Tải bản đầy đủ

G a lớp 3 tuần 17 18 doc

Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Tuần 17 :
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2018
Buổi sáng
Đạo đức (tiết 17) : BIẾT ƠN THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (tiết 2) ; ( Đ/C ) .
I. Mục tiêu: - Biết công lao của các thương binh, liệt sĩ đối với quê hương, đất nước.
- HS biết làm những công việc phù hợp để tỏ lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ.
- HS khá, giỏi tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa các gia đình thương binh, liệt sĩ
do nhà trường tổ chức.
* KNS: -Kĩ năng trình bày suy nghĩ, thể hiện cảm xúc về những người đã hy sinh xương
máu vì Tổ quốc.
-Kĩ năng xác định giá trị về những người đã quên mình vì Tổ quốc
II. Phương pháp dạy học tích cực: - Quan sát , thảo luận , trình bày 1 phút .
III. Đồ dùng dạy –học: Vở BT Đạo đức 3. Một số bài hát về chủ đề bài học.
IV. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
1. Ổn định:
2. Bài cũ: - Kiểm tra về nội dung bài Biết - Học sinh đọc bài học tiết 1.
ơn thương binh, liệt sĩ (ở tiết 1).
3. Dạy bài mới:
* Hoạt động1: Xem tranh kể lại những
người anh hùng.
- Chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một - Ngồi theo nhóm, quan sát tranh và thảo
bức tranh (ảnh): Trần Quốc Toản, Lý Tự luận theo các gợi ý.
Trọng, Võ Thị Sáu, Kim Đồng.
- Học sinh chỉ tranh nêu tên .
- Yêu cầu Các nhóm quan sát và thảo
luận theo gợi ý:
+ Người trong tranh (ảnh) là ai?
+ Em biết gì về gương chiến đấu, hy sinh
của anh hùng liệt sĩ đó?
+ Hãy hát một bài hát hoặc đọc 1 bài thơ * Ví dụ : Mùa hoa lê ki ma nở;
về người anh hùng liệt sĩ đó?
Anh Kim Đồng
- Mời đại diện từng nhóm trình bày kết
quả thảo luận.
- Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp,
- Yêu cầu cả lớp theo dõi và nhận xét.
các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- Nhận xét, tóm tắt lại gương chiến đấu,
hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã nêu
trên.
* Hoạt động 2:
Báo cáo kết quả sưu
tầm
- Mời đại diện các nhóm lên báo cáo kết - Đại diện các nhóm lần lượt lên trình bày
quả điều tra tìm hiểu .
trước lớp về kết quả điều tra, tìm hiểu về
- Yêu cầu cả lớp trao đổi nhận xét và bổ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của các
sung.
TB, gia đình LS ở địa phương.
- Giáo viên kết luận .
- Cả lớp theo dõi nhận xét và bổ sung nếu
1
3

1
3


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×