Tải bản đầy đủ

Bài giảng điện tử vẽ quê hương

Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm
2019
KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu 2:
Người
1: Những
Em
trẻ hãy
tuổi
đọc
lẳng
đoạn
lặng
3nói
của
cúi
bài
đầu, đôi
Câu
chi

tiết
nào
lên
Giọng
môi
mím
quê
chặt
hương?
lộ của
rõ vẻ
thương.
tình
cảm
tha
thiết
cácđau
nhân
Cònđối
Thuyên
Đồng bùi ngùi nhớ
vật
với quêvà
hương?
đến quê hương, yên lặng nhìn nhau,
mắt rớm lệ.


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm
2019
Tập đọc

Vẽ quê
hương


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tập đọc
Vẽ
quê


hương
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
2. Luyện đọc khổ
1. Từ ngữ
Bút
thơchì xanh đỏ /
làng
Em
gọtxóm
hai đầu /
lúathử
xanh,
Em
hai màu /
Xanh
đỏ
lượntươi,
quanh
/ thắm.//
nắng lên


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tập đọc
Luyện đọcVẽ quê hương Tìm hiểu bài

Cây gạo là loài cây bóng
Sông
máng hay
gọiBắ

mát thường
có ởcòn
miền
sông
đào
là khoảng
sông dotháng
ngườ
ra hoa
vào
đào
lấy
nước
âm để
lịch,
hoa
có tưới
màuruộn
đỏ r
hoặc để thuyền
đẹp bè đi lại.

sông máng


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tập đọc
Vẽ quê hương
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Câu 1: Kể tên các cảnh vật
được miêu tả trong bài thơ?
Tre, lúa, sông
máng, trời, mây,
nhà ở, ngói mới,
trường học, cây
gạo, mặt trời, lá cờ


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tập đọc
Vẽ quê hương
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Câu 2: Cảnh vật quê hương
được
tả bằng
nhiều
màu
tre xanh,
lúa
xanh,
sông
sắc.Hãy
kể tên
những
màu
máng xanh
mát,
trời
sắc
ấy.ngắt, nhà ngói đỏ
xanh
tươi, trường học đỏ
thắm, Mặt Trời đỏ chót.


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tập đọc
Vẽ quê hương
Luyện đọc
Tìm hiểu bài

Câu 3: Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp?
Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất.
a. Vì quê hương rất đẹp.
Bài
thơnhỏ
cho
tabàibiết
điều
gì?
b.
Vì bạn
trong
thơ vẽ
rất giỏi
c. Vì bạn nhỏ yêu quê hương
c. Vì bạn nhỏ yêu quê hương
( Thảo luận nhóm đôi : 2 phút)


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tập đọc
Vẽ quê hương

Bài thơ cho ta thấy: vẻ đẹp
quê hương và tình yêu quê
hương tha thiết của bạn nhỏ.


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tập đọc
Vẽ quê hương

- Em có yêu quê hương của mình không? Vì
sao?
- Em hãy kể tên một số cảnh đẹp mà em biết


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tập đọc
Vẽ quê hương


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tập đọc

3. Học thuộc lòng
Bút chì xanh đỏ
Em gọt hai đầu
Em thử hai màu
Xanh tươi, đỏ thắm.

Vẽ quê hương
Em quay đầu đỏ
Vẽ nhà em ở
Ngói mới đỏ tươi
Trường học trên đồi

Em vẽ làng xóm

Em tô đỏ thắm

Tre xanh, lúa xanh

Cây
gạo đầu
xóm
A, nắng
lên rồi
Mặt
đỏ chót
Hoatrời
nở chói
ngời
Lá cờ Tổ quốc
Bay giữa trời xanh…

Sông máng lượn quanh
Một dòng xanh mát

Chị ơi bức tranh
Quê ta đẹp quá !


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm
2019
Tập đọc
3. Học thuộc lòng Vẽ quê hương Em quay...................
Bút chì xanh...........
Em gọt ………….....
Em thử ...................
Xanh tươi, ………..
Em vẽ ......................
Tre xanh, lúa.............
Sông máng …………...
Một dòng .....................
Trời mây bát …………
Xanh ngắt mùa.............

Vẽ nhà ……..

Ngói mới đỏ .............
Trường học ……......
Em tô đỏ ...................
Cây gạo ……….... ...
Hoa nở chói..............
A, nắng ………........
Mặt trời ...................
Chịcờ
ơi……….
bức ..........

.........
Quê ta …………...


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tập đọc
Vẽ quê hương
Bút ..........................
Em gọt ………….....
Em ...... ...................
Xanh tươi, ………..
Em....... ......................
Tre .........., lúa.............
Sông......... …………...
Một ........ .....................
Trời............ bát …………
Xanh ........... mùa.............
Xanh màu ………….…

Em quay...................
Vẽ nhà ……..............
Ngói ....... đỏ .............
Trường ....... ……......
Em ........ ...................
Cây gạo ……….... ...
Hoa ...........................
A, nắng ………........
Mặt ....... ...................
Lá cờ ………. .........
Bay ........ ..............…
Chị ............ ..........
Quê ta …………...


Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019
Tập đọc
Vẽ quê hương
• Củng cố - dặn dò

Qua bài tập đọc này các em hiểu
Cô vừa dạy các bạn bài tập đọc nào?
được điều gì?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×