Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả sử dụng trò chơi bóng đá trong tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ em tại trường mầm non phúc thắng phúc yên (2014)

PHỤ ỤC
K t qu kiểm tra trình đ thể lực theo tiêu chu n R TT của nh m ĐC và
TN sau TN.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×