Tải bản đầy đủ

G a lóp 3 tuần 9 CKTKN

Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

TUẦN 9:
Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng:
Đạo đức (tiết 9): CHIA SẺ BUỒN VUI CÙNG BẠN (tiết 1)
I. Mục tiêu: - Biết được bạn bè cần phải chia sẻ với nhau khi có chuyện vui buồn.
- Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn.
- Biết chia sẻ vui buồn cùng bạn trong cuộc sống hằng ngày.
*.KNS : + Kĩ năng lắng nghe ý kiến của bạn.
+ Kĩ năng thể hiện sự cảm thông, chia sẻ khi bạn vui buồn.
II. Phương pháp dạy học tích cực: - Nói cách khác; Đóng vai.
III. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa dùng cho tình huống 1 của hoạt động 1.
IV. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1) Bài cũ: - KT sự chuẩn bị của HS

2) Bài mới: - GT bài
- Lắng nghe
Hoạt động 1: Thảo luận phân tích tình
- Cả lớp hát bài Lớp chúng ta đoàn kết.
huống
- Yêu cầu lớp quan sát tranh tình huống và
- Học sinh quan sát tranh minh họa
cho biết ND tranh.
theo sự gợi ý của GV.
- Giới thiệu các tình huống:
+ Mẹ bạn Ân bị ốm lâu ngày, bố bạn Ân bị
tai nạn giao thông chúng ta cần làm gì để
giúp bạn vượt qua khó khăn này?
+ Nếu em là bạn cùng lớp với Ân thì em sẽ
làm gì để giúp đỡ động viên bạn? Vì sao?
- Cả lớp tiến hành thảo luận theo nhóm
- Yêu cầu cả lớp thảo luận, nêu cách ứng xử nhỏ
trong tình huống và phân tích kết quả của
- 1 số em nêu cách ứng xử, cả lớp cùng
mỗi cách ứng xử.
phân tích kết quả ứng xử của các bạn,
- GV kết luận: SGV.
bổ sung.
Hoạt động 2: Đóng vai
- Chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các
nhóm xây dựng kịch bản và đóng vai một
- Lớp lắng nghe giáo viên để nắm được
trong các tình huống ở BT2 (VBT).
yêu cầu .
- Yêu cầu các nhóm trao đổi thảo luận.
- Các nhóm thảo luận và tự xây dựng
- Mời lần các nhóm trình diễn trước lớp.
cho nhóm một kịch bản, các thành viên
* GV kết luận: Khi bạn có chuyện vui, cần phân công đóng vai tình huống.
chúc mừng bạn. Khi bạn có chuyện buồn,
- Các nhóm lên đóng vai trước lớp.
cần an ủi, động viên, giúp đỡ bạn ...
- Lớp trao đổi nhận xét và bổ sung nếuTrường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

*Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ
có.
- Lần lượt đọc ra từng ý kiến (BT3 - VBT).
- Yêu cầu lớp suy nghĩ và bày tỏ thái độ của - HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán
mình đối với từng ý kiến .
thành, không tán thành hoặc lưỡng lự
- GV kết luận: Các ý kiến a, c, d, đ, e là
bằng cách giơ tay (các tấm bìa).
đúng.
- Giải thích về ý kiến của mình .
* Hướng dẫn thực hành:
- Yêu cầu học sinh sưu tầm các câu chuyện, - Học sinh về nhà sưu tầm các tranh
bài hát , câu ca dao , tục ngữ ,... về sự giúp ảnh , câu chuyện về các tấm gương
đỡ chia sẻ buồn vui cùng bạn.
nói về tình bạn, về sự cảm thông chia
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
sẻ buồn vui cùng bạn.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Áp dụng bài học vào cuộc sống hàng
- Dặn dò học sinh về nhà học bài và làm bài. ngày.
……………………………………………………….
Toán (tiết 41): GÓC VUÔNG , GÓC KHÔNG VUÔNG
I. Mục tiêu : - Bước đầu có biểu tượng về góc, góc vuông, góc không vuông.
- Biết sử dụng e-ke để nhận biết góc vuông, góc không vuông và vẽ được góc vuông.
- GDHS : Yêu thích học toán.
II. Đồ dùng dạy học : Mẫu góc vuông và góc không vuông - ê ke.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. KT bài cũ: Gọi hai em lên bảng làm bài
tập: Tìm x:
- Hai học sinh lên bảng sửa bài.
54 : x = 6
48 : x = 2
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
- Chấm vở tổ 1. Nhận xét.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
a) Giới thiệu về góc:
- Giáo viên đưa các đồng hồ về hình ảnh các *Lớp theo dõi giới thiệu bài.
kim đồng hồ lên và yêu cầu học sinh quan
sát.
- Học sinh quan sát và nhận xét về
- Hướng dẫn quan sát, đưa ra biểu tượng về
hình ảnh của các kim đồng hồ trong
góc .
sách giáo khoa .
* Giới thiệu góc vuông và góc không vuông:
- Giáo viên vẽ một góc vuông như sách giáo
khoa lên bảng rồi giới thiệu : Đây là góc
- Lớp quan sát góc vuông vẽ trên
vuông
bảng để nhận xét.
A
- Nêu tên các cạnh , đỉnh của góc
vuông.
O
B
Ta có góc vuông: đỉnh O, cạnh AO và OB.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Vẽ tiếp 2 góc như SGK rồi giới thiệu đó là
góc không vuông.
N
D

- Học sinh quan sát để nắm về góc
không vuông.
- 2HS đọc tên góc, cả lớp nhận xét bổ
sung.
+ Góc đỉnh P, cạnh PN, PM.
P
+ Góc đỉnh E, cạnh EC, ED.
M
E
C
- Lớp quan sát để nắm về cấu tạo của
* Giới thiệu ê ke :- Cho học sinh quan sát cái ê ke.
ê ke lớn và nêu cấu tạo của ê ke .
- Ê ke dùng để vẽ và để kiểm tra các
+ E ke dùng để làm gì ?
góc vuông, góc không vuông.
- GV thực hành mẫu KT góc vuông.
- 2HS lên bảng thực hành.
c) Luyện tập:
Bài 1: - Hướng dẫn gợi ý:
- Nêu yêu cầu BT1.
+ Y/C hs dùng ê ke để kiểm tra 4 góc của
- HS tự vẽ góc vuông có đỉnh O, cạnh
hình CN.
OA, OB (theo mẫu).
+ Dùng ê ke để vẽ góc vuông.
- Tự vẽ góc vuông đỉnh M, cạnh MC,
+ Đặt tên đỉnh và các cạnh cho góc vuông
MD trên bảng con.
vừa vẽ
B
- Theo dõi, nhận xét đánh giá.

O
Bài 2 : - Treo bài tập có vẽ sẵn các góc lên
bảng
- Yêu cầu cả lớp cùng quan sát và tìm ra các
góc vuông và góc không vuông có trong
hình .
- Yêu cầu cả lớp cùng thực hiện.
- Mời một học sinh lên giải .
+ Nhận xét chung về bài làm của học sinh
Bài 3 -Treo bài tập có vẽ sẵn các góc lên
bảng: M
N

Q
P
- Yêu cầu lớp quan sát và tìm ra các góc
vuông và góc không vuông có trong hình.

A

- Cả lớp quan sát và tự làm bài.
- 2 học sinh lên chỉ ra các góc vuông
và góc không vuông, cả lớp nhận xét
bổ sung.
a) Góc vuông đỉnh A, cạnh AD, AE;
góc vuông đỉnh d, cạnh DM, DN.
b) Góc không vuông đỉnh B, cạnh BG,
BH ...
- Cả lớp quan sát bài tập rồi trả lời
miệng:
Trong hình tứ giác MNPQ có:
+ Các góc vuông là góc đỉnh M và
góc đỉnh Q.
+ Các góc không vuông là góc đỉnh N
và góc đỉnh P .


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Mời 1HS lên bảng chỉ và nêu tên các góc
vuông và góc không vuông.
3) Củng cố - Dặn dò:
* Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học và làm bài tập .

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài

………………………………………………….
Tập đọc - Kể chuyện (tiết 25, 26): ÔN TẬP (tiết 1, 2).
I. Mục đích, yêu cầu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng
55 tiếng/ phút). Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
- Tìm đúng những sự vật được so sánh với nhau trong các câu đã cho (bt2).
- Chọn đúng các từ ngữ thích hợp điền vào chổ trống tạo phép so sánh (bt3).
II. Đồ dùng dạy học: - Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8 .
- Bảng phụ viết sẵn các câu văn trong bài tập số 2 .
- Bảng lớp viết (2 lần) các câu văn bài tập 3 .
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1) Bài cũ: - Kết hợp bài mới
2) Bài mới: - Giới thiệu bài:
*) Kiểm tra tập đọc:
1
- Lớp theo dõi lắng nghe giáo viên để nắm
- Giáo viên kiểm tra số học sinh cả lớp.
4
về yêu cầu của tiết học .
- Yêu cầu lần lượt từng học sinh lên bốc
- Lần lượt từng học sinh khi nghe gọi tên
thăm để chọn bài đọc .
lên bốc thăm chọn bài chuẩn bị kiểm tra .
- Hướng dẫn luyện đọc lại bài trong phiếu
khoảng 2 phút để chuẩn bị kiểm tra .
- Về chỗ mở sách giáo khoa đọc lại bài
- Yêu cầu học sinh đọc một đoạn hay cả
trong vòng 2 phút và gấp sách giáo khoa
bài theo chỉ định trong phiếu học tập .
lại .
- Nêu câu hỏi về một đoạn học sinh vừa
- Lên bảng đọc và trả lời câu hỏi theo chỉ
đọc .
định trong phiếu .
- Nhận xét ghi điểm
- Lớp lắng nghe và theo dõi bạn đọc .
- Yêu cầu những học sinh đọc chưa đạt
- Học sinh đọc chưa đạt yêu cầu về nhà
yêu cầu về nhà luyện đọc để tiết sau kiểm luyện đọc nhiều lần tiết sau kiểm tra lại .
tra lại .
*) Bài tập 2: - Yêu cầu một học sinh đọc
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập 2
thành tiếng bài tập 2 , cả lớp theo dõi
- Lớp đọc thầm trong sách giáo khoa .
trong SGK..
- Cả lớp thực hiện làm bài vào vở.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập hay
- Sự vật được so sánh với nhau là :
giấy nháp.
Hồ nước – chiếc gương bầu dục
- Gọi học sinh nêu miệng tên hai sự vật
Cầu Thê Húc – con tôm


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

được so sánh
- Cùng với cả lớp nhận xét,chọn lời giải
đúng .
- Yêu cầu học sinh chữa bài trong vở.
*) Bài tập 3: - Mời một học sinh đọc yêu
cầu bài tập, cả lớp theo dõi trong SGK.
- Yêu cầu cả lớp độc lập làm bài vào vở.

Đầu con rùa – trái bưởi.
- Hai học sinh nêu miệng kết quả.
- Lớp nhận xét chọn lời giải đúng và chữa
bài vào vở.
- Một em đọc thành tiếng yêu cầu bài tập 3
- Lớp đọc thầm theo trong sách giáo khoa .
- Cả lớp độc lập suy nghĩ và làm bài vào
vở
- Mời 2 HS lên thi viết hoặc gắn nhanh từ - Hai em lên thi điền nhanh từ so sánh vào
cần điền vào ô trống rồi đọc kết qủa
chỗ trống rồi đọc kết quả
- Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải đúng -Từ cần điền theo thứ tự : cánh diều , tiếng
.
sáo , những hạt ngọc.
-Yêu cầu cả lớp chữa bài trong vở .
- Nối tiếp nhau đọc bài, năm ND bài học.
- Lớp theo dõi bình chọn bạn làm bài đúng
Tiết 2
và nhanh nhất .
*) Bài tập 2 : Đặt câu hỏi cho các bộ
- Lớp chữa bài vào vở bài tập .
phận câu được in đậm dưới đây :
Bài tập 2 : Đáp án :
Câu : ( a, b SGK trang 69 ).
a, Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi
phường ?
b. Câu lạc bộ thiếu nhi là gì ?
*) Bài tập 3- Mời một học sinh đọc yêu
- Một học sinh đọc thành tiếng yêu cầu
cầu bài tập
BT3
- Yêu cầu cả lớp suy nghĩ và nêu nhanh
- Lớp đọc thầm theo trong sách giáo khoa .
tên các câu chuyện đã học ở 8 tuần qua.
- Cả lớp suy nghĩ và nêu nhanh tên các câu
- Mở bảng phụ yêu cầu học sinh đọc lại
chuyện đã được học .
tên các câu chyện đã ghi sẵn .
- Lần lượt học sinh thi kể có thể kể theo
- Yêu cầu học sinh tự chọn cho mình một giọng nhân vật hay cùng bạn phân vai để
câu chuyện và kể lại.
kể lại câu chuyện mình chọn trước lớp .
- Giáo viên mời học sinh lên thi kể.
- Lớp lắng nghe bình chọn lời kể hay nhất
- Nhận xét bình chọn học sinh kể hay .
3) Củng cố dặn dò :
- Về nhà tập đọc lại các bài tập đọc nhiều
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
lần .
- Dặn học sinh về nhà học bài.
- Học bài và xem trước bài mới .
………………………………………………
Buổi chiều:
Tập viết: (tiết 9) : ÔN TẬP (tiết 3)
I. Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/
phút). Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
- Đặt được 2-3 câu theo mẫu Ai là gì? (Bài tập 2).
- Hoàn thành được đơn xin tham gia hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện)


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

theo mẫu (Bài tập 3)
II. Đồ dùng dạy học: - Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8. Bốn tờ giấy
A4 viết sẵn bài tập số 2
- Bản phô tô đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ đủ phát cho từng học sinh.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1) Bài cũ: - Kiểm tra bài làm ở nhà
2) Bài mới: - Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi lắng nghe giáo viên để
a) Kiểm tra tập đọc:
nắm về yêu cầu của tiết học .
1
- Lần lượt từng học sinh lên bốc thăm
- Giáo viên kiểm tra số học sinh trong
4
chọn bài chuẩn bị kiểm tra.
lớp.
- Học sinh lên bảng đọc, trả lời câu hỏi
- Hình thức KT như tiết 1.
theo phiếu .
Bài tập 2: - Yêu cầu 1HS đọc bài tập 2, cả
- Lớp lắng nghe và theo dõi bạn đọc .
lớp theo dõi trong sách giáo khoa.
- Đọc yêu cầu BT: Đặt câu theo mẫu Ai
-Yêu cầu cả lớp làm vào giấy nháp.
là gì?
- Cho 2HS làm bài vào giấy A4, sau khi
- Cả lớp thực hện làm bài.
làm xong dán bài bài làm lên bảng bảng.
* Lời giải đúng.
- Giáo viên cùng lớp nhận xét, chốt lại lời
a/ Bố em là công nhân nhà máy điện .
giải đúng.
b/ Chúng em là những học trò chăm
ngoan .
Bài tập 3 - Mời 2HS đọc yêu cầu và mẫu
- 2 em đọc yêu cầu bài tập và mẫu đơn.
đơn.
- Lớp đọc thầm theo trong sách giáo
- Yêu cầu cả lớp suy nghĩ và viết thành lá
khoa.
đơn đúng thủ tục.
- Cả lớp làm bài.
- Yêu cầu cả lớp làm bài cá nhân.
- 4-5 HS đọc lá đơn của mình trước lớp.
- Mời 4 – 5 học sinh đọc lá đơn của mình.
- Lớp lắng nghe bình chọn bạn viết
đúng.
3) Củng cố dặn dò :
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
- Dặn dò học sinh về nhà học bài
………………………………………………
PĐ. TOÁN
ÔN: GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Cách nhận biết góc vuông, góc không vuông.
- Kĩ năng nêu đỉnh và cạnh của một góc.
II. Chuẩn bị: GV: Sách bài tập, giáo án.
HS: Sách bài tập, vở.
III. Các hoạt động dạy - học:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán 3.
Bài 1: Nêu đỉnh và cạnh của các góc
vuông, các góc không vuông dưới đây:
- Mời 1 HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn, cho HS lên bảng làm, cả lớp
làm vào vở.
- Nhận xét (HS - GV).
Bài 23 -Treo bài tập có vẽ sẵn các góc lên
bảng: M
N

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.
- HS đọc đề bài.
- HS làm theo yêu cầu của GV.

- Cả lớp quan sát bài tập rồi trả lời
miệng:
Trong hình tứ giác MNPQ có:
+ Các góc vuông là góc đỉnh M và
góc đỉnh Q.
+ Các góc không vuông là góc đỉnh N
và góc đỉnh P .

Q
P
- Yêu cầu lớp quan sát và tìm ra các góc
vuông và góc không vuông có trong
hình.
- Mời 1HS lên bảng chỉ và nêu tên các
góc vuông và góc không vuông.
3. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu lại cách xác định góc
- HS nhắc lại.
vuông, góc không vuông.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
- HS lắng nghe.
………………………………………………
TỰ HỌC
ÔN TẬP

I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

* Nêu yêu cầu tiết học: Kiểm tra đọc
1
- Giáo viên kiểm tra số học sinh trong
4

lớp.
- Hình thức KT như tiết 1.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Lớp theo dõi lắng nghe giáo viên để
nắm về yêu cầu của tiết học .
- Lần lượt từng học sinh lên bốc thăm
chọn bài chuẩn bị kiểm tra.
- Học sinh lên bảng đọc, trả lời câu hỏi
theo phiếu .

3) Củng cố dặn dò :
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng:
Thể dục: (tiết 17): ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT
TRIỂN CHUNG
I. Mục tiêu: - Học hai động tác vươn thở, tay của bài thể dục. Chơi trò chơi “Chim về tổ
- HS thực hiện 2động tác vươn thở và tay ở mức cơ bản đúng, tham gia chơi tương đối chủ
động, tham gia chơi hào hứng.
II. Địa điểm - phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phưong tiện: Chuẩn bị một còi, tranh 2 động tác vươn thở và tay.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Phần mở đầu
- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu giờ
Đội hình nhận lớp
học.

- Đứng tại chỗ xoay các khớp toàn thân.
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1-2.

- Chạy nhẹ nhàng theo đội hình vòng tròn.

 Chơi trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh “

2. Phần cơ bản:
Đội hình tập luyện
a) Học động tác vươn thở và tay của bài thể
dục phát triển chung
      
- GV nêu tên động tác.
      
- Gv làm mẫu động tác.
     
- Cho học sinh xem tranh và phân tích kĩ thuật.
- Gv hướng dẫn học sinh tập động tác.

- Giáo viên hô cho lớp tập một lần và cho cán
Đội hình trò chơi
sự hô cho HS tập.
- GV theo dõi sửa sai cho HS.
 Tổ
b) Chơi trò chơi “Chim về tổ”


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Gv nêu tên trò chơi.
- Giáo viên tập hợp lớp theo đội hình chơi.
- Nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cho học sinh chơi thử 1-2 lần.
- Chơi chính thức theo hình thức thi đua.
- Giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ
thắng cuộc.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Tổ

 Tổ




 Tổ Tổ
 Tổ
Đội hình kết thúc





3. Phần kết thúc:
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bai học.
- GV nhận xét giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
------------------------------------------------Anh văn: GVBM
-------------------------------------------------

Toán (tiết 42): THỰC HÀNH NHẬN BIẾT
VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG E KE
I. Mục tiêu : Biết sử dụng e ke để kiểm tra, nhận biết góc vuông và góc không vuông và
vẽ được góc vuông trong trường hợp đơn giản.
- Học sinh làm đúng bài tập ở SGK .
- GDHS : Tính toán cẩn thận, chính xác .
II. Đồ dùng dạy học: E ke, Phiếu bài tập.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ :
- Gọi hai em lên bảng vẽ 1 góc vuông và 1 - 2 học sinh lên bảng làm bài.
góc không vuông.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét bài bạn.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới: Giới thiệu bài
Bài 1: - Nêu yêu cầu bài tập trong SGK.
- Hướng dẫn cách vẽ góc vuông đỉnh O.
- Cả lớp theo dõi giáo viên hướng dẫn.
- Yêu cầu HS tự vẽ góc vuông đỉnh A, đỉnh - Cả lớp làm bài.
B vào vở nháp.
- 2 em lên bảng vẽ, cả lớp nhận xét, chữa
- Gọi 2HS lên bảng vẽ.
bài.
- Giáo viên cùng với lớp nhận xét đánh giá.
Bài 2 :
- Lớp tự làm bài.
- Yêu cầu lớp quan sát và dùng ê ke kiểm - Một học sinh lên bảng dùng ê ke kiểm
tra mỗi hình ở SGK trang 43 có mấy góc
tra các góc chỉ ra các góc vuông và góc


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

vuông.
không vuông, cả lớp nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên treo bài tập có vẽ sẵn các góc
+ Hình1 có 4 góc vuông; hình 2 có 3 góc
lên bảng.
vuông.
- + Giáo viên nhận xét bài làm của học
- Học sinh khác nhận xét bài bạn .
sinh.
- HS quan sát rồi nêu miệng kết quả.
Bài 3:
- Cả lớp nhận xét bổ sung.
- Treo bài tập vẽ sẵn các hình như SGK lên - HS quan sát thảo luận cách ghép.
bảng.
- Mời 1 em thực hành ghép các miếng
- Cả lớp quan sát và tìm ra các miếng bìa
bìa đã cắt sẵn để được góc vuông.
có các số đánh sẵn có thể ghép với nhau tạo + Hình A: ghép miếng số 1 và 4.
thành góc vuông.
+ Hình B: ghép miếng 2 và 3.
- Nhận xét bài làm của học sinh.
- 1HS lên thực hành ghép hình.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Học sinh nhận xét bài bạn.
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà xem lại các BT đã làm.
..............................................................................…
Chính tả (tiết 18): ÔN TẬP (tiết 4)
I. Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/
phút).Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài
- Đặt được câu hỏi cho bộ phận câu theo mẫu Ai làm gì? (bt2).
- Viết không sai lỗi chính tả bài “Gió heo may”. (bt3)
II. Đồ dùng dạy học: - Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8. Bốn tờ giấy
A4 viết sẵn bài tập số 2
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1) Bài cũ: - Kiểm tra bài làm ở nhà.
2) Bài mới: - Giới thiệu bài - ghi bảng.
- Lớp theo dõi lắng nghe
*) Kiểm tra tập đọc :
- Lần lượt từng học sinh lên bốc thăm
1
chọn bài chuẩn bị kiểm tra.
- Kiểm tra số học sinh trong lớp.
4
- Học sinh lên bảng đọc và trả lời câu
- Hình thức KT như tiết 1.
hỏi theo phiếu .
Bài tập 2: - Yêu cầu một em đọc bài tập 2,
- 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập, lớp
cả lớp theo dõi trong sách giáo khoa.
đọc thầm trong sách giáo khoa.
+ Hai câu này được cấu tạo theo mẫu câu
+ Cấu tạo theo mẫu câu : Ai làm gì ?
nào?
- Cả lớp làm bài.
- Yêu cầu lớp làm nhẩm.
- 4 em nối tiếp nêu câu hỏi mình vừa
- Gọi 4 em nối tiếp nhau nêu câu hỏi mình
đặt được
vừa đặt được
- Lớp nhận xét chọn lời giải đúng.
- GV nhận xét, ghi các câu hỏi đúng lên
bảng.
a/ Ở câu kạc bộ chúng em làm gì?


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Gọi HS đọc lại.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

b/ Ai thường đến các câu lạc bộ vào
các ngày nghỉ ?
Bài tập 3: - Đọc đoạn văn một lần.
- 2 em đọc lại các câu hỏi trên bảng.
- Mời hai học sinh đọc lại đoạn văn .
- 2 em đọc đoạn văn “ Gió heo may “
- Yêu cầu lớp đọc thầm theo.
- Lớp đọc thầm theo.
- Yêu cầu cả lớp viết ra giấy nháp các từ mà - Cả lớp suy nghĩ và viết các từ hay sai
em hay viết sai .
ra nháp.
- Đọc chính tả, cả lớp viết bài vào vở.
- Nghe - viết bài vào vở.
- Chấm 1 số bài, nhận xét , chữa lỗi phổ
- Nộp vở để GV chấm.
biến.
- Số vở còn lại về nhà chấm.
- Nhận xét tuyên dương.
3) Củng cố dặn dò :
- Về nhà tiếp tục đọc lại các đã học từ tuần 1
đến tuần 8 tiết sau tiếp tục kiểm tra.
- Nhận xét đánh giá tiết học.
.........................................................................................
Buổi chiều:
Tự nhiên xã hội ( tiết ) : ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE ( Đ/C ) .
I. Mục tiêu: -Khắc sâu khiến thức đã học về cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu
và thần kinh: cấu tạo ngoài,chức năng,giữ vệ sinh.
- Biết không dùng các chất độc hại đối với sức khỏe như thuốc lá, ma túy, rượu
II. Đồ dùng dạy học: Các hình trong SGK trang 36, phiếu học tập ghi các câu hỏi ôn tập.
để học sinh rút thăm.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1) Giới thiệu bài: Ôn tập kiểm tra
2) Bài mới:
*Hoạt động 1: Chơi trò chơi “ Ai nhanh , ai
đúng “
*Bước 1: Làm việc cá nhân
- Tổ chức cho học sinh lên bốc thăm đã chuẩn - Lần lượt lên bốc thăm để chọn câu
bị sẵn trong hộp .
hỏi .
- Yêu cầu cả lớp độc lập suy nghĩ và trả lời
câu hỏi theo chỉ định trong phiếu.
Câu hỏi:
+ Hãy nêu tên các bộ phận của cơ quan hô - lần lượt từng HS trả lời theo yêu cầu
hấp.
của phiếu.
+ Cơ quan hô hấp có chức năng gì?
+ Lông mũi có chức năng gì?
- Cả lớp theo dõi nhận xét và bổ sung.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

+ Em cần làm gì để giữ VS cơ quan hô hấp?
+ Nêu tên các bộ phận của cơ quan tuần
hoàn.
+ Cơ quan tuần hoàn có chức năng gì?
* Bước 2: Làm việc cả lớp
- Yêu cầu từng học sinh lên trả lời câu hỏi
trong phiếu bốc được.
- Giáo viên theo dõi nhận xét, ghi điểm.
3) Củng cố - Dặn dò:
- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống.
- Xem trước bài mới.
……………………………………………
Thủ công: THỰC HÀNH SÁNG TẠO
……………………………………………
PĐ. TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP
I. Mục đích:
- Ôn lại kiểu câu Ai là gì?
- Rèn luyện kĩ năng xác định các bộ phận, đặt câu theo kiểu câu Ai là gì?
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Nêu yêu cầu tiết học.
1) Bài tập:
Bài tập 2 : Đáp án :
Bài tập 1: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu a, Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi
được in đậm dưới đây :
phường ?
Câu : ( a, b SGK trang 69 ).
b. Câu lạc bộ thiếu nhi là gì ?
- Lớp lắng nghe và theo dõi bạn đọc .
Bài tập 2: - Yêu cầu 1HS đọc bài tập 2, cả
- Đọc yêu cầu BT: Đặt câu theo mẫu Ai
lớp theo dõi trong sách giáo khoa.
là gì?
-Yêu cầu cả lớp làm vào giấy nháp.
- Cả lớp thực hện làm bài.
- Cho 2HS làm bài vào giấy A4, sau khi
* Lời giải đúng.
làm xong dán bài bài làm lên bảng bảng.
a/ Bố em là công nhân nhà máy điện .
- Giáo viên cùng lớp nhận xét, chốt lại lời
b/ Chúng em là những học trò chăm
giải đúng.
ngoan .
3) Củng cố dặn dò :
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
- Dặn dò học sinh về nhà học bài


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng:
Tập đọc (tiết 27) : ÔN TẬP (tiết 5).
I. Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55
tiếng/ phút). Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài
- Lựa chọn được từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ chỉ sự vật (bt2)
- Đặt được 2-3 câu theo mẫu Ai làm gì? (bt3)
II. Đồ dùng dạy học: - Phiếu học tập, bảng phụ
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1/ Bài cũ: - Gọi 2 em lên bảng đọc bài HTL - 2 em lên bảng
mà GV chỉ định.
- Nhận xét.
2/ Bài mới: - Giới thiệu bài
- Cả lớp lắng nghe.
a. Kiểm tra học thuộc lòng: Tiến hành như - Học sinh bốc thăm và chuẩn bọi đến
tiết 1 (Với HS chưa đọc thuộc, GV cho HS lượt thì lên bảng đọc.
ôn lại và kiểm tra vào tiết sau)
b. Ôn luyện củng cố vốn từ:
Bài 2: - HS đọc yêu cầu.
- 1 HS đọc yêu cầu bài làm.
- Yêu cầu HS tự làm bài. Dưới đây đáp án : - HS tự làm bài.
+ Mỗi bông cỏ mai như một cái tháp xinh
+ Chọn từ xinh xắn (Không chọn từ
xắn nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại lộng lẫy)
đính một hạt sương. Khó có thể tưởng
+ Chọn từ tinh xảo vì bàn tay khéo léo.
tượng bàn tay tinh xảo nào có thể hoàn
- 1-2 em đọc lại bài vừa làm .
thành hàng loạt công trình đẹp đẽ, to lớn
đến vậy.
*/ Ôn luyện đặt câu theo mẫu Ai, làm gì?
Bài tập 3 : Hs đọc yêu cầu đề bài.
- 1 HS đọc yêu cầu bài làm.
- Gv yêu cầu Hs làm việc cá nhân. Mỗi em - HS tự làm bài.
tự suy nghĩ viết câu mình đặt vào vở .
- Viết vào vở 3 câu
- Gv theo dõi, giúp đỡ những Hs yếu kém. - Vài em đứng lên đọc những câu mình
- Gv nhận xét.
đặt.
a) Đàn cò đang bay lượng trên cánh đồng.
b) Mẹ dẫn tôi tới trường.
c) Bạn Hoa đang học bài.
3/ Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học.
- Dặn về nhà học trước các tiết ôn tập tiếp
theo và chuẩn bị kiểm tra.
- Về nhà ôn tập các bài đã học...


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

…………………………………………………………..
Luyện từ và câu ( tiết 9 ) : ÔN TẬP ( tiết 6 )
I. Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/
phút). Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
- Chọn được từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho từ chỉ sự vật (bt2)
- Đặt đúng dấu phẩy vào chổ thích hợp trong câu (bt3).
II. Đồ dùng dạy học: - 2 tờ giấy A4 viết sẵn bài tập 2. Bảng lớp chép 3 câu văn của bài tập
3.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
1) Giới thiệu bài : ghi bảng
- Lớp lắng nghe để nắm về yêu cầu của
2) Kiểm tra HTL :
tiết học .
1
- Lần lượt từng học sinh khi nghe gọi
- Kiểm tra số học sinh trong lớp.
3
tên lên bốc thăm chọn bài chuẩn bị
- Hình thức KT như tiết 5
kiểm tra .
- Về chỗ xem lại bài trong 2 phút.
- Lên bảng đọc và trả lời câu hỏi theo
chỉ định trong phiếu.
- Lớp theo dõi bạn đọc.
3) Bài tập 2: -Yêu cầu đọc yêu cầu bài, cả
* Bài tập 2: 1HS đọc yêu cầu của bài,
lớp theo dõi trong SGK.
cả lớp đọc thầm.
- Giải thích yêu cầu của bài.
- Cho học sinh quan sát một số bông hoa
- theo dõi GV h/dẫn.
thật (hoặc tranh) : Huệ trắng , cúc vàng ,
- Quan sát các bông hoa.
hồng đỏ ,…
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại BT và làm bài - Cả lớp tự làm bài.
vào vở.
- 2 em lên thi làm trên phiếu. Sau khi
- Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non.
làm xong đọc lại câu văn đã hoàn
Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa
chỉnh.
huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.
hoa hồng đỏ thắm, bên cạnh cô em vi – ô –
+ Thứ tự các từ cần điền là: xanh non ,
lét tím nhạt, mảnh mai .Tất cả đã tạo nên
trắng tinh, vàng tươi, đỏ thắm, rực rỡ.
một vườn xuân rực rỡ.
4) Bài tập 3 - Mời một em đọc yêu cầu bài
*.Bài tập 3 : Một em đọc yêu cầu bài
tập, cả lớp theo dõi trong SGK.
tập, lớp đọc thầm trong sách giáo khoa
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.
.
- Mời 2 học sinh lên làm trên bảng lớp.
- Cả lớp suy nghĩ và điền dấu phẩy vào
- Cùng cả lớp nhận xét, chốt lại câu đúng.
chỗ thích hợp trong từng câu văn .
+ Dấu phẩy đặt sau các từ: năm, tháng 9, xa - 2HS lên bảng điền và đọc lại câu văn
trường, gặp thầy, 8 giờ, hùng tráng.
trước lớp.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Gọi hai học lên bảng sửa bài.
- Cho HS đổi Phiếu để KT bài nhau.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3 : - Gọi 2 em nêu yêu cầu đề bài.
- Cho HS phân tích bài mẫu.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
3) Củng cố - Dặn dò:
1dam = ...m ; 1hm = ... dam = ... m
- Dặn HS về nhà học bài và xem lại các BT
đã làm.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

9dam = 90m ; 9hm = 900m
6dam = 60m ; 5hm = 500 m
- 2 em đọc yêu cầu BT: Tính theo mẫu.
- Phân tích mẫu rồi tự làm bài.
- 2HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận
xét bổ sung.
25dam + 50dam = 75dam
8hm + 12hm
= 20hm
45dam - 16dam = 29dam
72 hm - 48hm = 24hm
- Nêu lại 2 đơn vị đo độ dài vừa học.

………………………………………
Buổi chiều:
PĐ. TOÁN
ÔN: ĐỀ - CA – MÉT. HÉC – TÔ - MÉT
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Kĩ năng đổi các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo độ dài.
- Kĩ năng thực hiện các phép tính đơn giản với các số đo độ dài.
II. Chuẩn bị: GV: Sách bài tập, giáo án.
HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán 3.
- HS quan sát.
*Bài 1 : -Yêu cầu học sinh nêu đề bài.
- Đọc yêu cầu BT: Điền số thích hợp
- Hướng dẫn HS làm mẫu câu a.
vào chỗ chấm (theo mẫu).
1hm = ... m
- Theo dõi GV hướng dẫn.
1dam = .....m
1 hm = 100 m ; 1dam = 10 m
- Yêu cầu cả lớp tự làm câu b.
- Cả lớp tự làm bài.
- Gọi học sinh nêu miệng kết quả.
- Nhận xét bài làm học sinh.
Bài 2 : - Gọi một học sinh nêu yêu cầu BT. - 2HS nêu miệng kết quả, cả lớp nhận
- Phân tích bài mẫu.
xét bổ sung.
- Yêu cầu lớp làm vào phiếu.
7dam = 70m ; 7hm = 700m
- Gọi hai học lên bảng sửa bài.
9dam = 90m ; 9hm = 900m
- Cho HS đổi Phiếu để KT bài nhau.
6dam = 60m ; 5hm = 500 m


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3 : - Gọi 2 em nêu yêu cầu đề bài.
- Cho HS phân tích bài mẫu.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
3) Củng cố - Dặn dò:
1dam = ...m ; 1hm = ... dam = ... m
- Dặn HS về nhà học bài và xem lại các BT
đã làm.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- 2 em đọc yêu cầu BT: Tính theo mẫu.
- Phân tích mẫu rồi tự làm bài.
- 2HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận
xét bổ sung.
25dam + 50dam = 75dam
8hm + 12hm
= 20hm
45dam - 16dam = 29dam
72 hm - 48hm = 24hm
- Nêu lại 2 đơn vị đo độ dài vừa học.

……………………………………………
Tin học: GVBM
………………………………………
LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP
I. Mục đích:
- Nghe - viết lại chính xác, không mắc lỗi bài
đoạn văn xuôi.
- Viết không sai lỗi chính tả: d/gi, ai/ay.
- Giáo dục ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
- Đọc đoạn văn một lần.
- Mời hai học sinh đọc lại đoạn văn .
- Yêu cầu lớp đọc thầm theo.
- Yêu cầu cả lớp viết ra giấy nháp các từ mà
em hay viết sai .
- Đọc chính tả, cả lớp viết bài vào vở.
- Chấm 1 số bài, nhận xét , chữa lỗi phổ
biến.
- Số vở còn lại về nhà chấm.
- Nhận xét tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò:

“Gió heo may”, trình bày đúng hình thức

Hoạt động của HS
- Lớp theo dõi lắng nghe
- 2 em đọc đoạn văn “ Gió heo may “
- Lớp đọc thầm theo.
- Cả lớp suy nghĩ và viết các từ hay sai
ra nháp.
- Nghe - viết bài vào vở.
- Nộp vở để GV chấm.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- GV nhận xét, đánh giá tiết học

……………………………………………………………………………………………..
Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng:
ANH VĂN: GVBM
………………………………………………………….
Toán (tiết 44) : BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
I. Mục tiêu : - Bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và ngược
lại
- Biết mối quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng (km và m, m và mm)
- Biết làm các phép tính với các số đo độ dài.
II. Đồ dùng dạy học: - Một bảng kẻ sẵn các dòng, các cột như SGK
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3HS lên bảng làm BT:
- 3 em lên bảng làm bài.
1dam = ... m 1hm = ... m
1hm =
- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
...dam
5dam = ... m 7hm = ... m
8hm =
...dam.
- Nhận xét ghi điểm từng học sinh.
2.Bài mới: Giới thiệu bài: Ghi bảng
- Lớp theo dõi giới thiệu.
* Giới thiệu bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự
từ nhỏ đến lớn:
- Treo bảng kẻ sẵn bảng đơn vị đo độ dài lên
bảng
+ Hãy nêu các đơn vị đo độ dài đã học?
+ Nêu được: m, dm, cm, mm, km.
- GV ghi bảng.
+ Đơn vị đo cơ bản là đơn vị nào?
+ Mét là đơn vị đo cơ bản.
- GV ghi mét vào cột giữa.
- Hướng dẫn HS nêu và điền tên các đơn vị
- Lần lượt viết tên các đơn vị đo vào
đo vào từng cột như SGK.
từng cột ghi sẵn để có bảng đơn vị đo
độ dài như sách giáo khoa.
- Cho HS nêu lại mối quan hệ giữa các đơn
- Nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo
vị đo.
độ dài liền kề trong bảng:
- Giáo viên lần lượt điền vào để có bảng đơn
1m = 10dm = 100cm = 1000mm
vị đo độ dài như trong bảng của bài học.
1dm = 10cm = 100mm


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Yêu cầu nhìn bảng và lần lượt nêu lên mối
quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền nhau.
+ 1km = ... hm ?
+ Hai đơn vị đo độ dài liên tiếp gấp, kém
nhau mấy lần?
- Yêu cầu cả lớp đọc và ghi nhớ bảng đơn vị
đo độ dài vừa lập được.
* Luyện tập :
Bài 1 : -Yêu cầu HS nêu đề bài rồi tự làm bài
vào vở.
- Gọi học sinh nêu miệng kết quả.
- Giáo viên nhận xét bài làm học sinh.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

1cm = 10mm.
1hm = 10dam
1dam = 10m
1km = 10hm
+ Gấp, kém nhau 10 lần.
- Đọc và ghi nhớ bảng đơn vị đo độ
dài.

Bài 1 :
- 2HS nêu yêu cầu , cả lớp tự bài bài.
- 2HS nêu miệng kết quả, cả lớp nhận
xét bổ sung.
1m = 10 dm ; 1km = 10 hm
1dm = 10cm
; 1km = 1000 m
1m = 100cm ; 1hm = 10 dam
1cm = 10m
; 1hm = 100m
1m = 1000mm.
1dam = 10 m
Bài 2 : - Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.
Bài 2: 2 em đọc yêu cầu BT, lớp đọc
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.
thầm.
- Gọi 2HS lên bảng chữa bài.
- 2 em lên bảng chữa bài, cả lớp nhận
- GV cùng cả lớp nhận xét, tuyên dương.
xét bổ sung.
- Cho từng cặp đổi chéo vở để KT bài nhau.
3hm = 300 m
8m = 80 dm
9dam = 90m
6m = 600cm
7dam = 70m
8cm = 80mm
3dam = 30m
4dm = 400mm
- Đổi vở để KT bài nhau.
Bài 3 : - Yêu cầu HS đọc yêu cầu và mẫu rồi
Bài 3 : 1HS nêu yêu cầu bài và mẫu.
tự làm bài vào vở.
- Tự làm bài vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ những HS yếu, kém.
- 2HS làm bài trên bảng lớp.
- Chấm vở 1 số em nhận xét chữa bài.
- Cả lớp nhận xét chữa bài.
25m x 2 = 50m
36hm : 3 = 12hm
15km x 4 = 60km 70km : 7 = 10km
3) Củng cố - Dặn dò:
34cm x 6 = 204cm 55dm : 5 = 11dm
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài - 2 em nêu lại bảng đơn vị đo độ dài
- Nhận xét đánh giá tiết học .
và mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ
- Dặn dò học sinh về nhà học bài và làm bài. dài.
……………………………………………………
Chính tả: ( tiết 18 ) : ÔN TẬP ( tiết 7 )
I. Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/
phút). Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Giải được các ô chữ (bt2).
II. Đồ dùng dạy học: - 2 tờ giấy A4 viết sẵn bài tập 2.
- Bảng phụ vẽ ô chữ của bài tập 2.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
1) Giới thiệu bài : ghi bảng
- Lớp lắng nghe để nắm về yêu cầu của
2) Kiểm tra HTL :
tiết học .
1
- Lần lượt từng học sinh khi nghe gọi
- Kiểm tra số học sinh trong lớp.
3
tên lên bốc thăm chọn bài chuẩn bị
- Hình thức KT như tiết 5
kiểm tra .
- Về chỗ xem lại bài trong 2 phút.
- Lên bảng đọc và trả lời câu hỏi theo
chỉ định trong phiếu.
- Lớp theo dõi bạn đọc.
3) Bài tập 2: -Yêu cầu đọc yêu cầu bài, cả
lớp theo dõi trong SGK.
- GV chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận tìm ra - HS làm theo yêu cầu của GV.
các ô chữ.
Dòng1: TRẺ EM
- GV đọc gợi ý, các nhóm xung phong phát Dòng 2: TRẢ LỜI
biểu. Nhóm nào nhanh nhất sẽ được quyền
Dòng 3: THỦY THỦ
trả lời.
Dòng 4: TRƯNG NHỊ
- GV kết hợp hỏi lại nghĩa của từ.
Dòng 5: TƯƠNG LAI
Dòng 6: TƯƠI TỐT
Dòng 7: TRẺ THƠ
Dòng 8: TÔ MÀU
Từ ở ô chữ in màu: TRUNG THU
4) Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài cho tiết sau.
….…………………………………………..
Mĩ thuật: CHÂN DUNG BIỂU CẢM
………………………………………………
Buổi chiều:
PĐ. TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố về:
- Cách chọn được từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho từ chỉ sự vật.
- Cách đặt đúng dấu phẩy vào chổ thích hợp trong câu.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

ứng dụng và câu ứng dụng.
- Nhận xét (HS - GV).
- Cho HS viết bài vào vở và thu vở chấm. - HS viết bài vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
………………………………………………
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng:
Tập làm văn: (tiết 9) : ÔN TẬP (tiết 8)
I. Mục tiêu: - Đọc, hiểu, trả lời đúng câu hỏi của bài.
- Nghe - viết không sai chính tả bài “Nhớ bé ngoan”.
- Viết được đoạn văn ngắn kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân trong gia đình
đối với em.
II. Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
1) Bài cũ:
2) Giới thiệu bài : Ghi bảng
3) Bài tập:
- GV phát phiếu học tập cho HS. Yêu cầu
- HS làm bài.
HS làm trong vòng 30 phút.
- GV sửa bài tập trắc nghiệm trong bài.
- HS lắng nghe và sửa bài.
- Thu phiếu học tập.
4) Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
- Nhận xét tiết học.
…………………………………………………………….
Toán ( tiết 45 ) : LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc, viết số đo độ dài có hai tên đơn vị đo.
- Biết cách đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo
(nhỏ hơn đơn vị đo kia).
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. KT bài cũ:
- Gọi 2 em đọc bảng đơn vị đo dộ dài
- 2HS đọc bảng đơn vị đo độ dài.
theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.
- 2HS lên bảng làm BT.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Gọi 2HS khác lên bảng làm BT:
2hm = .... dam ; 5km = .... hm
4hm = .... m
; 9dam = .... m
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: Giới thiệu bài: ghi bảng
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.
- Giải thích bài mẫu.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.
- Gọi 2 học sinh lên bảng trình bày bài
làm.
- Cùng với cả lớp nhận xét chốt lại bài
làm đúng.
- Cho từng cặp đổi chéo vở để KT bài
nhau.
Bài 2: - Yêu cầu học sinh làm bài trên
bảng con.
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 3: - Gọi học sinh dọc yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

4) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học và làm bài tập.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu.
- 1 em đọc yêu cầu của bài.
- Theo dõi GV giải thích bài mẫu.
- Cả lớp tự làm bài vào vở.
- 2 em lên bảng trình bày bài làm, cả lớp
nhận xét, bổ sung
3m 2dm = 32 cm ; 3m 2cm = 302cm
4m 7 dm = 47 dm ; 9m 3cm = 903 cm
4m 7 cm = 407 cm ; 9m 3dm = 93 dm
- Đổi chéo vở để KT bài nhau.
- Làm bài trên bảng con.
8 dam + 5dam = 13dam
57hm – 28 hm = 29hm
12km x 4 = 48km
27mm : 3 = 9mm
- 1HS nêu yêu cầu bài, lớp đọc thầm.
- Cả lớp tự làm bài vào vở.
- 2HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét
bổ sung.
6m 3cm < 7m ; 5m 6cm > 5m
6m 3cm < 630cm ; 5m 6cm < 6m
6m 3cm = 603cm ; 5m 6cm = 506cm
6m 3cm > 6m ; 5m 6cm < 560cm.
- Vài HS đọc lại bảng đơn vị đo độ dài.

…………………………………………………………….
Tự nhiên – xã hội: (tiết 18): ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
I. Mục tiêu: - Ôn tập các kiến thức con người và sức khỏe.
- Hoàn thành tốt các câu hỏi của bài kiểm tra.
- Biết tự mình làm bài.
II. Chuẩn bị: * GV: Câu hỏi kiểm tra. HS: Vở, bút.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Chơi trò chơi: Ai nhanh Ai đúng? ****Ghi chú - không chuẩn bị được
- Chia nhóm chơi : 4 nhóm mỗi nhóm 5 HS
chuông thì có thể tổ chức chơi bằng
- Phổ biến luật chơi: Nghe câu hỏi và lắc
hình thức khác.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

chuông trả lời. Đội nào lắc trước chơi trước.
Đúng 5 điểm, sai trừ 3 điểm.
- Cho các đội hội ý.
- Gv cử ban giám khảo .
- GV đọc câu hỏi
- Kết thúc cuộc chơi, Gv hội ý BGK thống nhất
điểm và tuyên bố KQ
Hoạt động 2: Vẽ tranh
- Yêu cầu mỗi nhóm chọn 1 nội dung để vẽ
tranh vận động.
VD: Chọn đề tài không hút thuốc lá; Không
uống rượu; không sử dụng ma túy.
- Trình bày sản phẩm.
4. Củng cố - Dăn dò: - GV hệ thống nội dung
bài học.
- Về nhà xem lại bài.
- Chuẩn bị bài: Các thế hệ trong một gia đình.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- HS thực hành chơi theo nhóm.
- Các thành viên trao đổi thông tin
đã học.
- BGK ghi chép, nhận xét các đội.

- HS theo dõi.
- Chọn đề tài vẽ.
- Các nhóm treo sản phẩm của nhóm
mình và cử ban đại diện nêu ý tưởng
của tranh.

………………………………………………………….
Sinh hoạt lớp: (tiết 9): NHẬN XÉT TUẦN 9, PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 10
KĨ NĂNG SỐNG: TẠO CẢM HỨNG HỌC TẬP
I. Nhận xét tình hình lớp trong tuần 9:
- Lớp trưởng điều khiển buổi sinh hoạt.
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- GV tổng kết chung:
- Đi học chuyên cần, ra vào lớp đúng giờ, duy trì sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
- HS ngoan, lễ phép, biết giúp đỡ bạn yếu, tính tự giác được nâng cao hơn.
- Các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hăng hái phát biểu xây dựng
bài. Bên cạnh đó còn một số học sinh tiếp thu bài chậm, chưa chăm chỉ.
- Tham gia sinh hoạt Đội đầy đủ.
II. Kế hoạch tuần 10:
- Đi học chuyên cần, đúng giờ, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tham gia sinh hoạt Đội đầy đủ.
- Vệ sinh trường, lớp sạch sẽ.
Kĩ năng sống: Tạo cảm hứng học tập
1. Mục tiêu:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc tạo cảm hứng trong lớp học.
- Thực hành các cách tạo sự hào hứng cùng các bạn.
2. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm.
- GV yêu cầu HS đọc mẩu truyện “Chuyện ở
lớp 3A”, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.
Hoạt động 2: Làm việc cá nhân
- HS đọc câu hỏi 2 và tự đánh dấu vào ý em
chọn về hình ảnh thể hiện việc tạo cảm hứng
học tập ở trong lớp.
Hoạt động 3:
- GV mời 1 số em lên bảng hát một bài hát
hoặc kể một câu chuyện và nêu cảm giác của
mình sau khi làm việc đó.
* GV kết luận
*) Củng cố - Dăn dò: - GV hệ thống nội dung
bài học.
- Về nhà xem lại bài.

- HS làm việc theo yêu cầu của GV.
- HS làm bài.

- HS làm việc theo yêu cầu của GV.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

………………………………………………………….
Buổi chiều:
Thể dục:
ÔN ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I. Mục đích - Yêu cầu :
- Ôn động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu HS thực hiện động
tác tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “Chim về tổ”. Yêu cầu biết tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhiệt tình,
sôi nổi.
- Phát triển : Tố chất nhanh nhẹn, đều đẹp, khéo léo, chính xác và phản xạ nhanh.
- Giáo dục : Ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, tính tích cực.
II. Phương pháp : Tập luyện.
III. Chuẩn bị : Sân bãi sạch sẽ, còi, tranh ảnh động tác.
IV. Tiến hành :
LVĐ
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
TG
SL
Phần 1 : Mở đầu
8-10'
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung,
1. Nhân lớp :
2-3'
1L
yêu cầu giờ học.

2. Khởi động :
- Chạy nhẹ nhàng trên sân
trường 100-200m.



GV

5-7'
1L

- GV hướng dẫn và điều khiển lớp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×