Tải bản đầy đủ

4 bản KIỂM điểm cá NHÂN năm 2019

ĐẢNG BỘ SÍNH PHÌNH
CHI BỘ 20
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tủa Chùa, ngày 13 tháng 12 năm 2019

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2019
Họ và tên: Mào Văn Hình
Ngày sinh: 08/09/1988
Chức vụ Đảng: Không
Chức vụ chính quyền: Không
Chức vụ đoàn thể: Bí thư chi đoàn
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Sính Phình số 2
Chi bộ 20 – Đảng bộ Sính Phình
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ
luật; tác phong, lề lối làm việc
* Về tư tưởng chính trị
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội,

trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt tốt điều lệ
Đảng và nghị quyết các cấp;
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước,
phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng.
- Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình
chuyên môn, nghiệp vụ.
- Bản thân tôi luôn học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực
hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận
động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân.
Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành
tốt mọi nhiệm vụ được giao.
* Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó,
mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác,
đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
* Về ý thức tổ chức kỷ luật


- Bản thân tôi luôn có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều
động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước.
- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy
định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị
quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.
- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức;
đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.
- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị,
thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.
- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.
- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt;
có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà
nhân dân.
* Về tác phong, lề lối làm việc
- Có trách nhiệm với công việc; không chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.
- Phương pháp làm việc khoa học, được phụ huynh HS tin tưởng.
- Luôn hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
* Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.


Bản thân đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước
Đảng, trước nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:
Xuất sắc
x Tốt
Trung bình
2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Kém

* Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định
- Tổng hợp các thống kê, báo cáo kịp thời.
- Tham mưu, hỗ trợ tốt cho BGH nhà trường về các vấn đề chuyên môn, cơ sở vật
chất, học sinh.
- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn
cũng như kĩ năng sống;
- Hết lòng hết sức với công việc được giao.
- Đảm bảo ngày giờ công.
- Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.
-Thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện


nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:
Xuất sắc
x Tốt
Trung bình
Kém
3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội;
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục
tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng;
- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức phong cách Hồ
Chí Minh”;
- Tổ chức ký cam kết và thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức phong
cách Hồ Chí Minh và lồng ghép các cuộc vận động lớn do ngành phát động vào đầu năm
học 2019-2020;
- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người viên chức nhà nước.
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng;
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ;
- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức
trách nhiệm vụ được giao.
II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
1. Hạn chế, khuyết điểm
- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường
có lúc còn chưa cao. Tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ khối chưa đầy đủ.
- Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa
trong công tác chuyên môn.
- Trong công tác thống kê, báo cáo; phổ cập số liệu chưa đồng nhất.
- Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo
trong cách giải quyết các tình huống.
2. Nguyên nhân:
Do đặc thù công việc (nhiệm vụ) được giao, nhiều lúc cần hoàn thiện báo cáo gấp
hoặc cần thực hiện công tác khác theo yêu cầu của BGH nhà trường.
III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm
quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước
- Phối kết hợp với các đoàn thể thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; tham
gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chung của nhà trường.
- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của
đồng nghiệp và cấp trên.
- Nắm vững số liệu về phổ cập; thống kê báo cáo và linh hoath hơn trong công tác
báo cáo.


- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy,
quy chế, quy định của địa phương.
- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:
Xuất sắc
x Tốt
Trung bình
Kém
IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)
V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm
của tập thể (nếu có)
VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm
- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp
nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chung của trường và nhiệm vụ chính trị được giao. Nêu
cao tinh thần phê và tự phê bình;
- Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên
môn.
* Biện pháp khắc phục:
VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng
1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:
x

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:
x

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Không hoàn thành nhiệm vụ
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Mào Văn Hình
ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chác, viên chức:
Đồng chí: Mào Văn Hình luôn có ý thức tổ chức kỷ luật trong cơ quan đơn vị.


Luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động.
Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội.
Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Sính Phình, ngày 13 tháng 12 năm 2019
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Trung Nghĩa
Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
Đồng chí Mào Văn Hình luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và
pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng.
Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình
chuyên môn, nghiệp vụ.
Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức;
đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.
Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có
ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà
nhân dân.
- Chi bộ đề xuất mức xếp loại chất lượng: ………………………………….
Sính Phình, ngày 13 tháng 12 năm 2019
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Nguyễn Trung Nghĩa
- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ……………………………………
…………………………….…………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………
Sính Phình, ngày … tháng 12 năm 2019
T/M ĐẢNG ỦY


BÍ THƯTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×