Tải bản đầy đủ

G a lớp 3 tuần 15,16 doc

Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

TUẦN 15
Thứ hai ngày 3 tháng 12 năm 2018
Buổi sáng
Đạo đức (tiết 15): QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (T2),
(Đ/C)
I. Mục tiêu: - Biết quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù
hợp với khả năng.
- Biết được ý nghĩa của việc quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
- Học sinh khá giỏi: Biết yêu thương giúp đỡ những những cụ già em nhỏ.
- Nội dung giảm tải: không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó về
tình làng nghĩa xóm.
*KNS:
- Kĩ năng lắng nghe tích cực ý kiến của hàng xóm, thể hiện sự cảm thông với hàng
xóm.
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ hàng xóm trong những việc vừa

sức.
II. Phương pháp , kĩ thuật dạy học tích cực: -Thảo luậnTrình bày 1 phút -Đóng vai
III. Đồ dùng dạy học: - Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ, truyện, tấm gương về chủ đề
bài học.
IV. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
1) Kiểm tra bài cũ:- Kiểm tra sự chuẩn bị
của học sinh.
2) Bài mới: - Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: Giới thiệu tư liệu sưu tầm
được về chủ đề bài học.Yêu cầu HS trưng
bày các tranh vẽ, các bài thơ, ca dao, tục
ngữ mà các em đã sưu tầm được theo tổ.Mời đại diện từng tổ lên trình bày trước
lớp.

Hoạt động của HS

- Các tổ trưng bày các tranh vẽ, bài
thơ, ...
- Đại diện từng tổ lên trình bày trước
lớp.
- Cả lớp nhận xét bình chọn tổ sưu tầm
-Tổng kết, biếu dương những cá nhân, tổ được nhiều và trình bày tốt nhất.
đã sưu được nhiều tài liệu và trình bày tốt.
Hoạt động 2: Đánh giá hành vi.
- Nêu yêu cầu BT4 - VBT.
- Những hành vi nào là nên làm...
- Chia nhóm, yêu thảo luận nhóm.
- Các nhóm thảo luận.
- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả - Lần lượt từng đại diện lên trình bày,
thảo luận.
các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận : Các việc a, d, e, g là những
việc làm tốt thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A


Năm học : 2018-2019

hàng xóm ; Các việc b, c, đ là những việc
không nên làm.
- Cho HS liên hệ theo các việc làm trên.
- HS tự liên hệ.
Hoạt động 3: Phương pháp: -Đóng vai
* KNS : Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm
quan tâm, giúp đỡ hàng xóm trong những
việc vừa sức. Yêu cầu mỗi nhóm thảo
luận, xử lý 1 tình huống rồi đóng vai - Các nhóm thảo luận, xử lý tình huống
(BT5 - VBT).
và chuẩn bị đóng vai.
- Mời các nhóm lên đóng vai.- Nhận xét, - Các nhóm lên đóng vai.
- Cả lớp nhận xét về cách ứng xử của
từng nhóm
- HS đọc phần luận trên bảng.
Kết luận ( SGK ).
3. Cũng cố - Dặn dò: Về nhà thực hiện
đúng những điều đã được học.
…………………………………………………….
Toán ( tiết 71 ) : CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO
SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( Đ/C ).
I. Mục tiêu: - Biết đặt tính và tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (chia hết
và chia có dư ).
- Bài tập cần làm; Bài 1 ( Cột 1,2,3 ); Bài 2; Bài 3.
- GDHS : Làm tính đúng nhanh chính xác.
II. Đồ dùng dạy học : Chuẩn bị bảng con, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng làm bài
tập về nhà của tiết 70.
- GV nhận xét, chữa bài và cho điểm HS.
2. Bài mới : Giới thiệu:
a. HD tìm hiểu bài: - GV viết lên bảng phép
tính: 648 : 3=?
- Yêu cầu HS đặt tính theo cột dọc và tự thực
hiện phép tính.
+ Nêu cách thực hiện phép chia
+ HD HS chia từng bước
- Chốt: 648 chia 3 bằng bao nhiêu?
* GV nêu phép chia: 236 : 5

Hoạt động của HS
- 2 HS lên bảng,lớp theo dõi,nhận
xét.
- HS lắng nghe.

- HS lên bảng đặt tính và tính. Cả
lớp thực hiện đặt tính vào giấy
nháp.
- 648 : 3 = 216
- HS đặt tính và tính


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Tiến hành các tương tự như phép tính
648 : 3
Gv cho Hs nhận xét sự khác nhau giữa 2
phép tính
b. Luyện tập - thực hành:
Bài 1: ( Cột 1,3,4)
- Xác định yêu cầu của bài, sau đó cho HS tự
làm bài.
- Chữa bài và cho điểm HS.

Bài 2: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài 2.
- HD HS
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Chữa bài, cho điểm HS.
CC: áp dụng bảng chia 9 để thực hiện giải
Bài 3: - Treo bảng phụ có sẵn bài mẫu và hướng
dẫn hs tìm hiểu bài mẫu
- HS đọc cột thứ nhất trong bảng
- Vậy dòng đầu tiên trong bảng là số đã cho,
dòng thứ hai là số đã cho được giảm đi 8
lần,dòng thứ ba là số đã cho giảm đi 6 lần
- Số đã cho đầu tiên là số nào ?- 432 m giảm đi
8 lần là bao nhiêu m ?
- 432 giảm đi 6 lần là bao nhiêu m ?...
4. Củng cố - dặn dò:

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

236 : 5 = 47 ( dư 1)
- Hs nhận biết được cùng chia số
có 3 chữ số cho số có 1 chữ số
những khác nhau ở 235 : 5 là phép
chia có dư…
Bài 1: ( Cột 1,3,4)
- … HS lên bảng làm bài, lớp làm
vào bảng con.
KQ: a, 218 ; 75 ; 181
b, 114 ( dư 1); 192 ( dư 2); 38
( dư 2)
Bài 2: 1 HS đọc.
- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào
vở :
Có tất cả số hàng là:
234 : 9 = 26 ( hàng)
Đáp số: 26 hàng
Bài 3 : HS đọc bài toán
- Số đã cho; giảm đi 8lần; giảm đi
6 lần- Là số 432 m
- Là 432m :8 = 54m
- Là 432m : 6 = 72m
- Ta chia số đó cho số lần
- Hs cả lớp làm vào vở, 1 hs lên
bảng

- HS về nhà luyện tập thêm về phép chia số có
hai chữ số cho số có một chữ số.
- Nhận xét tiết học.
......................................................................................
Tập đọc (tiết 43) : HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA
I. Mục tiêu : - Rèn đọc đúng các từ: bát cơm, vất vả, thản nhiên, nước mắt, ...
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẩn chuyện với lời các nhân vật .
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Hai bàn tay lao động của con người chính là nguồn tạo nên
của cải ( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4).
*KNS : - Tự nhận thức bản thân - Xác định giá trị - Lắng nghe tích cực - Trình bày ý


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

kiến cá nhân.
II. Phương pháp, kĩ thuật tích cực: - Đặt câu hỏi - Thảo luận nhóm.
III. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa truyện trong SGK.
IV. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: KT bài “ Nhớ Việt - 2 em đọc thuộc lòng bài thơ và TLCH.
Bắc“.
- Cả lớp theo dõi, nêu nhận xét.
- Nêu nội dung bài thơ?
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm.
- Lắng nghe.
2. Bài mới: Giới thiệu bài :
a) Luyện dọc kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc diễn cảm toàn bài giọng hồi hộp, - Lớp lắng nghe GV đọc mẫu.
chậm rải , nhẹ nhàng.
* H/dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ .
- Yêu cầu HS đọc từng câu. GV theo dõi - Nối tiếp nhau, mỗi em đọc 1 câu, kết
sửa sai.
hợp luyện dọc các từ ở mục A.
- HS đọc đoạn nối tiếp
- Học sinh đọc từng đoạn trước lớp.
- Gọi 5 em đọc tiếp nối 5 đoạn trong bài - Học sinh nối tiếp nhau đọc đoạn trong
- Lắng nghe nhắc nhớ ngắt nghỉ hơi đúng bài, giải thích các từ mới (mục chú giải)
, đọc đoạn văn với giọng thích hợp.
và đề xuất cách đọc.
- HS đọc kết hợp giải thích các từ khó - Đọc theo nhóm.
trong sách giáo khoa (dúi , thản nhiên ,
dành dụm).
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm. - Đọc từng đoạn trước lớp .
- Mời 5 nhóm nối tiếp nhau đọc đồng - 5 nhóm nối tiếp đọc 5 đoạn của bài.
thanh 5 đoạn.
- Một em đọc lại cả bài.
- Mời một học sinh đọc lại cả bài.
b) Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Yêu cầu 1 em đọc đoạn1, cả lớp đọc - 1 em đọc đoạn 1, cả lớp đọc thầm.
thầm theo và trả lời nội dung bài:
+ Ông lão người Chăm buồn vì chuyện + Ông rất buồn vì con trai mình lười
gì ?
biếng .
+ Ông muốn con trai mình trở thành + Ông muốn con mình siêng năng, chăm
người như thế nào ?
chỉ, biết tự mình kiếm lấy bát cơm.
- Yêu cầu 1 em đọc thành tiếng đoạn 2, - Một em đọc đoạn 2, cả lớp theo dõi và
cả lớp đọc thầm, trao đổi và trả lời câu trả lời :
hỏi
+ Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì ? + Ông muốn thử xem những đồng tiền
đó có phải do tự tay anh con trai làm ra
không. Nếu đúng thì anh ta sẽ tiếc và


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Mời một học sinh đọc đoạn 3.
+ Người con đã làm lụng vất vả và tiết
kiệm như thế nào ?
- Yêu cầu 1 em đọc đoạn 4 và 5,
+ Khi ông lão vứt tiền vào bếp lửa,
người con trai đã làm gì ?
+Vì sao người con trai phản ứng như vậy
?
+ Thái độ của ông lão như thế nào khi
thấy con đã thay đổi như vậy ?
+ Tìm những câu trong truyện nói lên ý
nghĩa của truyện này.
Liên hệ thực tế
c) Luyện đọc lại: Đọc diễn cảm đoạn 4
và 5, nhắc nhở HS cách đọc.
- Mời 3 em thi đọc diễn cảm đoạn văn.
- mời 1 em đọc cả truyện.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò :
- Em thích nhất nhân vật nào trong
truyện này? Vì sao?

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

ngược lại anh sẽ không tiếc gì cả .
- 1 em đọc đoạn 3, lớp đọc thầm.
+ Anh phải xay thóc thuê để kiếm ngày
2 bát cơm, chỉ dám ăn 1 bát để dành một
bát …
- Một học sinh đọc đoạn 4 và 5. lớp đọc
thầm:
+ Người con vội thọc tay vào lửa để lấy
tiền mà không sợ bị bỏng
+ Vì anh phải vất vả cả 3 tháng trời mới
tiết
kiệm được nên anh quý và tiếc những
đồng tiền mình làm ra.
+ Ông lão cười chảy nước mắt vì vui
mừng và cảm động trước sự thây đổi của
con trai .
+ "Có làm lụng vất vả mới quý đồng
tiền. Hũ bạc ... bàn tay con".
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- 3 em lên thi đọc diễn cảm đoạn văn.
- 1HS đọc lại cả truyện.
- Lớp lắng nghe bình chọn bạn đọc hay
nhất.
- Tự nêu ý kiến của mình.

…………………………………………………….
Kể chuyện (tiết 44) : HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA
I. Mục tiêu :
- Sắp xếp lại các tranh SGK theo đúng trình tự và kể lại được từng đoạn của câu chuyện
theo tranh minh họa.
- Học sinh khá giỏi: kể được cả câu chuyện.
*KNS : -Tự nhận thức bản thân -Xác định giá trị -Lắng nghe tích cực-Trình bày ý kiến
cá nhân .
II. Phương pháp, kĩ thuật tích cực: -Đặt câu hỏi -Thảo luận nhóm
III. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa truyện trong SGK.
IV. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Kể chuyện
Bài tập 1: - Hãy sắp xếp 5 bức tranh
theo thứ tự 5 đoạn của câu chuyện “Hũ
bạc người cha“.
- Mời HS trình bày kết quả sắp xếp
tranh.
- Nhận xét chốt lại ý đúng.
Bài tập 2:
- Dựa vào 5 tranh minh họa đã sắp xếp
đúng để kể lại từng đoạn truyện.
- Gọi một em khá kể mẫu một đoạn.
- Mời 5 em tiếp nối thi kể 5 đoạn của câu
chuyện trước lớp .
- Yêu cầu một em kể lại cả câu chuyện

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Lắng nghe nhiệm vụ của tiết học .
- Lớp quan sát lần lượt 5 bức tranh đánh
số, tự sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ
tự của truyện.
- 2 em nêu kết quả sắp xếp.

- 1 HS khá kể mẫu một đoạn câu
chuyện.
- 5 em nối tiếp thi kể 5 đoạn.
- Một em kể lại toàn bộ câu chuyện
trước lớp .
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay
nhất.

- Nhận xét ghi điểm.
4. Củng cố, dặn dò :
- Dặn về nhà tập kể lại truyện.
………………………………………………
Buổi chiều
Tập viết ( tiết 15) : ÔN CHỮ HOA L
I. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa L, viết đúng tên riêng Lê Lợi và viết câu ứng dụng
- Học sinh khá giỏi : rèn chữ viết đúng đẹp.
II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa L; mẫu tên riêng Lê Lợi và câu ứng dụng
viết trên dòng kẻ ô li.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Con chữ hoa Y+ câu:
- Tiết trước các em đã học con chữ hoa gì? + Khi đói cùng chung một dạ
- Y/c HS nhắc lại từ và câu ứng dụng?
+ Khi rét cùng chung một lòng
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- 1 hs lên bảng, lớp viết bảng con: Yết
2. Bài mới: Giới thiệu bài:- Chữ hoa L
Kiêu.
a.Hướng dẫn viết trên bảng con
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
* Luyện viết chữ hoa :
- Y/c HS q/s trong tên riêng và câu ứng
dụng có những chữ hoa nào?
- Chữ hoa có trong bài: L
- Yêu cầu HS nhắc lại cách viết hoa chữ L - Học sinh nhắc lại quy trình viết hoa chữ
đã học ở lớp 2.Yêu cầu HS tập viết vào L.
bảng con chữ L.
- Lớp thực hiện viết vào bảng con.
* Luyện viết từ ứng dụng ( tên riêng):
+ Chữ L cao 2 dòng kẽ rưởi, các con chữ


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Yêu cầu đọc từ ứng dụng.
ê, ơ, i: cao 1 dòng kẽ.
+ Em biết gì về Lê Lợi?
- Giới thiệu : Lê Lợi là một anh hùng của
dân tộc có công đánh đuổi giặc Minh và
lập triều đình nhà Lê.
+ Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng + Bằng 1 con chữ o.
nào?
- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.
- HS Luyện viết từ ứng dụng .

Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
+ Khuyên mọi người nói năng phải biết
lựa chọn lời nói, để người nghe cảm thấy
dễ chịu, hài lòng.
+ Trong câu ứng dụng, các chữ có chiều - Chữ L, h, g, l: cao 2 dòng kẽ rưởi. Chữ
t cao 1 dòng kẻ rưởi, các chữ còn lại cao
cao như thế nào?
1 dòng kẻ.
Tập viết trên bảng con: Lời nói, Lựa lời.
- Yêu cầu HS luyện viết trên bảng con: Lời
nói, lựa lời.
b. Hướng dẫn viết vào vở :
- Nêu yêu cầu viết chữ L: 2 dòng cỡ nhỏ .
- Viết tên riêng Lê Lợi 2 dòng cỡ nhỏ .
- Viết câu tục ngữ: 4 dòng cỡ nhỏ
- Học sinh viết váo vở tập viết theo
- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết , hướng dẫn của giáo viên .
cách viết các con chữ và câu ứng dụng
đúng mẫu.
c.Chấm chữa bài
3. Củng cố - Dặn dò: Giáo viên nhận xét
đánh giá tiết học. Dặn về nhà luyện viết
bài ở nhà
............................................................................
PĐ. TOÁN
ÔN CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
* Luyện viết câu ứng dụng :
- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng
+ Câu tục khuyên chúng ta điều gì?

I. Mục đích: Giúp HS luyện tập về:
- Kĩ năng đặt tính và tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (chia hết và chia có
dư )


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- GDHS yêu thích học toán
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán
3.
Bài 1: ( Cột 1,3,4)
- Xác định yêu cầu của bài, sau đó cho
HS tự làm bài.
- Chữa bài và cho điểm HS.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.

Bài 1: ( Cột 1,3,4)
- … HS lên bảng làm bài, lớp làm vào
bảng con.
KQ: a, 218 ; 75 ; 181
b, 114 ( dư 1); 192 ( dư 2); 38 ( dư 2)
Bài 2: 1 HS đọc.
- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở :
Bài 2: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài
Có tất cả số hàng là:
2.
234 : 9 = 26 ( hàng)
- HD HS
Đáp số: 26 hàng
- Yêu cầu HS tự làm bài.
Bài 3 : HS đọc bài toán
- Chữa bài, cho điểm HS.
- Số đã cho; giảm đi 8lần; giảm đi 6
CC: áp dụng bảng chia 9 để thực hiện
lần- Là số 432 m
giải
- Là 432m :8 = 54m
Bài 3: - Treo bảng phụ có sẵn bài mẫu và - Là 432m : 6 = 72m
hướng dẫn hs tìm hiểu bài mẫu
- Ta chia số đó cho số lần
- HS đọc cột thứ nhất trong bảng
- Hs cả lớp làm vào vở, 1 hs lên bảng
- Vậy dòng đầu tiên trong bảng là số đã
cho, dòng thứ hai là số đã cho được giảm
đi 8 lần,dòng thứ ba là số đã cho giảm đi
6 lần
- Số đã cho đầu tiên là số nào ?- 432 m
giảm đi 8 lần là bao nhiêu m ?
- 432 giảm đi 6 lần là bao nhiêu m ?...
3. Củng cố - dặn dò:
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
------------------------------------------------TỰ HỌC
LUYỆN ĐỌC: HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

I. Mục đích: Giúp HS:

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu
trả lời vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.

giáo viên
Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.

- HS trả lời và viết vào vở.
- HS lắng nghe.

……………………………………………………………………………………………
Thứ ba ngày 4 tháng 12 năm 2018
Buổi sáng
Thể dục: ( tiết 29 ) TIẾP TỤC HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC PTC
I. Mục tiêu:
- Ôn bài thể duc phat triển chung đã học.
- Học trò chơi “Đua ngựa”
- Hs thực hiện động tác bài thể dục phát triển chung ở mức cơ bản đúng
- Hs tham gia chơi tương đối chủ động, chơi hào hứng.
II. Địa điểm - phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phưong tiện: Chuẩn bị một còi kẻ sân dể học và chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

------------------------------------------------Chỉ dẫn phương pháp và tổ chức tập
Nội dung
luyện
1: Phần mở đầu
- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu
giờ học.
- Đứng tạichỗ vỗ tay và hát 1 bài
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng theo đội hình vòng tròn
 Chơi trò chơi “kéo cưa lừa xẽ”

Đội hình nhận lớp






Đội hình tập luyện

2: Phần cơ bản:
a: Bài thể dục phát triển chung
- Ôn 7 động tác đã học: Vươn thở, tay,
chân và lưng bụng, toàn thân, nhảy.
+ GV hô nhịp cho hs tập 2 lần sau đó cho
cán sự hô nhịp các bạn tập, gv theo dõi
sửa chữa.
- Lần 1 gv hô nhịp cả lớp tập

      
       
      

Đội hình tập luyện
Tổ 1 

- Lần 2,3 cán sự hô cả lớp tập
- GV theo dõi sửa sai cho HS.
 Thi đua giửa các tổ
+ Chia theo tổ tập luyện do tổ trưởng
điều khiển sau đó các tổ
thi đua trình diễn.
Tổ 3
+ GV hô nhịp cho học sinh các tổ thi Tổ 2 
dua tập 8 động tác của bài thể dục
Đội hình trò chơi
b: Chơi trò chơi “ đua ngựa ”
- Giáo viên tập hợp lớp theo đội hình        
chơi
       
- Nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cho học sinh chơi thử 1-2 lần
- Chơi chính thức theo hình thức thi đua,-        
Giáo viên quan sát, nhận xét, biểu
Cb Xp
dương tổ thắng cuộc.
 Tổ chức đội hình chơi vui vẽ an toàn .
Đội hình kết thúc
3: Phần kết thúc:






- Học sinh đứng tại chỗ thả lỏng.
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bai học.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về
Trường T.H Văn Lang :
nhà Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
TUẦN 16 :
Buổi sáng


Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018
Đạo đức (tiết 16) : BIẾT ƠN THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

I. Mục tiêu :
- Biết công lao của các thương binh, liệt sĩ đối với quê hương, đất nước.
- Kính trọng, biết ơn và quan tâm, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa
phương bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
- Nội dung giảm tải : không yêu cầu học sinh báo cáo kết quả điều tra tìm hiểu đền ơn
đáp nghĩa
- HSKG tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa các gia đình thương binh, liệt sĩ do
nhà trường tổ chức.
* KNS: -Kĩ năng trình bày suy nghĩ, thể hiện cảm xúc về những người đã hy sinh
xương máu vì Tổ quốc.Kĩ năng xác định giá trị về những người đã quên mình vì Tổ
quốc.
II. Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực: -Trình bày 1 phút -Thảo luận-Dự án
III. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa truyện "Một chuyến đi bổ ích"- Bảng phụ dùng cho hoạt động 2.
IV. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới: - Giới thiệu bài
- Lắng nghe.
Hoạt động 1: - Kể chuyện "Một chuyến
đi bổ ích"(2 lần). Các bạn lớp 3A đã đi Ví dụ : Lớp 3A đi thăm các cô, các chú ở
đâu vào ngày 27/7?
trại điều dưỡng thương binh nặng.
+ Qua câu chuyện trên, em hiểu thương - Thương binh , liệt sĩ là những người đã
binh, liệt sĩ là những người như thế nào ? hy sinh xương máu để giành lại độc lập ,
tự do cho Tổ quốc.
+ Chúng ta cần có thái độ như thế nào - Chúng ta cần phải kính trọng, biết ơn
đối với các TB và gia đình liệt sĩ ?
các TB và gia đình LS.
Hoạt động 2: Phương pháp :Thảo luận
*KNS: - Kĩ năng trình bày suy nghĩ, thể - Học sinh đọc Yêu cầu bài , xác định
hiện cảm xúc về những người đã hy sinh những việc nên làm, những việc không
xương máu vì Tổ quốc.
nên làm .
- Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét - Ngồi theo nhóm.
các việc làm đó.
- Các nhóm thảo luận.
- Mời đại diện các nhóm trình bày kết
quả thảo luận.
- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả,
KL: Các việc a, b, c là những việc nên các nhóm khác bổ sung.
làm; việc d không nên làm.
Liên hệ: Em đã làm những việc gì để tỏ


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ ?
- HS tự kể những việc mình đã làm được.
- Nhận xét biểu dương những em đã biết - Cả lớp theo dõi, tuyên dương bạn.
kính trọng các TB và gia đình LS.
Hướng dẫn thực hành:
- Sưu tầm các bài thơ, bài hát, tranh ảnh
về ngày TB-LS....
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
........................................................................................…
Toán ( tiết 76 ) : LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu : - Biết làm tính và giải bài toán có hai phép tính .
- Bài tập cần làm : Bài 1,2,3 Bài 4 ( cột 1,2,4)
- Học sinh khá giỏi : GDHS yêu thích học toán làm tốt bài 4
II. Đồ dùng dạy học:
- Bộ đồ dùng học toán .
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: Kiểm tra VBT của HS
- Một em nêu yêu cầu bài.
2. Bài mới: - Giới thiệu bài
- Cả lớp thực hiện làm vào vở .
- Hướng dẫn HS làm BT:
- Học sinh đặt tính và tính.
Bài 1: - Gọi nêu yêu cầu bài tập.
Bài 1- Ba học sinh thực hiện trên bảng.
- Yêu cầu 3 em lên bảng đặt tính và - Một học sinh nêu yêu cầu bài
tính.
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở và tự chữa
bài.
Bài 2- Cả lớp thực hiện làm vào vở
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
684 6
845 7
Bài 2: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài .
08 114
14 120
- Yêu cầu cả lớp cùng làm mẫu một
24
05
bài.
5
- Gọi ba em lên bảng giải bài.
Bài 3- Một học sinh đọc đề bài .
- Nhận xét bài làm của học sinh.
- Nêu dự kiện và yêu cầu đề bài .
- Cả lớp làm vào vở .
Bài 3: - Gọi HS đọc bài toán.
- Một em giải bài trên bảng, lớp bổ sung.
- Yêu cầu học sinh cả lớp đọc thầm.
Giải
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở
Số máy bơm đã bán là :
- Gọi 1 học sinh lên bảng giải.
36 : 9 = 4 ( cái )
- Chấm bài, nhận xét đánh giá.
Số máy bơm còn lại :
36 – 4 = 32 ( cái)
Đ/ S: 32 máy bơm
Bài 4: - Gọi HS đọc bài 4.
Bài 4: - Một em đọc đề bài.
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm.
- Cả lớp làm vào vào vở bài tập .


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Gọi hai học sinh lên bảng giải .
- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học và làm bài tập .

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ
sung
Số đã cho 8 thêm 4 đơn vị:(8 + 4 = 12),
Số đã cho 8 gấp 4 lần ( 8 x 4 = 32),
Số đã cho 8 bớt 4 đơn vị (8 - 4 = 4);
Số đã cho 8 giảm 4 lần ( 8 : 4 = 2)

...............................................................................
Tập đọc ( tiết 46) : ĐÔI BẠN
I. Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẩn chuyện với lời các nhân vật
- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người ở nông thôn và tình cảm thủy
chung của người thành phố với những người đã giúp mình lúc gian khổ khó khăn
( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4) HS khá trả lời được câu hỏi 5.
- Rèn đọc đúng các từ: sơ tán, san sát, cầu trượt, lăn tăn, ...
- GDHS biết giúp đỡ nhau trong học tập
*KNS :-Tự nhận thức bản thân . Xác định giá trị . Lắng nghe tích cực
II. Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực:
- Trình bày ý kiến cá nhân -Trải nghiệm -Trình bày 1 phút
III. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh họa bài đọc trong SGK. Tranh ảnh cầu trượt, đu quay.
IV. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Ba em đọc bài "Nhà rông ở Tây
- Ba em lên bảng đọc tiếp nối 3 đoạn
Nguyên".
trong bài “Nhà rông ở Tây Nguyên" và
- Nhà rông thường dùng để làm gì?
TLCH.
- Giáo viên nhận xét ghi điểm.
- Lớp theo dõi nhận xét.
2. Bài mới: Giới thiệu bài :
a) Luyện dọc kết hợp giải nghĩa từ:
- Đọc diễn cảm toàn bài.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu .
- Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải
nghĩa từ .
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.
- Nối tiếp nhau đọc từng câu.
- Sửa lỗi phát âm cho HS.
- Luyện phát âm các từ khó.
- Gọi ba em đọc tiếp nối nhau 3 đoạn
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn
trong bài.
trong bài.
- Nhắc nhớ ngắt nghỉ hơi đúng, đọc đoạn - Tìm hiểu nghĩa các từ ở mục chú giải.
văn với giọng thích hợp.
- Kết hợp giải thích các từ khó trong sách - Lớp đọc từng đoạn trong nhóm .
giáo khoa (sơ tán , tuyệt vọng … ).
- Đọc đồng thanh đoạn 1 của bài .


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh đoạn 1.
- Hai em đọc nối tiếp nhau đoạn 2 và 3.
b) Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 1 và trả
lời câu hỏi :
+ Thành và Mến kết bạn vào dịp nào?

- Hai học sinh đọc lại cả đoạn 2 và 3.
* Đọc thầm đoạn 1.
+ Thành và Mến quen nhau từ nhỏ khi
gia đình Thành sơ tán về quê Mến ở
nông thôn
+ Có nhiều phố , phố nào nhà cửa cũng
san sát cái cao cái thấp không giống nhà
ở quê.
- Một em đọc đoạn 2 của bài cả lớp theo
+ Lần ra thị xã chơi Mến thấy ở thị xã có dõi và trả lời :
gì lạ?
- Yêu cầu một em đọc thành tiếng đoạn 2
cả lớp đọc thầm theo trao đổi và trả lời :
+ Ở công viên có những trò chơi gì ?
+ Ở công viên Mến đã có hành động gì
đáng khen ?

+ Ở công viên có cầu trượt , đu quay.
+ Nghe tiếng cứu, Mến liền lao xuống ao
cứu một em bé đang vùng vẫy tuyệt
vọng.
+ Mến rất dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ
+ Qua hành động này, em thấy Mến có
người khác, không sợ nguy hiểm đến
đức tính gì đáng quý?
tính mạng.
- Một em đọc đoạn 3 cả lớp đọc thầm
- Mời một em đọc đoạn 3 cả lớp theo dõi theo.
đọc thầm theo và trả lời câu hỏi .
+ Ca ngợi những người sống ở làng quê
+ Em hiểu câu nói của người bố như thế rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người
nào ?
khác ...
+ Tìm những chi tiết nói lên tình cảm
+ Tuy đã về thị trấn nhưng vẫn nhớ gia
thủy chung của gia đình Thành đối với
đình Mến ba Thành đón Mến ra thị xã
người đã giúp đỡ mình ?
chơi…
c) Luyện đọc lại:
- Đọc diễn cảm đoạn 2 và 3.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu
- Hướng dẫn đọc đúng bài văn
- Mời 3 em lên thi đọc diễn cảm đoạn
- Ba em lên thi đọc diễn cảm đoạn văn
văn.
- 1 Học sinh đọc lại cả bài.
- Mời 1 em đọc lại cả bài.
- Lớp lắng nghe bình chọn bạn đọc hay
- Nhận xét ghi điểm.
nhất.
4. Củng cố dặn dò:
- Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?
- Học sinh lần lượt nêu lên cảm nghĩ của
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
mình về câu chuyện .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài “Về
quê ngoại”
........................................................................................…


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Kể chuyện ( tiết 47) : ĐÔI BẠN
I. Mục tiêu:
- Học sinh khá giỏi : Kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo gợi ý
(hs khá, giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện ).
- GDHS biết giúp đỡ nhau trong học tập
*KNS :-Tự nhận thức bản thân. Xác định giá trị. Lắng nghe tích cực
II. Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực:
- Trình bày ý kiến cá nhân -Trải nghiệm -Trình bày 1 phút
III. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh họa bài đọc trong SGK. Tranh ảnh cầu trượt, đu quay.
IV. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kể chuyện
* Bài tập 1: - Mở bảng phụ đã ghi sẵn - Quan sát các câu hỏi gợi ý và các bức
trước gợi ý học sinh nhìn tranh và câu tranh để nắm được nội dung từng đoạn
hỏi gợi ý để kể từng đoạn.
của câu chuyện.
- Gọi một em khá kể mẫu một đoạn câu - 1 em khá nhìn tranh minh họa kể mẫu
chuyện dựa theo bức tranh minh họa .
đoạn 1 câu chuyện.
- Mời từng cặp học sinh lên kể.
- Gọi 3 em tiếp nối nhau tập kể 3 đoạn - Lần lượt mỗi lần 3 em kể nối tiếp theo
câu chuyện trước lớp.
3 đoạn của câu chuyện cho lớp nghe.
- Yêu cầu một em kể lại cả câu chuyện.
- Một hoặc hai em kể lại toàn bộ câu
chuyện trước lớp.
- Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất
- Giáo viên bình chọn bạn kể hay nhất.
4. Củng cố dặn dò:
- Học sinh lần lượt nêu lên cảm nghĩ của
- Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?
mình về câu chuyện.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Dặn về nhà học bài xem trước bài “Về
quê ngoại”.
...........................................................................................
Buổi chiều
Tập viết (tiết 16 ) ÔN CHỮ HOA M
I. Mục tiêu: -Viết đúng chữ hoa M, viết đúng tên riêng Mạc Thị Bưởi và câu ứng dụng
- Học sinh khá giỏi : rèn chữ viết đúng mẩu giữ vở sạch
II. Đồ dùng dạy học: -Mẫu chữ hoa M, mẫu chữ tên riêng và câu ứng dụng trên dòng
kẻ ô li.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài viết ở - 1 em nhắc lại từ và câu ứng dụng ở tiết
nhà của học sinh.
trước.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- 2HS lên bảng viết, lớp viết vào bảng
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
con.
a. Hướng dẫn viết trên bảng con
- Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu tìm các chữ hoa có trong bài. - Lớp theo dõi giới thiệu.
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết - Các chữ hoa có trong bài: M, T, B.
từng chữ .Yêu cầu tập viết vào bảng con - Theo dõi GV hướng dẫn cách viết.
các chữ vừa nêu
- Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng:
- Lớp thực hiện viết vào bảng con: M, T,
- Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng.
B.
- Giới thiệu: Mạc Thị Bưởi là một nữ
du kích quê ở Hải Dương hoạt động - 1HS đọc từ ứng dụng: Mạc Thị Bưởi.
cách mạng thời chống Pháp bị giặc bắt - Lắng nghe để hiểu thêm về một vị nữ
tra tấn nhưng chị không khai và bị anh hùng của dân tộc.
chúng cắt cổ chị.
- Luyện viết câu ứng dụng: Yêu cầu một
học sinh đọc câu ứng dụng. Hướng dẫn
học sinh hiểu nội dung câu tục ngữ:
Khuyên mọi người phải biết sống đoàn - Lớp tập viết từ ứng dụng trên bảng con.
kết để tạo nên sức mạnh.
- Một em đọc câu ứng dụng:
- Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ
Một cây làm chẳng nên non
hoa.
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
b. Hướng dẫn viết vào vở:
- Nêu yêu cầu viết chữ M một dòng cỡ - Luyện viết vào bảng con: Một, Ba.
nhỏ.
- Chữ: T, B : 1 dòng.
- Viết tên riêng Mạc Thị Bưởi 2 dòng
cỡ nhỏ.
- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng
- Viết câu tục ngữ 2 lần.
dẫn của giáo viên.
- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết
cách viết các con chữ và câu ứng dụng
đúng mẫu.
c. Chấm chữa bài
- Giáo viên chấm từ 5- 7 bài học sinh.
- Lắng nghe để rút kinh nghiệm.
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
4. Củng cố - Dặn dò: Giáo viên nhận xét
đánh giá. Dặn về nhà học bài xem trước
bài mới.
...................................................................................…


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

PĐ. TOÁN
LUYỆN TẬP
I. Mục đích: Giúp HS luyện tập về:
- Kĩ năng làm tính và giải bài toán có hai phép tính .
- GDHS yêu thích học toán
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán
- HS quan sát.
3.
Bài 1: - Gọi nêu yêu cầu bài tập.
Bài 1- Ba học sinh thực hiện trên
- Yêu cầu 3 em lên bảng đặt tính và tính. bảng.
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở và tự chữa bài. - Một học sinh nêu yêu cầu bài
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài .
- Yêu cầu cả lớp cùng làm mẫu một bài.
Bài 2- Cả lớp thực hiện làm vào vở
- Gọi ba em lên bảng giải bài.
684 6
845 7
- Nhận xét bài làm của học sinh.
08 114
14 120
24
05
Bài 3: - Gọi HS đọc bài toán.
5
- Yêu cầu học sinh cả lớp đọc thầm.
Bài 3- Một học sinh đọc đề bài .
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở
- Nêu dự kiện và yêu cầu đề bài .
- Gọi 1 học sinh lên bảng giải.
- Cả lớp làm vào vở .
- Chấm bài, nhận xét đánh giá.
- Một em giải bài trên bảng, lớp bổ
sung.
Giải
Bài 4: - Gọi HS đọc bài 4.
Số máy bơm đã bán là :
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm.
36 : 9 = 4 ( cái )
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
Số máy bơm còn lại :
- Gọi hai học sinh lên bảng giải .
36 – 4 = 32 ( cái)
- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Đ/ S: 32 máy bơm
Bài 4: - Một em đọc đề bài.
- Cả lớp làm vào vào vở bài tập .
- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp
bổ sung


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Số đã cho 8 thêm 4 đơn vị:(8 + 4 =
12),
Số đã cho 8 gấp 4 lần ( 8 x 4 = 32),
Số đã cho 8 bớt 4 đơn vị (8 - 4 = 4);
Số đã cho 8 giảm 4 lần ( 8 : 4 = 2)

3. Củng cố - dặn dò:
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
------------------------------------------------TỰ HỌC
LUYỆN ĐỌC: ĐÔI BẠN

I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của
4. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
5. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu
trả lời vào vở.
6. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.

giáo viên
Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.

- HS trả lời và viết vào vở.
- HS lắng nghe.

................................................................................................................................
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2018
Buổi sáng
Thể dục (tiết 31)
ÔN BÀI RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN ĐỘI HÌNH
ĐỘI NGŨ


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

I. Mục đích - Yêu cầu :
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu biết cách tập hợp hàng ngang,
dóng hàng thẳng, điểm đúng số, to, rõ ràng.
- Ôn đi vượt chướng ngại vật, đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện động tác
tương đối chủ động.
- Tiếp tục trò chơi "Đua ngựa". Yêu cầu biết cách chơi, chơi đúng luật, nhiệt tình và
tham gia một cách chủ động.
- Phát triển : Tố chất nhanh nhẹn, đều đẹp, khéo léo, chính xác.
- Giáo dục : Ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, tính tích cực trong học tập.
II. Phương pháp : Tập luyện, trò chơi.
III. Chuẩn bị : Sân bãi sạch sẽ, còi, kẻ sân.
IV. Tiến hành :
LVĐ
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
TG
SL
Phần 1 : Mở đầu
8-10'
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung,
1. Nhân lớp :
2-3'
1L
yêu cầu giờ học.

2. Khởi động :
- Chạy nhẹ nhàng trên sân
trường 100-200m.
- Khởi động các khớp.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to
theo nhịp 1-2, 1-2,....
* Trò chơi “Kết bạn".
- Bài TDPTC
Phần 2 : Cơ bản :
1. Ôn :
- Tập hợp hàng ngang, dóng
hàng, điểm số.
- Đi vượt chướng ngại vật, đi
chuyển hướng phải, trái.

* Thi đấu giữa các tổ :
Tập hợp hàng ngang, dóng

5-7'
1L



GV
- GV hướng dẫn và điều khiển lớp.

2x8n
2x8n
1-2L
2x8n
18-22'
10-12'
4-5L

1L

- GV hướng dẫn, triển khai đội hình
ôn tập.
- Tập đồng loạt do GV điều khiển.
- Chia tổ do LT điều khiển.
- HS thực hiện, GV quan sát, sửa
động tác sai.
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
- Từng tổ lên thực hiện, GV cùng HS


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

hàng, điểm số.

nhận xét, đánh giá và củng cố lại.

2. Trò chơi :
"Đua ngựa"

6-8'

3L

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách
chơi và luật chơi sau đó cho HS chơi
thử, tiến hành chơi chính thức.
- Chia 2-4 đội với số lượng nam, nữ
bằng nhau. Tổ nào thắng biểu dương,
thua chịu phạt.

3. Củng cố :
- Bài đã học.

2-3’

1-2L

- GV gọi 1-2 em lên thực hiện.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá và
sửa sai.

Phần 3 : Kết thúc
4-6'
- Cho HS thực hiện động tác
thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học, dặn dò
và giao bài tập về nhà.
- Xuống lớp.
GV
------------------------------------------------ANH VĂN: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------Toán ( tiết 77 ) LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC
I. Mục tiêu: - Làm quen với biểu thức và giá trị của biểu thức .
- Biết tính giá trị của biểu thức đơn giản.
- Bài tập cần làm: Bài 1,2.
- Học sinh khá giỏi: tính cẩn thận trong khi làm toán.
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 3.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

1. Bài cũ: - Đặt tính rồi tính: 684 : 6 - 2HS lên bảng làm bài.
845 : 7 - Nhận xét ghi điểm.
- Lớp theo dõi nhận xét.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
a. Khai thác :Cho HS làm quen với biểu - Lắng nghe.
thức:
- Ghi lên bảng: 126 + 51 và giới thiệu: - Nhắc lại "Biểu thức 126 cộng 51"
Đây là biểu thức 126 cộng 51.
- Đọc "Biểu thức 62 trừ 11".
- Viết tiếp: 13 x 3 Ta có biểu thức nào?
+ Ta có biểu thức 13 nhân 3.
- Tương tự như vậy, giới thiệu các biểu - HS nêu ví dụ, lớp nhận xét bổ sung.
thức:
- HS tính: 126 + 51 = 177
84 : 4 ; 125 + 10 - 4 ; 45 : 5 + 7 - 3 HS nhắc lại: "Giá trị của biểu thức
* Giá trị của biểu thức: Xét biểu thức: 126 + 51 là 177".
126 + 51. Hãy tính kết quả của biểu thức - Tự tính và nêu giá trị của các biểu thức
126 + 51 =? .
còn lại.
- Giáo viên nêu: Vì 126 + 51 = 177 nên
ta nói: "Giá trị của biểu thức 126 + 51 là
177"
b. Luyện tập:
Bài 1:
- Một em nêu yêu cầu bài tập 1.
- Gọi học sinh nêu của bài và mẫu.
a) 125 + 18 = 143
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
Giá trị của biểu thức 125 + 18 là 143
- Theo dõi giúp đỡ những HS yếu.
b) 161 - 150 = 11
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để KT bài - Giá trị của biểu thức 161 - 150 là 11
nhau.
- Gọi 1 số em đọc kết làm bài của mình.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài.
Bài 2:- Một học sinh nêu yêu cầu bài.
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài.
- Cả lớp làm vào vở. 1em lên bảng làm.
- Gọi một em lên bảng giải bài.
52 + 23
84 - 32
169 - 20 + 1
- Chấm, chữa bài
4. Củng cố - Dặn dò:
150 75
52
53
43
360
- Hãy cho VD 1 biểu thức và nêu giá trị
của biểu thức đó?
86 : 2
120 x 3
45 + 8
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học và xem lại các bài tập - HS tự lấy VD.
đã làm.
………………………………………………………….
Chính tả (tiết 31) NGHE VIẾT : ĐÔI BẠN
I. Mục tiêu : - Chép và trình bày đúng bài chính tả.
- Bài tập cần làm đúng BT2 a/b
- Học sinh khá giỏi : rèn chữ viết đúng đẹp.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

II. Đồ dùng dạy học: 3 băng giấy viết 3 câu văn của bài tập 2b.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2HS lên bảng viết, cả lớp viết vào
- Đọc cho HS viết một số từ dễ sai ở bài bảng con
trước.
khung cửi , mát rượi , cưỡi ngựa , gửi
- Nhận xét đánh giá.
thư, sưởi ấm , tưới cây …
2. Bài mới: Giới thiệu bài
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
a) Hướng dẫn nghe viết :
1/ Hướng dẫn chuẩn bị :
- Giáo viên đọc đoạn chính tả một lượt.
- Yêu cầu hai em đọc lại. Cả lớp theo dõi - 2 học sinh đọc lại bài
trong SGK và TLCH:
- Cả lớp đọc thầm.
+ Bài viết có mấy câu ?
+ Có 6 câu.
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết + Những chữ đầu đoạn, đầu câu và tên
hoa?
riêng
+ Lời của bố viết như thế nào ?
+ Viết sau dấu hai chấm, xuống dòng,
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy lùi vào mội ô, gạch ngang đầu dòng.
bảng con viết các tiếng khó.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
- Yêu cầu đọc thầm lại đoạn văn.
hiện viết vào bảng con.
* Đọc cho học sinh viết vào vở.
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
* Chấm, chữa bài.
- Học sinh nghe và tự sửa lỗi bằng bút
b) Hướng dẫn làm bài tập:
chì.
Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu cả lớp làm bài cá nhân.
- 2HS đọc yêu cầu của bài.
- Dán 3 băng giấy lên bản.
- Học sinh làm vào vở.
- Gọi 3 em lên bảng thi làm đúng, làm - 3 học sinh lên bảng làm bài, đọc kết
nhanh.
quả .
- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Cả lớp theo dõi nhận xét, bình chọn
- Mời 5 – 7 học sinh đọc lại kết quả.
bạn làm đúng nhất.
- Yêu cầu lớp sửa bài (nếu sai).
- 5 - 7 em đọc lại kết quả đúng: bảo
4. Củng cố - Dặn dò:
nhau - cơn bão ; vẽ - vẻ mặt ; uống sữa
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
- sửa soạn.
- Dặn về nhà viết lại cho đúng những chữ
đã viết sai.
............................................................
Buổi chiều
Tự nhiên và xã hội (tiết 31)
CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI
(LG: BĐKH – MTBHĐ)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×