic, glucozơ, glixerol, Glu- Val.
C. axit fomic, glucozơ, saccarozơ, Lys – Val- Ala.
D. axit fomic, glucozơ, glixerol, Lys – Val- Ala.
Câu 18: (Chuyên Lê Khiết - lần 2 - 2018) Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOH thu được 2
chất Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Z tác dụng được với Na sinh ra khí H2. Chất X là :
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

3


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

A. HCOOCH = CH – CH3
B. HCOOCH = CH2
C. CH3COOCH = CH2
D. HCOOCH2CHO
Câu 19: (Chuyên Lê Khiết - lần 2 - 2018) Hidrat hóa 2-metylbut-2-en (điều kiện thích hợp) thu
được sản phẩm chính là :
A. 2-metylbutan-2-ol
B. 2-metylbutan-3-ol
C. 3-metylbutan-2-ol
D. 3-metylbutan-1-ol
Câu 20: (Chuyên Lê Khiết - lần 2 - 2018) Dãy các chất : CH3COOC2H5, CH3OH,
H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là :
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 21: (Chuyên Lê Khiết - lần 2 - 2018) Thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các
thuốc thử được ghi dưới bảng sau :
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X
Dung dịch I2
Có màu xanh tím
Y
Cu(OH)2/ Môi trường kkiềm
Có màu tím
Z
Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng
Kểt tủa Ag trắng bạc
T
Nước Br2
Kết tủa trắng
Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là :
A. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozo
B. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozo, anilin
C. Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozo
D. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozo, anilin
Câu 22: (Chuyên Lê Khiết - lần 2 - 2018) Cho các phát biểu sau :
(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomandehit
(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etilen
(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng
(d) Xenlulozo thuộc loại polisaccarit
(e) Thủy phân hoàn toàn albumin thu được hỗn hợp a-amino axit
(g) Tripanmitin tham gia phản ứng cộng H2 (t0, Ni)
Số phát biểu đúng là :
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 23: (Chuyên Đại học Vinh– lần 3 - 2018) Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trimetyl là chất khí ở điều kiện thường.
B. Ở trạng thái kết tinh aminoaxit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.
C. Triolein là este no, mạch hở.
D. Nhựa bakelit có cấu trúc mạng không gian.
Câu 24: (Chuyên Đại học Vinh– lần 3 - 2018) Cho dãy các chất: isoamyl axetat, anilin,
saccarozo, valin, phenylamoni clorua, Gly-Ala-Val. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản
ứng với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là
A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

4


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

Câu 25: (Chuyên Đại học Vinh– lần 3 - 2018) Từ chất X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ
mol):
H 2 O ,t o

X  2 NaOH  2Y  Z  H 2 O
Y  HCl  T  NaCl
Z  2 Br2  H 2 O  CO2  4 HBr
H 2O

T  Br2  CO2  2 HBr

Công thức phân tử của X là
A. C3H4O4.
B. C8H8O2.
C. C4H6O4.
D. C4H4O4.
Câu 26: (Chuyên Đại học Vinh– lần 3 - 2018) Cho dãy các chất sau: metan, axetilen, isopren,
benzen, axit axetic, stiren, axeton, metyl acrylat. Số chất trong dãy tác dụng được với H2 nung
nóng, xúc tác Ni là
A. 5
B. 4
C. 7
D. 6
Câu 27: (Chuyên Đại học Vinh– lần 3 - 2018) Cho muối X có công thức phân tử C3H12N2O3.
Cho X tác dụng hết với dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Z (làm
hóa xanh quỳ tím tẩm nước cất) và muối của axit vô cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo X thỏa
mãn điều kiện?
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 28: (Chuyên Đại học Vinh– lần 3 - 2018) Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z và T.
Kết quả được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X
Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun
Tạo kết tủa Ag
nóng
Y
Quỳ tím
Quỳ tím chuyển sang màu
xanh
X,Z
Nước Brom
Mất màu
X,T
Cu(OH)2
Tạo dung dịch xanh lam
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. glucozo, benzylamin, xiclohexan, glixerol.
B. benzylamin, glucozo, glixerol, xiclohexan.
C. glucozo, glixerol, benzylamin, xiclohexan.
D. glucozo, benzylamin, glixerol, xiclohexan.
Câu 29: (Chuyên Đại học Vinh– lần 3 - 2018) Cho các phát biểu sau:
(1) Axit axetic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.
(2) Vinyl axetat có khả năng làm mất màu nước brom.
(3) Tinh bột khi thủy phân trong môi trường kiềm chỉ tạo ra glucozo.
(4) Dung dịch abumin trong nước của lòng trắng trứng khi đun sôi bị đông tụ.
(5) Phenol dung để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitrophenol).
Số phát biểu đúng là
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

5


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

Câu 30: (Chuyên Đại học Vinh– lần 3 - 2018) Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Sục etilen vào dung dịch KMnO4.
(2) Cho dung dịch natri stearat vào dung dịch Ca(OH)2.
(3) Sục etylamin vào dung dịch axit axetic.
(4) Cho fructozo tác dụng với Cu(OH)2.
(5) Cho ancol etylic tác dụng với CuO nung nóng.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?
A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 31 (Chuyên Sơn La– lần 3 - 2018) Trong phân tử cumen có bao nhiêu nguyên tử cacbon?
A. 7
B. 8
C. 10
D. 9
t
Câu 32: (Chuyên Sơn La– lần 3 - 2018) Cho sơ đồ chuyển hóa: C8H15O4N + NaOH dư 
X
+ CH4O + C2H6O.
X + HCl dư → Y + 2NaCl
Nhận định nào sau đây đúng?
A. Dung dịch X và dung dịch Y đều làm chuyển màu quỳ tím.
B. Y có công thức phân tử là C5H9O4N.
C. X là muối của aaxit hữu cơ hai chức.
D. X tác dụng với dung dịch HCl dư theo tỷ lệ mol tương ứng là 1: 2.
Câu 33: (Chuyên Sơn La– lần 3 - 2018) Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với
thuốc thử được ghi lại trong bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X
Dung dịch I2
Có màu xanh tím
Y
Nước Br2
Kết tủa trắng
Z
NaHCO3
Có khí thoát ra
T
Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng
Kểt tủa Ag trắng bạc
Các dung dịch X,Y, Z, T lần lượt là:
A. Hồ tinh bột, anilin, metyl fomat, axit axetic.
B. Anilin, hồ tinh bột, axit axetic, metyl fomat.
C. Hồ tinh bột, anilin, axit axetic, metyl fomat.
D. Hồ tinh bột, metyl fomat, axit axetic, anilin.
Câu 34 (Chuyên Chu Văn An– lần 3 - 2018) Cho các chất sau: metan, etilen, buta- 1,3- đien,
benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat, anilin. Số chất tác dụng được với dung dịch nước
brom ở điều kiện thường là
A. 6
B. 4
C. 5
D. 7
Câu 35: (Chuyên Chu Văn An– lần 3 - 2018) Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin,
saccarozơ, etyl amin, Gly- Ala, anbumin. Số chất tham gia thủy phân trong môi trường kiềm là
A. 2
B. 4
C. 5
D. 3
Câu 36: (Chuyên Chu Văn An– lần 3 - 2018) Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Etyl acrylat có phản ứng tráng bạc.
B. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn.
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

6


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

C. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic.
D. Tripanmitin phản ứng được với nước brom.
Câu 37: (Chuyên Phan Bội Châu – lần 3 - 2018) Cho dung dịch các chất sau: saccarozo,
glucozo, Gly–Ala, lòng trắng trứng, axit axetic, ancol etylic. Chọn phát biểu sai về các chất trên:
A. Có 4 chất tác dụng được với Cu(OH)2.
B. Có 1 chất làm quỳ tím chuyển đỏ.
C. Có 3 chất thủy phân trong môi trường axit.
D. Có 3 chất thủy phân trong môi trường kiềm.
Câu 38: (Chuyên Phan Bội Châu – lần 3 - 2018) Tiến hành các thí nghiệm với các chât X, Y, Z
và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X, Z
Quỳ tím
Quỳ tím chuyển sang màu đò
Y
Dung dịch AgNO3 trong NH3
Tạo kết tủa
Z, Y
Dung dịch Br2
Dung dịch Br2 mất màu
T
Cu(OH)2
Dung dịch màu tỉm
X, Y, Z, T lần lượt là
A. axit axetic, vinyl axetilen, axit glutamic, lòng trắng trứng.
B. axit fomic, axetilen, axit oxalic, Glu–Ala–Gly.
C. axit axetic, vinyl axetilen, axit acrylic, lòng trắng trứng.
D. axit glutamic, metyl fomat, axit benzoic, Gly–Ala–Ala.
Câu 39: (Chuyên Phan Bội Châu – lần 3 - 2018) Cho các phát biểu sau:
(a) Peptit và amino axit đều có tính lưỡng tính.
(b) Anilin có tính bazo, dung dịch anilin có thể làm hồng phenolphtalein.
(c) Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm, polime, dược phẩm.
(d) Chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren.
(e) Tơ nitron (hay olon) được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo
rét.
(f) Trong phản ứng tráng gương, glucozo đóng vai trò chất oxi hóa.
(g) Tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp.
(h) Sản phẩm thủy phân xenlulozo (xt, H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
Số phát biểu đúng là:
A. 5
B. 4
C. 3
D. 6
Câu 40: (Chuyên Phan Bội Châu – lần 3 - 2018) Cho dãy các chất: phenylamoni clorua,
triolein, saccarozo, tơ nilon–6,6, ancol benzylic, glyxin, poli(vinyl clorua), natri phenolat, tinh
bột. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là:
A. 4
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 41: (Chuyên Sư phạm Hà Nội – lần 3 - 2018) Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y,
Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử
Thầy phạm Minh Thuận

Thuốc thử

Hiện tượng
Sống là để dạy hết mình

7


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

T

Quỳ tím

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng

X, Y
Z

Quỳ tím chuyển màu xanh

Cu(OH)2

Dung dịch xanh lam

Nước brom

Kết tủa trắng

X, Y, Z, T lần lượt là
A. Saccarozo, glucozo, anilin, etylamin.
B. Saccarozo, anilin, glucozo, etylamin.
C. Anilin, etylamin, saccarozo, glucozo.
D. Etylamin, glucozo, saccarozo, anilin.
Câu 42: (Chuyên Sư phạm Hà Nội – lần 3 - 2018) Hỗn hợp X gồm Glyxin, Alanin và axit
Glutamic. Trong X, nguyên tố oxi chiếm 40% về khối lượng. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn
với lượng vừa đủ dung dịch gồm NaOH 2,0% và KOH 2,8%, thu được 8,8 gam muối. Giá trị của
m là
A. 6,4.
B. 5,6.
C. 7,2.
D. 4,8.
Câu 43: (Chuyên Sư phạm Hà Nội – lần 3 - 2018) Cho các sơ đồ phản ứng sau:
C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O
X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.
B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.
C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.
D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.
Câu 44: (Chuyên Sư phạm Hà Nội – lần 3 - 2018) Cho dãy các chất: m-CH3COOC6H4CH3; mHCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3;
CH3NH3NO3. Số chất trong dãy mà 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 2 mol NaOH là
A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 45: (Chuyên Sư phạm Hà Nội – lần 3 - 2018) Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
(c) Glucozo thuộc loại monosaccarit.
(d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.
(e) Tất các các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất có màu tím.
(g) Dung dịch saccarozo không tham gia phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
Câu 46: (Chuyên Chuyên Bắc Ninh – lần 3 - 2018) Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch lòng trắng trứng có phản ứng màu biure.
(b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

8


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

(c) Dung dịch phenol không làm đổi àu quỳ tím.
(d) Hiđro hóa hoàn toagn triolein ( xúc tác Ni, t0) thu được tristearin.
(e) Fructozo là đồng phân của glucozơ.
(f) Amilozo có cấu trúc mạch phân nhánh.
Số phát biểu đúng là:
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 47: (Chuyên Vinh – lần 3 - 2018) Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, và T.
Kết quả được ghi lại ở bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X, T
Quỳ tím
Quỳ tím chuyển sang màu đỏ
X, Z, T
Cu(OH)2
Tạo dung dịch màu xanh lam
Y, Z, T
Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun
Tạo kết tủa bạc
nóng
X, Y, Z, T lần lượt là
A. axit fomic, axit glutamic, etyl fomat, glucozo.
B. axit glutamic, glucozo, etyl fomat, axit fomic.
C. axit fomic, etyl fomat, glucozo, axit glutamic.
D. axit glutamic, etyl fomat, glucozo, axit fomic.
Câu 48: (Chuyên Vinh – lần 3 - 2018) Cho dãy các chất: isoamyl axetat, tripanmitin, anilin,
xenlulozo, Gly–Ala–Val. Số chất trong dãy bị thủy phân trong môi trường axit vô cơ đun nóng là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Câu 49: (Chuyên Vinh – lần 3 - 2018) Có các phát biểu sau:
(a) Glucozo và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom.
(b) Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng tráng bạc.
(c) Este tạo bởi axit no điều kiện thường luôn ở thể rắn.
(d) Khi đun nóng tripanmitin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện.
(e) Amilozo là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.
(f) Tơ visco, tơ nilon–6,6, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 50: (Chuyên Vinh – lần 3 - 2018) Hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ mạch hở là X (có công
thức phân tử C4H9NO4) và đipeptit Y (có công thức phân tử C4H8N2O3). Cho M tác dụng với
dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch
chỉ gồm: một muối của axit cacboxylic Z, một muối của amino axit T và một ancol E. Biết M có
tham gia phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây sai?
A. T là H2N–CH2–COOH và E là CH3OH.
B. Trong phân tử X có một nhóm chức este.
C. Y là H2N–CH2–CONH–CH2–COOH và Z là HCOONa.
D. 1 mol M tác dụng tối đa với 2 mol NaOH.
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

9


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

HƯỚNG DẪN:
Câu 1: Chọn D
A. Sai, giấm ăn là dd CH3COOH. Axit CH3COOH mạnh hơn H2CO3 nên sẽ xảy ra phản ứng
2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ + H2O => hiện tượng có sủi bọt khí
B. Sai vì Zn + CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2↑ => hiện tượng có khí thoát ra.
C. Sai vì giấm ăn là dd CH3COOH có tính axit nên phải làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ
D. đúng
Câu 2: Chọn B
Các chất làm mất màu dd nước brom là: etilen( CH2=CH2) , axetilen ( CH ≡CH) , ancol anlylic (
CH2=CH-CH2-OH) => có 3 chất
Câu 3: Chọn B
Các chất có thể tham gia phản ứng tráng bạc là: fomandehit (HCHO); phenyl fomat (
HCOOC6H5), Glucozo ( CH3OH[CH2OH]4CHO); anđehitaxetic (CH3CHO); => có 4 chất.
Câu 4: Chọn A
Các phát biểu đúng là: a), b), c) d), e), g) => có 6 phát biểu đúng
Câu 5: Chọn A
C4H8O2 có độ bất bão hòa k = 2
X tác dụng được với Na và NaOH => X là axit có nhánh: CH3CH(CH3)-COOH
Y tác dụng được với NaOH và được điều chế từ acol và axit có cùng số nguyên tử C => Y là este:
CH3COOC2H5.
Z t/d được với NaOH và AgNO3/NH3 và không phân nhánh => Z là HCOOCH2CH2CH3
Câu 6: Chọn C
Các chất thủy phân trong môi trường kiềm: etyl axetat, tripanmitin, Gly- Ala => có 3 chất
Câu 7: Chọn A
A. đúng vì C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl ( muối không độc)
B. sai, các amin là các chất độc
C. sai, các amin đầu thì dễ tan trong nước, các amin tiếp theo khó tan hơn, riêng anilin rất ít tan
trong nước.
D. sai, anilin không làm quỳ tím chuyển màu
Câu 8: Chọn D
X phản ứng với dd AgNO3/NH3 cho ra kết tủa Ag=> X là etyl fomat
Y làm quỳ tím chuyển sang màu xanh => Y là lysin ( có 2 nhóm NH2)
Z vừa tạo kết tủa Ag với dd AgNO3/NH3 vừa tạo dung dịch xanh lam với Cu(OH)2 => Z là
glucozo
T tạo kết tủa trắng với dd Br2 => T là anilin hoặc phenol
Vậy thứ tự phù hợp X, Y, Z, T là etyl fomat, lysin, glucozo, phenol
Câu 9: Chọn C
X

HOOC  CH  CH 2  CH 2  COOH

C5 H 9 O 4 N

|
NH 2
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

10


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

Y

H 3COOC  CH  CH 2  CH 2  COOH

C6 H12 O 4 NCl

|
NH 3Cl
Z

H 3COOC  CH  CH 2  CH 2  COOC2 H 5

C8 H16 O 4 NCl

|
NH 3Cl
T

NaOOC  CH  CH 2  CH 2  COONa

C5 H 7 O 4 Na 2 N

|
NH 2

Câu 10: Chọn B
(a) S. Điều chế bằng phản ứng trùng hợp
(b) S. Anilin ở điều kiện thường là chất lỏng
(c) Đ
(d) Đ
(e) Đ
Câu 11 Chọn A
Chú ý: C2H5ONa là một bazơ hữu cơ mạnh
Câu 12: Chọn C
Câu 13: Chọn A
Y1 là CH3COOH
Y có thể là CH3CHO, C2H5OH
X có thể là CH3COOCH=CH2 và CH3COOC2H5
Câu 14: Chọn B
G là CH3CHO
X là HCHO
Y là HCOOH
Z là C2H2
T là HCOOCH=CH2
%mO=32/72=44,44%
Câu 15: Chọn C
Các phản ứng xảy ra là: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
Câu 16: Chọn D
A. amilozo và amilopectin cùng có CTPT (C6H10O5)n nhưng n này khác nhau => không phải là
đồng phân
B. anilin ( C6H7N) và analin ( C3H7NO2) => không phải là đồng phân
C. etyl aminoaxetat ( CH3COONH3C2H5) và α- aminopropionic ( CH3CH2(NH2)COOH) => khác
CTPT => loại
D. vinyl axetat ( CH3COOCH=CH2) và mety acrylat ( CH2=CH-COOCH3) có cùng CTPT
C4H6O2 => là đồng phân của nhau => chọn D
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

11


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

Câu 17: Chọn D
X tác dụng được với NaHCO3và AgNO3/ NH3, t0 => X là axit focmic.
Y tác dụng được với AgNO3/ NH3, t0 và Cu(OH)2/OH- => X là glucozơ
Z tác dụng với Cu(OH)2/OH- tạo phức xanh lam => Z là glixerol.
T tác dụng với Cu(OH)2/OH- tạo dung dịch tím => T là Lys- Val- Ala.
Câu 18: Chọn D
Z tác dụng được với Na sinh ra H2 => Z là ancol
HCOOCH2CHO + NaOH → HCOONa + HOCH2CHO
Câu 19: Chọn A
C – C(CH3) = C – C + H2O → (CH3)2C(OH) – CH2 – CH3
Câu 20: Chọn B
Các chất thỏa mãn : CH3COOC2H5, H2NCH2COOH
Câu 21: Chọn B
Y + Cu(OH)2/OH → Màu tím => Lòng trắng trứng (Phản ứng biure)
Z có phản ứng tráng bạc => Glucozo
Câu 22: Chọn A
(a) Đúng
(b) Đúng
(c) Đúng
(d) Đúng
(e) Đúng
(g) Sai. Tripanmitin không phản ứng được với H2
Câu 23: Chọn B
A. đúng
B. sai chỉ ở trong dung dịch amino axit mới tồn tại dạng ion lưỡng cực
C. đúng
D. đúng
Câu 24: Chọn C
Các chất có khả năng phản ứng với dd NaOH loãng, đun nóng là: isoamyl axetat ( CH3COOCH2CH-CH(CH3)-CH3) ; Valin ( CH3-CH(CH3) -CH(NH2)-COOH) , phenylamoni clorua (
C6H5NH3Cl ) ; Gly – Ala – Val. => có 4 chất
Câu 25: Chọn A
H O
HCOOH (T) + Br2 
 CO2 + 2HBr
=> Y là HCOONa
HCOONa (Y) + HCl → HCOOH + NaCl
=> Z là HCHO
HCHO (Z) + 2Br2 + H2O → CO2 + 4HBr
=> X : HCOOCH2OOCH
H O,t
HCOOCH2OOCH (X) + 2NaOH 
 2HCOONa (Y) + HCHO (Z) + H2O
=> CTPT của X là: C3H4O4
Câu 26: Chọn A
Các chất tác dụng được với H2 xúc tác Ni nung nóng là: axetilen (CH≡CH), isopren (
CH2=C(CH3)-CH=CH3), stiren( C6H5CH=CH2), metyl acrylat ( CH2=CH-COOCH3) => có 4 chất
Câu 27: Chọn C
2

2

Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

12


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

X: C3H12N2O3 + NaOH → hỗn hợp khí Z + Muối axit vô cơ
=> X là muối của CO32Các CTCT thỏa mãn: (C2H5NH3)OCOONH4 ; (CH3)2NH2OCOONH4 => có 2 công thức thỏa mãn
Câu 28: Chọn A
X là glucozo
Y là benzylamin ( C6H5CH2NH2)
Z là xiclohexen
T là gixerol
Câu 29: Chọn A
1) đúng vì CH3COOH có phân tử khối lớn hơn và có liên kết H mạnh hơn C2H5OH => có nhiệt
độ sôi cao hơn.
2) đúng CH3COOCH=CH2 + Br2→ CH3COOCHBr-CH2
3) sai vì tinh bột chỉ bị thủy phân trong môi trường axit chứ không bị thủy phân trong môi trường
kiềm.
4) đúng
5) đúng
=> có 4 phát biểu đúng
Câu 30: Chọn A
1) 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2↓ + 2KOH
2) C17H35COONa + Ca(OH)2 → (C17H35COO)2Ca ↓+ NaOH
3) C2H5NH2 + CH3COOH → CH3COONH3C2H5
4) C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (dd xanh lam) + H2O
5) C2H5OH + CuO t0→→t0 CH3CHO + Cu↓+ H2O
=> có 2 phản ứng KHÔNG thu được chất rắn
Câu 31 Chọn D
CTCT của cumen là C6H5- CH(CH3)- CH3 => Có tất cả 9 nguyên tử C
Câu 32: Chọn B
C8H15O4N có độ bất bão hòa k = ( 8.2+2+1 -15)/ 2 = 2 => este của amino axit có 2 nhóm -COOH
CTCT thỏa mãn là:

2.3 viết PTHH với HCl tương tự 1
A. Sai vì chỉ có Y làm chuyển màu quỳ tím, còn X thì không.
B. Đúng
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

13


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

C. Sai vì X là muối của aminaxit có 2 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2
D. Sai vì X tác dụng với HCl theo tỉ lệ 1:3
Câu 33: Chọn C
X là hồ tinh bột
Y là anilin
Z là axit axetic
T là metyl fomat
Câu 34 Chọn A
Các chất tác dụng với dd nước Br2 ở điều kiện thường là: etilen, buta- 1,3- đien, stiren, phenol,
metyl acrylat, anilin. => có 6 chất tất cả
Câu 35 Chọn B
Các chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là: etyl axetat, tripanmitin, GlyAla, anbumin => có 4 chất
Câu 36: Chọn B
A. Sai vì CTCT của Etyl acrylat là CH2= CH-COOC2H5.
B. Đúng
C. Sai vì Thủy phân etyl axetat thu được ancol etylic.
D. Sai Tripanmitin là chất béo tạo bởi axit no nên không có phản ứng với nước brom.
Câu 37: Chọn D
A. Các chất phản ứng được với Cu(OH)2: saccarozo, glucozo, Gly-Ala, lòng trắng trứng, axit
axetic => đúng
B. Chất làm quỳ tím chuyển đỏ: axit axetic => đúng
C. Các chất thủy phân trong môi trường axit là: saccarozo, Gly-Ala, lòng trắng trứng => đúng
D. Các chất thủy phân trong môi trường kiềm: Gly-Ala, lòng trắng trứng => sai
Câu 38: Chọn C
Xét từng Chọn:
A. Loại do axit glutamic (Z) không làm dung dịch Br2 mất màu
B. Loại do axit oxalic (Z) không làm dung dịch Br2 mất màu
C. Thỏa mãn
D. Loại do metyl fomat (Y) không làm dung dịch Br2 mất màu
Câu 39: Chọn A
(a) Đ
(b) S. Dung dịch anilin không làm hồng phenolphtalein.
(c) Đ
(d) Đ. Vì stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường, toluen làm mất màu dung
dịch thuốc tím khi đun nóng, benzen không phản ứng với thuốc tím.
(e) Đ
(f) S. Glucozo là chất khử.
(g) S. Tơ visco, tơ axetat là tơ bán tổng hợp (xuất phát từ những polime thiên nhiên được chế biến
thêm bằng phương pháp hóa học).
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

14


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

(h) Đ. Thủy phân xenlulozo (xt, H+, to) thu được glucozo nên có thể tham gia phản ứng tráng
gương.
Câu 40: Chọn C
Gồm có: phenylamoni clorua, triolein, tơ nilon-6,6, glyxin, poli(vinyl clorua)
Câu 41: Chọn A
Xét từng Chọn:
Loại C, D do T (glucozo, anilin) không làm đổi màu quỳ tím
Loại B do Y (anilin) không tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam
Câu 42: Chọn A
mO = 0,4m => nO = 0,4m:16 = 0,025m (mol)
=> nCOOH = nO:2 = 0,0125m (mol)
nOH = nCOOH = nH2O = 0,0125m (mol)
Mà nNaOH:nKOH = 0,02mdd40:0,028mdd56=

0, 02mdd 0, 028mdd
:
 1:1 => nNaOH = mKOH =
40
56

0,00625m mol
BTKL: mX + mNaOH + mKOH = m muối + mH2O
=> m + 0,00625m.40 + 0,00625m.56 = 8,8 + 18.0,0125m
=> m = 6,4 gam
Câu 43: Chọn A
Từ PTHH : X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 => X3 phải là axit
Từ PTHH: X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O => X3 : HOOC-[CH2]4-COOH : axit ađipic:
=> X4 : NH2-[CH2]6-NH2 hexametylen đi amin
=> X1 là NaOOC-[CH2]4-COONa
C8H14O4 có độ bất bào hòa k = (8.2 + 2 -14)/2 = 2
=> Có CTCT là H3COOC-[CH2]4-COOCH3
=> X2 là CH3OH
A. đúng
B. Sai, nhiệt độ sôi của CH3OH < CH3COOH
C. sai vì NH2-[CH2]6-NH2 có thể làm quỳ tím chuyển sang màu xanh
D. Sai vì X3 có phân tử khối nhỏ hơn X1 nên nhiệt độ nóng chảy thấp hơn.
Câu 44: Chọn D
Các chất 1 mol tác dụng tối đa được với 2 mol NaOH là: m-CH3COOC6H4CH3;
ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; => có 3 chất
m-CH3COOC6H4CH3 + 2NaOH → CH3COONa + m-NaOC6H4CH3
ClH3NCH2COONH4 + 2NaOH → H2NCH2COONa + NaCl + NH3 + H2O
p-C6H4(OH)2 + 2NaOH → p- C6H4(ONa)2
Câu 45: Chọn D
Các Chọn đúng là: a), b), c), g)
d) sai vì có thể tạo ra muối, andehit hoặc xeton hoặc muối và nước
e) sai chỉ từ tri peptit mới có phản ứng màu với Cu(OH)2 tạo hợp chất có màu tím.
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

15


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

=> có 4 phát biểu đúng
Câu 46: Chọn A
Các phát biểu đúng là: a), b), c), d), e)
f) sai vì amilozo có cấu trúc mạch không phân nhánh
=> có 5 Chọn đúng
Câu 47: Chọn D
X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ => X có môi trường axit
X tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam => X có nhiều nhóm –OH kề nhau hoặc X
là axit
=> X là axit glutamic ( HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH)
Y tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa Ag => Y là etyl fomat ( HCOOC2H5)
Z tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam, tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa
Ag => Z là glucozo
T làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ => T có môi trường axit
T tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam => T có nhiều nhóm –OH kề nhau hoặc X
là axit
T tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa Ag => T có nhóm –CHO trong phân tử
=> T là axit focmic (HCOOH)
Vậy X, Y , Z, T lần lượt là: axit glutamic, etyl fomat, glucozo, axit fomic.
Câu 48: Chọn A
Các chất bị thủy phân trong môi trường axit vô cơ đun nóng là: isoamyl axetat, tripanmitin,
xenlulozo, Gly-Ala-Val => có 4 chất
Câu 49: Chọn A
(a) sai, axetilen không no nên Br2 cộng vào liên kết bội, glucozo no và chức andehit có tính khử
nên bị Br2 oxi hóa
b) sai, cả 2 đều có phản ứng tráng bạc
c) sai, có thể dạng rắn hoặc lỏng
d) đúng 2(C15H31COO)3C3H5 + 3Ca(OH)2 → 3 (C15H31COO)2Ca↓ + C3H5(OH)3
e) sai, amilozo mạch không phân nhánh
f) sai, trong số đó chỉ có tơ visco, tơ axetat là tơ bán tổng hợp ( nhân tạo)
=> có 1 phát biếu đúng
Câu 50: Chọn A
- Y là Gly-Gly
- Do cho M tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được dung dịch chỉ gồm: một muối của axit cacboxylic Z, một muối của amino axit T và
một ancol E => X là este
- M có tham gia phản ứng tráng bạc nên X là este của HCOOH:
X: HCOOH3NCH2COOCH3
Z: HCOONa
T: H2NCH2COONa
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

16


Khóa luyện thi cấp tốc học phí 370K học tuần 3 buổi (21h tối thử 2,3,5)
Đăng kí em inbox Thầy

E: CH3OH

Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×