Tải bản đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng: Phân tích tình hình sử dụng và huy động vốn tại công ty TNHH XNK Thương mại vận tải Khánh Hà

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Sinh viên
: Đoàn Thị Thanh Hải
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Tình

HẢI PHÒNG – 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------------


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI
CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI VẬN TẢI
KHÁNH HÀ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Sinh viên
: Đoàn Thị Thanh Hải
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Tình

HẢI PHÒNG – 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Đoàn Thị Thanh Hải
Lớp: QT1801T

Mã SV:1412404014
Ngành: Tài chính – Ngân hàng

Tên đề tài: Phân tích tình hình sử dụng và huy động vốn tại công ty
TNHH XNK Thương mại vận tải Khánh Hà.


NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt
nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
- Nghiên cứu lý luận chung về công tác kinh doanh với đối tác tại doanh
nghiệp.
- Mô tả và phân tích thực trạng sử dụng vốn tại công ty TNHH XNK
thương mại vận tải Khánh Hà.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qả sử dụng vốn tại công ty
TNHH XNK thương mại vận tải Khánh Hà.


2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
- Các bảng báo cáo kết quả kinh doanh và số liệu kế toán qua các năm của
công ty TNHH XNK Thương mại vận tải Khánh Hà.
- Số liệu về thực trang tình hình kinh doanh tại công ty TNHH XNK Thương
mại vận tải Khánh Hà.
3. Địa điêm thực tập tốt nghiệp
- Công ty TNHH XNK Thương mại vận tải Khánh Hà.
- Địa chỉ : Số 45/14/162 Trung Lực, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An,
Thành phố Hải Phòng.


CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tình
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Phân tích tình hình sử dụng và huy động vốn tại Công
ty TNHH XNK Thương mại vận tải Khánh Hà.

Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hướng dẫn:............................................................................
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 24 tháng 12 năm 2018
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 05 tháng 04 năm 2019
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN

Đã giao nhiệm vụ ĐTTN

Sinh viên

Người hướng dẫn

Đoàn Thị Thanh Hải

ThS. Nguyễn Thị Tình

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2019
Hiệu trưởng

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ HUY
ĐỘNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1. KHAI QUAT VỀ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP

3

1.1.1. KHAI NIỆM VA DẶC DIỂM 3
1.1.2. PHAN LOẠI VỐN

7

1.1.3. VAI TRO CỦA VỐN TRONG HOẠT DỘNG DOANH NGHIỆP 9
1.2. KHAI QUAT VỀ SỬ DỤNG VA HUY DỘNG VỐN TRONG DOANH
NGHIỆP 10
1.2.1. KHAI NIỆM

10

1.2.2. CAC BIỆN PHAP HUY DONG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 10
1.3.CAC CHỈ TIEU DANH GIA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VA HUY DỘNG
VỐN 17
1.3.1.CAC CHỈ TIEU DANH GIA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VỀ MẶT
TỔNG THỂ
17
1.3.2.CAC CHỈ TIEU DANH GIA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ DỊNH
18
1.3.3.CAC CHỈ TIEU DANH GIA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ

18

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG
TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KHÁNH HÀ
21
2.1. GIỚI THIỆU VỀ CONG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG
MẠI VẬN TẢI KHANH HA 21
2.1.1 QUA TRINH HINH THANH VA PHAT TRIỂN CỦA CONG TY 21
2.1.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NANG CỦA CAC PHONG BAN

22

2.1.3. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CONG TY TNHH
XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KHANH HA
24
2.2.THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY
TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KHÁNH HÀ 26
2.2.1 CÓ CẤU TÀI SẢN
2.2.2. CƠ CẤU NGUỒN VỐN

26
30


2.2.3. NỢ PHẢI TRẢ: 32
2.2.4 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU: 34
2.2.4. CÁC BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY

41

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
VỐN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI
43
VẬN TẢI KHÁNH HÀ 43
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP
KHẨU THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KHÁNH HÀ 43
3.1.1. ĐỊNH HƯỚNG PHAT TRIỂN CHUNG. 43
3.1.2. ĐỊNH HƯỚNG NANG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ TẠI
CONG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VẬN TẢI
KHANH HA
43
3.2. MỘT SỐ BIỆN PHAP NANG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI
CONG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VẬN TẢI
KHANH HA
44
3.2.1. MỘT SỐ GIẢI PHAP NHẰM NANG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
VỐN NOI CHUNG CỦA CONG TY.
44
3.2.2. MỘT SỐ BIỆN PHAP NHẰM NANG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
VỐN CỐ DỊNH 44
3.2.3. MỘT SỐ BIỆN PHAP NHẰM NANG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
VỐN LƯU DỘNG
45
KẾT LUẬN

49


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BCTC

Báo cáo tài chính

CĐKT

Cân đối kế toán

DV

Dịch vụ

DN

Doanh nghiệp

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TSCĐ

Tài sản cố định

VCĐ

Vốn cố định


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty giai đoạn 2016 - 2018.
Bảng 2.3. Kết cấu vốn kinh doanh của Công ty năm 2016-2018.
Bảng 2.4.Phân tích Cơ cấu vốn cố định của Công ty năm 2016-2018.
Bảng 2.5. Tình hình sử dụng TSCĐ của Công ty năm 2016-2018.
Bảng 2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty năm
2016-2018.
Bảng 2.7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty
năm 2016-2018.


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong giai đoạn hiện nay, trước một cơ chế thị trường đầy cạnh tranh một
doanh nghiệp có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường cần phải xác định đúng
mục tiêu hướng đi của mình sao cho có hiệu quả cao nhất, trước đòi hỏi của cơ
chế hạch toán kinh doanh để đáp ứng nhu cầu cần cải thiện đời sống vật chất
tinh thần cho người lao động thì vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Để có một hiệu quả sản
xuất kinh doanh tốt thì ngay từ đầu quá trình sản xuất doanh nghiệp cần phải có
vốn để đầu tư và sử dụng số vốn đó sao cho hiệu quả nhất, các doanh nghiệp sử
dụng vốn sao cho hợp lý và có thể tiết kiệm được vốn mà hiệu quả sản xuất kinh
doanh vẫn cao, khi đầu tư có hiệu quả ta có thể thu hồi vốn nhanh và có thể tiếp
tục quay vòng vốn, số vòng quay vốn càng nhiều thì càng có lợi cho doanh
nghiệp và có thể chiến thắng đối thủ trong cạnh tranh.
Việc sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là vấn đề cấp bách có
tầm quan trọng đặc biệt đối với các doanh nghiệp với những kiến thức đã được
trau dồi qua quá trình học tập, nghiên cứu tại trường, qua thời gian thực tập tại
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà , dưới sự hướng
dẫn của cô giáo hướng dẫn ThS. Nguyễn Thị Tình và sự chỉ bảo tạn tình của các
cô chú, anh chị trong phòng kế toán Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại
vận tải Khánh Hà em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “Phân tích tình
hình sử dụng và huy động vốn tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại
vận tải Khánh Hà”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Chuyên đề tốt nghiệp đưa ra một số vần đề lý luận chung về tình hình sử
dụng và huy động vốn trong doanh nghiệp.
- Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả tình hình sử dụng và huy động
vốn tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà

Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

1


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

- Từ những vấn đề lý luận và thực trạng hiệu quả tình hình sử dụng và huy
động vốn, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tình hình sử dụng và
huy động vốn tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào hiệu quả tình hình sử dụng
và huy động vốn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh
Hà .
- Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu về đối tượng
nêu trong phạm vi một doanh nghiệp cụ thể, đó là báo cáo kết quả kinh doanh và
bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải
Khánh Hà trong 3 năm 2016, 2017, 2018.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp so sánh :
+ So sánh bằng số liệu tuyệt đối: để thấy được sự biến động về khối lượng,
quy mô của các hạng mục qua các thời kỳ.
+ So sánh bằng số liệu tương đối: để thấy được tốc độ phát triển về mặt
quy mô qua các thời kỳ, các giai đoạn khác nhau.
- Phương pháp sử dụng các hệ số tài chính:
Hệ số tài chính được tính bằng cách đem so sánh trực tiếp một chỉ tiêu này
với một chỉ tiêu khác để thấy mức độ ảnh hưởng, vai trò của các yếu tố, chỉ tiêu
này đối với chỉ tiêu, yếu tố khác.
5. Nội dung của đề tài
Ngoài lời nói đầu và kết luận, nội dung của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tình hình sử dụng và huy động vốn trong
doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty TNHH Xuất nhập
khẩu thương mại vận tải Khánh Hà
Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà .

Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

2


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

CHƯƠNG 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ
HUY ĐỘNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm
* Khái niệm vốn
Hoạt động kinh doanh đòi hỏi cần phải có vốn đầu tư. Có thể nói rằng vốn
là tiền đề cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết, trước khi
đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đăng ký vốn pháp định, vốn điều lệ.
Vốn được biểu hiện là Giá trị của toàn bộ tài sản do doanh nghiệp quản lý
và sử dụng tại một thời điểm nhất định. Mỗi đồng vốn phải gắn liền với một chủ
sở hữu nhất định. Tiền tệ là hình thái vốn ban đầu của doanh nghiệp, nhưng
chưa hẳn có tiền là có vốn. Tiền chỉ là dạng tiềm năng của vốn. Để biến thành
vốn thì tiền phải đưa vào sản xuất kinh doanh với mục đích sinh lời.
Như vậy: Vốn là lượng Giá trị ứng trước của toàn bộ tài sản mà doanh
nghiệp kiểm soát để phục vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu
được lợi ích kinh tế trong tương lai.
Vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tồn tại dưới hai hình thức: Vốn cố
định và vốn lưu động.
* Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
Hiệu quả là một khái niệm luôn được đề cập trong nền kinh tế thị trường
các doanh nghiệp luôn hướng tới hiệu quả kinh tế, chính phủ nỗ lực đạt hiệu quả
kinh tế - xã hội.
Sử dụng vốn có hiệu quả là điều kiện để doanh nghiệp bảo đảm đạt được lợi
ích của các nhà đầu tư, của người lao động, của Nhà nước về mặt thu nhập và
đảm bảo sự tồn tại và phát triển của bản thân doanh nghiệp. Hơn nữa đó cũng
chính là cơ sở để doanh nghiệp có thể huy động vốn được dễ dàng trên thị
trường tài chính nhằm mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh.
Vì vậy, việc làm rõ bản chất và tiêu chuẩn về hiệu quả sử dụng vốn đối với
doanh nghiệp là sự cần thiết khách quan để thống nhất về mặt nhận thức và quan
điểm đánh giá trong điều kiện hiện nay của các doanh nghiệp ở nước ta. Đồng
thời việc này cũng góp phần giải quyết được các vấn đề về đánh giá chất lượng
kinh doanh của doanh nghiệp, xác định Giá trị tài sản của doanh nghiệp, sắp
xếp lại doanh nghiệp, đổi mới cơ chế quản lý và cơ chế kinh tế của doanh
nghiệp…
Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

3


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

Hiệu quả sử dụng vốn thường bị hiểu lầm là hiệu quả kinh doanh nhưng
thực chất nó chỉ là một mặt của hiệu quả kinh doanh, song là mặt quan trọng
nhất. Nói đến hiệu quả kinh doanh có thể có một trong các yếu tố của nó không
đạt hiệu quả. Còn nói đến hiệu quả sử dụng vốn không thể nói đã sử dụng có kết
quả nhưng lại bị lỗ, tức là tính hiệu quả sử dụng vốn thể hiện trên hai mặt, bảo
toàn vốn là tạo ra được kết quả theo mục tiêu trong kinh doanh, trong đó đặc biệt
là sức sinh lời của đồng vốn.
Kết quả lợi ích tạo ra do sử dụng vốn phải thỏa mãn 2 yêu cầu: Đáp ứng
được lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của các nhà đầu tư ở mức độ mong muốn
cao nhất đồng thời nâng được lợi ích của nền kinh tế xã hội. Trong nền kinh tế
thị trường hiện đại, bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động kinh doanh mang lại
nhiều lợi nhuận cho mình, nhưng lại làm tổn hại đến lợi ích chung của nền kinh
tế xã hội sẽ không được phép hoạt động. Ngược lại, nếu doanh nghiệp đó hoạt
động đem lại lợi ích cho nền kinh tế, còn bản thân bị lỗ vốn sẽ làm cho doanh
nghiệp bị phá sản. Như vậy, kết quả tạo ra do việc sử dụng vốn phải là kết quả
phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của nền kinh tế xã hội.
Vậy, hiệu quả sử dụng vốn là chỉ tiêu biểu hiện một mặt về hiệu quả kinh
doanh, là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ, năng lực khai thác và sử dụng
vốn, tài sản vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích
và tối thiểu hóa chi phí.
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh có thể được tiến hành theo 3 nội
dung: phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động, vốn cố định và hiệu quả sử dụng
vốn kinh doanh nói chung.
* Đặc điểm của vốn
Như ta đã biết vốn kinh doanh là toàn bộ tài sản kinh doanh của doanh
nghiệp được biểu hiện bằng tiền (công cụ sản xuất, đối tượng lao động, tiền mặt,
các chứng từ có giá trị khác…) Gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Vậy nên vốn kinh doanh có những đặc điểm sau:
-Vốn kinh doanh là phương tiện để đạt mục đích phát triển kinh tế nâng cao
đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.
- Vốn kinh doanh có giá trị và giá trị sử dụng: tức là vốn có thể được mua
được bán, được trao đổi trên thị trường cũng như có thể sử dụng vào một khâu
hay toàn bộ quá trình tái sản xuất. Như vậy vốn cũng là một loại hàng hóa.

Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

4


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

- Vốn kinh doanh có khả năng sinh lời: hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp có hiệu quả sẽ làm cho đồng vốn của doanh nghiệp sinh sôi nảy
nở.
- Khi tham gia vào qáu trình sản xuất kinh doanh, vốn luôn biến động và
chuyển đổi hình thái vật chất theo thời gian và không gian. Toàn bộ sự vận động
của vốn khi tham gia quá trình sản xuất được thể hiện qua sơ đồ sau:
TLSX
T–H

…SX…H’ – T’
SLĐ

Sự vận động của đồng vốn trong doanh nghiệp thương mại có thể chỉ là: TH-T’ và trong doanh nghiệp ngân hàng là: T – T’
* Phân loại vốn
Có nhiều căn cứ để phân loại vốn:
- Căn cứ vào hình thái biểu hiện, vốn được chia làm hai loại: Vốn hữu hình
và vốn vô hình.
- Căn cứ vào phương thức luân chuyển, vốn được chia làm hai loại: Vốn cố
định và vốn lưu động.
- Căn cứ vào thời hạn luân chuyển, vốn được chia làm hai loại: Vốn ngắn
hạn và vốn dài hạn.
- Căn cứ vào nguồn hình thành, vốn được hình thành từ hai nguồn cơ bản:
Vốn chủ sở hữu, nợ phải trả.
- Căn cứ vào nội dung vật chất, vốn được chia làm hai loại: Vốn thực (hay
còn gọi là vốn vật tư hàng hóa), vốn tài chính (hay còn gọi là vốn tiền tệ).
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một quá trình với các
chu kỳ được lặp đi lặp lại, mỗi chu kỳ được chia làm nhiều giai đoạn từ chuẩn bị
sản xuất, sản xuất, đến tiêu thụ sản phẩm. Trong mỗi giai đoạn của chu kỳ sản
xuất kinh doanh, vốn được luân chuyển và tuần hoàn không ngừng, trên cơ sở
đó nó hình thành vốn cố định và vốn lưu động.
1.1.1.1 Vốn cố định:
Vốn cố định của doanh nghiệp là lượng Giá trị ứng trước vào tài sản cố
định hiện có và đầu tư tài chính dài hạn của doanh nghiệp mà đặc điểm của nó là
luân chuyển dần dần từng bộ phận Giá trị vào sản phẩm mới cho tới khi tài sản
Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

5


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

cố định hết thời hạn sử dụng thì vốn cố định hoàn thành một vòng luân chuyển
(hoàn thành một vòng tuần hoàn).
Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp có sự khác nhau ở chỗ:
khi bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp có vốn cố định Giá trị bằng Giá trị tài sản
cố định. Về sau, Giá trị của vốn cố định thấp hơn Giá trị nguyên thủy của tài
sản cố định do khoản khấu hao đã trích.
Trong quá trình luân chuyển, hình thái hiện vật của vốn cố định vẫn giữ
nguyên (đối với tài sản cố định hữu hình) nhưng hình thái Giá trị của nó lại
thông qua hình thức khấu hao chuyển dần từng bộ phận thành quỹ khấu hao. Do
đó, trong công tác quản lý vốn cố định phải đảm bảo hai yêu cầu: một là đảm
bảo cho tài sản cố định của doanh nghiệp được toàn vẹn và nâng cao hiệu quả sử
dụng của nó; hai là phải tính chính xác số trích lập quỹ khấu hao, đồng thời phân
bổ và sử dụng quỹ này để bù đắp Giá trị hao mòn, thực hiện tái sản xuất.
1.1.1.2 Vốn lưu động:
Vốn lưu động của doanh nghiệp là lượng Giá trị ứng trước về tài sản lưu
động hiện có và đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho quá trình
tái sản xuất của doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục.
Vốn lưu động là điều kiện vật chất không thể thiếu được của quá trình sản
xuất kinh doanh. Do đặc điểm tuần hoàn của vốn lưu động trong cùng một lúc
nó phân bổ trên khắp các giai đoạn luân chuyển và tồn tại dưới nhiều hình thái
khác nhau. Để tổ chức hợp lý sự tuần hoàn của các tài sản tại doanh nghiệp, để
quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục doanh nghiệp phải có đủ vốn để
đầu tư vào các hình thái khác nhau làm cho các hình thái này có mức tồn tại hợp
lý và đồng bộ.
Vốn lưu động là công cụ phản ánh và kiểm tra quá trình vận động của vật
tư. Trong doanh nghiệp sự vận động của vốn phản ánh sự vận động của vật tư.
Vốn lưu động nhiều hay ít phản ánh số lượng vật tư hàng hóa dự trữ ở các khâu
nhiều hay ít. Mặt khác, vốn lưu động luân chuyển nhanh hay chậm phản ánh số
lượng vật tư sử dụng có tiết kiệm hay không. Vì thế thông qua tình hình luân
chuyển vốn lưu động cồn có thể kiểm tra một cách toàn diện việc cung cấp, sản
xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp.
* Vai trò của vốn.
Vốn có vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn là
một công cụ khai thác, thu hút các nguồn tài chính nhằm đảm bảo cho nhu cầu
đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Vốn của các doanh nghiệp Nhà nước được
Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

6


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

Nhà nước cấp hầu như toàn bộ trong cơ chế bao cấp trước đây. Vì thế, vai trò
khai thác thu hút vốn không được đặt ra như một nhu cầu cấp bách mang tính
sống còn đối với các doanh nghiệp. Điều đó đã tạo ra sự cân đối giả tạo về cung
cầu tiền tệ trong nền kinh tế và thủ tiêu tính chủ động của các doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển
thì phải tìm cách thu hút các nguồn vốn trên thị trường nhằm phục vụ cho mục
đích sinh lời của mình. Nhưng quan trọng là người quản lý phải xác định chính
xác nhu cầu về vốn, cân nhắc lựa chọn các hình thức thu hút vốn thích hợp từ
các loại hình kinh tế khác nhau nhằm tạo lập, huy động vốn trong nền kinh tế thị
trường hiện nay và sử dụng đồng vốn đó một cách tiết kiệm và hiệu quả. Yêu
cầu của các quy luật kinh tế thị trường hiện nay đặt ra cho các doanh nghiệp hết
sức khắt khe trong nền kinh tế thị trường nên người quản lý cũng như kế toán
phải tham mưu để có hình thức sử dụng vốn phải bảo toàn và phát triển được
vốn, vừa phải nâng cao khả năng sinh lời, tăng nhanh vòng quay của vốn.
Vốn có vai trò kích thích và điều tiết quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
Mục đích của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh là lợi
nhuận mà những đồng vốn đưa lại. Việc kích thích điều tiết được biểu hiện rõ
nét ở việc tạo ra khả năng thu hút vốn đầu tư, lao động, vật tư, dịch vụ, ... Đồng
thời, xác định giá bán hợp lý đó là biểu hiện tích cực của quá trình hoạt động
kinh doanh.
Vốn còn là công cụ để kiểm tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiêp:
Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là yếu tố về Giá trị . Nếu vốn không được bảo
tồn và tăng lên sau mỗi chu kỳ kinh doanh thì vốn không còn phát huy được vai
trò của nó và đã bị thiệt hại - đó là hiện tượng mất vốn. Vốn của doanh nghiệp
đã sử dụng một cách lãng phí, không có hiệu quả sẽ làm cho doanh nghiệp mất
khả năng thanh toán rồi đi đến phá sản.
1.1.2. Phân loại vốn
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tiêu hao các loại
vật tư, nguyên vật liệu, hao mòn máy móc thiết bị, trả lương nhân viên. Đó là
chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt được mục tiêu kinh doanh. Nhưng vấn đề
đặt ra là chi phí này phát sinh có tính chất thường xuyên, liên tục gắn liền với
quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp phải
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn một cách tối đa nhằm đạt được mục tiêu kinh
doanh lớn nhất. Để quản lý và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các định mức chi
Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

7


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

phí, hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí ở từng khâu sản xuất và toàn doanh
nghiệp. Cần phải tiến hành phân loại vốn. Phân loại vốn có tác dụng kiểm tra,
phân tích quá trình phát sinh những loại chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để
tiến hành sản xuất kinh doanh. Có nhiều cách phân loại vốn, tùy thuộc vào mỗi
góc độ khác nhau ta có các cách phân loại vốn khác nhau.
* Phân loại vốn dựa trên giác độ chu chuyển của vốn thì vốn của
doanh nghiệp bao gồm hai loại là vốn lưu động và vốn cố định.
+ Vốn cố định: Là biểu hiện bằng tiền của TSCĐ, TSCĐ dùng trong kinh
doanh tham gia hoàn toàn vào quá trình kinh doanh nhưng về mặt giá trị thì chỉ
có thể thu hồi dần sau nhiều chu kì kinh doanh.
Vốn cố định biểu hiện dưới hai hình thái:
- Hình thái hiện vật: Đó là toàn bộ TSCĐ dùng trong kinh doanh của các
doanh nghiệp. Nó bao gồm nhà cửa, máy móc thiết bị, công cụ,…
- Hình thái tiền tệ: Đó là toàn bộ TSCĐ chưa khấu hao và vốn khấu hao
khi chưa được sử dụng để sản xuất TSCĐ, là bộ phận vốn cố định đã hoàn thành
vòng luân chuyển và trở về hình thái tiền tệ ban đầu.
+ Vốn lưu động: Là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu thông. Vốn lưu
động tham gia hoàn toàn vào quá trình kinh doanh và giá trị có thể trở lại hình
thái ban đầu sau mỗi vòng chu chuyển của hàng hóa. Nó là bộ phận của vốn sản
xuất, bao gồm giá trị nguyên liệu, vật liệu phụ, tiền lương,….Những giá trị này
được hoàn lại hoàn toàn cho chủ doanh nghiệp sau khi đã bán hàng hóa. Trong
quá trình sản xuất, bộ phận giá trị sức lao động biểu hiện dưới hình thức tiền
lương đã bị người lao động hao phí nhưng được tái hiện trong giá trị mới của
sản phẩm, còn giá trị nguyên liệu, nhiên vật liệu được chuyển toàn bộ vào sản
phẩm trong chu kì sản xuất kinh doanh đó. Vốn lưu động ứng với loại hình
doanh nghiệp khác nhau thì khác nhau.
* Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn
Theo cách phân loại này, vốn của doanh nghiệp bao gồm: nguồn vốn
thường xuyên và nguồn vốn tạm thời.
+ Nguồn vốn thường xuyên: Là nguồn vốn mà doanh nghiệp được sử
dụng thường xuyên, lâu dài vào hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn thường xuyên
bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn vay - nợ dài hạn, trung hạn.
Đây là nguồn vốn mang tích chất ổn định và dài hạn mà doanh nghiệp có thể sử
dụng để đầu tư mua sắm TSCĐ và một bộ phận tài sản lưu động thường xuyên
cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

8


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

+ Nguồn vốn tạm thời: Là nguồn vốn mà doanh nghiệp tạm thời sử dụng
vào hoạt động kinh doanh trong một thời gian ngắn không phân biệt đối tượng
cho vay và mục đích vay. Nguồn vốn tạm thời bao gồm: các khoản vay ngắn
hạn, nợ ngắn hạn,..
Như vậy, ta có:
TS = TSLĐ + TSCĐ
= Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu
= Vốn tạm thời + Vốn thường xuyên
Vậy việc phân loại này giúp doanh nghiệp xem xét, huy động các nguồn
vốn một cách phù hợp với thời gian sử dụng, đáp ứng kịp thời, đầy đủ vốn cho
hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh
nghiệp, hình thành các kế hoạch về tổ chức các nguồn vốn trong tương lai trên
cơ sở xác định quy mô cần thiết cho việc lựa chọn các nguồn vốn nhằm tổ chức
sử dụng hợp lý và có hiệu quả vốn trong doanh nghiệp.
1.1.3. Vai trò của vốn trong hoạt động doanh nghiệp
Vốn là yếu tố tiền đề quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển của
doanh nghiệp, là cơ sở và tiền đề để cho doanh nghiệp có thể đạt được các mục
tiêu đã đề ra. Trong doanh nghiệp vốn được sử dụng để xây dựng nhà xưởng,
mua sắm trang thiết bị, tạo cở sở vật chất, mua sắm nguyên vật liệu, trả lương
cho công nhân. Đồng thời có tiền vốn trong tay doanh nghiệp có thể mở rộng
quy mô hoạt động, sửa chữa hoặc mua sắm TSCĐ thay thế cho tài sản cũ đã bị
hư hỏng. Vốn quyết định đến đổi mới thiết bị, công nghệ, phương pháp quản
lý,...trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nếu thiếu vốn đáp ứng
cho nhu cầu sản xuất kinh doanh sẽ làm cho quá trình sản xuất kinh doanh bị
đình trệ, gián đoạn có thể dẫn đến phá sản cho doanh nghiệp. Vì vậy, vốn chính
là yếu tố không thể thiếu cho hoạt động của doanh nghiệp.
Vốn cũng là yếu tố góp phần định hướng sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp sản xuất theo nhu cầu của thị
trường, do đó khi quyết định doanh nghiệp sẽ sản xuất cái gì, đầu tư vào lĩnh
vực nào đều đòi hỏi phải tính đến hiệu quả đồng vốn đầu tư sẽ đem lại. Sau khi
xem xét cụ thể nhu cầu cũng như khả năng về vốn thì doanh nghiệp mới quyết
định việc sử dụng vốn của mình sao cho mang lại hiệu quả cao nhất.
Vốn tham gia vào mọi quy trình sản xuất với những hình thái biểu hiện
khác nhau nên nó cũng phản ánh công tác quản lý và sử dụng vốn ở từng khâu
sản xuất.
Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

9


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

1.2. Khái quát về sử dụng và huy động vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm
Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh
trình độ khai thác, sử dụng và quản lý nguồn vốn làm cho đồng vốn sinh lời tối
đa nhằm mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hoá giá trị tài sản của
vốn chủ sở hữu.
Hiệu quả sử dụng vốn được lượng hóa thông qua hệ thống các chỉ tiêu về
khả năng hoạt động, khả năng sinh lời, tốc độ luân chuyển vốn … Nó phản ánh
quan hệ giữa đầu ra và đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh thông qua
thước đo tiền tệ hay cụ thể là mối tương quan giữa kết quả thu được với chi phí
bỏ ra để thực hiên nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kết quả thu được càng cao so
với chi phí vốn bỏ ra thì hiệu quả sử dụng vốn càng cao. Do đó, nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn là điêù kiện quan trọng để doanh nghiệp phát triển vững mạnh.
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện
sau:
- Phải khai thác nguồn lực vốn một cách triệt để nghĩa là không để vốn
nhàn rỗi mà không sử dụng, không sinh lời.
- Phải sử dụng vốn một cách hợp lý và tiết kiệm.
- Phải quản lý vốn một cách chặt chẽ nghĩa là không để vốn bị sử dụng sai
mục đích, không để vốn bị thất thoát do buông lỏng quản lý.
Ngoài ra, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích, đánh giá hiệu quả
sử dụng vốn để nhanh chóng có biện pháp khắc phục những mặt hạn chế và phát
huy những ưu điểm của doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng vốn.
1.2.2. Các biện pháp huy đông vốn trong doanh nghiệp
* Huy động từ vốn chủ sở hữu
- Vốn tự chủ
Khi doanh nghiệp được thành lập bao giờ chủ doanh nghiệp cũng phải
đầu tư một số vốn nhất định. Đối với doanh nghiệp nhà nước (thuộc sở hữu nhà
nước) nguồn vốn tự có ban đầu chính là vốn đầu tư của ngân sách nhà nước.
Trong công ty tư nhân, chủ doanh nghiệp phải có đủ vốn pháp định cần thiết để
xin đăng ký thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có
theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.
Đối với công ty cổ phần, nguồn vốn do các cổ đông đóng góp là yếu tố
quyết định để hình thành công ty. Mỗi cổ đông là một chủ sở hữu của công ty và
chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên trị giá số cổ phần mà họ nắm giữ. Tuy nhiên,
Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

10


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

các công ty cổ phần cũng có một số hình thức khác nhau, do đó cách thức huy
động vốn cổ phần cũng khác nhau. Trong thực tế, vốn tự có của chủ doanh
nghiệp thường lớn hơn nhiều so với vốn pháp định, nhất là sau một thời gian
hoạt động và mở rộng kinh doanh.
Ưu điểm của vốn góp ban đầu là doanh nghiệp hoàn toàn chủ động sử
dụng vốn, không bị phụ thuộc vào bên ngoài. Nhưng nó cũng có nhược điểm là
thường vốn góp ban đầu không lớn, trong doanh nghiệp nguồn vốn tự có chỉ
chiếm khoảng 20% – 30% tổng vốn của doanh nghiệp.
- Lợi nhuận không chia
Lợi nhuận không chia là một phần trong lợi nhuận của doanh nghiệp,
được tích luỹ lại để tái đầu tư. Rất nhiều công ty coi trọng chính sách tái đầu tư
từ số lợi nhuận để lại. Họ đặt ra mục tiêu số vốn ngày càng tăng, tuy nhiên, đối
với công ty cổ phần thì việc để lại lợi nhuận có liên quan đến một số yếu tố rất
nhạy cảm.
Khi công ty để lại một phần lợi nhuận trong năm cho tái đầu tư, tức là
không dùng số lợi nhuận đó để chia lãi cổ phần. Các cổ đông không được cổ tức
nhưng bù lại, họ có quyền sở hữu số vốn cổ phần tăng lên của công ty.
Như vậy, trị giá ghi sổ của các cổ phiếu sẽ tăng lên cùng với việc tự tài trợ
bằng nguồn vốn nội bộ. điều này một mặt khuyến khích cổ đông giữ cổ phiếu
lâu dài, nhưng mặt khác dễ làm giảm tính hấp dẫn của cổ phiếu trong thời kỳ
trước mắt (ngắn hạn), do cổ đông chỉ nhận được một phần cổ tức nhỏ hơn.
Nếu tỷ lệ lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức thấp, hoặc số lãi ròng không đủ
hấp dẫn thì giá cổ phiếu có thể giảm sút. Nguồn tài chính nội bộ có thể chiếm tỷ
trọng từ 40% – 50% trong tổng nguồn tài chính của các công ty Mỹ. Trong một
số năm, tỷ trọng nguồn tài chính của nội bộ rất cao, có thời kì mức trung bình rất
cao như năm 1992 tỷ trọng này ở mức 80%.
Khi nói đến nguồn tái đầu tư của các công ty cổ phần, không thể không
lưu ý tầm quan trọng của chính sách phân phối cổ tức. Chính sách phân phối cổ
tức của công ty cổ phần phải tính đến một số khía cạnh như sau:
+ Tổng số lợi nhuận ròng trong kỳ
+ Mức chia lãi trên một cổ phiếu của các năm trước
+ Hiệu quả của việc tái đầu tư từ nguồn lợi nhuận để lại
Đối với doanh nghiệp nhà nước thì việc tái đầu tư phụ thuộc không chỉ
vào khả năng sinh lời của bản thân doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào chính
sách đầu tư của nhà nước.
Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

11


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

Hình thức tự tài trợ bằng lợi nhuận không chia có ưu điểm là nó tác động
rất lớn đến nguồn vốn kinh doanh, tạo cơ hội cho công ty thu được lợi nhuận cao
hơn trong các năm tiếp theo. Đồng thời giúp doanh nghiệp tự chủ trong vấn đề
tài chính, dễ dàng hơn trong quan hệ tín dụng với Ngân hàng, tổ chức tín dụng
và các cổ đông.
Tuy nhiên, nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại có nhược điểm là gây mâu
thuẫn về quyền lợi giữa các nhà quản lý và cổ đông, giảm tính hấp dẫn của cổ
phiếu và thời gian đầu. Khi doanh nghiệp trong trả cổ tức cho cổ đông mà giữ lại
lợi nhuận có thể làm cho giá cổ phiếu trên thị trường giảm, ảnh hưởng xấu đến
doanh nghiệp.
* Huy động từ nợ của doanh nghiệp
- Huy động nguồn vốn tín dụng Ngân hàng
Tín dụng Ngân hàng là một trong những nguồn vốn quan trọng nhất,
không chỉ đối với sự phát triển của bản thân các doanh nghiệp mà còn đối với
toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Sự hoạt động và phát triển của các công ty, các
doanh nghiệp đều gắn liền với các dịch vụ tài chính do các ngân hàng thương
mại cung cấp, trong đó có việc cung ứng các nguồn vốn tín dụng.
Theo hiệp hội ngân hàng Việt Nam(VNBA) có 40% tổng nhu cầu của các
doanh nghiệp được tài trợ bởi tín dụng Ngân hàng, 80% lượng vốn cung ứng
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là từ kênh Ngân hàng. Các doanh nghiệp sử
dụng vốn vay Ngân hàng để đầu tư vào tài sản cố định, bổ sung thêm vốn lưu
động và phục vụ các dự án.
Các hình thức tín dụng Ngân hàng:
Doanh nghiệp vay để đầu tư vào TSCĐ và phục vụ dự án: có thể vay
Ngân hàng theo hình thức như cầm cố, thế chấp tài sản, thông qua bên thứ 3 để
bảo lãnh cho mình hoặc vay dưới hình thức trả góp…
+ Đối với những doanh nghiệp lớn, Doanh nghiệp có thể sử dụng uy tín
của mình với Ngân hàng (Thanh toán nợ đúng hẹn, khách hàng thân) để vay tín
chấp…
+ Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi mà tài sản để thế chấp cầm cố
chỉ có thể vay của Ngân hàng một lượng vốn nhỏ không đủ vốn cho hoạt động
sản xuất kinh doanh thì có thể nhờ uy tín của bên thứ 3 bảo lãnh, tham gia vào
qũy bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

12


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

Doanh nghiệp vay để bổ sung vốn lưu động: có thể vay Ngân hàng dưới
hình thức như vay thấu chi, vay trực tiếp từng lần, cầm cố thế chấp tài sản, tín
chấp (DN lớn), bảo lãnh…
Ưu và nhược điểm của tín dụng Ngân hàng:
– Ưu điểm:
Sử dụng vốn vay Ngân hàng đem lại cho doanh nghiệp nhiều thuận lợi.
Doanh nghiệp có thể huy động được khối lượng vốn lớn trong ngắn hạn hoặc dài
hạn, do vậy đáp ứng nhu cầu về vốn của doanh nghiệp cho các mục tiêu khác
nhau.
Thêm vào đó, lãi vay ngân hàng được xem là chi phí của doanh nghiệp,
do đó khi sử dụng vốn vay ngân hàng doanh nghiệp được giảm một phần thuế
thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, so với các nguồn vốn khác thì chi phí cho việc
sử dụng tín dụng ngân hàng được coi là rẻ nhất.
– Nhược điểm:
Để vay được vốn ngân hàng, các doanh nghiệp phải có bản báo cáo kế
hoạch sử dụng vốn cụ thể để ngân hàng thẩm định cũng như cần tài sản để bảo
đảm cho khoản vay đó. Ngoài ra doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định do
ngân hàng đề ra trong việc sử dụng vốn vay. Kết quả là doanh nghiệp giảm sự
chủ động trong việc vay và sử dụng vốn vay vì còn phụ thuộc vào đánh giá của
ngân hàng cũng như những quy định của tổ chức tín dụng đề ra.
Bên cạnh đó thì thủ tục phức tạp và mất thời gian có thể làm cho doanh
nghiệp mất đi cơ hội kinh doanh do không có vốn một cách kịp thời.
- Huy động vốn bằng tín dụng thương mại
Tín dụng thương mại hay còn gọi là tín dụng của người cung cấp. Nguồn
vốn này được hình thành tự nhiên trong quan hệ mua bán chịu, mua bán trả
chậm hay trả góp. Nguồn vốn tín dụng thương mại có ảnh hưởng hết sức to lớn
không chỉ với các doanh nghiệp mà cả đối với toàn bộ nền kinh tế. Trong một số
công ty, nguồn vốn tín dụng thương mại dưới dạng các khoản phải trả có thể
chiếm tới 20% tổng nguồn vốn, thậm chí có thể chiếm tới 40% tổng nguồn vốn.
Có 3 loại tín dụng thương mại:
+ Tín dụng thương mại cấp cho nhà nhập khẩu (tín dụng xuất khẩu) là tín
dụng do người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng
hóa. Tín dụng xuất khẩu được cấp dưới hình thức chấp nhận hối phiếu và mở tài
khoản.
Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

13


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

+ Tín dụng thương mại cấp cho người xuất khẩu (tín dụng nhập khẩu): là
loại tín dụng do người nhập khẩu cấp cho người xuất khẩu để nhập hàng thuận
lợi. Hình thức tồn tại của loại tín dụng này là tiền ứng trước để nhập hàng.
+ Tín dụng nhà môi giới cấp cho người xuất khẩu và nhập khẩu: các ngân
hàng thương nghiệp cỡ lớn thường không cấp tín dụng trực tiếp cho các nhà xuất
nhập khẩu mà thông qua nhà môi giới, loại hình này sử dụng rộng rãi ở các nước
Anh, Đức, Bỉ và Hà Lan.
– Ưu điểm:
+ Tiện dụng và linh hoạt trong kinh doanh
+ Giúp doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh một cách lâu
bền
+ Chủ động khi huy động vốn chủ về thời gian, số lượng, nhà cung ứng
+ Huy động nhanh chóng dễ dàng
+ Không phải chịu sự giám sát của Ngân hàng
+ Ngoài ra, đối với doanh nghiệp làm chủ nợ có thể vay ngân hàng thông
qua hình thức chiết khấu thương phiếu, bán hoặc cầm cố thương phiếu.
– Nhược điểm:
+ Hạn chế về quy mô tín dụng: hạn chế về số lượng mua chịu, khả năng
của nhà cung ứng
+ Hạn chế về đối tượng vay mượn
+ Hạn chế về không gian vay mượn
+ Hạn chế về thời gian vay mượn do chu kỳ sản xuất kinh doanh của các
DN khác nhau
+ Phụ thuộc vào quan hệ sản xuất kinh doanh trên thị trường
+ Có thể gặp rủi ro khi buộc phải thay đổi nhà cung ứng và phụ thuộc
nhiều vào sự đúng hạn, uy tín của nhà cung ứng.
+ Dễ gặp rủi ro dây chuyền
* Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu
Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả
cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái
phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.
Người phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu trong trường hợp này
được gọi là trái phiếu doanh nghiệp), một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà
nước (trong trường hợp này gọi là trái phiếu kho bạc), chính quyền (trong
trường hợp này gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ).
Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

14


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

Người mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp
hoặc chính phủ. Tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu (trường hợp này
gọi là trái phiếu ghi danh) hoặc không được ghi (trái phiếu vô danh).
* Phát hành từ cổ phiếu của doanh nghiệp
Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền và lợi ích sở
hữu hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với vốn của tổ chức phát hành.
Phát hành cổ phiếu là một kênh rất quan trọng để huy động vốn dài hạn
cho công ty một cách rộng rãi thông qua mối liên hệ với thị trường chứng khoán.
Trong các nước công nghiệp phát triển, thị trường chứng khoán là nơi hội tụ
những hoạt động tài chính sôi động nhất của nền kinh tế. Để hiểu rõ những khía
cạnh chủ yếu của việc phát hành cổ phiếu, cần hiểu rõ đặc điểm của các loại cổ
phiếu khác nhau.
Phân loại cổ phiếu:
+ Cổ phiếu thường: là loại cổ phiếu thông dụng nhất vì những ưu điểm
của nó đáp ứng được yêu cầu của cả người đầu tư và công ty phát hành. Cổ
phiếu là loại cổ phiếu được phát hành bằng nguồn lợi nhuận để lại hoặc các
nguồn vốn chủ sở hữu hợp pháp khác của công ty cổ phần và không có sự ưu
tiên đặc biệt nào trong việc chi trả cổ tức hay thanh lý tài sản khi công ty phá
sản.
+ Cổ phiếu ưu đãi: là loại cổ phiếu được phát hành bằng nguồn lợi nhuận
để lại hoặc các nguồn vốn chủ sở hữu hợp pháp khác của công ty cổ phần nhưng
có sự ưu tiên đặc biệt trong việc chi trả cổ tức hay thanh lý tài sản khi công ty
phá sản. Thông thường, cổ phiếu ưu đãi chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng
số cổ phiếu đã phát hành. Tuy nhiên trong một số trường hợp việc dùng cổ phiếu
ưu tiên là thích hợp.
Cổ phiếu ưu đãi có điểm là thường có mức cổ tức cố định, chủ sở hữu có
quyền nhận cổ tức trước cổ đông thường. Nếu số lãi chỉ đủ để trả lãi cho các cổ
đông ưu tiên thì các cổ đông thường sẽ không được nhận cổ tức của kỳ đó.
* Ưu và nhược điểm của việc huy động vốn phát hành cổ phiếu:
– Ưu điểm:
Đối với doanh nghiệp:
+ Phát hành cổ phiếu như một công cụ giúp doanh nghiệp thu được lượng
vốn lớn để mở rộng và phát triển doanh nghiệp. Hình thức này giúp doanh
nghiệp tăng lượng vốn đối ứng để thực hiện các dự án có quy mô lớn hơn, cũng
như nâng cao khả năng vay vốn của doanh nghiệp.
Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

15


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

+ DN không phải trả lại tiền gốc cũng như không bắt buộc phải trả cổ tức
nếu như doanh nghiệp làm ăn không có lãi bởi cổ tức của doanh nghiệp được
chia từ lợi nhuận sau thuế.
+ Mở rộng quy mô tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong sản xuất
kinh doanh do tiếp thu được các nguồn lực mới cả về tài chính, công nghệ, thị
trường, kinh nghiệm và bản lĩnh kinh doanh cũng như các tiềm lực phát triển
khác từ cổ đông và các đối tác mới trong và ngoài doanh nghiệp trong và ngoài
nước.
Đối với Nhà nước:
+ Phát hành cổ phiếu giúp tăng thu Ngân sách Nhà nước do bán được và
bán với giá khá cao các phần vốn, tài sản Nhà nước muốn bán (giá tăng so với
giá khởi điểm ít nhất 15 – 50%, cá biệt có trường hợp tăng gần chục lần) trong
quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước.
+ Tạo động lực làm thị trường chứng khoán phát triển cả chiều rộng lẫn
chiều sâu, tăng cường thu hút cả vốn trong nước cũng như vốn nước ngoài.
+ Thúc đẩy tiến bộ và nâng cao hiệu quả quá trình cổ phần DNNN nói
riêng và thực hiện các mục tiêu khác trong khi sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả
khu vực kinh tế Nhà nước nói chung,
+ Tạo động lực phát triển và bổ sung thêm công cụ quản lý mới cho toàn
bộ nền kinh tế theo nguyên tắc thị trường, trực tiếp và gián tiếp góp phần cải
thiện vị trí, hình ảnh đất nước trong nền kinh tế thế giới.
Đối với nhà đầu tư:
+ Khi một doanh nghiệp phát hành cổ phiếu chính là lúc doanh nghiệp đã
cung cấp các cơ hội và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và thu lời từ hoạt
động đầu tư chứng khoán.
+ Cho phép đa dạng hóa các danh mục đầu tư, giảm thiểu tình trạng rủi ro
kinh doanh gắn liền tình trạng “bỏ chung trứng một giỏ”
– Nhược điểm:
+ Việc phát hành cổ phiếu thường làm giảm khả năng kiểm soát của
những người chủ sở hữu hiện tại đối với doanh nghiệp, do vậy các chủ doanh
nghiệp nhỏ luôn phải cân nhắc việc huy động vốn từ phát hành cổ phiếu.
+ Gần đây giá cổ phiếu không “cất” lên nổi khi các nhà đầu tư liên tục bị
“dội bom” bởi các đợt phát hành thêm cổ phiếu.
+ Việc phát hành thêm cổ phiếu thường làm giảm giá cổ phiếu.
Đoàn Thị Thanh Hải _QT1801T

16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×