Tải bản đầy đủ

HỒ sơ KIỂM TRA tài CHÍNH CÔNG đoàn cơ sở

CÔNG ĐOÀN T. THPT SỐP CỘP
UBKT CÔNG ĐOÀN
Số: 01/QĐ-UBKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sốp Cộp, ngày 25 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐỒNG CẤP NĂM 2017
Kính gửi: BCH Công đoàn, bộ phận kế toán, thủ quỹ Công đoàn
Thực hiện chương trình hoạt động của UBKT CĐCS Trường THPT Sốp Cộp năm
học 2017-2018. Quyết Nhằm đánh giá đúng thực tiễn hoạt động của BCH CĐCS và rút
kinh nghiệm về những mặt tồn tại trong quá trình hoạt động của BCH CĐCS, UBKT
CĐCS xây dựng kế hoạch kiểm tra côgn tác tài chính của BCH – CĐCS với nội dung như
sau :
I.Nội dung kiểm tra :
2. Kiểm tra việc quản lý thu chi kinh phí công đoàn năm 2017
3. Các loại qui chế, hồ sơ sổ sách theo qui định của CĐGD ngành.
II. Thành phần đoàn kiểm tra :
- Đ/c : Nguyễn Thị Lam Giang: Chủ nhiệm UBKT CĐCS

- Đ/c : Lò Thị Thoa : UV UBKT CĐCS
- Đ/c : Nguyễn Thị Huyền : UV UBKT CĐCS
III. Thời gian, địa điểm kiểm tra :
- Thời gian làm việc 02 ngày từ ngày 02/01/2018 đến 03/1/2018.
- Mốc thời gian kiểm tra: Năm 2017
- Địa điểm: Tại văn phòng CĐCS.
IV. Trình tự các bước tiến hành kiểm tra :
1 – Đ/c chủ nhiệm UBKT thông báo kế hoạch kiểm tra và nêu yêu cầu nội dung
cho cuộc kiểm tra.
2 – BCH – CĐCS cung cấp tài liệu cho UBKT (theo mục IV) .
3 – Ý kiến trao đổi của thành viên Đoàn kiểm tra và ý kiến của BCH – CĐCS.
4 – Tổng hợp ý kiến và kết luận kiểm tra.
Nhận được kế hoạch này, đề nghị bộ phận kế toán, thủ quỹ BCH CĐCS Trường
THPT Sốp Cộp chuẩn bị nội dung báo cáo tổ kiểm tra. Yêu cầu các đ/c UV UBKT CĐCS
xắp xếp thời gian tham dự để đợt kiểm tra đạt kết quả tốt.
TM. UBKT CĐCS
Nơi nhận:
Chủ nhiệm
- Như kính gửi; (T/hiện)
- Lưu VP.


CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
CÔNG ĐOÀN T. THPT SỐP CỘP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-THPT SC

Sốp Cộp, ngày 3 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra tài chính Công đoàn cơ sở cùng cấp
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THPT SỐP CỘP
Căn cứ Luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành khoá VII, Kế hoạch hoạt động Công
đoàn năm học 2017 -2018 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm UBKT Công đoàn CS THPT Sốp Cộp;
QUYẾT ĐỊNH


Điều 1.Thành lập tổ kiểm tra tài chính năm 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Lam Giang - Chủ nhiệm UBKT CĐ CS
2. Các Ủy viên:
- Bà Lò Thị Thoa - Uỷ viên UBKT – thư ký
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Uỷ viên UBKT Công đoàn
Điều 2. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra tài chính CĐ CS năm
2017
- Thời gian làm việc: Từ ngày 02/01/2017 đến hết ngày 03/01/2017.
Điều 3. UBKT CĐ CS, bộ phận kế toán, thủ quỹ CĐ CS trường và các ông (bà)có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3; (T/hiện)
- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Phương


CÔNG ĐOÀN T. THPT SỐP CỘP
UBKT CÔNG ĐOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sốp Cộp, ngày 03 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM TRA TIỀN MẶT
Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2017 phòng làm việc Công đoàn cơ sở.
Tiến hành kiểm tra tiền mặt của CĐ CS trường THPT Sốp Cộp
1/ Thành phần tham dự:
2/ Số tiền thực có tại quỹ:
a) Tiền mặt( đồng Việt Nam)
Loại tiền
Số tờ
500.000đ
200.000đ
100.000đ
50.000đ
20.000đ
10.000đ
5.000đ
2.000đ
1.000đ
500đ
200đ
Cộng

Thành tiền

Ghi chú( tiền rách)

* Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/ Số tiền thể hiện trên sổ kế toán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/ Kết luận:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biên bản kết thúc lúc . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
Người lập biên bản
Đại diện BCH
TM. Tổ kiểm tra
Kế toán

Thủ quỹ

CÔNG ĐOÀN T. THPT SỐP CỘP
UBKT CÔNG ĐOÀN

Số: 01/KL-UBKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sốp Cộp, ngày 25 tháng 12 năm 2017

KẾT LUẬN KIỂM TRA
Về công tác tài chính công đoàn cơ sở năm 2017


Thực hiện Quyết định số: /QĐ- CĐ ngày 25/ 12 /2017 của Ban Chấp Hành công
đoàn trường THPT Sốp Cộp về việc thành lập tổ kiểm tra và Thông báo số: /TB-CĐ
ngày 25 / 12 /2017 của Ủy ban Kiểm tra về việc kiểm tra côgn tác tài chính công đoàn
năm 2017
1. Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Lam Giang - Chủ nhiệm UBKT CĐ CS
2. Các Ủy viên:
- Bà Lò Thị Thoa - Uỷ viên UBKT – thư ký
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Uỷ viên UBKT Công đoàn
Tổ đã tiến hành kiểm tra từ ngày 02 / 01 /2018 theo nội dung thông báo số:
01/TB-UBKT ngày 25 / 12 /2017 của Ủy ban Kiểm tra.
Căn cứ Biên bản làm việc giữa tổ kiểm tra và BCH Công đoàn lập ngày 03 /
01/2017 Tổ kiểm tra kết luận như sau:
Năm 2017 Công đoàn cơ sở dục thực hiện lập dự toán, thu, chi và quyết toán đúng
theo phân cấp của LĐLĐ tỉnh. Ghi nhận những ưu điểm và hạn chế như sau:
* Ưu điểm:
* Quỹ Công đoàn:
- Có xây dựng các quy chế liên quan đến công tác tài chính Công đoàn theo chỉ đạo của
LĐLĐ tỉnh; có mở sổ quỹ tiền mặt, sổ theo dõi thu-chi, sổ thu kinh phí Công đoàn theo
quy định; chứng từ thu, chi rõ ràng, đầy đủ, họp lệ; chấp hành báo cáo quyết toán đúng
quy định.
- Kết quả: thu đoàn phí Công đoàn (1%) 1.375.307.711 đồng đạt 106,03%; CÔng đoàn
cấp trên cấp:

Trong chi phong trào: phụ cấp BCH, UBKT, kế toán, thủ quỹ chiếm 42,95%; khen
thưởng chiếm 25,51%; tuyên truyền, tập huấn chiếm 16,91%; tổ chức phong trào chiếm
11,89%; thăm hỏi, hỗ trợ chiếm 2,74%.
- Chi quản lý hành chính:
- Kiểm quỹ tiền mặt tại thời điểm kiểm tra số tiền tồn quỹ .... đồng khớp, đúng với sổ
sách
* Hạn chế:
- Cần có sự thống nhất trong việc in sổ của CĐCS.


- Duyệt quyết toán của CĐCS khi xuất toán hoặc điều chỉnh mục phải nêu rõ trong báo
cáo quyết toán và điều chỉnh trên sổ
4. KẾT LUẬN.
Công đoàn Ngành Giáo dục thực hiện đúng nguyên tắc tài chính và các quy định về tài
chính hiện hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chỉ đạo về công tác tài chính
của BTV Liên đoàn Lao động tỉnh.
Trên đây là kết luận của tổ kiểm tra về quản lý và sử dụng nguồn tài chính của
Công đoàn trường THPT Sốp Cộp
Nơi nhận:
- BTV(BCH) CĐ( thực hiện)
- Các thành viên trong đoàn
- Lưu VP, UBKT

CÔNG ĐOÀN T. THPT SỐP CỘP
UBKT CÔNG ĐOÀN
Số: 01/QĐ-UBKT

TM. TỔ KIỂM TRA

Tổ trưởng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sốp Cộp, ngày 25 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐỒNG CẤP NĂM 2017
Kính gửi: BCH Công đoàn, bộ phận kế toán, thủ quỹ Công đoàn
Thực hiện chương trình hoạt động của UBKT CĐCS Trường THPT Sốp Cộp năm
học 2017-2018. Quyết Nhằm đánh giá đúng thực tiễn hoạt động của BCH CĐCS và rút
kinh nghiệm về những mặt tồn tại trong quá trình hoạt động của BCH CĐCS, UBKT
CĐCS xây dựng kế hoạch kiểm tra côgn tác tài chính của BCH – CĐCS với nội dung như
sau :
I.Nội dung kiểm tra :
2. Kiểm tra việc quản lý thu chi kinh phí công đoàn năm 2017
3. Các loại qui chế, hồ sơ sổ sách theo qui định của CĐGD ngành.
II. Thành phần đoàn kiểm tra :
- Đ/c : Nguyễn Thị Lam Giang: Chủ nhiệm UBKT CĐCS
- Đ/c : Lò Thị Thoa : UV UBKT CĐCS
- Đ/c : Nguyễn Thị Huyền : UV UBKT CĐCS
III. Thời gian, địa điểm kiểm tra :
- Thời gian làm việc 02 ngày từ ngày 02/01/2018 đến 03/1/2018.
- Mốc thời gian kiểm tra: Năm 2017


- Địa điểm: Tại văn phòng CĐCS.
IV. Trình tự các bước tiến hành kiểm tra :
1 – Đ/c chủ nhiệm UBKT thông báo kế hoạch kiểm tra và nêu yêu cầu nội dung
cho cuộc kiểm tra.
2 – BCH – CĐCS cung cấp tài liệu cho UBKT (theo mục IV) .
3 – Ý kiến trao đổi của thành viên Đoàn kiểm tra và ý kiến của BCH – CĐCS.
4 – Tổng hợp ý kiến và kết luận kiểm tra.
Nhận được kế hoạch này, đề nghị bộ phận kế toán, thủ quỹ BCH CĐCS Trường
THPT Sốp Cộp chuẩn bị nội dung báo cáo tổ kiểm tra. Yêu cầu các đ/c UV UBKT CĐCS
xắp xếp thời gian tham dự để đợt kiểm tra đạt kết quả tốt.
TM. UBKT CĐCS
Nơi nhận:
Chủ nhiệm
- Như kính gửi; (T/hiện)
- Lưu VP.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
CÔNG ĐOÀN T. THPT SỐP CỘP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-THPT SC

Sốp Cộp, ngày 3 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra tài chính Công đoàn cơ sở cùng cấp
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THPT SỐP CỘP
Căn cứ Luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành khoá VII, Kế hoạch hoạt động Công
đoàn năm học 2017 -2018 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm UBKT Công đoàn CS THPT Sốp Cộp;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.Thành lập tổ kiểm tra tài chính năm 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Lam Giang - Chủ nhiệm UBKT CĐ CS
2. Các Ủy viên:
- Bà Lò Thị Thoa - Uỷ viên UBKT – thư ký


- Bà Nguyễn Thị Huyền - Uỷ viên UBKT Công đoàn
Điều 2. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra tài chính CĐ CS năm
2017
- Thời gian làm việc: Từ ngày 02/01/2017 đến hết ngày 03/01/2017.
Điều 3. UBKT CĐ CS, bộ phận kế toán, thủ quỹ CĐ CS trường và các ông (bà)có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 3; (T/hiện)
- Lưu VP.

Nguyễn Thanh Phương

CÔNG ĐOÀN T. THPT SỐP CỘP
UBKT CÔNG ĐOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sốp Cộp, ngày 03 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM TRA TIỀN MẶT
Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2017 phòng làm việc Công đoàn cơ sở.
Tiến hành kiểm tra tiền mặt của CĐ CS trường THPT Sốp Cộp
1/ Thành phần tham dự:
2/ Số tiền thực có tại quỹ:
a) Tiền mặt( đồng Việt Nam)
Loại tiền
Số tờ
500.000đ
200.000đ
100.000đ
50.000đ
20.000đ
10.000đ
5.000đ
2.000đ
1.000đ
500đ
200đ
Cộng

Thành tiền

Ghi chú( tiền rách)

* Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3/ Số tiền thể hiện trên sổ kế toán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/ Kết luận:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biên bản kết thúc lúc . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
Người lập biên bản
Đại diện BCH
TM. Tổ kiểm tra
Kế toán

Thủ quỹ

CÔNG ĐOÀN T. THPT SỐP CỘP
UBKT CÔNG ĐOÀN

Số: 01/KL-UBKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sốp Cộp, ngày 25 tháng 12 năm 2017

KẾT LUẬN KIỂM TRA
Về công tác tài chính công đoàn cơ sở năm 2017
Thực hiện Quyết định số: /QĐ- CĐ ngày 25/ 12 /2017 của Ban Chấp Hành công
đoàn trường THPT Sốp Cộp về việc thành lập tổ kiểm tra và Thông báo số: /TB-CĐ
ngày 25 / 12 /2017 của Ủy ban Kiểm tra về việc kiểm tra côgn tác tài chính công đoàn
năm 2017
1. Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Lam Giang - Chủ nhiệm UBKT CĐ CS
2. Các Ủy viên:
- Bà Lò Thị Thoa - Uỷ viên UBKT – thư ký
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Uỷ viên UBKT Công đoàn
Tổ đã tiến hành kiểm tra từ ngày 02 / 01 /2018 theo nội dung thông báo số:
01/TB-UBKT ngày 25 / 12 /2017 của Ủy ban Kiểm tra.
Căn cứ Biên bản làm việc giữa tổ kiểm tra và BCH Công đoàn lập ngày 03 /
01/2017 Tổ kiểm tra kết luận như sau:
Năm 2017 Công đoàn cơ sở dục thực hiện lập dự toán, thu, chi và quyết toán đúng
theo phân cấp của LĐLĐ tỉnh. Ghi nhận những ưu điểm và hạn chế như sau:
* Ưu điểm:
* Quỹ Công đoàn:
- Có xây dựng các quy chế liên quan đến công tác tài chính Công đoàn theo chỉ đạo của
LĐLĐ tỉnh; có mở sổ quỹ tiền mặt, sổ theo dõi thu-chi, sổ thu kinh phí Công đoàn theo
quy định; chứng từ thu, chi rõ ràng, đầy đủ, họp lệ; chấp hành báo cáo quyết toán đúng
quy định.


- Kết quả: thu đoàn phí Công đoàn (1%) 1.375.307.711 đồng đạt 106,03%; CÔng đoàn
cấp trên cấp:

Trong chi phong trào: phụ cấp BCH, UBKT, kế toán, thủ quỹ chiếm 42,95%; khen
thưởng chiếm 25,51%; tuyên truyền, tập huấn chiếm 16,91%; tổ chức phong trào chiếm
11,89%; thăm hỏi, hỗ trợ chiếm 2,74%.
- Chi quản lý hành chính:
- Kiểm quỹ tiền mặt tại thời điểm kiểm tra số tiền tồn quỹ .... đồng khớp, đúng với sổ
sách
* Hạn chế:
- Cần có sự thống nhất trong việc in sổ của CĐCS.
- Duyệt quyết toán của CĐCS khi xuất toán hoặc điều chỉnh mục phải nêu rõ trong báo
cáo quyết toán và điều chỉnh trên sổ
4. KẾT LUẬN.
Công đoàn Ngành Giáo dục thực hiện đúng nguyên tắc tài chính và các quy định về tài
chính hiện hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chỉ đạo về công tác tài chính
của BTV Liên đoàn Lao động tỉnh.
Trên đây là kết luận của tổ kiểm tra về quản lý và sử dụng nguồn tài chính của
Công đoàn trường THPT Sốp Cộp
Nơi nhận:
- BTV(BCH) CĐ( thực hiện)
- Các thành viên trong đoàn
- Lưu VP, UBKT

CÔNG ĐOÀN T. THPT SỐP CỘP
UBKT CÔNG ĐOÀN
Số: 01/QĐ-UBKT

TM. TỔ KIỂM TRA

Tổ trưởng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sốp Cộp, ngày 25 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐỒNG CẤP NĂM 2017
Kính gửi: BCH Công đoàn, bộ phận kế toán, thủ quỹ Công đoàn


Thực hiện chương trình hoạt động của UBKT CĐCS Trường THPT Sốp Cộp năm
học 2017-2018. Quyết Nhằm đánh giá đúng thực tiễn hoạt động của BCH CĐCS và rút
kinh nghiệm về những mặt tồn tại trong quá trình hoạt động của BCH CĐCS, UBKT
CĐCS xây dựng kế hoạch kiểm tra côgn tác tài chính của BCH – CĐCS với nội dung như
sau :
I.Nội dung kiểm tra :
2. Kiểm tra việc quản lý thu chi kinh phí công đoàn năm 2017
3. Các loại qui chế, hồ sơ sổ sách theo qui định của CĐGD ngành.
II. Thành phần đoàn kiểm tra :
- Đ/c : Nguyễn Thị Lam Giang: Chủ nhiệm UBKT CĐCS
- Đ/c : Lò Thị Thoa : UV UBKT CĐCS
- Đ/c : Nguyễn Thị Huyền : UV UBKT CĐCS
III. Thời gian, địa điểm kiểm tra :
- Thời gian làm việc 02 ngày từ ngày 02/01/2018 đến 03/1/2018.
- Mốc thời gian kiểm tra: Năm 2017
- Địa điểm: Tại văn phòng CĐCS.
IV. Trình tự các bước tiến hành kiểm tra :
1 – Đ/c chủ nhiệm UBKT thông báo kế hoạch kiểm tra và nêu yêu cầu nội dung
cho cuộc kiểm tra.
2 – BCH – CĐCS cung cấp tài liệu cho UBKT (theo mục IV) .
3 – Ý kiến trao đổi của thành viên Đoàn kiểm tra và ý kiến của BCH – CĐCS.
4 – Tổng hợp ý kiến và kết luận kiểm tra.
Nhận được kế hoạch này, đề nghị bộ phận kế toán, thủ quỹ BCH CĐCS Trường
THPT Sốp Cộp chuẩn bị nội dung báo cáo tổ kiểm tra. Yêu cầu các đ/c UV UBKT CĐCS
xắp xếp thời gian tham dự để đợt kiểm tra đạt kết quả tốt.
TM. UBKT CĐCS
Nơi nhận:
Chủ nhiệm
- Như kính gửi; (T/hiện)
- Lưu VP.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
CÔNG ĐOÀN T. THPT SỐP CỘP
Số: /QĐ-THPT SC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sốp Cộp, ngày 3 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra tài chính Công đoàn cơ sở cùng cấp


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THPT SỐP CỘP
Căn cứ Luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành khoá VII, Kế hoạch hoạt động Công
đoàn năm học 2017 -2018 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm UBKT Công đoàn CS THPT Sốp Cộp;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.Thành lập tổ kiểm tra tài chính năm 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Lam Giang - Chủ nhiệm UBKT CĐ CS
2. Các Ủy viên:
- Bà Lò Thị Thoa - Uỷ viên UBKT – thư ký
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Uỷ viên UBKT Công đoàn
Điều 2. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra tài chính CĐ CS năm
2017
- Thời gian làm việc: Từ ngày 02/01/2017 đến hết ngày 03/01/2017.
Điều 3. UBKT CĐ CS, bộ phận kế toán, thủ quỹ CĐ CS trường và các ông (bà)có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 3; (T/hiện)
- Lưu VP.

Nguyễn Thanh Phương

CÔNG ĐOÀN T. THPT SỐP CỘP
UBKT CÔNG ĐOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sốp Cộp, ngày 03 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM TRA TIỀN MẶT
Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2017 phòng làm việc Công đoàn cơ sở.
Tiến hành kiểm tra tiền mặt của CĐ CS trường THPT Sốp Cộp
1/ Thành phần tham dự:
2/ Số tiền thực có tại quỹ:
a) Tiền mặt( đồng Việt Nam)
Loại tiền
Số tờ

Thành tiền

Ghi chú( tiền rách)


500.000đ
200.000đ
100.000đ
50.000đ
20.000đ
10.000đ
5.000đ
2.000đ
1.000đ
500đ
200đ
Cộng
* Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/ Số tiền thể hiện trên sổ kế toán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/ Kết luận:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biên bản kết thúc lúc . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
Người lập biên bản
Đại diện BCH
TM. Tổ kiểm tra
Kế toán

Thủ quỹ

CÔNG ĐOÀN T. THPT SỐP CỘP
UBKT CÔNG ĐOÀN

Số: 01/KL-UBKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sốp Cộp, ngày 25 tháng 12 năm 2017

KẾT LUẬN KIỂM TRA
Về công tác tài chính công đoàn cơ sở năm 2017
Thực hiện Quyết định số: /QĐ- CĐ ngày 25/ 12 /2017 của Ban Chấp Hành công
đoàn trường THPT Sốp Cộp về việc thành lập tổ kiểm tra và Thông báo số: /TB-CĐ
ngày 25 / 12 /2017 của Ủy ban Kiểm tra về việc kiểm tra côgn tác tài chính công đoàn
năm 2017
1. Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Lam Giang - Chủ nhiệm UBKT CĐ CS
2. Các Ủy viên:
- Bà Lò Thị Thoa - Uỷ viên UBKT – thư ký
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Uỷ viên UBKT Công đoàn


Tổ đã tiến hành kiểm tra từ ngày 02 / 01 /2018 theo nội dung thông báo số:
01/TB-UBKT ngày 25 / 12 /2017 của Ủy ban Kiểm tra.
Căn cứ Biên bản làm việc giữa tổ kiểm tra và BCH Công đoàn lập ngày 03 /
01/2017 Tổ kiểm tra kết luận như sau:
Năm 2017 Công đoàn cơ sở dục thực hiện lập dự toán, thu, chi và quyết toán đúng
theo phân cấp của LĐLĐ tỉnh. Ghi nhận những ưu điểm và hạn chế như sau:
* Ưu điểm:
* Quỹ Công đoàn:
- Có xây dựng các quy chế liên quan đến công tác tài chính Công đoàn theo chỉ đạo của
LĐLĐ tỉnh; có mở sổ quỹ tiền mặt, sổ theo dõi thu-chi, sổ thu kinh phí Công đoàn theo
quy định; chứng từ thu, chi rõ ràng, đầy đủ, họp lệ; chấp hành báo cáo quyết toán đúng
quy định.
- Kết quả: thu đoàn phí Công đoàn (1%) 1.375.307.711 đồng đạt 106,03%; CÔng đoàn
cấp trên cấp:

Trong chi phong trào: phụ cấp BCH, UBKT, kế toán, thủ quỹ chiếm 42,95%; khen
thưởng chiếm 25,51%; tuyên truyền, tập huấn chiếm 16,91%; tổ chức phong trào chiếm
11,89%; thăm hỏi, hỗ trợ chiếm 2,74%.
- Chi quản lý hành chính:
- Kiểm quỹ tiền mặt tại thời điểm kiểm tra số tiền tồn quỹ .... đồng khớp, đúng với sổ
sách
* Hạn chế:
- Cần có sự thống nhất trong việc in sổ của CĐCS.
- Duyệt quyết toán của CĐCS khi xuất toán hoặc điều chỉnh mục phải nêu rõ trong báo
cáo quyết toán và điều chỉnh trên sổ
4. KẾT LUẬN.
Công đoàn Ngành Giáo dục thực hiện đúng nguyên tắc tài chính và các quy định về tài
chính hiện hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chỉ đạo về công tác tài chính
của BTV Liên đoàn Lao động tỉnh.
Trên đây là kết luận của tổ kiểm tra về quản lý và sử dụng nguồn tài chính của
Công đoàn trường THPT Sốp Cộp
Nơi nhận:
- BTV(BCH) CĐ( thực hiện)

TM. TỔ KIỂM TRA

Tổ trưởng


- Các thành viên trong đoàn
- Lưu VP, UBKTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×