Tải bản đầy đủ

BÀI tập TUẦN 8

BÀI TẬP TUẦN 8. LINQ TO SQL
CÂU 01. Hãy liệt kê tất cả các Product.
GIẢI
var c1a = Products.Select(i = > i);
var c1b = from item in Products
select item;
c1b.Dump();

CÂU 02. Hãy liệt kê tất cả các Product theo nhóm Category.
GIẢI
var c2a = from item in Products
group item by item.Category;
c2a.Dump();
var c2b = Products.GroupBy(item = > item.Category);

CÂU 03. Hãy nhóm các đơn hàng của khách hàng theo năm và theo
tháng.
GIẢI
var c3a = from o in Orders
group o by new{ o.OrderDate.Year, o.OrderDate.Month };
var c3b = Orders.Group(o = > new {o.OrderDate.Year,

o.OrderDate.Month});

CÂU 04. Tìm tất cả các đơn hàng có tổng giá trị nhỏ hơn 500
triệu.
GIẢI
var c4a = from order in Orders


join od in OrderDetails on o.OrderID equals od.OrderID into ood
let total = new{ total = ood.Sum(i = > (1 - i.Discount)
*(float)(i.UnitPrice * i.Quantity)), id = o.OrderID }
where total.total < 500
select total;
c4a.Dump();
var c4b = OrderDetails.GroupBy(od = > od.OrderID)
.Select(item = > new {orderId = item.Key, total = item.Sum(w = >
(1 - w.Discount) *(float)(w.UnitPrice * w.Quantity))})
.Where(item = > item.total < 500)
.Select(item = > item.orderId);
c4b.Dump();

CÂU 05. Tìm tất cả các đơn hàng được lập sau năm 1997.
GIẢI
var c5a = from order in Orders
where order.OrderDate.Year < 1997
select order;
c4a.Dump();
var c5b = Orders.Where(o = > o.OrderDate.Year < 1997);
c4b.Dump();

CÂU 06. Tìm tất cả các đơn hàng có tổng giá trị lớn hơn 600 triệu
và được khách hàng từ USA đặt.
GIẢI
var c6a = from o in Orders
join c in Customers on o.CustomerID equals c.CustomerID
join od in OrderDetails on o.OrderID equals od.OrderID into ood


let total = new{ total = ood.Sum(i = > (1 - i.Discount)
*(float)(i.UnitPrice * i.Quantity)), id = o.OrderID, c.Country }


where total.total > 600 && total.Country == "USA"
select total;
c6a.Dump();
var c6b = OrderDetails
.GroupBy(od = > od.OrderID)
.Select(item = > new {OrderID = item.Key, total = item.Sum(i = >
(1 - i.Discount) *(float)(i.UnitPrice * i.Quantity))})
.Join(Orders, od = > od.OrderID, o = > o.OrderID, (od, o) = > new
{o.OrderID, od.total, o.CustomerID})
.Join(Customers, o = > o.CustomerID, c = > c.CustomerID, (o, c) =
> new {o.OrderID, c.Country, o.total})
.Where(item = > item.Country == "USA" && item.total > 600);
c6b.Dump();

CÂU 07. Hãy tìm các Category có ít nhất 1 Product hết hàng.
GIẢI
var c7a = from p in Products
where p.UnitsInStock == 0
group p by p.CategoryID into pp
join c in Categories on pp.Key equals c.CategoryID
select c.CategoryName;
c7a.Dump();
var c7b = Products.Where(p = > p.UnitsInStock == 0)
.GroupBy(p = > p.CategoryID)
.Join(Categories, p = > p.Key, c = > c.CategoryID, (p, c) = > new
{name = c.CategoryName});


c6b.Dump();

CÂU 08. Hãy tìm các Category không có Product nào hết hàng.
GIẢI
var c8a = from p in Products
where p.UnitsInStock > 0
group p by p.CategoryID into pp
select new{ Key = pp.Key, SLCH = pp.Count() } into w
join c in Categories on w.Key equals c.CategoryID
where c.Products.Count() == w.SLCH
select c.CategoryName;
c8a.Dump();
var c8b = Products
.Where(p = > p.UnitsInStock > 0)
.GroupBy(p = > p.CategoryID)
.Select(pc = > new {CategoryID = pc.Key, SLCH = pc.Count()})
.Join(Categories, p = > p.CategoryID, c = > c.CategoryID, (p, c)
= > new {p, c})
.Where(pc = > pc.p.SLCH == pc.c.Products.Count())
.Select(pc = > pc.c.CategoryName)
;
c8b.Dump();

CÂU 09. Hãy cho biết số lượng đặt hàng của mỗi khách hàng.
GIẢI
var c9a = from o in Orders
group o by o.CustomerID into p
select new{ CustomerID = p.Key, SL = p.Count() } into k


join c in Customers on k.CustomerID equals

c.CustomerID

select new{ k.SL, c.ContactName };
c9a.Dump();
var c9b = Customers.GroupJoin(Orders, c = > c.CustomerID, o = >
o.CustomerID, (c, o) = > new{c.ContactName, sl = o.Count()});
c9b.Dump();

CÂU 10. Hãy cho biết số sản phẩm trong mỗi danh mục.
GIẢI
var c10a = from c in Categories
group c by c.CategoryID into k
select new{ k.Key, SL = k.Count() } into gr
join c in Categories on gr.Key equals c.CategoryID
select new{ SL = gr.SL, c.CategoryName };
var c10b = Categories
.GroupBy(c = > c.CategoryID)
.Select(c = > new {ID = c.Key, SL = c.Count()})
.Join(Categories, c = > c.ID, d = > d.CategoryID, (c, d) = > new
{SL = c.SL, d.CategoryName});

CÂU 11. Hãy cho biết tổng số lượng sản phẩm trong mỗi danh mục.
GIẢI
var c11a = from p in Products
group p by p.CategoryID into k
select new{ CategoryID = k.Key, sl = k.ToList().Sum(z = >
z.UnitsInStock) };
c11a.Dump();


var c11b = Products
.GroupBy(p = > p.CategoryID)
.Select(p = > new {ID = p.Key, sl = p.ToList().Sum(product = >
product.UnitsInStock)});

CÂU 12. Hãy cho biết giá rẻ nhất(sản phẩm có giá rẻ nhất) trong
mỗi danh mục
GIẢI
var c12a = from p in Products
group p by p.CategoryID into k
select new{ ID = k.Key, lowestPrice = k.ToList().Min(product = >
product.UnitPrice) };
c12a.Dump();
var c12b = Products
.GroupBy(p = > p.CategoryID)
.Select(p = > new {ID = p.Key, lowestPrice =
p.ToList().Min(product = > product.UnitPrice)});

CÂU 14. Hãy cho biết giá đắt nhất(Sản phẩm có giá đắt nhất) trong
mỗi danh mục.
GIẢI
var c14a = from p in Products
group p by p.CategoryID into k
select new{ ID = k.Key, highestPrice = k.ToList().Max(product = >
product.UnitPrice) };
c14a.Dump();
var c14b = Products
.GroupBy(p = > p.CategoryID)


.Select(p = > new {ID = p.Key, highestPrice =
p.ToList().Max(product = > product.UnitPrice)});

CÂU 16. Hãy cho biết sản phẩm đắt nhất trong mỗi danh mục.
GIẢI
var c16a = from p in Products
group p by p.CategoryID into k
select new{ ID = k.Key, averagePrice = k.ToList().Average(product
= > product.UnitPrice) };
c16a.Dump();
var c16b = Products
.GroupBy(p = > p.CategoryID)
.Select(p = > new {ID = p.Key, averagePrice =
p.ToList().Average(product = > product.UnitPrice)});Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×