Tải bản đầy đủ

DIỄN văn kỷ NIỆM 90 năm NGÀY THÀNH lập ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

DIỄN VĂN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM
DIỄN VĂN
KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(03/02/1930 - 03/02/2020)
--Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng
Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;
Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,
Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí!
Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2020, kỷ niệm 52 năm cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân
tộc, hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ
kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và
88 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2020).
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi gửi tới các bậc lão
thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh
hùng Lao động, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí thương
binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn
giáo, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và kiều bào
Khánh Hòa ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới hạnh phúc và thắng lợi.
Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Cách đây 90 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu
bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng ta
do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết
quả tất yếu của lịch sử, là kết quả của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với
phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển
của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại. Đảng ta ra đời đã chấm dứt thời kỳ bế tắc,
khủng hoảng về đường lối cứu nước trong hơn hai phần ba thế kỷ, kể từ khi nước ta bị
đế quốc xâm lược. Từ đây, cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản
Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt
Nam.
88 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, có lúc phạm khuyết điểm,
sai lầm, nhưng với bản lĩnh vững vàng, khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta đã nghiêm túc phê
bình, tự sửa chữa khuyết điểm, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng ta lãnh
đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của


Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách
mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân
chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chiến thắng Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu,
chấn động địa cầu năm 1954; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn
toàn miền Nam thống nhất đất nước, thu non sông về một mối; tiếp tục lãnh đạo xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, ôn lại những khó khăn, gian khổ,
sự hy sinh to lớn cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự
lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả
của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí
Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta - một dân tộc
anh hùng, thông minh, sáng tạo. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong
suốt 88 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là
nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời, chính
trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng
trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh
đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân. Chúng ta vô cùng tự hào về
những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của
đất nước, càng khẳng định rằng, chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu
trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân
tộc Việt Nam; là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa đất
nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cho dân tộc ta được độc lập, tự do thực sự, đất nước
ta phát triển phồn vinh, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


Thưa đồng bào, đồng chí!
Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 88 năm qua, chúng ta càng tự hào về
Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Chỉ ba tuần, sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày
24/02/1930, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã chính thức được thành lập. Đây là bước ngoặt
quan trọng, đánh dấu phong trào cách mạng của tỉnh chuyển kịp theo trào lưu cách mạng
chung của cả nước. Cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn một
lòng đi theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ tỉnh trong suốt
quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đi lên chủ nghĩa
xã hội.
Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khánh Hòa tiếp tục phát
huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó
khăn, thử thách, kiên trì phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng. Với việc triển
khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đã đưa nền kinh tế của tỉnh từng bước vượt qua
khó khăn, duy trì tăng trưởng khá qua từng năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực


theo đúng định hướng. Các nội dung định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 53KL/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm
2030 bước đầu triển khai có hiệu quả. Các lợi thế, tiềm năng của tỉnh được phát huy,
nhất là phát triển du lịch và kinh tế biển, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân
tộc để phát triển Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả
nước. Các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội được triển khai tương đối
đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn, trọng tâm là triển khai có hiệu quả 4 chương trình phát
triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết phát triển 03 vùng kinh tế trọng điểm (Khu vực
vịnh Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Khu kinh tế Vân phong). Huy động và sử dụng
có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng
kỹ thuật, tăng cường xây dựng đô thị, nhiều dự án hạ tầng quan trọng, có sức lan tỏa
được triển khai, hoàn thành, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh; nhiều đô thị được nâng loại, nhiều khu đô thị mới được hình thành, ngày càng định
hình rõ nét diện mạo đô thị văn minh và hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước
phát triển với sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, tạo được sự gắn kết chặt chẽ với
phát triển kinh tế; các chính sách an sinh xã hội đã góp phần nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần của Nhân dân.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được chú trọng
và lãnh đạo thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Quốc
phòng, an ninh được tăng cường, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội, góp
phần ổn định chính trị - xã hội.
Riêng năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả nặng nề do
cơn bão số 12 gây ra, nhưng tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành tốt hầu hết các mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, tổng sản
phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,9% so với năm 2016; thu ngân sách nhà nước lần đầu
tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng (đạt 20.264 tỷ đồng); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã
hội tăng trên 15%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15%; doanh thu
du lịch và khách quốc tế tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường được quan tâm thực hiện tốt;
đời sống Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số
được chăm lo chu đáo, có điều kiện đón Tết nguyên đán 2018 đầm ấm, an toàn và tiết
kiệm. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng
phí và thực hành tiết kiệm được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; nhiều sự
kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh được tổ chức thành công.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế
đặc biệt Bắc Vân phong theo định hướng trở thành hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế, tạo động lực tác động lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền Trung và cả


nước.
Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị
tiếp tục được tăng cường; nhiều nhiệm vụ, công việc được triển khai kịp thời, đồng bộ
và hiệu quả, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh đã thực sự đem lại hiệu quả, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và
chính quyền các cấp trong tỉnh.
Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã
tập trung xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các cơ
chế, chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp người
dân và doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất, kinh
doanh, ổn định cuộc sống sau bão số 12.
Những kết quả đạt được của năm 2017, có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng trong việc
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng thời khẳng định sức
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kính thưa đồng bào, đồng chí!
Trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, chúng ta phải đối mặt với nhiều yếu tố bất
lợi, nhất là những tác động từ thiệt hại nặng nề do bão số 12 gây ra ảnh hưởng không
nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong tỉnh trong năm 2018 và
những năm tiếp theo. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi
quyết tâm cao và hành động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cũng
như sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh.
Bên cạnh đó, xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, làm đòn bẩy cho việc
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy Đảng phải tiếp
tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong năm 2018
tập trung chuyên đề: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu,
của cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa về ý thức, tinh thần
trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, tích cực
thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thích
ứng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung
ương 6 (khóa XII), quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Kính thưa đồng bào, đồng chí!


Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán
bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự
Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tự hào, tin yêu của
Nhân dân. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), và Chỉ thị số 05-CT/TW,
mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cấp ủy,
cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải xây dựng phong cách, tác phong công tác; nêu cao tính
tiền phong gương mẫu, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh với các hiện
tượng tiêu cực; kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống; góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân
trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất,
chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động, sản xuất,
nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng
Khánh Hòa trở thành tỉnh giàu và đẹp của cả nước.
Nhân dịp năm mới 2018 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, tôi xin gửi tới các
đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ
trang, Anh hùng Lao động, quý vị đại biểu, các đồng chí và toàn thể đồng bào, cán bộ,
chiến sĩ trong toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, đoàn kết và quyết thắng.
Xin trân trọng cảm ơn!

bài phát biểu
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Kính thưa quí vị đại biểu,
Kính thưa quí thầy cô!
Tôi tên ……………, sinh viên lớp …………. Tôi rất vinh dự và tự hào được đại diện
cho các Đảng viên trẻ ngày hôm nay phát biểu cảm nghĩ của mình nhân dịp kỷ niệm …
ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/20…), và cũng là ngày đầu tiên
tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Sinh ra trong thời bình, tôi và các bạn - những thanh niên đầy nhựa sống - đang ra sức
nỗ lực học tập, nghiên cứu và cống hiến để vun đắp cho những ước mơ và hoài bão cao
đẹp của mình, ước mơ chiếm lĩnh tri thức, xây dựng sự nghiệp và tương lai vững chắc cho
đất nước. Chúng tôi hiểu rằng, để có được những điều kiện đầy đủ, tốt đẹp như ngày hôm
nay, là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí
Minh sáng lập và rèn luyện, là nhờ có sự hy sinh của bao thế hệ cha anh đi trước - những
thanh niên cũng với tuổi xuân phơi phới - lứa tuổi 20 đầy mơ mộng. Họ đã gác lại sau lưng


tất cả để lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, chiến đấu giành độc lập, tự do
cho Tổ Quốc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
Chúng tôi - thế hệ trẻ ngày hôm nay - hiểu biết về Đảng qua những trang sử hào hùng,
đã lưu lại những thắng lợi vẻ vang. Đó là một minh chứng vững chắc nhất cho con đường
đúng đắn mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Lịch sử là thế, cho đến nay vẫn vậy. Đảng luôn
là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, luôn đặt lợi ích của nhân
dân, của dân tộc lên trên hết, luôn quan tâm chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng
như tinh thần của nhân dân.
Hiếm có một Đảng Cộng sản nào được gọi bằng hai từ vừa thiêng liêng, vừa gần gũi:
“Đảng ta”, như Đảng cộng sản Việt Nam. Chỉ có một Đảng sinh ra từ nhân dân, gắn bó
máu thịt với nhân dân, phấn đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân,
được nhân dân tin yêu mới có được vinh dự ấy. Từ khi đổi mới đến nay, “Đảng ta” đã đánh
dấu bước phát triển vượt bậc của đất nước.
Chào mừng Đảng ta tròn … tuổi, chúng tôi hiểu con đường mà chúng ta đang đi có thể
còn rất nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng rằng nhân
dân ta sẽ thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định
hướng XHCN, xây dựng nước ta trở thành một nước giàu mạnh như Bác Hồ kính yêu hằng
mong muốn.
Trong không khí náo nức với nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng sinh nhật Đảng khắp
mọi miền Tổ quốc, niềm vui ấy được nhân lên gấp nhiều lần trong lòng những Đảng viên
mới ngày hôm nay. Chúng tôi hứa luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của người Đảng viên,
tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật
của Nhà nước. Chúng tôi trước mắt phấn đấu học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất,
tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn- Hội cũng như các hoạt động xã hội khác, đóng
góp vào việc xây dựng và giữ gìn thương hiệu của Đại học …………., xứng đáng là người
đảng viên cộng sản.
Cuối cùng, nhân chuẩn bị đón xuân …………, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các
đồng chí Đảng viên, các cán bộ Đoàn - Hội dồi dào sức khoẻ, công tác tốt! Chúc các bạn
sinh viên học tập tốt và sớm vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng!
Xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×