Tải bản đầy đủ

Tuần 2 copy

Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
TUẦN 2:
Thứ hai ngày 3 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng
Đạo đức (tiết 2) : KÍNH YÊU BÁC HỒ (tiết 2) (Đ/C).
I. Mục tiêu: - Học sinh biết : Công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước, dân tộc.
- Biết được tình cảm của Bác đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác.
-Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
- Giáo dục HS Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II. Đồ dùng dạy học: - Các bài thơ, bài hát về Bác, tranh hoặc truyện.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: HS đọc ghi nhớ
2. Bài mới: - Giới thiệu bài:
-Hát tập thể bài “Ai yêu …nhi đồng“
Hoạt động 1: Lớp chia thành các cặp suy nhạc và lời Phong Nhã
nghĩ và trả lời các ý:

+ Em đã thực hiện được những điều nào - Cả lớp thảo luận theo nhóm đôi.
trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi - Lần lượt từng bạn trả lời với nhau về
đồng? Thực hiện như thế nào? Còn điều nào việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy của
chưa làm tốt?
bản thân và nêu những điều mà thực
+ Em dự định sẽ làm gì trong thời gian tới? hiện chưa tốt, nêu cách cố gắng ¨để
thực hiện tốt.
- 2 HS tự liên hệ trước lớp.
- Yêu cầu học sinh liên hệ theo cặp.
- Lớp bình chọn những bạn có việc làm
- Mời vài em tự liên hệ trước lớp
tốt.
- Khen những học sinh đã thực hiện tốt 5
điều Bác dạy.
Hoạt động 2:
- Đại diện các nhóm lên báo cáo.
- Lớp hoạt động nhóm trình bày giới thiệu - Lớp trao đổi nhận xét.
về những bài hát, tranh ảnh, bài ca dao,…
nói về Bác Hồ.
- Thảo luận theo nhóm:
- Các nhóm lần lượt lên trình bày hoặc
1. Các nhóm trình bày, giới thiệu những sưu giới thiệu về những sưu tầm của mình
tầm nói về Bác với thiếu niên nhi đồng?
có nội dung nói về Bác Hồ với thiếu
2. Yêu cầu lớp nhận xét về kết quả sưu tầm niên nhi đồng. Chẳng hạn như: Tranh
của các nhóm.
ảnh, bài hát, các câu ca dao.
- Lớp theo dõi nhận xét trình bày các
nhóm .
- GV đánh giá và khen những nhóm có sưu - Lớp lắng nghe
tầm tốt.
Hoạt động 3: Trò chơi “Phóng viên”
- Lần lượt từng học sinh thay nhau
- Xin bạn vui lòng cho biết Bác Hồ còn có đóng vai phóng viên hỏi bạn các câu
những tên gọi nào khác?
hỏi về cuộc đời của Bác Hồ :


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A


Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
- Quê bác ở đâu? Bác sinh vào ngày tháng - Bác Hồ sinh ngày 19 – 5 – 1890
năn nào? hãy đọc 5 điều bác dạy? Hãy kể Quê bác ở Làng Sen, xã Kim Liên
những việc làm được trong tuần qua để thể Nam Đàn Nghệ An. Bác còn có tên
hiện lòng kính yêu bác Hồ ?
khác như: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn
- Bạn hãy đọc một câu ca dao nói về Bác? Ái Quốc, Hồ Chí Minh hồi còn nhỏ tên
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khi nào? Ở là Nguyễn Sinh Cung.
đâu?
- Bác đọc “Tuyên ngôn độc lập" vào
- Kết luận chung và ghi lên bảng như sgk
ngày 2 – 9 – 1945 tại vườn hoa Ba
4. Củng cố, dặn dò:
Đình - Hà Nội.
GDHS học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.
5. Giáo viên nhận xét: đánh giá tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
.............................................................................................
Toán (tiết 6) : TRỪ SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN) ( Đ/C ) .
I. Mục tiêu: - Biết cách thực hiên phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang
hàng chục hoặc sang hàng trăm).
- Vận dụng vào giải toán có lời văn (có một phép cộng hoặc một phép trừ).
- Nâng cao HS khá, giỏi: BT 4,5.
II. Chuẩn bị :- Bảng phụ viết nội dung bài tập 3
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt độ
gc
a GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: 2 em lên bảng
- Đặt tính và tính.
2. Bài mới:
85 + 62
Hoạt động1: Hướng dẫn thực hiện phép
156 + 52
trừ: 432 – 215
- Yêu cầu học sinh đặt tính.
- Học sinh đặt tính:
- Hướng dẫn :
_ 432
+ 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng
215
7,viết 7, nhớ 1.
+ 1 thêm 1 bằng 2,3 trừ 2 bằng 1, viết1.
- Nêu cách tính
+ 4 trừ 2 bằng 2 ,viết 2.
- Một số em nhắc lại cách tính.
- Giới thiệu phép trừ: 627 – 143
- Đặt tính và tính:
- Hướng dẫn thược hiện.
_ 627
143
Hoạt động 2: Thực hành
- Vừa tính vừa nêu cách tính.
+ Bài 1(cột 1,2,3)
Bài 1 : Đọc yêu cầu:
- Làm mẫu:
_541
- Tự làm bài vào sách.
127
- Nêu yêu cầu.


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
414
- Lớp làm bảng con-3 em làm ở bảng
+ Bài 2:Tính (cột 1, 2, 3)
Bài 2 : 2 em lên bảng làm bài Lớp nhận
- Gọi 2 em lên bảng làm bài.
xét.
+ Bài 3: Hướng dẫn tóm tắt:
- Bài 3 : Đọc yêu cầu.
Hai bạn: 335 con tem.
- Tự làm bài vào vở
Lan : 128 con tem.
Số con tem Hoa sưu tầm là:
Hoa:.........con tem ?
335 – 128 = 207(con tem)
- Nhận xét
Đáp số:207 con tem.
- HD BT 4,5
- Bài tập 5: HS khá, giỏi làm
4. Củng cố, dặn dò:
..................................................................................
Tập đọc - Kể chuyện (tiết 4;5)
AI CÓ LỖI?
I. Mục tiêu: a.Tập đọc:
- Hiểu ND bài: Phải biết nhường nhị bạn, nghĩ tốt về bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm
nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn. (Trả lời được các câu hỏi SGK) Bước đầu biết
đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- HS đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lý khó đọc . Ngắt nghỉ hơi sau các dấu
chấm ,dấu phẩy và giữ các cụm từ, Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn truyện
với lời nhân vật .
b. Kể chuyện:
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.
- Biết yêu quý bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn..
*KNS: - Giao tiếp ứng xử văn hóa. Thể hiện sự cảm thông. Kiểm soát cảm xúc.
II. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ, Bảng phụ viết sẵn đoạn cần hướng dẫn
luyện đọc, ND bài
III. Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực: -Trình bày ý kiến cá nhân
- Trải nghiệm - Đóng vai
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt
ộng của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra đồ dùng của
HS, nhận xét.
- HS nghe.
3. Bài mới: Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu chủ điểm, bài học.
3.1 HDHS luyện đọc:
- HS nghe, quan sát nhận xét tranh
- GV đọc diễn cảm, tóm tắt nội dung bài.
- Cả lớp theo dõi SGK
- HD HS đọc cách đọc bài
- HS nghe
a. Đọc từng câu


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
- Đọc tiếp nối câu kết hợp luyện đọc từ, tiếng
khó HS phát âm sai: (GV ghi bảng)
- Gọi vài HS đọc lại từ tiếng khó, cả lớp đọc
- Sửa lỗi phát âm cho HS.
b. Đọc từng đoạn trước lớp
- GV treo bảng phụ lên bảng và HD HS đọc
câu văn dài trên bảng phụ – GV đọc mẫu
- Gọi một số HS đọc câu văn dài
- GV bài có mấy đoạn ?
- Gọi từng nhóm mỗi nhóm 5 HS tiếp nối
nhau đọc 5 đoạn kết hợp giải nghĩa từ.
- GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS.
- Gọi 1 HS đọc chú giải SGK
b.Đọc từng đoạn trong nhóm
- GV chia lớp 5 nhóm
- Cho HS luyện đọc trong nhóm
- Mời các nhóm cử đại diện thi đọc
- HS nhận xét – GV nhận xét khen ngợi
- Cho cả lớp đọc ĐT đoạn 1, 2 (chia đoạn đọc
theo dãy).
3.2. Tìm hiểu bài kết hợp giải nghĩa từ.
- HS đọc thầm từng đoạn thảo luận các câu
hỏi và trả lời:
+ Hai bạn nhỏ trong truyện tên gì ?
+ Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau ?

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu
- Cá nhân, đồng thanh

- HS nghe
- Cả lớp nhận xét
- HS nêu : 5 đoạn
- HS đọc tiếp nối đoạn.
- Cả lớp theo dõi SGK
- Các nhóm luyện đọc
- Cả lớp theo dõi nhận xét
- HS thi đọc ĐT, đọc cá nhân.

*KNS: -Giao tiếp ứng xử văn hóa.
Thể hiện sự cảm thông. Kiểm soát
cảm xúc.
- En-ri-cô và Cô-rét-ti.
- Cô-rét-ti vô ý chạm khuỷ tay vào
En-ri-cô....
- Lớp đọc thầm Đ3 và trả lời:
+ Vì sao En-ri-cô hối hận và muốn xin lỗi Cô- - Sau cơn giận En-ri-cô bình tĩnh lại,
rét-ti?
nghĩ là bạn ấy không cố ý....
- 1 HS đọc lại đoạn 4 lớp đọc thầm.
+ Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao?
- Tan học thấy Cô-rét-ti theo mình
En-ri-cô nghĩ là bạn định đánh.....
+ Em đoán Cô-ret-ti nghĩ gì khi chủ động làm - HS nêu ý kiến của mình
lành với bạn ? Hãy nói một, hai câu có ý nghĩ - HS đọc thầm đoạn 5 – trả lời câu
của Cô-rét-ti?
hỏi.
- Bố đã trách mắng En-ri-cô như thế nào
- Bố mắng En-ri-cô là người có lỗi.
- Theo em mỗi bạn có điểm gì đáng khen ?
- HS trả lời.
- Nội dung của bài nói lên điều gì ?
- HS nêu
- GV gắn bảng phụ ghi ND lên bảng.
- 1 HS nêu lại ND bài.
Tiết 2
3. 3. Luyện đọc lại :


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
- GV đọc mẫu toàn bài.
- GV hướng dẫn phân vai.
- GV nhận xét- ghi điểm.

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- HS chú ý nghe .
- HS đọc trong nhóm ( phân vai ) .
- 2 nhóm HS thi phân vai.
- Lớp nhận xét, bình chọn cá nhân
+ Kể chuyện:
nhóm đọc hay nhất .
- GV nêu yêu cầu :
- 1-2 HS nêu yêu cầu .
- HD HS kể từng đoạn câu chuyện theo
- HS quan sát 5 tranh minh hoạ của 5
tranh.
đoạn trên bảng .
- GV treo tranh lên bảng gợi ý :
- Quan sát tranh SGK, nêu nội dung
từng bức tranh.
- GV gọi HS kể nối tiếp.
- Tập kể trong nhóm ( nhóm TB, Y kể
từng đoạn. Nhóm KG kể theo sự sáng
tạo hay kể toàn bộ câu chuyện.
- Đại diện các nhóm kể trước lớp theo
lời của em.
- Sau mỗi lần kể lớp nhận xét về nội
- GV nhận xét .
dung , diễn đạt, cách dùng từ
4. Củng cố: - Theo em vì sao Cô – rét – ti - HS lắng nghe .
chủ động làm lành với bạn ?
- HS giơ tay chọn ý đúng và giải thích
A. Thấy mình cố ý hại bạn.
lí do.
B. En – ri –cô là bạn thân, mình không thể
để mất bình tình bạn.
C. Muốn tha thứ cho hành động sai trái của
En – ri – cô.
- GV hệ thống nội dung bài., nhận xét tiết
học.
- HS nghe.
5. Dặn dò: - Dặn HS về học bài chuẩn bị bài
sau: Cô giáo tí hon.
.............................................................................................
Buổi chiều
Tập viết (tiết 2) : ÔN CHỮ HOA Ă, Â
I. Mục tiêu: - Viết đúng chữ hoa Ă (1 dòng), Â, L (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Âu Lạc
(1 dòng) và câu ứng dụng : Ăn quả...mà trồng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.
- GDHS rèn chữ viết đúng đẹp, biết giữ vở sạch.
II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa Ă, Â, L mẫu chữ viết hoa về tên riêng Âu
Lạc trên dòng kẻ li
III. Hoạt động dạy -học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- KT bài viết ở nhà của HS
- Hai em lên bảng, cả lớp viết bảng
- Giáo viên nhận xét đánh giá
con: Vừ A Dính, anh em .


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
2. Bài mới: Giới thiệu bài
- Học sinh nhận xét.
a. Hướng dẫn viết trên bảng con:
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
a.1. Luyện viết chữ hoa:
- Yêu cầu tìm các chữ hoa Ă, Â có trong - Tìm ra các chữ hoa có trong tên
tên riêng Âu Lạc?
riêng Âu Lạc gồm  và L
-Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết - Lớp theo dõi và cùng thực hiện viết
từng chữ
vào bảng con .
a.2. Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng
- Yêu cầu đọc từ ứng dụng Âu Lạc
- 1 HS đọc từ ứng dụng .
- Giới thiệu về Âu Lạc là tên nước ta thời - Lắng nghe để hiểu thêm về Âu Lạc
cổ có vua An Dương Vương đóng đô ở Cổ - Luyện viết từ ứng dụng vào bảng
Loa (Đông Anh Hà Nội)
con
a.3. Luyện viết câu ứng dụng:
- HS đọc câu ứng dụng.
- Ăn quả …trồng cây/Ăn khoai… mình
- 2 HS đọc câu ứng dụng.
trồng.
- Hướng dẫn học sinh hiểu nội dung câu tục
ngữ
- Câu tục ngữ khuyên chúng ta điều gì?
- Luyện viết những tiếng có chữ hoa.
b. Hướng dẫn viết vào vở:
- HS tập viết trên bảng con : Ăn
- Nêu yêu cầu: viết chữ Ă, Â, L:1 dòng cỡ khoai, Ăn quả.
nhỏ.
- Viết tên riêng Âu Lạc: 2 dòng cỡ nhỏ.
- Viết câu tục ngữ 2 lần.
- Lớp thực hành viết vào vở theo
- Nhắc nhớ HS về tư thế ngồi viết, cách viết hướng dẫn của giáo viên (Chữ mẫu ở
các con chữ và câu ứng dụng đúng mẫu
vở tập viết)
c. Thu vở nhận xét, chữa bài.
- Thu từ 5- 7 bài học sinh
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
4. Củng cố - Dặn dò:
- HS nhắc lại cách viết chữ hoa và câu ứng
dụng.
- Nêu lại các yêu cầu tập viết chữ hoa
- Dặn học sinh về nhà học và xem trước và danh từ riêng
bài mới.
..............................................................................
PĐ. Toán
ÔN TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN)
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Kĩ năng thực hiện phép trừ các số có ba chữ số có nhớ một lần.
- Kĩ năng giải bài toán bằng 1 phép tính.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán
3.
Bài 1: Tính:
- Mời 1 HS đọc đề bài
- Hướng dẫn, yêu cầu HS làm vào vở
nháp, mời một số HS lên bảng làm.
- Nhận xét (HS- GV).
Bài 2: Một đoạn dây điện dài 650cm,
người ta đã cắt đi 245cm. Hỏi đoạn dây
điện còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
- GV hướng dẫn cách làm.
- Mời 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào
vở bài tập.
- Nhận xét (HS - GV)
Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Bạn Hoa và bạn Bình có: 348 con tem
Bạn Hoa có: 160 con tem
Bạn Bình có :… con tem?
- Mời 2 HS nhìn theo tóm tắt rồi đọc đề
bài toán.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- GV hướng dẫn HS làm bài, 1 HS lên
bảng làm, cả lớp làm vào vở bài tập.
- Nhận xét (HS - GV).
Bài 4: Điền đúng hay sai?
- GV tổ chức trò chơi đố vui: 1 bạn hỏi, 1
bạn trả lời, lớp nhận xét.
- GV nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.
- HS đọc đề bài.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
- HS lắng nghe.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
Bài giải:
Đoạn dây điện còn lại dài là:
650 - 245 = 405 (cm)
Đáp số: 405cm.
- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc đề.
- Bạn Hoa và bạn Bình có 348 con
tem, bạn Hoa có 160 con tem.
- Bạn Bình có bao nhiêu con tem?
Bài giải:
Bạn Bình có số con tem là:
348 - 160 = 188 (con tem)
Đáp số: 188 con tem.
- HS lắng nghe.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
- Yêu cầu HS nêu lại cách tính trừ số có
ba chữ số có nhớ một lần.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- HS nhắc lại.
- HS lắng nghe.

.............................................................................................
Tự học
LUYỆN ĐỌC: AI CÓ LỖI?
I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- HS lắng nghe.
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
2. Luyện đọc:
- HS lắng nghe.
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu - HS trả lời và viết vào vở.
trả lời vào vở.
- HS lắng nghe.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.
.........................................................................................................................................
Thứ ba ngày 4 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng
Thể dục
ÔN ĐI ĐỀU. TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN”
I. Mục đích - Yêu cầu:
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng
nghiêm, đứng nghỉ, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp. Yêu cầu biết cách thực hiện
đúng động tác.
- Chơi trò chơi "Kết bạn". Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương
đối chủ động.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
II. Phương pháp: Làm mẫu, tập luyện.
III. Chuẩn bị: Sân bãi sạch sẽ, còi, kẻ sân.
IV. Tiến hành:
NỘI DUNG
Phần 1 : Mở đầu
1. Nhân lớp :

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung,
yêu cầu giờ học.


GV

2. Khởi động :
- Vừa giậm chân tại chỗ vừa đếm theo
- GV hướng dẫn và điều khiển lớp.
nhịp.
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên sân
trường.
* Trò chơi "Làm theo hiệu lệnh"
Phần 2 : Cơ bản
- Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay
trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ, cách chào
báo cáo, xin phép ra vào lớp.

- GV nêu tên động tác, làm mẫu và
hướng dẫn cho HS tập luyện.
- Chia tổ, nhóm tập luyện.
- HS quan sát, lắng nghe.

- Trò chơi
"Kết bạn".
- GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc
lại cách chơi, luật chơi. Làm mẫu
sau đó cho HS chơi thử, tiến hành
chơi chính thức.

Phần 3 : Kết thúc
- Đứng thành vòng hát, vỗ tay và làm
động tác thả lỏng.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về
nhà.
- Dặn dò.
- Xuống lớp.

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

GV
...................................................................................
Anh văn: GVBM
....................................................................................
Toán (tiết 7) : LUYỆN TẬP (Đ/C)
I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng, trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần hoặc không nhớ).
- Vận dụng vào để giải toán có lời văn (có một phép cộng trừ hoặc một phép trừ).
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ sẵn bài tập 3
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- Gọi 3 học sinh lên bảng sửa bài tập số - 2 HS lên bảng sửa bài.
1 cột 4, 5 và bài 3, về nhà.
- HS 1: Lên bảng làm bài tập 1
- Chấm vở 1 số em
- HS2: Làm bài 1 cột 5 - Học sinh 3: Làm
- Nhận xét đánh giá.
bài tập 3.
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Ghi bảng
* Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài
b) Luyện tập:
Bài 1: - Nêu bài tập trong SGK.
- Một em nêu đề bài 1.
- Yêu cầu HS tự tính kết quả
- Yêu cầu lớp thực hiện vào bảng
- Cả lớp thực hiện làm vào bảng.
- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
- 3 em lên bảng thực hiện mỗi em một cột
- Giáo viên nhận xét đánh giá
- Học sinh khác nhận xét bài bạn.
- Lưu ý học sinh về phép trừ có nhớ
Bài 2: - Yêu cầu HS nêu yêu cầu và GV - Một học sinh nêu yêu cầu bài.
ghi bảng
- Tự đặt tính rồi tính.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện đặt tính và - 2 em lên bảng, cả lớp làm vào vở.
tính.
_ 542
_ 660
- Gọi 2 em đại diện 2 nhóm lên bảng làm
318
251
mỗi em làm một cột.
224
409
- Gọi học sinh khác nhận xét
+ Nhận xét chung về bài làm của học
sinh
Bài 3: - Treo bảng phụ đã kẻ sẵn như bài - 2 HS lên bảng thực hiện.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
tập 3
- Yêu cầu nhìn vào bảng để nêu cách tìm
ra số cần điền
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vào vở
- Gọi một học sinh lên bảng tính
- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 4:
- Yêu cầu lớp nêu tóm tắt đặt đề bài
toán rồi giải vào vở.
- Yêu cầu một học sinh lên bảng giải
- GV nhận xét chữa bài.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Nêu cách đặt tính về các phép tính
cộng, trừ.

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- HS nhận xét bài bạn .
- Đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.
- Một em nêu đề bài trong SGK.
- Cả lớp làm vào vở bài tập.

Bài 4:
Nêu bài toán.
- Tham gia tóm tắt bài toán.
- Giải vào vở.
Cả hai ngày bán được là:
415 + 325 = 740 (kg)
ĐS : 740 kg
- Cả lớp cùng thực hiện vào vở.
- Một em lên bảng làm bài.
.............................................................................................
Chính tả ( tiết 3 )
(Nghe – viết): AI CÓ LỖI?
I. Mục tiêu: - Nghe - viết dúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Tìm và viết được từ ngữ chứa tiếng có vần uếch, uyu (BT2).
- Là đúng BT(3)a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn.
II. Đồ dùng dạy học: Nội dung hai hoặc ba lần bài tập 3 chép sẵn vào bảng phụ.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: 2 học sinh lên bảng, cả - 2 em lên bảng, cả lớp viết bảng con
lớp viết vào bảng con các từ ngữ HS thường các từ :
hay viết sai.
- Ngọt ngào - ngao ngán, đàng hoàng - Nhận xét đánh giá.
cái đàn, hạn hán- hạng nhất..
2. Bài mới:
- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu
* Giới thiệu bài
bài
a. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu bài lần 1 đoạn văn cần viết.
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- 2 hoặc 3 HS đọc lại
- 2-3 học sinh đọc lại bài
- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung đoạn - Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung
văn cần viết:
bài
+ Đoạn văn nói lên điều gì?
+ Tìm các tên riêng trong bài chính tả?
- HS trả lời.
+ Khi viết tên riêng ta viết như thế nào?
- Các tên riêng có trong bài là : Cô-rét- Hướng dẫn học sinh viết tên riêng
ti
ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên rồi đặt


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
- HS viết bảng con các tiếng khó Cô- rétti, khuỷu tay, vác củi, can đảm …
- Yêu cầu HS xét.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Đọc cho HS viết vào vở
- Đọc lại để HS tự bắt lỗi và ghi số lỗi ra
ngoài lề
- GV nhận xét vở 1 số em .
b. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2: - Nêu yêu cầu của bài tập.
- Chia bảng thành cột .
- Yêu cầu chia lớp thành nhóm chơi tiếp
sức: mỗi nhóm tiếp nối nhau viết bảng các
từ chứa tiếng có vần uếch, uyu.
- GV nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm
thắng cuộc.

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
gạch nối giữa các chữ .
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
hiện viết vào bảng con .

- Cả lớp nghe và viết bài vào vở
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.

- Lớp chia thành nhóm .
- Các nhóm thi đua tìm nhanh các từ
có vần : uêch / uyu như: nguyệch
ngoạc, rỗng tuyếch, bộc tuệch, khuếch
trương, trống huếch trống hoắc, khuỷu
tay, ngã khuỵu, khúc khuỷu ….
- Đại diện nhóm đọc kết quả.
- Cả lớp nhận xét.
- Lớp thực hiện làm vào vở bài tập .
- HS đọc yêu cầu bài.
- 2 HS làm bài trên bảng phụ, cả lớp
làm vào VBT.
- Đổi chéo vở để KT.

Bài 3a
- 1HS đọc yêu cầu bài 3 a .
- GV treo bảng phụ đã chép sẵn .
- Gọi 2 HS lên làm trên bảng.
- Cả lớp thực hiện vào VBT
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Dặn về nhà viết lại cho đúng những từ dã
viết sai.
- 3-4HS nhắc lại các yêu cầu khi viết
chính tả.

...................................................................................
Buổi chiều
Tự nhiên và xã hội
VỆ SINH HÔ HẤP
(LG: Rửa mặt)
I. Mục đích - Yêu cầu: Giúp HS:
- Biết được những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.
- Biết áp dụng các cách vừa học để giữ gìn vệ sinh hô hấp cho bản thân.
- Giáo dục các em biết ích lợi của việc tập thể dục buối sáng và biết giữ sạch mũi
miệng.
- Lồng ghép: Giáo dục HS có thói quen rửa mặt sạch sẽ, thường xuyên.
* KNS: Kĩ năng tư duy, phê phán, làm chủ bản thân, giao tiếp.
II. Đồ dùng dạy - học:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
- GV: Giáo án, SGV, SGK, tranh minh họa,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài “Nên thở như thế nào?”
+ Thở không khí trong lành có lợi gì ?
+ Thở không khí có nhiều khói bụi có hại
gì?
3. Bài mới:
Giới thiệu bài:
- GV ghi tên đề bài.
Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm
- Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm,
các nhóm quan sát hình 1, 2, 3 SGK và trả
lời câu hỏi:
+ Hãy cho biết ích lợi việc thở sâu vào
buổi sáng?
+ Hàng ngày em nên làm gì để giữ sạch
mũi họng ?
+ Giáo viên theo dõi nhận xét và bổ sung.
+ Nhắc học sinh nên có thói quen tập thể
dục buổi sáng và có ý thức giữ vệ sinh
mũi họng.
Hoạt động 2: Làm việc với SGK
Bước 1 : Làm việc theo cặp
- Từng cặp HS mở SGK quan sát các hình
ở trang 9, lần lượt người hỏi người trả lời.
- Bạn hãy chỉ vào hình và nói tên các việc
nên làm và không nên làm để bảo vệ và
giữ vệ sinh hô hấp ?
- Hướng dẫn học sinh giúp các em đặt
thêm câu hỏi.
- Hình này vẽ gì? Việc làm của các bạn
trong hình có lợi hay có hại đối với đường
hô hấp? Tại sao ?

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

Hoạt động của học sinh
- Hát.
- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại.
- Tiến hành thực hiện chia nhóm, thảo
luận và báo cáo kết quả.
- Thở sâu vào buổi sáng có lợi cho sức
khoẻ vì có không khí trong lành, ít khỏi
bụi...Cơ thể được vận động để mạch
máu lưu thông...
- Ta cần lau sạch mũi và súc miệng
bằng nước muối để giữ vệ sinh cơ quan
hô hấp .
- HS lắng nghe.

- Quan sát hình vẽ trang 9, nêu nội
dung của bức tranh thông qua bức
tranh nói cho nhau nghe về những việc
nên và không nên làm đối với cơ quan
hô hấp.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Bước 2: Làm việc cả lớp
- Gọi một số cặp HS lên hỏi đáp trước
lớp.
- HS chỉ và phân tích một bức tranh.
- Theo dõi sử chữa bổ sung và khen cặp
nào có câu hỏi sáng tạo.
- Cả lớp liên hệ thực tế:
- Kể ra những việc nên làm và có thể làm
được để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô
hấp?
- Nêu những việc làm để giữ cho bầu
không khí trong lành xung quanh nhà ở?
- GDHS: Nên rửa mặt sạch sẽ, thường
xuyên.
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài cho tiết học sau.

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

- Lên bảng chỉ và phân tích một bức
tranh.
- Lần lượt kể ra một số việc làm nhằm
bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp
và giữ cho bầu không khí trong lành.
- HS tự do phát biểu.
- HS lắng nghe.

...................................................................................
THỦ CÔNG
THỰC HÀNH ỨNG DỤNG: GÓI QUÀ ĐƠN GIẢN (HÌNH HỘP CHỮ NHẬT)
...................................................................................
PĐ. Tiếng Việt
(Nghe – viết) : AI CÓ LỖI?
I. Mục đích:
- Nghe - viết lại chính xác, không mắc lỗi đoạn: “Cơn giận…không đủ can đảm”
trong bài “Ai có lỗi”, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Viết đúng các từ phiên âm tiếng nước ngoài, không sai lỗi chính tả: s/x, ăn/ăng.
- Giáo dục ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
- Mời 2 HS đọc đoạn viết.
- 2 HS đọc bài, cả lớp đọc thầm.
- GV hỏi:
+ Vì sao En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi
- Sau cơn giận, En-ri-cô bình tĩnh lại,
Cô-rét-ti?
nghĩ là Cô-rét-ti không cố ý…


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
+ Tìm và viết lại những từ khó viết trong
bài?
- GV hướng dẫn HS cách trình bày bài
viết:
+ Đầu dòng lùi vào 1 ô, viết hoa chữ đầu
câu.
+ Cách viết tên riêng phiên âm từ tiếng
nước ngoài.
- GV đọc thong thả, rõ ràng từng câu, các
dấu câu.
- Đọc lại để HS soát lỗi.
- Thu vở chấm và nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- Lắng, khuỷu, sứt, Cô-rét-ti.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và viết bài vào vở.
- HS soát lỗi.
- HS nộp vở.
- HS lắng nghe.

..................................................................................................................................
Thứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng
Tập đọc ( tiết 6 )
CÔ GIÁO TÍ HON
I. Mục tiêu: - Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phảy và giữa các cụm từ.
- Hiểu ND: Trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của các bạn nhỏ, bộc lộ tình cảm yêu quý
cô giáo và ước mơ trở thành cô giáo.
- GDHS yêu mến, vâng lời cô giáo.
II. Đồ dùng dạy học: - Phiếu học tập, bảng phụ viết một đoạn văn hướng dẫn luyện đọc
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 học sinh lên đọc bài : Ai có lỗi
- 3 em lên bảng bài và trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét đánh giá.
2. Bài mới: Giới thiệu bài
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài.
a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Lớp theo dõi lắng nghe giáo viên đọc
- Giới thiệu tranh minh họa.
mẫu và quan sát tranh minh họa.
- H/D luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
- Hướng dẫn HS nối tiếp đọc từng câu.
- HS đọc từng câu và từng đoạn trước
- Chia đoạn
lớp, giải nghĩa các từ: khoan thai, khúc
khích, tỉnh khô, trâm bầu, núng nính
(SGK).
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. - HS lần lượt đọc từng đoạn trong


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
- Hướng dẫn học sinh đọc đúng ở các từ nhóm
khó. Nếu có từ nào sai thì cho dừng lại để
sửa
- Yêu cầu đọc từng nhóm đọc đoạn
- Theo dõi và hướng dẫn học sinh đọc
- Các nhóm tiếp nối nhau đọc ĐT từng
đúng.
đoạn.
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
- HS đọc thầm và trả lời câu hỏi:
- 3 HS đọc lại cả bài.
- Truyện có những nhân vật nào?
- HS đọc thầm, thảo luận và TLCH.
- Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì?
- Những cử chỉ nào của cô giáo Bé làm em - HS trả lời theo ý hiểu của bản
thích thú nhất?
thân,các em khác góp ý, sau cùng là
- Tìm những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu GV chốt ý.
của đám ”học trò”?
- GV chốt nội dung bài: Bài văn cho ta thấy
trò chơi lớp học của mấy chị em Bé thật
ngộ nghĩnh, chắc hẳn Bé và các em rất yêu
cô giáo của mình và lớn lên sẽ rất thích làm
cô giáo.
c. Luyện đọc lại :
- 2 HS khá, giỏi đọc toàn bài .
- HS nhắc lại.
-Thi đọc diễn cảm đoạn 1
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- 2 HS khá, giỏi đọc toàn bài.
4. Củng cố - Dặn dò:
- 3 HS thi đua đọc diễn cảm đoạn 1.
- Gọi 2 HS nêu nội dung bài học.
- 2 HS thi đọc cả bài.
- Dặn dò HS về nhà học bài
- 2 HS nêu nội dung vừa học.
.......................................................................
Luyện từ và câu (tiết 4)
TỪ NGỮ VỀ THIẾU NHI - ÔN TẬP CÂU: AI LÀ GÌ ?
I. Mục tiêu:
- Tìm được một vài từ ngữ về trẻ em theo yêu cầu của BT1.
- Tìm được các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì) – là gì ? (BT2).
- Đặt được câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm (BT3).
- GDHS: Lựa chọn từ đúng, hay khi nói, viết .
II. Đồ dùng dạy học: - Hai tờ phiếu khổ to kẻ nội dung bài tập 1, bảng phụ viết sẵn
theo hàng ngang 3 câu văn trong bài tập 2.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 HS lên bảng làm bài tập .
- 3 HS lên bảng làm bài tập
- Nhận xét phần kiểm tra bài cũ.
- HS1 : - Làm lại bài tập 1.


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
- HS 2: - làm bài tập 2.
- HS 3: - Các sự vật được so sánh trong bai thơ
2. Bài mới:
là: Trăng tròn như cái đĩa
a) Giới thiệu bài:
- Lắng nghe giáo viên giới thiệu bài.
b)Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
*Bài 1: -Yêu cầu 2 HS đọc thành - 2 HS đọc yêu cầu bài tập 1
tiếng bài tập 1. Cả lớp đọc thầm.
- Cả lớp đọc thầm bài tập.
- Yêu cầu làm vào vở bài tập sau - Thực hành làm bài tập trao đổi trong nhóm rồi
đó trao đổi theo nhóm để hoàn cử ra người tham gia chơi tiếp sức viết ra các từ
chỉnh bài làm.
ngữ chỉ về trẻ em, tính nết, tình cảm hoặc sự
- Dán lên bảng lớp 2 tờ giấy to
chăm sóc của người lớn đối với trẻ em.
- Yêu cầu lớp chia thành 2 nhóm - Lớp theo dõi nhận xét và chấm điểm thi đua
lên bảng chơi tiếp sức.
- Lớp đọc đồng thanh các từ dưới bảng sau đây
- Lấy bài của nhóm thắng để viết
- Thiếu nhi, thiếu niên,
- Chỉ trẻ em
vào bảng cho hoàn chỉnh .
nhii đồng, trẻ con …
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh - Chỉ tính nết trẻ - Ngoan ngoãn, lễ phép ,
bảng từ đã được hoàn chỉnh .
em
ngây thơ, hiền lành …
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng
- Tình cảm hoặc
- Thương yêu, yêu quý ,
sự chăm sóc của
quan tâm, nâng đỡ, chăm
người lớn đối
sóc, nâng niu, chăm chút
* Bài 2: - Yêu cầu 1 HS đọc thành với trẻ em
tiếng về yêu cầu bài tập 2 .
- 2 em đọc thành tiếng yêu cầu bài tập 2 .
- Mời một em lên bảng làm mẫu - 1 HS làm mẫu câu a.
bài 2a .
- Cả lớp đọc thầm bài tập và làm bài vào vở .
- Mời 2 học sinh lên bảng gạch - 2 em lên bảng lên bảng sửa bài .
chân 1 gạch dưới bộ phận trả lời Ai (cái gì, con Là gì
câu hỏi “Ai, cái gì, con gì?”
gì)
- Gạch 2 gạch dưới bộ phận câu trả a/ Thiếu nhi
là măng …nước
lới câu hỏi “Là cái gì ?”
b/ Chúng em
là H S tiểu học
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập c/ Chích bông
là bạn …trẻ em
.
- Lớp theo dõi nhận xét
- Giáo viên theo dõi nhận xét
- Chốt lại lời giải đúng .
*Bài 3 :-Yêu cầu 1 HS yêu cầu đọc
BT.
- 1-2 em đọc yêu cầu đề bài
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm.
- Cả lớp đọc thầm bài tập 3 rồi làm vào nháp
- Yêu cầu học sinh thực hiện vào -Nối tiếp nhau đọc các câu hỏi.
giấy nháp
- Cái gì là hình ảnh quen thuộc của làng quê
- Gọi HS nối tiếp nhau đọc câu hỏi Việt Nam
vừa đặt cho bộ phận in đậm .
-Ai là những chủ nhân tương lai của đất nước ?
- Giáo viên theo dõi và nhận xét.
- Đội thiếu niên tiền phong HCM là ai ?


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
4. Củng cố - Dặn dò
- Lớp nhận xét ý bạn .
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn HS về nhà học xem trước bài
mới
...........................................................................................
Âm nhạc: GVBM
...........................................................................................
Toán( tiết 8)
ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN ( Đ/C ) .
I. Mục tiêu:
- Thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5.
- Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính giá trị biểu thức.
- Vận dụng được vào tính chu vi hình tam giác và giải toán có lời văn (có một phép
nhân).
II. Đồ dùng dạy học: - SGK, VBT
III. Hoạt động dạy -học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- Gọi 2 em lên bảng sửa BT số 1 và số 5. - 2 HS lên bảng sửa bài.
- Chấm vở tổ 3 .
HS 1: Lên bảng làm bài tập 1cột 3
- Nhận xét đánh giá.
- HS 2: Làm bài 5
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
- HS lắng nghe.
b) Khai thác:
* Giáo viên tiếp tục tổ chức cho học sinh
tự luyện tập
c) Luyện tập:
+ Bài 1.(10’)Củng cố các bảng nhân.
- Đọc yêu cầu.
- Nhận xét- chốt kết quả đúng.
a. Tự ghi nhanh kết quả tính.
- Yêu cầu học sinh nêu kết quả một số - 4 em đọc kết quả 4 cột tính.
phép tính trong các bảng đã học.
- Tiếp nối nhau nêu kết quả.
3x6=
4x5=
- Nhận xét.
3x4=
4x3=
H: Em có nhận xét gì về kết quả
- Trả lời.
3 x 4 và 4 x 3
b. Đọc bài mẫu.
b. Tính nhẩm:
- Tự tính nhẩm các phép tính còn lại.
- 2 em đọc kết quả.
+ Bài 2a,c: (5’) Tính nhẩm.
- Tự làm lại các bài còn lại vào vở
- Hướng dẫn mẫu:
- 1em lên bảng giải-lớp làm vào vở
4 x 3 + 10 =12 + 10
- Lớp nhận xét
= 22.


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
- Nhắc học sinh thực hiện 2 bước và trình
bày như bài mẫu.
+ Bài 3:
- Hướng dẫn tóm tắt bài toán.
- Đọc bài toán.
1 bàn : 4 ghế.
- Suy nghĩ và trả lời miệng.
8 bàn: ..........ghế ?
- Gọi 1 em lên bảng giải.
+ Bài 4: - HD tính chu vi hình tam giác.
- 2HS lên bảng, lớp làm b/c.
(không yêu cầu viết phép tính chỉ trả lời)
Chu vi tam giác ABC là:
100 + 100 + 100 = 300 (cm)
4. Củng cố, dặn dò:
ĐS: 300 cm
Ôn các bảng nhân chia đã học.
C2: Chu vi tam giác ABC là:
100 x 3 = 300 (cm) ĐS: 300 cm
.................................................................................
Buổi chiều
PĐ. TOÁN
ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Các bảng nhân 2, 3, 4, 5.
- Kĩ năng nhân nhẩm với số tròn trăm và tính giá trị biểu thức.
- Kĩ năng vận dụng các bảng nhân vào tính chu vi hình tam giác và giải toán có lời văn
(có một phép nhân).
II. Chuẩn bị: GV: Sách bài tập, giáo án.
HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán 3. - HS quan sát.
Bài 1: Tính nhẩm:
- Mời 1 HS đọc đề bài.
- HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn, cho HS làm miệng.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
- Nhận xét (HS - GV)
Bài 2: Tính:
- Mời 1 HS đọc đề bài
- HS đọc đề.
- Hướng dẫn, yêu cầu HS làm vào vở - HS làm theo yêu cầu của GV.
nháp, mời 3 HS lên bảng làm.
- Nhận xét (HS - GV).
Bài 3: Trong một buổi họp, người ta xếp
8 hàng ghế, mỗi hàng có 5 người. Hỏi


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
buổi họp đó có bao nhiêu người ngồi
họp?
- Mời 2 HS đọc đề bài toán.
- 2 HS đọc đề.
- Bài toán cho biết gì?
- Người ta xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có
5 người.
- Bài toán hỏi gì?
- Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người
ngồi họp?
- GV hướng dẫn HS làm bài, 1 HS lên - HS làm theo yêu cầu của GV.
bảng làm, cả lớp làm vào vở bài tập.
Bài giải:
- Nhận xét (HS - GV).
Buổi họp đó có số người ngồi họp là:
5 x 8 = 40 (người)
Đáp số: 40 người.
Bài 4: Tính chu vi hình vuông ABCD có
kích thước ghi trên hình vẽ:
A 200cm B
200cm
D

200cm
C

200cm
- Mời 2 HS đọc đề bài toán.
- 2 HS đọc đề.
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
- Chia lớp thành 2 nhóm cử đại diện lên
bảng làm thi, cả lớp làm nháp.
- Nhận xét (HS - GV).
Bài 5: Nối phép tính với kết quả đúng:
- HS làm theo hướng dẫn của GV.
- GV hướng dẫn.
- Cho HS làm theo cặp, một người hỏi,
một người trả lời.
- Nhận xét (HS - GV)
1. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu lại các bảng nhân đã - Hs nêu lại.
học.
- HS lắng nghe.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
.................................................................................
TIN HỌC: GVBM
.................................................................................
LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP CÂU: AI LÀ GÌ?
I. Mục đích: Giúp HS củng cố:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
- Kĩ năng đặt câu theo mẫu Ai là gì?
- Kĩ năng dùng từ đặt câu.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời
cho câu hỏi “Ai?”, gạch 2 gạch dưới bộ
phận trả lời cho câu hỏi “Là gì?”.
- GV hướng dẫn, yêu cầu HS làm vào
vở.
- Nhận xét (HS - GV).
Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm
dưới đây
- GV hướng dẫn, yêu cầu HS làm chia
nhóm thảo luận. Đại diện mỗi nhóm lên
bảng trả lời.
- Nhận xét(HS - GV)
Bài 3: Đặt câu theo mẫu câu “Ai là gì?”
- GV hướng dẫn, HS làm việc cá nhân
rồi trả lời miệng.
- Nhận xét (GV - HS).
Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học.

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
a) Em là bông hồng nhỏ.
b) Chúng em là học sinh Trường Tiểu học
Văn Lang.
c) Chúng ta là anh em một nhà.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
- Cái gì là hình ảnh quen thuộc của làng
quê Việt Nam?
- Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ
quốc ?
- Đội thiếu niên tiền phong HCM là ai ?
- HS làm theo yêu cầu của GV.

- HS lắng nghe.

..................................................................................................................................
Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng
Toán (tiết 9)
ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA
I. Mục tiêu: - Thuộc các bảng chia (chia cho 2, 3, 4, 5).
- Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 (phép chia hết).
- GDHS: Tính cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy học: - SGK, VBT.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: 2 HS lên bảng sửa bài tập số 2 - 2 học sinh lên bảng sửa bài.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
cột b và 3 về nhà .
- GV xem, nhận xét vở 2 bàn tổ 3 .
- Nhận xét đánh giá chung.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
Bài 1: Tính nhẩm
3 x 4 = 12
12 : 3 = 4
12 : 4 = 3
H: Em có nhận xét gì về các phép tính ở
cột này.
Bài 2: Tính nhẩm:
- Hướng dẫn mẫu: 200 : 2
Nhẩm: 2 trăm : 2 = 1 trăm
Vậy: 200 : 2 = 100.
Bài 3:
- H: Muốn tìm số cốc trong hộp ta làm thế
nào?

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- HS 1: Lên bảng làm bài tập 2b
- HS 2: làm BT3
- Lớp theo dõi giới thiệu bài
- Dựa vào bảng nhân và bảng chia để
tính nhẩm.
- 4 em đọc kết quả 4 cột.

- HS nêu YC.
- Lớp theo dõi để nắm về cách chia nhẩm
200 : 2 = ? ; 2 trăm : 2 = 1 trăm
- Cả lớp theo dõi và nhận xét bài bạn.
- Cả lớp tự làm bài, nêu kết quả
- 1 em đọc đề bài.
- Giải vào vở
Số cốc trong mỗi hộp là:
24 : 4 = 6 (cái cốc)
Đáp số: 6 cái cốc.
- Nêu các lời giải khác nhau.
- Nhận xét – tuyên dương.
- HS khá, giỏi làm

- GV nhận xét:
- HD HS làm BT4
4. Củng cố, dặn dò: GV hệ thống lại nội
dung bài.
- HS về nhà ôn các bảng nhân, bảng chia.
...................................................................................
Chính tả ( tiết 4 )
(Nghe - viết): CÔ GIÁO TÍ HON
I. Mục tiêu:
- Nghe – Viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng BT(2)a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn.
- GDHS : Viết đúng, trình bày đẹp.
II. Đồ dùng dạy học: - Nội dung bài tập 2b chép sẵn vào bảng phụ.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu viết các từ ngữ học sinh thường hay - 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết
viết sai ở tiết trước.
bảng con các từ : Nguệch ngoạc,
- Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ.
khuỷu tay, vắng mặt, nói vắn tắt, cố
2. Bài mới:
gắng, gắn bó.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe - viết:
- Đọc đoạn văn (1 lần)
- Yêu cầu 1 HS đọc lại.
- Cả lớp đọc thầm để nắm nội dung đoạn văn
+ Đoạn văn có mấy câu?
+ Chữ đầu câu viết như thế nào?
+ Chữ đầu đoạn viết ntn ?

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu
bài.
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- 1 HS đọc lại bài.
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung
bài
- Đoạn văn có 5 câu,
- Viết hoa chữ cái đầu
- Ta phải viết hoa chữ cái đầu, đầu
+ Tìm tên riêng trong đoạn văn? Cần viết đoạn văn viết lùi vào một chữ .
ntn?
- Tên riêng Bé - bạn đóng vai cô
- Yêu cầu lấy bảng con và viết các tiếng khó
giáo - phải viết hoa.
- Yêu cầu học sinh khác nhận xét bảng
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
thực hiện viết vào bảng con.
- Đọc cho học sinh viết vào vở
- Đọc lại để HS tự bắt lỗi và ghi số lỗi ra - Cả lớp nghe và viết bài thơ vào vở
ngoài lề vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì
- Thu vở chấm và nhận xét.
c. Hướng dẫn làm bài tập
* Bài 2: - Nêu yêu cầu của bài tập
- Treo bảng phụ đã chép sẵn bài tập 2b lên.
- Nêu yêu cầu .
- Giúp học sinh hiểu yêu cầu
- 4 nhóm làm bài vào giấy.
- Yêu cầu 1 HS làm mẫu
- Đại diện 4 nhóm trình bày.
- Cả lớp cùng thực hiện vào vở.
- xét xử, xem xét, xét duyệt,...
- Gọi học sinh nhận xét chéo nhóm
- sấm sét, đất sét,...
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- sào đất, cây sào,...
4. Củng cố - Dặn dò:
- xinh đẹp, xinh xắn,...
- Nhận xét đánh giá tiết học
- sinh ra, sinh hoạt, học sinh,...
- Dặn về nhà học bài và làm bài, chuẩn bị bài - 3 HS nhắc lại các yêu cầu khi viết
mới.
chính tả.
......................................................................................
Mĩ thuật
CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG CHỮ CÁI ĐÁNG YÊU
...........................................................................
Anh văn: GVBM
......................................................................................
Buổi chiều
PĐ. TIẾNG VIỆT
NGHE - VIẾT: CÔ GIÁO TÍ HON
I. Mục tiêu:
- Nghe – Viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
- GDHS : Viết đúng, trình bày đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu viết các từ ngữ học sinh thường hay
viết sai ở tiết trước.
- Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe - viết:
- Đọc đoạn văn (1 lần)
- Yêu cầu 1 HS đọc lại.
- Cả lớp đọc thầm để nắm nội dung đoạn văn
+ Đoạn văn có mấy câu?
+ Chữ đầu câu viết như thế nào?
+ Chữ đầu đoạn viết ntn ?

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

Hoạt động của HS

- 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết
bảng con các từ : Nguệch ngoạc,
khuỷu tay, vắng mặt, nói vắn tắt, cố
gắng, gắn bó.
- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu
bài.
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- 1 HS đọc lại bài.
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung
bài
- Đoạn văn có 5 câu,
- Viết hoa chữ cái đầu
- Ta phải viết hoa chữ cái đầu, đầu
+ Tìm tên riêng trong đoạn văn? Cần viết đoạn văn viết lùi vào một chữ .
ntn?
- Tên riêng Bé - bạn đóng vai cô
- Yêu cầu lấy bảng con và viết các tiếng khó
giáo - phải viết hoa.
- Yêu cầu học sinh khác nhận xét bảng
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
thực hiện viết vào bảng con.
- Đọc cho học sinh viết vào vở
- Đọc lại để HS tự bắt lỗi và ghi số lỗi ra - Cả lớp nghe và viết bài thơ vào vở
ngoài lề vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì
- Thu vở chấm và nhận xét.
c. Hướng dẫn làm bài tập
* Bài 2: - Nêu yêu cầu của bài tập
- Treo bảng phụ đã chép sẵn bài tập 2b lên.
- Nêu yêu cầu .
- Giúp học sinh hiểu yêu cầu
- 4 nhóm làm bài vào giấy.
- Yêu cầu 1 HS làm mẫu
- Đại diện 4 nhóm trình bày.
- Cả lớp cùng thực hiện vào vở.
- xét xử, xem xét, xét duyệt,...
- Gọi học sinh nhận xét chéo nhóm
- sấm sét, đất sét,...
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- sào đất, cây sào,...
4. Củng cố - Dặn dò:
- xinh đẹp, xinh xắn,...
- Nhận xét đánh giá tiết học
- sinh ra, sinh hoạt, học sinh,...
- Dặn về nhà học bài và làm bài, chuẩn bị bài - 3 HS nhắc lại các yêu cầu khi viết
mới.
chính tả.
......................................................................................
LUYỆN VIẾT


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
ÔN CHỮ HOA Ă - Â
I. Mục đích: Giúp HS:
- Ôn lại cách viết chữ hoa Ă - Â, từ ứng dụng: Âu lạc,
câu ứng dụng: “Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”.
- Viết chữ rõ ràng, đẹp, thẳng hàng.
- Giáo dục HS ý thức rèn chữ viết đúng, trình bày sạch sẽ.
II. Chuẩn bị:
- GV: Mẫu chữ hoa Ă - Â, từ ứng dụng và câu ứng dụng.
- HS: Vở tập viết.
III. Các hôạt động dạy- học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS viết bài:
- Gọi HS nêu lại cách viết chữ hoa Ă - Â, - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
câu ứng dụng và câu ứng dụng.
- Nhận xét (HS - GV).
- Cho HS viết bài vào vở và thu vở chấm. - HS viết bài vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
......................................................................................
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH NỀ NẾP
......................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 7 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng
Tập làm văn (tiết 2)
VIẾT ĐƠN
I. Mục tiêu: - Bước đầu viết được đơn xin vào Đội THTP Hồ Chí Minh dựa theo mẫu
của bài : Đơn xin vào Đội.
- HS giải tốt bài tập SGK.
- GDHS : Chọn từ đúng, sát nghĩa để đặt câu khi viết đơn .
II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu đơn (Vở BT).
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra vở của
HS về viết đơn xin thẻ đọc sách.
- Học sinh nộp vở.
- 2 HS lên làm bài tập 1
- Hai em lên bảng làm bài tập 1
2. Bài mới: Giới thiệu bài
- Lắng nghe.
a. Hướng dẫn làm bài tập:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×