Tải bản đầy đủ

Pháp luật về thừa phát lại ở việt nam hiện nay

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

H

NH

C H I

HO N

PHÁP LUẬT VỀ THỪA PHÁT LẠI

VIỆ

NA HIỆN NA

Ngành: uật Kinh tế
ã số: 9.38.01.07


ẬN N IẾN SĨ

Người hướng dẫn khoa học: P S. S. N

Hà Nội - 2019

Ậ HỌC

ỄN NHƯ PH


LỜI CA

OAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình do tôi thực hiện nghiên cứu theo sự
hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Như Phát. Các thông tin, số liệu
trong luận án là đáng tin cậy. Các kết quả nghiên cứu chưa từng được ai
công bố trong các công trình nghiên cứu nào khác
Tác giả Luận án

Huỳnh ức Thái Lâm Hoàng


ƠN

ỜI CẢ

T


ệ.Đặ

òT

ế ơâ ắkê k
T
n

âm

P

C

T

ó

.

ỉ ả

Hê

kế

ê ứ.

T

x

ảm ơ

ử ờâ

ũ
ẻ ù


â

ếò

L

ề kệL
.

ơ

â

ờ ảm ơ

ũ

ảm ơ

ệ L

x
x

Q

: PGS.TS N ễ
N

ử ờ

ế kí

ệ Kx

x
Lảm ơ
ê

C

ê


ê


ứ . Cảm


ê

án này.
Hà Nội,
ngày

thán
g

năm 2019

ác giả

Huỳnh ức hái âm Hoàng


ỤC ỤC
..........................................................................................................

Chương 1: ỔN

1
Q AN

Ề IÊNQ AN

ẾN

ÌNH HÌNH N HIÊN Cê ứ

1..Cơ

ế

êChương 2: NHỮN VẤN

C CVẤN

ẬN N ..................................................

I

1.1. Tổ

V

8

................................................................

8

.....................................................................Ý

21
ẬN PH

PVỀ

HỪA

ẠI .....................................................................................................

PH

26

2.1. Khái quá

...........................................................

ềT

..K
H C

H C

IỄN

ẠN

HIH NH

PH

P

VIỆ

NA

.1. T

Chương 4:VỀ HỪA PH

.1. Đ

ẠI

62

ệ ............

102

IẢI PH P HO
ềTềT

nay .................................................................................................................

KẾ
DANH
DANH

HIỆN PH P

V ệ N m ............

119
119

Vệ Nm ệ
122

ẬN ..................................................................................................

ỤC CÔN
ỤC

N

VIỆ NA HIỆN NA ...................... Cc ả

62

V ệ N m ..................
VệNm

V

ẠI V

HIỆN NA ..............................ỊNH HƯ N

38

VỀ HỪA PH..T


...........................................

ềT

Chương 3:

26

I IỆ

149
ÌNH CỦA

C IẢ .........................................

HA KHẢO...................................................

151
152


BẢN DANH
BLDS :
Bộ
BLHS :

Bộ

NCS

:

N

NQ

:

N

Nxb

:

N

TP.HCM:

T

TW

:

T

TPL

:

T

UBND :VPTPL:WTO :

Tổ

ỤCC CCHỮVIẾẮ
â

ê


ế

xấ


HồC íM
ơ
N â

ò


â

T
ơ

mế


M
1.

ính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

k

ế


ơ ếề

ổ m

ế

Vệ Nm

ềnò

Vệ Nm

ơ.Tảếứ


ờ â.Q ê

k


Tếó óâ

ề ề

.
Xé ề mặế


â

ềT

ê

ế

Vệ Nm T

.T

ó

N m kỳ kó H
N
ế

ò
T

ế


C
ỉ ê

ộ ũ

Q

Cộ

mứ
T

ò

í

T
ếấ.
Vệ Nmệm

m óí mả ê n. Đó ũ

ế

í

ơ
m
kẳ
ó

1
mộ

m

â
mế

mề NmVệ Nm

N

â

ê

N m kỳ.

âếT

T Đứ k

T m ăm 19 5công tácấ ả

ơ


ế

V

sáu ỉ

ăm 1975 k

ế, công tác
k

m

ăm 1950.

quan tâm và
nhiên, ê

â P

V ệ N m Dâ

ế
T

k

ế V ệ N m mấ
.S

ăm

T

í

í

ê

xấ

05/06/186

Hệ

ó

m
í

m

ệ mộmặ

ùm

mộ
âkâ

…H

m

T


ê

ề ấặ k

ê
kếò.T

ế

m

k
í

mT. Mộ
êêếNm

óC
ềm kêềT

.T

t

m
ê

í

ệ xâk

ệm.m

êVệ Nm
ễ k m

ệmrộ

L Hứk

k m

. Mặ k

C

â,ếế

T

m


ê


.T

m .Vệd

mộ


ơ

ềT
ế ộ V ệ N m Cộ

k

ăm 1965 ề
â

ế


í.
ó

m ế

01/10/ 016. V ệ N m

T
T

P

ế ó

khi chúng ta m


m

ê


.

ử Vệ Nm

ờ kỳ P

hiệN

m

â k c

í kók ă.S

mứ k êm

T

kệ

Vệ

ăm

í

â

m

ómơ


ếó í

.
C

ếmặ

ùT

Vệ Nm

ê ,
ờ kỳ

ếế
êêí

m ế

êơ

ềT

2

ề ấ

ó


.Têk


ơ

ệ k

V ệ N m vì


ả ó


.Xấêm
k.Đâ
h

phân tíc

ũ

ế
m

í
i

T

m ó
Đả

N ơmề tài

nh

hi n na

N
a

éê

m

iTế

2.

ả ó mộ


h a h

L

trên, ò

ắ ề ệ
m mTê ứ mộ

ềT

ơ

êlàm


ệ kế

ơ

ók.

ục đích và nhiệm vụ nghi ên cứu

2.1.

c

M

ch nghi n c

í

êmềT

x

ê
ơ

ễ xâk

í2.2. Nhi
x

ê

kế


Vệ Nm

.nghi n c
ệ m

Đ

m

ảm ảó ềxấ

ềT
ơ

ềT
mí

êêê

â

ệm

:
- Tổ
m
ê

m

ề ẽ;

m

kếế

ề ê

ơ

ế

ế
ê

;
-N

êâ í

T


m

m
k

ệm ả

T

.K

3T
ệm
m và
ềT


.K

mộ

ệm

ề ấ

;
-Pâ

í

Vệ NmềT

í

ế ấ


-Tê

ù

3.

ê

ế-x

i ư ng nghi n c
ê

Đ

Vệ Nm;ệ


i nghi n c

ó

.x

3.2.

Vệ

:

ềT

ễ ổ

ềT

ềT
ề kệ kềxấối tư ng và ph m vi nghiên cứu

3.1.

ềTm

m ảm ả

Nmế

;

ơ
mộ

mVệ Nmă

T

ềT

VệNm.

:

h
Về nội dung và không gian: L


ềT


k

ề m

m
.Nữ

ềT
ê

íệm

ơ m

Về mặt thời gian: L

ế

ềTế

kả


ề kệ

ơ


ê.


009

m

Vệ Nm

019 .
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Đ
êxê

k

ảm

ộ k

l
ơ

:

ê
4


Về phương pháp luận,
NềxT

ó

pháp l:

ơ

ề mặ í


ếơ

â

ê

- ấ

í

ê

â

-kă
êm

k
m
ê

ệmêêkế

ề ó ê

ế kả
ăm 009
ề ổ

k

ế

ế

Phương pháp so sánh:
ơ

í

ễ ,
í

ơ

.

kế

ơ

ế

ơ

ứ k

ơ

Phương pháp nghi n cứu t i ch : N
i. T

ơ
ính Tm

ê

ơ


kả

ế

mơ

Đả
ề ổ

ê

ơ

â

kếmm ổ
ế ò

é

êò

.
Vệ Nm

TTPL

m

mm

Vệ Nm

:
i Chương 1
ơ

â í
ứ k
âí

ơ

ề ó ê


ế

ơ ả

i Chương 2

ê


ơ

ề Th

V ệ N m. Q

êơ

ơ
ơ

5

â


í

ơ

ơ

ứ.


ềT
ả k
ế

ê

ếê

âơơ

.

ềT

i
Chươngơ

íơ

ơ

ơ
Nm

.Kâ íềT


ơx

ộ kảT

k ắ

â


â
í

í
ơơ

ềT

.
m

ơó

ơ
ơâ íx

. Sử

xấ

ế

â

ê

ế ấ

i Chương

ă

kê ổ

ơ
Vệ.

5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án
hứ nhất, l

ê

ềT

Vệ N mâ

m xâ

m ơơ
Lơ

hứ hai,

í

mộ

ó
ó

ó


ò

T,
í
T

ếm

.

ềT

ềT

â

êmộ

mềTề ổ

.

6m

m ế


hứ a,

ềxấ

ế ấò ồ

k ả x m xé xâ
Nmkế
ó

mk ắó

ó

mềTế

k

Vệ

ế.

ế

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
Về mặt lý luận, v
kếmộ

ê

ê

ê

ó

ềT

;

â

m

í

ũ

ơê


kế

mộ
ó

m

m

m

kkế

mkả.

ơ
.CíVề mặt thực tiễn,
êV ệ N m,

k
ó

ế

êm
ê

i góc ộ

mộ

ềT
ơ

â
ók mế ê hoàn toàn có

mkả

ềTVệ Nm.

7. Kết cấu luận án
m

N

kế ấ

m

kế

mk ả

ó

:

Chương 1: Tổ
ế


ê

ề ê

.Chương 2: N ữ

ềT

Chương 3: T
Vệ NmềT.

Chương 4: Đ
Vệ Nm

..

7

ềT


Chương 1
ỔN Q AN ÌNH HÌNH N HIÊN C
V C CVẤN

Ề IÊNQ

AN ẾN Ề

ẬN N

I

1.1. ổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1.
Th a h

c c ng

nh nghi n c

kh i ni

,

i

Đế


ê

m

ềkế

ệm

ế

ê

ê

Vệ Nmk

n
chh

củ
a

ókT

.T

ó, ó

ững
k

ế mộ

:

“Nguy n tắc chính của hệ thống thi hành án mới trong

òa án dân sự”

(The main principle of the new Judicial Execution System is in the Civil
Court

ảK

W

ả nêu ra mộ

êTm

.T

ó

ả ề mứ

ó

ê

ó

m
xấ.
ò

TPL. T


khái ệm ả

TPL ặ


â

ê
êêmộ ổ

, ăm 1999. Tó

â

â

ă

í

ệm

mộ

ờ/ổ

m

công tác

â
ó là
m

a

.

Trong “Nghi n cứu khả thi của Armenia Armenia về một hệ thống
Bailiff tư nhân” (Feasibility study of Armenian Armenia on a private Bailiff
system) B


ó , mặ


êDPK C

ù âmộ

S
k

F
,

CA ăm 008.
ề TPL Bailiff - người ảo đảm . T
mk

ê


8

k


ề TPL


ề TPL. T
kệm ặ

TPLm

mỗ

òă

ệm

ờ kỳ

ó, ó ê

TPL;ếảP2009,

R

AB

ff

ũ

ò

TPL. Tm

ó ấmộ T

T
k

â

k

ệm
ế
B

trên Tơ

.

ấ Bộ “Những cơ sở lý luận và
Vệ K

Bộ T
ê
ế


kó

ấ.T
TPL

k


k
ă

â
TPL

l


ế

TPL

mộ

ck

âễ Đứ C í

ệm
ộng

.B


9

ê

ăm 01 . Trong bài báo
xề TPL là
.

ảN

íVệ Nm

k

Bộ T

m

ệm

ế “ hừa phát l i, ông là ai ?”
P
ệm ề TPL

ả ó ẽ â

í Dâ

ơV ệ N m mộ

ê

ệm

,

kâ

ó

k

kế

ề TPL
ế

?T

mộ


ó,


ó, â
ík

ấ “

hừa phát l i”

ềTăm

, TPL

.QĐề

ăm 000, có

M rtis,

ệmm

.

.ảm ả

thực tiễn về chế định

kAm

Jó ó


m

mộ

ệ m

â

â

ệm

ă

í

P

ó,ó

í

;

ếé C

âế

Trong công trình “ ư pháp so với tư nhân”
óm

k


ê”

.
C

“ ài liệu ồi dưỡng nghiệp vụ hừa pháp l i, kinh nghiệm tổ

chức và ho t động của
â

-H

hừa phát l i một số nước”

ệ TBộ TTPL

k

ệmăm 016. Mặ

ê,


ế

nh nghi n có

ế
Vệ Nm

.
n h

h
a

TPLệ.Cũ

ệ m

ơ
”.Tâ

gia do


.T


ó


k

, có

ó óơ

ê

ó ó

m

i

â

h

(Interactive judicial

ăm 010

ữ “êế

k

ả R ann Elizabeth Manning,

ơê

Trong công trình “Hệ thống tư pháp tương tác”
system)

TPL

c c ng

ù âmộ

1.1.2.

Tổng c c Thi hành ánề TPL mộ.T

“Giải quyết tranh chấp thay thế và nguy n tắc pháp luật

trong phát triển quốc tế” (Solving replacement disputes and legal principles
in international development)
x
ũ

a James Mi

.C

xảế

k


x


ơ.P

â

ơ

10

ó

này. K
k

â


â

m

,


ệmũ

ê ắ
ả k

ăm 011

ê

ổ m

ảm
ệ .T

ệm

êm

ó
ê

ảm”ềxấmề ấ

ơ

TPL

ề“.

Trong “Lập trình phát triển tư pháp trong các lĩnh vực dễ

ị tổn

thương và xung đột” (Programming justice development in areas
of
vulnerability and conflict)
2011, v
ó

ê

,
ế
ó

mộ kơ


ơ

ơ,
â

ấ.V

ê009 . Đềê
êế
ù.T

k


ùế

ơ

ả.TPL

ếPL t i thành phố Hồ Chí

ơ

Đả

N

. Đề

ũ

ế

kế

ệm

TPL

ứ k

ế

TPL

ó; k

ề ổ

Vệ Nm


ê

mHồ C í M
ê
S T

ó


mộ
k

mộ

;
TPL

.

ấ Bộ

Vệ N

ê

ứ K

HồC íM

“Những cơ sở lý luận và thực tiễn về chế định
ê ; sách “ ổ chức

TPL

inh”

ềx

TPL. Đề

â

;m

m

C
BộT

m

.

Bộ T

ímộ

â

“ ề án thực hiện thí điểm chế định
ê

óẽă

í
ó

ơ

mộ

â
ămmộâ

T

,

” ơ

T

Cmộơ
ả “í

m Az m


ơ

S

m

A

hừa phát l i”

11

P


PL”, TS. N
ảN

1995

ễ Đứ C í
ễ Đứ C í


Nx . T

, ăm 006. Đâ
ê

ó .T
TPL;í

ê

ề ê

ăVệ Nmm

TS. N

ế;

c,

ũế

ờ kỳ

ế
ễ Đứ C í


ế
í

m

kồm

êồm

ế

ế

.m

ế

k

í
B

m

ế

TPL. Cơ ả

ềTPL:TPL

ềTPL
ề TPL

kTPL

kế

k oa
m

?

?T

ệ;Vệ

Vệ Nmk

kế “Giá trị lịch sử, quan điểm chính trị - pháp lý về Chế định

hừa phát l i”
- Bộ T
a PGS - TS H Hù

C ờ

ăm 01 . T

êề ế ứ

l ch sử c a chế
Đả

N

c về chế

pháp; Ý
x

xấ

ệ “Chế định hừa phát l i - Kỷ yếu hội thảo khoa học” Bộ T

ăm 01

êTPL k

TPL

TPL V ệ N m
T

ế

ế

ệm

k

ê

ă

ế

nh Th a phát l i; Q

P


ế

TPL
m, ch

nh Th a phát l i trong Chiế
nh Th a phát l i

nh nghi n c

h c inơ

a

c cả

nh Th a phát l i…

ng hoàn thiện và phát tri n c a chế
c c ng

í Dâ
m

ê

th c tiễn c a chế

1.1.3.

T

h

ó, ề x ấ
Việt Nam.

h a

i

h
“Quy trình thực thi pháp luật” (Law enforcement process),

Đó

ảA


ăm 008ế

ơ


.B


ồmă
H L

ó

.T


12
òâ

ả,

â

.T

H L


ứk

ơ

m

ỉ ê
ảmó,

H Lan. Theo tác

ê

, TPL ó

Tò

ó ẹ
ệm

êmệm

:m “Rào cản đối với việc thi hành” (Barriers
to

implementation)

E

00

S

m

“mộ

ềTPL

.T

TPL.T

ề TPL

TPL
ệm

ù

í


êm

TPLóm

ế”

.T

ê ,

ê

H
ế

ề k

ơ

m

â

ảmê
ê

ứ TPL. Đ
mmơ
óề này,ứ TPLả x

â

óế

m

m

m

.T


ó ềxấ

k

í


Cm
m

ăm

m

ệm

í


H


ề dễ

ỉ ó ẹ
ế

K

ả, thì
ế,.Đề c
ó

Aải pháp ph

âTPL.
“ hực tiễn thi hành các


ản án của

òa án - Bài học từ

Latin” (Practical implementation of the Court's judgments - Lessons from
Latin America)
Vi
A
m


Henderson, Keith, Angana Shah, Sandra Elena và
ăm 2004. TTPL

Mỹ L
ó


ơ ữ
ê
ò
TPL

í

í

kế …

ềxấ

ệ ảế

:13


mặ

ếm


âC n “Sổ tay
Tờ

hừa phát l i”

ăm 010. C

TPLó

í


ê
ềổ

HồCíM

.Đồ

m

k

ệ,

k

ễ Q

M

N

k

ếế

m

x

ả mộ kkắ

.SổVệ Nm

kơ ả

Nx

m


ế


ê

ế

ù

ề kệ
ó

.

nh TPL

TPL

m

.T

ế

iểu mẫu của Văn

mắ k

k âễ Vă N

ê

ăhừa phát l i và các

TPL òế

ễ.Cẳ


T

ê

óử

kỹ

ế

Tổ

ăm 010. Trong cô

. Đặ

ờ kế

TPL mộ

“ ìm hiểu chế định

kỹ ă

m

N

N

ềm

ế

phòng hừa pháp l i”

ơề TPL

â

í

Q

, Nx

ê ổC

â

V ệ N m;

ế
T

êứ .Sổ

TPL

TPL;mộ

T

HồC íM


ó x m TPL
ệm…m

BộT

ảm

TPL

/07/ 009ă

m

Tổ

Sổ

61/ 009/NĐ-CP

Chí

ứ “

â

:

mộ

… mỗ VPTPL


ềxấ.

C

“ ổ chức và ho t động của

nay”

ả Vũ H
ê

Vệ Nmx ấ
ê

ứ k

N m Nx . T

hừa phát l i ở Việt Nam hiện
ăm 01 . Đâê k ả


ề TPL

14

ế

TPL. T

ũ

là công
ê
ê
mế

â

TPL
ê

k

ê

ả ềxấ“ hừa phát l i trong thi hành án dân sự”
ăề TPL

N

C í

ề ổ

HồCíM

í
TPLN

001 T ờ

ă

L

ă

ảP


â/7/ 009í

mâ;

ó

ế;L

hội h a thi hành án dân sự”

Đ

mP

15/01/NĐ-CP

ó

.

mộ
ề ề61/ 009/NĐ-CP
nh TPL
âL


ăm 01 . L

ế

mộ

ũ
TmộVệ Nm

ứ kTPL

ê

18/10/01

ế

V ệ N m;

ó

ộm;

ề TPL ũ
ó. T

ế
ệm

Vệ Nm

ề th

m

Vệ Nm

ếí

H Nộ H Nộ;Lă

ả Lê X â

Hồ

ă

ề ề

tài “ hừa phát l i một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay”
ảN

ễ M

“ hừa phát l i T


01Đ

Lt
thành phố Hồ Chí

inh”
ơ

ảN


ễ AảHỳ


Hồ C í M
ó

ề ề


ề TPL. L

ă

“Pháp luật về hừa phát l i từ thực tiễn thí điểm t i

2014. T k
ê

ă

H Nộ;C

ổí


ế

011;L

ột số vấn đề lý luận và thực tiễn”mk ả
ê

ó ềxấ

k


í
kếmắ

m

ếũ


ăm

TPL


N

15

Đức Thái Lâm Hoàng,


ề TPL
ổ N
ề TPL

k

ă

m

í
ơ

m TPL

k

ềTPL.L

ệm

ề ề

ă

“Pháp luật về hành nghề

hừa phát l i – thực tr ng và giải pháp”

HỳM

S

018

ề ề
N

KĐ H

L

017

êĐ

L

â

ềTPLkế

ò

í

ơ

T

V;L

ă

“Hoàn thiện pháp luật về hừa phát l i ở Việt Nam”

Cế kế ơ ấ

1.1.4.
Nh
h

ệT

ế

c c c ngH Nộ.
ơ
ề TPL. N
m

ềLơ

m

T

.

nh nghi n c

hướng

in h a

h

i
T

m “Vai trò của nghề Bailiff đúng cách và ho t động hiệu quả

của hệ thống tư pháp - ổng quan với sự xem xét đặc iệt về các vấn đề phải
đối mặt các quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi” (The role played by
the profession of Bailiffs in the proper and efficient functioning of the judicial
system - An overview with special consideration of the issues faced by
countries in transition)
ộ K

ảA
Đ

ếề TPLấ ế
ổ . Đặ

óC

ê

ê.T
ă

ê
ệm

êâ

óx

và các mô hình (công
ềTPL

mộềTPL

â

duy trì”

ó
ệ kê

tích khá chi

ăm 00 . Alan Uzelac là

Z

ề TPL

. Đâ

Uz

mk ả k

“Chính phủ

ữ í

ù
V ệ N m.

acedonia: Cải cách tòa án -

a nhiệm được

(Macedonian Government: Court Reform - Multitasking is

maintained)

L

z O

ăm 009. T

16ế
ò

ệm

án ẽ

m

ộc Tòa án, tuy nhiên,ă
ệm

m

ó

TPL. Cũ
Tâ - ó

ề xé xử

TPL.Tò
ếế

ế m

ảm ả

ơ .

m “Kiếm tiền hàng tháng - Bailiff ở Ba Lan” (Taking on the

Bailiff monopoly in Poland)
T

êKRZYSZTOF JÓZEFOWICZ

m

â

TPL
ứ m Bộ T
òế

ảx

ệc cho các Tò

ếkế

T

m

Lâí

B L .Đặ

ơ

N


ềNăm 007.

ề TPLí
ệ k

ó

mộBailiff).

m “Cải cách ngành tư pháp ở

ông Cổ: Nhìn l i, nhìn về phía

trước” (Justice sector reform in Mongolia: Looking back, looking ahead),
H k G mkw

F


m

A

k


M

Cổ

ă

. Đặ

ệm

TPL. Tê


TPL

m

mó ềxấ

ềxấ

TPL

C
ơ

ăm 011. Tmế
êm ấ

ế TPL


...

“ ột số vấn đề về hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự”
ả Lê T

m

H Nx C í
Q

ề kế

â


ềTPL

ềxấ
ệ L

ò
â

ê

ệ L


ó

ăm 011. T

ềT
.

17


â

TPL

ó ềx ấơ
trong quá trình


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×