Tải bản đầy đủ

04 đề THI LUẬT LAO ĐỘNG

Mã tài liệu: 09LLĐ

Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 01
Câu 1. Nhận định
1. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi người lao
động đồng ý.
2. Người đủ 18 tuổi trở lên mới được giao kết hợp đồng lao động.
3. Người lao động chỉ được xử lý kỷ luật người lao động khi còn thời hiệu.
4. Mỗi tuần, người lao động phải được nghỉ ít nhất một ngày cố định.
Câu 2. Phân tích điều kiện để người sử dụng lao động được xử lý kỷ luật người lao động.
Câu 3. Bài tập
Ngày 01/6/2004, ông T ký hợp đồng la động xác định thời hạn với Công ty TNHH Thành
Nguyên. Ngày 01/8/2007, Công ty Thành Nguyên sáp nhập vào Công ty Thành Đạt, sau khi
sáp nhập, Công ty Thành Đạt vẫn muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với ông T.
Ngày 15/9/2018, Công ty Thành Đạt ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông T vì
hợp đồng lao động đã hết và Công ty không có nhu cầu sử dụng ông T nữa.
Ông T cho rằng Công ty đã chấm dứt hợp đồng trái pháp luật nên yêu cầu Công ty phải nhận

ông trở lại làm việc, nếu không phải bồi thường cho ông 4 tháng tiền lương và trả trợ cấp
mất việc làm cho ông tính từ ngày 01/6/2004 đến khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Công ty Thành Đạt cho rằng công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, do đó
không nhận ông T trở lại làm việc mà chỉ đồng ý trả trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian
ông T làm việc cho Thành Đạt.
1. Ông T có thể liên hệ đến chủ thể nào để yêu cầu giải quyết tranh chấp trên?
2. Giả sử ông T đồng ý nghỉ việc từ ngày 15/10/2018, hãy giải quyết các quyền lợi mà
ông T có thể được hưởng? Biết rằng: Ông T tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày
01/01/2009. Tiền lương của ông T từ ngày 01/01/2017 đến khi chấm dứt hợp đồng lao động
là 14.000.000 đồng/tháng.

1


Mã tài liệu: 09LLĐ

Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 02
Câu 1. (4 điểm) Công ty X được thành lập năm 2008, có trụ sở tại Tp.HCM. Hiện Công ty
này đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản với quy mô trên 30 người lao động.
Anh/Chị hãy cho biết các nhận định sau đây liên quan đến quan hệ lao động của Công ty X
là đúng hay sai? Tại sao?
1. Công ty X không có quyền xử lý kỷ luật đối với người lao động cao tuổi.
2. Khi hết hạn hợp đồng lao động, Công ty X không phải trả trợ cấp thôi việc cho người
lao động.
3. Tiền lương tháng 11/2019 của người lao động đang làm việc cho công ty X ít nhất
phải bằng mức lương tối thiểu vùng và cộng thêm tối thiểu 7% của mức lương tối thiểu vùng
đó.
4. Công ty X chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở cho nên Công ty này không thể
ban hành thỏa ước lao động tập thể.
Câu 2. (2 điểm) Hãy phân tích những điểm khác biệt cơ bản giữa hợp đồng đào tạo và hợp
đồng thử việc.
Câu 3 (4 điểm) Bà Lan được Công ty Y nhận vào làm việc theo hợp đồng lao động 06 tháng
ký ngày 10/7/2018. Theo thỏa thuận trong hợp đồng này, mức lương của bà Lan là
5.300.000 đồng/tháng, mỗi tháng làm việc 26 ngày và được nghỉ hàng tuần ngày chủ nhật.
Ngày 20/8/2019, trong quá trình làm việc, do không tuân thủ quy trình làm việc cho nên bà
Làn đã làm hư hỏng dụng cụ làm việc được Công ty giao cho và mức độ thiệt hại là hơn 2


lần mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Căn cứ hành vi vi phạm này và sau khi tham khảo ý
kiến của đại diện tổ chức công đoàn, Công ty Y đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng
lao động, cho bà Lan thôi việc kể từ ngày 01/9/2019; đồng thời không thanh toán tiền lương
tháng 7/2019 và tháng 8/2019.
1. Theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam, để áp dụng trách nhiệm vật chất do
bà Lan làm hư hỏng dụng cụ như đã trình bày, Công ty Y phải thực hiện trình tự, thủ tục như
thế nào?
2. Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty Y là đúng hay trái pháp luật?
3. Hãy xác định số ngày nghỉ hằng năm của năm 2019 mà bà Lan có được và tiền lương
của những ngày nghỉ hàng năm đó.
Biết rằng: Ngoài mức lương như trên, bà Lan còn được nhận tiền ăn trưa 200.000
đồng/tháng, tiền phụ cấp độc hại 300.000 đồng/tháng; Năm 2018, bà Lan đã nghỉ hết ngày
nghỉ hằng năm, năm 2019 bà Lan chưa được nghỉ bất kỳ ngày nghỉ hằng năm nào; bà Lan và
Công ty chỉ giao kết một hợp đồng lao động ngày 10/7/2018.
2


Mã tài liệu: 09LLĐ

Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 03
Câu 1. Nhận định
1. Doanh nghiệp có chi nhánh hoạt động trên địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác với
nơi có trụ sở chính thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.
2. Tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cấp cơ sở không có thẩm quyền thương lượng tập
thể tại doanh nghiệp.
3. Người sử dụng lao động chỉ được thử việc một lần với một công việc.
4. Người sử dụng lao động không xử lý kỷ luật đối với người lao động thực hiện hành vi vi
phạm kỷ luật lao động trong khi đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
Câu 2. Lý thuyết
Anh (Chị) hãy phân tích về trách nhiệm giải quyết việc làm của các chủ thể theo quy định
của pháp luật lao động hiện hành? Trong các trách nhiệm đó, theo anh (chị) trách nhiệm giải
quyết việc làm của chủ thể nào là quan trọng nhất?
Câu 3. Bài tập
Ông T và Công ty H (sau đây gọi tắt là Công ty) ký HĐLĐ 01 năm (từ 21/3/2016 đến
21/3/2017) chức danh Giám đốc điều hành. Mức lương 18 triệu đồng/tháng. Hơn một tháng là
việc tại Công ty ông T đã ứng số tiền 49 triệu đồng nhưng không có chứng từ đã chi vào việc gì;
ngoài ra hồ sơ cá nhân của ông T thiếu bản sao có chứng thực. Vì thế, ngày 07/5/2016, Công ty
đã tiến hành cuộc họp với ông T và ra quyết định tạm dừng công việc với ông T để yêu cầu ông
T phải bổ sung. Ngày 09/5/2016, khi đến Công ty làm việc, ông T được bà L (em của Tổng giám
đốc) thông báo trong cuộc họp rằng Công ty sẽ cho ông T nghỉ việc. Tuy nhiên, trong biển bản
cuộc họp do Công ty lập ngày 10/5/2016 không có ghi nhận nội dung này mà lại có ghi nhận nội
dung: “Ông T nói: Hôm nay giám đốc L làm ông T mất danh dự nên ông T xin nghỉ việc ngay
bây giờ và ông T sẽ hoàn trả lại đầy đủ số tiền này cho Công ty”. Biên bản có chữ ký của giám
đóc và chữ ký xác nhận của nhân viên công ty nhưng không có chữ ký của ông T. Đồng thời, tại
phiên tòa sơ thẩm, ông T không thừa nhận nội dung trên.
Ngày 10/5/2016, ông T vẫn đi làm bình thường. Ngày 12/5/2016, Công ty ban hành
Quyết định không có số về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông T do hai bên đã có sự thỏa thuận
về việc chấm dứt HĐLĐ vào ngày 09/5/2016. Không đồng ý với việc Công ty cho mình nghỉ
nên tranh chấp xảy ra.
1. Xác định loại tranh chấp và chủ thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp?
2. Việc chấm dứt hợp đồng của công ty có đúng với quy dịnh của pháp luật không?
3. Nêu hậu quả pháp lý của việc chấm dứt HĐLDnêu trên?
3


Mã tài liệu: 09LLĐ

Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 04
Câu 1. Nhận định
1. Trung tâm dịch vụ việc làm không được thu phí giới thiệu việc làm.
2. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi người lao
động đồng ý.
3. Người sử dụng lao động có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao
động, nếu không trực tiếp giao kết thì được phép ủy quyền cho người khác.
4. Khi thuê mướn lao động thông qua hợp đồng bằng văn bản, quan hệ lao động giữa
người sử dụng lao động và người lao động sẽ được điều chỉnh bởi Bộ luật Lao động 2012.
Câu 2. Bài tập
Ông Thanh và Công ty TNHH vận tải biển Minh Hải ký hợp đồng lao động số
08/2012, hợp đồng có thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/9/2012 đến ngày 31/8/2013. Ông Thanh
làm việc với chức danh chuyên môn: nhân viên. Mức lương là 4.550.000 đồng/tháng. Sau khi
hết hạn hợp đồng hai bên thỏa thuận ký HĐLĐ số 19/2013 có thời hạn 02 năm, từ ngày
01/9/2013 đến ngày 31/8/2015. Trong hợp đồng không thể hiện mức lương, tuy nhiên Công
ty Minh Hải có “Thông báo lương” số 12/TBL ngày 26/8/2015 xác định mức lương cơ bản
của ông Thanh là 5.000.000 đồng/tháng., lương thỏa thuận là 7.000.000 đồng/tháng. Trong
quá trình làm việc, ông Thanh tận tâm, tận lực cống hiến cho Công ty, hoàn thành nhiệm vụ
được giao, không bị kiểm điểm hay khiển trách. Sau khi hợp đồng lao động hết hạn, ông
Thanh vẫn tiếp tục ở lại làm việc nhưng hai bên khồn có bất kỳ thỏa thuận nào khác. Ngày
05/01/2016, Giám đốc Công ty Minh Hải gửi cho ông Thanh “Thông báo chấm dứt hợp đồng
lao động” với lý do không phù hợp với Công ty và chấm dứt HĐLĐ với ông Thanh từ ngày
19/2/2016. Sau khi nhận được thông báo chấm dứt HĐLĐ, ông Thanh tiếp tục làm việc tại
Công ty Minh Hải đến ngày 19/02/2016 thì bị buộc thôi việc.
Ngày 20/4/2016, ông Thanh nhận được Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số
04/QĐNV-16 ngày 06/02/2016. Không đồng ý với Quyết định, ông Thanh không khiếu nại
lên cơ quan nào khác và đến ngày 08/9/2016 ông Thanh nộp đơn khởi kiện ra Tòa án. Nay
ông Thanh khởi kiện yêu cầu:
1. Hủy Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 04/QĐNV-16 ngày 06/02/2016 và
buộc Công ty Minh Hải nhận ông Thanh vào làm việc trở lại.
2. Công ty Minh Hải bồi thường như sau:
a. Bồi thường 02 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật:
7.000.000 x 2 = 14.000.000 đồng.

4


Mã tài liệu: 09LLĐ

Đặng Văn Bắc

0368345396

b. Thanh toán tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 19/02/2016 cho
đến ngày xét xử sơ thẩm là ngày 20/9/2017 (19 tháng): 19 tháng x 7.000.000 = 133.000.000
đồng.
c. Thanh toán tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
với tỷ lệ 22% trên mức lương 7.000.000 đồng/tháng từ tháng 3/2016 cho đến tháng 9/2017
(19 tháng): 19 tháng x 7.000.000 x 22% = 29.260.000 đồng.
Tổng cộng Công ty Minh Hải phải bồi thường cho ông số tiền là 176.260.000 đồng.
Hỏi:
1. Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 04/QĐNV-16 ngày 06/02/2016 của Công
ty Minh Hải chấm dứt HĐLĐ với ông Thanh là đúng hay sai? Anh (Chị) hãy đưa ra những
luận cứ để giải quyết vụ việc này theo pháp luật lao động hiện hành.
2. Các yêu cầu của ông Thanh nêu trên có được Tòa án chấp nhận giải quyết hay không?
Giải thích tại sao và nêu cơ sở pháp lý.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×