Tải bản đầy đủ

tIỂU LUẬN QUẢN lý GIÁO dục CÔNG tác QUẢN lý cơ sở vật CHẤT –THIẾT bị dạy học ở TRƯỜNG THCS PHÌN hồ HUYỆN sìn hồ TỈNH LAI CHÂU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
Lớp bồi dưỡng CBQL trường học tỉnh vĩnh phúc

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT –THIẾT BỊ DẠY HỌC
Ở TRƯỜNG PTDTBTTHCS PHÌN HỒ HUYỆN SÌN HỒ
TỈNH LAI CHÂU

Học viên: Tạ Văn Tráng

LAI CHÂU ,THÁNG 07 /2017


1. Lý do chọn chủ đề tiểu luận.
Giáo dục và đào tạo là động lực cho sự phát triển khoa học và công nghệ,
phát triển kinh tế đất nước. có thể khẳng định rằng không có giáo dục thì không
có bất cứ sự phát triển nào đối với con người , đối với nền kinh tế - văn hóa của
đất nước.
Do đó cở sở vật chất và thiết bị dạy học (CSVC-TBDH) được xem như một

trong những điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.
Tầm quan trọng của cơ sở vật chất –thiết bị dạy học ở các cơ sở giáo dục
nói chung và ở trường THCS nói riêng được khẳng đinh từ : Văn kiện Đại Hội
Đảng toàn quốc đến các văn bản của Quốc hội, Chính phủ và Bộ giáo dục như:
Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD ĐT về quy chế công nhận trường chuẩn, Quyết
định số 07/2007 QĐ-BGD ĐT ban hành điều lệ trường phổ thông.
Công văn số 4381/BGD ĐT- CSVC, ngày 6/7/2011… Đã khẳng định cở
sở vật chất và thiết bị dạy học là phương tiện lao động của các nhà giáo và học
sinh, là trong các điều kiện thiết yếu để tiến hành quá trình dạy học.
Vì vậy cở sở vật chất và thiết bị dạy học là tiền đề quan trọng của việc
thực hiện đổi mới phương pháp dạy học , góp một phần cho định hướng phát
triển nền giáo dục nước nhà theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện.
Ở trường PTDTBTTHCS Phìn Hồ, cở sở vật chất và thiết bị dạy học chưa thực
sự đảm bảo được yêu cầu nhà trường trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa.
Kĩ năng sử dụng cở sở vật chất và thiết bị dạy học của giáo viên-học sinh
còn nhiều bất cập, dẫn đến hiệu quả giáo dục chưa cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết
phải đổi mới công tác quản lý CSVC-TBDH theo quan điểm hiệu quả.
Chính vì những lý do trên nên tôi chọn chủ đề tiểu luận “ Công tác quản
lý cơ sở vật chất- Thiết bị dạy học ở trường PTDTBTTHCS Phìn Hồ”
2. Thực trạng quản lý và sử dụng CSVC-TBDH ở trường PTDTBTTHCS
Phìn Hồ - Sìn Hồ - Lai Châu.
2.1 Đặc điểm tình hình của nhà trường
Trường PTDTBTTHCS Phìn Hồ - Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu, được
thành lập năm 2006 .
Năm học 2016-2017, nhà trường có 7 lớp với 182 học sinh, đội ngũ cán
bộ - giáo viên - nhân viên có 21 người , trong đó : cán bộ quản lý 03 người, giáo
viên 14 người , nhân viên 05 người.


Trường được thành lập trong địa bàn xã khó khăn, cơ sở vật chất còn
nhiều hạn chế, các trang thiết bị dạy học thiếu và hư hỏng nhiều, nhiều trang
thiết bị còn lạc hậu, không đáp ứng được chương trình đổi mới sách giáo khoa
và đổi mới phương pháp dạy học.
Đội ngũ giáo viên phần lớn chưa có kinh nghiệm trong việc khai thác và
sử dụng CSVC-TBDH, đặc biệt là kỹ năng sử dụng TBDH, nhà trường chưa có
cán bộ chuyên trách và nghiệp vụ về công tác thiết bị thí nghiệm và đào tạo
đúng chuyên môn quản lý thiết bị.
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của
Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; sự phối kết hợp,
hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội đóng trên địa bàn.


Cơ sở vật chất, trang thiết bị bước đầu đáp ứng được nhu cầu dạy và học.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đủ về số lượng, nhiệt tình, tâm
huyết với nghề, yên tâm công tác.
Học sinh được hưởng chế độ chính sách của nhà nước kịp thời: Hưởng
chế độ hỗ trợ tiền ăn của học sinh bán trú; chế độ hỗ trợ gạo theo Quyết định số
36/2013 của chính phủ…
Nhận thức về giáo dục của một số cha mẹ học sinh còn thấp ảnh hưởng
lớn đến việc huy động học sinh bỏ học ra lớp và tính chuyên cần của học sinh,
học sinh bỏ học vì tảo hôn. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhất là phòng ở cho
học sinh bán trú. Nhiều học sinh chưa xác định được động cơ học tập, kiến thức
còn hổng từ lớp dưới.
Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn trên, tập thể hội đồng sư phạm nhà
trường và học sinh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục, trường có chất
lượng giáo dục tốt , nhiều năm nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp
huyên, tạo được lòng tin của nhân dân và chính quyền địa phương và tạo được
sự tin tưởng và quan tâm của phòng giáo dục , của sở giáo dục ,vì thế cơ sở vật
chất –thiết bị dạy học đang từng bước được tu sửa và bổ sung .
2.2.Thực trạng quản lý và sử dụng CSVC-TBDH ở trường PTDTBTTHCS
Phìn Hồ - Sìn Hồ - Lai Châu.
Năm học 2017 - 2018 nhà trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý và
sử dụng CSVC-TBDH .


Nhà trường được sự ủng hộ của ban đại diện hội phụ huynh học sinh ,
được sự quan tâm của phòng giáo dục huyện Sìn Hồ và của sở giáo dục đào tạo
tỉnh Lai Châu của các cấp ủy Đảng - chính quyền địa phương, do đó đã mua sắm
và trang bị được một số lượng TBDH đáng kể, song so với nhu cầu phát triển
của nhà trường thì còn thiếu nhiều, chưa đồng bộ, đặc biệt là vấn đề quản lý sử
dụng chưa thật hiệu quả, cần nỗ lực hơn nữa trong quản lý, sử dụng và bảo quản,
tăng cường mua sắm và bổ sung CSVC-TBDH để đáp ứng yêu cầu xây dựng
trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới.
2.2.1Bảng thống kê:
CƠ SỞ VẬT CHẤT-TBDH NĂM HỌC 2017 - 2018
Đơn vị
TT

Danh mục

Số
lượng

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT:
1 Tổng diện tích toàn trường
2 Phòng học
3 Phòng tin học
4 Phòng học bộ môn vật lí
5 Phòng học bộ môn hóa học
6 Phòng học bộ môn sinh học
7 Thư viện
8 Phòng thiết bị
9 Phòng giám hiệu
10 Văn phòng
11 Phòng công đoàn
12 Phòng đoàn đội
13 Phòng truyền thống
14 Phòng tổ KHXH
15 Phòng tổ KHTN
16 Nhà vệ sinh dành cho GV
17 Nhà vệ sinh dành cho HS
18 Phòng học môn công nghệ
19 Phòng học ngoại ngữ
20 Phòng truyền thống
21 Kho để hóa chất
22 Nhà bảo vệ
23 Phòng y tế
24 Diện tích sân chơi bãi tập
25 Nhà để xe
II.THIẾT BỊ

01
06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
01
0
0
0
0
0
0
01
0

m

2

1600
240

15
15

600

Cần bổ sung

3000
04
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
500
01

Ghi
chú


TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Danh mục
Bàn ghế HS
Sách GK
Sách GV
Sách tham khảo
Tạp chí-các loại sách khác
Máy tính để bàn
Máy tính sách tay
Máy chiếu
Ti vi
Âm li
Loa
Đầu DVD
Máy phô tô
Bàn ghế văn phòng

Đơn vị
Bộ
Quyển
Quyển
Quyển
Quyển
Bộ
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Bộ

Số
lượng
60
750
125
400
200
04
0
01
01
01
02
01
01
01

Cần bổ sung

Ghi
chú

40
100
50
300
180
02
02
04
01
01

2.2.2.Công tác kiểm kê tài sản, lập kế hoạch mua sắm CSVC-TBDH.
Nhà trường quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản ngày từ đầu năm học
2017 - 2018 gồm các thành phần như sau : Ban giám hiệu, Kế toán, chủ tịch
Công đoàn, Thanh tra nhân dân, các cán bộ thiết bị, cán bộ thư viện và một số
giáo viên am hiểu về thiết bị dạy học.
Ban kiểm kê chịu trách nhiệm kiểm kê số lượng tài sản theo từng chủng
loại, đối chiếu với sổ sách kế toán; đồng thời đánh giá chất lượng còn lại của tài
sản của nhà trường.
Đối với những tài sản chưa có giá, Ban kiểm kê căn cứ giá trên thị trường
tự áp giá để làm căn cứ ghi giá trị tài sản vào hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị.
Đối với những tài sản hư hỏng không sửa chữa được, Ban kiểm kê lập
biên bản đề nghị thanh lý. Căn cứ các quy định về quản lý tài sản hiện hành,
Hiệu trưởng nhà trường quyết định cho thanh lý đối với những tài sản thuộc
thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên cho thanh lý đối với những tài sản thuộc thẩm
quyền quyết định của cấp trên.
Đối với những tài sản chênh lệch (thừa, thiếu) giữa số liệu kiểm kê với sổ
sách kế toán, Ban kiểm kê lập biên bản đề nghị hiệu trưởng có biện pháp xử lý.


Căn cứ số lượng tài sản sau kiểm kê, căn cứ vào danh mục thiết bị dạy
học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường lập kế hoạch mua
sắm bổ sung để đảm bảo đủ thiết bị dạy học và các phương tiện làm việc cho cán
bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
Kết quả kiểm kê như sau:

TT

Danh mục

Số lượng

Số lượng

Tình trạng

Được cấp

Sau khi

CSVC-TBDH

Và mua

Kiểm kê

Sắm
1

Sử dụng
Được

2

Bảng các lớp học
Bàn ghế HS

3

Máy tính để bàn

4

Máy chiếu

01 chiếc

03bộ
01 chiếc

5

Ti vi

01 chiếc

01 chiếc

6

Âm li

01 chiếc

01 chiếc

01 chiếc

7

Loa

02 chiếc

02 chiếc

02 chiếc

8

Đầu DVD

01 chiếc

01 chiếc

01 chiếc

9

Máy phô tô

01 chiếc

01 chiếc

1 bộ

1 bộ

10 Bàn ghế văn phòng

Hỏng

6 chiếc

6 chiếc

6 bộ

60 bộ
03 bộ

60 bộ

58 bộ
03 bộ
01 chiếc

02 bộ

1 chiếc

1 bộ

2.2.3 Công tác sử dụng CSVC-TBDH.
Thực hiện phương châm “học đi đôi với hành” nhằm mục tiêu từng bước
nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời nâng cao hiệu quả việc sử dụng thiết
bị, trường PTDTBTTHCS Phìn Hồ đã có những biện pháp cụ thể như: lập kế
hoạch, kiểm tra đột xuất, thanh tra chuyên môn, việc đánh giá giờ dạy của giáo
viên được dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí sử dụng thiết bị và đồ
dùng dạy học .
Tuy nhiên, công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản thiết bị, đồ
dùng dạy học cũng còn một số hạn chế như: Đội ngũ nhân viên phụ trách thiết
bị, thí nghiệm của nhà trường còn thiếu kinh nghiệm chưa được đào tạo đúng
chuyên môn nghiệp vụ nên phần nào hạn chế trong việc quản lí thiết bị và đồ
dùng dạy học.
Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy
học chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu, còn nhiều thiết bị đã cũ và hư
hỏng ,số lượng thiết bị cấp phát còn thiếu, chất lượng TBDH chưa đảm bảo .


Giáo viên nhà trường còn xem nhẹ việc áp công nghệ thông tin và sử
dụng TBDH vào công tác dạy và học, sử dụng chưa thường xuyên , chưa đúng
quy định; một bộ phận giáo viên chưa nhận thức đầy đủ hiệu quả sử dụng thiết
bị và đồ dùng dạy học, nên chưa tích cực sử dụng thiết bị dạy học vào bài giảng
khi lên lớp.
Số lượng giáo viên đăng kí mượn và sử dụng TBDH khi lên lớp còn ít, đại
đa số giáo viên chưa được tập huấn cách sử dụng TBDH trong các giờ thực hành
ở các bộ môn vật lí, công nghệ, sinh học, hóa học, âm nhạc, mĩ thuật.
Số lượng giáo viên tính tỉ lệ trên lớp học của nhà trường là đủ so với quy
định của nghành đối với bậc THCS , tuy nhiên còn thiếu cục bộ giáo viên ở một
số bộ môn như : giáo viên môn vật lý, giáo viên môn công nghệ, giáo viên môn
âm nhạc, giáo viên môn tin học .
Do đó dẫn tới tình trạng phân công giáo viên giảng dạy trái ban, không
đúng trình độ chuyên môn được đào tạo, dẫn đến hiệu quả sử dụng CSVCTBDH chưa cao trong các giờ lên lớp.
2.2.4 .Huy động nguồn lực để mua sắm, bổ sung CSVC-TBDH.
Trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu, nên ngân sách nhà nước dành
cho nghành giáo dục nói chung và dành cho nhà trường còn nhiều hạn chế.
Vì vậy để đảm bảo CSVC-TBDH phục vụ cho công tác dạy và học ,ngay
từ trong hè nhà trường đã lập tờ trình báo cáo với chính quyền địa phương hỗ
trợ kinh phí tu sửa hệ thống đường điện trong các lớp học, sửa chữa lại các bàn
ghế bị hỏng ,các công trình vệ sinh của giáo viên và của học sinh.Phòng GD ĐT Sìn Hồ cấp kinh phí mua sắm mới thiết bị dạy và học.
2.2.5 Những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn trong đổi mới và
nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng CSVC-TBDH.
a. Điểm mạnh:
Một số thiết bị dạy học được cấp mới và hiện đại như : 01 máy chiếu ,
toàn bộ hệ thống đường truyền internet được đấu đường truyền băng thông rộng
tốc độ cao và được kết nối với toàn bộ hệ thống máy tính trong trường.
b. Điểm yếu:
Cách khai thác thông tin trên mạng của cán bộ giáo viên còn hạn chế,
nhận thức của một bộ phận giáo viên trong việc khai thác và sử dụng thiết bị dạy
học chưa cao.
Đội ngũ giáo viên phần lớn chưa học qua các lớp tập huấn sử dụng thiết bị dạy
học theo môn được đào tạo, do đó kỹ năng sử dụng TBDH hiện đại còn lúng túng.
Nhà trường chưa có cán bộ chuyên trách và có nghiệp vụ về công tác
TBTN và đào tạo đúng chuyên môn.


Còn thiếu các phòng học chức năng hiện đại như: phòng học tiếng, nhà
tập đa năng, phòng học môn công nghệ.
Các trang thiết bị được cấp phát theo dự án chất lượng không cao, tuổi thọ thấp.
c. Thuận lợi:
Những điểm mạnh về CSVC-TBDH nêu trên là một thuận lợi cơ bản để
nhà trường quản lý và sử dụng phục vụ trong công tác giáo dục
Ban giám hiệu nhà trường có nhiều biện pháp chỉ đạo, quản lý phù hợp
nhằm động viên, khuyến khích cán bộ-giáo viên khai thác sử dụng CSVCTBDH hiện có thực sự góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo
dục của nhà trường.
d. Khó khăn
Diện tích sân chơi bãi tập còn hẹp chưa đáp ứng được theo quy định của nghành.
Việc cấp mức kinh phí của nhà trường và địa phương đầu tư cho mua sắm còn ít.
Đội ngũ giáo viên còn thiếu cục bộ ở một số môn, dạy học chưa đúng
chuyên nghành được đào tạo do đó việc sử dụng CSVC-TBDH chưa tốt.
Thiết bị cấp phát còn thiếu và lạc hậu, chất lượng thiết bị kém.
Ý thức bảo quản và sử dụng TBDH của một số em học sinh chưa cao.
Đời sống của nhân dân trong xã đại đa số còn nghèo, các doanh nghiệp
trên địa bàn còn ít và quy mô nhỏ bé dẫn đến việc vận động ủng hộ kinh phí đầu
tư cho CSVC-TBDH còn nhiều khó khăn.
2.3 Một số kinh nghiệm thực tế, những việc đã làm của bản thân trong đổi
mới và nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng CSVC-TBDH
2.3.1. Một số kết quả đạt được:
a. Công tác bảo quản:
Phòng TBDH và thí nghiệm phải được vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, thường
xuyên, sắp xếp khoa học, hợp lí. Thiết bị được phân loại từng khối, từng môn
bảo quản đúng yêu cầu từng loại .CSVC đảm bảo an toàn về mọi mặt, không để
xẩy ra mất mát hư hỏng lớn.
b. Công tác quản lý sử dụng:
Nhà trường phân công 01 cán bộ phụ trách công tác CSVC-TBDH, quản
lý sổ sách theo dõi việc mượn TBDH của giáo viên.
Nhà trường chọn cử cán bộ thư viện tham gia các lớp tập huấn về sử dụng
thiết bị dạy học do sở giáo dục tổ chức, các đồng chí giáo viên này có trách
nhiệm tập huấn lại cho các đồng nghiệp trong trường.
Ban chuyên môn nhà trường thường xuyên dự giờ thăm lớp , kiểm tra
đánh giá các giờ dạy của giáo viên , hầu hết giáo viên đều sử dụng TBDH trong
các tiết học có quy định và đạt kết quả khá-giỏi.


c. Công tác quản lý mua sắm, bổ sung, nâng cấp CSVC-TBDH.
Ngay từ trong hè và đầu năm học ban giám hiệu nhà trường, ban chuyên
môn nhà trường , ban cơ sở vật chất căn cứ vào nhu cầu thiết yếu về CSVCTBDH phục vụ cho nhiệm vụ năm học đã phối hợp với chính quyền địa phương
cho tu sửa CSVC-TBDH như: hệ thống điện, bàn ghế học sinh ,các phòng học
,các lớp học, các công trình vệ sinh.
Ban giám hiệu phối hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh cho tu sửa
khu ở nội trú của học sinh.
Ban cơ sở vật chất của nhà trường thường xuyên kiểm tra , lập kế hoạch
tác nghiệp ngắn hạn về quản lý, sử dụng, mua sắm CSVC-TBDH tổ chức đúng
thời gian, nhờ đó tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục đạt kết quả tốt.
Ban giám hiệu nhà trường lập các kế hoạch mua sắm , xin hỗ trợ bổ sung
kinh phí của phòng giáo dục.
*Nguyên nhân kết quả đạt được:
Ban giám hiệu nhà trường thống nhất chỉ đạo, quán triệt đầy đủ và cụ thể
hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
Nhận thức của cán bộ-giáo viên-nhân viên và học sinh trong việc quản lý,
sử dụng CSVC-TBDH có sự tiến bộ.
Nhà trường có sự tham mưu với các cấp ủy Đảng - chính quyền địa
phương, đặc biệt là sự quan tâm và đầu tư về CSVC-TBDH của phòng giáo dục
và sở giáo dục.
Có sự phối hợp và ủng hộ của ban đại diện phụ huynh học sinh.
Biện pháp quản lý, chỉ đạo ,tổ chức thực hiện của nhà trường phù hợp với
thự tế nhiệm vụ năm học.
2.3.2. Một số tồn tại.
Nhận thức của một số bộ phận giáo viên - nhân viên còn hạn chế , trình độ
và điều kiện tiếp cận những phương tiện kỹ thuật mới hiện đại chưa đạt yêu cầu.
nên nhiều tiết dạy chưa coi trọng sử dụng TBDH, dạy chay,dẫn đến kết quả giờ
dạy thấp.
Ý thức bảo quản và sử dụng TBDH của một số học sinh còn chưa tốt.
CSVC còn thiếu, chưa có nhân viên phụ trách TBDH được đào tạo đúng
chuyên môn, việc sắp xếp thiết bị cho một tiết dạy chưa khoa học ảnh hưởng
đến giờ dạy của giáo viên.
Việc tuyên truyền , công tác xã hội hóa giáo dục chưa có biện pháp hữu
hiệu nên nguồn kinh phí đầu tư cho CSVC-TBDH của nhà trường không hiệu quả.
* Nguyên nhân tồn tại.
Nguồn ngân sách của nhà nước đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất-thiết
bị dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.


Công tác kiểm định chất lượng các TBDH cấp cho các trường còn hạn chế
Công tác bồi dưỡng kỹ năng sử dụng TBDH của nghành hàng năm còn ít.
Công tác chỉ đạo, quản lý ở các tổ chuyên môn chưa chặt chẽ và sát sao,
chưa động viên được giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.
Kinh phí hỗ trợ cho giáo viên tự thiết kế, sáng tạo và làm đồ dùng ở các
tiết học không được thỏa đáng.
2.3.3. Một số vấn đề rút ra trong quản lý và sử dụng CSVC-TBDH.
Từ thực trạng trên một số vấn đề đặt ra trong quản lý,sử dụng CSVCTBDH ở trường PTDTBTTHCS Phìn Hồ là:
Phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm ,đạo đức nghề nghiệp của
giáo viên-nhân viên trong việc quản lý, sử dụng CSVC-TBDH.
Tổ chức tập huấn ,đào tạo kỹ năng sử dụng TBDH, kỹ năng thực hành cho
giáo viên.
Phân công và bố trí giáo viên giảng dạy đúng chuyên môn, chuyên
nghành được đào tạo, giáo dục ý thức học sinh trong việc bảo vệ và sử dụng
TBDH.
Chỉ đạo và phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận : Ban giám hiệu, tổ chuyên
môn, tổ hành chính, giáo viên và học sinh trong quản lý và sử dụng CSVCTBDH.
Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ , nhân viên chuyên trách công
tác TBDH
Ban giám hiệu phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn, động viên
giáo viên-nhân viên thực hiện nghiêm túc trong công tác bảo quản,sử dụng
CSVC-TBDH.
Ban giám hiệu phải xây dựng kế hoạch cụ thể , kiểm tra đánh giá CSVCTBDH .để từ đó tu sửa và mua sắm kịp thời phục vụ cho công tác dạy và học.
Xây dựng nội quy chặt chẽ về việc quản lý và sử dụng CSVC-TBDH.
3. Kế hoạch hành động quản lý CSVC-TBDH ở trường PTDTBTTHCS
Phìn Hồ - Sìn Hồ - Lai Châu.
3.1.Các mục tiêu của nhà trường trong năm học 2017-2018 về công tác
quản lý CSVC-TBDH.
Giáo viên được tập huấn về công tác quản lý CSVC-TBDH, có kỹ năng
thực hành sử dụng thiết bị dạy học.
Giáo dục ý thức bảo quản và sử dụng CSVC-TBDH cho học sinh trong
nhà trường.
Thay thế các thiết bị lạc hậu, không sử dụng được , mua sắm và bổ sung
các thiết bị mới.
Tu sửa và nâng cấp các thiết bị dạy học.


Đầu tư CSVC-TBDH bằng nhiều nguồn vốn, đảm bảo thiết bị đồng bộ.
Rà soát việc quản lý và sử dụng các thiết bị cũng như nhu cầu thực tế của
nhà trường.
Đảm bảo 100% GV phải sử dụng TBDH ở các tiết dạy theo quy định của nhà
trường và của ngành đề ra.
Xây dựng đủ các phòng học bộ môn theo quy định như phòng học ngoại ngữ.
Trang bị thêm 04 máy chiếu, bổ sung thêm 02 máy laptop
3.2.Các hoạt động chính.
3.2.1.Các hoạt động thực hiện trong 2 tuần tới ( Hai tuần đầu tháng 08 năm
2017 của nhà trường )
a. Các hoạt động.
Trong thời gian này các trường THCS chuẩn bị cho công tác đầu năm năm
học 2017-218, chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác
đầu năm học .
Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đó, về công tác quản lý CSVC-TBDH
phải đảm bảo các hoạt động của nhà trường, bản thân tôi dự kiến tập trung chỉ
đạo thực hiện có hiệu quả một số hoạt động sau:
Bố trí CSVC- TB phục vụ cho đầu năm học.
Kiểm tra lại tài sản sau khi nghỉ hè.
b. Kết quả cần đạt.
Đảm bảo đầy đủ CSVC cho đầu năm học.
Bố trí đủ phòng học, chỗ ăn nghỉ cho học snh nội trú.
Đảm bảo đủ các văn phòng phẩm phục vụ cho đầu năm học.
c. Thời gian thực hiện:
Đối với CSVC phòng ăn nghỉ cho học sinh nội trú ngày 06/08/2017
-10/08/2017.
Đối với CSVC phục nụ năm học mới 10/08/2017 – 12 /08/2017.
d. Người phụ trách/phối hợp:
Phó hiệu trưởng, thanh tra nhân dân, nhân viên,ban cơ sở vật chất, một số
giáo viên và học sinh.
e. kinh phí: Theo quy chế chi tiêu nội bộ.
f. Kế hoạch chi tiết.
Thời gian
thực hiện

Nội dung công việc

Người phụ trách và bộ
phận thực hiện

Ghi chú


Tuần 1
03/0805/08
Tuần 02
06/0812/08

Kiểm tra CSVC (Các lớp P. hiệu trưởng (P.Trách)
học, hệ thống điện)
Ban thanh tra.
Bố trí, sắp xếp phòng nội Nhân viên - học sinh
trú

Những
điều
chỉnh
khi cần

Bố trí, sắp xếp phòng thi

P. hiệu trưởng (P.Trách)

Kiểm kê tài sản:

Giáo viên –HS.

+ Nhà làm việc, phòng học

Ban cơ sở vật chất

Những
điều
chỉnh
khi cần

+ TBDH

g. Điều kiện/rủi do:
Tài chính hạn hẹp, chi nhiều cho các hoạt động chuyên môn.
Thiết bị có nhiều hư hỏng.
Hướng khắc phục:
Huy động các nguồn lực về tài chính.
Sửa chữa và nâng cấp các trang thiết bị
3.2.2.Các hoạt động trong ba tháng tới ( Từ tháng 09/2017-11/2017)
Trong thời gian này các nhà trường bắt đầu vào năm học mới. Trên cơ sở
nhiệm vụ công tác đầu năm học, bản thân tôi dự kiến tập trung chỉ đạo thực hiện
có hiệu quả một số hoạt động chính như sau:
Thời
gian

Hoạt động

Kết quả cần
đạt

Tháng
9/2017

Hoàn tất các loại
hồ sơ kiểm kê

Chính xác

Sở kết công tác
bảo quản CSVCTBDH

Đúng thực tế

Người phụ trách

Kinh phí

Ban cơ sở vật
Quy chế
chất - PHT (phụ chi tiêu nội
trách)
bộ
Phó hiệu trưởng

Kiểm
tra
sửa Toàn bộ các
chữa,bàn ghế, điện, phòng học
GVCN, NV PBM
quạt, các phòng
học bộ môn và
phòng TV-TBDH
Thanh lí một số Quản lí số HT,PHT,Kế toán
thiết bị hỏng
liệu thiết bị Thanh tra, CTCĐ
hỏng

Quy chế
chi tiêu nội
bộ
Quy chế
chi tiêu nội
bộ


Bổ sung CSVC- Đủ về
TBDH
lương
Cho học năm học Và
mới
lượng

số
chất

Khoa
PCCC, các phòng học,đảm
chức
bảo an toàn

PHT (phụ trách)

Ngân sách

Kiểm tra công tác

Năng,
TBDH
Tháng
10/2017

phòng PCCC

TBDH

Bảo vệ.

Quy chế

CB phụ trách
Phòng
môn

Các phòng học bộ
môn
Kiểm tra sử dụng

Phó hiệu trưởng

học

chi tiêu nội
bộ
bộ

Tất cả đồ Phó hiệu trưởng
dùng các môn Tổ trưởng CM
học

Đánh giá đồ dùng
dạy học tự làm ở tổ Sử dụng được
CM

Quy chế
chi tiêu nội
bộ
Quy chế

Ban chuyên môn

chi tiêu nội
bộ

Chuẩn bị CSVC Thi đua kỉ Ban CSVC
phục vụ thao giảng niệm
ngày nhà trường
kỉ niệm ngày 20/11 20/11
Kiểm tra sử dụng
TBDH.

Ban giám hiệu
Thi làm TBDH cấp Đánh giá ý
thức sử dụng
11/2017 trường.
của giáo viên. Ban chuyên môn
phục vụ cho
Nhà trường
công tác dạy
và học
Tháng

*Điều kiện/rủi do:
Tài chính hạn hẹp, chi nhiều cho các hoạt động chuyên môn.
Thiết bị có nhiều hư hỏng.
Hướng khắc phục:
Huy động các nguồn lực về tài chính.
Sửa chữa và nâng cấp các trang thiết bị

Quỹ thi đua
khen
thưởng


3.2.3. Các hoạt động dự kiến trong năm học 2017-2018.
Thời
gian

Hoạt động

Người phụ trách

Tổ chức cho cán bộ

CB-GV-NV có

giáo viên, nhân viên đi
tập huấn kỹ năng bảo
quản CSVC-TBDH và
kĩ năng thí nghiệm
thực hành

Trình độ chuyên

Xây dựng kế hoach

Đảm bảo tốt các

Phó hiệu trưởng

Hoạt động quản
lý trong nhà
trường

phụ trách CSVC
- TBDH

Quản lý và sử dung
CSVC và TBDH
Tháng
8/2013

Kết quả cần đạt

môn nghiệp vụ

CB-GV-NV

về bảo quản

Kinh
phí
Theo
ngân
sách

CSVC-TBDH

Kiểm kê, kiểm tra Đánh giá đúng Phó hiệu
đánh giá các thiết bị hiện trạng CSVC trưởng,
dạy học.
-TBDH
Tổ trưởng
chuyên môn
Tu sửa và mua sắm Đáp ứng được
các thiết bị dạy học các yêu cầu
Ban giám hiệu
mới
Giảng dạy
và học tập
Xây dựng các phòng Phục vụ cho học
học bộ môn còn thiếu môn tiếng anh

Chính quyền địa
phương

-Mua
sắm
nhỏ
Ngân
sách
Nhà
nước

Kiểm tra chất lượng
Bàn ghế, TB phòng
học. Bàn giao cho các
lớp tự quản lý
Tháng
9/2017

HS tự bảo quản

Phó HTr,GVCN
HS, Bảo vệ

Tổng vệ sinh khu vực, Đảm bảo khuân Đoàn thanh
khuân viên trường học viên nhà trường niên, GVCN,
sạch đẹp
học sinh
Sắp xếp TB phòng
thực hành, đồ dùng thí Đảm bảo các
nghiệm, kho TB
Điều kiện cho
Tham mưu huy động
Dạy học
vốn

Nhân viên
chuyên trách
Ban giám hiệu

Ban
phụ
huynh
HS


Tháng

Mở rộng diện tích sân HS có sân chơi
chơi bãi tập
Và tập TDTT

Chính quyền địa

Nâng cao công tác Quản lí tốt
quản lý thư viện.

CB chuyên
trách,

10/2017

Giáo viên tin
học
Theo dõi , bảo quản Quản lí thiết bị
giao nhận thiết bị dạy
học

Tháng

Chuẩn bị CSVC chuẩn Thi đua giờ dạy
11/2017 bị cho thao giảng chào tốt, giờ học
mừng ngày 20/11
tốt
Mua máy vi tính bổ
sung phòng nộ trú.
Tháng
12/2017

Tháng

Phục vụ dạy học

Lập kế hoạch kiểm kê

Biết số lượng

CSVC-TBDH hết học TBDH
kì I

báo cáo nên PGD

02/2018

Phục vụ dạy học

Sửa chữa hư hỏng
CSVC-TBDH.

01/2018 Kiểm kê tài sản tăng,
giảm trong năm2017,

Tháng

Theo dõi việc sử dụng
TBDH của GV

Có kế hoach bổ
sung
Đánh giá ý thức
chấp hành

Cán bộ chuyên
trách
Công đoàn,
đoàn
thanh niên
Ban chuyên
môn

Ban giám hiệu

Quỹ
công
đoàn
Mua
sắm
nhỏ
Quỹ
tiết
kiệm
nhà
trường

Phó hiệu trưởng

CB phụ trách
Phó hiệu trưởng

Nguồn
ngân
sách

PHT,TT,TV

Bảo vệ tài sản

Ban cơ sở VC

Phong CSVC-TBDH

nhà trường

Bảo vệ

Thường xuyên kiểm Phục vụ dạy học.
03/2018 tra, sửa chữa CSVC hư
hỏng, đảm bảo tốt cho

Quy
chế
chi
tiêu
nội bộ

Ban giám hiệu

Kiểm tra và liêm
Trước khi nghỉ tết

Tháng

phương

Kinh
phí
nhà
nước

CB phụ trách
Phó hiệu trưởng

Ngân
sách


công tác dạy – học.
Đoàn thanh niên
Chỉ đạo tổng vệ sinh
trường lớp, chăm sóc Đảm bảo khuân
và trồng cây xanh.
viên nhà trường Bảo vệ
Giáo dục kĩ năng sống sạch đẹp.
Ban CSVC
về phòng tránh hỏa
hoạn.
Theo dõi tình hình
cảnh quan môi trường. Đảm bảo các tiêu
Nâng cấp một số công chí chuẩn quốc Đoàn thanh niên
trình vệ sinh, CSVC gia.
Phó hiệu
đảm bảo các tiêu chí
trưởng, hợp
Tháng chuẩn quốc gia.
đồng
4/ 2018 Kiểm tra thư viện
Phó hiệu
( việc sắp xếp ,bố trí,
trưởng, nhân
trang trí, vệ sinh, sổ
viên thư viện
sách, bảo quả, phân
loại, tinh thần thái độ
làm việc…)
Kiểm tra tình hình
quản lí CSVC các lớp,
có biện pháp giải
quyết những vi phạm. Bảo quản tài sản
Kiểm

CSVC- CSVC-TBDH
Tháng
TBDH ( quan sát trao
5/ 2018
đổi với cán bộ phụ
trách thiết bị.)
Chuẩn bị CSVC- TB
phục vụ cho kết thúc
năm học.

Ngân
sách

Phó HTr, Đoàn
thanh
niên,
GVCN, TTHS
Phó HTr, tổ
trưởng chuyên
môn, nhân viên
thiết bị
Phó HTr, GV,
HS

* Kinh phí thực hiện kế hoạch trên:
Kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp duy trì CSVC- TBDH hàng năm.
Huy động hỗ trợ từ phụ huynh
Phối hợp các cơ quan ban ngành ủng hộ.
*Điều kiện/rủi do - hướng khắc phục:
Nguồn tài chính có thể không đạt sự biến động về giá cả.
Một số tai họa có thể xảy ra không lường trước.


Trước tình hình đó cần điều chỉnh những kế hoạch, ưu tiên những công
việc thiết yếu nhất, thực hiện vốn vay khi cần, báo cáo chính quyền và Sở GDĐT hỗ trợ.
4. Kết luận và khuyến nghị
1. Kết luận
CSVC- TBDH là điều kiện để thực hiện mọi hoạt động của nhà trường, là
một trong những nhân tố quyết định hiệu quả quá trình dạy học và giáo dục.
Việc xây dựng , quản lí và sử dụngCSVC- TBDH có hiệu quả không chỉ là
nhiệm vụ cuaer hiệu trưởng mà là trách nhiệm của tất cả giáo viên, nhân viên và
học sinh nhà trường.
Để có được một hệ thống CSVC- TBDH đáp ứng được nhu cầu phát triển
nhà trường, cần phát huy và huy động mọi tiềm năng trong và ngoài nhà trường.
Người quản lí cần thực sự coi trọng công tác quản lí CSVC- TBDH, xác
định công tác đó là nghệ thuật, là khoa học và cả một quá trình có sự kế thừa và
không ngừng thay đổi để thích ứng.
2. Đề xuất và khuyến nghị.
Bộ và Sở GD-ĐT cần quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên
chuyên trách TBDH cũng như bồi dưỡng GV đứng lớp và bố trí đủ, đúng nhân
viên chuyên trách cho các trường.
Hàng năm tổ chức thi tay nghề cho nhân viên phụ trách, GV sử dụng giỏ
TBDH , có đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng,
Học viện quản lí giáo dục ban hành bộ tài liệu về khoa học quản lí CSVCTBDH và các biểu mẫu quản lí, lưu trữ hồ sơ.
Bài viết trên đây thể hiện một phần kinh nghiệm thực tiễn quản lý ở nhà trường
và kết quả kiến thức tiếp thu được qua khóa học của bản thân tôi, chắc chắn bài
viết còn nhiều hạn chế, rất mong nhận được sự bổ sung của các thầy cô và đồng
nghiệp, xin chân thành cảm ơn.

Người thực hiện: Tạ Văn Tráng
Phó hiệu trưởng trường PTDTBTTHCS Phìn Hồ - Sìn Hồ - Lai Châu
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×