Tải bản đầy đủ

Phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng BIDV – chi nhánh đống đa

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
CỦA BIDV CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG

Hà Nội – 2019


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN


PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
CỦA BIDV CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60 34 01 02

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NHÂM PHONG TUÂN
XÁC NHẬN CỦA
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ
CHẤM LUẬN VĂN

Hà Nội – 2019


LỜI CAM ĐOAN
T

C

,
C

,

,

C


LỜI CẢM ƠN
L
T

,T

T


ĐQ

T

H N
N

P

,C


T
T

, ị
T
Đ

,T

B

Đ,

BIDV

,

,

C
T

,
C

, T
,

X

,
,

T

,


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................. ii
DANH MỤC HÌNH ........................................................................................ iv
PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1
CHƢƠNG 1:TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ PHÁT TRIÊN NGUỒN NHÂN LỰC ........................................ 5
TRONG DOANH NGHIỆP ........................................................................... 5
1.1. Tổng quản các nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực trong ngân
hàng................................................................................................................... 5
1.2. Một số khái niệm cơ bản .......................................................................... 7
121 K

m ngu

122 K

ni

123 V

ò,

c ...................................................................... 7
n ngu

c ..................................................... 8
n NNL trong doanh nghi p ................... 10

1.3. Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ................. 11
131 Đ mb ov s
132 N

u ngu
ng ngu

c .................................. 11

c ................................................... 12

1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng phát triển nguồn nhân lực ........................... 14
141 N

.................................................................................. 14

143 N

................................................................................. 17

CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................ 19
2.1.Quy trình nghiên cứu .............................................................................. 19
2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin .......................................................... 20
2.2.1. Thu th p d li u th c p ....................................................................... 20
2.2.2. Thu th p d

p ......................................................................... 21

2.3. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu thứ cấp ...................................................... 23


CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
BIDV CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA .................................................................. 26
3.1. Giới thiệu về BIDV chi nhánh Đống Đa............................................... 26
311 K
312 C

BIDV

Đ

Đ ................................... 26

BIDV

u tổ ch c b

Đ

3.1.3. M t s k t qu s n xu t kinh doanh c

Đ ........................ 28

BIDV

Đ

Đ .... 31

3.2. Thực trạng hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng
BIDV – Chi nhánh Đống Đa......................................................................... 35
321 N

ng ngu

322 P

nv s

3.2.3. H

c ................................................... 35

ng ngu

c.................................................. 46

u ngu

d ng ngu

c.54

3.3.Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng BIDV –
Chi nhánh Đống Đa ....................................................................................... 68
331 Ư

m ................................................................................................. 68

3.3.2. H n ch

....................................................................... 69

CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG BIDV-CHI NHÁNH ĐỐNG
ĐA ................................................................................................................... 72
4.1. Định hƣớng và chi n lƣ c phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng
BIDV- chi nhánh Đống Đa ........................................................................... 72
4.1.1. D
BID- C

v
4 1 2 Đị
Đ

,

n ngu
Đ
n ngu

c

i

Đ ....................................................... 72
BIDV- C

ct

Đ .......................................................................................................... 74

4.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng BIDV- chi nhánh
Đống Đa .......................................................................................................... 75
421 C

nt

n th c v

ò

.......... 75


422 C423 Đ

n d ng ngu
d ng ngu

424 Tc ............. 75

c .............................. 77

ng qu

n ngu

l c .................................................................................................................... 80
425 N

t qu th c hi

4.2.6. Th c hi n ch
v

,

c ..................... 81
v t ch

i

ng .......................................................................................... 81

427 X

p........................................................... 82

428 T

............................................................... 83

4.3. Một số khuy n nghị ................................................................................ 85
431 Đ iv
432 Đ iv

c............................................................... 85
N

BIDV ..................................................................... 86

KẾT LUẬN .................................................................................................... 86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 88
PHỤ LỤC ....................................................................................................... 90


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Kí hiệu

STT

Nguyên nghĩa

1

BIDV

N

Đ

T

2

SMS

Dị3

CBCNV

C

4

DN

D

5

DNNVV

D

6

IBMB

Dị

7

NHNN

N

8

NLĐ

N

9

NNL

N

10

PGS.TS

P

11

PTNNL

P

12

TNRBL

T

13

TTGSNH

T

14

WB

N

15

WU

Dị

P

T
T

òT
/

i

ĩ

V

N


DANH MỤC BẢNG BIỂU
B

31 K

B

32 C

C

Đ

B

33 S

BIDV

Đ
N

Đ ......... 32
BIDV -

Đ ......................................... Error! Bookmark not defined.
2013 – 2017 ................... Error! Bookmark not defined.

B

34 Đ

B

35 Đ

................ 41

BIDV
B

Đ
36 T

N

BIDV – C

Đ

Đ

2013 – 2017 ..................................................................................... 45

g
B

37 S
Đ

B

BIDV – Chi
Đ

2013-2017 .............. 47

38 M

(N

:

BIDV – C

Đ
B

Đ ............................................................................... 43

Đ

(N

: N

BIDV – Chi

2013 – 2017) ......................................................... 49

39 C

BIDV – C

Đ

Đ

2013-2017 ........................................................................................ 52
B

3 10 T

B

3 11 M

B

3 12 S

B

3 13: K

B

3 14 M
BIDV

B

3 15 T

2013 – 2017 ... 56
ò

....... 57
2013-2017 ... 59
2013- 2017 ........................... 60

ò
Đ

Đ ...................................................................... 61


ỏ ................................................................................................................. 63
ii


B

3 16 C

B

3 17: K

2013-2017 .... 65
,
BIDV – C

B

,

Đ

Đ ...................................... 66

3 18 Đ
.................................................................................................. 67

B

4 1: D

B

42 Đ

BIDV

Đ

Đ

.. 74

............................................. 81

iii


DANH MỤC HÌNH
H

21Q

H

31 CH

3 1 TỷĐ

....................................................................... 20
BIDV

ĐĐ .................. 28

BIDV – C

Đ

2013-2017 .................................................................................. 53

H

4 1: G

H

4 3: G

NNL

N

......................... 77

NNL ................................................................... 85

iv


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thi t đề tài
C
(DN)T

,

,

(NNL) ở
DN N
DN

T

,

V

N

DN,

DN

õ

ũ
,

ũ


T

,


N

,

NNL V

T

(WB)

N

, ặ
,

V

N

3,79/10

C

(

11/12

WB)
6,91; Ấ Đ

5,76; M

Á
H

5,59; T

N

L

Q

4,94T

NNL
V

,

NNL.

S

,
,

1

DN V

N


N

,

T

,,,

,

,
S

,

, ặ
,

ĩ


,

D,

,

,,
ở VN
N

,N
Đ

Đ

Đ

T

P

T

V

BIDVNNL,


T

BIDV

Đ

Đ

NNL

,

NNL

ò

,

ò

,

…V
BIDV

N

Đ

NNL

Đ

Đ

NNL

,

,NNL

BIDV

,

Đ

Đ

“Phát triển nguồn nhân lực của

BIDV chi nhánh Đống Đa”.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu:
M


BIDV- c

2

Đ

Đ


Nhiệm vụ nghiên cứu:
-

Tổ

-

N

,
Đ

BIDV
Đ

Đ

-

,

,

BIDVĐ

Đ

2018-2020.

3. Đối tƣ ng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đối tƣ ng nghiên cứu
Đ

uv

BIDV

Đ

c tiễn

n ngu

ct i

Đ .

Phạm vi nghiên cứu
+ Phạm vi nghiên cứu về không gian:
Đ

ch th c tiễn t i BIDV- C

Đ

+ Phạm vi nghiên cứu về thời gian: C
u ph

li

c thu th p ph c v

ct

2013

t i doanh nghi p t

,

u tra kh

n ngu

2017

c

xu t cho giai

n 2018-2020
+ Phạm vi nghiên cứu về nội dung: Gi i h n trong ph
ỉ t

u m t s

tri nngu

bi

n

y

c.

+ Phạm vi về khách thể nghiên cứu: L
Đ

,

,

c a BIDV chi

Đ .

4. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Lu
;

; ổ

N

:C,

,


,

C


3

,


, ổ
N

:N


N

80
V

N

– BIDV

,

Đ

,
ò

N

Đ ,


,

,

,

,
, ặ5. Câu hỏi nghiên cứu
Đ

,:
B
N

BIDV – C

Đ

Đ

2018

2020?

6. K t cấu luận văn
N
(

Đ)

,

04

:
C

1: C

C

2: P

C

3: T


BIDV- C

Đ
C

4: Đị
Đ

BIDV

Đ .

4


CHƢƠNG 1:TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ PHÁT TRIÊN NGUỒN NHÂN LỰC
TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan các nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực trong ngân
hàng
T

,
V

N

,

ũ

ũ


,

T

ò

,


V
Đặ

,v

NBIDV

ĐN

Đ

,

V

,
:

- “P

T

1996 Mặ


VT

L Á L

,


ĩ

N

,

ò
, ũ

- “P
PGS TS N


N

ễ DTS T

T ịN

N

B


2005 L

B ,


ởV

5

3

N


-L

ĩ: “P

ởVNL T ị Mỹ L

,

2009 Đ
V

N

, ổ

,
Bở

,

so s


Vé

,100%

N- “P

V

N
Đ

2010 – 2020”
T

,

PGS TS T N

H

T

N2010 B
V

T

,
N


,

,
Đ

: “H
ỏởA ”

2003,
S

N

D

D

S

J

: “P

I

Ấ Đ ”
S

A -H w

NKS

Mặ

,

2011

,


N,
N

ũ
,


,T


ởV

N

,

,


M


,
6

V

,


K

N
Đ

V

N

T ị

V

ũ

1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Khái niệm nguồn nhân lực
T
Q

Đ
.T

X

C ,M Q

C

,

K
2008

:

“N
” “N,
ũ
S

,

,


N

ĩ

T
DNNVV V

,

?
Theo B

V

N

Q

2006

:

“N
,

,

” T
N

ễ V

Q
ĐPGS TS N

,
ễ N

:
7

T
Q

(2004)


“N
lao

, ò
” N, bao


,ị ” (N

-

:

ễ N

Q

,, 2013) T

ũ
K

-

i.

V

,

õ,
:

N


,


,

1.2.2. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực
P

NNLNNL
, ổ

,
,P

NNL

1.2 2 1 P

NNL

éP


ũ


T

NNL

:
Thứ nhất: Q

:
T
8

,


V
,
Kũ

,

[12]
Thứ hai: Đ
/

,


NNL

NNL+ C

:T
ổ,

,

,

C

ò ,
NNL

:

:

,
,

+C

:T,,
/ổ

NNLT

Đ

,

/ ổ,

+C

ổ:


,
+ C

:

ò
,

,9

CBCNV

,


+C
:

,

N
N
ò
1.2.2 2 P

,

,

NNL

P, ỹ

/

p T

ặ:

,

,

1.2.3. Vai trò, mục tiêu của phát triển NNL trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Vai ò
P


,

ò

ĩ


,
:

Đ

:

-G
,
-T
,

10

ũ


-N-P

NNL ò

,

ĩ
,

Đ:

T


,

,

NNL ẽ,
,

,

,
ũ
Vò

NNL

1.2.3.2. M
Mõ

, ắ
,

,

, ũ
1.3. Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.3.1. Đảm bảo về số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực
T,


D

,
11


(

,

,

[12]. Đ

,

)


(ở) V

,( ở

),

(

ũ

),
,

(

)…

B

,

ũĐ
,


,N
,

,(
)
K

ũ

,

, ũ


S

,


ũ
1.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Đ

: “N


ũ

,
ĩNNL”
,

,12


Đ,

: “N

NNL”
NNL

NNL

Đ

, ĩ
,

,

,
Thể lực,

,
,
ễ ,

T

,
,
V

T

inh

,

N

ò

N

N

ỏ é,V

D


,

NNL
Trí lực,

,

,

,

ĩ

,
,

,
,… C

V

N
, ằ
V

,

NNNL

NNL

N

NNL
13

,

NNL


,

, ĩ

,,Tâm lực,

,
V

,

N

,… M

,

, ò
,


ũ,

,

,

,

,

,… Đ


,


NNL

”,

V

NNL V

N

N

N

D,
,

ò

NNLĐ

, ổ
,

,,

ỡ ,

,;

ỏ ,

;

,
,
,,
1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng phát triển nguồn nhân lực
1.4.1. Nhân tố bên trong
●Q

:

Nò
N

,

,

PTNNL
ò

,PTNNL

,N


PTNNL [15]

14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×