Tải bản đầy đủ

Kế hoạch quan trắc theo NĐ 402019 Hưng Yên áp dụng

CÔNG TY ...............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày……tháng ….năm…….

Số:…………………………….
V/v: Thực hiện quan trắc định kỳ năm 2020

KẾ HOẠCH QUAN TRẮC
( V/v: Thực hiện quan trắc định kỳ năm……..)
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên;
1. Những căn cứ pháp lý thực hiện:
- Căn cứ Luật môi trường số 55/2014/QH13 và các quy định pháp luật về Bảo vệ môi
trường;
- Căn cứ Nghị định số 40/2019/ND-CP của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;
- Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường;
2. Thông tin chung:
2.1. Thông tin liên lạc:

- Tên đơn vị: Công ty
- Địa chỉ:
- Điện thoại: ……………………………………………………………………...................
- Email:……………………………………………………………………………………
- Giám đốc: ………………………………………………………………….……………...
- Nhân viên phụ trách môi trường: ………………………………………………………
- Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………...
2.2. Địa điểm hoạt động:
- Vị trí khu đất:
- Ranh giới
+ Phía Đông:…………………………………………………………………………
+ Phía Tây:…………………………………………………………………………
1


+ Phía Bắc:…………………………………………………………………………..
+ Phía Nam:…………………………………………………………………………
2.3. Tính chất và loại hình hoạt động của doanh nghiệp
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Kế hoạch quan trắc
Căn cứ theo hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường của đơn vị công ty được cấp có
thẩm quyền duyệt, xác nhận theo quyết định số……………………………. , Công ty gửi
kế hoạch quan trắc năm …… lên Qúy cơ quan:
 Môi trường nước
Stt


hiệu

1

NT

Vị trí lấy mẫu/
điểm xả thải

Thông số quan
trắc


Phương pháp quan trắc, phân
tích

Tần
suất

Thời gian
dự kiến
quan trắc

Tần
suất

Thời gian
dự kiến
quan trắc

 Môi trường nước không khí
Stt


hiệu

1

K1

Vị trí lấy mẫu

Thông số
quan trắc

Phương pháp quan trắc, phân
tích

Khu vực ...

2


2

K2

Khu vực ...

 Môi trường khí thải
Stt


hiệu

Vị trí lấy mẫu

1

KT

Lấy tại ống khói
lò hơi

Thông số
quan trắc

Phương pháp quan trắc, phân
tích

Tần suất

Thời gian
dự kiến
quan trắc

Tần suất

Thời gian
dự kiến
quan trắc

 Môi trường chất thải rắn
Stt


hiệu

Vị trí lấy mẫu

Thông số
quan trắc

Phương pháp quan trắc

4. Thông tin Đơn vị quan trắc:
- Tên đơn vị: Công ty ……………………….;
-Địa chỉ: ………………………;
- Điện thoại: …………………….;
- Giám đốc:……………………..;
- Giấy phép hoạt động:
Công ty xin gửi kế hoạch quan trắc tới Quý cơ quan để cung cấp đầy đủ thông tin
về kế hoạch quan trắc định kỳ của công ty.
3


Trân trọng!
CÔNG TY ....................

Nơi nhận:
- Sở TN&MT tỉnh;
- Lưu VP.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×