Tải bản đầy đủ

G a tuần11

Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

TUẦN 11

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2018

Buổi sáng
Đạo đức: (tiết 11) : THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ 1
I. Mục đích - yêu cầu:
- Ôn tập và thực hành các kĩ năng đã học như Kính yêu Bác Hồ, Giữ lời hứa, Tự làm lấy
việc của mình, Quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ anh chị em, Chia sẻ vui buồn cùng
bạn.
- HS biết ứng xử và nhận xét những hành vi đúng với các chuẩn mực đạo đức đã học.
- Rèn kĩ năng ứng xử và nhận xét hành vi đạo đức đã học.
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu bài tập.
III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định lớp
- HS Hát
2. Bài cũ
3. Bài mới
* Bài 1:
- Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu của dân
- Hãy nêu những hiểu biết của mình về Bác
tộc ta. Bác hết lòng yêu thương nhân
Hồ kính yêu?
loại nhất là các em thiếu nhi...
- Kính yêu Bác và làm đúng 5 điều Bác
- Để bày tỏ lòng kính yêu Bác Hồ chúng ta
dạy.
phải làm gì?
- Em sẽ gặp bạn nói rõ sự việc cho bạn
* Bài 2: Xử lí tình huống
biếtvà xin lỗi bạn. Nếu quyển truyện
Em mượn quyển truyện của bạn và hứa là
rách ít em sẽ dán lại. Nếu quyển truyện
mai trả bạn , nhưng em bé của em làm rách
rách nhiều em sẽ nói với bạn mua quyển
quyển truyện đó, em sẽ làm gì?
mới trả bạn.
* Bài 3: Bày tỏ ý kiến
- GV phát phiếu bài tập cho HS, yêu cầu
đánh dấu + vào ý kiến em cho là đúng.
- Thu kiểm tra kết quả 1 số phiếu, gọi 1 số
HS đọc chữa bài.
- Gv chốt lại lời giải đúng.
* Bài 4:
- Vì sao phải quan tâm chăm sóc ông bà cha
mẹ anh chị em?
- GV chốt ý đúng.
* Bài 5:
- Em phải làm gì khi bạn gặp truyện vui,
buồn?

- Hs nhận phiếu và làm bài:


+ Tự làm lấy việc của mình là quyền
của trẻ em.
+ Tự làm lấy việc của trường của lớp
phù hợp với khả năng không để người
khác nhắc nhở.
Chỉ làm những công việc được giao.
Việc nào dễ thì làm, việc nào khó thì
nhờ bạn.
- HS nhận xét.
- HS trả lới cá nhân.
- HS khác nhận xét
- Vì ông bà sinh ra cha mẹ, cha mẹ sinh
ra ta và nuôi dạy ta nên người. Nên


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- GV nhận xét, chốt ý đúng.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

chúng ta phảt biết ơn, kính trọng, chăm
sóc ông bà cha mẹ anh chị em.
- Cho HS Thực hành
- HS trả lời; nhận xét.
4. Củng cố - dặn dò
+ Khi vui em đến chúc mừng và chia sẻ
- GV nhận xét tiết học.
cùng bạn.
+ Khi buồn em an ủi, động viên bạn.
- HS thực hành các chuẩn mực đạo đức
đã học như Kính yêu Bác Hồ, Giữ lời
hứa, Tự làm lấy việc của mình, Quan tâm
chăm sóc ông bà cha mẹ anh chị em,
Chia sẻ vui buồn cùng bạn.
.................................................................................................…
Toán (tiết 51) : BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH (Tiếp theo)
I. Mục đích - yêu cầu:
- Bước đầu biết giải và trình bày bài giải bài toán giải bằng hai phép tính.
- HS Làm các bài tập 1, 2, 3 (dòng 2)
- GDHS tính cẩn thận trong khi làm bài.
II. Đồ dùng dạy học: Thước thẳng học sinh và thước mét.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
2. Bài mới:
* Giới thiệu bài:
*Lớp theo dõi giới thiệu bài.
Hoạt động 1
Bài toán : - Đọc bài toán, ghi tóm tắt lên - 2HS đọc lại bài toán.
bảng:
- Quan sát sơ đồ tóm tắt để nêu điều
- Gọi 2HS dựa vào tóm tắt đọc lại bài toán. bài cho biết và điều bài toán hỏi.
- Yêu cầu HS nêu điều bài toán cho biết và
điều bài toán hỏi.
+ Tìm số xe đạp bán trong ngày chủ
- Nêu câu hỏi :+ Bước 1 ta đi tìm gì ?
nhật:
+ Khi tìm ra kết quả ở bước 1 thì bước 2 ta ( 6 x 2) = 12 (xe)
tìm gì?
+ Tìm số xe đạp cả hai ngày: 6 + 12
- Hướng dẫn học sinh thực hiện tính ra kết =18(xe)
quả và cách trình bày bài giải như sách giáo
khoa.
c) Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập.
- Đọc bài toán.
+ Em hãy nêu điều bài toán đã cho biết và - Học sinh vẽ tóm tắt bài toán.
điều bài toán hỏi.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Yêu cầu cả lớp vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán.
- Một học sinh lên trình bày bài giải,
- Yêu cầu lớp làm vào vở .
cả lớp nhận xét bổ sung.
- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng giải .
Giải :
- Nhận xét đánh giá.
Quãng đường từ chợ huyện đến bưu
- Cho HS đổi vở để KT bài nhau.
điện tỉnh dài là : 5 x 3 = 15 (km)


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh
Bài 2 : - Yêu cầu học sinh nêu và phân tích dài là :
5 +15 = 20 (km)
bài toán.
Đ/S: 20 km
- Yêu cầu lớp giải bài toán vào vở.
- HS đọc và vẽ tóm tắt bài toán.
- Mời một học sinh lên giải.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
- Một học sinh lên giải, cả lớp nhận
xét bổ sung.
Giải :
Số lít mật lấy từ thùng mật ong là :
24 : 3 = 8 (l)
Bài 3: - Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài toán.
Số lít mật còn lại là :
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.
24 - 8 = 16 (l)
- Mời 1 học sinh nêu miệng bài giải.
Đ/S: 16 lít mật ong
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Một em nêu đề bài tập 3.
- Một học sinh nêu bài giải.
- Cả lớp nhận xét.
.................................................................................................…
Tập đọc: (tiết 31) : ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU
I. Mục đích - yêu cầu:
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật
- Hiểu ý nghĩa; Đất đai Tổ Quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất (TL: được các câu hỏi
SGK)
II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa truyện trong SGK.
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- Gọi 2 em đọc bài “Thư gửi bà “ và
TLCH:
+ Trong thư Đức kể với bà những gì?
+ Qua thư, em thấy tình cảm của Đức
đối bà ở quê như thế nào?
- Nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới:
a) Giới thiệu :
b) Luyện đọc:
* Đọc diễn cảm toàn bài.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc bài.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải
nghĩa từ:
- Lớp nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp.
- Yêu cầu HS đọc từng câu trước lớp.
Luyện đọc các từ .
Theo dõi sửa sai cho HS.
- Luyện đọc tiếng từ khó.
- Đọc từng đoạn trước lớp.
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- HD HS đọc đúng câu, đoạn.
- Kết hợp giải thích các từ mới trong
SGK: cung điện, khâm phục,
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong
nhóm.
+ Gọi 1HS đọc lời viên quan (ở đoạn 2)
+ Yêu cầu các nhóm tiếp nối đọc đồng
thanh 4 đoạn trong bài.
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và
TLCH:
+ Hai người khách được vua Ê - ti - ô pi - a tiếp đãi thế nào ?
- Yêu cầu HSđọc thầm phần đầu đoạn 2
(Từ lúc hai người ... làm như vậy),
+ Khi khách sắp xuống tàu điều gì bất
ngờ đã xảy ra ?
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm phần cuối
đoạn 2 của bài.
+ Vì sao người Ê - ti - ô - pi - a không
để cho khách mang đi một hạt cát nhỏ ?
- Mời 3HS nối tiếp đọc 3 đoạn của bài.
+ Theo em, phong tục trên nói lên tình
cảm của người Ê - ti - ô - pi - a đối với
quê hương?
*Giáo viên chốt ý như sách giáo viên
d) Luyện đọc lại :
- Đọc diễn cảm đoạn 2 trong bài .
- Hướng dẫn HS cách đọc.
- Mời 2 nhóm, mỗi nhóm 3 em phân vai
thi đọc đoạn 2.
- Nhận xét bình chọn HS đọc hay nhất.
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Tìm hiểu nghĩa của các từ: Cung điện, khâm
phục, khách du lịch, sản vật.
- Đọc ngắt nghỉ hơi đúng, nhấn giọng các từ:
khắp đất nước, mở tiệc chiêu đãi, ...
- Các nhóm luyện đọc.
- 1HS đọc lời viên quan.
- Các nhóm đọc đồng thanh 4 đoạn của bài.
- Lớp đọc thầm đoạn 1.
+ Mời họ vào cung, mở tiệc chiêu đãi, tặng
những sản vật quý, sai người đưa xuống tận
tàu.
- Học sinh đọc thầm phần đầu đoạn 2.
+ Viên quan bảo khách dừng lại, cởi giày ra
để họ cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để khách
xuống tàu trở về nước.
- Học sinh đọc thầm phần cuối đoạn 2.
+ Vì người Ê - ti - ô - pi - a rất yêu quý và coi
mảnh đất quê hương họ là thứ thiêng liêng
cao quý nhất.
- 3 em nối tiếp đọc 3 đoạn của bài.
+ Người dân Ê - ti - ô - pi - a rất yêu quý,
trân trọng mảnh đất của hương/ Coi đất đai
của tổ quốc là tài sản quí giá thiêng liêng
nhất ...
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- Các nhóm thi đọc phân theo vai
(người dẫn chuyện, viên quan, hai người
khách ).
- 1HS đọc cả bài.
- Lớp lắng nghe bình chọn bạn đọc hay nhất.
- Lắng nghe nhiệm vụ tiết học .

..........................................................................................
Kể chuyện: (tiết 32) : ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU
I. Mục đích - yêu cầu:
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa (HS khá, giỏi kể được
cả câu chuyện).
- GDHS : Tình yêu quê hương, ý thức học tập để góp phần xây dựng quê hương.
II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa truyện trong SGK.
III. Các hoạt động dạy - học:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
) Kể chuyện :
- Lắng nghe giáo viên nêu nhiệm vụ của
1. Giáo viên nêu nhiệm vụ: SGK.
tiết học.
2. Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo
- Cả lớp quan sát tranh minh họa câu
tranh
chuyện.
Bài tập 1: - Gọi 2HS đọc yêu cầu của bài
- Một em lên chỉ và nêu nội dung sự việc
- Yêu cầu HS quan sát tranh, sắp xếp lại
được nêu ở từng bức tranh ứng với từng
theo đúng trình tự câu chuyện.
đoạn của câu chuyện.
- Gọi HS nêu kết quả.
- Thứ tự từng cặp học sinh lên kể một đoạn
- Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét.
trước lớp.
Bài tập 2 : - Yêu cầu từng cặp HS dựa
- Lần lượt mỗi lần 3 em kể nối tiếp theo 3
tranh đã được sắp xếp thứ tự để tập kể.
bức tranh cho lớp nghe về.
- Gọi 4HS tiếp nối nhau thi kể trước lớp
- Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất.
theo 4 bức tranh .
+ HS nêu lên cảm nghĩ của mình về câu
- Nhận xét bình chọn HS kể hay nhất.
chuyện.
4. Củng cố - dặn dò:
+ Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
- Dặn về nhà kể lại chuyện cho người thân
nghe.
............................................................
Buổi chiều
Tập viết : ( tiết 11 ): ÔN CHỮ HOA G (Tiếp theo)
I. Mục đích - yêu cầu:
- Viết đúng chữ hoa G (1dòng chữ Gh), R, Đ (1dòng).Viết đúng tên riêng Ghềnh Ráng
(1dòng) và câu ứng dụng : Ai về..Loa Thành Thục Vương (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.
- Rèn HS viết đúng mẩu chữ
- GDHS biết giữ vở sạch.
II. Đồ dùng dạy học - Mẫu viết hoa các chữ G, R, Đ.
- Mẫu chữ tên riêng và câu ca dao viết trên dòng kẻ ô li.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.
- Gọi 2HS lên bảng viết, cả lớp viết vào
bảng con: Gi, Ông Gióng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.
b) Hướng dẫn viết trên bảng con:
* Luyện viết chữ hoa :
- Các chữ hoa có trong bài: G ( Gh), R,
- Yêu cầu tìm các chữ hoa có trong bài.
A, Đ, L, T, V.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết
- Lớp theo dõi.
từng chữ .
- Yêu cầu HS luyện viết vào bảng con
- Cả lớp thực hiện viết vào bảng con.
chữ Gh, R, Đ.
* Học sinh viết từ ứng dụng :
- Yêu cầu HS đọc từ ứng dụng.
- 1HS đọc từ ứng dụng: Ghềnh Ráng.
- Giới thiệu về Ghềnh Ráng (còn gọi là
- Lắng nghe để hiểu thêm về một bãi
Mộng Cầm) là một thắng cảnh ở Bình
biển là danh lam thắng cảnh của đất nước
Định, là một bãi tắm đẹp của nước ta.
ta .
- Viết mẫu tên riêng theo cỡ nhỏ:
- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.
- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.
* Luyện viết câu ứng dụng:
- Yêu cầu 2HS đọc câu ứng dụng.
- 2HS đọc câu ứng dụng:
- Giúp HS hiểu ND câu ca dao: Bộc lộ
Ai về đến huyện Đông Anh .
niềm tự hào về di tích lịch sử Loa Thành
Ghé xem phong cảnh Loa Thành
từ thời An Dương Vương, cách đây hàng
ThụcVương
nghìn năm.
- Cả lớp luyện viết trên bảng con các từ:
- Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ
Ai, Ghé, Đông Anh, Loa Thành, Thục
hoa (Ai , Ghé ) là chữ đầu dòng và
Vương.
( Đông Anh , Loa Thành , Thụcc Vương )
tên riêng.
- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng
c) Hướng dẫn viết vào vở:
dẫn của giáo viên.
- Nêu yêu cầu:
- Nêu lại các yêu cầu tập viết chữ hoa và
+ viết chữ Gh một dòng cỡ nhỏ .
tên riêng.
+ R, Đ : 1 dòng .
-HS viết vào vở
+ Viết tên riêng Ghềnh Ráng 1 dòng cỡ
+ viết chữ Gh một dòng cỡ nhỏ .
nhỏ.
+ R, Đ : 1 dòng .
+ Viết câu ca dao một lần ( 2 dòng ).
+ Viết tên riêng Ghềnh Ráng 1 dòng cỡ
- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết,
nhỏ.
cách viết các con chữ và câu ứng dụng
+ Viết câu ca dao 1 lần ( 2 dòng ).
đúng mẫu.
d/ Chấm chữa bài
3. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu học sinh lần lượt nhắc lại cách
viết chữ hoa và câu ứng dụng.
- nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà luyện viết thêm.
……………………………………………………………………
PĐ. TOÁN
ÔN GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH (tt)
I. Mục đích: Giúp HS ôn tập về:
- Cách giải bài toán bằng hai phép tính.
- Kĩ năng áp dụng giải bài toán bằng hai phép tính vào làm bài tập.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán
3.
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập.
+ Em hãy nêu điều bài toán đã cho biết
và điều bài toán hỏi.
- Yêu cầu cả lớp vẽ sơ đồ tóm tắt bài
toán.
- Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng giải .
- Nhận xét đánh giá.
- Cho HS đổi vở để KT bài nhau.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.

- Đọc bài toán.
- Học sinh vẽ tóm tắt bài toán.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Một học sinh lên trình bày bài giải,
cả lớp nhận xét bổ sung.
Giải :
Quãng đường từ chợ huyện đến bưu
điện tỉnh dài là : 5 x 3 = 15 (km)
Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh
dài là :
5 +15 = 20 (km)
Bài 2 : - Yêu cầu học sinh nêu và phân
Đ/S: 20 km
tích bài toán.
- HS đọc và vẽ tóm tắt bài toán.
- Yêu cầu lớp giải bài toán vào vở.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Mời một học sinh lên giải.
- Một học sinh lên giải, cả lớp nhận
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
xét bổ sung.
Giải :
Số lít mật lấy từ thùng mật ong là :
24 : 3 = 8 (l)
Số lít mật còn lại là :
Bài 3: - Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài
24 - 8 = 16 (l)
toán.
Đ/S: 16 lít mật ong
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.
- Một em nêu đề bài tập 3.
- Mời 1 học sinh nêu miệng bài giải.
- Một học sinh nêu bài giải.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
- Cả lớp nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
------------------------------------------------TỰ HỌC
LUYỆN ĐỌC: ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU
I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu
trả lời vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.

Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.

- HS trả lời và viết vào vở.
- HS lắng nghe.

........................................................................................…………………………………
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2018
Buổi sáng
Thể dục
ĐỘNG TÁC BỤNG CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I. Mục đích - Yêu cầu :
- Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu HS thực hiện động tác tương
đối đúng, chính xác, đều đẹp.
- Học động tác bụng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Chơi trò chơi "Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau". Yêu cầu biết cách chơi, chơi đúng luật, nhiệt
tình.
- Phát triển : Tố chất nhanh nhẹn, đều đẹp, khéo léo, chính xác và phản xạ nhanh.
- Giáo dục : Ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, tính tích cực trong học tập.
II. Phương pháp : Làm mẫu, tập luyện.
III. Chuẩn bị : Sân bãi sạch sẽ, còi, kẻ sân.
IV. Tiến hành :
LVĐ
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
TG
SL
Phần 1 : Mở đầu
8-10'
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung,
1. Nhân lớp :
2-3'
1L
yêu cầu giờ học.



Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

2. Khởi động :
- Chạy nhẹ nhàng trên sân
trường 100-200m.
- Khơi động các khớp.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to
theo nhịp 1-2, 1-2,....
* Trò chơi “Bịt mắt bắt dê".
- Kiểm tra bài cũ.
Phần 2 : Cơ bản :
1. Bài TDPTC :
- Ôn động tác vươn thở, tay,
chân, lườn và bụng của bài
TDPTC.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019


GV

5-7'
1L

- GV hướng dẫn và điều khiển lớp.

2x8n
2x8n
1-2L
1-2L
18-22'
12-14'

* Học: Động tác bụng.

2. Trò chơi :
"Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau".

6-8'

3. Củng cố :
- Bài TDPTC.

2-3’

Phần 3 : Kết thúc
- Cho HS thực hiện động tác

4-6'

4-5L
2x8n

- GV nhắc lại tên động tác, hướng
dẫn cách ôn và làm mẫu kết hợp giải
thích chậm.
- HS lắng nghe, thực hiện theo nhịp
hô của GV.
- Tập đồng loạt GV điều khiển, chia
tổ do tổ trưởng điều khiển.
- GV quan sát, sửa và uốn nắn động
tác sai cho từng em.

3-4L
2x8n

- GV quan sát, uốn nắn và sửa động
tác sai cho từng em.
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
* Yêu cầu : Thực hiện đúng động tác
và đúng biện độ và cường độ.

4-5L

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách
chơi và luật chơi sau đó cho HS chơi
thử, tiến hành chơi chính thức.
- Chia 2-4 đội với số lượng nam nữ
bằng. nhau.

1-2L

- GV gọi 1-2 em lên thực hiện.
- GV cùng HS nhận xét và sửa sai
động tác.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học, dặn dò
và giao bài tập về nhà.
- Xuống lớp.
------------------------------------------------ANH VĂN: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------Toán: (tiết 52) : LUYỆN TẬP

GV

I. Mục đích - yêu cầu:
- Biết cách đo, ghi và đọc dược kết quả đo độ dài.
- Biết đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo.
- Bài tập cần làm BT 1, 2.
- Học sinh khá giỏi : Làm tốt bài tập đo độ dài
II. Đồ dùng dạy học:
- Mỗi HS chuẩn bị thước thẳng dài 30 cm, có vạch chia xăng - ti - mét.
- Thước mét của giáo viên.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- Gọi 3 HS lên bảng vẽ đoạn thẳng AB = - 3 HS vẽ trên bảng Cả lớp vẽ giấy nháp.
6cm , CD = 8 cm , MN = 1dm 2cm
Nhận xét, sửa bài và ghi điểm .
2. Bài mới :
*Giới thiệu bài:
*Hướng dẫn thực hành:
Bài 1: - Nêu chiều cao của bạn Minh và
- Bài 1: HS nối tiếp nhau đọc trước lớp.
bạn Nam.
- Muốn biết bạn nào cao nhất ta làm thế
- Bạn Minh cao 1mét 25 xăng ti mét +
nào?
Bạn Nam cao 1 mét 15 xăng ti mét
- Có thể so sánh như thế nào?
- Ta so sánh số đo chiều cao của các bạn
- Yêu cầu HS thực hiện so sánh theo một với nhau.đo xăng ti mét với nhau. So sánh
trong hai cách trên.
và trả lời:
+ Bạn Hương cao nhất
+ Bạn Nam thấp nhất
Bài 2:Chia lớp thành các nhóm, mỗi
nhóm khoảng 6 HS
- GV h/d HS làm:
+ Ước lượng chiều cao của từng bạn
trong nhóm và xếp theo thứ tự từ cao đến
thấp.
+ Đo để kiểm tra lại, sau đó viết vào bảng

- Bài 2: Các bạn trong nhóm ước lượng
chiều cao của từng bạn, thư ký ghi các số
đo đó.
- Thực hành theo nhóm
- 2 em lên thực hành đo và trình bày cách


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

tổng kết.
đo. Cả lớp theo dõi nhận xét
- Trước khi HS thực hành theo nhóm, GV
gọi 1 đến 2 HS lên bảng và đo chiều cao
của HS trước lớp (đo phần bài học của
SGK minh hoạ). Vừa đo vừa giải thích
- Các nhóm thực hành đo và đọc kết quả
cách làm cho HS được biết.
đo được trước lớp.
- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả.
+ Cả lớp nhận xét
Nhận xét và tuyên dương các nhóm thực
hành tốt, giữ trật tự.
- Nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS về nhà luyện tập thêm về so
sánh các số đo độ dài
- Nhận xét tiết học
- Bài sau: Luyện tập chung.
.......................................................................................…
Chính tả : ( tiết 21 ) Nghe – viết :
TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG
I. Mục đích - yêu cầu:
- Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập điền tiếng có vần: ong/ oong (BT2).
- Làm đúng BT3 a/b.
GDMT: HS yêu cảnh đẹp đất nước ta, từ đó thêm yêu quý môi trường xung
quanh, có ý thức BVMT.
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết 2 lần các từ ngữ bài tập 2, giấy khổ lớn để HS thi
tìm nhanh BT3.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1/ Bài cũ: Kiểm tra nội dung bài tập(tiết 20). - HS thực hiện.
- GV nhận xét.
- Lớp nhận xét.
2/ Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng.
a) Hướng dẫn HS viết chính tả.
- GV đọc mẫu bài viết.
+ Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho
- HS lắng nghe.
tác giả nghĩ đến những gì? (Câu hỏi này dành + Tác giả nghĩ đến quê hương với
cho HS khá giỏi).
hình ảnh cơn gió chiều thổi nhẹ qua
+ Bài chính tả có mấy câu?
đồng và con sông Thu Bồn.
+ Nêu các tên riêng trong bài.
+ Có 4 câu.
- Hướng dẫn HS viết tiếng khó: tiếng hò,
+ Gái, Thu Bồn.
chèo thuyền, thổi nhè nhẹ, trên sông, gió
- HS lên bảng viết, lớp viết bảng con.
chiều, lơ lửng.
- Nhật xét, đánh giá chỉnh sửa.
- GV đọc bài từng câu.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- GV đọc lại bài.
- Thu bài, chấm , chữa lỗi.
b) Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu.
- Hướng dẫn HS làm bài.
- Nhật xét, đánh giá chốt kết quả.
Bài 3 (a):
- Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.
- Nhật xét, đánh giá chốt kết quả.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- HS viết bài vào vở.
- HS khảo lỗi.
- 1 em đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài cá nhân.
+ chuông xe đạp kêu kính coong, vẽ
đường cong.
+ làm xong việc, cái xoong.
- HS làm bài rồi chữa bài.
+ Từ chỉ sự vật bắt đầu bằng s: sông,
suối, sáo, sim, sắn, sen, sâu, sếu,
sóc, sói,…
+ Từ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính
chất có tiếng bắt đầu bằng x: mang
xách, xô đẩy, xôn xao, xa xa, xiên,
cuốn xéo, xộc xệch...

3/ Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà viết bài vào vở rèn viết, làm
bài tập 3 (b).
…………………………………
Buổi chiều
Tự nhiên và xã hội
PHÂN TÍCH VÀ VẼ SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG
I. Mục tiêu:
- Biết mối quan hệ, biết xưng hô đúng đối với những người trong họ hàng.
- Hs khá giỏi; phân tích mối quan hệ họ hàng của một số trường hợp cụ thể, ví dụ: 2 bạn
Quang và Hương (anh em họ) Quang và mẹ Hương (cháu và cô cậu ruột).
II. Chuẩn bị: Các hình trong SGK trang 42 và 43.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
KT bài: Họ nội, họ ngoại.
- 2HS trả lời bài cũ.
2.Bài mới
a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác:
* Khởi động :- Tổ chức cho HS chơi TC “Đi
- Cả lớp tham gia chơi trò chơi theo
chợ mua gì ? Cho ai?”
hướng dẫn của giáo viên.
Hướng dẫn cách chơi và cho HS chơi TC
+ Tập hợp đội hình vòng tròn .
+ Cử người trưởng trò và thực hiện
chơi
* Hoạt động 1: Với phiếu bài tập.
“ Đi chợ cho ai? Mua gì?”
Bước 1: Làm việc theo nhóm.
- Tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm.
- Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển các bạn
- Các nhóm tiên hành làm việc: nhóm


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

trong nhóm mình quan sát hình 42 và TLCH
trong phiếu:
1) Ai là con trai, ai là con gái của ông bà?
2) Ai là con dâu, ai là con rể của ông bà?
3) Ai là cháu nội. ai là cháu ngoại của ông bà?
4) Những ai thuộc họ nội của Quang?
5) Những ai thuộc ho ngoại của Hương?
Bước 2 :
- Yêu cầu các nhóm đổi chéo phiếu bài tập cho
nhau để chữa bài .
-Giáo viên kết luận như sách giáo viên .
Bước 3: - Yêu cầu các nhóm báo cáo trước
lớp.
- Theo dõi nhận xét, chốt lại những ý đúng.
+ Anh em Quang và chị em Hương phải có
nghĩa vụ gì đối với những người họ nội, họ
ngoại của mình
c) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Giờ học sau đem ảnh họ hàng nội, ngoại đến
lớp để học.

trưởng điều khiển các bạn nhóm thảo
luận và hồn thành bài tập trong phiếu.
+ Bố của Quang và mẹ của Hương.
+ Mẹ của Quang và bố của Hương.
+ Hai anh em Quang là cháu nội, Hai
chi em hương là cháu ngoại của ông bà.
+ Ông bà, bố mẹ Hương và chi em
Hương.
+ Ông bà, bố mẹ Quang và hai em
quang.
- Các nhóm khi làm xong thì đổi chéo
phiếu cho nhau để kiểm tra và chữa bài.
- Lần lượt đại diện các nhóm lên báo
cáo kết quả thảo luận trước lớp.
- Lớp theo dõi và nhận xét .
+ Cần phải luôn yêu thương, quan tâm,
giúp đỡ,...
- HS lắng nghe

.......................................................................................…
THỦ CÔNG
Tiết 11: GẤP, CĂT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG
(T2)
.......................................................................................…
PĐ. TIẾNG VIỆT
NGHE - VIẾT: TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG
I. Mục đích:
- Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Giáo dục ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt độ
g của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- GV đọc mẫu bài viết.
- HS lắng nghe.
+ Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi
+ Tác giả nghĩ đến quê hương với
cho tác giả nghĩ đến những gì? (Câu hỏi hình ảnh cơn gió chiều thổi nhẹ qua
này dành cho HS khá giỏi).
đồng và con sông Thu Bồn.
+ Bài chính tả có mấy câu?
+ Có 4 câu.
+ Nêu các tên riêng trong bài.
+ Gái, Thu Bồn.
- Hướng dẫn HS viết tiếng khó: tiếng hò, - HS lên bảng viết, lớp viết bảng con.
chèo thuyền, thổi nhè nhẹ, trên sông, gió
chiều, lơ lửng.
- Nhật xét, đánh giá chỉnh sửa.
- GV đọc bài từng câu.
- HS viết bài vào vở.
- GV đọc lại bài.
- HS khảo lỗi.
- Thu bài, chấm , chữa lỗi.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
……………………………………………………………………………………………
Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018
Buổi sáng
Tập đọc: (tiết 33) : VẼ QUÊ HƯƠNG
I. Mục đích - yêu cầu:
- Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ và bộc lộ niềm vui qua giọng đọc.
- Hiểu ND:Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của
người bạn nhỏ (TL:Được các câu hỏi trong SGK, thuộc 2 khổ thơ trong bài. HS khá giỏi
thuộc cả bài thơ).
- GDHS yêu quê hương đất nước.
II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ viết bài thơ để hướng dẫn học sinh HTL.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 HS nối tiếp kể lại câu chuyện “
Đất quý, đất yêu ï“
- Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới
a) Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi, giáo viên giới thiệu.
b) Luyện đọc:
* Đọc bài thơ.
- Lắng nghe GV đọc mẫu.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ:
- Nối tiếp nhau đọc mỗi em 2 dòng thơ.
- Yêu cầu HS đọc từng câu thơ. GV sửa
Luyện đọc các từ ở mục A.
sai.
- Nối tiếp đọc từng khổ thơ trước lớp.
- Gọi học sinh đọc từng khổ thơ trước lớp. - Tìm hiểu nghĩa của từ theo hướng dẫn
- Nhắc nhớ ngắt nghỉ hơi đúng ở các dòng của giáo viên.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

thơ, khổ thơ .
- Giúp học sinh hiểu nghĩa từng từ ngữ
mới trong bài ( sông máng , cây gạo )
- Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trong
nhóm.
- Các nhóm thi đọc.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Mời 1 em đọc bài , yêu cầu cả lớp đọc
thầm bài thơ trả lời câu hỏi :
+ Kể tên những cảnh vật được tả trong bài
thơ ?
- Yêu cầu lớp đọc thầm lại toàn bài thơ và
TLCH
+ Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều
màu sắc. Hãy kể những màu sắc đó ?

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

+ Sông máng: SGK.
- Luyện đọc theo nhóm.
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .
-Một em đọc bài , cả lớp đọc thầm cả bài
thơ .
+ Là : tre, lúa, sông máng, trời mây, ngói
mới, trường học, mặt trời…
- Cả lớp đọc thầm lại cả bài thơ .
+ Cảnh vật được miêu tả bằng những
màu sắc tre xanh, lúa xanh, sông máng
xanh mát, trời mây xanh ngắt, ngói mới
đỏ tươi, mái trường đỏ thắm, mặt trời đỏ
chót .
- HS thảo luận theo nhóm, sau đó đại diện
từng nhóm nêu ý kiến chọn câu trả lời
đúng nhất (Vì bạn nhỏ yêu quê hương)
HStrả lời theo ý của các em
- Lớp nhận xét bổ sung.
- Đọc từng đoạn rồi cả bài theo hướng
dẫn của giáo viên .
- 4 em đaị diện đọc tiếp nối 4 khổ thơ.
- Thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.
- Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng,
hay
- HS tự liên hệ.

- Yêu cầu thảo luận theo nhóm trả lời câu
hỏi:
+ Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ?
Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng
nhất ?
Liên hệ ở quê hương em
- Giáo viên kết luận .
d) Học thuộc lòng bài thơ:
- Hướng dẫn đọc diễn cảm từng đoạn và
cả bài .
- Yêu cầu đọc thuộc lòng từng khổ rồi cả
bài thơ
- Yêu cầu HS thi đọc thuộc lòng từng khổ
và cả bài thơ.
- Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất.
3. Củng cố - dặn dò:
- Quê hương em có gì đẹp?
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học bài và xem trước bài
mới.
.......................................................................................…
Luyện từ và câu ( tiết 11 ) :
TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG. ÔN TẬP CÂU: AI LÀ GÌ?

I. Mục đích - yêu cầu:
- Hiểu và xếp đúng vào hai nhóm một số từ ngữ về quê hương (BT1)
- Biết dùng từ cùng nghĩa thích hợp thay thế từ quê hương trong đoạn văn (BT2)


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Nhận biết được các câu theo mẩu Ai làm gì? Và tìm được bộ phận câu trả lời câu hỏi
Ai? hoặc Làm gì?(BT3)
- Đặt được 2-3 câu theo mẩu Ai làm gì? Với 2-3 từ ngữ cho trước( BT4)
- GDHS yêu thích học tiếng việt .
II. Đồ dùng dạy học - Ba tờ giấy trình bày bài tập 1. Bảng lớp kẻ sẵn bài tập 3 (2 lần )
III. Các hoạt động dạy học::
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Lần lượt 3 em lên bảng làm miệng bài
tập số 2.
- Lớp theo dõi nhận xét.
- KT 3 em làm miện BT2 - tuần 10, mỗi
em làm một ý của bài.
- Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
- Cả lớp theo dõi GV giới thiệu bài.
b) Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1:
- Một em đọc yêu cầu bài tập1. Cả lớp
-Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 1 .
đọc thầm.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập.
- Thực hành làm bài tập vào vở.
- Mời 3 em lên làm vào 3 tờ giấy to dán
- 3HS lên bảng làm bài. Cả lớp bổ sung:
sẵn trên bảng.
+ Từ chỉ sự vật ở quê hương: cây đa,
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.
dòng sông, con đò, mái đình, ngọn núi.
+ Từ chỉ tình cảm đối với quê hương: gắn
bó, nhớ thương, yêu quý, bùi ngùi, tự
hào.
Bài 2:-Yêu cầu một em đọc yêu cầu bài
- Một em đọc bài tập 2. Lớp theo dõi và
tập 2.
đọc thầm theo.
Cả lớp đọc thầm.
- Cả lớp làm bài.
- Yêu cầu HS làm bài vào VBT.
- 3HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ
- Gọi HS nêu kết quả.
sung:
- Mời 3HS đọc lại đoạn văn với sự thay
Các từ có thể thay thể cho từ quê hương
thế của 3 từ được chọn.
trong bài là : Quê quán , quê hương đất tổ
- Cùng với HS nhận xét, tuyên dương.
, nơi chôn rau cắt rốn .
- 3HS lần lượt đọc lại đoạn văn đã thay
thế từ được chọn.
Bài 3:Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài
- 2HS đọc nội dung bài tập 3.
tập 3
- Cả lớp làm bài vào VBT.
- Yêu cầu cả lớp làm vào VBT.
- 2 em lên bảng làm bài.
- Mời 2 em làm bài trên bảng lớp.
- Cả lớp nhận xét bài làm trên bảng, chữa
- Nhận xétvà chốt lại lời giải đúng.
bài
- Nêu lại một số từ ngữ nóivề quê
Bài 4: Đặt câu theo mẩu Ai làm gì?
hương.
- Yêu cầu cả lớp làm vào VBT.
- 2HS đọc nội dung bài tập 4.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Mời 2 em làm bài trên bảng lớp.
- Cả lớp làm bài vào VBT.
- Nhận xétvà chốt lại lời giải đúng.
- 2 em lên bảng làm bài.
3. Củng cố - dặn dò:
- Cả lớp nhận xét bài làm trên bảng, chữa
- Yêu cầu HS nêu lại 1số từ về quê hương. bài:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
VD:Bác nông dân đang cày ruộng.
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới.
.............................................................................................…
Âm nhạc: GV bộ môn
.......................................................................................…
Toán ( tiết 53 ) : BẢNG NHÂN 8
I. Mục đích - yêu cầu:
- Bước đầu thuộc bảng nhân 8.
- Biết vận dụng bảng nhân 8 vào giải toán. HS làm các BT1, 2, 3.
- GSHS giải toán nhanh đúng, gây hứng thú trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ :
- Gọi 2 em lên bảng làm BT 3 và 4 tiết
trước.
- Nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới:
a *) Giới thiệu bài:
b/Hoạt động 1* Lập bảng nhân 8:
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi:
- Từng cặp thảo luận theo yêu cầu của
Tìm trong các bảng nhân đã học xem có
GV.
những phép nhân nào có thừa số 8?
- Đại diện từng nhóm nêu kết quả thảo
- Mời các nhóm trình bày kết quả thảo
luận. Cả lớp nhận xét bổ sung.
luận.
2 x 8 = 16 ; 3 x 8 = 24 ; 7 x 8 = 56.
+ Khi ta thay đổi thứ tự các TS trong một
tích thì tích như thế nào?
+ .... tích của nó không đổi.
- Yêu cầu các nhóm trở lại thảo luận: Dựa
vào kiến thức đó, hãy thay đổi thứ tự các
- Các nhóm trở lại làm việc.
TS trong một tích của các phép nhân vừa
tìm được.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả, cả
- Mời HS nêu kết quả.
lớp nhận xét bổ sung:
- Yêu cầu HS tính: 8 x 1 = ?
8 x 2 = 16 ; 8 x 3 = 24 ; .....8 x 7 = 56
+ Vì sao em tính được kết quả bằng 1.
- 8 x 1 = 8 vì số nào nhân với 1 cũng
- GV ghi bảng: Bảng nhân 8
bằng chính số đó.
+ Em có nhận xét gì về tích của 2 phép
+ Tích của 2 phép tính liền nhau hơn kém
tính liền nhau?
nhau 8 đơn vị.
+ Muốn tính tích liền sau ta làm thế nào?
+ ... lấy tích liền trước cộng thêm 8.
- yêu cầu HS làm việc cá nhân: Lập tiếp
các phếp tính còn lại.
- Tương tự hình thành các công thức còn


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Gọi HS nêu kết quả, GV ghi bảng để
được bảng nhân 8.
- Tổ chức cho HS đọc và ghi nhớ bảng
nhân 8 vừa lập được.
c/ Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS làm bài trên phiêu học tập. 1 em
làm trên tờ phiếu to.
- Theo dõi giúp đỡ những HS yếu.
- Mời HS nêu kết quả.
- GV nhận xét chữa bài.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

lại của bảng nhân 8.
- 1 số em nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ
sung:
8 x 8 = 64 ; 8 x 9 = 72 ; 9 x 10 = 80.
- HS đọc và ghi nhớ bảng nhân 8.

- 1HS nêu yêu cầu của bài : Tính :
- HS làm bài trên phiếu.
- Nêu kết quả bài làm, lớp nhận xét bổ
sung :
8 x 3 = 24 ; 8 x 2 = 16 ; 8 x 4 = 32
8 x 5 = 40 ; 8 x 6 = 48; 8 x 7 = 56
Bài 2 : -Yêu cầu học sinh nêu bài toán.
8 x 8 = 64 ; 8 x 10 = 80 ; 8 x 9 = 72
- Gọi 1HS lên bảng ghi tóm tắt.
8 x 1 = 8 ;0 x 8 = 0 ; 8 x 0 = 0.
+ Bài toán cho biết gì?
- 2HS đọc bài toán, cả lớp theo dõi.
+ Bài toán hỏi gì?
- 1HS lên tóm tắt bài toán :
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
1 can : 8 lít
- Mời một học sinh lên giải.
6 can : .... lít ?
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
+ Mỗi can có 8 lít dầu.
+ 6 can có bao nhiêu lít dầu.
- Cả lớp làm bài vào vở.
- Một HS lên bảng giải bài, cả lớp nhận
xét chữa bài.
Bài 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài 3.
Giải :
- Yêu cầu HS tự làm bài.
Số lít dầu trong 6 can là :
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
8 x 6 = 48 (lít )
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
Đ/ S : 48 lít dầu
- GV nêu từng phép tính, yêu cầu HS nêu - Một em nêu bài tập 3: Đếm thêm 8 rồi
kết quả tương ứng.
điền vào ô trống.
- Học sinh tự làm bài rồi chữa bài.
3. Củng cố - dặn dò:
- Học sinh nêu kết quả, lớp bổ sung.
- Nhận xét đánh giá tiết học
Sau khi điền ta có dãy số sau :
- Dặn về nhà học và làm bài tập
8 , 16 , 24 , 32 , 40 , 48 , 56 , 64 , 72 , 80
- Nêu kết quả của phép tính.
- HS đọc lại bảng nhân 8.
.....................................................................
Buổi chiều
PĐ. TOÁN
ÔN BẢNG NHÂN 8
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Bảng nhân 8 và vận dụng được trong tính giá trị biểu thức trong giải toán.
- Kĩ năng nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân với ví dụ cụ thể.
II. Chuẩn bị: GV: Sách bài tập, giáo án.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán 3.
Bài 1a: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả tính nhẩm.
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở và tự chữa bài.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 :- Yêu cầu học sinh nêu đề bài 2a.
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài.
- Nhận xét bài làm của học sinh.
Bài 3:
- Gọi học sinh đọc bài 3.
- Yêu cầu nêu dự kiện và yêu cầu bài
toán.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở
- Gọi một học sinh lên bảng giải .
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 4 : - Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- Yêu cầu 1 em lên bảng tính và điền kết
quả.
- Nhận xét bài làm của học sinh.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.
- 1 em nêu đề bài 1.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở .
- Nêu miệng kết quả nhẩm, cả lớp
nhận xét.
- Từng cặp đổi vở cheo để KT bài
nhau.
- Một học sinh nêu yêu cầu bài 2a.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- 2HS lên bảng thực hiện, lớp nhận
xét bổ sung.
a/8 x 3 + 8 = 24 + 8 ; 8 x 4 + 8 = 32
+8
= 32
= 40
- Một em đọc bài toán.
- Cả lớp đọc thầm, phân tích bài toán,
tự làm bài vào vở.
- Một học sinh lên bảng giải bài, cả
lớp nhận xét chữa bài:
Giải :
Số mét dây điện cắt đi là :
8 x 4 = 32 ( m )
Số mét dây điện còn lại là:
50 – 32 = 18 ( m)
Đ/S: 18m
- Một em nêu bài toán bài tập 4.
- Cả lớp xem hình vẽ, tự làm bài vào
vở.
- Một em lên bảng làm bài, cả lớp
nhận xét bổ sung:
a/ Số ô vuông hình chữ nhật là: 8 x 3
= 24 (ô)
b/ Số ô vuông hình chữ nhật là: 3 x 8
= 24 (ô)
Nhận xét:
8x3=3x8


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

3. Củng cố - dặn dò:
- HS đọc lại bảng nhân 8.
- Yêu cầu HS đọc bảng nhân 8
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
------------------------------------------------TIN HỌC: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------LUYỆN TIẾNG VIỆT
TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG. ÔN TẬP CÂU: AI LÀM GÌ?
I. Mục đích - yêu cầu:
- Hiểu một số từ ngữ về quê hương.
- Biết dùng từ cùng nghĩa thích hợp thay thế từ quê hương.
- Nhận biết được các câu theo mẩu Ai làm gì? Và tìm được bộ phận câu trả lời câu hỏi
Ai? hoặc Làm gì?
- Đặt được 2-3 câu theo mẩu Ai làm gì? Với 2-3 từ ngữ cho trước
- GDHS yêu thích học tiếng việt .
II. Đồ dùng dạy học - Ba tờ giấy trình bày bài tập 1. Bảng lớp kẻ sẵn bài tập 3 (2 lần )
III. Các hoạt động dạy học::
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Làm bài tập:
Bài 1:
-Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 1 .
- HS lắng nghe.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
- Mời 3 em lên làm vào 3 tờ giấy to dán
sẵn trên bảng.
- Một em đọc yêu cầu bài tập1. Cả lớp
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.
đọc thầm.
- Thực hành làm bài tập vào vở.
- 3HS lên bảng làm bài. Cả lớp bổ
sung:
Bài 2:-Yêu cầu một em đọc yêu cầu bài + Từ chỉ sự vật ở quê hương: cây đa,
tập 2.
dòng sông, con đò, mái đình, ngọn
Cả lớp đọc thầm.
núi.
- Yêu cầu HS làm bài vào VBT.
+ Từ chỉ tình cảm đối với quê hương:
- Gọi HS nêu kết quả.
gắn bó, nhớ thương, yêu quý, bùi
- Mời 3HS đọc lại đoạn văn với sự thay
ngùi, tự hào.
thế của 3 từ được chọn.
- Một em đọc bài tập 2. Lớp theo dõi
- Cùng với HS nhận xét, tuyên dương.
và đọc thầm theo.
- Cả lớp làm bài.
- 3HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ
Bài 3:Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài sung:
tập 3
Các từ có thể thay thể cho từ quê
- Yêu cầu cả lớp làm vào VBT.
hương trong bài là : Quê quán , quê


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Mời 2 em làm bài trên bảng lớp.
- Nhận xétvà chốt lại lời giải đúng.
Bài 4: Đặt câu theo mẩu Ai làm gì?
- Yêu cầu cả lớp làm vào VBT.
- Mời 2 em làm bài trên bảng lớp.
- Nhận xétvà chốt lại lời giải đúng.
3. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu lại 1số từ về quê
hương.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

hương đất tổ , nơi chôn rau cắt rốn .
- 3HS lần lượt đọc lại đoạn văn đã
thay thế từ được chọn.
- 2HS đọc nội dung bài tập 3.
- Cả lớp làm bài vào VBT.
- 2 em lên bảng làm bài.
- Cả lớp nhận xét bài làm trên bảng,
chữa bài
- Nêu lại một số từ ngữ nóivề quê
hương.
- 2HS đọc nội dung bài tập 4.
- Cả lớp làm bài vào VBT.
- 2 em lên bảng làm bài.
- Cả lớp nhận xét bài làm trên bảng,
chữa bài

3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
.............................................................................................………………………………
Thứ 5 ngày 8 tháng 11 năm 2018
Buổi sáng
Anh văn: GVBM
------------------------------------------------Toán ( tiết 54 ) : LUYỆN TẬP
I. Mục đích - yêu cầu:
- Thuộc bảng nhân 8 và vận dụng được trong tính giá trị biểu thức trong giải toán.
- Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân với ví dụ cụ thể.
- HS làm các BT1, 2 (cột a) bài 3, 4.
- Giáo dục HS yêu thích môn Toán.
II. Đồ dùng dạy học
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ :
- Gọi 1HS lên bảng làm BT2 tiết trước.
- KT về bảng nhân 8.
- Giáo viên nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi giới thiệu bài
b) Luyện tập:
Bài 1a: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.
- 1 em nêu đề bài 1.
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào vở.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở .
- Gọi HS nêu kết quả tính nhẩm.
- Nêu miệng kết quả nhẩm, cả lớp nhận
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở và tự chữa bài. xét.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Từng cặp đổi vở cheo để KT bài nhau.
Bài 2 :- Yêu cầu học sinh nêu đề bài 2a.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài.
- Nhận xét bài làm của học sinh.

- Một học sinh nêu yêu cầu bài 2a.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- 2HS lên bảng thực hiện, lớp nhận xét bổ
sung.
Bài 3:
a/8 x 3 + 8 = 24 + 8 ; 8 x 4 + 8 = 32 + 8
- Gọi học sinh đọc bài 3.
= 32
= 40
- Yêu cầu nêu dự kiện và yêu cầu bài toán. - Một em đọc bài toán.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở
- Cả lớp đọc thầm, phân tích bài toán, tự
- Gọi một học sinh lên bảng giải .
làm bài vào vở.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
- Một học sinh lên bảng giải bài, cả lớp
nhận xét chữa bài:
Giải :
Bài 4 : - Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
Số mét dây điện cắt đi là :
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
8 x 4 = 32 ( m )
- Yêu cầu 1 em lên bảng tính và điền kết
Số mét dây điện còn lại là:
quả.
50 – 32 = 18 ( m)
- Nhận xét bài làm của học sinh.
Đ/S: 18m
- Một em nêu bài toán bài tập 4.
- Cả lớp xem hình vẽ, tự làm bài vào vở.
- Một em lên bảng làm bài, cả lớp nhận
xét bổ sung:
a/ Số ô vuông hình chữ nhật là: 8 x 3 = 24
(ô)
b/ Số ô vuông hình chữ nhật là: 3 x 8 = 24
3. Củng cố - dặn dò:
(ô)
- Gọi 1 số em đọc bảng nhân 8.
Nhận xét:
8x3=3x8
- Dặn về nhà học và làm bài tập.
- HS dọc lại bảng nhân 8.
….………………………………………………………………
Chính tả : ( tiết 22 ) Nhớ – viết :
VẼ QUÊ HƯƠNG
I. Mục đích - yêu cầu:
- Nhớ viết đúng bài chính tả, trình bày sạch sẽ và đúng hình thức bài thơ .
- Làm đúng BT2 a/b.
- GDHS rèn chữ viết đẹp, biết giữ vở sạch.
II. Đồ dùng dạy học: - 3 băng giấy viết khổ thơ của bài tập 2b.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1/ Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 - HS lên làm bài.
(b) (T21).
- Lớp nhận xét.
- GV nhật xét, đánh giá.
2/ Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng.
a) Hướng dẫn viết chính tả.
- GV đọc đoạn thơ.
- 2 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách
trình bày.
+ Vì sao bạn nhỏ thấy bức tranh quê
hương rất đẹp?
+ Trong đoạn thơ, có những chữ nào phải
viết hoa? Vì sao viết hoa?
+ Cần trình bày bài thơ 4 chữ như thế
nào?
- Hướng dẫn viết các từ khó dễ lẫn: làng
xóm, lúa xanh, lượn quanh, ước mơ.
- GV nhật xét, đánh giá chỉnh sửa.
b) Hướng dẫn viết bài vào vở.
- GV cho HS ghi đầu bài, nhắc nhở cách
trình bày.
- Thu bài, chữa lỗi.
c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả.
Bài 2: GV nêu yêu cầu và hướng dẫn.
- Gọi 1 em lên bảng làm bài.
- Nhật xét, đánh giá chốt lời giải đúng.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- HS theo dõi.
+ Vì bạn nhỏ rất yêu quê hương.
+ Các chữ đầu tên bài và đầu mỗi dòng
thơ viết hoa: Vẽ, Bút, Em, Em, Xanh…
+ Các chữ đầu dòng thơ đều cách lề vở 2
hoặc 3 ôli.
- HS lên bảng viết.
- Lớp viết bảng con.
- HS nhớ - viết bài vào vở.
- Khảo lại bài.

- 1 em lên bảng làm, lớp làm vở bài tập.
a) nhà sàn – đơn sơ – suối chảy – sáng
lưng đồi.
b) vườn – vấn vương
cá ươn – trăm đường

3/ Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét bài viết của HS.
- Dặn HS về nhà học thuộc các câu thơ bài
tập 2, chuẩn bị bài sau.
…………………………………………
Mĩ thuật (Tiết 11)
TẠO HÌNH TỰ DO VÀ TRANG TRÍ BẰNG NÉT (tiết 2)
(LG: BĐKH - MTBHĐ)
…………………………………………
Buổi chiều
PĐ. TIẾNG VIỆT
NGHE - VIỆT: TIẾNG RU

I. Mục đích:
- Nhớ viết đúng bài chính tả, trình bày sạch sẽ và đúng hình thức bài thơ .
- Giáo dục ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
a) Hướng dẫn viết chính tả.
- GV đọc đoạn thơ.
- 2 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ.
- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách
- HS theo dõi.
trình bày.
+ Vì sao bạn nhỏ thấy bức tranh quê
+ Vì bạn nhỏ rất yêu quê hương.
hương rất đẹp?
+ Trong đoạn thơ, có những chữ nào phải + Các chữ đầu tên bài và đầu mỗi
viết hoa? Vì sao viết hoa?
dòng thơ viết hoa: Vẽ, Bút, Em, Em,
+ Cần trình bày bài thơ 4 chữ như thế
Xanh…
nào?
+ Các chữ đầu dòng thơ đều cách lề
- Hướng dẫn viết các từ khó dễ lẫn: làng vở 2 hoặc 3 ôli.
xóm, lúa xanh, lượn quanh, ước mơ.
- HS lên bảng viết.
- GV nhật xét, đánh giá chỉnh sửa.
- Lớp viết bảng con.
b) Hướng dẫn viết bài vào vở.
- GV cho HS ghi đầu bài, nhắc nhở cách
trình bày.
- HS nhớ - viết bài vào vở.
- Thu bài, chữa lỗi.
- Khảo lại bài.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
------------------------------------------------LUYỆN VIẾT
ÔN CHỮ HOA G (tt)
I. Mục đích: Giúp HS:
- Ôn lại cách viết chữ hoa Gh; từ ứng dụng: Ghềnh Ráng,
câu ứng dụng: “Ai về đến huyện Đông Anh
Ghé xem phong cảnh Loa Thành thục Vương”.
- Viết chữ rõ ràng, đẹp, thẳng hàng.
- Giáo dục HS ý thức rèn chữ viết đúng, trình bày sạch sẽ.
II. Chuẩn bị:
- GV: Mẫu chữ hoa Gh; từ ứng dụng và câu ứng dụng.
- HS: Vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS viết bài:
- Gọi HS nêu lại cách viết chữ hoa Gh;
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
câu ứng dụng và câu ứng dụng.
- Nhận xét (HS - GV).
- HS viết bài vào vở.
- Cho HS viết bài vào vở và thu vở chấm. - HS lắng nghe.
3. Củng cố - dặn dò:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

…………………………………………
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
ĐĂNG KÍ THI ĐUA HOA ĐIỂM TỐT
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu ngày 9 thánh 11 năm 2018
Buổi sáng
Tập làm văn : ( tiết 11 )
NGHE - KỂ: TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU! NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG
I. Mục tiêu:
- Bước đầu biết nói về quê hương hoặc nơi mình đang ở (BT2).
- GDHS yêu quê hương quý của mình.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ viết sẵn gợi ý nói về quê hương (BT2).
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 - 4 HS đọc lá thư đã viết ở tiết TLV
trước.
- 1 em nêu yêu cầu bài.
- Nhận xét ghi điểm.
- Nhẩm các câu hỏi gợi ý trên bảng để
2. Bài mới
tập nói trước lớp.
a/ Giới thiệu bài :
- Từng cặp tập nói về quê hương.
b/ Hướng dẫn làm bài
- HS xung phong thi nói trước lớp.
Bài tập 2:
- Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn
- Gọi 1 em nêu yêu cầu bài.
nói tốt nhất.
- Nhắc học sinh có thể dựa vào các câu hỏi
-Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết
gợi ý trên bảng để tập nói trước lớp.
sau.
- Yêu cầu học sinh tập nói theo cặp.
- Mời 5 - 7 em thi trình bày bài trước lớp.
- Giáo viên theo dõi nhận xét, sửa chữa.
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về viết lại những điều vừa kể về quê
hương, chuẩn bị tốt cho tiết sau.
……………………………………………………………………
Toán ( tiết 55 ) : NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. Mục đích - yêu cầu:
- Học sinh biết : - Đặt tính và tính nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
- Vận dụng trong giải toán có phép nhân.Làm các BT1,2(cột a) bài 3,4.
- GDHS Yêu thích học toán.
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi tóm tắt nội dung bài tập 3 .
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×