Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

Tiet 16 ôn tập về áp suất và lực đẩy ác si mét(c)(2) MOI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.69 MB, 16 trang )

BÀI TẬP
Một vật có thể tích 0,5dm3, trọng lượng riêng là
6000 N/m3. Thả vật vào trong nước có trọng lượng riêng
là 10000 N/m3.
a. Vật nổi hay chìm? Vì sao?
b. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật sau khi có
cân bằng.


HOẠT ĐỘNG NHÓM
(Thời gian: 6 phút)

* MỤC TIÊU:
Học sinh đặt thêm được câu hỏi cho bài tập.
* NHIỆM VỤ:
1. Hoạt động 1 (3 phút): Cá nhân vận dụng kiến thức
đã học đặt thêm câu hỏi.
2. Hoạt động 2 (3 phút): Thảo luận nhóm, thống nhất
câu hỏi đặt thêm và hoàn thành phiếu học tập.


NHÓM:…

PHIẾU HỌC TẬP

Bài tập: Một vật có thể tích 0,5dm3, trọng lượng
riêng là 6000 N/m3. Thả vật vào trong nước có
trọng lượng riêng là 10000 N/m3.
a. Vật nổi hay chìm? Vì sao?
b. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật sau khi
có cân bằng.


Câu hỏi đặt thêm:
1.

2.
Bắt
đầu
00:00
02:46
02:47
02:44
02:41
02:16
02:17
02:14
02:11
01:56
01:57
01:54
01:51
01:41
01:42
01:43
01:44
01:45
01:46
01:47
01:48
01:49
01:36
01:37

01:34
01:31
01:26
01:27
01:24
01:21
01:11
01:12
01:13
01:14
01:15
01:16
01:17
01:18
01:19
02:56
02:57
02:54
02:51
02:48
02:49
02:45
02:42
02:43
02:36
02:37
02:34
02:31
02:26
02:27

02:24
02:21
02:18
02:19
02:15
02:12
02:13
01:58
01:59
01:55
01:52
01:53
01:38
01:39
01:40
01:35
01:32
01:33
01:28
01:29
01:25
01:22
01:23
01:10
01:06
01:07
01:04
01:01
00:46
00:47

00:44
00:41
00:16
00:17
00:14
00:11
02:58
02:59
02:55
02:52
02:53
02:50
02:38
02:39
02:40
02:35
02:32
02:33
02:28
02:29
02:30
02:25
02:22
02:23
02:20
02:01
02:02
02:03
02:04
02:05

02:06
02:07
02:08
02:09
02:10
01:50
01:30
01:20
01:08
01:09
01:05
01:02
01:03
00:51
00:52
00:53
00:54
00:55
00:56
00:57
00:58
00:59
01:00
00:48
00:49
00:45
00:42
00:43
00:31
00:32

00:33
00:34
00:35
00:36
00:37
00:38
00:39
00:40
00:21
00:22
00:23
00:24
00:25
00:26
00:27
00:28
00:29
00:18
00:19
00:15
00:12
00:13
00:10
00:06
00:07
00:04
00:01
03:00
02:00
00:50

00:30
00:20
00:08
00:09
00:05
00:02
00:03

Bắt
đầu
00:00
02:46
02:47
02:44
02:41
02:16
02:17
02:14
02:11
01:56
01:57
01:54
01:51
01:41
01:42
01:43
01:44
01:45
01:46
01:47

01:48
01:49
01:36
01:37
01:34
01:31
01:26
01:27
01:24
01:21
01:11
01:12
01:13
01:14
01:15
01:16
01:17
01:18
01:19
02:51
02:52
02:53
02:54
02:55
02:56
02:57
02:58
02:59
02:48
02:49

02:45
02:42
02:43
02:31
02:32
02:33
02:34
02:35
02:36
02:37
02:38
02:39
02:40
02:21
02:22
02:23
02:24
02:25
02:26
02:27
02:28
02:29
02:18
02:19
02:15
02:12
02:13
02:10
02:06
02:07

02:04
02:01
01:58
01:59
01:55
01:52
01:53
01:50
01:38
01:39
01:40
01:35
01:32
01:33
01:28
01:29
01:30
01:25
01:22
01:23
01:20
01:01
01:02
01:03
01:04
01:05
01:06
01:07
01:08
01:09

01:10
00:56
00:57
00:54
00:51
00:41
00:42
00:43
00:44
00:45
00:46
00:47
00:48
00:49
00:36
00:37
00:34
00:31
00:26
00:27
00:24
00:21
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18

00:19
03:00
02:50
02:30
02:20
02:08
02:09
02:05
02:02
02:03
02:00
00:58
00:59
01:00
00:55
00:52
00:53
00:50
00:38
00:39
00:40
00:35
00:32
00:33
00:28
00:29
00:30
00:25
00:22
00:23

00:20
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10


BỨC TRANH BÍ ẨN
Cả lớp chia làm 2 đội chơi.
Có 8 mảnh ghép tương ứng với 7 câu hỏi và 1 mảnh
ghép may mắn.
Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm.
Nếu trả lời sai, quyền trả lời thuộc về đội bạn. Nếu đội
bạn trả lời đúng được nửa số điểm của câu hỏi.
Đội có số điểm cao hơn sẽ chiến thắng.


7

8

1
2


6
5

4

3


Câu 1: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào
áp suất của người tác dụng lên mặt sàn lớn nhất?
A. Người đứng bằng hai
B.chân.
Người ngồi trên sàn.
C. Người nằm trên sàn.
D. Người đứng co một chân.

10
5
9
6
4
2
7
8
3
1

Rất tiếc!
tốt !
Rất

BạnBạn
trả sai
lời rồi
đúng.

Hết giờ


Câu 2: Vì sao lòng đỏ quả trứng vẫn giữ được hình
cầu khi ở trong nước biển?

10
5
6
7
8
9
1
2
3
4

Hết giờ


Câu 3: Một thùng đựng đầy nước cao 80cm. Áp
suất tại điểm A ở cách đáy thùng 20cm là bao
nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là
10 000 N/m3.
!

g
n
!

c
ế
m
i
t
c
t
ú

h
CR
.
g
n
ú
.
i
đ

i
r

l
a
BạnBđạãn tđrảã s
A. 6 000 N/m2

B. 8 000 N/m2
C. 2 000 N/m2
D. 60 000 N/m2

20 cm

10
9
4
5
6
2
7
8
3
1

Hết giờ

.A

80
cm


Mảnh ghép may mắn đã
mang lại cho đội của bạn
10 điểm
Xin chúc mừng!Câu 5: Khi ta vắt chanh vào một cốc
nước, hạt chanh chìm xuống. Làm
cách nào cho hạt chanh trong cốc nổi
lên để vớt ra dễ dàng? Hãy giải thích?

10
6
7
8
3
4
1
5
2
9

Hết giờ


Câu 6: Quan sát hiện tượng xảy ra với nước trong đĩa.
Giải thích hiện tượng.

10
5
6
7
8
9
1

2
3
4

Hết giờ


Câu 7: Hai quả cầu có thể tích bằng nhau, một
quả được làm bằng đồng, một quả được làm
bằng sắt, chúng cùng được nhúng chìm trong
dầu. Quả nào chịu lực đẩy Ácsimét lớn hơn?
A. Quả cầu đồng.
Rất tốt!
Rất tiếc!
B. Quả cầu thép.
Bạn trả lời
Bạn đã sai rồi
đúng rồi.
C. Không so sánh được.
D. Lực đẩy Ácsimét tác dụng
lên hai quả cầu bằng nhau.

10
9
4
5
6
2
7
8

3
1

Hết giờ

Cu

Fe


Câu 8: Người thợ lặn đã làm thế nào để bóp quả bóng
dễ dàng hơn? Tại sao lại làm như vậy?

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hết giờ


• Cho các dụng cụ sau: ống hút
nhựa, dây chun, chai nước, ghim.- Học: + Ôn tập theo hệ thống kiến thức chương I.
+ Ôn lại các dạng bài tập.
- Làm:+ Hoàn thành các câu hỏi đặt thêm.
- Chuẩn bị: Thi học kỳ I theo lịch.


NHÓM:…

PHIẾU HỌC TẬP

Câu hỏi đặt thêm:×