Tải bản đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
......................................................

ISO 9001:2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Sinh viên
: Nguyễn Thị Hải Ánh
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Văn Thụ

HẢI PHÒNG – 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
…………………………………..

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH
HƯỚNG DƯƠNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Sinh viên
:
Giảng viên hướng dẫn :

Nguyễn Thị Hải Ánh
ThS. Nguyễn Văn Thụ

HẢI PHÒNG – 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
………………………………….

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Ánh

Mã sinh viên:

Lớp: QT1804K

Ngành: Kế toán – Kiểm toán

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch
Hướng Dương


NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý
luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
- Trình bày các cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định


kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
- Phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương
- Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch
Hướng Dương
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
- Các văn bản của Nhà nước về chế độ kế toán liên quan đến công tác kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
- Quy chế, quy định về kế toán – tài chính tại doanh nghiệp
- Hệ thống sổ kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch
Hướng Dương, sử dụng số liệu năm 2017.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp:
- Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương
- Địa chỉ : Số 8B lê 22 Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền –
Hải Phòng.


CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Văn Thụ
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch
vụ Du lịch Hướng Dương.
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:................................................................................
Nội dung hướng dẫn:............................................................................
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày …… tháng …….. năm 2018
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ……… tháng …………
năm 2019
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN
ĐTTN
Sinh viên

Đã giao nhiệm vụ
Người hướng dẫn

Nguyễn Thị Hải Ánh

Ths. Nguyễn Văn Thụ

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2019
Hiệu trưởng

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 8
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ................................................................... 2
1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
trong doanh nghiệp. ............................................................................................. 2
1.1.1. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh trong doanh nghiệp..................................................................... 2
1.1.2 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ....... 3
1.2. Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. ................................................................ 4
1.2.1. Nội dung công tác kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ
doanh thu ............................................................................................................. 4
1.2.2. Nội dung kế toán chi phí trong doanh nghiệp. ..........................................12
1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................22
1.3. Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh theo
các hình thức kế toán trong doanh nghiệp ..........................................................26
1.3.1. Hình thức Nhật ký chung..........................................................................27
1.3.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái.......................................................................27
1.3.3. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ ..................28
1.3.4. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính ......29
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HƯỚNG DƯƠNG. .......................31
2.1 Khái quát chung về công ty Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch
Hướng Dương.....................................................................................................31
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát triển và Dịch
vụ Du lịch Hướng Dương ...................................................................................31
2.1.2. Những thuận lợi, khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động ...........31


2.1.3. Những thành tích cơ bản mà công ty đạt được trong những năm gần đây ......32
2.1.4. Mô hình tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du
lịch Hướng Dương..............................................................................................32
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty HNHH Phát triển và Dịch
vụ Du lịch Hướng Dương ...................................................................................33
2.2. Thục trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh
tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương .......................35
2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. .....................................35
2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bản tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du
lịch Hướng Dương..............................................................................................45
2.2.2: Thực trạng công tác kế toán chi phí quản lí kinh doanh tại Công ty TNHH
phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương .......................................................50
2.2.3: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại
Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương ............................56
2.2.4: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương .........................................60
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH HƯỚNG DƯƠNG..................68
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí,
xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du
lịch Hướng Dương..............................................................................................68
3.1.1 Ưu điểm .....................................................................................................68
3.2: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch
Hướng Dương.....................................................................................................70
KẾT LUẬN .......................................................................................................75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................76


DANH MỤC BIỂU

Biểu số 2.5 ..........................................................................................................44
Biểu số 2.6: Phiếu kế toán ..................................................................................47
Biểu số 2.8: Sổ cái TK 632 .................................................................................49
Biểu số 9: Hóa đơn GTGT số 0006945 ..............................................................52
Biểu số 2.10: Phiếu chi 18/07 .............................................................................53


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.2: Kế toán bán hàng thông qua đại lý ..................................................... 8
Sơ đồ 1.3: Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp ........................ 8
Sơ đồ 1.4: Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính. .........................................10
Sơ đồ 1.5: Kế toán thu nhập khác .......................................................................12
Sơ đồ 1.6: Hạch toán giá vốn hàng bán theo PP kê khai thường xuyên..............15
............................................................................................................................................................16

Sơ đồ 1.7 : Hạch toán giá vốn hàng bán theo PP kiểm kê định kỳ .....................16
Sơ đồ 1.8: Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh ...............................................18
Sơ đồ 1.9: Hạch toán chi phí hoạt động tài chính ................................................................................20

Sơ đồ 1.10: Kế toán chi phí khác ........................................................................21
Sơ đồ 1.11: Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ...................................22
Sơ đồ 1.12: Kế toán xác định kết quả kinh doanh ..............................................26
Sơ đồ 1.13 : Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký chung .............................................27
Sơ đồ 1.14: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái .............................................28
Sơ đồ 1.16: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả
kinh doanh theo hình thức kế toán máy ..............................................................30
Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty .........................................32
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán ........................................................................33
Sơ đồ 2.3. Sơ đồ trình tự kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh theo hình thức nhật ký chung tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ
Du lịch Hướng Dương ........................................................................................35


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, các doanh nghiệp chịu sự tác động
của các quy luật: quy luật giá trị; quy luật cung cầu; quy luật cạnh tranh... Các
doanh nghiệp luôn đương đầu với bài toán sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã
phải đẹp mà giá sản phẩm thì phải rẻ, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng
mà vẫn đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Để đạt được điều đó doanh
nghiệp cần phải tổ chức và quản lý tốt công tác hạch toán kế toán đặc biệt là
công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Bởi nó cho
ta biết quá trình tiêu thụ sản phẩm, chi phí trong quá trình kinh doanh và kết quả
hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp đạt được.
Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên,sau một thời gian tìm
hiểu thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du
lịch Hướng Dương, kết hợp với những kiến thức đã tích lũy được trên giảng
đường cùng sự hướng dẫn của Th.s Nguyễn Văn Thụ, em đi sâu vào nghiên cứu
đề tài"Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương”
Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung bài khóa luận của em gồm 03 chương:
Chương 1:Những lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệpvừa và nhỏ.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương.
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển
và dịch vụ du lịch Hướng Dương.
Mặc dù đã rất cố gắng song vì bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên
khóa luận sẽ không tránh khỏi sai sót. Do vậy em rất mong nhận được những ý kiến
đóng góp của thầy cô và các bạn sinh viên để hoàn thiện bài khóa luận của mình hơn.

Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 1


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,
CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp.
1.1.1. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh trong doanh nghiệp
Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải tiến hành hoạt động
sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong hoạt động sản
xuất kinh doanh đó thì khâu tiêu thụ là khâu cuối cùng và đóng vai trò quan
trọng đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán chi phí, doanh thu và
xác định kết quả kinh doanh là cơ sở để đánh giá hiệu quả của hoạt động sản
xuất kinh doanh trong thời kỳ nhất định của doanh nghiệp, là điều kiện để cung
cấp các thông tin cần thiết cho Ban lãnh đạo phân tích, lựa chọn những phương
án tối ưu cho doanh nghiệp.
Tổ chức kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh nói riêng không chỉ đóng vai trò quan trọng với nhà quản lý
doanh nghiệp mà còn rất cần thiết đối với các đối tượng khác như Nhà nước, nhà
đầu tư, nhà cung cấp, các trung gian tài chính hay đối với cơ quan quản lý vĩ mô
nền kinh tế.
 Đối với doanh nghiệp:
Công tác này giúp thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho các nhà quản trị
doanh nghiệp nhìn nhận, đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp mình. Trên cơ sở đó đưa ra những quyết định, phương hướng phát triển
cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 Đối với nhà nước:
Việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cũng
có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà nước:
Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 2


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

Trên cơ sở các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
của doanh nghiệp cơ quan thuế xác định các khoản thuế phải thu, đảm bảo
nguồn thu cho Ngân sách quốc gia. Từ đó, Nhà nước tái đầu tư vào cơ sở hạ
tầng, đảm bảo điều kiện về chính trị - an ninh - xã hội tốt nhất.
Thông qua tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước của các doanh nghiệp,
các nhà hoạch định chính sách quốc gia sẽ có cơ sở để đề ra các giải pháp phát
triển nền kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động thông qua chính
sách tiền tệ, chính sách thuế và các khoản trợ cấp, trợ giá.
Riêng đối với các doanh nghiệp có nguồn vốn của Nhà nước, việc xác định
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh không những đem lại nguồn
thu cho Ngân sách mà còn đảm bảo nguồn vốn đầu tư của Nhà nước không bị
thất thoát.
 Đối với nhà đầu tư: thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trên các báo cáo tài chính các nhà
đầu tư sẽ phân tích đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có các
quyết định đầu tư đúng đắn.
 Đối với nhà cung cấp: Kết quả kinh doanh, lịch sử thanh toán là căn cứ để
quyết định cho doanh nghiệp chậm thanh toán hoặc trả góp.
 Đối với các trung gian tài chính:
Đối với ngân hàng, các công ty cho thuê tài chính thì công tác kế toán doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là điều kiện tiên quyết để họ tiến
hành thẩm định, đánh giá tình hình tài chính nhằm đưa ra quyết định có nên cho
vay hay không đối với doanh nghiệp đó.
 Đối với các cơ quan quản lý vĩ mô nền kinh tế:
Nó giúp cho các nhà hoạch định chính sách của nhà nước có thể tổng hợp, phân
tích số liệu và đưa ra các thông số cần thiết giúp chính phủ có thể điều tiết nền
kinh tế ở tầm vĩ mô được tốt hơn, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế.
1.1.2 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu
 Tổ chức ghi chép, theo dõi, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời và giám
Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 3


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

đốc chặt chẽ các khoản doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu.
 Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng khoản doanh thu theo yêu
cầu của đơn vị.
 Phản ánh, ghi chép đầy đủ tình hình hiện có và biến động tăng giảm về
mặt lượng và mặt giá trị các loại sản phẩm, hàng hóa. Theo dõi chi tiết thanh
toán với người mua, ngân sách nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí các sản
phẩm hàng hóa bán ra.
 Nhiệm vụ của kế toán chi phí
 Căn cứ thực tế quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán
chi phí phải vận dụng các phương pháp kế toán (phương pháp tính giá vốn hàng
xuất kho, phương pháp tính giá thành, phương pháp khấu hao) cho phù hợp.
 Ghi chép đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh
doanh.
 Tiến hành tập hợp và phân bổ các khoản chi phí hợp lý.
 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh
 Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực hoạt
động, từng thời kì.
 Hạch toán chính xác, kịp thời kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh,
cung cấp thông tin phục vụ cho việc quyết toán, ra quyết định của nhà quản trị.
 Phân tích, đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.
1.2. Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.2.1. Nội dung công tác kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ
doanh thu
1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong
thời kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất , kinh doanh thông thường
của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền doanh
nghiệp thu được và sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh
Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 4


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả
khoản phụ thu và phí thu them bên ngoài giá bán ( nếu có).
 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn 5 điều kiện sau:
 Doanh nghiệp đã trao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu
sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.
 Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở
hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
 Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch
bán hàng.
 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
 Nguyên tắc hạch toán doanh thu
 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý
của các khoản đã thu được tiền, hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch và nghiệp
vụ phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư; cung
cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm
ngoài giá bán (nếu có).
 Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT
tính theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá
bán chưa có thuế GTGT.
 Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không thuộc chịu thuế GTGT hoặc
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu
bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán.
 Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ
đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng
giá thanh toán (bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu).
 Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hoá thì chỉ phản ánh vào
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế được hưởng,
không bao gồm giá trị vật tư, hàng hoá nhận gia công.
Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 5


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

 Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá
hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phần
hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng.
 Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh
nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay và ghi nhận vào
doanh thu chưa thực hiện phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm phù
hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định.
 Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá,
dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, được Nhà nước trợ cấp, trợ giá theo quy
định thì doanh thu trợ cấp, trợ giá là số tiền được Nhà nước chính thức thông
báo hoặc thực tế trợ cấp, trợ giá.
 Đối với trường hợp cho thuê hoạt động tài sản, bất động sản đầu tư có
nhận trước tiền cho thuê của nhiều năm thì doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh
thu cho thuê bất động sản đầu tư ghi nhận của năm tài chính được xác định trên
cơ sở lấy tổng số tiền nhận được chia cho số kỳ nhận trước tiền.
 Chứng từ sử dụng
 Hóa đơn GTGT (đối với DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
 Hóa đơn bán hàng thông thường (đối với DN tính thuế GTGT theo
phương pháp trực tiếp)
 Bảng kê hàng gửi bán đã tiêu thụ, phiếu xuất kho, chứng từ chuyển hàng
 Chứng từ thanh toán: phiếu thu, giấy báo có ngân hàng
 Các chứng từ khác có liên quan
 Tài khoản sử dụng
TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” dùng để phản ánh
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kì kế toán
của hoạt động sản xuất kinh doanh từ các giao dịch và các nhiệp vụ bán hàng và
cung cấp dịch vụ
 Kết cấu tài khoản
Bên Nợ:

Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 6


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

Số thuế TTĐB hoặc thuế XK phải nộp; số thuế GTGT phải nộp của doanh
nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
Doanh thu hàng bán trả lại kết chuyển cuối kỳ.
Các khoản chiết khấu thương mại; Giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ.
Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911 “ Xác định kết quả kinh doanh”.
Bên Có:
Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch
vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.
TK 511 không có số dư cuối kỳ:
TK 511 gồmcác tài khoản cấp 2:
 TK 5111 – Doanh thu bán hàng hoá
 TK 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm
 TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ
 TK 5118 – Doanh thu khác
 Phương pháp hoạch toán
TK511
Tk111,112,131..
Tk111,112,131..
Các khoản giảm trừ doanh thu

tiếp)
Tk 333

Doanh Tổng giá thanh toán
thu
(đơnvị áp dụng pp trực
bán
hàng


Thuế xuất khẩu, thuế TTĐB
GTGT

cung
phải nộp NSNN, thuế GTGT phải cấp

nộp (đơn vị áp dụng pp trực tiếp)

dịch vụ

Giá chưa có thuế
(đơn vị áp dụng pp
khấu trừ)

TK 911
Cuối kỳ, k/c
doanh thu thuần
Thuế GTGT đầu ra
Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 7


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo
phương pháp trực tiếp
Tk111, 112,13…

TK511

Doanh thu bán hàng đại lý

Tk642
Phí hoa hồng bán hàng
Đại lý phải trả

Tk333
Tk133
Các khoản thuế phải nộp khi
bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Thuế GTGT được
khấu trừ (Nếu có)
Sơ đồ 1.2: Kế toán bán hàng thông qua đại lý

TK511

Tk131
Doanh thu bán hàng
(Ghi theo giá bán trả tiền ngay)

Tổng số tiền còn phải
thu của khách hàng

Tk333
Thuế GTGT
đầu ra

Tk515

Tk338 (3387)

Định kỳ, k/c doanh
thu là tiền lãi phải
thu từng kỳ

Tk111,112
Số tiền đã thu của
Khách hàng

Lãi trả góp hoặc
lãi trả chậm phải
thu của k.hàng

Sơ đồ 1.3: Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp
1.2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản doanh thu phát sinh từ tiền
lãi, tiền bản quyền, cổ tức lợi nhuận được chia của doanh nghiệp được ghi nhận
khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:


Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó

Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 8


Khóa luận tốt nghiệp


Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

 Chứng từ sử dụng


Phiếu thu, phiếu chiGiấy báo nợ, giấy báo cóCác chứng từ khác liên quan.

 Tài khoản sử dụng: TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”
 Kết cấu tài khoản:
Bên Nợ:
Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);
Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang Tài khoản 911
Bên Có:
Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia;
Lãi do nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh,
công ty liên kết;
Chiết khấu thanh toán được hưởng;
Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh;
Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh khi bán ngoại tệ;
Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mực tiền
tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động kinh doanh;
Kết chuyển hoặc phân bổ lãi tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tư XDCB
(giai đoạn trước hoạt động) đã hoàn thành đầu tư vào doanh thu hoạt động tài
chính;
Doanh thu hoạt động tài chính khác phát sinh trong kỳ.
Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ.
 Phương pháp hạch toán:

Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 9


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

Sơ đồ 1.4: Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính.
1.2.1.3. Kế toán thu nhập khác
 Nội dung thu nhập khác của doanh nghiệp:
Thu nhập khác: Thu nhập khác quy định trong chuẩn mực này bao gồm
các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài các
hoạt động tạo ra doanh thu gồm:
 Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ.
 Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản.
 Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng.
 Thu các khoản nợ phải thu đã xoá sổ tính vào chi phí kỳ trước.
 Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại
 Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ.
 Thu nhập quà biếu tặng bằng tiền, hiện vât của các tổ chức, cá nhân tặng
Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 10


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

 Các khoản thu nhâp khác ngoài các khoản trên.
 Chứng từ sử dụng:
 Hóa đơn giá trị gia tăng
 Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu,phiếu chi, giấy báo có……
 Các chứng từ liên quan: Biên bản thanh lý nhượng bán TSCĐ, biên
bản góp vốn kinh doanh...
 Các chứng từ khác có liên quan
 Tài khoản sử dụng:
TK 711 “Thu nhâp khác”- Dùng để phản ánh các khoản thu nhập
khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp( Thu
nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp
đồng...)
 Kết cấu tài khoản:
Bên Nợ:
Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các
khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực
tiếp.
Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ
sang Tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.
Bên Có:
Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.
Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ.

Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 11


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

Sơ đồ 1.5: Kế toán thu nhập khác
1.2.2. Nội dung kế toán chi phí trong doanh nghiệp.
1.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
Giá vốn hàng bán được xác định bao gồm giá trị thực tế xuất kho của
hàng hóa đem bán cộng cả chi phí thu mua phân bổ cho hàng bán ra.
 Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho.
Để đưa ra giá bán hàng hóa hợp lý, doanh nghiệp phải xác định được giá
vốn hàng bán để làm căn cứ ghi sổ, cuối kỳ xác định hiệu quả của hoạt động sản
xuất kinh doanh. Trong thực tế, do giá cả của hàng hoá mua vào luôn biến động
do đơn giá của hàng hóa mỗi lần nhập kho là khác nhau điều này đòi hỏi kế toán
phải có một phương pháp xác định để xác định trị giá hàng hóa xuất kho trên cơ
sở các đơn giá nhập kho tương ứng.
Trị giá hàng xuất kho được tính như sau:
Trị giá hàng xuất kho = Đơn giá hàng xuất kho

x

Số lượng hàng xuất kho

Hiện nay, có nhiều cách tính trị giá vốn hàng bán khác nhau, tùy thuộc
vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà lựa chọn
phương pháp nào cho phù hợp. Có 4 phương pháp thường được sử dụng :
Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 12


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

- Phương pháp Nhập trước – Xuất trước (FIFO)
Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc
sản xuất trước thì được xuất trước và hàng còn lại cuối kỳ là hàng được mua
hoặc sản xuất ở thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất
kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu
kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm
cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.
- Phương pháp bình quân gia quyền:
+) Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ.
Theo phương pháp này giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo
giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn
kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Phương pháp bình quân có thể được tính
theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng, phụ thuộc vào tình hình của
Đơn giá

Trị giá SP, HH tồn đầu kỳ + Trị giá SP, HH nhập trong kỳ

xuất kho = Số lượng SP, HH tồn đầu kỳ + Số lượng SP, HH nhập trong kỳ
doanh nghiệp.
+) Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (Bình quân liên
hoàn).
Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hoá, kế toán phải xác định lại giá
trị thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Giá đơn vị bình quân được
tính theo công thức sau:
Đơn giá
xuất kho

=

Trị giá sản phẩm, hàng hóa tồn sau mỗi lần nhập
Số lượng, hàng hóa thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập

- Phương pháp thực tế đích danh:
Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập
nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phương án tốt nhất,
nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán, chi phí thực tế phù hợp với doanh
Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 13


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo
ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.


Chứng từ sử dụng:
 Phiếu xuất kho
 Các chứng từ có liên quanTài khoản sử dụng: TK 632 “ Giá vốn hàng bán” dùng để phản ánh trị
giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành
sản xuất của sản phẩm xây lắp( đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ.
Ngoài ra tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt
động kinh doanh bất động sản đầu tư: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa;...Kết cấu tài khoản:

Bên Nợ:
+ Trị giá vốn của hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã xuất bán theo hóa đơn;
+ Phản ánh chi phí Nguyên vật liệu; chi phí nhân công vượt trên mức bình
thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không được tính vào trị
giá hàng tồn kho và phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán;
+ Phản ánh khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi
thường do trách nhiệm cá nhân gây ra;
+ Phản ánh khoản chênh lệch dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm
tài chính;
+ Phản ánh chi phí tự xây dựng, tự chế TSCĐ vượt lên mức bình thường
không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn
thành.
Bên Có:
+ Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã gửi bán nhưng chưa được xác định
là tiêu thụ;
+ Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (Chênh
lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước);
+ Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã xuất bán vào bên Nợ Tài khoản
911
Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 14


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ.
 Phương pháp hạch toán:

Sơ đồ 1.6: Hạch toán giá vốn hàng bán theo PP kê khai thường xuyên

Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 15


Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

Sơ đồ 1.7 : Hạch toán giá vốn hàng bán theo PP kiểm kê định kỳ
1.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
Chi phí quản lý kinh doanh là các chi phí liên quan đến quá trình bán hàng
và quản lý doanh nghiệp. Chi phí quản lý kinh doanh được chia thành:
+ Chi phí bán hàng: là những khoản chi phí phát sinh trong quá trình tiêu
thụ sản phẩm, hàng hóa,dịch vụ. Bao gồm: Chi phí nhân viên bán hàng; Chi
phí vật liệu bao bì; Chi phí dụng cụ bao bì; Chi phí dụng cụ đồ dùng; Chi phí
khấu hao TSCĐ;...
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: là các chi phí quản lý chung của doanh
nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên: bộ phận quản lý doanh nghiệp,
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý
doanh nghiệp, chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ
dùng cho quản lý doanh nghiệp, tiền thuê đất, tiền điện nước, dịch vụ mua
ngoài, chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị....)
 Chứng từ sử dụng:
 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
Nguyễn Thị Hải Ánh_QT1804K

Page 16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×