Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

G a lớp 3 t24 doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (231.12 KB, 31 trang )

Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Tuần 24 :
Buổi sáng

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2019

Đạo đức : TÔN TRỌNG ĐÁM TANG ( tiết 2)
I. Mục tiêu: - Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang.
- Bước đầu biết cảm thông với những đâu thương, mất mát người thân của người khác.
- GDHS biết chia sẻ vui buồn với bạn bè.
*KNS: - Kĩ năng thể hiện sự cảm thông trước sự đau buồn của người khác.
- Kĩ năng ứng xử phù hợp khi gặp đám tang.
II. Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực: - Nói cách khác; Đóng vai.
III. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập đạo đức. Các tấm bìa xanh, đỏ, trắng.
IV. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ:
- Kiểm tra 2 em:
- 2 em trả lời câu hỏi của GV.
+ Em cần làm gì khi gặp đám tang ?
+ Vì sao cần phải tôn trọng đám tang ?
- Nhận xét đánh giá.
2. Bài mới: GV giớ thiệu bài, ghi mục bài.
Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến (BT3)
- Giáo viên lần lượt đọc to từng ý kiến.


- Lớp lắng nghe giáo viên nêu các ý
- Yêu cầu lớp theo dõi và bày tỏ thái độ kiến.
của mình bằng 3 cách ( đồng ý, không - Lần lượt học sinh cả lớp bày tỏ thái độ
đồng ý, lưỡng lự ).
đồng tình giơ bảng màu đỏ, không đồng
- Sau mỗi ý kiến giáo viên yêu cầu thảo tình đưa màu xanh và lưỡng lự đưa màu
luận về các lí do mình chọn.
trắng theo như quy ước.
- Kết luận: + Nên tán thành với các ý kiến - Thảo luận để đưa ra lời giải thích cho
b, c.
ý kiến của mình.
+ Không tán thành với ý kiến a. - Học sinh khác nhận xét .
Hoạt động 2:
Xử lí tình huống (BT4)
- Chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu mỗi -Trao đổi thảo luận trong nhóm để hoàn
nhóm thảo luận 1 tình huống ở BT4 trong thành bài tập trong phiếu.
VBT.
- Mời đại diện các nhóm lên trình bày - Lần lượt đại diện các nhóm lên trình
trước lớp.
bày về cách ứng xử các tình huống của
- Yêu cầu cả lớp nhận xét bổ sung.
nhóm mình.
- Giáo viên kết luận:
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
+ Tình huống a: Không nên gọi bạn. Nểu
có thể, em nên đi cùng bạn một đoạn
đường.
+ Tình huống b: Không nên chạy nhảy,
cười đùa, vặn to đài, ti vi ...Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

+ Tình huống c: Nên hỏi thăm và chia
buồn cùng bạn.
+ Tình huống d: Nên khuyên ngăn các
bạn.
Hoạt động 3: Chơi TC : Nên và không nên
- Chia nhóm.
- GV phổ biến cách chơi và luật chơi: - Lắng nghe GV phổ biến cách chơi và
Trong 5 phút, các nhóm thảo luận, liệt kê luật chơi.
những việc nên làm và không nên làm khi
gặp đám tang lên tờ giấy theo 2 cột. Nhóm
nào ghi được nhiều việc nhất thì nhóm đó - Các nhóm tiến hành chơi TC.
sẽ thắng.
- Yêu cầu các nhóm dán kết quả lên bảng. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Nhận xét đánh giá về kết quả công việc - Cả lớp nhận xét, đánh giá, bình chọn
của các nhóm. Biểu dương nhóm thắng nhóm thắng cuộc.
cuộc.
Kết luận chung: SGV.
- HS nhắc lại bài học trong SGK.
3. Củng cố - Dặn dò:
- Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học
vào cuộc sống hàng ngày.
...................................................................................
Toán ( tiết 116 ) : LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng việc thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ
số ( trường hợp có chữ số 0 ở thương )
-Vận dụng phép chia để làm tình và giải toán.
- GSHS chăm học.
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, vở toán.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ:
- Gọi hai em lên bảng làm BT1 ; một em - 2 em lên bảng làm bài tập 1.
làm BT2 (trang 119).
- 1 em làm bài tập 2.
- Nhận xét ghi điểm.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
b) Hướng dẫn HS làm bài luyện tập:
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.
- Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1.
- Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở - Cả lớp thực hiện làm vào vở.
nháp.
- Ba học sinh lên bảng thực hiện, lớp bổ
- Mời 3HS lên bảng thực hiện.
sung.
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
1608 4
2035 5
4218 6Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

00 402 03 407
01 703
08
35
18
0
0
0
Bài 2: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài 2. - Một em đọc yêu cầu bài.
- Nêu cách tìm thừa số chưa biết
- 3 em nêu lại cách tìm thừa số chưa biết.
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở nháp .
- Lớp thực hiện làm vào vở.
- Mời hai học sinh lên bảng giải bài.
- Hai học sinh lên bảng giải bài, lớp nhận
- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và xét chữa bài.
chữa bài.
x x 7 = 2107
8 x x = 1640
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
x = 2107 : 7
x = 1640 : 8
x = 301

x = 205
Bài 3:
- Một em đọc bài toán.
- Gọi học sinh đọc bài 3.
- Cả lớp cùng GV phân tích bài toán và
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
làm bài vào vở.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. sung:
Giải :
Số kg gạo cửa hàng đã bán là :
2024 : 4 = 506 (kg )
Số kg gạo cửa hàng còn lại :
2024 – 50 6 = 1518 (kg)
Bài 4:-Gọi một HS đọc yêu cầu bài.
Đ/S : 1518 kg gạo
- Cả lớp làm bài cá nhân.
- Một em nêu yêu cầu của bài: Tính
- Gọi 1 số em nêu miệng kết quả.
nhẩm.
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.
- Cả lớp tự làm bài.
- Một số học sinh nêu miệng kết quả
3. Củng cố - dặn dò:
nhẩm, cả lớp nhận xét bổ sung.
- Nhận xét đánh giá tiết học.
6000 : 2 = 3000 ; 8000 : 4 = 2000
- Về nhà xem lại các BT đã làm.
9000 : 3 = 3000 ; 10000 : 5 = 2000

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
................................................................................................
Tập đọc ( tiết 70 ) : ĐỐI ĐÁP VỚI VUA
I. Mục tiêu: - Luyện đọc đúng các từ: hốt hoảng, vùng vẫy, biểu lộ, cỡi trói, ...
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ
nhỏ( trả lời được các câu hỏi SGK)
- Biết sắp xếp các tranh cho đúng thứ tự và kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo
tranh minh họa (HS khá, giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện
- GDHS Chăm học.
*KNS : - Tự nhận thức . Thể hiện sự tự tin . Tư duy sáng tạo . Ra quyết định .
II. Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực: - Trình bày ý kiến cá nhân
- Thảo luận nhóm ; Hỏi đáp trước lớp .


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

III. Đồ dùng dạy - học: Tranh minh họa truyện trong sách giáo khoa.
IV. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 em lên bảng đọc bài “Chương - Ba học sinh lên bảng đọc bài và TLCH:
trình xiếc đặc sắc“. Yêu cầu nêu nội + Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt
dung bài.
(về lời văn, trang trí) ?

- Giáo viên nhận xét ghi điểm.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
2. Bài mới: Giới thiệu bài :
a. Luyện đọc:
- Đọc diễn cảm toàn bài.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải
nghĩa từ:
- Học sinh đọc từng câu, giáo viên theo - Nối tiếp nhau đọc từng câu.
dõi uốn nắn khi học sinh phát âm sai.
- Hướng dẫn HS luyện đọc từ mục A.
- Luyện đọc các từ khó ở mục A.
- HS đọc từng đoạn trước lớp.
- 4 em đọc nối tiếp 4 đoạn trong câu
chuyện.
- Giúp HS hiểu nghĩa các từ mới - SGK. - Giải nghĩa các từ sau bài đọc (Phần chú
- HS đọc từng đoạn trong nhóm.
thích).
- Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
- Lớp đọc đồng thanh cả bài.
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Lớp đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi : - Lớp đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi
của giáo viên.
+ Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu ?
+Vua Minh Mạng đang ngắm cảnh hồ
Tây.
- Cả lớp đọc thầm đoạn 2 .
- Lớp đọc thầm đoạn 2 câu chuyện.
+ Cậu bé Cao Bá Quát có mong muốn + Muốn nhìn rõ mặt nhà vua nhưng vua

gì ?
đi đến đâu quân lính cũng thét đuổi mọi
người không cho đến gần...
+ Cậu đã làm gì để thực hiện mong + Cởi quần áo nhảy xuống hồ tắm, làm
muốn đó?
quân lính hốt hoảng xúm vào bắt trói.
- 2 em đọc thành tiếng đoan 3, 4 lớp đọc - 2 em đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm
thầm lại.
đoạn 3 và 4.
+ Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối ?
+ Vì vua nghe nói cậu là một học trò nên
muốn thử tài cậu.
+ Vua ra vế đối như thế nào ?
+ Nước trong leo lẻo cá đớp cá.
+ Cao Bá Quát đã đối lại ra sao ?
+ Trời nắng chang chang người trói
người.
+ Truyện ca ngợi ai ?
+ Ca ngợi Cao Bá Quát ngay từ nhỏ đã


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

c. Luyện đọc lại
- Đọc diễn cảm đoạn 3 của câu chuyện.
- Hướng dẫn học sinh đọc đúng đoạn
văn.
- Mời 3HS thi đọc đoạn văn.
- Mời 1HS đọc cả bài.

- Theo dõi bình chọn em đọc hay nhất.
4. Củng cố - dặn dò:
- Em biết câu tục ngữ nào có 2 vế đối.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

bộc lộ tài năng suất sắc và tính cách
khảng khái, tự tin.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

- 3 em thi đọc lại đoạn 3 của bài.
- 1 em đọc cả bài.
- Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn
đọc hay nhất.
- Lần lượt nêu các câu tục ngữ: Gần mực
thì đen, gần đèn thì sáng / Đông sao thì
nắng, vắng sao thì mưa / Nhai kĩ no lâu,
- Về nhà đọc lại bài và xem trước bài “ cày sâu tốt lúa / Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì
Mặt trời mọc ở …đằng tây ”
mưa ..
................................................................................................…
Kể chuyên ( tiết 71 ) : ĐỐI ĐÁP VỚI VUA
I. Mục tiêu: - Luyện đọc đúng các từ: hốt hoảng, vùng vẫy, biểu lộ, cỡi trói, ...
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ
nhỏ( trả lời được các câu hỏi SGK)
- Biết sắp xếp các tranh cho đúng thứ tự và kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo
tranh minh họa (HS khá, giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện
- GDHS Chăm học.

*KNS : - Tự nhận thức . Thể hiện sự tự tin . Tư duy sáng tạo . Ra quyết định .
II. Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực: - Trình bày ý kiến cá nhân
- Thảo luận nhóm ; Hỏi đáp trước lớp.
III. Đồ dùng dạy - học: Tranh minh họa truyện trong sách giáo khoa.
IV. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 em lên bảng đọc bài “Chương - Ba học sinh lên bảng đọc bài và TLCH:
trình xiếc đặc sắc“. Yêu cầu nêu nội + Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt
dung bài.
(về lời văn, trang trí) ?
- Giáo viên nhận xét ghi điểm.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
2. Bài mới:
Kể chuyện :
1. Giáo viên nêu nhiệm vụ: SGK
- Lắng nghe nêu nhiệm vụ của tiết học.
- Gọi một học sinh đọc các câu hỏi gợi - Đọc các câu hỏi gợi ý câu chuyện.
ý.
- Cả lớp quan sát các bức tranh minh họa
2 Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu về câu chuyện rồi tự sắp xếp các bức
chuyện:
tranh theo thứ tự phù hợp với nội dung


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- HS tự sắp xếp lại 4 tranh theo đúng

thứ tự 4 đoạn trong truyện.
- Gọi HS nêu thứ tự của từng bức tranh
qua đó nói vắn tắt nội dung tranh.
- Nhận xét chốt lại ý đúng (3- 1- 2- 4).
- Mời 4 em nối tiếp nhau kể chuyện.
- học sinh kể lại cả câu chuyện.
- Giáo viên cùng lớp bình chọn bạn kể
hay nhất.
4. Củng cố - dặn dò:

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

của từng đoạn trong câu chuyện kết hợp
nói vắn tắt về nội dung từng bức tranh.

- 4 em tiếp nối nhau kể lại 4 đoạn của câu
chuyện
- Hai em kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay
nhất .

…………………………………………………
Buổi chiều
Tập viết ( tiết 24 ) : ÔN CHỮ HOA : R
I. Mục tiêu: - Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa R(1 dòng), Ph, H (1 dòng); viết
đúng tên riêng Phan Rang (1 dòng) và câu ứng dụng: “Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ /
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn.” (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng; bước đầu biết nối nét giữa chữ viết
hoa với viết thường trong chữ ghi tiếng.

- GDHS : Viết đúng, đẹp .
II. Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ R viết hoa.Tên riêng và câu thơ viết trên dòng kẻ li.
- Tập viết 3. Bảng con, phấn.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ
- GV kiểm tra vở tập viết của HS.
- Kiểm tra 2 HS.
- 2 HS viết bảng lớp – HS lớp viết bảng
- Nhận xét – cho điểm
con: Quang Trung.
2. Dạy bài mới :Giới thiệu bài:
a. Hướng dẫn viết trên bảng con.
- Tìm các chữ hoa có trong bài.
- Các chữ hoa có trong bài : R, K, H, X, T,
- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết N, S.
P (Ph) và R.
- HS nghe, quan sát.
- HS viết vào bảng con các chữ : R, P.
- HS nhắc lại cách viết.
- Nhận xét – hướng dẫn thêm.
- HS đọc : Phan Rang
- HS đọc từ ứng dụng.
- GV giới thiệu Phan Rang là tên một
thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận.
- HS viết vào bảng con: Phan Rang.

- HS viết bảng con: Phan Rang.Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Nhận xét
- HS đọc: Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ /
- HS câu đọc ca dao.
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn.
- Giảng giải câu ca dao.
- HS viết bảng con: Rủ, Bây.
- HS viết bảng con: Rủ, Bây.
- Nhận xét
- HS viết vào vở.
b. Hướng dẫn viết vào vở tập viết.
- Chữ R: 1 dòng chữ nhỏ.
- GV nêu yêu cầu bài viết.
- Chữ Ph và H: 1 dòng chữ nhỏ.
- Nhắc HS tư thế ngồi, cách cầm bút.
- Tên riêng Phan Rang : 1 dòng chữ nhỏ.
- Chấm, nhận xét bài viết của HS.
- Câu ca dao: 1 lần cỡ chữ nhỏ.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà viết tiếp những phần chưa hoàn
thành và viết tiếp phần luyện viết.
....................................................................................................
PĐ. TOÁN

LUYỆN TẬP
I. Mục đích: Giúp HS luyện tập về kĩ năng:
- Thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có chữ số 0 ở
thương )
-Vận dụng phép chia để làm tình và giải toán.
- GDHS yêu thích học toán
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.
- Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1.
- Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở - Cả lớp thực hiện làm vào vở.
nháp.
- Ba học sinh lên bảng thực hiện, lớp bổ
- Mời 3HS lên bảng thực hiện.
sung.
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
1608 4
2035 5
4218 6
00 402 03 407
01 703
08
35
18
0

0
0
Bài 2: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài 2. - Một em đọc yêu cầu bài.
- Nêu cách tìm thừa số chưa biết
- 3 em nêu lại cách tìm thừa số chưa biết.
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở nháp .
- Lớp thực hiện làm vào vở.
- Mời hai học sinh lên bảng giải bài.
- Hai học sinh lên bảng giải bài, lớp nhận xét
- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.
chữa bài.
x x 7 = 2107
8 x x = 1640


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 3:
- Gọi học sinh đọc bài 3.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

Bài 4:-Gọi một HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp làm bài cá nhân.
- Gọi 1 số em nêu miệng kết quả.
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.
2. Củng cố - Dặn dò:


Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

x = 2107 : 7
x = 1640 : 8
x = 301
x = 205
- Một em đọc bài toán.
- Cả lớp cùng GV phân tích bài toán và làm
bài vào vở.
- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ
sung:
Giải :
Số kg gạo cửa hàng đã bán là :
2024 : 4 = 506 (kg )
Số kg gạo cửa hàng còn lại :
2024 – 50 6 = 1518 (kg)
Đ/S : 1518 kg gạo
- Một em nêu yêu cầu của bài: Tính nhẩm.
- Cả lớp tự làm bài.
- Một số học sinh nêu miệng kết quả nhẩm,
cả lớp nhận xét bổ sung.
6000 : 2 = 3000 ; 8000 : 4 = 2000
9000 : 3 = 3000 ; 10000 : 5 = 2000

....................................................................................................
TỰ HỌC
LUYỆN ĐỌC: ĐỐI ĐÁP VỚI VUA
I. Mục đích: Giúp HS:

- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của
giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS lắng nghe.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu - HS trả lời và viết vào vở.

trả lời vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.
.................................................................................................................................
Thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2019
Buối sáng
Thể dục (tiết 47 ) : NHẢY DÂY KIỂU CHỤM LẠI HAI CHÂN. TRÒ CHƠI:
“NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH”
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.
- Chơi trò chơi “ Ném trúng đích”.
- HS thực hiện động tác nhảy dây ở mức cơ bản đúng.
- HS tham gia chơi tương đối chủ động, nhiệt tình, hào hứng.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phưong tiện: Chuẩn bị một còi kẻ sân dể học và chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
1. Phần mở đầu
- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung , yêu
cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng theo đội hình vòng tròn
 Chơi trò chơi “chim bay cò bay ”

Chỉ dẫn phương pháp và tổ chức tập
luyện

Đội hình nhận lớp






Đội hình tập luyện

2. Phần cơ bản:
a. Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai
      
chân.
      
- Giáo viên nêu tên kĩ thuật
      
- Giáo viên lam mẩu kĩ thuật
Đội hình tập luyện
- Gv phân tích kĩ thuật
- Gv hướng dẩn học sinh tập luyện.kĩ Tổ 1 

thuật nhảy dây

* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều

khiển.

- GVquan sát uốn nắn cho các em thựcTrường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

hiện.
* Thi đua giữa các tổ
- tổ nào nhảy đuợc nhiều cái nhất trong 1 Tổ 2 
phút

Tổ 3

- Tổ nào thua phạt lò cò 1 vòng quanh sân
tập

b. Chơi trò chơi “ném bóng trúng đích ”
- Giáo viên tập hợp lớp theo đội hình
chơi
- Nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cho học sinh chơi thử 1-2 lần
- Chơi chính thức theo hình thức thi đua,Giáo viên quan sát, nhận xét, biểu
dương tổ thắng cuộc.
 Tổ chức đội hình tập có kỉ luật, tuyệt
đối an toàn.
3. Phần kết thúc:

* Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Học sinh đứng tại chỗ thả lỏng.
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bai học.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về
nha

Đội hình trò chơi



CB

v ném

Đội hình kết thúc





............................................................................
ANH VĂN: Giáo viên bộ môn
............................................................................
Toán ( tiết 117 ) : LUYỆN TẬP CHUNG ( Đ/C ).
I. Mục tiêu : - Biết nhân, chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
- Vận dụng giải bài toán có hai phép tính.
- GDHS chăm học .
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, vở toán
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ :
- Gọi hai em lên bảng làm BT1 ; một em - 2 em lên bảng làm bài tập 1.
làm BT2 (trang 120).
- 1 em làm bài tập 2.

đích


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
a. Hướng dẫn HS luyện tập - thực hành:
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.
- Học sinh thực hiện vào vở nháp.
- 3HS lên bảng thực hiện.
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1
+ Đặt tính rồi tính.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- 3 HS lên bảng thực hiện, lớp bổ sung.
821 x 4 = 3284
3284 : 4 = 821
1012 x 5 = 5060
5060 : 5 = 1012
Bài 2:
1230 x 6 = 7380
7380 : 6 = 1230
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 2.
- Một em đọc yêu cầu bài.
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở nháp.
+ Đặt tính rồi tính. ( Như bài 1 ).
- Mời 3 học sinh lên bảng giải bài.
- Lớp thực hiện làm vào vở.
- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và - Ba học sinh lên bảng giải bài, lớp nhận
chữa bài.
xét chữa bài.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 3: (Nếu còn thời gian dành cho hs - Một em đọc bài toán.
khá giỏi)
- Cả lớp cùng GV phân tích bài toán và
- Gọi học sinh đọc bài 3.
làm bài vào vở.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Một học sinh lên bảng giải:
Giải :
Số quyển sách 5 thùng có là:
306 x 5 = 1530 (quyển)
Số quyển sách mỗi thư viện là :
1530 : 9 = 170 (quyển)

Đáp số : : 170 quyển
Bài 4: - Gọi học sinh đọc bài 4.
- Một em đọc bài toán.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Cả lớp cùng GV phân tích bài toán và
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
làm bài vào vở.
- Chấm vở một số em, nhận xét chữa - Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ
bài.
sung:
Giải :
Chiều dài sân vận động là:
95 x 3 = 285 (m)
Chu vi sân vận động là:
(285 + 95) x 2 = 760 (m)
4. Củng cố - dặn dò:
Đáp số: 760 m
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
- Về nhà xem lại các BT đã làm.
.............................................................................…
Chính tả ( tiết 47 ) NGHE – VIẾT: ĐỐI ĐÁP VỚI VUA
I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng viết chính tả : Nghe viết chính xác, trình bày đúng một


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019


đoạn trong bài “ Đối đáp với vua “. Làm đúng bài tập 2 a,b hoặc bài tập 3
- GDHS rèn chữ viết nhanh đúng đẹp.
II. Đồ dùng dạy học: Ba tờ giấy khổ to viết nội dung bài tập 3a.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2 em lên bảng viết. Cả lớp viết vào bảng
- Yêu cầu 2HS viết ở bảng lớp, cả lớp con.
viết vào bảng con các từ : chúc mừng,
nhuc nhã; nhút nhát, cao vút.
- Nhận xét đánh giá chung.
2. Bài mới: Giới thiệu bài, ghi mục bài .
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
a) Hướng dẫn nghe viết:
Hướng dẫn chuẩn bị:
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.
- Đọc đoạn chính tả 1 lần: Thấy nói là học
trò ... người cởi trói.
- Hai em đọc lại bài cả lớp đọc thầm.
- 2 học sinh đọc lại bài.
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài.
+ Những chữ nào trong bài viết hoa?
+ Viết hoa các chữ đầu tên bài, đầu dòng
+ Hai vế đối trong đoạn chính tả viết như thơ, tên riêng của người.
thế nào ?
+ Viết giữa trang vở, cách lề 2 ô.
- HS luyện viết từ khó vào bảng con.
- Cả lớp viết từ khó vào bảng con: lệnh,

mặt hồ, nghĩ ngợi, …
- Đọc cho học sinh viết bài vào vở.
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
- Đọc cho HS soát lại bài.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
- Chấm, chữa bài.
b. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2b: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. - 2 em đọc yêu cầu bài:
- Tìm các từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc
- HS tự làm bài vào vở.
thanh ngã.
- Mời HS đọc kết quả.
- HS làm bài vào vở :
- Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải
đúng.
- Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ
thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân
tộc, trong chùa: mõ
- Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường,…
bằng đường nét, màu sắc: vẽ
- Thi tìm chỉ hoạt động chứa tiếng có
thanh hỏi và thanh ngã.
- HS thi đua.
Bài 3a:
- Nhổ cỏ, ngủ say, kể chuyện, …
- Giúp học sinh nắm vững yêu cầu đề bài. - Vẽ tranh, đẽo cày, cõng em …


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ


Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- 2HS đọc yêu cầu bài: Tìm TN chỉ hoạt
- HS tự làm bài.
động chứa tiếng bắt đầu s hay x.
- Dán ba tờ phiếu lên bảng. Mời ba nhóm - Tự làm bài.
làm bài dưới hình thức thi tiếp sức.
- 3 nhóm lên bảng thi làm bài.
- Gọi học sinh nhìn bảng đọc lại kết quả. - Cả lớp nhận xét bình chọn nhóm thắng
- Nhận xét chốt lại kết quả đúng.
cuộc.
- Cả lớp viết lời giải đúng.
+ san sẻ, soi đuốc, soi gương, so sánh,
sửa soạn, sa ngã, ...
4. Củng cố - dặn dò:
+ xé vải, xào rau, xới đất, xơi cơm, xẻo
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
thịt, ...
- Về nhà KT lại các bài tập đã làm.
…………………………………………………………..
Buổi chiều
Tự nhiên và xã hội (Tiết 47)
HOA
(LG: BĐKH – MTBHĐ)
I. Mục tiêu:
- Nêu được chức năng của hoa đối với đời sống của thực vật và lợi ích của hoa đối với
đời sống con người
- Kể tên các bộ phận của hoa.

* Kể tên một số loài hoa có màu sắc, mùi hương khác nhau.
- LG: GDHS chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Biết được ích lợi của hoa.
- GDKNS: Kĩ năng quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về đặc điểm bên ngoài của
một số loài hoa.- Tổng hợp, phân tích thông tin để biết vai trò, ích lợi đối với sống thực
vật, đời sống con người của các loài hoa.
II. Chuẩn bị:
- Các hình trong SGK trang 90, 91
- Hoa thật
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động
của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
Quan sát và thảo luận.
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm
Làm việc theo nhóm
+ Quan sát, nói về:
* màu sắc của các bông hoa trong các
hình 90, 91
* Hương thơm: bông hoa nào có hương
thơm, bông hoa nào không có hương
thơm?


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019


- Chỉ cg hoa, nhị hoa, cánh hoa, đài hoa.
+ Đại diện nhóm trình bày
Nhận xét, kết luận
Hoạt động 2:
Làm việc với vật thật

+ Phận loại hoa theo nhóm
+ Các nhóm trưng bày sản phẩm
+ Nhóm khác nhận xét

- Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 3:
Thảo luận cả lớp
- Hoa là cơ quan sinh sản của cây
1. Hoa có những chức năng gì?
- Hoa thường dùng để trang trí, làm nước
Hoa thường dùng để làm gì?
hoa và nhiều việc khác.
2. Nêu ví dụ?
- Quan sát hình 91, những hoa nào dùng
để trang trí, những hoa nào dùng để ăn?
- Nhận xét và nêu kết luận:
- Đọc nội dung ghi nhớ
C. Củng cố - dặn dò:
- LG: GDHS chăm sóc và bảo vệ cây
xanh. Biết được ích lợi của hoa.
------------------------------------------------THỦ CÔNG
Tiết 24: THỰC HÀNH GỢI Ý SÁNG TẠO
------------------------------------------------PĐ. TIẾNG VIỆT
NGHE- VIẾT: ĐỐI ĐÁP VỚI VUA

I. Mục tiêu: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng, đẹp bài "Đối đáp với vua"
- Giáo dục tính cẩn thận khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
Hướng dẫn nghe viết:
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.
Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc đoạn chính tả 1 lần: Thấy nói là
học trò ... người cởi trói.
- 2 học sinh đọc lại bài.
- Hai em đọc lại bài cả lớp đọc thầm.
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung
bài.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

+ Những chữ nào trong bài viết hoa?
+ Hai vế đối trong đoạn chính tả viết như
thế nào ?
- HS luyện viết từ khó vào bảng con.


Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

+ Viết hoa các chữ đầu tên bài, đầu
dòng thơ, tên riêng của người.
+ Viết giữa trang vở, cách lề 2 ô.
- Cả lớp viết từ khó vào bảng con:
lệnh, mặt hồ, nghĩ ngợi, …
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.

- Đọc cho học sinh viết bài vào vở.
- Đọc cho HS soát lại bài.
- Chấm, chữa bài.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
..................................................................................... .....................................................
Thứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2019
Buổi sáng
Tập đọc ( tiết 72 ) : TIẾNG ĐÀN
I. Mục tiêu: -Rèn kỉ năng đọc trôi chảy cả bài. Đọc đúng : vi-ô-lông, ắc-sê và các từ dễ
phát âm sai do ảnh hướng của phương ngữ như : khuôn mặt, khẽ rung động, vũng
nước.
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Hiểu được nội dung bài : Tiếng đàn của Thủy trong trẻo, hồn nhiên như tuổi thơ của
em. Nó hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên và cuốc sống xung quanh (trả lời được các
câu hỏi trong SGK).
- GDHS : Chăm học, yêu cuộc sống thiên nhiên xung quanh .
II. Đồ dùng dạy học: tranh ảnh đàn vi-ô-lông

III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 em lên bảng đọc bài “Đối đáp - 3HS lên bảng đọc bài và TLCH.
với vua“. Yêu cầu nêu nội dung bài.
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
- Giáo viên nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới: Giới thiệu bài :
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
a. Luyện đọc:
- Đọc diễn cảm toàn bài.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
- Học sinh đọc từng câu, giáo viên theo
dõi uốn nắn khi học sinh phát âm sai.
- Nối tiếp nhau đọc từng câu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc các từ:
vi-ô-lông ; ắc-sê.
- HS luyện đọc các từ ở mục A.
- Luyện đọc các từ khó ở mục A.
- HS đọc từng đoạn trước lớp.
- 2 em đọc nối tiếp 2 đoạn trong câu
chuyện.
- Giúp HS hiểu nghĩa các từ mới - SGK. - Giải nghĩa các từ sau bài đọc: Ắc-sê,


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ


- HS đọc từng đoạn trong nhóm.
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài
- HS đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi:
+ Thủy làm gì để chuẩn bị vào phòng thi
?
+ Những từ ngữ nào miêu tả âm thanh
tiếng đàn
- Cả lớp đọc thầm đoạn tả cử chỉ của
Thủy và trả lời câu hỏi:
+ Cử chỉ, nét mặt của Thủy khi kéo đàn
thể hiện điều gì ?

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

lên dây.
- Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
- Lớp đọc đồng thanh cả bài.
- Lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời:
+ Thủy nhận đàn, lên dây và kéo thử vài
nốt nhạc.
+ Trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng
của gian phòng.
- Cả lớp đọc thầm.

- Thủy rất cố gắng tập trung vào việc thể
hiện bản nhạc - vầng trán tái đi. Thủy
rung động với bản nhạc - gò má ửng
hồng, đôi mắt sẫm màu hơn.

- Học sinh đọc đoạn 2.
- Học sinh đọc đoạn 2 thảo luận và trả lời
+ Tìm những chi tiết miêu tả khung cảnh + Vài cánh hoa Ngọc Lan êm ái rụng
thanh bình ngoài căn phòng như hòa với xuống mặt đất mát rượi, lũ trẻ dưới
tiếng đàn ?
đường đang rủ nhau thả những chiếc
thuyền thuyền giấy trên những vũng
c. Luyện đọc lại
nước mưa,… ven hồ.
- GV đọc lại bài văn.
- Học sinh lắng nghe đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh đọc đoạn tả âm - Từng em thi đọc đoạn tả tiếng đàn.
thanh tiếng đàn.
- Học sinh thi đọc đoạn văn.
- Mỗi tổ : một bạn thi đọc lại cả bài.
- Mời một học sinh đọc lại cả bài.
- Lớp lắng nghe để bình chọn bạn đọc
- Nhận xét bình chọn bạn đọc hay.
hay nhất.
4. Củng cố - dặn dò:
- Gọi 2 - 4 học sinh nêu nội dung bài.
- 2 đến 4 học sinh nêu nội dung vừa học.
- Về nhà đọc lại bài và xem trước bài
"Hội vật"
...................................................................................…
Luyện từ và câu ( tiết 24 ) : TỪ NGỮ VỀ NGHỆ THUẬT . DẤU PHẨY
I. Mục tiêu: - Nêu được một số từ ngữ về nghệ thuật (bt1).
- Biết đặt đúng dấu phẩy vào chổ thích hợp trong đoạn văn ngắn (bt2)
- GDHS yêu thích học tiếng việt..
II. Đồ dùng dạy học: - Bút dạ + 2 tờ phiếu to kẻ bảng nội dung ở bài tập 1.

- Ba tờ giấy khổ to viết đoạn văn bài tập 2.
III. Hoạt động dạy-học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Yêu cầu hai em lên bảng làm bài tập 3
tuần 23.
- Nhận xét chấm điểm.
2. Bài mới: Giới thiệu bài
a.Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 1:
- Một em đọc nội dung bài tập 1, cả lớp
đọc thầm theo.
- Dán lên bảng lớp 2 tờ giấy khổ to.
- Lớp chia thành 2 nhóm để chơi tiếp sức.
- Theo dõi nhận xét chốt lại lời giải đúng.
- Lớp đọc đồng thanh bảng từ đầy đủ.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Hai em lên bảng làm bài tập 3 tuần
23.
- Một em nhắc lại nhân hóa là gì ?
- Cả lớp theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu bài tập, cả lớp đọc
thầm.
- Hai nhóm lên bảng thi tiếp sức.
- Cả lớp nhận xét bình chọn nhóm
thắng cuộc.
- Cả lớp đọc đồng thanh và làm vào vở
theo lời giải đúng:
+ Các từ chỉ người hoạt động nghệ
thuật: diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà
thơ, giáo sư, bác học, họa sĩ, nhạc sĩ,

+ Chỉ hoạt động nghệ thuật : đóng
phim, ca hát, múa, vẽ, biểu diễn, quay
phim, thiết kế, …
+ Các môn : điện ảnh, kịch nói, múa,
cải lương, hội họa, kiến trúc …
- Một học sinh đọc bài tập 2. cả lớp
theo dõi và đọc thầm theo.
- Cả lớp tự làm bài.
- Ba em lên bảng thi làm bài.
- Sau khi điền đúng các dấu phẩy vào
đoạn văn thì đọc to để cả lớp nghe và
nhận xét.
+ Nội dung đoạn văn : Nói về công
việc của những người làm nghệ thuật.

Bài 2:
- Một em đọc yêu cầu bài tập 2, cả lớp đọc
thầm.

- HS làm bài cá nhân.
- Dán 3 tờ phiếu lên bảng, mời 3HS lên thi
làm bài.
- GV theo dõi nhận xét chốt lại lời giải
đúng.
+ Nội dung đoạn văn vừa hoàn chỉnh nói
lên điều gì ?
- Gọi HS đọc lại đoạn văn sau khi đã điền
dấu phẩy đầy đủ.
4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Hai học sinh nêu lại nội dung vừa
- Về nhà học bài xem trước bài mới. Tập áp học
dụng biện pháp nhân hóa.
................................................................................................
Âm nhạc : GV bộ môn

................................................................................................
Toán ( tiết 118 ) : LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

I. Mục tiêu: - Học sinh bước đầu làm quen với chữ số La Mã. Nhận biết các số viết
bằng chữ số La Mã từ I đến XII để xem được đồng hồ ; số XX, XXI để đọc viết tên thể
kỉ XX, XXI.

- Bài tập cần làm : 1 ; 2 ; 3 (a) ; 4.
- Giáo dục HS tự giác, chăm học.
II. Đồ dùng dạy học: Mặt đồng hồ có ghi các chữ số La Mã.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ:
- Gọi hai em lên bảng làm lại BT2 ;
- 2 em lên bảng làm bài tập 2.
một em làm BT3 (trang 120).
- 1 em làm bài tập 3.
- Nhận xét ghi điểm.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
a. Dạy bài mới: - Giới thiệu một số
chữ số La Mã và vài số La Mã thường
gặp.
- Lớp theo dõi để nắm về các chữ số La Mã
- Giới thiệu mặt đồng hồ có các số viết được ghi trên đồng hồ.
bằng chữ số La Mã.
- Gọi học sinh đứng tại chỗ cho biết
đồng hồ chỉ mấy giờ.
- Quan sát và đọc theo giáo viên: I (đọc là
- Giới thiệu từng chữ số thường dùng I, một);
V, X như sách giáo khoa.
V (đọc là năm) ; VII (đọc là bảy); X (mười)
- Giới thiệu cách đọc số La Mã từ I - Tương tự như trên học sinh nhận biết khi
XII.
thêm I hay II hoặc III vào bên phải một số

- Giáo viên ghi bảng I ( một ) đến XII ( nào đó có nghĩa là giá trị số đó tăng thêm
mười hai)
một, hai, ba đơn vị.
- Hướng dẫn học sinh đọc và nhận biết - Lớp thực hiện viết và đọc các số.
các số.
- Yêu cầu đọc và ghi nhớ.
b. Luyện tập:
- 1 em đọc yêu cầu BT.
- Bài 1:
- Lần lượt từng HS nhìn bảng đọc các số
- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.
La Mã.
- Ghi bảng lần lượt từng số La Mã, gọi - Lớp theo dõi nhận xét bổ sung.
HS đọc.
- Nhận xét đánh giá.
- 1HS đọc yêu cầu bài.
Bài 2:
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- HS tập xem đồng hồ bằng chữ số La
Mã.
- Cả lớp tập xem đồng hồ.
XII I
XI
- Một số em chỉ và nêu giờ trên đồng hồ
II
X
bằng chữ số La Mã: 6 giờ, 12giờ, 3giờ.
III
IX


IV

VIII
VII VI

V


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Một số em nêu giờ sau khi đã xem.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 3: - Yêu cầu học sinh nêu đề bài.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Mời hai em lên bảng viết các số từ I
đến XII.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Một em đọc yêu cầu bài .
- Cả lớp làm vào vở bài tập.
- Một học sinh lên bảng viết, lớp bổ sung.
a. I, II, III, IV, V,VI, VII,VIII,IX, X,XI,XII
b. XII, XI,X, I X, VIII, VII, VI, V, IV, III,
II,I
- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa
bài.

- 1HS đọc yêu cầu bài: Viết các số từ một
đến mười hai bằng chữ số La Mã.
- Cả làm bài vào vở. I, II,III,…..
- C1HS lên bảng chữa bài.

Bài 4: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài
tập.
-HS tự làm bài vào vở.
- Chấm vở một số em, nhận xét chữa
bài.
4. Củng cố - dặn dò
- Cho HS đọc giờ trên mặt đồng hồ ghi
bằng chữ số La Mã.
- Về nhà tập viết số La Mã và ghi nhớ.
……………………………………………
Buổi chiều
PĐ. TOÁN
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: - Kiến thức: Củng cố về đọc, viết và nhận biết giá trị của các số La Mã từ I
đến XI để xem đồng hồ và các số XX, XXI khi đọc sách.
- Kỹ năng: Đọc, viết số chính xác.
II. Đồ dung dạy học : - SGK, Vở bài tập,….
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1 : Cho HS tự nhìn vào mặt đồng - HS lần lượt đứng lên nêu miệng
hồ rồi đọc
- HS khác nhận xét
Kết quả:

A. 4 giờ ; B. 8 giờ 15 phút;
- GV nhận xét
C. 8 giờ 55 phút hay 9 giờ kém 5 phút
Bài 2: Đọc số La Mã
- HS đọc xuôi và ngược các số La Mã - HS đọc – Cả lớp nhận xét .


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Bài 3: HS làm bài .
Lưu ý: khi viết số La Mã mỗi chữ số - Ví dụ :
không được viết lặp lại liền nhau quá 3 số bốn không viết la IIII mà viết IV
lần.
- Số chín không viết là VIIII mà viết IX
Bài 4: Cho HS làm bài
- GV nhận xét sửa sai
- Xếp được các số : I, III, IV,VI, IX, - HS Làm bài .
XI
2. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà làm trong VBT và chuẩn bị
tiết sau.
------------------------------------------------TIN HỌC: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN: TỪ NGỮ VỀ NGHỆ THUẬT. DẤU PHẨY
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Củng cố được một số từ ngữ về nghệ thuật.
- Ôn luyện kĩ năng đặt đúng dấu phẩy vào chổ thích hợp trong đoạn văn ngắn.
II. Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh họa. - Phiếu BT ( nếu có ).
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
Làm bài tập
Bài 1:
- HS đọc yêu cầu bài tập, cả lớp đọc thầm.
- Một em đọc nội dung bài tập 1, cả lớp
đọc thầm theo.
- Hai nhóm lên bảng thi tiếp sức.
- Dán lên bảng lớp 2 tờ giấy khổ to.
- Cả lớp nhận xét bình chọn nhóm thắng
- Lớp chia thành 2 nhóm để chơi tiếp sức. cuộc.
- Theo dõi nhận xét chốt lại lời giải đúng. - Cả lớp đọc đồng thanh và làm vào vở
theo lời giải đúng:
- Lớp đọc đồng thanh bảng từ đầy đủ.
+ Các từ chỉ người hoạt động nghệ thuật:
diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà thơ, giáo sư,
bác học, họa sĩ, nhạc sĩ,…
+ Chỉ hoạt động nghệ thuật : đóng phim,
ca hát, múa, vẽ, biểu diễn, quay phim, thiết
kế, …
+ Các môn : điện ảnh, kịch nói, múa, cải
lương, hội họa, kiến trúc …Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Một học sinh đọc bài tập 2. cả lớp theo
dõi và đọc thầm theo.
Bài 2:
- Cả lớp tự làm bài.
- Một em đọc yêu cầu bài tập 2, cả lớp đọc - Ba em lên bảng thi làm bài.
thầm.
- Sau khi điền đúng các dấu phẩy vào đoạn
- HS làm bài cá nhân.
văn thì đọc to để cả lớp nghe và nhận xét.
- Dán 3 tờ phiếu lên bảng, mời 3HS lên thi + Nội dung đoạn văn : Nói về công việc
làm bài.
của những người làm nghệ thuật.
- GV theo dõi nhận xét chốt lại lời giải
đúng.
+ Nội dung đoạn văn vừa hoàn chỉnh nói
lên điều gì ?
- Hai học sinh nêu lại nội dung vừa học
- Gọi HS đọc lại đoạn văn sau khi đã điền
dấu phẩy đầy đủ.
2. Củng cố - dặn dò:
- GV biểu dương những HS học tốt.
- Yêu cầu HS đọc lại bài tập đã làm.
- GV nhận xét tiết học.
------------------------------------------------Kĩ năng sống (Tiết 25)

LỜI HỨA CỦA EM
.........................................................................………………………………………….
Thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2019
Buổi sáng
ANH VĂN: Giáo viên bộ môn
............................................................................
Toán ( tiết 119 ) : LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: - Kiến thức: Củng cố về đọc, viết và nhận biết giá trị của các số La Mã từ I
đến XI để xem đồng hồ và các số XX, XXI khi đọc sách.
- Kỹ năng: Đọc, viết số chính xác.
- Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.
II. Đồ dùng dạy học : SGK, vở bài tập .
III. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định
- 3 HS lên làm bài tập 3.
2. Kiểm tra bài cũ
- GV nhận xét – Ghi điểm
3. Bài mới: Giới thiệu bài :“Luyện tập ” - 3 HS nhắc lại
- Hướng dẫn luyện tập
Bài 1 : Cho HS tự nhìn vào mặt đồng hồ - HS lần lượt đứng lên nêu miệng
rồi đọc
- HS khác nhận xét


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A

Năm học : 2018-2019

Kết quả:
A. 4 giờ ; B. 8 giờ 15 phút;
C. 8 giờ 55 phút hay 9 giờ kém 5 phút

- GV nhận xét
Bài 2: Đọc số La Mã
- HS đọc xuôi và ngược các số La Mã
- HS đọc – Cả lớp nhận xét .
Bài 3: HS làm bài .
Lưu ý: khi viết số La Mã mỗi chữ số - Ví dụ :
không được viết lặp lại liền nhau quá 3 số bốn không viết la IIII mà viết IV
lần.
- Số chín không viết là VIIII mà viết IX
Bài 4: Cho HS làm bài
- GV nhận xét sửa sai
- Xếp được các số : I, III, IV,VI, IX, XI
- HS Làm bài .
4. Củng cố - Dặn dò : Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học và làm bài tập .
............................................................................................
Chính tả ( tiết 48 ) NGHE – VIẾT : TIẾNG ĐÀN
I. Mục tiêu: - Nghe – viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập 2b.
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2b.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ

- Kiểm 2 HS.
- 2 HS viết bảng lớp-lớp viết bảng con 4
từ chứa tiếng có: thanh hỏi/thanh ngã.
- Nhận xét-ghi điểm
2. Dạy bài mới: Giới thiệu bài: Nêu MĐ,
YC tiết học.
a. Hướng dẫn HS nghe – viết
- GV đọc đoạn viết chính tả.
- HS nghe.
- 2 HS đọc lại.
- 2 HS đọc lại.
- Đoạn văn tả cảnh gì?
- Tả khung cảnh thanh bình ngoài gian
phòng như hoà cới tiếng đàn.
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa? - Chữ đầu câu, tên riêng.
- HS viết vào bảng con từ dễ viết sai.
- HS viết bảng con các từ khó.
- GV đọc chính tả.
- HS viết chính tả vào vở.
- Chấm bài – nhận xét
b. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài 2b: 1 HS đọc yêu cầu đề.
- Thi tìm nhanh từ có hai tiếng mà trong
- HS thi đua.
đó tiếng nào cũng có dấu hỏi/ngã.
- HS thi đua.
- đủng đỉnh, thủng thỉnh, rủng rỉnh, lủng


Trường T.H Văn Lang :

Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

củng, tủm tỉm, chủng chẳng, thỉnh
thoảng, bẩn thỉu, hể hả …
- rỗi rãi, võ vẽ, vĩnh viễn, bỗ bã, dễ dãi, lễ
mễ …

- Nhận xét-sửa chữa
3. Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học.
Dăn HS về nhà xem và viết lại các từ
viết sai. Chuẩn bị bài tới.
........................................................................................
Mĩ thuật
CỬA HÀNG GỐM SỨ
...........................................................................................
Buổi chiều
PĐ. TIẾNG VIỆT
Nghe - viết: TIẾNG ĐÀN
I. Mục đích:
- Nghe viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ, đúng quy định .
- GD tính cẩn thận cho HS.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
a. Hướng dẫn nghe viết :
- GV đọc đoạn viết chính tả.
- HS nghe.
- 2 HS đọc lại.
- 2 HS đọc lại.
- Đoạn văn tả cảnh gì?
- Tả khung cảnh thanh bình ngoài gian
phòng như hoà cới tiếng đàn.
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa? - Chữ đầu câu, tên riêng.
- HS viết vào bảng con từ dễ viết sai.
- HS viết bảng con các từ khó.
- GV đọc chính tả.
- HS viết chính tả vào vở.
- Chấm bài – nhận xét
- HS viết bài vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
- HS tự chữa lỗi ra lề vở.
------------------------------------------------LUYỆN VIẾT
ÔN CHỮ HOA R
(LG: Phòng bệnh mắt hột)


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ


Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

I. Mục tiêu :
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa R(1 dòng), Ph, H (1 dòng); viết đúng tên riêng
Phan Rang (1 dòng) và câu ứng dụng: “Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ / Xem cầu Thê
Húc, xem chùa Ngọc Sơn.” (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng; bước đầu biết nối nét giữa chữ viết
hoa với viết thường trong chữ ghi tiếng.
- GDHS : Viết đúng, đẹp .
- LG: Phòng bệnh mắt hột.
II. Đồ dùng dạy học: Vở tập viết , bút tập viết ,....
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS viết bài:
- Gọi HS nêu lại cách viết chữ hoa R; từ - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
ứng dụng và câu ứng dụng.
- Nhận xét (HS - GV).
- HS viết bài vào vở.
- Cho HS viết bài vào vở và thu vở chấm. - HS lắng nghe.
3. Củng cố - dặn dò:
-----------------------------------------------Hoạt động ngoài giờ lên lớp (Tiết 24)
TÌM HIỂU VỀ TRÒ CHƠI DÂN GIAN
........................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 22 tháng 2 năm 2019
Buổi sáng

Tập làm văn ( tiết 24 ) : NGHE - KỂ: NGƯỜI BÁN QUẠT MAY MẮN
I. Mục tiêu: -Kể được câu chuyện Người bán quạt may mắn trôi chảy và tự nhiên.
- Hiểu nội dung chuyện : Vương Hi Chi Là người có tài và nhân hậu, biết cách giúp đỡ
những người nghèo khổ, viết chữ đẹp cũng là nghệ sĩ .
-GDHS chăm học
II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa trong SGK.
- Bảng lớp viết 3 câu hỏi gợi ý câu chuyện.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3HS đọc bài làm tuần trước "Kể - 3 em đọc bài làm của mình.
lại buổi biểu diễn nghệ thuật em đã - Lớp theo dõi.
được xem".
- Nhận xét chấm điểm.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

a. Hướng dẫn nghe - kể chuyện:
Bài tập 1:
- 2 HS đọc yêu cầu bài tập và gợi ý.
- HS quan sát tranh minh họa và đọc
các câu hỏi gợi ý đã viết sẵn trên bảng.
- GV kể chuyện lần 1:
+ Bà lão bán quạt gặp ai và phàn nàn
điều gì?
-Ông Vương Chi Hi viết chữ vào những

chiếc quạt để làm gì ?

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- 2 học sinh đọc yêu cầu bài tập và gợi ý.

- Lớp quan sát tranh trao minh họa.
- Lắng nghe giáo viên kể chuyện.
+ Bà gặp ông Vương Hi Chi và phàn nàn
quạt bán ể ấm nên chiều hôm nay cả nhà
không có cơm ăn.
+ Ông đề thơ vào các chiếc quạt vì ông tin
rằng bằng cách ấy sẽ giúp bà lão bán hết
+ Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt.
quạt ?
+ Vì chữ ông đẹp nổi tiếng nên mọi người
- Giáo viên kể chuyện lần 2.
đua nhau mua quạt.
- Lắng nghe nhớ nội dung câu chuyện để
+ HS tập kể theo nhóm 3.
kể lại.
+ Mời đại diện 2 nhóm thi kể lại câu - HS tập kể chuyện theo nhóm.
chuyện trước lớp.
- Các nhóm cử đại diện lên bảng thi kể.
+ Mời đại diện các nhóm lên thi kể.
- Cả lớp theo dõi nhận xét và bình chọn
- Nhận xét, tuyên dương .
bạn nói hay nhất.
+ Qua câu chuyện này em biết gì về

Vương Hi Chi?
+ Là người có tài và nhân hậu, biết cách
+ Em biết thêm nghệ thuật gì qua câu giúp đỡ những người nghèo khổ.
chuyện trên?
+ Người viết chữ đẹp cũng là nghệ sĩ - có
4. Củng cố - dặn dò:
tên gọi là nhà thư pháp.
- Về nhà luyện kể lại câu chuyện.
.
...................................................................................................
Toán ( tiết 118 ) : THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ
I. Mục tiêu: - Nhận biết được về thời gian (chủ yếu là về thời điểm).
- HS biết xem đồng hồ (chính xác đến từng phút).
- GDHS chăm học toán
II. Đồ dùng dạy - học: Một đồng hồ thật và mô hình đồng hồ .
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ:
- Gọi 2HS lên bảng, yêu cầu viết các
- Hai em lên bảng viết các số La Mã.
số: bốn, sáu, tám, mười chín, mười
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
một, hai mươi mốt bằng chữ số La Mã.
- Nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
a. Hướng dẫn cách xem đồng hồ (chính - Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×