Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

30 topics IELTS speaking part 1 và câu trả lời tham khảo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.56 MB, 76 trang )Chàocácbạn
MìnhlàThanhLoan,giáoviêndạyIELTStạiEtrainEnglish
CenterHàNội.
Nhưmộtmónquàđầunăm2018gửitớicácbạn,Etrainđã
tựmìnhbiênsoạnmộtcuốnebooknhỏ,trongđótổnghợp
30 topics hay gặp và hiện đang được sử dụng rất nhiều
trongbàithiIELTSSpeaking.

Vớimỗitopicđượclựachọn,Etrainđã:
-

Chọnra5câuhỏitươngứngvớitừngtopicSpeakingpart1
Cungcấpcâutrảlờithamkhảochotừngcâuhỏi
ĐưaratừmớivàtạmdịchnghĩatiếngViệt

VớicuốnEbooknhỏnày,cácbạnsẽchuẩnbịkỹcànghơnchobàithisắptới,họcđượcnhiều
từvựngvàýtưởnghayliênquanđếntopiccủamình,đặcbiệtcáctopic‘khónhằn’.
EtrainmongracácsĩtửđangluyệnthiIELTSsẽsửdụngcuốnsáchhiệuquảtrongquátrình
ônthivàmongnhậnđượcnhữngphảnrồi,nhữngýkiếnđónggópvàlờicảmơn,độngviên
củacácbạn.ChínhnhữngtươngtáccủacácbạnsẽgiúpEtrainbiếtrằngchúngtôiđangmang
lạilợiíchchocộngđồngngườiViệthọcIELTSvàdànhnhiềuthờigianbiênsoạnnhữngtài
liệuhayvàcôdọnghơn,chiasẻnhiềukiếnthứchữuíchhơn.
ĐểthamkhảocảphầnSpeakingpart2vàpart3,cácbạnhãysởhữucuốnsáchSpeakingmà
Etraintựbiênsoạnvàpháthànhnhé.
Chúccácbạnhọctốt!ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

1
TableofContents
STUDY...............................................................................................................................3
CONCERTS.........................................................................................................................6
BIRTHDAYS........................................................................................................................9
JEWELRY..........................................................................................................................11
WATCH............................................................................................................................13
FILMS..............................................................................................................................15
NEIGHBORS.....................................................................................................................18
TRANSPORTATION..........................................................................................................21
TEXTMESSAGES..............................................................................................................23
POLITENESS.....................................................................................................................26
MUSIC.............................................................................................................................28
BOATS.............................................................................................................................31

FRUITSANDVEGETABLES................................................................................................34
FRIENDS..........................................................................................................................36
SUNNYDAYS...................................................................................................................39
FAMILY............................................................................................................................41
EMAIL..............................................................................................................................44
SPORTS...........................................................................................................................46
COMPUTER.....................................................................................................................49
TEACHER.........................................................................................................................52
BIRDS..............................................................................................................................55
NEWSPAPERSANDMAGAZINES......................................................................................57
SHOES.............................................................................................................................59
COOKING.........................................................................................................................61
DAILYROUTINE...............................................................................................................63
MATHEMATICS................................................................................................................66
SOCIALNETWORKINGSITES............................................................................................68
SHOPPING.......................................................................................................................70
PARKSANDTREES...........................................................................................................72
GARDEN..........................................................................................................................75ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]


2
STUDY
1.Whatkindofschooldidyougoasachild?
Asakid,Iattendedapublicprimaryschool,whichisquite
bigschoolanditisequippedwithalotofmodernfacilities
tocaterforstudents’learning.Atthattime,Ialsostudied
withalotofstudiousanddisciplinedfriendswhohelpedme
alotinstudying.

Từvựnghay:
• Attendapublicprimaryschool(ph.v):Thamgiatrườngcông
• Tobeequippedwithalotofmodernfacilities(ph.v):Đượctrangbịvớinhiềuthiếtbị
hiệnđại
• Caterforstudents’learning(ph.v):Phụcvụchoviệchọccủahọcsinh
• Studious(adj):Chămchỉ
• Disciplined(adj):Kỷluật
Dịch:
Khilàmộtđứatrẻ,tôithamgiatrườngtiểuhọccônglập,đólàmộtngôitrườngkhálớn,và
nóđượctrangbịvớinhiềuthiếtbịhiệnđạiđểphụcvụchoviệchọccủahọcsinh.Vàothời
điểmđó,tôicũnghọcvớirấtnhiềuhọcsinhchămchỉvàkỷluật,nhữngngườibạnnàygiúp
đỡtôirấtnhiềutronghọctập.
2.Whatisyourareaofspecialization?
Well, I majored in English Teaching Education Faculty at the University of Languages and
International Studies. As I dreamed of becoming an English lecturer in the future who
assimilatesknowledgetostudents,Ithinkthismajorisreallyrightupmyalley.

Từvựnghay:
• Assimilateknowledge(ph.v):Truyềnđạtkiếnthức
• Rightupmyalley(idi):Phùhợpvớisởthíchmình
Dịch:
TôiđãtừnghọcởkhoaSưphạmTiếngAnhtạiĐạihọcNgoạiNgữ.Tôinghĩrằngchuyênngành
nàythựcsựphùhợpvớimình.Vìtôiướcmơtrởthànhmộtgiảngviêntrongtươnglai,người
sẽđitruyềnđạtkiếnthứcchohọcsinhnênchuyênngànhnàykháphùhợpvớisởthíchcủa
tôi.


ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

3
3.Whydidyouchoosethatmajor?
AsIpreviouslysaid,IchosethismajormainlybecauseIreallywanttobecomeanEnglish
teacher.Ithinkthehugebenefitsofbeingateacherisasenseofpleasureyouachievewhen
youseeyourstudentsmakeprogress.Besides,IhavebeenanEnglishenthusiastsinceIwas
achildandIwanttoteachandinspiremystudentstohaveinterestsinthislanguage.
Từvựnghay:Asenseofpleasure:Cảmgiácvuivẻ
Achieve(v):Nhậnđược
Enthusiast(n):Ngườiđammê
Inspire(v):Truyềncảmhứng
Haveinterestsin(ph.v):Yêuthích

Dịch:
Nhưtôiđãnói,tôichọnchuyênngànhnàychínhlàbởivìtôithựcsựmuốntrởthànhmột
giáoviêndạytiếngAnh.Tôinghĩrằnglợiíchlớnnhấtkhitrởthànhmộtcôgiáođólàcảmgiác
hạnhphúcbạncóđượckhibạnnhìnthấyhọcsinhcủamìnhtiếnbộ.Bêncạnhđó,tôicũnglà
mộtngườiđammêTiếngAnhkểtừkhitôicònnhỏvàtôimuốndạyvàtruyềncảmhứngcho
họcsinhcủamìnhyêuthíchngônngữnày.
4.Doyoulikeyourmajor?
Well,IhavetosaythatIhaveneverregrettedoptingforEnglishTeachingEducationmajor
sincethisallowsmetohaveagreatcommandofEnglish.Youknow,duringmystudent’s
years, I had countless chances to practice listening, speaking, reading and writing and to
masterthislanguage.Additionally,whenmystudentsmakeprogressinlearningEnglish,Iget
asenseofjobsatisfactionandself-worth.
Từvựnghay:
• Optingfor(ph.v):Lựachọn
• HaveagreatcommandofSt(ph.v):Giỏi/Xuất
sắccáigì
• Countlesschances(n.ph):Cơhộiđángkể
• Makeprogressin(ph.v):Tiếnbộ
• Self-worth(n):Giátrịcủabảnthân


ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

4
Dịch:
TôiphảinóirằngtôichưabaogiờcảmthấytiếckhiđãlựachọnngànhsưphạmTiếngAnhvì
điềunàygiúptôigiỏiTiếngAnhhơn,bạnbiếtđó,trongthờigiankhicònlàsinhviên,tôiđã
cóvôsốcáccơhộiđểluyệntậpkỹnăngnghe,nói,đọcviếtvàthôngthạongoạingữnày.
Thêmvàođó,khihọcsinhcủatôitiếnbộtrongviệchọcTiếngAnh,tôicảmthấymãnnguyện
vớicôngviệccủamìnhvànhậnrađượcgiátrịcủabảnthân.
5.Doyouthinkthatyourcountryhasaneffectiveeducationsystem?
Tobehonest,Idon’tthinkso.Thereasonisthatourcountrystillexitsexam-driveneducation
system, which only provides students with theoretical knowledge than practical one.
Therefore,alotofstudentsforgetimmediatelyaboutwhattheyhavelearnedanddonot
knowtoapplyitintotherealsituations.
Từvựnghay:
• Exam-driveneducationsystem(n.ph):Hệthốnggiáodụcchútrọngvàothicử
• Theoreticalknowledge(n.ph):Kiếnthứclýthuyết
Dịch:
Thậtlòngmànói,tôikhôngnghĩnhưthế.Nướctôivẫntồntạihệthốnggiáodụcchútrọng

vàoviệcthiđỗcáckỳthi,hệthốnggiáodụcnàycungcấpchohọcsinhnhữngkiếnthứcmang
tínhlýthuyếthơnlàthựctiễn.Vìvậy,rấtnhiềuhọcsinhquênngaylậptứcvềnhữnggìchúng
đãhọcvàkhôngbiếtápdụngkiếnthứcvàonhữngtìnhhuốngthựctếnhưthếnào.


ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

5
CONCERTS
1.Haveyoueverbeentoaliveconcert?

Actually,Ihavenevergonetoaliveconcertbefore.Astheentranceticketscostmeanarm
andaleg,IpreferstayingathomeandwatchingitontheTVratherthanpayingmoneyfora
real concert. In addition, the concert is deafening and overcrowded, which makes me
suffocatedandmiserable.
Từvựnghay:
• Costsbanarmandaleg(idi):Đắtcắtcổ,rấtđắt
• Deafening(adj):Rấtồnào
• Overcrowded(adj):Rấtđôngđúc
• Suffocated(adj):Ngạtthở


Dịch:
Thậtlòngmànói,tôichưabaogiờtớimộtbuổihòanhạcsốngtrướcđây.Bởivìvévàocửa
đắtcắtcổ,tôithíchởnhàvàxemtrêntivihơnlàbỏtiềnrađểđixemmộtbuổihàonhạc.
Thêmvàođó,buổihòanhạcthườngrấtồnàovàđôngđúc,điềunàylàmtôicảmthấyngạt
thởvàkhốnkhổ.
2.Whatsortsofconcertsdoyouhaveinyourcountry?
Therearediversegenresmusicconcertsinthecountrysuchaspop,rock...,whichmeetthe
demandofaudiencesacrosstheglobe.IwenttoapopconcertbyMyTamsingeranditwas
suchablastformeuntilnow.
Từvựnghay:
• Diversegenres(n.ph):Loạiđadạng
• Itwassuchablast:Đólàđiềutuyệtvời
Dịch:
Cónhiềuloạibuổicanhạcởđấtnướctôivídụnhư:pop,rock…đápứngnhucầucủakhán
giảtrêntoàncầu.TôitừngđiđếnmộtbuổinhạcpopbởicasĩMỹTâmvànólàđiềutuyệtvời
đốivớitôitớitậngiờ.
ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

6
3.Areconcertseverheldinyourhometown?
Well,asIliveinasecludedcommunity,concertstookplaceonceinabluemoon.Sofar,
there have been several concerts by renowned singers such as Dong Nhi or Ha Anh Tuan
singersatthecenterofthecity,whichisquitefarfrommyhouse.
Từvựnghay:
• Secluded(adj):Hẻolánh
• Onceinabluemoon(idi):Hiếmxảyra
• Renowned(adj):Nổitiếng
Dịch:
Vìtôisốngởmộtnơikháhẻolánhnêncácbuổihòanhạchiếmkhixảyra.Chotớibâygiờ,có
mộtvàibuổihòanhạcbởicáccasĩnổitiếngnhưcasĩĐôngNhihoặcHàAnhTuấntạitrung
tâmthànhphố,nơikháxanhàtôi.
4.Whenwasthelasttimeyouattendedaconcert?
AsIpreviouslysaid,goingtotheconcertisnotmycupofteaandit’simpossibleformeto
affordexpensiveentrancetickets.Therefore,I‘dratherstayathomeandlistentothelive
musicperformanceonYouTubetosaveagreatdealofmoneyandenergy
Từvựnghay:
• Cupoftea(idi):Điềuyêuthích
• Saveagreatdealofmoneyandenergy(v.ph):Tiếtkiệmnhiềutiềnvànănglượng.

Dịch:
Nhưtôiđãnóirồi,đitớicácbuổihòanhạckhôngphảilàđiềutôiyêuthíchvàtôikhôngcó
đủtiềnmuavévàocửa.Vìthế,tôichọnởnhàvànghebuổibiểudiễnnhạcsốngtrênYouTube
đểtiếtkiệmtiềnvàđỡmệt.


ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

7
5.Wouldyouliketogoto(orwatch)aconcertinthefuture?
Ithinkitdependsonmybudget.IfIearnlotsofmoney,Iwilldefinitelyhaveagoatattending
aconcert.However,inthefuture,ifI’monthebreadline,I’dratherchoosetosaveupmoney
todootherimportantthings,exceptforaconcert.
Từvựnghay:
• Haveagoatst(idi):Thửlàmgì
• Onthebreadline(idi):Nghèoráchrưới
• Saveupst(ph.v):Tiếtkiệmcáigì
Dịch:

Tôinghĩnótùythuộcvàotiềncủatôi.Nếutôikiếmđượcnhiềutiền,tôisẽchắcchắnthử
thamgiamộtbuổihòanhạc.Tuynhiên,trongtươnglai,nếutôinghèorớtmùngtơi,tôisẽ
chọntiếtkiệmtiềnđểlàmnhữngviệcquantrọngkhác,trừbuổihòanhạcra.
ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

8

BIRTHDAYS
1.Howdochildrencelebratebirthdaysinyourcountry?
When it comes to birthday, parents usually are the ones who take the responsibility for
holding their kids’ party. Friends and relatives are invited to the party and share the
joyfulnesswitheachother.
Từvựnghay:
• Joyfulness(n):Niềmvuithích
Dịch:
Khinóitớisinhnhật,bốmẹthườnglàngườichịutráchnhiệmtổchứcbữatiệcchoconmình.
Bạnbèvàngườithânđượcmờitớibữatiệcvàchiasẻniềmvuivớinhau.
2.Howdidyoucelebrateyourlastbirthday?
Well,itwasjustacasualparty.Myfriendsboughtmeabirthdaycake,alongwithseveral
kindsofsnacksandsoftdrinks.Weextinguishedthecandles,sangandgossipedtogether
abouteverything.Itwassuchablast!
Từvựnghay:
• Extinguish(v):Thổitắtnén
• Itwassuchablast:Điềuđóthậttuyệtvời
Dịch:
Ah,đóchỉlàmộtbữatiệcđơngiảnthôi.Bạnbèmuachotôimộtchiếcbánhsinhnhật,cùng
vớimộtsốloạiđồănvàđồuốngnhé.Chúngtôithổitắtnến,hátvàtángẫucùngnhauvềđủ
mọichuyện.Thậtlàtuyệtvời.
3.Whatkindsofbirthdaygiftsdoyouliketoreceive?
IfIhadtochooseonegiftformybirthday,itwouldbedefinitelyabookcase.Thereasonis
thatI’mabookwormandIalwaysdreamofhavingmyownbookshelfwhereIcancollectmy
favoritebooksneatlyandspendalltimeengrossinginthem.Thatwouldbegreat.
Từvựnghay:

• Bookworm(n):Mọtsách
• Neatly(adv):Gọngàng
• Engross(v):MảimêETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

9
Dịch:
Nếutôiđượcchọnmộtmónquàchongàysinhnhậtcủatôi,nósẽchắcchắnlàmộtcáitủ
sách.Lýdođólàtôilàmộtconmọtsáchvàtôiluônluônmơướcsẽcómộttủsáchcủariêng
mìnhnơitôicóthểthuthậpgọngangnhữngcuốnsáchyêuthíchcủatôivàmảimêvớinhững
cuốnsách.Điềuđósẽthậttuyệtvời
4.Isthereadifferencebetweenthewayyoucelebrateyourbirthdayinthepastandinthe
present?
Ibelievethatholdingabirthdaypartyintheoldtimewasnotasimportantasitisinthe
present. Because in the past people were poor, and they couldn’t afford organizing a big
party for everyone to join. However, these days, a rise in the living standard allows each
individualtohavehisbirthdayheldatluxuriousplaceslikerestaurant,hotel….
Từvựnghay:
• Intheoldtimes(phrase):Ngàyxưa,quákhứ

• Afford(v):Cóđủtiềnlàmgì
• Luxurious(adj):Xaxỉ
Dịch:
Tôitinrằngtổchứcsinhnhậtởquákhứkhôngquantrọngbằngnótronghiệntại.Bởivìtrong
quákhứ,mọingườinghèo,họkhôngthểcóđủtiềntổchứcmộtbữatiệctochomọingười
thamgia.Tuynhiên,ngàynay,đờisốngtănglênchophépmỗingườicóbữatiệcsinhnhật
củahọtổchứctạinhữngnơixaxỉnhưnhàhàng,kháchsạn,…
5.Isitimportanttoholdabirthdayparty?
Itisvitaltohaveabirthdaypartybecauseyouknow,itjustoccursonceinayearanditmarks
amilestoneonourlife,thedaywewereborn.Also,thisisagoodchanceforpeopletolet
theirhairdownandbuildupacloserelationshipwitheachother.
Từvựnghay:
• Markamilestone(ph.v):Đánhdấumộtcộtmốc
• Lettheirhairdown(idi):Thưgiãn
• Buildupacloserelationship(ph.v):Xâydựngmốiquanhệkhăngkhít
Dịch:
Tổchứctiệcsinhnhậtlàquantrọngbởivìbạnbiếtrồiđấy,nóchỉxảyramộtlầntrongmột
nămvànóđánhdấumộtmốcquantrọngtrongcuộcđờicủachúngta,ngàychúngrađời.Và
đâycũnglàcơhộitốtđểmọingườithưgiãnvàxâydựngmốiquanhệkhăngkhítvớinhau.


ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

10

JEWELRY
1.Doyouwearanyjewelry?Whyorwhynot?
Actually,Ihaveaffectionforjewelrysuchasabracelet,ring,watch,ornecklace.WheneverI
hangoutwithmyfriends,IusetheseaccessoriestomixandmatchwiththeskirtsandTshirtsinordertolookmorebeautifulandfashionable.
Từvựnghay:

Haveanaffectionforst(ph.v):Cótìnhyêuvớicáigì
Accessory(n):Đồtrangsức
Fashionable(adj):Thờitrang
Mixandmatchwithst(ph.v):Phốihợpvớicáigì

Dịch:
Thậtralà,tôicótìnhyêuđốivớitrangsứnhưmộtcáivòngtay,nhẫn,đồnghồhayvòngcổ.
Bấtcứkhinàotôiđirangoàivớibạnbè,tôithườngdùngnhữngđồtrangsứcnàyđểphối
hợpvớiváyvàáophôngđểnhìnxinhđẹpvàthờitranghơn.
2.Wouldyoueverbuyapieceofjewelry?Whyorwhynot?
Tobehonest,Idonothaveenoughmoneytobuyapieceofjewelrybecausetheyareso
expensive.However,mymothereverboughtmeanagatebraceletatmy15thbirthdayparty.
Unfortunately,IbrokeitwhenIslippedandfelldownonthewayhome.
Từvựnghay:
• Agatebracelet(n):Vòngmãnão
Dịch:
Thựcrathì,tôikhôngcótiềnmuamộtđồtrangsứcvìnóquáđắt.Tuynhiên,mẹtôitừng
muachotôimộtchiếcvòngmãnãovàobữatiệcsinhnhậtcủatôilầnthứ15.Thậtkhông

may,tôiđãđánhvỡnókhitôitrượtchânvàngãtrênđườngvề.
3.Whatkindofjewelrydoyouliketoseeonotherpeople?
Ifallinlovewithgirlswhocombinetheirdresswithlongnecklacesorbracelets,andforboys,
astheydon’tusuallyfancyaboutwearingjewelry,theywouldhardlygoanyfurtherthana
watch.Ithinktheylookattractiveandstylishwiththoseaccessoryitems.
Từvựnghay:
• Fallinlovewithsb(ph.v):Ngãvàotìnhyêuvớiai
• Stylish(adj):Thờitrang
• Fancy(v):Thíchlàmgì


ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

11
Dịch:
Tôiyêunhữngcôgáithườngkếthợpváyvớinhữngchiếcvòngcổdàihaynhữngchiếcvòng
tay,vàđốivớinhữngchàngtrai,vìhọkhôngthíchđeotrangsức,họsẽkhôngđeogìhơn
ngoàimộtchiếcđồnghồ.Tôinghĩhọrấthấpdẫnvàphongcáchvớinhữngvậttrangsứcđó
4.Whatkindsofjewelrydopeopleinyourcountrywear?
Ibelieveitdependsondifferentgroupsofpeople.Forthewealthy,theyspendahugeamount
ofmoneybuyingsophisticatedornamentssuchasgoldordiamondrings.Bycontrast,for
thosewhohaveanaverageincome,theycanonlyaffordtobuysomesimplethingslikea

silvernecklacecollar.
Từvựnghay:
• Sophisticatedornaments(n.ph):Cácđồtrangtríphứctạp
Dịch:
Tôinghĩrằngnótùythuộcvàotừngnhómngười.Đôívớingườigiàu,họdànhmộtkhoảng
tiềnlớnđểmuanhữngđồtrangsứcphứctạpnhưnhẫnvànghaynhẫnkimcương.Ngược
lại,vớinhữngngườicóthunhậpởmứctrungbình,họchỉcóthểcótiềnmuanhữngthứđơn
giảnnhưmộtcáivòngcổbạc.
5.Whysomanypeoplechoosetobuyexpensivejewelrytomaintainvalue?
Ithinkit’sakindofinvestment.Inmodernsociety,thecurrencymaybedevaluedduetothe
inflation.Therefore,sincejewelryhavesubstantialmonetaryvalue,peoplebuyittosaveup
theirmoneyforalong-termperiod.Inaddition,iftheaccessoryisofthetopquality,itcanbe
keptforalifetimeandpassedasanheirloominthefamily.
Từvựnghay:


Devalued(adj):Giảmgiátrị
Inflation(n):Sựlạmphát
Substantialmonetaryvalue(n):Giátrịvềtiềnbạclớn
Lastforalifetime(v.ph):Kéodàiquanhiềunăm
Heirloom(n):Vậtgiatruyền

Dịch:
Tôinghĩnólàmộtloạihìnhđầutư.Trongxãhội,đồngtiềncóthểbịgiảmgiátrịdolạmphát.
Vìvậy,kểtừkhitrangsứccógiátrịlớnvềtiền,mọingườimuanóđểtiếtkiệmtiềntrongmột
thờigiandài.Thêmvàođó,nếuloạitrangsứccóchấtlượngcao,nócóthểđượcgiữqua

nhiềunămvàđểlạinhưvậtgiatryềntronggiađình.


ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

12
WATCH
1.Howoftendoyouwearawatch?
Actually,becauseI’malwaysonthego,Iwearmywatcheverydaytocheckthetimeand
arrangemyhecticschedules.Havingawristwatchplaysanimportantroleinmylifeasithelps
metomanagethetimemoreeffectivelyandmaintainagoodhealth.
Từvựnghay:
• Onthego(idi):Bậnrộn
• Hecticschedule(n.ph):Lịchtrìnhbậnrộn
Dịch:
Sựthựclà,bởivìtôiluônluônbậnrộn,tôiđeođồnghồmỗingàyđểkiểmtrathờigianvàsắp
xếplịchtrìnhbậnrộncủamình.Cómộtchiếcđồnghồđeotayđóngvaitròquantrọngtrong
cuộcsốngcủatôivìnógiúptôicóthểquảnlýđượcthờigianhiệuquảhơnvàduytrìđược
mộtsứckhỏetốt.
2.Whatwasyourfirstwatchlike?
ItwasaCasiowatchfromJapan,anditwasgiventomebymyboyfriendonmy24thbirthday
party.Itiswhiteincoloranditalsohasasilvermetaltrap,whichisfashionable.Becausethis

meaningfulgiftsymbolizesforhisimmenseloveandcareforme,Itreasureandwearitall
thetime,eveninthebedtime.
Từvựnghay:
• Immenselove(n.ph):Tìnhyêusâuđậm
• Treasure(v):Quýtrọng,coinhưvậtquý
Dịch:
ĐólàmộtchiếcđồnghồCasiosảnxuấttừNhậtvànólàmónquàbạntraitôitặngtrongsinh
nhật24thcủamình.Nómàutrắngvànócómộtdâykimloạibằngbạc,nhìnrấtthờitrang.Bởi
vìmónquàýnghĩanàytượngtrưngchotìnhyêusâuđậmvàsựquantâmcủaanhấydành
chotôi,tôirấtquýtrọngvàđeonósuốtngày,thậmchícảthờigianđingủ.
3.Whatkindsofwatchesdoyouliketowear?
IamkeenonwearingtheCasiowatchbecausetherearevariouswatchesformetochoose.
Furthermore,theCasiobrandiswellknownforhighqualityproductsandgreatguarantees.
Từvựnghay:
• Well-knownfor(adj):Nổitiếngvìcáigì
• High-qualityproduct(n.ph):Sảnphẩmchấtlượngcao
• Guarantee(v):Sựbảohành
ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

13

Dịch:
MìnhthíchđeođồnghồCasiobởicóđadạngloạiđồnghồđểchotôichọn.Thêmvàođó,
nhãnhiệuCasionổitiếngvìcácsảnphẩmchấtlượngcaovàbảohànhtuyệtvời.
4.Dopeoplestillwearwatchesinyourcountry?
Ofcourse,thefirstmajorreasonisthatinourmodernsociety,it’svitaltobepunctual.In
ordertopreventthemselvesfromcominglateforameetingoranappointment,almostall
citizensinmycountryusethistimepiece.Anotherreasonisthattheboomingdevelopment
of state-of-the-art technology allows smart watches to record personal health data. This
leadstotheincreasingsalesofsmartwatches.
Từvựnghay:
• Puntual(adj):Đúnggiờ
• Timepiece(n):Đồnghồ
• State-of-the-arttechnology(n.ph):Côngnghệmớinhất
Dịch:
Dĩnhiênrồi,lýdođầutiênđólàtrongxãhộihiệnđạicủachúngta,đúnggiờlàđiềurấtquan
trọng.Đểbảnthânkhôngbịđếnnhữngcuộchọphaynhữngbuổihẹnmuộn,hầunhưtấtcả
côngdântrongnướctôiđềusửdụngđồnghồ.Mộtlýdonữađómàsựpháttriểncủacông
nghệhiệnđạichophéphọcóthểlưudữliệuvềsứckhỏeởđồnghồthôngminh,vìthế,điều
nàycóthểdẫntớisựtănglênvềsốlượngđồnghồbánđược.
5.DidyouhaveawatchwhenIwasachild?
Ican’tsayforsurebecauseitwasalongtimeago.However,tothebestofmyrecollection,
in my childhood, I didn’t wear any watch because I found it unnecessary. As I previously
mentioned,Ihadmyfirstwatchrecentlyonmybirthday.Now,Iworkasateacher,awatch
isessentialtomebecauseithelpsmetocontroltimeandavoidlackingtimeintheclass.
Từvựnghay:
• Tothebestofmyrecollection(idi):Theonhưtôinhớkhôngnhầm
• Essential(adj):Cầnthiết
Dịch:

Tôikhôngthểnóichắcchắnbởivìnóđãquálâurồi.Tuynhiên,theonhưtôinhớkhôngnhầm,
tuổithơcủatôi,tôikhôngđeođồnghồvìtôithấynókhôngcầnthiết.Nhưtôiđãđềcậprồi,
tôivừamớicóchiếcđồnghồgầnđâytrongngàysinhnhậtcủatôi.Bâygiờ,tôilàmviệcnhư
mộtgiáoviên,mộtchiếcđồnghồrấtcầnthiếtvớitôivìnógiúptôikiểmsoátthờigianvà
tránhthiếuthờigiantronglớpETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

14
FILMS
1.AredramaseriespopularinVietNam?
Actually,IdonotthinkthattheygainpopularityinVietnam.Vietnameseproducerstendto
producelow-budgetmovies,whichdonotcostthemanarmandaleg.Also,peopleinthe
countrypreferwatchingshortfilmsratherthanlongseriesbecauseitmighthelpthemto
saveagreatdealofprecioustimetodoothervitalthings.
Từvựnghay:


Gainpopularity(ph.v):Trởnênnổitiếng
Low–budgetmovies(n):Nhữngbộphimkinhphíthấp
Costsbanarmandaleg(idi):Tiêutốnnhiềutiền
Vital(adj):Quantrọng

Dịch:
Thựcra,tôinghĩphimbộkhôngnổitiếngởViệtNam.CácnhàsảnxuấtởViệtNamthường
sảnxuấtnhữngbộphimcókinhphíthấp,màkhôngtốnnhiềutiềncủahọ.Hơnnữa,mọi
ngườidânởđâythườngthíchxemphimngắnhơnlàphimbộdàivìviệcnàysẽgiúphọcó
thểtiếtkiệmthờigianquýbáucủamìnhđểlàmnhữngthứquantrọngkhác.
2.DoyouthinkTVdramasreflectwhathappensintherealworld?
Of course, almost all TV dramas are associated with contemporary social issues such as
friendsandfamilyconflictsorviolence.Forexample,thenewlyreleasedseries“13reasons
why”awakeyoungpeopleabouttheseriousconsequencesofonlinebullyingandencourage
peopletoprotecttheinnocentfromgettingbullied.
Từvựnghay:

Contemporary(adj):Hiệnđại,hiệnhành
Conflict(v):Mâuthuẫn
Newlyreleasedseries(n.ph):Phimbộmớira
Getbullied(ph.v):Bịbắtnạt

Dịch:
Dĩnhiênrồi,hầunhưphimtruyềnhìnhnàocũngđềugắnliềnvớinhữngvấnđềxãhộinhư
mẫuthuẫnvớibạnbèvàgiađìnhhoặcbạohành.Vídụ,phimbộvừavớira“13lýdotạisao”

đãthứctỉnhnhữngngườitrẻvềhậuquảnghiêmtrọngvềviệcbắtnạttrênmạngvàkhuyến
khíchmọingườihãybảovệngườivôtộibịbắtnạt.ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

15
3.Whatkindofmoviedoyoulikewatching?
Tobehonest,I’maddictedtowatchingAmericancomedyserieslikeFriends,Charmedor
Desperate Housewives. It’s because they help me to relax and recharge my battery after
stressfultimeatworkoratuniversity.Inaddition,theyhavetaughtmeimportantlessons
aboutfriendship,familybondandtruelove.
Từvựnghay:
• Tobeaddictedto(adj):Nghiện
• Rechargesbbattery(v.ph):Nạpnănglượng
Dịch:
Thậtlòngmànói,tôibịnghiệnxemphimbộhàicủaMỹnhưNhữngngườibạn,PhépThuật
hayNhữngbànộitrợkiểuMỹ.Điềuđóbởivìnógiúptôigiảitrívànạpnănglượngsaunhững
giâyphútcăngthẳngởnơilàmviệchayđạihọc.Thêmvàođó,nódạytôinhữngbàihọcquan
trọngvềtìnhbạn,sựgắnkếttronggiađìnhhaytìnhyêuthậtsự.
4.Doyoupreferwatchingfilmsathomeoratthecinema?

It depends. In fact, the tickets are quite expensive, therefore, I can’t afford going to the
cinemaallthetime.Watchingmoviesathomeallowsmetosavealotofmoneyandhave
morefreedomformyself.However,it’sgreattoseebox-officehitswithmyboyfriendon
specialoccasionssuchasValentineorWomen’sdaybecausewatchingfilmsinthebigscreen
givesmeasenseofromanceandexcitement.
Từvựnghay:
• Afford(v)cóđủkhảnăng,đủđiềukiệnlàmgì(+Ving)
• Box-officehits(n.ph):Nhữngbộphimnổitiếngởrạpchiếuphim
• Givesbasenseof(ph.v):Choaicảmgiácgì
Dịch:
Điềunàythìtùythôi.Sựthựclà,véthìkháđắt,vìvậytôikođủđiềukiệnđitớirạpliêntục
được.Xemphimởnhàchophéptôitiếtkiệmđượcrấtnhiềutiềnvàcónhiềusựtựdocho
mìnhhơn.Tuynhiên,thậttuyệtkhiđixemnhữngbộphimnổitiếngởrạpvớibạntraitôivào
nhữngdịpđặcbiệtnhưngàylễtìnhnhânhayngàyphụnữbởivìxemphimtrướcmànhình
lớnlàmtôicócảmgiáclãngmạnvàhàohứng.
ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

16

5.Howoftendoyouwatchfilms?
I’mkeenonwatchingAmericanandBritishcomedyseriesormoviesathomewheneverI
have spare time. It’s dependent on my working schedule, you know, because I’m quite
occupied with my work. Watching drama series and short films is a great way for me to
improvemyEnglishlisteningandspeakingskills.Also,ithelpsmetorelievemystressto
workmoreeffectively.
Từvựnghay:• Keenon(ph.v):Thíchcáigì
• Occupied(adj):Bậnrộn
• Relievesb’sstress(ph.v):Giảmcăngthẳng
Dịch:
TôikhálàthíchxemphimbộvàphimngắncủaMỹvàAnhởnhàkhitôicóthờiganrảnh.Điều
nàythìtùythuộcvàolịchlàmviệccủatôi,bạnbiếtmà,bởivìtôikhábậnvớicôngviệccủa
mình.Xemphimbộvànhữngbộphimngắnlàmộtcáchtuyệtvờiđềtôicảithiệnkỹnăng
nghenóitiếnganhcủamình.Thêmvàođó,nógiúptôigiảmbớtcăngthẳngđểlàmviệchiệu
quảhơn.


ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

17
NEIGHBORS
1.Doyouknowyourneighbors?
Actually,Iknowmyneighborsquitewell.Theyaresokind-heartedandhospitable.Iusually
talktothemonaregularbasisandwereallyenjoyourcompany.
Từvựngtốt:


Quitewell(adv):Khárõ
Kind-hearted(adj):Tốtbụng

Hospitable(adj):Thânthiện
Onaregularbasis(adv):Thườngxuyên
Enjoysbcompany(idi):Thíchdànhthời
gianbêncạnhnhau,nóichuyệnvớinhau


Dịch:
Thựcsựmànói,tôibiếtkhárõvềnhữngngườihàngxómcủatôi.Họcótráitimtốtbụngvà
rấtthânthiện.Tôithườngxuyênnóichuyệnvớihọvàchúngtôirấtthíchdànhthờigiancho
nhau
2.Whatdoyouthinkofyourneighbors?
Well,theyarelikemybrothersandsisterswhokeeptheireyesonmewhenIfeelunderthe
weather. I also consider them as my close friends to confide in and count on when I
encounterdifficultiesinmylifeandneedsupport.
Từvựngtốt:


Keepsb’seyesonsb(ph.v):Trôngnomai
Feelundertheweather(idi):Bịốm
Confidein(ph.v):Tintưởng
Counton(ph.v):Dựavào
Encounterdifficulties(ph.v):GặpphảikhókhắnETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

18
Dịch:
Họgiốngnhưanhchịemcủatôingườimàchămnomtôikhitôibịốm.Tôicũngcoihọlànhư
lànhữngngườibạnthânđểtintưởngvàdựavàokhitôiđốimặtvớinhữngkhókhăntrong
cuộcsốngvàcầnsựhỗtrợ.
3.Howoftendoyouseeyourneighbors?
As I previously said, we see each other every single day when we leave for work in the
morningorcomebackhomeintheevening.Atthattime,wealwaysremembergreetingor
askingeachotheraboutourlifeandwork.It’squiteagoodfortuneformetolivenextto
them.
Từvựngtốt:
• Leaveforwork(ph.v):Đilàm
• Goodfortune(n.ph):Cơhộitốt
Dịch:
Nhưtôitrướcđãnói,chúngtôigặpnhaumỗingàykhitôirờiđilàmvàobuổisánghaytrởvề
nhàvàobanđêm.Nhữnglúcđó,chúngtôiluônluônnhớchàovàhỏinhauvềcuộcsốngvà
côngviệc.Đólàmộtcơhộitốtcủatôikhiđượcsốngbêncạnhhọ
4.Whendoyoumeetyourneighbors?

Attheweekends,weoftengatherinthebiggesthouse,holdaparty,andgossipaboutthe
storiesinourdailylifetogether.Myneighborsnextdoorhaveagoodsenseofhumor,so
theytelljokes,whichmakemeburstintolaughingeverytimeItalktothem.
Từvựngtốt:

Gossip(v):Tángẫu
Haveagoodsenseofhumor(ph.v):Hàihước
Telljokes(ph.v):Chơiđùa
Burstintolaughing(ph.v):Cười

Dịch:
Vàocuốituần,chúngtôithườngtụtậptạinhàtonhất,tổchứcmộtbữatiệc,vàtángẫuvề
nhữngcâuchuyệntrongcuộcsốnghàngngàycủachúngtôicùngnhau.Nhữngngườihàng
xómcủatôirấthàihước,vìthếmàhọluônnóiđùa,điềunàykhiếntôibậtcườimỗilầnnói
chuyệnvớihọ.
ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

19

5.Whatproblemsdopeoplesometimeshavewiththeirneighbors?
Ithinkthemostcommonisprobablynoise.It’sdifficulttolivewithsomenightowlswhoturn
on the radio or music too loud at night or those having a barking dog. If I were in these
situations,theywoulddrivemecrazy.


Từvựngtốt:

Probably(adv):Cólẽ
Nightowl(n):Cúđêm(hayhoạtđộngvềđêm,làmviệcđêm)
Barkingdog(n.ph):Chósủa
Drivemecrazy(ph.v):Làmtôiphátđiên

Dịch:
Tôinghĩvấnđềchungnhấtcóthểlàtiếngồn.Thậtkhókhănkhisốngvớinhữngcúđêmmà
bậtnhạcquátovàobuổitốihaynhữngngườicóchósủa.Nếutôivàonhữngtrườnghợpấy,
chúngsẽlàmtôiphátđiênmất.ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

20
TRANSPORTATION
1.What'sthemostpopularmeansoftransportationinyourhometown?
When talking about the most common means of transportation in Viet Nam, I guess it’s
probably motorbikes. Approximately, each Vietnamese adult possesses a motorbike to
commutemorequicklyandconveniently.Also,whenyougoout,youcanseealotofpeople
ridingmotorbikesontheroad.
Từvựnghay:
• Possess(v):Sởhữu
Dịch:
KhinóivềphươngtiệngiaothôngthôngdụngnhấtởViệtNam,tôiđoánđócóthểlàxemáy.
Trungbình,mỗingườilớnởViệtNamđềusởhữumộtchiếcxemáyđiđilạinhanhhơnvà
thuậnlợihơn.Thêmvàođó,khibạnđirangoài,bạncóthểthấyrấtnhiềungườiláixemáy
trênđường.
2.Howoftendoyoutakebuses?

WhenIwasastudent,Ifrequentlytookthebustogototheuniversityorworkplacebecause
thebusfairewasquiteaffordableformeatthattime,youknow.However,now,Imainly
commutetoworkbymymotorbikeandIfinditmoreconvenientbecauseitsavesmeagreat
dealoftimeandenergytowaitforthebus.
Từvựnghay:
• Thebusfaire(n):Tiềnvé
• Affordable(adj):Hợplý
Dịch:
Khitôilàsinhviên,tôithườngđixebuýtđếntrườngđạihọchaynơilàmviệcvìgiávélúcđó
kháhợplýđốivớitôi,bạnbiếtđó.Tuynhiêngiờđây,tôichủyếuđilàmbằngxemáycủatôi
vàtôithấyđixemáytiệnhơnvìnógiúptôitiếtkiệmthờigianvànănglượngkhichờxebuýt.
3.Wouldyouridebikestoworkinthefuture?
Ifmyworkplaceiswithinadistancefrommyresidentialarea,Iwoulddefinitelywanttogo
foritsincecyclingisenvironmentally-friendly.Inaddition,ridingabikecangetmyselfinto
shapeandbecomemorementallyandphysicallyactive.
Từvựnghay:
• Withinadistance:Cáchđókhôngxa
• Residentialarea(n.ph):Khuvựcsinhsống


ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

21

• Environmentally-friendly(adj):Thânthiệnvớimôitrường
• Getsbintoshape(ph.v):Cóthânhìnhđẹp
• Mentallyandphysicallyactive(adj.ph):Thânthểvàtâmtrínăngđộng
Dịch:
Nếunơilàmviệccáchchỗtôiởkhôngxa,tôichắcchắnsẽchọnđixeđạpvìđạpxerấtthân
thiệnvớimôitrườngvànógiúpbảovệmôitrường.Thêmvàođó,đạpxecòngiúptôicóthân
hìnhđẹpvànăngđộnghơn.
4.Canyoucomparetheadvantagesofplanesandtrains?
Obviously,intermsofspeed,theplaneenablespeopletotravelintheshorterpossibletime,
comparedtothetrain.Butregardingcustomers’safety,travellingbytrainsisabetteroption
sinceaccidentsarerare,sopeoplefeelmorerelaxedsittingbackandenjoyingtheviewsfrom
twosides.
Từvựnghay:
• Option(n):Sựlựachọn
• Safety(n):Sựantoàn
Dịch:
Dĩnhiên,nếunóivềtốcđộ,máybaychophépconngườibaytrongmộtkhoảngthờigian
ngắnhơnsovớiđitàu.Nhưngnếunóitớisựantoàncủakháchhành,đitàusẽlàmộtsựlựa
chọntốthơnvìtainạntrêntàuthìít,vìthếmọingườicảmthấythoảimáihơnkhingồivà
chiêmngưỡngcảnhvậthaibênđường.
5.Doyoupreferpublictransportationorprivatetransportation?
Ipreferusingmypersonalvehicletopublicmeansoftransportationasitistimeandenergysaving. Furthermore, by using my own motorbike, I can drive everywhere I want without
beingworriedaboutbeingnauseousorsqueezedonthebus.
Từvựnghay:
• Nauseous(adj):Buồnnôn
• Squeezed(adj):Bịchènép
Dịch:
Tôithíchdùngphươngtiệncánhâncủatôihơnlàphươngtiệngiaothôngcôngcộngvìnó
tiếtkiệmthờigianvànănglượng.Thêmvàođó,tôicóthểláixetớimọinơitôitớimàkhông

phảilolắngvềbịbuồnnônhaybịchènéptrênxebuýt.ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

22
TEXTMESSAGES
1.Doyoutextsomeoneifhedoesn’ttextsomeone?
Ofcourse,whentheoneyouaremakingacallisnotanswering,maybetheyare stuckin
something or busy with some urgent cases. Therefore, I think it is better to leave him a
messageandexchangetheinformationwithhim.
Từvựnghay:
• Tobestuckinsomething(ph.v):Bịbận/bịmắcvàocáigì
• Urgent(adj):Khẩncấp
Dịch:
Dĩnhiênrồi,khingườibạngọiđiệnkhôngtrảlời,cóthểhọđangbịvướngvàomộtđiềugì
haybậnrộnvớimộtvàitrườnghợpkhẩncấpnàođó.Vìthế,tôinghĩtốthơnhếtlàđểlạicho
anhấymộttinnhắnvàtraođổithôngtinvớianhấy.
2.Howoftendoyouoftensendmessages?
Isendtextsonaregularbasis.Youknow,thesedays,withthegrowingpopularityofsocial
networking sites such as Facebook, Instagram ….. texting has become much easier than

before.Iusuallytextmyfriendsandmyfamiliestosharemystoriesandexperienceswith
them.
Từvựnghay:
• Onaregularbasis(adv):Thườngxuyên
• Growingpopularity(n.p):Sựphổbiếntănglên
• Socialnetworkingsites(n.p):Mạngxãhội
Dịch:
Tôigửitinnhắnhàngngày.Bạnbiếtrồiđó,ngàynay,vớisựpháttriểncủamạngxãhộinhư
Facebook,Instagram……việcnhắntinđãtrởnêndễdànghơn.Tôithườnggửitinngắncho
bạnbècủatôivàgiađìnhtôiđểkểchohọnhữngcâuchuyệnvàtrảinghiệmcủatôi.
3.Howimportantistext-messaging?
Well,text-messageisanindispensablewayofdisseminatingtheinformationandknowledge
inmodernsociety.Intheoldtime,peopleneededtomeeteachotherinpersontopasson
the information. But today, with the Internet connection, along with some cutting-edge
devices such as smart phones and some user-friendly applications like Zalo, Whatsapp,
Facebook…textinggainsgroundandpeoplecansaveagreatdealoftimeandenergy.ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

23

Từvựnghay:
Indispensable(adj):Khôngthểthiếuđược
Passon(ph.v):Truyềntải
Inperson:Trựctiếp
Cutting-edgedevices(n.p):Nhữngthiếtbịmới/
hiệnđạinhất
• User-friendlyapplications(n.p):Nhữngứngdụng
thânthiệnvớingườidùng(ýnóinhữngthiếtbị
tiệntíchdễdùng)
• Gainground(idi):TrởnênphổbiếnDịch:
Gửitinngắnlàmộtcáchkhôngthểthiếuđượcđểlantruyềnthôngtinvàkiếnthứctrongxã
hội hiện đại. Trong quá khứ, mọi nguời thường gặp nhau trực tiếp để trao đổi thông tin.
Nhưngngàynay,vớikếtnốimạngInternet,cùngvớimộtsốthiếtbịcôngnghệhiệnđạinhư
máytínhthôngminhvàmộtsốứngdụngdễdùngnhưZalo,Whatsapp,Facebook,việcgửi
tinnhắnđãtrởnênphổbiếnvàmọingườicóthểtiếtkiệmmộtsốlượngthờigianvànăng
lượngkhálớn.
4.Isthereanyoccasionwhentextingsomeoneisbetterthancallinghim?
Definitely yes. It might be when I’m informed beforehand that he or she will have an
important appointment or attend a conference. Or sometimes he or she is occupied with
his/herworkandnotbeabletoanswerthecallduringtheworkinghour.Inthesecases,a
textiscertainlymorepreferablethanacall.
Từvựnghay:

• Preferable(adj):Đượcthíchhơn
Dịch:
Dĩnhiênrồi.Nócóthểlàkhitôiđượcthôngbáotrướclàcôấyhayanhấysẽcómộtbuổigặp
mặtquantrọnghaythamgiamộtcuộchop.Haythỉnhthoảngcôấyhayanhấybậnrộnvới
côngviệccủamìnhvàkhôngcókhảnăngtrảlườicuộcgọitronggiờlàmviệc.Trongnhững
trươnghợpđó,mộtdòngtinnhắnsẽtốthơnmộtcuộcgọi.


ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

24
5.Haveyoueverhadanydifficultyreplying?
Tobehonest,therearemanytimesIcan’tsendmessagestomybuddies,colleagues,ormy
siblingsbecausemyphonerunsoutofmoneyandthebatteryisusedup.It’sevenworse
whenI’mabsent-mindedtoleavethechargerathome.
Từvựnghay:


RunsoutofSt(ph.v):Hếtcáigì
Usedup(ph.v):Sửdụnghết
Absent-minded(adj):Đãngtrí
Charger(n):SạcđiệnthoạiDịch:
Thậtlòngmànói,córấtnhiềulầntôikhôngthểgửitinnhắnchobạncủatôi,nhữngngười
đồngnghiệphaynhữngngườithâncủatôivìđiệnthoạicủatôihếttiềnvàpinbịdùnghết.
Nócàngtrởnêntồitệhơnkhitôiđãngtríđếnmứcđểquêncảsạcpinởnhà.


ETRAINENGLISHCENTER[ETRAIN.EDU.VN]

25


×