Tải bản đầy đủ

TUẦN ôn tập

TUẦN ÔN TẬP
Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2019
Buổi sáng
Toán
ÔN TẬP
I. Mục tiêu: - Củng cố kĩ năng cộng các số trong phạm vi 10 000.
- Củng cố về kĩ năng giải toán có lời văn.
- GDHS yêu thích học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- HS làm theo yêu cầu của GV.
3147 + 2517
6258 + 1075
3147 + 2517
6258 + 1075
3147
6258

2714 + 1526
1048 + 6515
+ 2517
+ 1075
- Yêu cầu học sinh làm vào vở.
5664
7333
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
2714 + 1526
1048 + 6515
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
2714
1048
+ 1526
+ 6515
2440
7563
Bài 2: Bao thứ nhất đựng 1246 kg
gạo, bao thứ hai đựng nhiều hơn bao
thứ nhất 15 kg gạo. Hỏi cả hai bao
đựng bao nhiêu ki – lô – gam gạo?
- HS đọc đề bài toán.
- Hs đọc đề bài.
- Bài toán cho gì?
- Bài toán cho: Bao thứ nhất đựng 1246 kg
gạo, bao thứ hai đựng nhiều hơn bao thứ nhất
15 kg gạo.
- Bài toán hỏi gì?
- Bài toán hỏi: Cả hai bao đựng bao nhiêu ki –
lô – gam gạo?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
Bài giải:
- GV thu vở chấm
Bao thứ hai đựng số ki – lô – gam gạo là:
- Nhận xét.
1246 + 15 = 1261 (kg)
Cả hai bao đựng số ki – lô – gam là:
1246 + 1261 = 2507 (kg)
Đáp số: 2507kg.
2. Củng cố - Dặn dò:


------------------------------------------------Tiếng Việt
Chính tả: Nghe - viết : ÔNG TỔ NGHỀ THÊU (cả bài)
I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng viết chính tả : Nghe viết chính xác trình bày đúng hình thức
bài văn xuôi.
- GDHS rèn chữ viết nhanh đẹp


II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết 2 lần nội dung của bài tập 2b (12 từ).
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn nghe viết :
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài .
- Hướng dẫn chuẩn bị:
- Giáo viên đọc đoạn chính tả.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc .
- Hai em đọc lại bài, cả lớp đọc thầm
- 2 em đọc lại bài, cả lớp đọc thầm.
theo.
+ Những chữ nào trong bài viết hoa ?
- Viết hoa các chữ đầu đoạn, đầu câu và
tên riêng.
- HSđọc thầm lại bài chính tả và viết bảng - Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
con các tiếng khó.
hiện viết vào bảng con một số từ như :
lọng , chăm chú , nhập tâm... .
- Đọc cho học sinh viết vào vở
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
- Đọc lại để học sinh dò bài.
- Học sinh nghe và tự sửa lỗi bằng bút
- Chấm, chữa bài.
chì .
2. Củng cố - Dặn dò:
- Về nhà viết lại cho đúng những từ đã
- 2 em nhắc lại các yêu cầu viết chính
viết sai.
tả.
------------------------------------------------Buổi chiều:
PĐ. Toán
ÔN TẬP
I. Mục tiêu: - Củng cố kĩ năng cộng các số trong phạm vi 10 000.
- Củng cố về kĩ năng giải toán có lời văn.
- GDHS yêu thích học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- HS làm theo yêu cầu của GV.
2613 + 1417
3659 + 1075
2613 + 1417
3659 + 1075
2613
3659
2718 + 1324
1068 + 7215
+ 1417
+ 1075
- Yêu cầu học sinh làm vào vở.
4030
4634
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
2718 + 1324
1068 + 7215
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
2718
1068
+ 1324
+ 7215
4042
8283
Bài 2: Thùng thứ nhất đựng 1647 l
dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn
thùng thứ nhất 28 l dầu. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu lít dầu?
- HS đọc đề bài toán.
- Hs đọc đề bài.
- Bài toán cho gì?
- Bài toán cho: Thùng thứ nhất đựng 1647 l


- Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- GV thu vở chấm
- Nhận xét.

dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ
nhất 28 l dầu.
- Bài toán hỏi: Hỏi cả hai thùng đựng bao
nhiêu lít dầu?
Bài giải:
Thùng thứ hai đựng số lít dầu là:
1647 + 28 = 1675 (l)
Cả hai thùng đựng số lít dầu là:
1647 + 1675 = 3322 (l)
Đáp số: 3322 l.

2. Củng cố - Dặn dò:
------------------------------------------------Tự học
LUYỆN ĐỌC
I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS lắng nghe.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu - HS trả lời và viết vào vở.
trả lời vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.
….……………………….…………………………………………………………………
Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Buổi sáng
Toán
ÔN TẬP
I. Mục tiêu: - Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số trong phạm vi 10 000.
- Củng cố về kĩ năng giải toán có lời văn.


- GDHS yêu thích học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- HS làm theo yêu cầu của GV.
4173 - 2527
3809 - 1076
4173 - 2527
3809 - 1076
4173
3809
2714 - 922
7048 - 6015
- 2527
- 1076
- Yêu cầu học sinh làm vào vở.
1646
2733
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
2714 - 922
7048 - 6015
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
2714
7048
- 922
- 6015
1792
1033
Bài 2: Bao thứ nhất đựng 1246 kg
gạo, bao thứ hai đựng ít hơn bao thứ
nhất 18 kg gạo. Hỏi cả hai bao đựng
bao nhiêu ki – lô – gam gạo?
- HS đọc đề bài toán.
- Hs đọc đề bài.
- Bài toán cho gì?
- Bài toán cho: Bao thứ nhất đựng 1246 kg
gạo, bao thứ hai đựng ít hơn bao thứ nhất 18
kg gạo.
- Bài toán hỏi gì?
- Bài toán hỏi: Cả hai bao đựng bao nhiêu ki –
lô – gam gạo?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
Bài giải:
- GV thu vở chấm
Bao thứ hai đựng số ki – lô – gam gạo là:
- Nhận xét.
1246 - 18 = 1228 (kg)
Cả hai bao đựng số ki – lô – gam là:
1246 + 1228 = 2474 (kg)
Đáp số: 2474kg.
2. Củng cố - Dặn dò:
------------------------------------------------Tiếng Việt
Chính tả: Nghe - viết : Ê - ĐI – XƠN (cả bài)
I. Mục tiêu: - Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- GDHS rèn chữ viết, giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị:
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS


1. Hướng dẫn nghe viết:
- Hướng dẫn chuẩn bị:
- Giáo viên đọc đoạn văn.
- Hai em đọc lại, cả lớp đọc thầm.
+ Những chữ nào trong bài được viết
hoa ?
+ Tên riêng Ê - đi - xơn được viết như thế
nào ?
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả viết
bảng con các tiếng khó.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Giáo viên đọc cho học sinh viết vào vở.
- Chấm, chữa bài.
2. Củng cố - Dặn dò:
Về nhà viết lại những từ đã viết sai.

- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.
- 2 học sinh đọc lại bài, cả lớp đọc thầm.
+ Viết hoa những chữ đầu đoạn, đầu câu
và tên riêng Ê - đi - xơn.
+ Viết hoa chữ cái đầu tiên, có gạch
ngang giữa các tiếng.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
hiện viết vào bảng con một số từ như : Ê
- đi - xơn, sáng kiến ...
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.

- Ba em nhắc lại các yêu cầu khi viết
chính tả.
-------------------------------------------------

Buổi chiều
PĐ. Tiếng Việt
Nghe - Viết : MỘT NHÀ THÔNG THÁI
I. Mục tiêu: - Rèn kỉ năng viết chính tả: nghe và viết lại chính xác bài “Một nhà thông
thái“. Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- GDHS rèn chữ viết nhanh, đẹp
II. Đồ dùng dạy học:
III. Hoạt động dạy - học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn nghe viết :
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
- Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn.
- Hai học sinh đọc lại bài.
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
+ Nội dung đoạn văn nói gì?
- Hai học sinh đọc lại bài .
+ Đoạn văn nói lên: Óc sáng tạo tài ba của
+ Đoạn văn có mấy câu ?
một nhà khoa học.
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết + Đoạn văn có 4 câu.
hoa ?
+ Viết hoa những chữ đầu câu, ten riêng
+ Ta bắt đầu viết từ ô nào trong vở ?
Trương Vĩnh Ký.
- Yêu cầu đọc thầm lại bài trong sách + Bắt đầu viết cách lề 1 ô vở.
giáo khoa. nhắc học sinh nhớ cách viết - Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện
mấy chữ số trong bài .
viết vào bảng con các từ dễ nhầm lẫn và
- Hai em lên bảng viết còn học sinh cả các số như 26 ngôn ngữ , 100 bộ sách , 18
lớp lấy bảng con viết các tiếng khó.
nhà bác học...
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Giáo viên đọc ,học sinh viết bài vào vở
- Theo dõi uốn nắn cho học sinh.
- Cả lớp nghe – viết bài vào vở.
- Chấm, chữa bài.
- Học sinh soát và tự sửa lỗi bằng bút chì.


2. Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
- 2HS nhắc lại yêu cầu khi viết chính tả.
- Dặn về nhà học bài, xem trước bài mới .
------------------------------------------------Kĩ năng sống ( tiết 22 )
RÈN LUYỆN TÍNH KỈ LUẬT (tt)
………………………………………………………….………………………………
Thứ tư ngày 30 tháng 1 năm 2019
Buổi sáng
Toán
ÔN TẬP
I. Mục tiêu: - Củng cố kĩ năng cộng, trừ, nhân các số trong phạm vi 10 000.
- Củng cố về kĩ năng giải toán có lời văn.
- GDHS yêu thích học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- HS làm theo yêu cầu của GV.
4173 x 2
1076 x 5
4173 x 2
1076 x 5
4173
1076
2714 x 3
3014 x 2
x
2
x
5
- Yêu cầu học sinh làm vào vở.
8346
5380
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
2714 x 3
3014 x 2
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
2714
3014
x
3
x
2
8142
6028
Bài 2: Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch
được 1028 kg lúa, thửa ruộng thứ hai
thu hoạch được số lúa gấp 3 lần thửa
ruộng thứ nhất. Hỏi cả hai thửa ruộng
thu hoạch được bao nhiêu ki – lô –
gam lúa?
- Hs đọc đề bài.
- HS đọc đề bài toán.
- Bài toán cho: Thửa ruộng thứ nhất thu
- Bài toán cho gì?
hoạch được 1028 kg lúa, thửa ruộng thứ hai
thu hoạch được số lúa gấp 3 lần thửa ruộng
thứ nhất.
- Bài toán hỏi gì?
- Bài toán hỏi: Hỏi cả hai thửa ruộng thu
hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam lúa?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
Bài giải:
- GV thu vở chấm
Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số ki – lô
- Nhận xét.
– gam lúa là:
1028 x 3 = 3084 (kg)
Cả hai bao đựng số ki – lô – gam là:
1028 + 3084 = 4112 (kg)


Đáp số: 4112kg.
2. Củng cố - Dặn dò:
------------------------------------------------Tiếng Việt
Chính tả: Tập chép : Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU (cả bài)
I. Mục tiêu: - Tập chép đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- GDHS rèn chữ viết, giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị:
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn tập chép:
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
- Hướng dẫn chuẩn bị:
- Giáo viên đọc đoạn văn.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.
- Hai em đọc lại, cả lớp đọc thầm.
- 2 học sinh đọc lại bài, cả lớp đọc thầm.
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả viết
bảng con các tiếng khó.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Giáo viên cho học sinh viết vào vở.
- Cả lớp viết bài vào vở.
- Chấm, chữa bài.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
2. Củng cố - Dặn dò:
Về nhà viết lại những từ đã viết sai.
- Ba em nhắc lại các yêu cầu khi viết
chính tả.
…………………………………………………………..
Buổi chiều
PĐ. TOÁN
ÔN TẬP
I. Mục tiêu: - Củng cố kĩ năng cộng, trừ, nhân các số trong phạm vi 10 000.
- Củng cố về kĩ năng giải toán có lời văn.
- GDHS yêu thích học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- HS làm theo yêu cầu của GV.
1268 x 4
2617 x 3
1268 x 4
2617 x 3
1268
2617
928 x 5
4016 x 2
x
4
x
3
- Yêu cầu học sinh làm vào vở.
5072
7851
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
928 x 5
4016 x 2
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
928
4016
x
5
x
2
4640
8032


Bài 2: Thùng thứ nhất đựng 915 l dầu,
thùng thứ hai đựng số dầu gấp 3 lần
thùng thứ nhất. Hỏi thùng thứ hai
đựng nhiều hơn thùng thứ nhất bao
nhiêu lít dầu?
- HS đọc đề bài toán.
- Hs đọc đề bài.
- Bài toán cho gì?
- Bài toán cho: Thùng thứ nhất đựng 915 l
dầu, thùng thứ hai đựng số dầu gấp 3 lần
thùng thứ nhất.
- Bài toán hỏi gì?
- Bài toán hỏi: Hỏi thùng thứ hai đựng nhiều
hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
Bài giải:
- GV thu vở chấm
Thùng thứ hai đựng số lít dầu là:
- Nhận xét.
915 x 3 = 2745 (l dầu)
Cả hai bao đựng số ki – lô – gam là:
2745 - 915 = 1830 (l dầu)
Đáp số: 1830 l dầu.
2. Củng cố - Dặn dò:
------------------------------------------------L. Tiếng Việt
Chính tả: Tập chép : TRÊN ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH (cả bài)
I. Mục tiêu: - Tập chép đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- GDHS rèn chữ viết, giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị:
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn tập chép:
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
- Hướng dẫn chuẩn bị:
- Giáo viên đọc đoạn văn.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.
- Hai em đọc lại, cả lớp đọc thầm.
- 2 học sinh đọc lại bài, cả lớp đọc thầm.
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả viết
bảng con các tiếng khó.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Giáo viên cho học sinh viết vào vở.
- Cả lớp viết bài vào vở.
- Chấm, chữa bài.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
2. Củng cố - Dặn dò:
Về nhà viết lại những từ đã viết sai.
- Ba em nhắc lại các yêu cầu khi viết
chính tả.
...............................................................................……………………………………
-----------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×