Tải bản đầy đủ

1 bia LATS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA SINH HỌC


NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY
LUẬN ÁN TIẾN SĨ
(Căn cứ theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Biên soạn và cập nhật: 2007 - 2013

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Người biên soạn: TS. Tống Xuân Tám

TP. HỒ CHÍ MINH - 2013


Mẫu bìa ngoài

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH



(Font chữ: Times New Roman; Size chữ: 14; Chữ in hoa; Đậm (Bold);
Căn lề giữa (Alignment: Center) )

HỌ VÀ TÊN NGHIÊN CỨU SINH
(Font chữ: Times New Roman; Size chữ: 14; Chữ in hoa; Đậm (Bold);
Căn lề giữa (Alignment: Center) )

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ
(Font chữ: Arial; Size chữ: 24;
Chữ in hoa; Đậm (Bold); Căn lề giữa (Alignment: Center) )

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC
(Font chữ: Times New Roman; Size chữ: 14; Chữ in hoa; Đậm (Bold);
Căn lề giữa (Alignment: Center) )

TP. HỒ CHÍ MINH - …….(Năm)
(Font chữ: Times New Roman; Size chữ: 14; Chữ in hoa; Đậm (Bold);
Căn lề giữa (Alignment: Center); Dấu phẩy; Ghi năm vào chỗ……)


Mẫu bìa ngoài

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH


NGUYỄN VĂN A

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI,
ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ TÌNH HÌNH
NGUỒN LỢI CÁ Ở LƯU VỰC
SÔNG SÀI GÒN

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC

TP. HỒ CHÍ MINH - 2013Mẫu bìa trong

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH


(Font chữ: Times New Roman; Size chữ: 14; Chữ in hoa; Đậm (Bold);
Căn lề giữa (Alignment: Center) )

HỌ VÀ TÊN NGHIÊN CỨU SINH
(Font chữ: Times New Roman; Size chữ: 14; Chữ in hoa; Đậm (Bold);
Căn lề giữa (Alignment: Center) )

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ
(Font chữ: Arial; Size chữ: 24;
Chữ in hoa; Đậm (Bold); Căn lề giữa (Alignment: Center) )

Chuyên ngành: …………
Mã số: …………..

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC
(Font chữ: Times New Roman; Size chữ: 14; Chữ in hoa; Đậm (Bold);
Căn lề giữa (Alignment: Center) )

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. Nguyễn Hữu Dực
(Font chữ: Times New Roman; Size chữ: 14; Chữ in hoa-dòng trên;
Chữ in thường-dòng dưới; Đậm (Bold); Căn lề như mẫu trên)

TP. HỒ CHÍ MINH - …….(Năm)
(Font chữ: Times New Roman; Size chữ: 14; Chữ in hoa; Đậm (Bold);
Căn lề giữa (Alignment: Center); Dấu phẩy; Ghi năm vào chỗ……)


Mẫu bìa trong

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH


NGUYỄN VĂN A

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI,
ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ TÌNH HÌNH
NGUỒN LỢI CÁ Ở LƯU VỰC
SÔNG SÀI GÒN
Chuyên ngành: Động vật học
Mã số: 62 42 10 01

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. Nguyễn Hữu Dực

TP. HỒ CHÍ MINH - 2013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×